Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

Wspó?praca i partnerstwo s? podstawowymi warunkami powodzenia jakichkolwiek przedsi?wzi?? edukacyjnych w?a?ciwie wpisuj?cych si? w regionalne strategie rozwoju spo?ecznego i gospodarczego. Nasi najwa?niejsi partnerzy to:

 • Organy prowadz?ce wszystkie szko?y w powiecie mieleckim – w wyniku rokrocznie podpisywanych porozumie?, CKPiDN zobowi?za?o si? do wpierania szkó? i placówek w zakresie doskonalenia i dokszta?cania nauczycieli, ze szczególnym uwzgl?dnieniem doradztwa metodycznego polegaj?cego na wspomaganiu nauczycieli i rad pedagogicznych.
 • Mieleckie szko?y zawodowe – w ramach wspó?pracy prowadzone s? praktyki zawodowe dla uczniów technikum mechanicznego, samochodowego, elektrycznego, budowlanego w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania oraz systemów i sieci komputerowych.
 • Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie - wspó?praca przy utworzeniu zamiejscowego o?rodka dydaktycznego AGH w Mielcu oraz przy organizacji studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w wyniku podpisanego w 2003 roku porozumienia z JM. Rektorem, AP obj??a patronat naukowy nad Powiatowym O?rodkiem Metodycznym dzia?aj?cym w strukturze CKPiDN.
 • Politechnika Warszawska (Wydzia? Elektroniki i Technik Informacyjnych) – wieloletnia ju? wspó?praca dotyczy organizowania specjalistycznych szkole? informatycznych w zakresie programowania, grafiki komputerowej oraz projektowania stron www. Ponadto w 2005 roku zosta?o podpisane porozumienie na mocy którego zosta?a utworzona w strukturze CKPiDN Akademia Lokalna Cisco. Jest ona oceniana i monitorowana przez Regionaln? Akademi? Cisco dzia?aj?c? przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 • Centrum Kompetencyjno-Edukacyjne BREBISTOM z Warszawy – w wyniku podpisanego w 2006 roku porozumienia, podejmowane s? wspólne przedsi?wzi?cia s?u??ce upowszechnianiu wiedzy i kszta?towaniu praktycznych umiej?tno?ci zastosowa? najnowszych rozwi?za? z zakresu komputerowo wspomagania projektowania i wytwarzania.  Tworzona wspólnie oferta edukacyjna jest kierowania do szkó? zawodowych (uczniowie i nauczyciele) oraz przedsi?biorstw zrzeszonych w Dolinie Lotniczej.
 • Sad sp. z o.o. - wspó?praca przy organizacji szkole? zwi?zanych z projektem "Pracownie komputerowe dla szkó?" (na platformie Apple Macintosh).
 • Viktoria Training w Warszawie – wspó?praca dotyczy realizacji wspólnego projektu „Nowa jako?? w zarz?dzaniu firm?”, który jest adresowany do mieleckich przedsi?biorstw
 • Wektor Consulting w Mielcu wspó?praca dotyczy realizacji wspólnych projektów: „Nowa jako?? w zarz?dzaniu firm?”, który jest adresowany do mieleckich przedsi?biorstw  oraz „Chc? si? uczy? i pracowa?”, który jest adresowany do uczniów mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych.
 • Okr?gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – w strukturze CKPiDN zosta? utworzony Regionalny O?rodek Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ) w bran?y mechanicznej. Jego zadaniem jest koordynowanie na terenie województwa podkarpackiego we wspó?pracy z OKE zewn?trznych egzaminów zawodowych.
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu – biblioteka mie?ci si? w tym samym budynku, co CKPiDN, zatem mamy u?atwion? wspó?prac? przy organizowaniu ró?nych form doskonalenia nauczycieli.
 • Centralny O?rodek Doskonalenia Nauczycieli wpó?uczestniczymy w tworzeniu materia?ów dotycz?cych „poszukiwania standardów  pracy doradcy metodycznego”.
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej – wspó?praca dotyczy upowszechniania wiedzy obywatelskiej i kszta?towania w?ród uczestników szkole? postaw niezb?dnych do budowania demokratycznego pa?stwa i spo?ecze?stwa obywatelskiego.
 • Ogólnopolska Szko?a Informatyki OSI Computrain S.A. – wieloletnia wspó?praca obejmuje organizacj? szkole? informatycznych dla nauczycieli w ramach projektów: „Pracowania internetowa w ka?dej gminie”, „Pracownia internetowa w ka?dym gimnazjum”, „Pracownia internetowa w kaczej szkole”, „Pracownie komputerowe dla szkó?”.
 • Katolickie Centrum Edukacji M?odzie?y „KANA” wspó?pracujemy przy organizacji kursów dla bezrobotnej m?odzie?y. Ponadto KANA udost?pnia nam dodatkowo swoje pracownie informatyczne ze szczególnym uwzgl?dnieniem szkole? dla osób niepe?nosprawnych ruchowo.
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsi?biorców Przemys?u Lotniczego „Dolina Lotnicza” – w wyniku podpisanego w 2005 roku porozumienia z pi?cioma centrami kszta?cenia praktycznego oraz pi?cioma szko?ami technicznymi w Rzeszowie, Mielcu, Ropczycach, Kro?nie Stalowej Woli podejmowane s? wspólne dzia?ania zmierzaj?ce do szkolenia operatorów obrabiarek konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie. W tym zakresie utrzymujemy ?cis?y kontakt z Polskimi Zak?adami Lotniczymi PZL w Mielcu.
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro Park” Mielec – wspó?praca z zak?adami pracy zlokalizowanymi w Strefie dotyczy organizacji kursów zawodowych i specjalistycznych, które s? odpowiedzi? na potrzeby rynku pracy.
 • Multimedia – w wyniku podpisanego w 2004 roku porozumienia, zrealizowano projekt e-nauczyciel, który gwarantuje nauczycielom z powiatu mieleckiego ta?szy dost?p do Internetu. W uzasadnieniu projektu zwrócono uwag?, ?e „w promocji i kszta?towaniu kompetencji informatycznych w tworz?cym si? globalnym spo?ecze?stwie informacyjnym, szczególn? rol? do spe?nienia maj? nauczyciele”.
 • Wojewódzki Urz?d Pracy w Rzeszowie – realizujemy projekty edukacyjne finansowane w ramach dzia?ania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego (ZPORR). Ponadto, dzi?ki wpisowi do rejestru placówek edukacyjnych, wspó?pracujemy przy realizacji kursów dla bezrobotnych.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci - realizujemy projekty edukacyjne finansowane w ramach dzia?ania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL), natomiast w zakresie wyposa?enia bazy dydaktycznej w ramach programu Phare 2003.
 • Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego – wspó?praca dotyczy prowadzenia szkole?, kursów, seminariów, konferencji, tworzenia wspólnych projektów edukacyjnych – finansowanych ze ?rodków europejskich.
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne – jeste?my o?rodkiem regionalnym koordynuj?cym egzaminy na Europejski Certyfikat Umiej?tno?ci Komputerowych (ECDL).