Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Projekty

Projekty realizowane w CKPiDN w Mielcu


Mielec stawia na zawodowców Mielec stawia na zawodowców >>>


Strona WWW projektu: http://zawodowcy.ckp.edu.pl/

 


Akademia Kwalifikacji Zawodowych Akademia Kwalifikacji Zawodowych >>>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarz?dza projektem „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”, który jest realizowany przez Powiat Mielecki.

 

Projekt jest wspó?finansowanyz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa IX Jako?? Edukacji i Kompetencji w Regionie, Dzia?anie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w formach pozaszkolnych.

Okres realizacji projektu: 1.06.2017 r. – 30.06.2018 r.

 

Celem g?ównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kszta?cenia odpowiadaj?cym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni si? do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wp?ynie na upowszechnienie idei uczenia si? przez ca?e ?ycie.