Zamówienie na usługi społeczne 18/2019/MSNZ

Usługa przeprowadzenia kursu „Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC - EMCO” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,
Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania

Instrukcja

Załaczniki

 

27.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 27 maja 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przeprowadzenia kursu „Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC - EMCO” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 18/MSNZ/2019

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 6 075,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice

7680,00

15, 17-19 czerwca 2019

Płatność w terminie 14 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

INCHOICENT Robert Wyszyński

Ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13, 41-219 Sosnowiec

6150,00

15, 17-19 czerwca 2019

Płatność w terminie 14 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

Mielec, 7.06.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

 

Usługa przeprowadzenia kursu „Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC - EMCO” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 18/MSNZ/2019

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

 INCHOICENT Robert Wyszyński

Ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13, 41-219 Sosnowiec

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice

7680,00

64

5

69

2

INCHOICENT Robert Wyszyński

Ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13, 41-219 Sosnowiec

6150,00

80

5

85

 

 

logaa ue polska

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700