Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu powsta?o 26 czerwca 2003 roku uchwa?? Rady Powiatu Mieleckiego w wyniku po??czenia dwóch placówek: Centrum Kszta?cenia Praktycznego, które istnieje od 1997 roku oraz Powiatowego O?rodka Metodycznego.


Misja firmy Misja D??ymy do utrzymania najwy?szego poziomu dzia?alno?ci edukacyjnej, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, nauczycieli, zak?adów pracy oraz bezrobotnych: - dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych organizujemy zaj?cia praktyczne w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kszta?cenia,- uznaj?c, ?e nauczyciele maj? do spe?nienia kluczow? rol? w budowaniu spo?ecze?stwa wiedzy, wspieramy ich w rozwoju zawodowym,- zwi?kszamy dost?p do edukacji osób doros?ych organizuj?c kursy dla zak?adów pracy oraz bezrobotnych.


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest zespo?em dwóch placówek: istniej?cego od 1997 roku Centrum Kszta?cenia Praktycznego oraz powo?anego uchwa?? Rady Powiatu Mieleckiego w 2003 roku Powiatowego O?rodka Metodycznego.

 

Cele i zadania CKPiDN zosta?y okre?lone w Statucie w nast?puj?cy sposób:

 1. Centrum Kszta?cenia Praktycznego realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikaj?ce z programu nauczania dla danego zawodu oraz prowadzi kszta?cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 2. Powiatowy O?rodek Metodyczny realizuje zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzgl?dnieniem doradztwa metodycznego. Powiatowy O?rodek Metodyczny organizuje powiatowy system doradztwa pedagogicznego w drodze wzajemnych porozumie? pomi?dzy organami prowadz?cymi szko?y w powiecie mieleckim i innymi instytucjami i organizacjami zajmuj?cymi si? edukacj?.
 3. Centrum podejmuje w?asne inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju spo?ecze?stwa ucz?cego si? oraz zadania z zakresu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, wspó?pracuj?c na zasadach partnerstwa z innymi placówkami prowadz?cymi kszta?cenie ustawiczne, placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami rynku pracy, szko?ami wy?szymi, podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorz?du terytorialnego.

 

Misj? CKPiDN jest utrzymanie najwy?szego poziomu dzia?alno?ci edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli oraz pozosta?ych osób doros?ych, a tak?e potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

 

 

 


Dyrektor 


Zdzis?aw Nowakowski

 

Jest absolwentem Wydzia?u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1979). Uko?czy? tak?e studia podyplomowe z informatyki (1984), zarz?dzania o?wiat? (2000), przygotowania kadry do prowadzenia kszta?cenia ustawicznego na odleg?o?? (2008). W latach 1981-1997 pracowa? w Zespole Szkó? Zawodowych Nr 1 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz informatyki. W 1991 roku zosta?y mu powierzone obowi?zki wicedyrektora tej szko?y. Jest inicjatorem powstania (1997) i pierwszym dyrektorem Centrum Kszta?cenia Praktycznego, przekszta?conego pó?niej (2003) w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Od pocz?tku swojej pracy zawodowej jego zainteresowania zawodowe skupiaj? si? wokó? edukacji informatycznej. W latach 1991-1996 jego uczniowie byli finalistami i laureatami I i II Krajowego Konkursu Informatycznego oraz I i III Olimpiady Informatycznej. Od 1993 roku wspó?pracuje z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej, prowadz?c zaj?cia na studiach podyplomowych z metodyki nauczania informatyki oraz technologii informacyjnej. W latach 2000-2001 pe?ni? funkcj? przewodnicz?cego Komitetu Organizacyjnego XVI i XVII Ogólnopolskiej Konferencji „Informatyka w Szkole” w Mielcu. W latach 2003 – 2011 by? cz?onkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej a od roku 2012 jest sekretarzem Rady Informatyzacji Edukacji, b?d?cej organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Jest tak?e rzeczoznawc? MEN w zakresie wydawania opinii merytoryczno-dydaktycznych o podr?cznikach szkolnych z informatyki. Jest cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz cz?onkiem Kapitu?y Znaku Jako?ci „Interkl@sa” – ogólnopolskiej inicjatywy przygotowuj?cej szko?y do funkcjonowania w spo?ecze?stwie informacyjnym.

Jest autorem oraz wspó?autorem kilkunastu ksi??ek, programów nauczania oraz kilkudziesi?ciu artyku?ów z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej. W?ród nich jest seria czterech popularnych w latach 90. podr?czników do liceum i technikum „Informatyka bez tajemnic”, których ??czny nak?ad przekroczy? 400 tysi?cy egzemplarzy. Aktualnie zajmuje si? metodycznymi aspektami kszta?cenia na odleg?o?? z wykorzystaniem zasobów cyfrowych „przetwarzanych w chmurze” (ang. cloud computing).

 

W latach 1998-2010 by? przewodnicz?cym Rady Miejskiej w Mielcu trzech kolejnych kadencji. W tym samym okresie by? przedstawicielem Mielca w Zwi?zku Miast Polskich, a w latach 2006-2010 tak?e cz?onkiem Zarz?du. W 2010 zosta? wybrany do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w którym pe?ni funkcj? Przewodnicz?cego Komisji Rozwoju Regionalnego.

 

W m?odo?ci trenowa? lekk? atletyk? zdobywaj?c m.in. mistrzostwo Polski Politechnik w skoku wzwy? (1976) oraz z?oty medal w tej samej konkurencji na Ogólnopolskiej Spartakiadzie M?odzie?y Studenckiej (1977).

 

Nagrody i wyró?nienia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2009

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 1986, 1993

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej – 1982, 2002

Z?oty Medal Dei Regno Servivre nadany przez Biskupa Tarnowskiego - 2011

Z?ota odznaka Akademickiego Zwi?zku Sportowego – 1980

 

Publikacje:

Podr?czniki szkolne i programy nauczania

[1]. Informatyka bez tajemnic ‑ obs?uga mikrokomputerów, MIKOM, Warszawa 1993-99, wyd. VI. Numer w zestawie 3/95.

[2]. Informatyka bez tajemnic ‑ u?ytkowanie mikrokomputerów, MIKOM, Warszawa 1993-99, wyd. IV. Numer w zestawie 3/95.

[3]. Informatyka bez tajemnic ‑ programowanie mikrokomputerów, MIKOM, Warszawa 1994-99, wyd. V. Numer w zestawie 3/95

[4]. Informatyka dla gimnazjalisty, MIKOM, Warszawa 2000. Numer dopuszczenia 289/00.

[5]. Informatyka dla gimnazjalisty, MIKOM, Warszawa 1999, program nauczania DKW-4014-37/00.

[6]. Rysujemy i malujemy w programie Paint, MIKOM, Warszawa 2001.

[8]. Technologia informacyjna bez tajemnic – podr?cznik dla liceum i technikum, MIKOM, Warszawa 2002. Numer dopuszczenia 292/02.

[9]. Technologia informacyjna dla liceum i technikum, MIKOM, Warszawa 2002, program nauczania zatwierdzony DKOS-40-15-146/02.

[10]. Technologia informacyjna w Internecie, WSiP, Warszawa 2008. Numer dopuszczenia 210/08.

[11]. Informatyka. Po prostu. Podr?cznik dla szkó? ponadgimnazjalnych,. WSiP, Warszawa 2012.

Ksi??ki

[1]. Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 1996.

[2]. TAG 3.1 w praktyce, MIKOM, Warszawa 1995.

[3]. ?wiczenia z edytora TAG, MIKOM, Warszawa 1995.

[4]. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy – U?ytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 1999-2004, wyd. III.

[5]. Dydaktyka informatyki w praktyce. Wybrane zagadnienia. Mi?dzy praktyk? a teori?. Czego uczy??, MIKOM, Warszawa 2003.

[6]. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce. Wybrane zagadnienia. Jak uczy??, MIKOM, Warszawa 2003.

[7]. ECDL. U?ytkowanie komputerów, PWN, Warszawa 2009.

[8]. ECDL e-obywatel, PWN, Warszawa 2011.

Wybrane artyku?y i referaty wyg?oszone na konferencjach naukowych

[1]. Komputerowe wspomaganie w rozwi?zywaniu obwodów elektrycznych metod? pr?dów oczkowych, Szko?a Zawodowa 1/1988.

[2]. Komputerowa weryfikacja pomiarów na przyk?adzie wyznaczania charakterystyk rezonansowych obwodów RLC: Szko?a Zawodowa 11/1988.

[3]. Elementy informatyki - program autorski w dwuletnim cyklu nauczania, Komputer w Szkole 5/6/1993.

[4]. Elementy informatyki - program autorski w 4-letnim cyklu nauczania w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, Komputer w Szkole 7/8/1993.

[5]. Propozycja szczegó?owego rozk?adu materia?u do nowych programów nauczania elementów informatyki w szkole ?redniej w rocznym i dwuletnim cyklu nauczania, Komputer w Szkole 3/1994.

[6]. Moje do?wiadczenia z nauczania elementów informatyki w szkole ?redniej, Komputer w Szkole 2/1995.

[7]. O programach autorskich i maturze z informatyki, Komputer w Szkole 4/1995.

[8]. Jednolito?? programów - informatyka, czy u?ytkowanie komputerów?, Monografie i zbiory monograficzne Zak?adu Metodologii Wy?szej Szko?y Pedagogiki Specjalnej w Warszawie nr 5 (2).

[9]. Osi?ganie mistrzostwa metodycznego, Monografie i zbiory monograficzne Zak?adu Metodologii Wy?szej Szko?y Pedagogiki Specjalnej w Warszawie nr 5 (2).

[10]. O edukacji informatycznej z nauczycielami informatyki, Komputer w Szkole 2/3/1997.

[11]. Cele kszta?cenia informatycznego w szkole ?redniej w kraju i na ?wiecie, Komputer w Edukacji 1-2/1996.

[12]. Uwierz w siebie - Ty tak?e mo?esz napisa? program nauczania z informatyki, XVI Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 wrze?nia 2000.

[13]. Jak uczy? algorytmiki w gimnazjum?, XVI Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 wrze?nia 2000.

[14]. Znak jako?ci Interkl@sa, XVI Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 wrze?nia 2000.

[15]. Szko?a o?rodkiem wdra?ania idei spo?ecze?stwa informacyjnego, XVII Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 wrzesie? 2001.

[16]. Propozycja ?wicze? z informatyki do szko?y podstawowej i gimnazjum, XVII Konferencja Informatyka w Szkole, Mielec, 19-22 wrzesie? 2001.

[17]. Technologia informacyjna – nowy przedmiot w liceum i technikum, XVIII Konferencja Informatyka w Szkole, Toru?, 18-21 wrzesie? 2002.

[18]. Moje do?wiadczenia z nauczania informatyki i technologii informacyjnej, V Ogólnopolskie Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, Mielec, 30-31 maja 2003.

[19]. Program informatyki i technologii informacyjnej w szkole ?redniej wed?ug UNESCO, V Ogólnopolskie Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, Mielec, 30-31 maja 2003.

[20]. Nowe koncepcje kszta?cenia oparte na e-learningu, Zeszyty Nauczycielskie, CKPiDN, Mielec, 2005.

[21]. Technologia Informacyjna w Internecie, V Ogólnopolska Konferencja Informatyka w Edukacji, Toru? 3-6 lipca 2008.

[22]. Spo?eczne aspekty stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, Zeszyty Nauczycielskie, CKPiDN, Mielec, 2008.

[23]. Nowa edukacja dla pokolenia sieci, czyli e-podr?czniki na platformie edukacyjnej, 19. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2009.

[24]. Edukacja dla przemys?u - przemys? dla edukacji. Modernizacja szkolnictwa zawodowego, Konferencja podsumowuj?ca projekt „Nauczyciele kszta?cenia zawodowego wobec wyzwa? gospodarki opartej na wiedzy”, Mielec, 7 grudnia 2009.

[25]. Kreatywna szko?a to twórczy ucze? – technologie informacyjne i internet w nauczaniu przedmio­towym. 20. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2010.

[26]. Co musi umie? nauczyciel 2.0? Gazeta Wyborcza 01.10.2010.

[27]. Nowoczesna szko?a  = e-szko?a. O zaletach e-learningu, Miesi?cznik Dyrektora Szko?y, maj 2011/Nr 5 (028).

[28]. Certyfikowanie nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w dydaktyce. 21. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2011.

 


Wicedyrektor 


Anna Butryn - e-mail: a.butryn@ckp.edu.pl


Pracownicy 


Centrum Kszta?cenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Kierownictwo


 

 

Dyrektor:

 

Wicedyrektor:

 

G?ówny Ksi?gowy:

 

Kierownik Kszta?cenia Praktycznego:

 

Pracownicy administracji


 

Sekretariat CKPiDN:

 

Dzia? Kadr:

 

Dzia? Zamówie? Publicznych:

 • Karolina Mokrzysz, specjalista ds. zamówie? publicznych - tel: 17 250 64 83

  e-mail:k.mokrzysz@ckp.edu.pl

 • Elwira Bator, specjalista ds. projektów europejskich - tel: 17 250 64 86 e-mail:e.bator@ckp.edu.pl

 

Powiatowy O?rodek Metodyczny:

 • Danuta Zdonek, specjalista ds. organizacji kszta?cenia nauczycieli - tel: 17 250 64 84

  e-mail: d.zdonek@ckp.edu.pl

 

Dzia? Szkole? (projekty edukacyjne)

 • Lucyna Gu?a, specjalista ds. kszta?cenia doros?ych - tel: 17 250 64 83

  e-mail:l.gula@ckp.edu.pl

 • Agnieszka Tomczyk, referent ds. administracyjnych - tel: 17 250 64 84

  e-mail:a.tomczyk@ckp.edu.pl

 • Danuta Zdonek, specjalista ds. organizacji kszta?cenia nauczycieli tel: 17 250 64 84

  e-mail: d.zdonek@ckp.edu.pl

 • Anna Miku?a, specjalista ds. projektów edukacyjnych - tel: 17 250 64 85

  e-mail:a.mikula@ckp.edu.pl

 • Barbara Rusin, referent ds. administracyjnych - tel: 17 250 64 84

  e-mail:b.rusin@ckp.edu.pl

 • Elwira Bator, specjalista ds. projektów europejskich - tel: 17 250 64 86

  e-mail:e.bator@ckp.edu.pl

 

Dzia? Finansowo-Ksi?gowy:

 

Dzia? IT:

 • Artur Bodziony, specjalista ds. kszta?cenia na odleg?o?? - tel: 17 250 64 86

  e-mail:a.bodziony@ckp.edu.pl

 • Pawe? Ku?aga, specjalista ds. IT, informatyk - tel: 17 250 64 81

  e-mail: p.kulaga@ckp.edu.pl

 

ECDL:

 

Regionalny O?rodek Wspierania Egzaminów Zawodowych:

 

Nauczyciele


 

 • mgr in?.  Pawe? Borowiec
 • mgr in?. Tomasz Borowiec
 • mgr in?. Anna Butryn
 • mgr in?. Andrzej Frankiewicz
 • mgr Lucyna Gu?a
 • mgr Pawe? Ku?aga
 • mgr in?.  Jaros?aw Kurtyka
 • mgr Marlena Mosior
 • mgr Marcin My?liwiec
 • mgr in?. Halina Nowakowska
 • mgr in?. Zdzis?aw Nowakowski
 • mgr in?. Roman Poterek
 • mgr in?. Sylwester Paterek
 • mgr in?. Zenon Polak
 • mgr in?. Barbara Rusin
 • in?. Roman Sawicki
 • mgr in?. Konrad S?upski
 • mgr in?. Dariusz Stefaniak
 • mgr Andrzej Szyszka
 • mgr in?. Krzysztof Zar?ba
 • mgr Danuta Zdonek

Program Rozwoju CKPiDN Mielec 


 


Statut CKPiDN Mielec 


 Statut CKPiDN Mielec  

Centrum Kszta?cenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest placówk? o?wiatowo - wychowawcz? oraz doskonalenia nauczycieli. Organem prowadz?cym CKPiDN Mielec jest Powiat Mielecki. Nadzór pedagogiczny nad CKPiDN Mielec sprawuj? Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie.