Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

W roku szkolnym 2013/2014 Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli organizuje praktyki zawodowe dla uczniów z nast?puj?cych szkó?:

 

 • Zespól Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:
  • technik teleinformatyk
  • technik mechatronik
  • technik elektronik
  • technik elektryk
 • Zespól Szkó? Technicznych w Mielcu:
  • technik mechanik
  • technik informatyk
 • Zespól Szkó? Budowlanych w Mielcu:
  • technik budownictwa

 

 

Zagadnienia realizowane w ramach  praktyk zawodowych:

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe 2D AutoCad
 • Projektowanie komputerowe 3D Inventor, Solid Edge
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania uk?adów elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie instalacji elektrycznych
 • Projektowanie sieci komputerowej, urzadzenia sieciowe
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie aplikacji
 • Planowanie pracy MSProject
 • Symulacja dzia?alno?ci firmy
 • Normy ISO

 

 

 


Targi edukacyjne Ofert? edukacyjn? dla uczniów mieleckich szkó? zawodowych prezentowali?my w czasie Targów Edukacyjnych, które odby?y si? 2 kwietnia w Samorz?dowym Centrum Kultury. >>>


Ofert? edukacyjn? dla uczniów mieleckich szkó? zawodowych prezentowali?my w czasie Targów Edukacyjnych, które odby?y si? 2 kwietnia w Samorz?dowym Centrum Kultury. Targi umo?liwiaj? gimnazjalistom zapoznanie si? w jednym miejscu z bogat? ofert? szkó? ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego.

Organizatorem Targów by? Zespó? Szkó? Ekonomicznych z Mielca. Targi Edukacyjne "I co dalej gimnazjalisto?" odwiedzi?o kilkaset uczniów klas III szkó? gimnazjalnych z powiatu mieleckiego. Go??mi Targów byli przedstawiciele w?adz samorz?dowych oraz Senator RP W?adys?aw Ortyl.

 

Zanim gimnazjali?ci zacz?li zwiedza? stoiska szkó?, w swoim wyk?adzie Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Zdzis?aw Nowakowski,  podkre?la? warto?? wiedzy oraz przedstawi? koncepcj? powstawania w Mielcu Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, jako miejsca w którym uczniowie szkó? technicznych i zawodowych b?d? zdobywa? najnowocze?niejsze umiej?tno?ci praktyczne w specjalistycznych laboratoriach. Na najbardziej zainteresowanych s?uchaczy wyk?adu czeka?y nagrody.

CKPiDN przedstawi?o swoj? ofert? na kilku stoiskach (Centrum egzaminacyjne ECDL, RCTNTW, e-learning, tworzenie filmowych materia?ów dydaktycznych, doradztwo zawodowe oraz prezentacja robotów).