zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Wcześniejsze lata
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Byliśmy organizatorami

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Rok 2011

Byliśmy organizatorami - 2011 rok

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

W Powiatowym Ośrodku Metodycznym (POM) działającym przy CKPiDN w Mielcu pracowało 7 doradców metodycznych z przedmiotów: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, język polski, matematyka, biologia i przyroda, przedmioty zawodowe, religia.

 

Statystyka szkoleń zorganizowanych

w Powiatowym Ośrodku Metodycznym przy CKPiDN w Mielcu

w 2011 r.

 

L.p.

Forma realizacji

Liczba słuchaczy

Liczba spotkań

1

Kursy, szkolenia

29

2

2

Warsztaty

645

77

3

Szkolenia rad pedagogicznych

343

16

4

Konferencje, seminaria

508

6

5

RAZEM

1 525

101

 

Ważniejsze konferencje i przedsięwzięcia

 

Edukacyjny rok kalendarzowy rozpoczęliśmy 9 lutego 2011 r. od wsparcia organizatorów (Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie, Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Mielcu) przy organizacji konferencji: Fundamenty kariery zawodowej - edukacja, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy . Adresatami spotkania byli pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi i wychowawcy ze szkół powiatu mieleckiego. Prelegenci reprezentowali świat nauki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) i pracy (SSE w Mielcu) oraz instytucje (Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy) pomagające młodzieży i dorosłym w życiu zawodowym. Przykład dobrej praktyki wspierania uczniów w kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej przedstawił Szkolny Doradca Zawodowy z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu, a doradcy metodyczni z CKPiDN przedstawili scenariusze zajęć do wykorzystania przez szkolnych doradców zawodowych.

 

 

16 września 2011 r. odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna Kreatywność i twórczość wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Była to kolejna konferencja w corocznym cyklu: Budowanie szkolnej społeczności uczącej się. Konferencja składała się z dwóch części: wykładowej z prezentacjami i warsztatowej. Wykłady zostały przeprowadzone przez wdrażających myśl twórczą do edukacji: dr hab. inż. Janusza Morbitzera – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Marka Szurawskiego ze stowarzyszenia ECCE HOMO XXI. Profesor podkreślił, że w aspekcie edukacyjnym kreatywność dotyczy zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Kreatywność nauczyciela jest warunkiem koniecznym rozwoju kreatywności uczniów. Marek Szurawski zachęcał do rozwoju twórczości przez przedstawiane zagadki i szarady umysłowe. Praktyczne przykłady wykorzystania nowatorskich rozwiązań w oświacie przedstawione zostały przez Beatę Kossakowską (projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery) i Agatę Łuczyńską (program Szkoła z Klasą 2.0). Na konferencji gościliśmy dr Jana Polaka, który przedstawił nauczycielom nowe produkty firmy Apple. O e-portfolio – internetowym narzędziu prezentacji dorobku zawodowego, opowiadała Agnieszka Chrząszcz z Centrum E-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po części wykładowej odbyły się warsztaty poświęcone kreatywności w nowej podstawie programowej. Przeprowadzili je konsultanci z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i doradcy metodyczni z CKPiDN w Mielcu. Konferencji towarzyszyła wystawa produktów firmy Apple. W części wykładowej wzięło udział 118 nauczycieli, a w warsztatowej 104 nauczycieli ze szkół powiatu mieleckiego.

 

Kolejną konferencją zorganizowaną dla pracowników edukacji w powiecie mieleckim była konferencja Szkoła przyjazna uczniowi, która miała miejsce 2 grudnia 2011 r. Spotkanie było poświęcone neurodydaktyce - nowej dyscyplinie wiedzy, która szuka sposobów praktycznego wykorzystania osiągnięć neurobiologii w projektowaniu i doskonaleniu procesu dydaktycznego. W celach konferencji wymieniono: przedstawienie neurodydaktyki jako nowego kierunku w pedagogice oraz pokazanie przykładów dobrych praktyk w kształtowaniu relacji międzyludzkich w szkole i umożliwienie przedyskutowania problemów z psychologami - praktykami. Wykład wprowadzający po nazwą: Wykorzystanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej wygłosił Tomasz Srebnicki (dr n. med. psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny, pracownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM). Wykład, w którym wzięło udział 120 osób, był wprowadzeniem do ożywionej dyskusji uczestników.

 

 

Dużą, nieszablonową imprezą dla CKPiDN, w której współorganizatorem (obok: Agencji Rozwoju Regionalnego) był Festiwal Nauki i Techniki - 7 i 8 października 2011 r.  Głównym przesłaniem imprezy było popularyzowanie nauki, zachęcanie młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań, zwłaszcza technicznych, będących kluczem do sukcesu zawodowego i życiowego. W czasie Festiwalu firmy mieleckie prezentowały swoje produkty, a młodzież ponadgimnazjalna robiła doświadczenia naukowe na przydzielonych szkołom stanowiskach. Można było zobaczyć m.in. wybuch wulkanu, rozpuszczoną butelkę w szklance i inne eksperymenty. Spotkanie uatrakcyjniła także wystawa różnych modeli rakiet, samolotów swobodnie latających Mieleckiego Aeroklubu im. Braci Działowskich. Uwagę zwiedzających przykuwał helikopter czterośmigłowy oraz robot rozgrywający partie szachów, z którym każdy śmiałek mógł się zmierzyć (prace studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie). Szczególnym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się interaktywna wystawa „Eksperymentuj", przygotowana przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, podczas której można było spróbować swych sił w różnych dyscyplinach. Zwiedzający mieli do dyspozycji urządzenia sprawdzające pamięć, zręczność, refleks oraz logiczne myślenie. Duże wrażenie wywarł efektowny pokaz prezentujący właściwości chemiczne oraz fizyczne różnych substancji, wykonany przez przedstawiciela Centrum Nauki Kopernik. Bardzo podobały się targi nowoczesnych maszyn i urządzeń. W czasie Festiwalu miały miejsce również wykłady: „Ciekawa fizyka" prof. dr hab. Mariusza Gajdy, który zapoznał młodzież gimnazjalną z pojęciem oraz pomiarami czasu i prędkości światła oraz wykład prof. dr hab. inż. Macieja Pietrzyka, który opowiadał o roli modelowania w projektowaniu nowych materiałów dla motoryzacji. Informacje o rozwoju tłoczenia materiałów w przemyśle samochodowym przedstawił Janusz Soboń, przedstawiciel Kirchoff Polska. W świat nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle lotniczym wprowadził Stefan Bieniasz z firmy PZL Mielec a Sikorsky Company. Natomiast Anna Butryn – wicedyrektor CKPiDN oraz Andrzej Szyszka – doradca metodyczny, zaprezentowali mapę kwalifikacji zawodowych w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Na zakończenie Zdzisław Klonowski – Prezes ARR MARR przedstawił przyszły model funkcjonowania Inkubatora Nowych Technologii, którego celem jest między innymi wspieranie lokalnego biznesu. Organizatorzy festiwalu zadbali również o warsztaty dla nauczycieli, które miały na celu zapoznanie ich z nowymi, interaktywnymi technologiami kreatywnej nauki dzieci. Pokaz poprowadził dr Jan Polak, przedstawiciel firmy Apple. Festiwal przyciągnął ogromną rzeszę ciekawskich świata, zarówno młodzież szkolną, jak i całe rodziny. Wszyscy bardzo pozytywnie oceniali przedsięwzięcie. Z pewnością tego typu projekty mobilizują do nauki oraz wzbudzają zainteresowanie techniką oraz przedmiotami ścisłymi, które może zaowocować w przyszłości. Festiwal odwiedziło w ciągu dwóch dni około 1500 osób.

 

 

Ciekawym przedsięwzięciem doradców metodycznych CKPiDN z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej było w roku 2011 zaprezentowanie twórczości dzieci z przedszkoli i klas I – III. Doradcy realizowali projekt pod nazwą: Literatura dziecięca w prezentacji multimedialnej. Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu prezentacja audio-wizualnych z udziałem dzieci z wykorzystaniem prac plastycznych przygotowanych przez dzieci. Głównym celem projektu była popularyzacja technologii informacyjnej (TI) i nabycie umiejętności prezentacji „siebie”, zaprezentowanie umiejętności recytatorsko-plastycznych dzieci przy użyciu nowoczesnej TI oraz aktywizacja nauczycieli i dzieci. W r. 2011 powstały 2 prezentacje: Kaczka dziwaczka i Nasze Kwiaty. Prace dzieci były przedstawiane rodzicom w przedszkolach i podczas II Festiwalu Nauki i Techniki w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Przedsięwzięcie spotkało się z tak przychylnym przyjęciem przedszkoli, że projekt jest kontynuowany w roku 2012.

 

Kolejnym ważnym dla CKPiDN przedsięwzięciem była organizacja warsztatów dla dzieci i nauczycieli na temat programu Baltie. Program ten jest narzędziem do programowania, uczącym przede wszystkim kreatywnego myślenia. Czasie zajęć, pomysłodawca i popularyzator programu Bohumir Soukup, przygotowywał dzieci i nauczycieli do udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 13 stycznia 2012 r. w podczas II Festiwalu Nauki i Techniki w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu (http://ckpidn.home.pl/festiwal2/)

 

REALIZOWANE w 2011 ROKU PROJEKTY

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

skierowane do nauczycieli

 

Kreatywna szkoła to twórczy uczeń - technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym

 

W roku 2011 CKPiDN kontynuowało realizację projektu „Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym”. Działania rozpoczęły się w listopadzie 2009 r. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

W roku 2011, 108. nauczycieli w 16. w szkołach, które zrekrutowano do projektu w roku 2010, prowadziło zajęcia pozalekcyjne z różnych przedmiotów. Zajęcia były realizowane w systemie: 1. godzina stacjonarna – w szkole, 1 godzina zdalnie. Szkoły biorące udział w projekcie: SZKOŁY PODSTAWOWE: Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu, Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej, Szkoła Podstawowa w Podleszanach, SZKOŁY GIMNAZJALNE: Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu, Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim, Gimnazjum nr 1 w Mielcu, Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym, Publiczne Gimnazjum w Pławie, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, II LO Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

 

LP

SZKOŁA

Liczba zajęć

Liczba uczniów

1

SP nr 11 w Mielcu

6

59

2

SP nr 3 w Mielcu

8

68

3

SP w Glinach Małych

7

42

4

Sp w Tuszowie Narodowym

7

52

5

SP w Borowej

8

66

6

SP w Podleszanach

7

51

7

Gim w Radomyślu Wielkim

8

71

8

Gim w Przecławiu

10

86

9

Gim nr 1 w Mielcu

7

53

10

Gim w Padwi Narodowej

2

19

11

Gim w Tuszowie Narodowym

14

115

12

Gim w Pławie

4

28

13

II LO w Mielcu

2

28

14

I LO w Mielcu

4

35

15

III LO w Mielcu

5

32

16

IV LO w Mielcu

9

57

 

 

108

862

 

W projekcie prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów:

 

 

Przedmiot

Liczba kursów

matematyka

20

polski

17

angielski

13

edukacja wczesnoszkolna

10

przyroda

6

niemiecki

6

historia

5

biologia

5

geografia

4

fizyka

4

religia

3

wychowanie do życia w rodzinie

2

wf

2

technika

2

przedsiębiorczość

2

informatyka

2

chemia

2

wos

1

wok

1

plastyka

1

 

 

Podobnie jak w roku 2010, również w kolejnym roku, nauczyciele korzystali ze wsparcia na w dodatkowych warsztatach i konsultacjach indywidualnych. 6 czerwca 2011 r., nauczyciele biorący udział w projekcie uczestniczyli w podsumowaniu zajęć pozalekcyjnych. Zespół projektowy monitorował zajęcia i odwiedzał nauczycieli w ich szkołach macierzystych podczas prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w zajęciach. Po zakończeniu roku szkolnego 2010/2011 wszystkie kursy e-learningowe (zajęcia pozalekcyjne) zostały zrecenzowane przez specjalistów z poszczególnych przedmiotowców i specjalistów od kształcenia na odległość. Na początku roku szkolnego 2011/2012 wybrano prowadzących zajęcia pozalekcyjne w kolejnym roku szkolnym oraz przeprowadzono rekrutację uczniów.

Więcej o przedsięwzięciu na stronie projektu.

 

„Zawody z przyszłością – technologie informacyjne wsparciem kompetencji pracowniczych”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2010 roku – 31 grudnia 2011 roku

 

Uczestnikami projektu były osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną) i zamieszkujące woj. podkarpackie.Projekt był odpowiedzią na wymagania współczesnej gospodarki, która charakteryzuje się dynamicznym tempem rozwoju. Staje się ona coraz bardziej innowacyjna, oparta na wiedzy oraz kwalifikacjach pracowniczych zorientowanych na posługiwanie się nowoczesnymi maszynami, urządzeniami high-tech i ICT.

 

Tematyka szkoleń zrealizowanych w 2011r:

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (2 edycje)
 • Programista obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Kierowca wózków jezdniowych z gospodarką magazynową wspomaganą komputerem (2 edycje)
 • Pracownik biurowy
 • Grafik komputerowy
 • Administrator sieci informatycznych CISCO
 • AutoCAD (2 edycje)
 • Warsztaty Rozwój osobisty i zawodowy (9 edycje)
 • Wykład LLL w gospodarce opartej na wiedzy (6 edycje)
 • Kurs wyrównawczy z podstaw obsługi komputera (4 edycje)
 • Kurs wyrównawczy z rysunku technicznego (2 edycje)
 • SolidEdgeEdgeCamKsięgowy ds. płac i ZUS (2 edycje)
 • Administrator systemów komputerowych

 

Dodatkowo każdy beneficjent uczestniczył w czterogodzinnym wykładzie pt. „LLL w gospodarce opartej na wiedzy”. Dla osób spełniających co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych (wiek powyżej 45 roku życia, co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkiwanie terenów wiejskich lub miast do 25 tyś. mieszkańców) zorganizowano 8 – o godzinne warsztaty pt. „Rozwój osobisty i zawodowy”.W celu wyrównania szans w zakresie znajomości obsługi komputera i rysunku technicznego zapewniono uczestnikom kursy wyrównawcze.

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Egzaminacyjnego ECDL w Mielcu PL-CE07 za 2011 r.

 

 

Z CE ECDL w Mielcu współpracowało czynie 30 z 70 egzaminatorów ECDL, którzy podpisali umowę (obejmuje ona:, zasięganie informacji związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów, rozliczanie egzaminów, pobieranie kart EKUK i materiałów promocyjnych).

Pomiędzy egzaminatorem a CKPiDN zawierana jest umowa, na przeprowadzanie egzaminów ECDL.

Najwięcej egzaminów ECDL w 2011 roku przeprowadzili:

▪            A. Jasiński – 736

▪            L. Paruch – 291

▪            M. Zawadzki – 200

▪            M. Bryk - 164

▪            K. Zaleski – 160

 

Z Centrum Egzaminacyjnym ECDL współpracuje 30 Laboratoriów ECDL:

13 komercyjnych – (w tym 1 CAD)

17 edukacyjnych(w tym 1 CAD),

w których przeprowadzane są egzaminy ECDL na Certyfikaty: ECDL Start, ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL e-Citizen, ECDL WebStarter,  ECDL CAD, ECDL e-Guardian

 

 

Liczba egzaminów ECDL - rozliczenie finansowe 2011 roku.

 

 

Liczba egzaminów ECDL 2011 r.

Miesiąc

ECDL CORE

ECDL E-CITIZEN

ECDL CAD

ECDL WebStarter

ECDL Advanced

Styczeń

201

0

0

0

4

Luty

294

0

0

0

0

Marzec

299

10

11

0

28

Kwiecień

317

8

5

0

0

Maj

442

26

18

9

8

Czerwiec

399

28

3

8

7

Lipiec

126

6

0

1

0

Sierpień

44

5

13

 

 

Wrzesień

1

 

27

 

 

Październik

52

 

 

 

 

Listopad

113

 

 

 

1

Grudzień

182

 

14

 

 

Razem:

2470

83

91

18

48

Razem:

2710

 

 

 

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991