zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zamówienie na usługi społeczne - ZP_9/2018/MSNZ

 

Zmiana treści Instrukcji udzielania zamówienia

Było:

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Studia muszą rozpocząć się wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 i mają trwać dwa semestry.

Powinno być:

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Studia muszą rozpocząć się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 i trwać dwa semestry.

Było:

11.4       Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” – nie otwierać przed dniem 16 lutego 2018 roku, do godz. 1015.

12.1       Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 16 lutego 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.2       Oferty zostaną otwarte w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 16 lutego 2018 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Powinno być:

11.4     Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” – nie otwierać przed dniem 21 lutego 2018 roku, do godz. 1015.

12.1     Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 21 lutego 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.2     Oferty zostaną otwarte w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 21 lutego 2018 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skorygowano również zapisy Wzoru umowy: § 1 pkt. 5 i 6 oraz § 4 i § 5

 

 

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991