Zamówienia na usługi społeczne ZP-37/2018/MSNZ

Mielec, 15.05.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie” dla nauczycieli CKPiDN w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 37/2018/MSNZ

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

 INCHOICENT Robert Wyszyński

Ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13

41-2019 Sosnowiec

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1

INCHOICENT Robert Wyszyński

Ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13

41-2019 Sosnowiec

9 000,00

80

5

85

 

Zmiany w Instrukcji udzielenia zamówienia

W związku z omyłkami pisarskimi we wzorze umowy i ich korktą przedłużony został termin składnia ofert do 11 maja 2018 r. godz. 10.00

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie” dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Instrukcja

Załączniki

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700