zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Zamówienia publiczne

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Zamówienie na usługi społeczne ZP-10/2018/AKZ

16.02.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

złożonych do dnia 13 lutego 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Kurs podstaw rachunkowości” wraz z egzaminem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 10/2018/AKZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 23 620,00 zł

 

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie Oddział Terenowy w Tarnowie

Ul. Kopernika 8/2

33-100 Tarnów

36 852,00

Do 25.06.2018

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

7.02.2018 r.

 

Zmiana treści Instrukcji udzielania zamówienia

Było:

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem zawodowym, adekwatnym do zakresu prowadzonych w ramach zamówienia zajęć, tj. realizacja w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania oferty co najmniej 2 kursów z zakresu Solid Works.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór załącznik nr 5

Powinno być:

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem zawodowym, adekwatnym do zakresu prowadzonych w ramach zamówienia zajęć, tj. realizacja w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania oferty co najmniej 2 kursów z zakresu podstaw rachunkowości.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór załącznik nr 5

Było:

11.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

11.4     Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób w zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Usługa przeprowadzenia szkolenia „Kurs podstaw rachunkowości” wraz z egzaminem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – nie otwierać przed dniem 9 luty 2018 roku, do godz. 1015.

Powinno być:

11.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

11.4      Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Usługa przeprowadzenia kursu szkolenia „Kurs podstaw rachunkowości” wraz z egzaminem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – nie otwierać przed dniem 13 luty 2018 roku, do godz. 1015.

Było:

12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1     Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 9 luty 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.2    Oferty zostaną otwarte w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 9 luty 2018 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Powinno być:

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1      Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 13 luty 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.2     Oferty zostaną otwarte w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 13 luty 2018 roku. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Usługa przeprowadzenia szkolenia „Kurs podstaw rachunkowości” wraz z egzaminem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Pliki do pobrania:
  Zalaczniki_rachunkowosc
  Instrukcja postepowania rachunkowosc

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Zamówienia publiczne

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991