Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Wspó?praca z AGH

Rekrutacja na studia w Mielcu - 2016/17 Do 13 lipca 2016 r. trwa rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn z zaj?ciami dydaktycznymi prowadzonymi w Mielcu.


Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie informuje o mo?liwo?ci rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn prowadzony przez Wydzia? In?ynierii Mechanicznej i Robotyki z zaj?ciami dydaktycznymi prowadzonymi w Mielcu.

 

Rekrutacja trwa do 13 lipca 2016 r. - www.agh.edu.pl/rekrutacja/

 

Szczegó?owe informacje na: www.agh.edu.pl