zamknij
zamknij
Tablica informacyjna
Informatory
Zapisy na szkolenia
Informatory - archiwum
Zeszyty nauczycielskie
Studia podyplomowe
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Tablica informacyjna

 

 

 

baner


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Konferencja wojewódzka - edukacja informatyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym

Konferencja wojewódzka

 

 

 

"Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej"

 

Uprzejmie informujemy, że wolne miejsca na konferencję i warsztaty zostały wyczerpane.

>>> czytaj komunikat

 

MENU:

 

17.03.2017

 

18.03.2017

 

Organizatorzy:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Podkarpackie Kuratorium Oświaty

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN

 

Patronat:

Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:

Termin:

17-18 marca 2017 roku

 

Miejsce:

Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

 

Uczestnicy:

Dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektorzy organów prowadzących szkoły, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele informatyki, doradcy metodyczni, edukatorzy, konsultanci. Konferencja jest nieodpłatna dla uczestników.

 

Kontekst:

Do podstawowych trzech dyspozycji poznawczych uczniów w szkole XXI wieku – czytania, pisania i liczenia – dołącza obecnie kolejna dyspozycja, jaką jest nauka programowania. Wprowadzenie tej nowej sprawności/kompetencji w nauczaniu wczesnoszkolnym wymaga szczególnie dobrze zaplanowanej strategii pedagogicznej. Przede wszystkim należy obalić mit, że programować mogą tylko najlepsi uczniowie i koniecznie  należy koncentrować się na znajomości podstawowych algorytmów oraz ich kodowaniu w wybranym języku programowania.

W rozumieniu organizatorów konferencji, programowanie to przede wszystkim rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, to także dobór takich środków dydaktycz­nych i metod pracy z uczniem, aby rozwijać jego wielokierunkową aktywność – w szcze­gólności w emocjonalnym, społecznym, poznawczym i wychowawczym obszarze rozwojo­wym. Dlatego też programowaniem w edukacji wczesnoszkolnej może być chociażby układanie sekwencji poleceń opisujących określone zdarzenie, np. wędrówkę kosmity Scottiego po naszej plancie, który poszukuje części zamienne do rozbitej rakiety.

Na konferencji podejmiemy się bardzo poważnego wyzwania, jakim będzie przekonanie jego uczestników, że programować można w każdym wieku i może to być zajęcie nie tylko kształcące, ale także bardzo pasjonujące.

Kolejnym ważnym przesłaniem konferencji będzie zaproponowanie szkołom oraz nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego modelu wsparcia metodycznego, które w naszym przekonaniu powinno opierać się m.in. na następujących założeniach:

 

  • zidentyfikowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy zechcą być liderami doskonalenia informatycznego innych nauczycieli w swoich środowiskach;
  • opanowanie przez nauczycieli metodologii pracy z uczniami z podkreśleniem podej­ścia konstruktywistycznego, kształcenia przez działanie, nauczania problemowego oraz kształcenia wyprzedzającego;
  • uruchomienie doskonalenia nauczycieli na platformie cyfrowej odpowiednio do zi­den­tyfikowanych grup nauczycieli (dobre praktyki, samouczki, filmy instruktażowe);
  • włączenie do praktyki szkolnej scenariuszy zajęć stanowiących dydaktyczne pakiety interaktywne (DPI);
  • zachęcenie nauczycieli do podjęcia doskonalących studiów podyplomowych  obejmu­jących opanowanie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania – niezbę­dnych do prowadzenia zajęć z edukacji informatycznej.

 

17 marca 2017 r.

Program:

Wykłady

 

12.30-12.45

Przywitanie gości oraz uczestników konferencji

Fundamenty  edukacji informatycznej wg nowej podstawy programowej – Zdzisław Nowakowski, Dyrektor CKPiDN w Mielcu

12.45-13.00

Wystąpienie Małgorzaty Rauch, Podkarpackiego Kuratora Oświaty

13.00-13.40

 

Kapitał intelektualny uczniów – pomiędzy realnością nierealnego świata cyfrowego, a nierealnością realnego świata fizycznego – Prof. Stanisław Dylak, Uniwersytet Poznański

13.40-14.00

Oczekiwane cechy charakteru ucznia w nowych warunkach dydaktycznych – Dr Witold Kołodziejczyk, Redaktor Naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”

14.00-14.20

Aspekty edukacyjne i technologiczne w laboratorium szkoły przyszłości – Dr Krzysztof Kurowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

14.20-14.40

Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole – kompetencje rodziców, nauczycieli i uczniów w badaniach Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

14.40-15.00

Przerwa

15.00-16.00

 

Dyskusja panelowa: Warunki sukcesu wprowadzenia nauki programowania od najmłodszych lat – Małgorzata Rauch, Prof. Stanisław Dylak, Dr Krzysztof KurowskiDr Witold Kołodziejczyk, Krzysztof Głomb

 

 

Warsztaty

16.00-17.30

Nauka programowania z grą Scottie Go

W ramach warsztatu wykorzystany zostanie  autorski produkt – gra Scottie Go, umożliwiająca naukę podstaw programowania w formie gry przygodowej, w której sterowanie postacią odbywa się poprzez tworzenie algorytmów z klocków,  z uwzględnieniem sensomotory­ki dziecka, odpowiadających podstawowym instrukcjom sterują­cym różnych języków programowania.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-III

16.00-17.30

Metodyczne aspekty programowania w Scratch w naucza­niu wczesnoszkolnym

Firma Young Digital Planet zaprezentuje konkretne scenariusze zajęć z programowania w edukacyjnym języku obiektowym Scratch, stworzonym jako środek dydaktyczny do nauczania dzieci od 8 lat wzwyż.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-III

16.00-17.30

Przegląd narzędzi interaktywnych wspierających zajęcia nauczania wczesnoszkolnego. Zabawy motoryczne i ru­cho­we wspierane komputerowo

Warsztat przygotowany przez firmę Image Recording Solution

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-III

 

18 marca 2017 r.

 

Warsztaty

9.00-10.30

LEKCJA PROGRAMOWANIA W PUDEŁKU CZYLI PROGRAMOWANIE INTERNETU RZECZY

W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną przykładowe lekcje przeprowadzane przy pomocy zestawów edukacyjnych zawierających Intel Genuino 101 z modułem Bluetooth, oprogramowanie do pisania programów za pomocą wizualnych bloczków, scenariusze  lekcyjne,  karty  pracy i  niezbędne  komponenty elektroniczne.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów szukających nowych narzędzi do nauki programowania w szkołach podstawowych w klasach IV-VI i gimnazjum

9.00-10.30

PROGRAMOWANIE I SZTUKA

W czasie warsztatów nacisk zostanie położony na metody pozwalające pokazać uczniom, że programowanie może przydać się w każdej dziedzinie, nawet jeśli jest to tak pozornie odległa od informatyki dziedzina jak sztuka i muzyka. Przedstawione zostanie, jak w łatwy sposób stworzyć atrakcyjne efekty wizualne i dźwiękowe przy pomocy darmowych środowisk programis­tycznych.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów szukających nowych metod nauki programowania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

9.00-10.30

Przegląd narzędzi interaktywnych wspierających zajęcia nauczania wczesnoszkolnego. Zabawy motoryczne i ru­cho­we wspierane komputerowo

Warsztat przygotowany przez firmę Image Recording Solution
Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-III

 

10.30-12.00

NAUKA PROGRAMOWANIA Z GRĄ SCOTTIE GO oraz robotami Edison

W ramach warsztatu wykorzystany zostanie  autorski produkt – gra Scottie Go, umożliwiająca naukę podstaw programowania w formie gry przygodowej, w której sterowanie postacią odbywa się poprzez tworzenie algorytmów z klocków,  z uwzględnieniem sensomotory­ki dziecka, odpowiadających podstawowym instrukcjom sterują­cym różnych języków programowania. Zaprezentowane zostaną także roboty Edison, które w rzeczywistości będą wykonywały te same czynności co Scottie Go, ale już poza ekranem monitora.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-VI

10.30-12.00

SCRATCH – PRZYJAZNY, EDUKACYJNY JĘZYK OBIEKTOWY DO NAUCZANIA DZIECI

W czasie warsztatu zaprezentowany zostanie program Scratch, który umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki.
Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-III

 

Prelegenci:

 

Prof. dr hab. Stanisław Dylak jest kierownikiem Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie dydaktyki ogólnej, pedagogiki medialnej, pedeutologii, technologii kształcenia. Autor i współautor wielu ważnych pozycji literatury pedagogicznej. Działalność naukowa i dydaktyczna Profesora Stanisława Dylaka służy lepszemu rozumieniu polskiej rzeczywistości oświatowej oraz przystosowaniu warsztatu pedagogicznego nauczycieli do wymogów zmieniającej się szkoły.

 

Dr Witold Kołodziejczyk - Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”. Twórca Laboratorium Edukacji Medialnej w CODN (platforma z wideo-wykładami dla nauczycieli). Współpracownik WSiP i Wydawnictw Szkolnych PWN w wielu projektach związanych ze szkoleniem nauczycieli. Pomysłodawca nowatorskiego projektu Collegium Futurum - wykorzystującego nowe modele dydaktyczne wspierane TIK. Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą. Autor książek "Gra o szkołę”. Obecnie wiceprzewodniczący Słupskiej Rady Edukacyjnej przy Prezydencie Miasta Słupsk. Prowadzi badania na temat nowego typu organizacji uczących inspirowanych rozwojem ludzkiej świadomości. Stworzył unikatowy model transformacji szkoły będącej wynikiem badań w działaniu (action research) - badania etnograficznego, opartego na partycypacji uczestników badania, którego celem jest doprowadzenie do zmiany społecznej w trakcie ich trwania.

 

Dr inż. Krzysztof Kurowski - Tytuł dr inż. informatki otrzymał na Politechnice Poznańskiej. Od roku 2008 pracuje na stanowisku Kierownika Działu Aplikacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.  Od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy.  Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Australia, Argonne National Lab, USA, Louisiana State University, USA.  Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zasobami. W ostatnim czasie mocno związany z wykorzystywaniem TIK w edukacji, między innymi poprzez koordynowanie prac w projekcie e-podręczniki do kształcenia ogólnego z ramienia partnera technologicznego.

 

Krzysztof Głomb - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Europejski ekspert w zakresie rozwoju cyfrowego społeczeństwa informacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach e-administracji, e-zdrowia, a także integracji cyfrowej oraz zastosowania narzędzi i zasobów cyfrowych w podnoszeniu skuteczności edukacji. Prelegent ponad 140 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Specjalista planowania e-rozwoju. Autor i redaktor strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 5 polskich województwach (Małopolskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Podkarpackie, Mazowieckie), studiów regionalnych (Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlasie, Zachodniopomorskie) oraz jednej z nielicznych w Europie regionalnej strategii eZdrowia województwa łódzkiego. Lider strategicznych projektów wsparcia eRozwoju województw, związanych z transferem wiedzy oraz doradztwem dla władz wojewódzkich i lokalnych. Aktywnie działa na rzecz europejskich inicjatyw badawczych i pro-innowacyjnych. W latach 2002–2003 polski ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli delegowany do prac przez Komitet Badań Naukowych. Polski ekspert w eGovernment i eInclusion Sub-Group działających w ramach i2010 High Level Group. Od maja 2004 r. był wiceprezydentem European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET), a od kwietnia 2007 r. do końca 2008 roku pełnił funkcję prezydenta tej europejskiej organizacji. Juror Europejskiej Nagrody e-Integracji przyznawanej przez Komisję Europejską (2008). Pomysłodawca i dyrektor programowy europejskiej konferencji „Innovation for Digital Inclusion”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z DG Information Society and Media oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Gdańsku, w październiku 2011 roku.     Członek Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej kadencji (2012-2014). Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych Rzecznika Praw Obywatelskich. Lider projektów regionalnych: SIRMA Sieć Innowacyjnego eRozwoju Mazowsza, TR@NSPOD Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju, PRO@ctis Zachodniopomorski Alians na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz WIR – Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju. Pomysłodawca i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez International Telecommunication Union. Lider powołanego w lutym 2014 roku eksperymentalnego centrum edukacji cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Laureat nagrody „Kryształowej Brukselki” (rok 2002) nagrody ministra nauki i informatyzacji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie realizacji innowacyjnych projektów europejskich oraz Nagrody im. Marka Cara (rok 2003) wyróżnienia za wybitne osiągnięcia na polu rozwoju informatyki w polskiej administracji publicznej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2009) za zasługi dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Zdzislaw Nowakowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, honorowy profesor oświaty. Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Autor podręczników szkolnych z informatyki. Współpracuje z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z informatyki dla nauczycieli oraz z Centrum e- Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wdrażając do praktyki szkolnej e-kształcenie.

 

 

 

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Tablica informacyjna

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991