Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

 

 

Konkurs

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem Podkarpackiego Konkursu Informatyczego dla uczniów gimnazjów.

 


 

 

Na stronie www konkursu znajduj? si? wszystkie informacje dotycz?ce bie??cych i archiwalnych edycji konkursu.

 

 


Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Konkursu Informatycznego >>>


Wgl?d w prace konkursowe uczestników konkursu mo?liwy b?dzie w siedzibie organizatora tj. Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B, w Laboratorium 2P (Pi?tro) w dniach 7-8 marca 2018 r. w godzinach 8:00 do 15:00.

Istnieje mo?liwo?? telefonicznego ustalenia godziny.

 

Organizator zastrzega sobie brak mo?liwo?ci kopiowania prac. Wgl?d do pracy konkursowej trwa do 15 minut i obejmuje mo?liwo?? sporz?dzania notatek.

 

Prace konkursowe mog? by? udost?pnione do wgl?du wy??cznie:

uczestnikom Konkursu, rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia.