Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Akademia Lokalna Cisco

certyfikat CISCO

 

Lokalna Akademia Cisco w Mielcu

Akademia Sieci Cisco (CNA), utworzona przy CKPiDN, jest incjatyw? edukacyjn? maj?c? na celu przegotowanie specjalistów z zakresu administrowania i projektowania sieci komputerowych.Akademia jest rozwijana pod patronatem firmy Cisco. Za?o?ona w 1984 roku przez grup? informatyków z Uniwersytetu Stratforda w Kaliforni, jest obecnie mi?dzynarodowym koncernem zatrudniaj?cym w 75 pa?stwach ?wiata ponad 34 000 pracowników. Opracowane przez ni? rozwi?zania w zakresie sieci komputerowych s? uznawanymi na ca?ym ?wiecie standardami. Firma wydaje równie? w?asne certyfikaty zawodowe. W?a?nie do zdobycia takiego certyfikatu przygotowuj? kursy organizowane w CKPiDN.Na potrzeby akademii w centrum przygotowano nowoczesn? pracowni? dydaktyczn?. Specjalnie zaprojektowana sie? komputerowa oraz urz?dzenia firmy Cisco (6 router'ów Cisco 1841 oraz 3 switch'e Catalyst 2950) pozwalaj? prowadzi? wszystkie zaj?cia w ramach kursów przygotowuj?cych do egzaminów na certyfikat CCNA.

Dzia?alno?? akademii mo?liwa jest dzi?ki porozumieniu zawartemu w 2005 roku z Wydzia?em Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej o utworzeniu w Mielcu Lokalnej Akademii Cisco. Na mocy porozumienia, wsparcia merytorycznego udziela nam Regionalna Akademia Cisco dzia?aj?ca na Wydziale EiTI PW.

 

Instruktorami prowadz?cy zaj?cia w naszej Akademii Lokalnej s?:

 

 

akademia Ciscoakademia Ciscoakademia Ciscoakademia Ciscoakademia Ciscoakademia Cisco