zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Wcześniejsze lata
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Byliśmy organizatorami

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Rok 2010

Byliśmy Organizatorami - 2010 rok

 

W 2010 roku działalność CKPiDN skupiała się wokół następujących obszarów tematycznych:

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów i słuchaczy mieleckich szkół ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szkołami porozumień oraz zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumień ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,ze szczególnym uwzględnienim projektów dalnauczycieli.
 • Systematyczne prowadzenie działań promocyjnych mających na celu nawiązanie ściślejszej współpracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odległość (e-learning).

 

Naszą misją jest utrzymanie najwyższego poziomu działalności edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, nauczycieli, zakładów pracy oraz bezrobotnych:

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizujemy zajęcia praktyczne w pracowniach specjalistycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia;
 • uznając, że nauczyciele mają do spełnienia kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa wiedzy, wspieramy ich w rozwoju zawodowym;
 • zwiększamy dostęp do edukacji osób dorosłych organizując kursy dla zakładów pracy oraz bezrobotnych.

 

Uczniowie

 

I semestr roku szkolnego 2010/2011

 

W I semestrze roku szkolnym 2010/2011 zrealizowano 840 godzin praktyki ( na ogólną liczbę 1740 godzin zaplanowanych na cały rok szkolny).

 

Praktyki zawodowe odbywały się dla następujących zawodów:

 

 • Technik budownictwa
 • Technik mechanik
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • Technik informatyk

 

Podczas praktyk były realizowane następujące zagadnienia:

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe 2D AutoCad
 • Projektowanie komputerowe 3D Inventor, Solid Edge
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania układów elektronicznych
 • Projektowanie sieci komputerowej, urządzenia sieciowe
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie aplikacji
 • Platformy e-learningowe
 • Symulacja działalności firmy

 

Do CKPiDN zostały zlecone następujące zajęcia specjalistyczne:

 

 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe – klasa trzecia Technikum dla zawodu Technik Informatyk
 • Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym - klasa trzecia Technikum dla zawodu Technik Informatyk
 • Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym - klasa czwarta Technikum dla zawodu Technik Informatyk
 • Pracownia sieciowych systemów operacyjnych - klasa czwarta Technikum dla zawodu Technik Informatyk
 • Pracownia technik komputerowych CNC dla klas drugich i trzecich ZSZ dla zawodu operator obrabiarek skrawających
 • Zajęcia praktyczne – dla klas trzecich i drugich

 

Rok szkolny 2009/2010

 

W roku szkolnym 2009/2010 zrealizowano 1740 godzin praktyki dla ogólnej liczby 283 uczniów

 

Praktyki zawodowe odbywały się dla następujących zawodów:

 • Technik budownictwa
 • Technik mechanik
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik ochrony środowiska

 

Do CKPiDN zostały zlecone następujące zajęcia specjalistyczne:

 

Systemy operacyjne i sieci komputerowe – klasa druga Technikum dla zawodu Technik Informatyk

Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym - klasa trzecia Technikum dla zawodu Technik Informatyk

Pracownia technik komputerowych CNC dla klas drugich i trzecich ZSZ dla zawodu operator obrabiarek skrawających

Zajęcia praktyczne – dla klas trzecich i drugich

 

KONKURS INFORMATYCZNY

 

W roku szkolnym 2009/2010 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli było po raz trzeci organizatorem Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów.

 

Kalendarium przebiegu Konkursu było następujące:

 

 • I etap odbył się 30 listopada 2009 w szkołach. Do następnego etapu zostało zakwalifikowanych 180 uczniów
 • II etap on-line odbył się w dniu 29 stycznia 2010 roku o godzinie 9.00 w szkolnych pracowniach zakwalifikowanych uczniów i wymagał samodzielnego rozwiązywania zadań konkursowych na platformie e – learningowej.
 • Do III stopnia zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali ponad 75% punktów. Było to 32 uczniów.
 • III etap - wojewódzki (finał) odbył się w dniu 11 marca 2010 roku o godzinie 12.00 w pracowniach komputerowych Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKKKI) 22 marca zatwierdziła listę laureatów Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2009/2010

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

W Powiatowym Ośrodku Metodycznym (POM) działającym przy CKPiDN w Mielcu pracowało 7 doradców metodycznych

Statystyka szkoleń zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia następująco:

 

L.p.

Forma realizacji

Liczba słuchaczy

Liczba spotkań

1.

Kursy, szkolenia

149

11

2.

Szkolenia organizowane w ramach projektów unijnych

499

15

3.

Warsztaty

335

17

4.

Konferencje, seminaria

856

8

5.

Szkolenia rad pedagogicznych

772

28

 

RAZEM

2 611

63

 

>>> Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli

w CKPiDN w Mielcu w 2010 r.

 

 

Ważniejsze Konferencje

 

15 grudnia 2010 odbyła się konferencja Nauczyciel a przemoc wobec dziecka w rodzinie

Spotkanie było poświęcone problemowi przemocy wśród dzieci i sposobom reagowania w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie stosowania przemocy wobec dzieci. Beneficjentami konferencji byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy ze szkół i pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Mieleckiego. Spotkanie wypełniły prezentacje osób-reprezentantów instytucji zajmujących się wsparciem osób dotkniętych przemocą: z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim i Punktu Interwencji Kryzysowej w Mielcu, Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Mielcu, Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. W konferencji wzięło udział ok. 70 osób.

 

26 listopada 2010 miała miejsce konferencja Językowe zmagania, potyczki i walki

To kolejna konferencja, organizowana przez CKPiDN ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów. Na konferencji poruszano kwestie związane z: pracą z uczniami dyslektycznymi, higieną głosu nauczyciela, niepokojącymi zjawiskami w języku polskim, jakimi są wulgaryzmy. Beneficjentami spotkania było 47 nauczycieli głównie z Powiatu Mieleckiego. Konferencja była również okazją do podsumowania 10-lecia działalności SNaP.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja Dopalacze - rozpoznawanie, profilaktyka, przeciwdziałanie (12 października 2010)

Spotkanie było zorganizowane w odpowiedzi na nagłośnione przez ogólnopolskie media wypadki chorobowe i śmiertelne spowodowane działaniem tzw. dopalaczy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele edukacji z Powiatu Mieleckiego. O zagrożeniu dopalaczami na spotkaniu mówili: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Stacji Pogotowia Ratunkowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i przedstawiciel Urzędu Miejskiego. Dopełnieniem konferencji było wystąpienie ratownika medycznego z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, który w swojej prezentacji i krótkim filmie pokazał działanie wybranych, najczęściej spożywanych przez nastolatków środków odurzających i dopalaczy.

 

 

Już od kilku lat na początku roku szkolnego CKPiDN przygotowuje konferencję przedmiotowo metodyczną dla nauczycieli z Powiatu Mieleckiego. W roku 2010 była to konferencja dwudniowa. Wzięło w niej udział 336 osób. 3 września 2010 roku odbyła się konferencja Nowoczesna szkoła zawodowa - bliżej człowieka, techniki i rynku pracy

 

 

 

Głównym celem spotkania było: wskazanie podstawowych uwarunkowań i kierunków zmian w kształceniu zawodowym, którymi są m.in. globalizacja, przekształcenia w gospodarce, nowe technologie, zmiany w organizacji pracy, konieczność uczenia się przez całe życie, rozbudzenie zainteresowań technicznych wśród uczniów gimnazjów. Na spotkaniu zapoznano uczestników z planowanymi rozwiązaniami technicznymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi w tworzonej w województwie podkarpackim sieci regionalnych centrów transferu nowoczesnych technologii wytwarzania (RCTNT). W czasie konferencji prof. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. Kształcenia AGH w Krakowie przedstawił nowoczesne idee kształcenia absolwentów szkół technicznych dla potrzeb przedsiębiorstw opartych o ustawiczne uczenie się. Wykładowca podkreślił, że przedsiębiorstwa przyszłości, rozwijające się, aby istnieć w XXI wieku, już dziś muszą tworzyć swoje zaplecze intelektualne. Świat pracy reprezentowali: Arnold G. Kirchhoff, prezes firmy Kirchhoff Automotive, Janusz Soboń - prezes Kirchhoff Polska oraz Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec a Sikorski Company. Mówili oni o potrzebach firm i strategii rozwoju. Podkreślono zasadnicze znaczenie nowoczesnej myśli innowacyjnej, która pozwala tworzyć nowe rozwiązania i oszczędzać cenne materiały. Nakreślono również sylwetkę w pełni kompetentnego pracownika firmy, którego poszukuje przemysł. Dopełnieniem wystąpień praktyków przemysłu były prezentacje nauczycieli szkół zawodowych (z Niemiec- Rainharda Heera) oraz z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Jadwigi Parady) i Zarządu Województwa Podkarpackiego (dr. Jana Burka). Problemy i nadzieje mieszkańców Mielca zaprezentował dyrektor CKPiDN w Mielcu na przykładzie budowanego Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, gdzie w przyszłości kształcić się ma, blisko miejsca pracy, cała rzesza pracowników w różnym wieku. Podsumowaniem konferencji stał się wykład prof. Janusza Morbitzera: Technopol – człowiek wobec techniki oraz bogata prezentacja rozwiązań technicznych znanych firm na Festiwalu Techniki. Ostatnie, znamienne słowa profesora Morbitzera, że wygra w przyszłości jedynie ten, kto umiejętnie zrównoważy technikę i dziedzictwo kultury zakończyły spotkanie.

 

Drugi dzień konferencji (4 września 2010) poświęcony był Problemom wychowawczym w pracy nauczyciela

 

 

 

Prowadzone ustawicznie badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli już od kilku lat pokazuje, że nauczyciele wymagają szczególnego wsparcia w zakresie problematyki wychowawczo opiekuńczej. Konferencja 4 września 2010 była właśnie odpowiedzią na te potrzeby. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy z przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego, doradcy metodyczni z województwa podkarpackiego, pracownicy powiatowego i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej – wykłady dla wszystkich uczestników - prelegenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie i Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie poruszali zagadnienia: Problemy wychowawcze w pracy nauczyciela, Rodzina jako system, Współpraca nauczyciela z rodzicami. W części drugiej prowadzone były sesje równoległe: dla nauczycieli z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), na których to poruszano zagadnienia towarzyszące pracy nauczyciela z dziećmi na poszczególnych etapach ich rozwoju.

 

10 marca 2010 r. konferencja Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym

zainaugurowała projekt o tej samej nazwie realizowany przez CKPiDN w ramach PO KL. Na spotykaniu dyrektor instytucji zapoznał uczestników spotkania z przesłaniem i głównymi celami projektu. Kolejnymi prelegentami byli Prof. dr hab. Maciej Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego, który mówił o technologii informacyjnej i Internecie jako sposobie wyrównywania szans edukacyjnych i narzędziu podnoszącym jakość kształcenia, Dr hab. inż. Janusz Morbitzer - Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przedstawił prezentacje Uczeń w medialnym świecie, dr hab. inż. Jan Kusiak, Prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił możliwości wykorzystania platformy edukacyjnej przez uczelnię i inne instytucje. Dr Janusz Trawka reprezentujący Polskie Towarzystwo Informatyczne opowiadał o dziedzinach, w jakich przejawia się kreatywność uczniów. Szkoły tworzą pracownie multimedialne, stąd o pewnych rozwiązaniach i pomysł na szkolną pracownię multimedialną podzielił się Artur Bodziony reprezentujący CKPiDN w Mielcu.

 

 

REALIZOWANE w 2010 ROKU PROJEKTY

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

skierowane do nauczycieli

 

Kreatywna szkoła to twórczy uczeń - technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym

 

W roku 2010 CKPiDN kontynuowało realizację projektu „Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W 2010 roku 150 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Aspekty techniczne i metodyczne e-kształcenia” i rozpoczęło się 108 zajęć pozalekcyjnych w 16 szkołach powiatu mieleckiego. W projekcie biorą udział szkoły:

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
 • Szkoła Podstawowa w Podleszanach

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE

 

 • Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu
 • Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim
 • Gimnazjum nr 1 w Mielcu
 • Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym
 • Publiczne Gimnazjum w Pławie

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
 • II LO Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
 • III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

 

 

W projekcie bierze udział ponad 800 uczniów, a w roku 2010 zrealizowano 1418 godzin w systemie tradycyjnym i 1392 godziny w systemie e-learning co daje łącznie liczbą 2810 godzin na następujących kursach:

 

 

przedmiot

liczba kursów

matematyka

20

polski

17

angielski

13

edukacja wczesnoszkolna

10

przyroda

6

niemiecki

6

historia

5

biologia

5

geografia

4

fizyka

4

religia

3

wychowanie do życia w rodzinie

2

wf

2

technika

2

przedsiębiorczość

2

informatyka

2

chemia

2

wos

1

wok

1

plastyka

1

 

 

Więcej o projekcie >>>: http://projekty.ckpidn.proart.pl/kreatywna/

 

 

Pierwszy nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych

Projekt trwał od września 2009 do maja 2010 r. i był skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego ze szkół i placówek powiatu mieleckiego, zamieszkujący województwo podkarpackie. W ramach projektu zorganizowano pięć kursów (Przyjaciele Zippiego, Kształtowanie pojęć matematycznych wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Pedagogika zabawy, Podstawy logopedii dla nauczycieli – teoria i praktyka, Kinezjologia Edukacyjna – I stopień i II stopień) po kilka edycji każdy, w których wzięło udział 284 osoby.

 

 

Więcej o projekcie>>>: http://ckp.edu.pl/pierwszy/

 

Jakościowy rozwój szkół wparty finansowymi środkami unijnymi

Beneficjentami projektu byli dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji zatrudnieni w szkołach powiatu mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego zamieszkujący województwo podkarpackie. W ramach projektu prowadzono szkolenia, w których uczestnicy uczyli się modyfikować programy rozwoju szkoły i pisać projekty PO KL. Niektóre z nich zostały wysłane do WUP na konkurs. W szkoleniach od września 2009 do maja 2010 r. wzięły udział 94 osoby.

 

 

Więcej o projekcie>>>: http://ckp.edu.pl/jakosciowy/

 

Twórczy e-Nauczyciel w szkole podstawowej

Projekt realizowany od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r. skierowany był do nauczycieli zamieszkujących województwo podkarpackie i zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie powiatu mieleckiego. Realizacja projektu umożliwiła szkołom poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia organizowane w formie e-learningu, unowocześnienie procesu dydaktycznego i zapewnienie uczestnikom bezpłatnego dostępu do platformy e-nauczania.

W szkoleniach prowadzonych od listopada 2009 r do kwietnia 2010 r. wzięło udział 86 nauczycieli z 28 szkól podstawowych z 8 gmin naszego powiatu. Efektem kursów jest przygotowanie przez Nauczycieli uczestniczących w projekcie 23 scenariuszy e-zajęć. Scenariusze te są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na naszej platformie e-learningowej pod adresem www.e-nauczanie.ckp.edu.pl (prosimy o logowanie się jako gość).

 

 

Więcej o projekcie>>>: http://ckp.edu.pl/e-nauczyciel/

 

 

Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy

Projekt „Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w okresie od 1 października 2009r. do 31 sierpnia 2010r. Beneficjentami projektu było 32 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół i centrów kształcenia praktycznego województwa podkarpackiego, 18 z branży mechanicznej oraz 14 mechatronicznej.Była to już kolejna edycja tego projektu realizowana na nieco zmienionych zasadach dotyczących współfinansowania.W ramach projektu zrealizowano:

 • 64-godzinne szkolenie teoretyczne (podzielone na dwie części: merytoryczną oraz metodyczną) prowadzone przez pracowników naukowych z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Rzeszowskiej, doświadczonych dydaktyków w zakresie kształcenia zawodowego;
 • 2-tygodniowy staż w innowacyjnych przedsiębiorstwach należących do Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA.

Na zakończenie projektu uczestnicy zostali zobowiązani do opracowania założeń zmian w programach nauczania ze swoich przedmiotów z uwzględnieniem nowo nabytych umiejętności przyszłej bazy maszyn i urządzeń dostępnych w Regionalnych Centrach Transferu Nowoczesnych Technologii. Przykładowy program z wprowadzonymi zmianami autorstwa mgr inż. Jan Sopla i mgr inż. Wojciecha Gadamskiego (Zespół Szkół w Strzyżowie) zamieszczono na stronie http://ckp.edu.pl/zawodowy/Placówki uczestniczące w projekcie

 • Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu
 • Zespół Szkół w Strzyżowie
 • Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy
 • Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach
 • Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
 • Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle
 • Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

 

 

 

Zakłady, które przyjęły nauczycieli na staż w ramach projektu

Goodrich Krosno Sp. z o.o. (3 osoby)

Hispano Suiza Polska (5 osób)

Remog Polska Sp. z o.o. (10 osób)

WSK „PZL-Rzeszów” S.A. (14 osób)

 

 

Więcej o projekcie>>>: www.ckp.edu.pl/zawodowy

 

 

REALIZOWANE w 2010 ROKU PROJEKTY

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Wiedza to potęga - przygotowanie kadr dla innowacyjnej gospodarki

Przez cały 2010 rok, w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu realizowało nadal projekt "Wiedza to potęga - przygotowanie kadr dla innowacyjnej gospodarki” .Szkolenia z tego projektu przeznaczone są dla pracowników Polskich Zakładów Lotniczych a Sikorsky Company oraz Kirchhoff Polska sp. z o.o. W zakończonym 2010 roku zrealizowane zostały następujące kursy:

 • MS Excel
 • MS Access
 • MS Word
 • Catia v. 5
 • MS Project
 • AutoCAD
 • Przygotowanie prezentacji w PowerPoint oraz profesjonalne prowadzenie prezentacji
 • Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
 • Uprawnienia SEP
 • Monter
 • Elektromonter lotniczy
 • Uprawnienia na suwnice
 • Zgrzewanie oporowe
 • Wykłady teoretyczne dotyczące tłoczenia
 • Nowoczesne metody produkcyjne na Nowej Narzędziowni
 • Wymiarowanie i tolerowanie rysunku technicznego wg ISO
 • Ocena jakościowa powłok lakierniczych i galwanicznych (szkolenie + warsztaty)
 • Makro i mikroskopowe badania metalograficzne złączy spawanych (ocena jakościowa złączy)
 • Szkolenie i warsztaty praktyczne z zakresu tłoczności blach metodą Erichsena
 • Nowe wymagania normy AQAP
 • Nowe wymagania normy AS/EN 9100 rew. C
 • Part 21 "G" - zmiany w przepisach
 • Niepewność pomiaru
 • Techniki i przyrządy pomiarowe
 • Wymiarowanie i tolerowanie oraz interpretacja rysunku technicznego
 • Metrologia długości kąta - podejście praktyczne
 • Bezpieczeństwo wynikające z przepisów lotniczych
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne - opis metod 5S i SMED
 • Lean Manufacturing - zarządzanie produkcją
 • Wdrożenie TPM na prasach automatycznych
 • Warsztaty 5S i SMED w teorii i praktyce na tłoczni
 • Zaawansowany TPM
 • VSM - praktyczne zastosowanie
 • Profesjonalna obsługa klientów
 • Negocjacje handlowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Umowy i kontrakty
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Zarządzanie w stresie, techniki pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Organizacja pracy, efektywność osobista
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Wprowadzanie zmian

 

 

Zawody z przyszłością – technologie informacyjne wparciem kompetencji pracowniczych

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2010 roku – 31 grudnia 2011 roku

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną) i zamieszkujące woj. podkarpackie.

 

Projekt jest odpowiedzią na wymagania współczesnej gospodarki, która charakteryzuje się dynamicznym tempem rozwoju. Staje się ona coraz bardziej innowacyjna, oparta na wiedzy oraz kwalifikacjach pracowniczych zorientowanych na posługiwanie się nowoczesnymi maszynami, urządzeniami high-tech i ICT.

 

 

W ramach projektu w 2010 roku zrealizowano następujące kursy:

Lp.

Nazwa kursu

Ilość słuchaczy

Ilość kursów

1.

Kurs wyrównawczy z rysunku technicznego

36

3

2.

Programista/ka obrabiarek CNC

24

2

3.

Operator/ka obrabiarek CNC

24

2

4.

Pracownik/ca biurowy/a

9

1

5.

Projektant/ka stron internetowych

12

1

6.

AutoCAD

24

2

7.

Kierowca wózków jezdniowych z gospodarką magazynową wspomagana komputerem

12

1

8.

SolidEdge

12

1

9.

Grafik komputerowy

12

1

10.

Warsztaty „Rozwój osobisty i zawodowy”

64

4

11.

Wykład „LLL w gospodarce opartej na wiedzy”

112

3

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Egzaminacyjnego

ECDL w Mielcu z 2010 r.

 

W 2010 r. CE ECDL wydało 658 kart EKUK. Odbiorcami kart byli egzaminatorzy: A. Jasiński, A. Bodziony, A. Mikuła, M. Linke, W. Lipiński, M. Bryk, L. Paruch, D. Stefaniak, W. Pelc, R. Hall, Z. Należny, G. Wisz, A. Bednarczyk, T. Kasper, P. Skowron, M. Zawadzki, T. Malczyński, S. Krukowiecka-Niemiec.

Z CE ECDL w Mielcu współpracuje 69 egzaminatorów ECDL (obejmuje ona: pobieranie kart EKUK, materiałów promocyjnych, zasięganie informacji związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów oraz zakładaniem laboratoriów ECDL)

Pomiędzy egzaminatorem a CKPiDN jest zawierana umowa na przeprowadzanie egzaminów ECDL.

Najwięcej egzaminów ECDL przeprowadzili:

 • A. Jasiński - 1115
 • K. Zaleski – 340
 • L. Paruch – 212

 

Z Centrum Egzaminacyjnym ECDL współpracuje 31 Laboratoriów ECDL (9 komercyjnych i 22 edukacyjne), w których przeprowadzane są egzaminy ECDL.

 

W CE ECDL w Mielcu odbyło się szkolenia na Egzaminatorów

 • ECDL CORE (10 kwietnia 2010 roku) w którym wzięło udział 10 osób
 • ECDL e-Guardian (1 października 2010 roku) w którym wzięło udział 11 osób

 

Liczba egzaminów ECDL - 2010 roku

 

Egzaminy

Miesiąc

ECDL CORE

ECDL

e-Citizen

ECDL

CAD

ECDL WebStarter

ECDL Advanced

Styczeń

435

 

 

 

 

Luty

138

 

 

 

 

Marzec

261

58

 

 

 

Kwiecień

279

100

 

 

 

Maj

192

23

 

 

 

Czerwiec

439

29

 

 

1

Lipiec

264

 

 

 

 

Sierpień

134

 

 

 

 

Wrzesień

234

 

 

 

4

Październik

84

 

15

 

 

Listopad

288

 

 

 

5

Grudzień

275

 

25

11

11

Razem:

3023

210

40

11

21

3305

 

 

Współpraca z AGH

 

Podczas uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Mielcu wręczono dyplomy ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”. Kilkadziesiąt osób z wykształceniem wyższym technicznym nabyło uprawnienia pedagogiczne. Wykład inauguracyjny dla 60 studentów I roku oraz zaproszonych gości na temat Społeczeństwa wiedzy wygłosił Prorektor AGH prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol.

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991