zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Wcześniejsze lata
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Byliśmy organizatorami

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Rok 2006

Byliśmy Organizatorami - 2006r

 

W 2006 roku działalność CKPiDN skupiała się wokół następujących obszarów tematycznych:

 

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów i słuchaczy mieleckich szkół ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szkołami porozumień oraz zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumień ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby szkoleń z komputerowego projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CNC oraz z sieci teleinformatycznych.
 • Systematyczne prowadzenie działań promocyjnych mających na celu nawiązanie ściślejszej współpracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odległość (e-learning).

Praktyki uczniowskie i zajęcia specjalistyczne

W roku szkolnym 2006/2007 organizuje praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy z następujących szkół:

 

 • Zespól Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:
  • technik elektryk
  • technik elektronik
 • Zespól Szkół Technicznych w Mielcu:
  • technik gastronomii
  • technik mechanik
 • Zespól Szkół Budowlanych w Mielcu:
  • technik budowlany
 • Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu:
  • mechanik urządzeń rolniczych

Realizowane zagadnienia:

 

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe w programie AutoCAD i Inventor
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania układów elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie instalacji elektrycznych
 • Budowanie komputerowej instalacji sieciowej
 • Zagadnienia norm jakości ISO
 • Symulacja działalności firmy

Zakupione w 2006 roku laboratorium CISCO, obrabiarki konwencjonalne oraz CNC, a także oprogramowanie CAD/CAM/CNC przyczyniało się do dalszego podniesienia jakości oraz  zróżnicowania tematyki kształcenia zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy.

 

 

 

 

Ofertę edukacyjną dla uczniów mieleckich szkół zawodowych prezentowaliśmy w czasie I Targów Edukacyjnych, które odbyły się 7 marca 2006 roku

Ważnym przedsięwzięciem okazała się realizacja projektu „Chcę się uczyć i pracować” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W 2006 roku 60 uczniów mieleckich szkół ponadgimnazjalnych odbywało (poza ramowymi planami nauczania) praktyki wakacyjne w innowacyjnych przedsiębiorstwach: Wabex Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Henryk Bury Sp. z o.o., a.s.p., Elektrociepłownia, Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne, Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Mielcu, F.U.H. „Iskierka”

 

 

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2006 roku, Powiatowy Ośrodek Metodyczny działający w strukturze CKPiDN uzyskał akredytację. Uroczystość wręczenia dokumentu odbyła się 14 czerwca 2007 roku

 

 

 

 

W Powiatowym Ośrodku Metodycznym (POM) do 31 sierpnia 2006 pracowało 9 doradców metodycznych. Od 1 września 2006 roku pozostało 7 doradców

 

Statystyka szkoleń zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia następująco

 

L.p. Forma realizacji Liczba nauczycieli Liczba spotkań
1. Kursy 818 37
2. Warsztaty 555 27
3. Szkolenia rad pedagogicznych 1212 57
4. Konferencje 703 13
6. RAZEM 3288 134

 

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku 2006

 

Spośród około dwustu różnych form doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym miejscu warto wymienić:

 

 • Zakończenie kursów językowych dla nauczycieli oraz wykorzystania technologii informacyjnej w pracy bibliotekarza, które były finansowane z Europejskiego Funduszu Spoęłcznego
 • Zorganizowanie kursu kwalifikacyjnego „Instruktor Sportu – specjalność unihokej”
 • Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim oraz Towarzystwem Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” zorganizowanie, cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem, studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Aktualnie trwa druga edycja tych studiów.
 • Wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów zorganizowanie dwudniowej konferencji „Ocenianie zewnętrzne – wyzwania i problemy”
 • Wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów zorganizowanie dwudniowej konferencji dla humanistów „Ludzie, których warto poznać, miejsca, które warto zobaczyć”
 • Wspólnie z Podkarpackim Kuratorium Oświaty zorganizowanie powiatowej konferencji „Efekty pracy z dzieckiem i uczniem zdolnym”
 • Zorganizowanie środowiskowej konferencji „Dobro prawda i piękno w wychowaniu”
 • Zorganizowanie konferencji „Jak bezpiecznie i ciekawie spędzać wakacje”?
 • Zorganizowanie konferencji „Szkoła przeciw alkoholowi, nikotynie i narkotykom”
 • Wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie zorganizowanie konferencji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych „Komunikowanie wyników egzaminów dla absolwentów techników i szkół policealnych”. CKPiDN podpisało porozumienie o współpracy z OKE w Krakowie. Celem współpracy jest doskonalenie jakości organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na terenie województwa podkarpackiego.
 • Systematyczne organizowanie kursów dla nauczycieli w ramach projektu MEN, „Pracowania komputerowe dla szkół”
 • Wydanie kolejnych Zeszytów Nauczycielskich

 

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijającemu się obszarowi działalności CKPiDN poświęcona jest na stronie internetowej zakładka Projekty realizowane oraz Projekty zrealizowane

W 2006 roku zakończone zostały dwa projekty:

 

 • „Nowa jakość w zarządzaniu firmą”. Projekt dotyczył między innymi następujących szkoleń: zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, twórcze rozwiązywanie problemów, myślenie projektowe, kursy językowe i informatyczne, projektowanie komputerowe (Auto CAD, Solid Edge, Edge CAM, Catia), kursy zawodowe dla Cpracowników na stanowiskach pracy
 • „Dostosowanie szkolnictwa technicznego w Mielcu do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na metodach komputerowego projektowania I wytwarzania”. Projekt dotyczył zakupu: pięciu tokarek konwencjonalnych, jednej tokarki dydaktycznej CNC, jednego tokarskiego centrum obróbczego CNC, piętnastu licencji programu Catia

 

 

Nadal realizujemy trzy projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.1.

 

 • Trwający od 2005 roku projekt „E-społeczeństwo – szkolenia informatyczne i językowe wspomagane technikami multimedialnymi i e-learningowymi”. W 2006 roku odbyło się 44 kursów informatycznych dla 752 osób pracujących. Ponadto zakończono egzaminami zajęcia dla 12 grup językowych i rozpoczęto nową edycję tych kursów
 • Projekt E-społeczeństwo w liczbach
 • Trwający od 2005 roku projekt „Chcę się uczyć i pracować” adresowany do uczniów mieleckich szkół ponadgimnazjalnych. W 2006 roku w praktykach wakacyjnych uczestniczyło 60 uczniów
 • Zainicjowany w 2006 roku projekt „Akademia Umiejętności – szkolenia zawodowe I informatyczne”

 

 

 

Baza dydaktyczna

Stale poprawia się baza dydaktyczna CKPiDN. O zakupie laboratorium Cisco oraz obrabiarek już pisaliśmy. Ponadto pod koniec roku 2006 zakupiliśmy nową pracownię informatyczną opartą na szesnastu laptopach z bezprzewodowym dostępem do Internetu. Przeprowadzony został kolejny etap remontu budynku.

 

 

Akredytacje, certyfikaty, współpraca, promocja

W szczególności chcemy zwrócić uwagę na:

 • Uzyskanie akredytacji Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla Powiatowego Ośrodka Metodycznego działającego w strukturze CKPiDN
 • Otrzymanie przez CKPiDN licencji na prowadzenie działalności  szkoleniowej w ramach Lokalnej Akademii Cisco (kursy CCNA)
 • Uzyskanie przez CKPiDN certyfikacji Centrum Szkoleniowego oraz Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A

Odnotować także chcemy naszą bardzo dobrą współpracę z lokalnym rynkiem pracy. Między innymi:

 • 20 stycznia 2006 roku w trakcie Spotkania z Inwestorami Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec na Zamku w Baranowie Sandomierskim, przedstawiliśmy „Możliwości powiązania edukacji zawodowej z mieleckim rynkiem pracy”. Cechą charakterystyczną Mielca jest to, że ilość osób zatrudnionych w przemyśle jest około dwukrotnie większa od średniej krajowej. Można zatem przyjąć, że problemy z właściwym przygotowaniem kadr dla nowoczesnej gospodarki opartej na nowych technologiach projektowania i wytwarzania nabierają w tym środowisku szczególnego znaczenia. Nie dotyczy on tylko młodzieży opuszczającej mieleckie szkoły zawodowe, ale także osób już pracujących
 • 31 maja 2006 roku  w CKPiDN w Mielcu konferencja „Doskonalenie kadr nowoczesnej gospodarki” promująca projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Projekty te są adresowane do przedsiębiorców oraz ich pracowników i mają na celu zaspokojenie oczekiwań i realnych potrzeb kadrowych pracodawców
 • 19 lipca 2006 roku gościliśmy w CKPiDN przedstawicieli instytucji rynku pracy z Włoch. Było to jedno z wielu spotkań Partnerstwa Ponadnarodowego EMPLOYABLE w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie oraz Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. projektu "Czas na pracę – praca na czas"
 • W dniu 13 października 2006 roku, w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, w Centrum Promocyjno-Wystawienniczym Samorządowego Centrum Kultury, Al. Niepodległości 7 odbyła się gala wręczenia certyfikatów „Przedsiębiorca przyjazny edukacji”. Organizatorami uroczystości byli: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu oraz Agencja Pośrednictwa Pracy Wektor Consulting. W tym roku, po raz pierwszy w Mielcu, honorowe wyróżnienia otrzymały firmy, które charakterem produkcji są związane z przemysłem lotniczym i metalowym oraz stosują nowoczesne technologie wytwarzania:
  • Wabex Sp. z o.o. za „Podtrzymywanie tradycji polskiej przedsiębiorczości, opartej na wysokich kompetencjach zawodowych pracowników”.
  • Kirchhoff Polska Sp. z o.o. za „Wspieranie mieleckiej edukacji z myślą o rozwoju firmy poprzez rozwój zawodowy pracowników”.
  • Polskie Zakłada Lotnicze Sp. z o.o. za „Docenienie roli i znaczenia edukacji pracowników dla potrzeb rozwoju firmy”.

 

 

 


Zobacz także

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991