zamknij
zamknij
Tablica informacyjna
Informatory
Zapisy na szkolenia
Informatory - archiwum
Zeszyty nauczycielskie
Studia podyplomowe
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Tablica informacyjna

 

 

 

baner


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Sprawozdanie z konferencji wojewódzkiej pn. „Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej”

MENU:

O konferencji >>> czytaj więcej

Otwarcie konferencji >>> czytaj więcej

Wykłady w ramach konferencji >>> czytaj więcej

Dyskusja panelowa w ramach konferencji >>> czytaj więcej

Warsztaty w ramach konferencji >>> czytaj więcej

 

Mając na uwadze, że do podstawowych trzech dyspozycji poznawczych uczniów w szkole XXI wieku – czytania, pisania i liczenia – dołącza obecnie kolejna dyspozycja, jaką jest nauka programowania, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Podkarpackie Kuratorium Oświaty oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN zorganizowały wojewódzką konferencję pn. „Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej”. Konferencja odbyła się w dniach 17-18 marca 2017 r. w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Partnerami konferencji byli: Powiat Mielecki, Urząd Miasta Mielca, Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica”, Firma Young Digital Planet, Firma Image oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, którzy udzielili wsparcia merytorycznego, organizacyjnego lub finansowego tej ważnej inicjatywie. Organizatorzy konferencji podjęli się istotnego wyzwania, jakim było przekonanie jego uczestników, że programować można w każdym wieku i może to być zajęcie nie tylko kształcące, ale także bardzo pasjonujące. Ponadto kolejnym ważnym przesłaniem konferencji było zaproponowanie szkołom oraz nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego modelu wsparcia metodycznego oscylującego wokół edukacji informatycznej.

 

Dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzisław Nowakowski otwierając konferencję serdecznie przywitał zaproszonych gości: Panią Małgorzatę Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Panią Marię Napieracz – Wicestarostę Powiatu Mieleckiego, Pana Jana Myśliwca – Zastępcę Prezydenta Miasta Mielca, Pana Andrzeja Bryłę – Członka Powiatu Mieleckiego, dyrektorów szkół podstawowych, dyrektorów organów prowadzących szkoły, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, informatyki, doradców metodycznych, edukatorów, konsultantów oraz gości spoza Mielca. Wśród zaszczytnego grona zaproszonych gości – prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Stanisław Dylak z Uniwersytetu Poznańskiego, dr Witold Kołodziejczyk – Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”, dr Krzysztof Kurowski reprezentujący Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN oraz Krzysztof Głomb – Prezes Stowarzyszenia „Miasta  w Internecie”.

 

Konferencja była także szansą do nieoficjalnego zainaugurowania VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, który odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. na terenie RCTNTW w Mielcu. Festiwal już na stałe wpisał się w tradycję Mielca, gdyż tematy związane z lotnictwem, kosmonautyką, informatyką, programowaniem i robotyką to ważne zagadnienia nie tylko w naszym środowisku, ale przede wszystkim związane z ogólnie pojętym rozwojem  technologicznym świata.

 

Otwierając konferencję Dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzisław Nowakowski przywołał fotografie niespełna dwuletniej dziewczynki uruchamiającej na smartfonie piosenkę. Fotografia ta jest dowodem na  fakt, iż dzieci od najmłodszych lat w sposób naturalny mogą obcować z technologią. Oczywiście kluczowym warunkiem jest to, aby to było pedagogicznie uzasadnione. Kolejnym zdarzeniem do jakiego odwołał się Dyrektor, była rozmowa z profesorem wyższej uczelni technicznej, który wspomniał swoją pierwszą nauczycielkę, mówiąc: „dzisiaj bardzo wiele jej zawdzięczam – początki edukacji to był najważniejszy okres w moim intelektualnym rozwoju, a potem to już wszystko było z górki”.  Ten przykład pokazuje, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są najważniejszym ogniwem kształcenia młodego pokolenia. Trzeci przykład dotyczył rozmowy z pracodawcą, który poszukuje młodych dobrze wykształconych programistów, których niestety bardzo brakuje na rynku pracy. Programowanie staje się – po czytaniu, pisaniu i liczeniu – czwartą składową w kompetencjach uczenia się przez całe życie. Programowanie to rozwijanie logicznego i twórczego myślenia.

 

Pobierz prezentację PDF >>>

 

Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty powiedziała, że programowanie jest językiem, kompetencją i zawodem XXI wieku. Zawodem poszukiwanym na rynku i takim, na którego kanwie powstaną kolejne zawody w gospodarce opartej na wiedzy. Nauczanie programowania w takim kształcie, w jakim wejdzie do szkół od nowego roku, to rozwiązanie nowatorskie i jest wyrazem odwagi ministerstwa i myślenia w kontekście edukacji przyszłości. Podejście to będzie generowało dyskusje, trudności, ale także przyniesie wiele pozytywnych aspektów. Nauczyciel jest bardzo ważnym – kluczowym ogniwem w tym procesie. Postawa, pasja i przygotowanie nauczycieli jest gwarantem sukcesu, jakim jest wdrożenie nauki programowania do szkół. Inicjatywy takie jak konferencja, mają na celu umożliwienie wymiany doświadczeń - trzeba rozmawiać i poszukiwać nowych dróg rozumienia problemu.

 

Pani Maria Napieracz – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego przywołała pewne obawy rodziców i nauczycieli na temat zasadności nauki programowania, które wynikają prawdopodobnie z udziału nowych technologii w tym procesie. Niemniej jednak obecność nauczycieli na konferencji świadczy o tym, że są oni gotowi do podjęcia tego wyzwania, bo świat zdominowany przez nowe technologie za kilkanaście lat będzie już inny. Bez tej ważnej kompetencji, jaką jest programowanie, dzieci nie poradzą sobie w zmieniającym się świecie. Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata owładniętego wszechobecną technologią jest ogromna. Warto podkreślić, że CKPiDN w Mielcu organizując inicjatywy takie jak konferencja pn. „Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej”, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

 

Pan Jan Myśliwiec – Zastępca Prezydenta Miasta Mielca powiedział, że rzeczywistość nigdy nie znosi próżni. Ta próżnia za chwilę będzie się wypełniać określonymi treściami. Chodzi o to, że w tym czasie, kiedy dziecko poszukuje poprzez zabawę, kontakty z rówieśnikami, rodzicami i używa nowych technologii, warto tym procesem pokierować w odpowiedni sposób, tak aby tę lukę zapełnić. Czas, w którym dziecko korzysta z nowych technologii warto odpowiednio podzielić, kontrolować i wykorzystać. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej muszą tym procesem, wiedzą i zamiłowaniem dzieci do technologii właściwie pokierować, przy jednoczesnym uwrażliwieniu na zagrożenia płynące z Internetu i nowych technologii. W tych działaniach nie można stąpać po omacku.

 

„Kapitał intelektualny uczniów – pomiędzy realnością nierealnego świata cyfrowego, a nierealnością realnego świata fizycznego” to tytuł wykładu wygłoszonego przez cenionego w mieleckim środowisku nauczycielskim prof. dr. hab. Stanisława Dylaka. W słowach rozpoczynających wykład profesor powiedział, że programowanie uczy myślenia – krytycznego i twórczego, dzięki niemu zdobywa się inne umiejętności poznawcze, które ważne są w życiu, a można je określić jako umiejętność programowania własnego życia. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wyższym stopniem rozwoju edukacji jest sytuacja, gdy uczeń ocenia sam siebie. Trzeba też budować w uczniach poczucie własnej wartości i przekonanie, że jest on ważny dla samego nauczyciela. Ponadto podkreśla się doniosłą rolę wspierania ucznia przez rodzinę. Obowiązkiem rodzica i edukacji wczesnoszkolnej jest „wyprowadzenie” z dziecka tego, z czym przyszło na świat. Genetyka, grupa rówieśnicza, rodzina i szkoła mają wpływ na dziecko, według przedstawionej kolejności. Kapitał intelektualny jest zadany, a nie dany. Obowiązkiem nauczycieli jest wydobyć ten potencjał. Profesor zwrócił uwagę, iż nie ma związku pomiędzy tym, ile jest komputerów w szkole, a jakością nauczania. Technologia powinna być dedykowana – najpierw idea, później komputer. Równocześnie trzeba przyznać, że technologia motywuje ucznia; może on się uczyć według własnej ścieżki. Warto wiedzieć też, że uczniowie, którzy mają problem z koncentracją uwagi będą gorzej uczyli się z e-podręczników. Niestety technologia wtedy pogłębia problemy. W pracy nauczyciela bardzo ważny jest pomysł pedagogiczny i  umiejętność przekształcania pytań uczniowskich w pojęcia.

 

Pobierz prezentację PDF >>>

 

Po raz kolejny w Mielcu gościł dr Witold Kołodziejczyk - Redaktor Naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”, który tym razem przygotował wystąpienie pn. „Oczekiwane cechy charakteru ucznia w nowych warunkach dydaktycznych”. Dr Kołodziejczyk nawiązał swoim wykładem do treści przekazanych przez poprzedniego prelegenta – prof. Dylaka. Wydawało się, że uczniowie pracując w nowej przestrzeni, formule, wykorzystując dostępne technologie, łatwo sobie z nimi poradzą. Jednakże brakowało im pewnych nawyków, napotykali na trudności. Dlatego też zespoły zajmujące się tym zagadnieniem zidentyfikowały postawy, których tym uczniom brakowało. I są to: umiejętność planowania, samodzielnego podejścia do rozwiązywania problemów i ich definiowania. Otaczający świat sprawił, że pojawił się dylemat, czy mamy do czynienia z  etyką charakteru, czy osobowości. W szkole obserwowaliśmy powierzchowne patrzenie na ucznia, nie analizowaliśmy jego wewnętrznych potrzeb – panowało przekonanie o konieczności spełniania oczekiwań innych. Pojawiła się refleksja i zaczęto podążać za etyką charakteru, a więc skupianiu się na uczniu, jego kreatywności, talentach, i wydobywaniu tego, co w nim najlepsze – budowanie kultury opartej na charakterze, poczuciu własnej wartości, znajomości siebie, umiejętności patrzenia z dystansem i wyciągania nauki z ewentualnych porażek. Ponadto ważna jest spójność wewnętrzna, zarówno nauczyciela, jak i ucznia. „Z ucznia należy wydobywać ukryty potencjał” – tak aby wyłuskać potencjał do tworzenia podwalin jego przyszłej kariery.

 

Pobierz prezentację PDF >>>

 

Wystąpienie pt. „Aspekty edukacyjne i technologiczne w laboratorium szkoły przyszłości” do uczestników konferencji skierował dr Krzysztof Kurowski reprezentujący Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN. PCSS jest jednym z największych, również w skali światowej, ośrodków informatycznych poświęconych edukacji i nauce. Dr Kurowski w wykładzie przybliżył ideę eksperymentalnej, nowatorskiej przestrzeni edukacyjnej stworzonej do badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi oraz aplikacjami nowej generacji. Przestrzeń ta powstała przy PCSS pod nazwą Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS i pozwala na udział dzieci i młodzieży w angażujących, wymagających eksperymentowania, poszukiwania i odkrywania przygodach edukacyjnych wspieranych najnowocześniejszymi technologiami. W procesie tym wykorzystywane są zaawansowane systemy projekcji, Internet Rzeczy, gry edukacyjne czy programowalne roboty. Ponadto jest to miejsce zaawansowanych badań naukowych związanych m.in. z e-umiejętnościami i pracą grupową.

 

Pobierz prezentację PDF >>>

 

Wyniki badań Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” na temat bezpieczeństwa cyfrowego w szkole w odniesieniu do kompetencji rodziców, nauczycieli i uczniów przedstawił Krzysztof Głomb – Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Badanie ukazało duże potrzeby w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach występujące u nauczycieli, uczniów i rodziców. Duże deficyty odnajdujemy w sferze wiedzy o prawie autorskim, bezpieczeństwie transakcji finansowych oraz sposobach logowania się do sieci i e-usług cyfrowych. Warto zwrócić uwagę, że miasto wypada lepiej, niż wieś, między innymi z uwagi na fakt wyższego poziomu wykształcenia mieszkańców. Ponadto im starsi uczniowie, tym na większe natrafiają problemy oni sami, ale także ich nauczyciele i rodzice. Tempo wzrostu zagrożeń cyfrowych jest większe, niż tempo wzrostu poziomu kompetencji uczniów w tym zakresie. Dużym problemem jest to, że rodzice nie wiedzą co ich dzieci robią w przestrzeni komputerowo-internetowej oraz nie rozmawiają z dziećmi na temat zagrożeń czyhających w sieci. Co ciekawe, paradoksalnie - najniższe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego cechują nauczycieli stażystów, czyli ludzi młodych – często „internetowych tubylców”. Wniosek  z badania jest jeden; należy zorganizować krajowy system upowszechniania kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. SMWI skieruje ten postulat do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Stowarzyszeniu zależy także na tym, aby pokazywać, jak w praktyce szkoły, nawet tej niedoposażonej można realizować nowoczesną edukację, tą którą wiąże się z aktywizacją ucznia. Obecnie 85% zajęć jest prowadzonych w formie wykładowej. Nauczyciele stosują mało aktywizujących metod nauczania, chociaż wiele ciekawych materiałów jest powszechnie dostępnych w sieci.

 

Pobierz prezentację PDF >>>

 

Bardzo ważnym punktem konferencji była dyskusja panelowa pn. Warunki sukcesu wprowadzenia nauki programowania od najmłodszych lat, w której wzięli udział Małgorzata Rauch, Prof. Stanisław Dylak, Dr Krzysztof KurowskiDr Witold Kołodziejczyk, Krzysztof Głomb oraz Zdzisław Nowakowski.

Krzysztof Głomb na swoim blogu napisał, że dyskusja była „energetyzująca”. W czasie panelu podkreślono, że kluczowymi podmiotami w procesie edukacji są: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz środowisko lokalne. Rodzice chcą być partnerami szkoły i chcą uczestniczyć w jej życiu. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i organizuje dla rodziców spotkania między innymi na temat zmian organizacyjnych i programowych w szkole oraz bezpieczeństwa uczniów w cyberprzestrzeni. Przykłady różnych państw (wypowiedź prof. S. Dylaka) potwierdzają korzyści, jakie wynikają z uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. W związku z wprowadzeniem nauki programowania do szkół wsparcia wymagają nauczyciele. Paradoksalnie duża pomoc potrzebna jest młodym nauczycielom – „stażystom”, gdyż wykazują oni duże deficyty w zakresie edukacji informatycznej. „Nauczyciele uciekają od kontekstu technicznego, a kładą nacisk na myślenie koncepcyjne bez wykorzystania komputera”(K. Kurowski). Nauczycielom potrzebny jest nie podręcznik (choć jest on oczekiwany przez wielu nauczycieli), ale pomoc w wyjaśnieniu „o co chodzi w podstawie programowej”. Wsparciem dla kadr nauczycielskich (trenerów programowania) mają być szkolenia organizowane w ramach funduszy unijnych. Nauczycieli należy przygotować, „nie kształcić” do tego, aby wyciągnąć z dzieci to, z czym przyszły na świat” - m. in. poprzez aktywność i kreatywność. „Nauczanie wczesnoszkolne jest kluczem do edukacji informatycznej” (Z. Nowakowski). I tutaj najważniejsza jest inicjatywa nauczycieli. Niepotrzebne są scenariusze zajęć, bo to właśnie one zabijają kreatywność (W. Kołodziejczyk). Niestety nauczyciele od wielu lat byli przyzwyczajani do gotowych materiałów, choć są i tacy, którzy traktują je jak drogowskazy. „Logiczne podejście z emocjami” – tego należy uczyć nauczycieli (M. Wacławska). Nowa podstawa programowa daje taką możliwość - możliwość wykorzystania kreatywności nauczycieli. Spotkanie zakończyło się zobowiązaniem adwersarzy do utworzenia programu nauczania informatyki na Podkarpaciu i standardu wyposażenia szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć informatycznych. Odpowiadając na pytanie postawione poprzez temat dyskusji: jakie są warunki sukcesu wprowadzenia nauki programowania od najmłodszych lat, można określić następujące warunki:

 • prowadzenie zajęć przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nie informatyków;
 • wsparcie nauczycieli w postaci jednolitego programu nauczania informatyki;
 • określenie standardu wyposażenia w sprzęt do prowadzenia zajęć informatycznych;
 • włączenie rodziców – partnerów do działań szkoły.

 

Bogaty program wykładowy konferencji został wzbogacony o warsztaty z zakresu programowania, adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i informatyki. W rozumieniu organizatorów konferencji, programowanie to przede wszystkim rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, to także dobór takich środków dydaktycznych i metod pracy z uczniem, aby rozwijać jego wielokierunkową aktywność – w szczególności w emocjonalnym, społecznym, poznawczym i wychowawczym obszarze rozwojowym. W wykładach i warsztatach uczestniczyło po 90 nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych i były to następujące zajęcia:

 

 • Nauka programowania z grą Scottie Go.

W czasie warsztatu wykorzystany został autorski produkt – gra Scottie Go, umożliwiająca naukę podstaw programowania w formie gry przygodowej, w której sterowanie postacią odbywa się poprzez tworzenie algorytmów z klocków, z uwzględnieniem sensomotoryki dziecka, odpowiadających podstawowym instrukcjom sterującym różnymi językami programowania.

 

 • Metodyczne aspekty programowania w Scratch w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Firma Young Digital Planet zaprezentowała konkretne scenariusze zajęć z programowania w edukacyjnym języku obiektowym Scratch, stworzonym jako środek dydaktyczny do nauczania dzieci od 8 lat wzwyż. Warsztat był przeznaczony da nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-III.

 

 • Przegląd narzędzi interaktywnych wspierających zajęcia nauczania wczesnoszkolnego. Zabawy motoryczne i ruchowe wspierane komputerowo (2 grupy).

Warsztat przygotowany przez firmę Image Recording Solution, przeznaczony był dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-III. Image Recording Solutions Sp. z o.o. jest dystrybutorem najnowocześniejszych urządzeń służących edukacji na każdym poziomie kształcenia. Firma IRS dostarcza tablice interaktywne, projektory, kompletne rozwiązania audiowizualne do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, policealnych, wyższych.

 

 • Lekcja programowania w pudełku czyli programowanie Internetu Reczy.

W czasie warsztatów zaprezentowane zostały przykładowe lekcje przeprowadzane przy pomocy zestawów edukacyjnych zawierających Intel Genuino 101 z modułem Bluetooth, oprogramowanie do pisania programów za pomocą wizualnych bloczków, scenariusze  lekcyjne,  karty  pracy i  niezbędne  komponenty elektroniczne. Warsztat przeznaczony był dla nauczycieli i edukatorów szukających nowych narzędzi do nauki programowania w szkołach podstawowych w klasach IV-VI i gimnazjum.

 

 • Programowanie i sztuka.

W czasie warsztatów nacisk został położony na metody pozwalające pokazać uczniom, że programowanie może przydać się w każdej dziedzinie, nawet jeśli jest to tak pozornie odległa od informatyki dziedzina, jak sztuka i muzyka. Ukazane zostało, jak w łatwy sposób stworzyć atrakcyjne efekty wizualne i dźwiękowe przy pomocy darmowych środowisk programis­tycznych. Warsztat przeznaczony był dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-III.

 

 • Nauka programowania z grą Scottie Go oraz robotami Edison.

W ramach warsztatu wykorzystany został  autorski produkt – gra Scottie Go, umożliwiająca naukę podstaw programowania w formie gry przygodowej, w której sterowanie postacią odbywa się poprzez tworzenie algorytmów z klocków,  z uwzględnieniem sensomotory­ki dziecka, odpowiadających podstawowym instrukcjom sterują­cym różnymi językami programowania. Zaprezentowane zostały także roboty Edison, które w rzeczywistości będą wykonywały te same czynności co Scottie Go, ale już poza ekranem monitora. Warsztat przeznaczony był dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-VI.

 

 • Scratch – przyjazny, edukacyjny język obiektowy do nauczania dzieci.

W czasie warsztatu zaprezentowany został program Scratch, który umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier i muzyki. Warsztat przeznaczony był dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się lub planujących realizację zajęć z programowania w klasach I-III.

 

Oprac. Joanna Lichota

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Tablica informacyjna

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991