zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Wcześniejsze lata
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Byliśmy organizatorami

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Rok 2005

Byliśmy organizatorami - 2005r

 

 

W 2005 roku działalność CKPiDN skupiała się wokół następujących obszarów tematycznych:

 

 • Organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów mieleckich szkół ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szkołami porozumień oraz zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego CKPiDN,
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla wszystkich nauczycieli na podstawie podpisanych porozumień ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego,
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby szkoleń z komputerowego projektowania CAD/CAM oraz z sieci teleinformatycznych,
 • Organizowanie pracy Biura Regionalnego Narodowej Agencji Programu "Młodzież",
 • Podpisanie kolejnych porozumień o współpracy, których celem było wzbogacenie oferty edukacyjnej CKPiDN.

 

Praktyki uczniowskie

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2005/2006 zorganizowano w CKPiDN praktyki uczniowskie dla uczniów ze szkół: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych w następujących kierunkach kształcenia: technik mechanik, technik elektronik, technik budowlany, technik ekonomista, technik żywienia i gospodarstwa domowego. Łącznie zrealizowano 690 godzin dydaktycznych dla 130 uczniów. W przeprowadzonej ankiecie, uczniowie wyrazili opinię, że praktyka spełniła ich oczekiwania, wystawiając oceny od 4 do 6 w skali sześciostopniowej.

Ważnym przedsięwzięciem okazała się realizacja projektu „Chcę się uczyć i pracować” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W 2005 roku 30 uczniów mieleckich szkół ponadgimnazjalnych odbywało (poza ramowymi planami nauczania) praktyki wakacyjne w innowacyjnych przedsiębiorstwach: Wabex Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Henryk Bury Sp. z o.o., a.s.p. i Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne, Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Mielcu, F.U.H. „Iskierka”

 

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

W Powiatowym Ośrodku Metodycznym (POM) do 31 sierpnia pracowało 12 doradców metodycznych. Od 1 września 2005 roku pozostało 9 doradców , dodatkowo zatrudniono nauczyciela konsultanta – pana Józefa Grzycha.

Statystyka szkoleń zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia następująco

 

L.p.

Forma realizacji

Liczba nauczycieli

Liczba spotkań

1.

Kursy

887

26

2.

Warsztaty

1 082

63

3.

Szkolenia rad pedagogicznych

1 154

46

4.

Konferencje

878

34

5.

Konsultacje zespołowe

201

14

6.

RAZEM

4 202

183

Uzupełnieniem statystyki szkoleń są także kursy organizowane dla bezrobotnych oraz osób pracujących w mieleckich przedsiębiorstwach. W 2005 roku zorganizowano 33 takich kursów dla 687 osób.

 

Sprawozdanie szczegółowe ze wszystkich form doskonalenia nauczycieli – pobierz plik w formacie *.pdf

 

Najbardziej znaczącymi przedsięwzięciami w pracy POM były:

 • W dniach 19 października 2004r – 11 czerwca 2005r  zorganizowano za zgodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lipca 2004r (DN-2-JM-713-10/04) „Kwalifikacyjny kurs przygotowujący do pracy edukatorskiej”. Uczestnikami kursu byli nauczyciele – Liderzy WDN reprezentujący szkoły z powiatu mieleckiego oraz inni wyróżniający się nauczyciele, w tym doradcy metodyczni z Mielca i Tarnowa. Do uczestnictwa w kursie przystąpiło: w grupie I - 23 osoby, w grupie II – 25 osób, z różnych przyczyn kurs przerwały 4 osoby i ostatecznie kurs ukończyło: w grupie I - 20 osób w grupie II – 24 osoby.  Większość edukatorów pełni obecnie funkcje liderów WDN,
 • Udział w Europejskim Roku Edukacji Obywatelskiej – POM włączył się w obchody między innymi poprzez zorganizowanie konferencji „Wolontariat w Polsce i w regionie” oraz przeprowadzenie ankiety „Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół powiatu mieleckiego”,
 • Zorganizowanie konferencji „Stop AIDS – kochajmy życie” w ramach kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, która obejmowała cykl szkoleń dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, wychowawców i katechetów,
 • Zorganizowanie kursów językowych dla 180 nauczycieli oraz kursów informatycznych dla 45 bibliotekarzy w ramach projektu finansowanego „Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami e-learningu” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Wydanie kolejnych trzech Zeszytów Nauczycielskich prezentujących dorobek dydaktyczno-wychowawczy mieleckich nauczycieli. Zeszyt Nauczycielski Nr 2 w całości jest poświęcony wychowaniu przedszkolnemu. Zeszyt Nauczycielski Nr 3 zawiera materiał dotyczący codziennej pracy nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Zeszyt Nauczycielski Nr 4 jest poświęcony projektowi „Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami e-learningu”. Wszystkie zeszyty obok wersji papierowej posiadają także wersje elektroniczne,
 • Systematycznie wydawano Informatory , które przekazywano w wersji papierowej do każdej placówki oświatowo-wychowawczej, a wersję elektroniczną w formacie *.doc oraz *.pdf zamieszczano na stronie internetowej CKPiDN.

 

 

 

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijającemu się obszarowi działalności CKPiDN poświęcona jest na stronie internetowej zakładka Projekty. Wśród projektów zrealizowanych wymienić należy:

 • Udział w projekcie „Szkolenia, Poradnictwo Zawodowe i Doradztwo Biznesowe dla Bezrobotnych i Zagrożonych Utratą Pracy”, realizowanym przez IMC Consulting Limited w ramach programu PHARE 2002. Zrealizowano we współpracy z firmami Wabex, WB, Tarapta, ZST,  kursy „Operator obrabiarek sterownych numerycznie”,
 • Współpraca z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA przy organizacji kursów zawodowych dla bezrobotnych w wieku do 25 lat w ramach programu PHARE 2002 „Znajdę pracę – wsparcie młodego człowieka na rynku pracy”. CKPiDN zrealizowało następujące szkolenia:- Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych, - Organizator usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, - Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW, - Kurs zawodowy według programu opracowanego przez Kirchhoff Polska
 • „Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami e-learningu”

 

Wśród projektów realizowanych wymienić należy:

 

 • „Chcę się uczyć i pracować – organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego”. Projekt został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach działania 2.1 ZPORR.  W latach 2005-2007 praktykami objętych będzie 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego.
 • „E-społeczeństwo – szkolenia informatyczne i językowe wspomagane technikami multimedialnymi i e-learningowymi”. Projekt został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach działania 2.1 ZPORR. W latach 2005-2007 szkoleniami językowymi oraz informatycznymi na różnym poziomie zaawansowania objętych będzie ok. 1300 osób pracujących na łączną liczbę 7754 godziny...
 • „Nowa jakość w zarządzaniu firmą”. Projekt został złożony w 2005 roku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.3 SPORZL. W 2006 roku zostaną zorganizowane kursy z zarządzania pracownikami oraz kursy zawodowe dla ok. 500 osób pracujących w mieleckich przedsiębiorstwach...
 • „Dostosowanie szkolnictwa technicznego w Mielcu do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na metodach komputerowego projektowania i wytwarzania”. Projekt został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Phare 2002. Jednym z działań jest utworzenie „Pracowni obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie”...

 

 

Baza dydaktyczna

Systematycznie doposażona jest baza dydaktyczna CKPiDN. W 2005 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało nam nową pracownię informatyczną  z systemami sieciowymi Microsoft oraz Novell.  Zakupiono zestaw laboratoryjny do utworzonej w strukturze CKPiDN Lokalnej Akademii Informatycznej. Dokonano wyboru sprzętu i oprogramowania do tworzonej pracowni obrabiarek sterowanych konwencjonalnych i sterownych numerycznie. Placówka posiada bogaty zestaw licencjonowanego oprogramowania do prowadzenia zajęć specjalistycznych w zakresie komputerowego projektowania: między innymi AutoCAD, Inventor, Studio 3D MAX, Corel, Visual Studio, Planelec, MTS/CNC, Catia (w trakcie zakupu).

 

 

 

Ośrodek Regionalny Narodowej Agencji Programu Młodzież

Temu obszarowi działalności jest poświęcona na naszej stronie internetowej zakładka Program Młodzież.

 

W 2005 roku organizowano między innymi szkolenia poświęcone prezentacji Programu.

 

W tym miejscu warto przede wszystkim wymienić następujące działania:

 

 • Europejski Tydzień Młodzieży, który odbył się w dniach 5-11 grudnia 2005 roku,
 • Wystawa Mikser (w dniach 4-18 listopada) – prezentująca  artystyczne inspiracje euro-wolontariuszy.  Było to ważne wydarzenie dokumentujące działalność WOLONTARIUSZY EUROPEJSKICH w Polsce i za granicą, promujące młodych artystów z całej Europy,
 • Wolontariat w Polsce i w Europie – konferencja odbyła się 12 października 2005 roku i była adresowana do opiekunów młodzieży i samej młodzieży z powiatu mieleckiego.

 

Kilka danych statystycznych:

 

 • 7 szkoleń wprowadzających (w tym 2 w ośrodku i 5 wyjazdowych),
 • 2 dwudniowe szkolenia zasadnicze (organizowane w ośrodku),
 • 1 warsztaty „finansowe” dla organizacji, które realizują projekty w ramach Programu,
 • 15 krótkich (3 godzinnych) spotkań informacyjnych na temat Programu dla grup nauczycieli i bibliotekarzy,
 • 3 spotkania informacyjne organizowane według zgłaszanych potrzeb w województwie,- obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży (konferencja pt. „Projekty (z)realizowane”; Turniej Piłki Nożnej, wojewódzki konkurs pt. „Młodzież w UE”)

 

 

 

Porozumienia o współpracy

W szczególności chcemy zwrócić uwagę na następujące umowy:

 

1. Porozumienie ze Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie w zakresie współpracy ze Szkołami Technicznymi oraz Centrami Kształcenia Praktycznego w zakresie szkoleń operatów obrabiarek. Między innymi w konsultacji z PZL Mielec, ZST w Mielcu, Centrum Kompetencyjno-Edukacyjne w Warszawie, został stworzony program szkolenia teoretycznego oraz praktycznego obejmującego następujące zagadnienia:

 

 • Podstawy obróbki skrawaniem
 • Budowa obrabiarek
 • Rysunek techniczny oraz dokumentacja technologiczna
 • System zapewnienia jakości i dokumentacji jakościowej
 • Podstawy metrologii
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC
 • Przepisy BHP oraz ergonomii
 • Narzędzia ciągłego doskonalenia się

 

2. Umowa z Akademią Regionalną CISCO przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w sprawie utworzenia w CKPiDN Lokalnej Akademii CISCO. Porozumienie pozwala nam organizować cztero-semestralne kursy według programu CNA przygotowującego do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Networking Associale) - w ramach projektu e-społeczeństwo.

 

3. Umowa o współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie w sprawie utworzenia w CKPiDN Regionalnego Ośrodka Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ) w branży mechaniczno-rolniczej. Współpraca dotyczy między innymi weryfikacji ośrodków egzaminacyjnych, prowadzenia kursów dla egzaminatorów, budowania systemu informacji o egzaminach zawodowych, wspierania szkół zawodowych w doskonaleniu efektywności kształcenia zawodowego.  Dotychczas CKPiDN uczestniczyło w weryfikacji ośrodków a także zorganizowało seminaria: „Jak efektywnie wykorzystać czas do pierwszych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników” oraz „Jak zwiększyć szanse absolwentów szkół zawodowych na sukces w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe”.

 

4. Porozumienie z Centrum Kompetencyjno-Edukacyjnym BREBISTOM z Warszawy oraz z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej w sprawie szkolenia osób pracujących ( w tym także nauczycieli)  na kursach komputerowego projektowania w systemach CAD, grafiki komputerowej oraz języków programowania w ramach projektu e-społeczeństwo.

 

5. Kontynuowana jest współpraca z Polskim Towarzystwem Informatycznym przy

organizacji egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). W regionie mieleckim zarejestrowanych jest 54 egazminatorów. W 2005 roku Regionalren Biuro ECDL przy CKPiDN wydało 457 Europejskich Kart Umiejętności Komputerowych (EKUK), przeprowadzono ponad 1000 egzaminów.

 

6. Jednak na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w związku z organizacją projektów edukacyjnych w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego (ZPORR) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). O projektach pisaliśmy wyżej, w tym miejscu chcemy jedynie wyrazić zadowolenie, że dzięki tym projektom istotnie wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną adresowaną do uczniów (praktyki uczniowskie) oraz do osób pracujących (nauczyciele, pracownicy sektora usług, kadra inżynieryjno-techniczna).

 

 


Zobacz także

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991