Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

 

 

W celu wspierania organizacji zewn?trznych egzaminów zawodowych na terenie województwa Podkarpackiego OKE w Krakowie, w uzgodnieniu z Podkarpackim Kuratorium O?wiaty, podpisa?o z wybranymi placówkami edukacyjnymi porozumienie o utworzeniu Regionalnych O?rodków Wspierania Edukacji Zawodowej. Na mocy porozumienia w CKPiDN w Mielcu utworzono Regionalny O?rodek Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ), którego zadaniem jest koordynowanie zewn?trznych egzaminów zawodowych.

Koordynatorem o?rodka jest Pan Andrzej Szyszka a.szyszka@ckp.edu.pl.

Zadania o?rodka

  • organizacja weryfikacji o?rodków egzaminacyjnych
  • organizacja egzaminów zawodowych na obszarze województwa podkarpackiego w bran?y informatycznej
  • standaryzacja arkuszy egzaminacyjnych
  • prowadzenie kursów dla egzaminatorów
  • koordynacja dzia?a? o?rodków egzaminacyjnych

 

O?rodek zajmuje si? egzaminami w bran?y informatycznej.

Wi?cej informacji o Egzaminach zawodowych mo?na znale?? na stronie Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie OKE >> Egzaminy zawodowe

 

 

 


Wysoka zdawalno?? z egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe  Otrzymali?my z Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wyniki egzaminów praktycznych potwierdzaj?ce kwalifikacje zawodowe m?odzie?y i s?uchaczy, którzy odbywali zaj?cia w CKPiDN w Mielcu. Pokazuj? one bardzo dobre przygotowanie tych osób > > >


Zdawalno?? na poszczególnych kierunkach kszta?cenia

Ogólna zdawalno?? egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe by?a bardzo wysoka i wynios?a 98%. Do egzaminów przyst?pi?o 156 osób, zda?o 153 osoby.

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Kwalifikacja: A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Egzamin praktyczny: przyst?pi?o 10 uczniów,  zda?o 10 uczniów.

 

TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacja: E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Egzamin praktyczny: przyst?pi?o 50 uczniów, zda?o 48 uczniów.

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJ?CYCH

Kwalifikacja: M.19 U?ytkowanie obrabiarek skrawaj?cych

Egzamin praktyczny:

  • s?uchacze KKZ – przyst?pi?o 31 s?uchaczy, zda?o 30 s?uchaczy,
  • uczniowie technikum – przyst?pi?o 24 uczniów, zda?o 24 uczniów,
  • uczniowie zsz – przyst?pi?o 25 uczniów, zda?o 25 uczniów.

 

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacja: M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz?dze?

Egzamin praktyczny: przyst?pi?o 15 s?uchaczy, zda?o 14 s?uchaczy.

 


Seminarium Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie  W dniach 21-22 marca 2011 Okr?gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w wspó?pracy z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli zorganizowa?a seminarium w Specjalnej Strefie Ekonomicznej >>>


W dniach 21-22 marca 2011 roku odby?o si? w Mielcu seminarium dla dyrektorów centrów kszta?cenia praktycznego, szkó? zawodowych oraz regionalnych o?rodków wspierania egzaminów zawodowych z województw: ma?opolskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Tematem seminarium, w którym uczestniczy?o 40 osób, by?y zmiany w zakresie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, standardy wyposa?enia O?rodków Egzaminacyjnych oraz organizacja egzaminów w czerwcu 2011r.

Nasi go?cie uczestniczyli tak?e w zwiedzaniu „Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec” oraz „Polskich Zak?adów Lotniczych a Sikorsky Company”. Z uznaniem odnie?li si? oni do osi?gni?? mieleckiego przemys?u, który z powodzeniem korzysta z nowoczesnych technologiach wytwarzania.Seminarium zorganizowali: Okr?gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.


Aktualno?ci  


16 czerwca 2010

Egzaminy zawodowe

W O?rodku Egzaminacyjnym Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli odb?d? si? egzaminy zawodowe w zawodach,,Technik Informatyk 312[01] i Operator Obrabiarek Skrawaj?cych 722[02]”.

 

W dniu 22.06.2010 r o godz.9.00 w sali 212 CKPiDN odb?dzie si? egzamin w zawodzie Technik Informatyk 312[01].

 

W dniach 08.07 - 16.07.2010 r odb?dzie si? egzamin w zawodzie Operator Obrabiarek Skrawaj?cych 722[02]”w pracowni obrabiarek CKPiDN nr.sali 73 w Zespole Szkó? Technicznych. Pierwsza sesja rozpocznie si? od godz.9.00 a druga sesja od godz.13.00

 

18 lutego 2010

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2010 r

 

Terminy przeprowadzania  egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. og?oszone przez Dyrektora CKE:

Dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkó? zawodowych, którzy uko?czyli szko?? w styczniu.

Etap pisemny – 19 stycznia 2010 r. (wtorek) godz. 9.00 – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkó? zawodowych

Etap praktyczny:– od 20 do 22 stycznia 2010 r. – dla absolwentów techników i szkó? policealnych– od 26 stycznia 2010 r. – dla absolwentów zasadniczych szkó? zawodowych

Dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkó? zawodowych, którzy uko?czyli szko?? w czerwcu.

Etap pisemny – 21 czerwca 2010 r. (poniedzia?ek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkó? zawodowych

Etap praktyczny:– od 22 do 25 czerwca 2010 r. – dla absolwentów techników i szkó? policealnych– od 29 czerwca 2010 r. – dla absolwentów zasadniczych szkó? zawodowych

Szczegó?owy harmonogram etapu praktycznego zostanie opublikowany na stronach OKE.


Seminarium Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa http://null W dniach 21 - 22 marca w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu odb?dzie si? seminarium Regionalnych O?rodków Wspierania Egzaminów Zewn?trznych z województw: Ma?opolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego dla dyrektorów szkó? zawodowych i Centrów Kszta?cenia Praktycznego.Egzaminy zawodowe W O?rodku Egzaminacyjnym Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli odb?d? si? egzaminy zawodowe w zawodach,,Technik Informatyk 312[01] i Operator Obrabiarek Skrawaj?cych 722[02]”>>>


W dniu 22.06.2010 r o godz.9.00 w sali 212 CKPiDN odb?dzie si? egzamin w zawodzie Technik Informatyk 312[01].

W dniach 08.07 - 16.07.2010 r odb?dzie si? egzamin w zawodzie Operator Obrabiarek Skrawaj?cych 722[02]”w pracowni obrabiarek CKPiDN nr.sali 73 w Zespole Szkó? Technicznych. Pierwsza sesja rozpocznie si? od godz.9.00 a druga sesja od godz.13.00


Informacja o egzaminach kwalifikacyjnych  Egzaminy w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2014/15 >>>


Informacja o egzaminach kwalifikacyjnych odbywaj?cych si? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2014/15.

 

Egzamin kwalifikacyjny M.19 – Technik Mechanik  16 – 20.06.2015

Egzamin kwalifikacyjny M.19 – Kurs Kwalifikacyjny dla s?uchaczy  23-26.06.2015

Egzamin kwalifikacyjny M.19 – Zasadnicza Szko?a Zawodowa  30.06 – 06.07.2015

Egzamin kwalifikacyjny E.13 – Technik Informatyk 23.06 – 27.06.2015

Egzamin kwalifikacyjny 312[01] - Technik Informatyk  16 – 17.06.2015