Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

Na podstawie art. 68 b ust. 9 z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. Nr 67. poz.329 z pó?n. zm.). § 16 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i o?rodków prowadz?cych kszta?cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 227, póz. 2247), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 pa?dziernika 2007 r.

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu otrzyma?o akredytacj? Podkarpackiego Kuratora O?wiaty w zakresie prowadzenia kszta?cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla ni?ej wymienionych kursów:

 

LP

Nazwa kursu

Liczba godzin

1

Podstawy obs?ugi komputera ECDL

70

2

Podstawy obs?ugi komputera ECDL

140

3

Modelowanie 2D w AutoCAD 2006 PL

40

4

Modelowanie 3D/2D w INVENTOR 10 PL

40

5

Kierowca wózków jezdniowych z nap?dem silnikowym

59

6

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

200

7

Programowanie obrabiarek w programie Edge CAM

40

8

Akademia Sieci Cisco

225

9

Zaawansowane mo?liwo?ci arkusza kalkulacyjnego

40

10

Zaawansowane techniki komputerowego sk?adu tekstu

30

11

Kurs j?zykowy dla doros?ych z wykorzystaniem elementów e-learningu - j?zyk angielski - poziom zaawansowania Al

170

12

Kurs j?zykowy dla doros?ych z wykorzystaniem elementów e-learningu - j?zyk angielski - poziom zaawansowania A2

170

13

Kurs j?zykowy dla doros?ych z wykorzystaniem elementów e- learningu - j?zyk angielski - poziom zaawansowania Bl

170

14

Kurs j?zykowy dla doros?ych z wykorzystaniem elementów e-learningu - j?zyk angielski - poziom zaawansowania B2

170

15

Kurs j?zykowy dla doros?ych z wykorzystaniem elementów e-learningu - j?zyk niemiecki - poziom zaawansowania Al

170

16

Kurs j?zykowy dla doros?ych z wykorzystaniem elementów e-learningu - j?zyk niemiecki - poziom zaawansowania A2

170

 


 

Akredytacja Powiatowego O?rodka Metodycznego