zamknij
zamknij
Tablica informacyjna
Informatory
Zapisy na szkolenia
Informatory - archiwum
Zeszyty nauczycielskie
Studia podyplomowe
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Tablica informacyjna

 

 

 

baner


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Konferencja metodyczna - 19 września 2014 r. – sprawozdanie

 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny

 

„...Ponieważ świat się zmienia, potrzebujemy osób zdolnych proponować kreatywne rozwiązania dla niespodziewanych problemów, aby wiedzieć jak radzić sobie z nimi w  przyszłości…”

 

z wypowiedzi prof. Mitcha Resnicka

 

19.09.2014

Aula - ZOD AGH w Mielcu przy ul. Skłodowskiej 4

 

Do pobrania prezentacje :

 

 

Sprawozdanie z konferencji

 

 

19 września 2014 r. w Mielcu w ZOD AGH odbyła się na konferencja metodyczna: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Gospodarzem spotykania było Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Tematyka konferencji koncentrowała wokół problemów pojawiających się na różnych poziomach edukacyjnych:

I - przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych - Niedojrzałość emocjonalna dziecka;

II - klasy 1-6 szkół podstawowych - Motywowanie uczniów do nauki;

III – szkoły gimnazjalne - Rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży szkolnej;

IV – szkoły ponadgimnazjalne - Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Uczestników konferencji przywitała Pani Anna Butryn – Wicedyrektor CKPiDN w Mielcu, wyjaśniając powiązanie tematów poruszanych w konferencji z szkoleniami realizowanymi przez CKPiDN w projekcie „Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim”. Projekt jest pilotażem  planowanych zmian w systemie doskonalenia nauczycieli od roku 2015.

 

Część I - przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych

Pierwszym prelegentem podczas konferencji był Pan Dariusz Miziołek, który wygłosił wykład pt. „Sposoby rozwiązywania problemu niedojrzałości emocjonalnej dziecka”.  Moduł ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji. Podczas wykładu zastanawiano się między innymi nad tym jak przekonstruować wiedzę i umiejętności nauczyciela/ rodzica w sukces dziecka. Wiele uwagi poświęcono dziecięcym emocjom i etiologii zaburzeń emocjonalnych. Bardzo mocno wybrzmiało hasło „niedojrzałości emocjonalnej” (tzw. infantylizmu uczuciowego). Omówiono także poszczególne rodzaje wadliwych oddziaływań wychowawczych na rozwój dziecka. Bardzo ważnym dla prawidłowego rozwoju dziecka jest pozytywny stosunek rodziców/ wychowawców do otaczającej ich rzeczywistości. Cechy dorosłego motywują dziecko do zmian. Pan Dariusz Miziołek przedstawił także wybrane metody , które wspierają rozwiązywanie problemów związanych z niedojrzałością emocjonalną dziecka. Podsumowaniem wykładu były słowa Oskara Wilde’a „Najlepszym sposobem na to, by dzieci były dobre, jest sprawić, żeby były szczęśliwe”.

 

Część II - klasy 1-6 szkół podstawowych

W kolejnej części spotkania Pan Janusz Ustrzycki w sposób interesujący i rzeczowy przybliżył uczestnikom rolę motywacji w nauczaniu. Zwrócił uwagę na fakt, że nauczyciel, aby motywować uczniów, musi być sam zmotywowany. Powinien być pogodny, energiczny, z wiarą podchodzić do uczniów, pozytywnie myśleć. Jedną z dróg podnoszenia motywacji do pracy jest doskonalenie kompetencji, czyli wiedzy i umiejętności, nie tylko w  zakresie nauczanego przedmiotu, ale i psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Działania nauczyciela powinny być świadome i przemyślane. Uczestnicy szkolenia poznali rodzaje motywacji, czynniki motywujące i osłabiające motywację, sposoby motywowania uczniów do nauki. Prelegent podsumował wykład stwierdzeniem: im większa motywacja uczniów do nauki, do poznawania świata, otaczającej  rzeczywistości, tym lepsze wyniki osiągają uczniowie, a co za tym idzie odnoszą sukces edukacyjny. Sukces ucznia to również sukces każdego nauczyciela.

 

Część III – szkoły gimnazjalne

W części konferencji przeznaczonej dla nauczycieli gimnazjów wystąpiła dr inż. Ewa Urbańska badająca twórcze postawy nauczycieli. Wykład nt. „Rozwijanie pasji u młodzieży szkolnej” był próbą odpowiedzi na pytanie: Czy pasja nauczyciela ma związek z twórczą postawą uczniów? Prelegentka zwróciła uwagę, że nauczyciel tworzący, pełen pasji jest bardziej otwarty i częściej stosuje, np. nielinearny zapis tekstu, mapy myśli czy przekłady na inne style uczenia. Rewolucja w uczeniu dokonuje się za sprawą twórczej pasji nauczycieli, którzy potrafią dosłownie zarażać swoim entuzjazmem i optymizmem. Tego typu postawa w uczniu się owocuje sukcesami uczniów. Niebagatelną rolę odgrywa we współczesnej szkole świadomość, że społeczność ucząca się zaspakaja także potrzeby psychiczne i kształtuje system wartości. Oba te czynniki sprzyjają wzajemnej stymulacji do tworzenia. Z wyników badań ilościowych przeprowadzonych przez dr inż. Ewę Urbańską na Podkarpaciu wśród czynnych zawodowo nauczycieli, wynika, że istnieje pełna korelacja między twórczą praktyką nauczyciela a postawami uczniów.

 

Część IV – Szkoły Ponadgimnazjalne

Część konferencji przeznaczonej dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych  rozpoczęła Pani Bogumiła Dziekan- Gąbka, która w projekcie  „Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim”  pełni funkcję  Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Przedstawiła uczestnikom spotkania szkoły uczestniczące w pilotażu, obszary wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 oraz liczbę dyrektorów i nauczycieli objętych  doskonaleniem.  Następnie przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa: Pan Piotr Ludwikowski, Kierownik Pracowni Matur, przekazał wnioski z egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014. W swojej wypowiedzi odniósł się do głównego tematu konferencji – „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”. Zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny uzyskiwania niskich, poniżej oczekiwań wyników egzaminu maturalnego:

 • niska motywacja do podejmowania prób rozwiązywania zadań,
 • brak umiejętności czytania ze zrozumieniem zadań tekstowych,
 • niski poziom technicznych umiejętności korzystania z pomocy naukowych dostępnych na egzaminie.

Zaprosił wszystkich zebranych do zapoznania się szeroką z informacją o wynikach egzaminu maturalnego, dostępną na stronie www.oke.krakow.pl.

Dużym zainteresowaniem w czasie konferencji cieszyły się warsztaty komputerowe p.t. KHANACADEMY – nowe multimedialne narzędzie w edukacji. Poprowadził je Pan Grzegorz Rokosz, który w projekcie  „Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim” pełni funkcję  Koordynatora Sieci: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK.

 

Część V

W ostatnim module konferencji Pani dr inż. Ewa Urbańska z  PCEN w Rzeszowie wygłosiła wykład połączony z prezentacja na temat: Doskonalenie zawodowe nauczycieli przez cały okres aktywności zawodowej.

Konieczność uczenia się przez całe życie wg Pani Urbańskiej determinują obecnie takie zjawiska jak globalizacja, innowacje w przedsiębiorstwach oraz społeczeństwo informacyjne. Wskazała na zapisy Strategii „Europa 2020” - nowym, długookresowym programie rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE).  W  trzech podstawowych priorytetach strategii znajduje się:  wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Natomiast jednym z pięciu nadrzędnych celów, określonych na poziomie całej UE, jest podniesienie poziomu wykształcenia. Kolejnym dokumentem, w którym zaznacza się ważną rolę doskonalenia zawodowego społeczeństwa jest Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Tłem dla doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wprowadzenie Europejskich Ram Kwalifikacji - europejskiego układu odniesienia dla kwalifikacji uzyskiwanych w poszczególnych krajach Wspólnoty. Warto podkreślić, że system ERK/PRK stał się katalizatorem koniecznych zmian i innowacji mających na celu stworzenie przejrzystych i sprawnie działających systemów kwalifikacji uwzględniających, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, możliwość dochodzenia do kwalifikacji różnymi ścieżkami: na drodze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.

Kolejnym prelegentem podczas tej sesji był Pan Mariusz Lipiński – dyrektor firmy Wektor Consulting S.C. w Mielcu. Przedstawił on założenia projektu „Aktywny na rynku pracy” skierowanego do nauczycieli. Udział w projekcie jest szansą na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie merytoryczne i pomoc finansowo - doradczą w podjęciu (samo)zatrudnienia.

 

W konferencji uczestniczyło 229 osób.

 

 

 

 

Program

 

I – nauczyciele z przedszkoli i nauczyciele klas 1-3

13.00 – 13.55

 • Projekt Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim, jako pilotaż zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Zdzisław Nowakowski – CKPiDN w Mielcu
 • Sposoby rozwiązywania problemu niedojrzałości emocjonalnej dziecka – Dariusz Miziołek -  PCEN w Rzeszowie - wykład z prezentacją

 

II – nauczyciele klas 4-6

14.00 – 14.50

 • Projekt Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim, jako pilotaż zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Bożena Zięba – CKPiDN w Mielcu, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • Motywacja do nauki drogą do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego – Janusz Ustrzycki - PCEN w Rzeszowie - wykład z prezentacją

15.00 – 16.00

 • KHANACADEMY – nowe multimedialne narzędzie w edukacji – Grzegorz Rokosz – CKPiDN w Mielcu, Koordynator Sieci: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – warsztaty komputerowe – sala 1/2 na parterze

 

III – nauczyciele z gimnazjów

15.00 – 15.50

 • Projekt Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim, jako pilotaż zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Małgorzata Boraczyńska – CKPiDN w Mielcu, Koordynator Sieci: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów
 • Rozwijanie pasji u młodzieży szkolnej - Ewa Urbańska - odział PCEN w Tarnobrzegu

 

IV - nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych

16.00 – 16.50

 • Projekt Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim, jako pilotaż zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Bogumiła Dziekan-Gąbka – CKPiDN w Mielcu, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • Wnioski po przeprowadzeniu matury roku szkolnym 2013/2014 – przedstawiciel OKE – wykład z prezentacją

V – dyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele

17.00 – 17.50

 • Projekt Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim, jako pilotaż zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Anna Kula - CKPiDN w Mielcu, Koordynator Sieci:  Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli przez cały okres aktywności zawodowej –Krystyna Wróblewska - PCEN w Rzeszowie – wykład z prezentacją
 • Aktywny na rynku – Mariusz Lipiński - Wektor Consulting s. c. – zasady uczestnictwa  nauczycieli w projekcie
Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Tablica informacyjna

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991