Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

 

 

W celu wspierania organizacji zewn?trznych egzaminów zawodowych na terenie województwa Podkarpackiego OKE w Krakowie, w uzgodnieniu z Podkarpackim Kuratorium O?wiaty, podpisa?o z wybranymi placówkami edukacyjnymi porozumienie o utworzeniu Regionalnych O?rodków Wspierania Edukacji Zawodowej. Na mocy porozumienia w CKPiDN w Mielcu utworzono Regionalny O?rodek Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ), którego zadaniem jest koordynowanie zewn?trznych egzaminów zawodowych.

Koordynatorem o?rodka jest Pan Andrzej Szyszka a.szyszka@ckp.edu.pl.

Zadania o?rodka

  • organizacja weryfikacji o?rodków egzaminacyjnych
  • organizacja egzaminów zawodowych na obszarze województwa podkarpackiego w bran?y informatycznej
  • standaryzacja arkuszy egzaminacyjnych
  • prowadzenie kursów dla egzaminatorów
  • koordynacja dzia?a? o?rodków egzaminacyjnych

 

O?rodek zajmuje si? egzaminami w bran?y informatycznej.

Wi?cej informacji o Egzaminach zawodowych mo?na znale?? na stronie Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie OKE >> Egzaminy zawodowe

 

 

 


Wysoka zdawalno?? z egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe  Otrzymali?my z Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wyniki egzaminów praktycznych potwierdzaj?ce kwalifikacje zawodowe m?odzie?y i s?uchaczy, którzy odbywali zaj?cia w CKPiDN w Mielcu. Pokazuj? one bardzo dobre przygotowanie tych osób > > >


Zdawalno?? na poszczególnych kierunkach kszta?cenia

Ogólna zdawalno?? egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe by?a bardzo wysoka i wynios?a 98%. Do egzaminów przyst?pi?o 156 osób, zda?o 153 osoby.

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Kwalifikacja: A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Egzamin praktyczny: przyst?pi?o 10 uczniów,  zda?o 10 uczniów.

 

TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacja: E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Egzamin praktyczny: przyst?pi?o 50 uczniów, zda?o 48 uczniów.

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJ?CYCH

Kwalifikacja: M.19 U?ytkowanie obrabiarek skrawaj?cych

Egzamin praktyczny:

  • s?uchacze KKZ – przyst?pi?o 31 s?uchaczy, zda?o 30 s?uchaczy,
  • uczniowie technikum – przyst?pi?o 24 uczniów, zda?o 24 uczniów,
  • uczniowie zsz – przyst?pi?o 25 uczniów, zda?o 25 uczniów.

 

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacja: M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz?dze?

Egzamin praktyczny: przyst?pi?o 15 s?uchaczy, zda?o 14 s?uchaczy.