zamknij
zamknij
Tablica informacyjna
Informatory
Zapisy na szkolenia
Informatory - archiwum
Zeszyty nauczycielskie
Studia podyplomowe
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Tablica informacyjna

 

 

 

baner


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

„Jaka powinna być szkoła przyszłości?”

Zgodnie z tradycją Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, nowy rok szkolny 2016/2017 został zainaugurowany konferencją metodyczną pt. „Szkoła dla cywilizacji przyszłości”, która odbyła się 21 września 2016 roku w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH w Mielcu. Ten wrześniowy dzień był okazją do skonfrontowania poglądów na temat współczesnej szkoły, jak ona powinna wyglądać, jakich uczyć postaw i wartości, aby odpowiadała szybko zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej i młodemu pokoleniu. Wybór tytułu konferencji oraz wystąpień podyktowany był  poszczególnymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017, tj.

  • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Dyrektor CKPiDN w Mielcu, Zdzisław Nowakowski, kierując słowa przywitania do prelegentów oraz uczestników konferencji wyraził nadzieję, iż zaproponowany temat spotka się z ich uznaniem oraz będzie zalążkiem do rozważań nad humanistyczną wizją szkoły XXI wieku.

 

Pierwszym z prelegentów był Witold Kołodziejczyk, redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”, twórca wielu nowatorskich projektów aktywnie wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole oraz autor publikacji podejmujących temat innowacji w zarządzaniu oświatą. Pan Witold Kołodziejczyk wygłosił wykład „Szkoła dla cywilizacji przyszłości”, którego tytuł był analogiczny do nazwy konferencji. Konwencja wystąpienia prowadziła do zastanowienia się nad tym jakie jest dzisiejsze pokolenie, gdyż mówimy o młodych ludziach, których nawyki zostały ukształtowane przez kontakt z nowym technologiami. Dążąc do budowania szkoły przyszłości powinniśmy zacząć od kształtowania charakteru, nawyków młodych ludzi, dbając o wszystkie wymiary rozwoju – fizyczny, emocjonalny, duchowy, i intelektualny. W dobie łatwego dostępu do informacji szkoła staje się miejscem budowania postaw, a także miejscem przekazu wskazówek dotyczących tego jak się uczyć. Niewątpliwie uczeń musi wziąć większą odpowiedzialność za swoją edukację, za „uczenie się”. Natomiast po stronie nauczyciela stoi konieczność rozwijania pewnych cech charakteru najpierw u siebie, a następnie u uczniów. Cechy, od których należy zacząć to szacunek, odpowiedzialność i kreatywność. Podczas wystąpienia wybrzmiało piękne hasło, głoszone przez jedną z polskich szkół, „Pielęgnujemy marzenia”. Nie bójmy się mówić o marzeniach oraz miejmy odwagę spełniać marzenia młodych ludzi. Pozostając w temacie marzeń, warto wspomnieć, że podczas konferencji zaprezentowano film pt. „Spełniamy marzenia” promujący mieleckie pozaszkolne inicjatywy edukacyjne.

 

Kolejnym z wykładowców był Marek Kondziołka, koordynator ds. innowacji w edukacji z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, który zaprezentował wykład o prowokacyjnym tytule – „Jeśli wszystko, co myślisz o szkole, to nieprawda? Co można zrobić, aby uczenie się było efektywniejsze?”. Prelegent wysunął pogląd, iż niezależnie od czasów ciągle zadajemy sobie pytanie o kondycję edukacji, o to co powinniśmy zrobić, aby naprawić ją. Ponadto przedstawił wyniki badań amerykańskiego uczonego Johna Hattie, który badał między innymi to, co tak naprawdę powoduje, że występuje tak duże zróżnicowanie w efektach kształcenia? Z badań wynikło, że kilka grup wpływów warunkuje to jak uczniowie czują się w szkole i są to właśnie sami uczniowie, nauczyciele, a także inne grupy takie jak rodzice, rówieśnicy i np. dyrekcja. Najlepsze efekty w nauczaniu osiągniemy wtedy, gdy spojrzymy na uczenie się oczami uczniów. Największy wpływ na osiągnięcia uczniów mają strategie znane z oceniania kształtującego, czyli takiego, które jest przyjazne uczniowi. Wykład niósł jedno bardzo ważne przesłanie, a mianowicie: jeśli lepiej zrozumiemy naszych uczniów to nasze kształcenie będzie bardziej efektywne.

 

Dr hab. Anna Szylar z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli przedstawiła temat będący równocześnie jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa – „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Równocześnie wyraziła zadowolenie, iż podczas takich inicjatyw jak konferencja „Szkoła dla cywilizacji przyszłości” podejmowane są tematy zmierzające do określenia kierunków, w których powinna iść współczesna szkoła. Jedną z ważniejszych tez było to, że wyznawane wartości mogą być ideałami obecnymi tylko w naszej świadomości, natomiast stają się rzeczywistością dopiero wtedy, gdy są realizowane w postawach poszczególnych osób i w całej społeczności. Również pewne akty prawne mogą być źródłem poszukiwania postaw obligujących do wychowywania w duchu pewnych wartości. Szkoła powinna wychowywać do wartości uniwersalnych, ale uczniowie powinni doskonale rozumieć na czy one polegają. Niewątpliwie to co mówimy musi być spójne z tym co robimy. Obecnie powszechne jest przekonanie, że w wychowywaniu do wartości ważne jest umiłowanie ojczyzny, dziedzictwo, język ojczysty, obyczaje, kultura, religia, sztuka, naród, rodzina. Jednakże w szerszym kontekście warto także mówić o umiłowaniu do pracy i szacunku do niej. Postawy te mogą być propagowane między innymi przez nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu zaprezentował wykład pt. „Nowy uczeń – nowa edukacja. Refleksja na temat zmian w kształceniu”. Szkoła już dawno przestała być jedynym miejscem, w którym uczeń zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności. Współczesny model edukacji, to tworzenie warunków, abyśmy mogli uczyć się przez całe życie. Obecny czas, to rozwój inicjatyw edukacyjnych, realizowanych w przestrzeni pozaszkolnej. Ich głównym wyróżnikiem jest: rozbudzanie zainteresowań nauką, rozwijanie talentów uczniów, aby w większym stopniu mogli oni w dorosłym życiu brać odpowiedzialność za rozwój naszego świata. Współczesna szkoła staje się coraz bardziej nowoczesna, jednakże ciągle dominuje w niej system klasowo-lekcyjny. Obecnie pokolenie uczniów możemy nazwać cyfrowymi tubylcami, oni żyją zanurzeni w technologii, a niestety nauczyciele i rodzice nie zawsze nadążają za tymi zmianami. Zdzisław Nowakowski przedstawił także wyróżniki cyfrowej edukacji, tj. nowe formy dostępu do wiedzy, nowe metody kształcenia, a także nowe relacje uczeń – nauczyciel.

 

Ostatnia z prelegentek, Beata Wrzesień, nauczyciel wychowania przedszkolnego, przedstawiła wykład pt. „Najważniejszy pierwszy krok – zmiany w podstawie programowej z wychowania przedszkolnego i poziomu edukacyjnego I-III”. Od września 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a od przyszłego roku wchodzi w życie nowa podstawa kształcenia ogólnego. Przepisy zostały dostosowane do zmian w obowiązku szkolnym.

 

Do pobrania prezentacje:

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Tablica informacyjna

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991