Zamówienie na usługi społeczne ZP-43/2018/MSNZ

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,
Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9. 4 Poprawa jakości
kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Do pobrania:

Instrukcja

Zalączniki

 logaa ue polska

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 23 października 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-43/2018/MSNZ

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 14 340,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Partyzantów 9 22-400 Zamość

20 571,68

30.06.2019 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mielcu 39-300 Mielec ul. Żeromskiego 38

21 360,00

30.06.2019 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS” Henryk Żelasko

39-304 Czermin 330a

12 480,00

30.06.2019 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700