zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Misja firmy
Dyrektor
Wicedyrektor
Pracownicy
Program Rozwoju CKPiDN Mielec
Statut CKPiDN Mielec
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
O firmie

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu powstało 26 czerwca 2003 roku uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego w wyniku połączenia dwóch placówek: Centrum Kształcenia Praktycznego, które istnieje od 1997 roku oraz Powiatowego Ośrodka Metodycznego.


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Dyrektor

Zdzisław Nowakowski

 

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1979). Ukończył także studia podyplomowe z informatyki (1984), zarządzania oświatą (2000), przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość (2008). W latach 1981-1997 pracował w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz informatyki. W 1991 roku zostały mu powierzone obowiązki wicedyrektora tej szkoły. Jest inicjatorem powstania (1997) i pierwszym dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego, przekształconego później (2003) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Od początku swojej pracy zawodowej jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół edukacji informatycznej. W latach 1991-1996 jego uczniowie byli finalistami i laureatami I i II Krajowego Konkursu Informatycznego oraz I i III Olimpiady Informatycznej. Od 1993 roku współpracuje z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z metodyki nauczania informatyki oraz technologii informacyjnej. W latach 2000-2001 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XVI i XVII Ogólnopolskiej Konferencji „Informatyka w Szkole” w Mielcu. W latach 2003 – 2011 był członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej a od roku 2012 jest sekretarzem Rady Informatyzacji Edukacji, będącej organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Jest także rzeczoznawcą MEN w zakresie wydawania opinii merytoryczno-dydaktycznych o podręcznikach szkolnych z informatyki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz członkiem Kapituły Znaku Jakości „Interkl@sa” – ogólnopolskiej inicjatywy przygotowującej szkoły do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Jest autorem oraz współautorem kilkunastu książek, programów nauczania oraz kilkudziesięciu artykułów z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej. Wśród nich jest seria czterech popularnych w latach 90. podręczników do liceum i technikum „Informatyka bez tajemnic”, których łączny nakład przekroczył 400 tysięcy egzemplarzy. Aktualnie zajmuje się metodycznymi aspektami kształcenia na odległość z wykorzystaniem zasobów cyfrowych „przetwarzanych w chmurze” (ang. cloud computing).

 

W latach 1998-2010 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Mielcu trzech kolejnych kadencji. W tym samym okresie był przedstawicielem Mielca w Związku Miast Polskich, a w latach 2006-2010 także członkiem Zarządu. W 2010 został wybrany do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w którym pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego.

 

W młodości trenował lekką atletykę zdobywając m.in. mistrzostwo Polski Politechnik w skoku wzwyż (1976) oraz złoty medal w tej samej konkurencji na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży Studenckiej (1977).

 

Nagrody i wyróżnienia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2009

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 1986, 1993

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej – 1982, 2002

Złoty Medal Dei Regno Servivre nadany przez Biskupa Tarnowskiego - 2011

Złota odznaka Akademickiego Związku Sportowego – 1980

 

Publikacje:

Podręczniki szkolne i programy nauczania

[1]. Informatyka bez tajemnic ‑ obsługa mikrokomputerów, MIKOM, Warszawa 1993-99, wyd. VI. Numer w zestawie 3/95.

[2]. Informatyka bez tajemnic ‑ użytkowanie mikrokomputerów, MIKOM, Warszawa 1993-99, wyd. IV. Numer w zestawie 3/95.

[3]. Informatyka bez tajemnic ‑ programowanie mikrokomputerów, MIKOM, Warszawa 1994-99, wyd. V. Numer w zestawie 3/95

[4]. Informatyka dla gimnazjalisty, MIKOM, Warszawa 2000. Numer dopuszczenia 289/00.

[5]. Informatyka dla gimnazjalisty, MIKOM, Warszawa 1999, program nauczania DKW-4014-37/00.

[6]. Rysujemy i malujemy w programie Paint, MIKOM, Warszawa 2001.

[8]. Technologia informacyjna bez tajemnic – podręcznik dla liceum i technikum, MIKOM, Warszawa 2002. Numer dopuszczenia 292/02.

[9]. Technologia informacyjna dla liceum i technikum, MIKOM, Warszawa 2002, program nauczania zatwierdzony DKOS-40-15-146/02.

[10]. Technologia informacyjna w Internecie, WSiP, Warszawa 2008. Numer dopuszczenia 210/08.

[11]. Informatyka. Po prostu. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,. WSiP, Warszawa 2012.

Książki

[1]. Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 1996.

[2]. TAG 3.1 w praktyce, MIKOM, Warszawa 1995.

[3]. Ćwiczenia z edytora TAG, MIKOM, Warszawa 1995.

[4]. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy – Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 1999-2004, wyd. III.

[5]. Dydaktyka informatyki w praktyce. Wybrane zagadnienia. Między praktyką a teorią. Czego uczyć?, MIKOM, Warszawa 2003.

[6]. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce. Wybrane zagadnienia. Jak uczyć?, MIKOM, Warszawa 2003.

[7]. ECDL. Użytkowanie komputerów, PWN, Warszawa 2009.

[8]. ECDL e-obywatel, PWN, Warszawa 2011.

Wybrane artykuły i referaty wygłoszone na konferencjach naukowych

[1]. Komputerowe wspomaganie w rozwiązywaniu obwodów elektrycznych metodą prądów oczkowych, Szkoła Zawodowa 1/1988.

[2]. Komputerowa weryfikacja pomiarów na przykładzie wyznaczania charakterystyk rezonansowych obwodów RLC: Szkoła Zawodowa 11/1988.

[3]. Elementy informatyki - program autorski w dwuletnim cyklu nauczania, Komputer w Szkole 5/6/1993.

[4]. Elementy informatyki - program autorski w 4-letnim cyklu nauczania w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, Komputer w Szkole 7/8/1993.

[5]. Propozycja szczegółowego rozkładu materiału do nowych programów nauczania elementów informatyki w szkole średniej w rocznym i dwuletnim cyklu nauczania, Komputer w Szkole 3/1994.

[6]. Moje doświadczenia z nauczania elementów informatyki w szkole średniej, Komputer w Szkole 2/1995.

[7]. O programach autorskich i maturze z informatyki, Komputer w Szkole 4/1995.

[8]. Jednolitość programów - informatyka, czy użytkowanie komputerów?, Monografie i zbiory monograficzne Zakładu Metodologii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie nr 5 (2).

[9]. Osiąganie mistrzostwa metodycznego, Monografie i zbiory monograficzne Zakładu Metodologii Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie nr 5 (2).

[10]. O edukacji informatycznej z nauczycielami informatyki, Komputer w Szkole 2/3/1997.

[11]. Cele kształcenia informatycznego w szkole średniej w kraju i na świecie, Komputer w Edukacji 1-2/1996.

[12]. Uwierz w siebie - Ty także możesz napisać program nauczania z informatyki, XVI Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 września 2000.

[13]. Jak uczyć algorytmiki w gimnazjum?, XVI Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 września 2000.

[14]. Znak jakości Interkl@sa, XVI Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 września 2000.

[15]. Szkoła ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego, XVII Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 wrzesień 2001.

[16]. Propozycja ćwiczeń z informatyki do szkoły podstawowej i gimnazjum, XVII Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 wrzesień 2001.

[17]. Technologia informacyjna – nowy przedmiot w liceum i technikum, XVIII Konferencja Informatyka w Szkole, Toruń, 18-21 wrzesień 2002.

[18]. Moje doświadczenia z nauczania informatyki i technologii informacyjnej, V Ogólnopolskie Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, Mielec, 30-31 maja 2003.

[19]. Program informatyki i technologii informacyjnej w szkole średniej według UNESCO, V Ogólnopolskie Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, Mielec, 30-31 maja 2003.

[20]. Nowe koncepcje kształcenia oparte na e-learningu, Zeszyty Nauczycielskie, CKPiDN, Mielec, 2005.

[21]. Technologia Informacyjna w Internecie, V Ogólnopolska Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń 3-6 lipca 2008.

[22]. Społeczne aspekty stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, Zeszyty Nauczycielskie, CKPiDN, Mielec, 2008.

[23]. Nowa edukacja dla pokolenia sieci, czyli e-podręczniki na platformie edukacyjnej, 19. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2009.

[24]. Edukacja dla przemysłu - przemysł dla edukacji. Modernizacja szkolnictwa zawodowego, Konferencja podsumowująca projekt „Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy”, Mielec, 7 grudnia 2009.

[25]. Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – technologie informacyjne i internet w nauczaniu przedmio­towym. 20. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2010.

[26]. Co musi umieć nauczyciel 2.0? Gazeta Wyborcza 01.10.2010.

[27]. Nowoczesna szkoła  = e-szkoła. O zaletach e-learningu, Miesięcznik Dyrektora Szkoły, maj 2011/Nr 5 (028).

[28]. Certyfikowanie nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w dydaktyce. 21. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2011.

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991