Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

 


Rok 2011 


Byli?my organizatorami - 2011 rok

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

W Powiatowym O?rodku Metodycznym (POM) dzia?aj?cym przy CKPiDN w Mielcu pracowa?o 7 doradców metodycznych z przedmiotów: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, j?zyk polski, matematyka, biologia i przyroda, przedmioty zawodowe, religia.

 

Statystyka szkole? zorganizowanych

w Powiatowym O?rodku Metodycznym przy CKPiDN w Mielcu

w 2011 r.

 

L.p.

Forma realizacji

Liczba s?uchaczy

Liczba spotka?

1

Kursy, szkolenia

29

2

2

Warsztaty

645

77

3

Szkolenia rad pedagogicznych

343

16

4

Konferencje, seminaria

508

6

5

RAZEM

1 525

101

 

Wa?niejsze konferencje i przedsi?wzi?cia

 

Edukacyjny rok kalendarzowy rozpocz?li?my 9 lutego 2011 r. od wsparcia organizatorów (Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum Edukacji i Pracy M?odzie?y w Rzeszowie, M?odzie?owe Centrum Kariery i Punkt Po?rednictwa Pracy w Mielcu) przy organizacji konferencji: Fundamenty kariery zawodowej - edukacja, doradztwo zawodowe, po?rednictwo pracy . Adresatami spotkania byli pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi i wychowawcy ze szkó? powiatu mieleckiego. Prelegenci reprezentowali ?wiat nauki (Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie) i pracy (SSE w Mielcu) oraz instytucje (Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy) pomagaj?ce m?odzie?y i doros?ym w ?yciu zawodowym. Przyk?ad dobrej praktyki wspierania uczniów w kszta?towaniu w?asnej ?cie?ki kariery zawodowej przedstawi? Szkolny Doradca Zawodowy z Zespo?u Szkó? Technicznych w Radomiu, a doradcy metodyczni z CKPiDN przedstawili scenariusze zaj?? do wykorzystania przez szkolnych doradców zawodowych.

 

 

16 wrze?nia 2011 r. odby?a si? konferencja przedmiotowo-metodyczna Kreatywno?? i twórczo?? wyzwaniem dla wspó?czesnej szko?y. By?a to kolejna konferencja w corocznym cyklu: Budowanie szkolnej spo?eczno?ci ucz?cej si?. Konferencja sk?ada?a si? z dwóch cz??ci: wyk?adowej z prezentacjami i warsztatowej. Wyk?ady zosta?y przeprowadzone przez wdra?aj?cych my?l twórcz? do edukacji: dr hab. in?. Janusza Morbitzera – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Marka Szurawskiego ze stowarzyszenia ECCE HOMO XXI. Profesor podkre?li?, ?e w aspekcie edukacyjnym kreatywno?? dotyczy zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Kreatywno?? nauczyciela jest warunkiem koniecznym rozwoju kreatywno?ci uczniów. Marek Szurawski zach?ca? do rozwoju twórczo?ci przez przedstawiane zagadki i szarady umys?owe. Praktyczne przyk?ady wykorzystania nowatorskich rozwi?za? w o?wiacie przedstawione zosta?y przez Beat? Kossakowsk? (projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery) i Agat? ?uczy?sk? (program Szko?a z Klas? 2.0). Na konferencji go?cili?my dr Jana Polaka, który przedstawi? nauczycielom nowe produkty firmy Apple. O e-portfolio – internetowym narz?dziu prezentacji dorobku zawodowego, opowiada?a Agnieszka Chrz?szcz z Centrum E-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po cz??ci wyk?adowej odby?y si? warsztaty po?wi?cone kreatywno?ci w nowej podstawie programowej. Przeprowadzili je konsultanci z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i doradcy metodyczni z CKPiDN w Mielcu. Konferencji towarzyszy?a wystawa produktów firmy Apple. W cz??ci wyk?adowej wzi??o udzia? 118 nauczycieli, a w warsztatowej 104 nauczycieli ze szkó? powiatu mieleckiego.

 

Kolejn? konferencj? zorganizowan? dla pracowników edukacji w powiecie mieleckim by?a konferencja Szko?a przyjazna uczniowi, która mia?a miejsce 2 grudnia 2011 r. Spotkanie by?o po?wi?cone neurodydaktyce - nowej dyscyplinie wiedzy, która szuka sposobów praktycznego wykorzystania osi?gni?? neurobiologii w projektowaniu i doskonaleniu procesu dydaktycznego. W celach konferencji wymieniono: przedstawienie neurodydaktyki jako nowego kierunku w pedagogice oraz pokazanie przyk?adów dobrych praktyk w kszta?towaniu relacji mi?dzyludzkich w szkole i umo?liwienie przedyskutowania problemów z psychologami - praktykami. Wyk?ad wprowadzaj?cy po nazw?: Wykorzystanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej wyg?osi? Tomasz Srebnicki (dr n. med. psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny, pracownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM). Wyk?ad, w którym wzi??o udzia? 120 osób, by? wprowadzeniem do o?ywionej dyskusji uczestników.

 

 

Du??, nieszablonow? imprez? dla CKPiDN, w której wspó?organizatorem (obok: Agencji Rozwoju Regionalnego) by? Festiwal Nauki i Techniki - 7 i 8 pa?dziernika 2011 r.  G?ównym przes?aniem imprezy by?o popularyzowanie nauki, zach?canie m?odzie?y do rozwijania swoich zainteresowa?, zw?aszcza technicznych, b?d?cych kluczem do sukcesu zawodowego i ?yciowego. W czasie Festiwalu firmy mieleckie prezentowa?y swoje produkty, a m?odzie? ponadgimnazjalna robi?a do?wiadczenia naukowe na przydzielonych szko?om stanowiskach. Mo?na by?o zobaczy? m.in. wybuch wulkanu, rozpuszczon? butelk? w szklance i inne eksperymenty. Spotkanie uatrakcyjni?a tak?e wystawa ró?nych modeli rakiet, samolotów swobodnie lataj?cych Mieleckiego Aeroklubu im. Braci Dzia?owskich. Uwag? zwiedzaj?cych przykuwa? helikopter cztero?mig?owy oraz robot rozgrywaj?cy partie szachów, z którym ka?dy ?mia?ek móg? si? zmierzy? (prace studentów Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie). Szczególnym zainteresowaniem odwiedzaj?cych cieszy?a si? interaktywna wystawa „Eksperymentuj", przygotowana przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, podczas której mo?na by?o spróbowa? swych si? w ró?nych dyscyplinach. Zwiedzaj?cy mieli do dyspozycji urz?dzenia sprawdzaj?ce pami??, zr?czno??, refleks oraz logiczne my?lenie. Du?e wra?enie wywar? efektowny pokaz prezentuj?cy w?a?ciwo?ci chemiczne oraz fizyczne ró?nych substancji, wykonany przez przedstawiciela Centrum Nauki Kopernik. Bardzo podoba?y si? targi nowoczesnych maszyn i urz?dze?. W czasie Festiwalu mia?y miejsce równie? wyk?ady: „Ciekawa fizyka" prof. dr hab. Mariusza Gajdy, który zapozna? m?odzie? gimnazjaln? z poj?ciem oraz pomiarami czasu i pr?dko?ci ?wiat?a oraz wyk?ad prof. dr hab. in?. Macieja Pietrzyka, który opowiada? o roli modelowania w projektowaniu nowych materia?ów dla motoryzacji. Informacje o rozwoju t?oczenia materia?ów w przemy?le samochodowym przedstawi? Janusz Sobo?, przedstawiciel Kirchoff Polska. W ?wiat nowoczesnych technologii stosowanych w przemy?le lotniczym wprowadzi? Stefan Bieniasz z firmy PZL Mielec a Sikorsky Company. Natomiast Anna Butryn – wicedyrektor CKPiDN oraz Andrzej Szyszka – doradca metodyczny, zaprezentowali map? kwalifikacji zawodowych w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Na zako?czenie Zdzis?aw Klonowski – Prezes ARR MARR przedstawi? przysz?y model funkcjonowania Inkubatora Nowych Technologii, którego celem jest mi?dzy innymi wspieranie lokalnego biznesu. Organizatorzy festiwalu zadbali równie? o warsztaty dla nauczycieli, które mia?y na celu zapoznanie ich z nowymi, interaktywnymi technologiami kreatywnej nauki dzieci. Pokaz poprowadzi? dr Jan Polak, przedstawiciel firmy Apple. Festiwal przyci?gn?? ogromn? rzesz? ciekawskich ?wiata, zarówno m?odzie? szkoln?, jak i ca?e rodziny. Wszyscy bardzo pozytywnie oceniali przedsi?wzi?cie. Z pewno?ci? tego typu projekty mobilizuj? do nauki oraz wzbudzaj? zainteresowanie technik? oraz przedmiotami ?cis?ymi, które mo?e zaowocowa? w przysz?o?ci. Festiwal odwiedzi?o w ci?gu dwóch dni oko?o 1500 osób.

 

 

Ciekawym przedsi?wzi?ciem doradców metodycznych CKPiDN z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej by?o w roku 2011 zaprezentowanie twórczo?ci dzieci z przedszkoli i klas I – III. Doradcy realizowali projekt pod nazw?: Literatura dzieci?ca w prezentacji multimedialnej. Przedsi?wzi?cie polega?o na przygotowaniu prezentacja audio-wizualnych z udzia?em dzieci z wykorzystaniem prac plastycznych przygotowanych przez dzieci. G?ównym celem projektu by?a popularyzacja technologii informacyjnej (TI) i nabycie umiej?tno?ci prezentacji „siebie”, zaprezentowanie umiej?tno?ci recytatorsko-plastycznych dzieci przy u?yciu nowoczesnej TI oraz aktywizacja nauczycieli i dzieci. W r. 2011 powsta?y 2 prezentacje: Kaczka dziwaczka i Nasze Kwiaty. Prace dzieci by?y przedstawiane rodzicom w przedszkolach i podczas II Festiwalu Nauki i Techniki w Samorz?dowym Centrum Kultury w Mielcu. Przedsi?wzi?cie spotka?o si? z tak przychylnym przyj?ciem przedszkoli, ?e projekt jest kontynuowany w roku 2012.

 

Kolejnym wa?nym dla CKPiDN przedsi?wzi?ciem by?a organizacja warsztatów dla dzieci i nauczycieli na temat programu Baltie. Program ten jest narz?dziem do programowania, ucz?cym przede wszystkim kreatywnego my?lenia. Czasie zaj??, pomys?odawca i popularyzator programu Bohumir Soukup, przygotowywa? dzieci i nauczycieli do udzia?u w konkursie. Rozstrzygni?cie konkursu mia?o miejsce 13 stycznia 2012 r. w podczas II Festiwalu Nauki i Techniki w Samorz?dowym Centrum Kultury w Mielcu (http://ckpidn.home.pl/festiwal2/)

 

REALIZOWANE w 2011 ROKU PROJEKTY

WSPÓ?FINANSOWANE ZE ?RODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO?ECZNEGO

skierowane do nauczycieli

 

Kreatywna szko?a to twórczy ucze? - technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym

 

W roku 2011 CKPiDN kontynuowa?o realizacj? projektu „Kreatywna szko?a to twórczy ucze? – Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym”. Dzia?ania rozpocz??y si? w listopadzie 2009 r. Projekt jest wspó?finansowany przez Europejski Fundusz Spo?eczny w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach Dzia?anie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug ?wiadczonych w systemie o?wiaty Poddzia?anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszenie ró?nic w jako?ci us?ug edukacyjnych.

 

 

W roku 2011, 108. nauczycieli w 16. w szko?ach, które zrekrutowano do projektu w roku 2010, prowadzi?o zaj?cia pozalekcyjne z ró?nych przedmiotów. Zaj?cia by?y realizowane w systemie: 1. godzina stacjonarna – w szkole, 1 godzina zdalnie. Szko?y bior?ce udzia? w projekcie: SZKO?Y PODSTAWOWE: Szko?a Podstawowa nr 11 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Jana Paw?a II w Mielcu, Szko?a Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu, Szko?a Podstawowa im. gen. W?adys?awa Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z Fili? w Grochowem, Szko?a Podstawowa im. Tadeusza Ko?ciuszki w Glinach Ma?ych, Szko?a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej, Szko?a Podstawowa w Podleszanach, SZKO?Y GIMNAZJALNE: Gimnazjum w Zespole Szkó? w Przec?awiu, Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radomy?lu Wielkim, Gimnazjum nr 1 w Mielcu, Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej, Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Tuszowie Narodowym, Publiczne Gimnazjum w P?awie, SZKO?Y PONADGIMNAZJALNEJ: I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Stanis?awa Konarskiego w Mielcu, II LO Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Miko?aja Kopernika w Mielcu, III Liceum Ogólnokszta?c?ce w Zespole Szkó? Technicznych w Mielcu, IV Liceum Ogólnokszta?c?ce w Zespole Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

 

LP

SZKO?A

Liczba zaj??

Liczba uczniów

1

SP nr 11 w Mielcu

6

59

2

SP nr 3 w Mielcu

8

68

3

SP w Glinach Ma?ych

7

42

4

Sp w Tuszowie Narodowym

7

52

5

SP w Borowej

8

66

6

SP w Podleszanach

7

51

7

Gim w Radomy?lu Wielkim

8

71

8

Gim w Przec?awiu

10

86

9

Gim nr 1 w Mielcu

7

53

10

Gim w Padwi Narodowej

2

19

11

Gim w Tuszowie Narodowym

14

115

12

Gim w P?awie

4

28

13

II LO w Mielcu

2

28

14

I LO w Mielcu

4

35

15

III LO w Mielcu

5

32

16

IV LO w Mielcu

9

57

 

 

108

862

 

W projekcie prowadzone s? zaj?cia pozalekcyjne z przedmiotów:

 

 

Przedmiot

Liczba kursów

matematyka

20

polski

17

angielski

13

edukacja wczesnoszkolna

10

przyroda

6

niemiecki

6

historia

5

biologia

5

geografia

4

fizyka

4

religia

3

wychowanie do ?ycia w rodzinie

2

wf

2

technika

2

przedsi?biorczo??

2

informatyka

2

chemia

2

wos

1

wok

1

plastyka

1

 

 

Podobnie jak w roku 2010, równie? w kolejnym roku, nauczyciele korzystali ze wsparcia na w dodatkowych warsztatach i konsultacjach indywidualnych. 6 czerwca 2011 r., nauczyciele bior?cy udzia? w projekcie uczestniczyli w podsumowaniu zaj?? pozalekcyjnych. Zespó? projektowy monitorowa? zaj?cia i odwiedza? nauczycieli w ich szko?ach macierzystych podczas prowadzenia zaj?? pozalekcyjnych. Uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w zaj?ciach. Po zako?czeniu roku szkolnego 2010/2011 wszystkie kursy e-learningowe (zaj?cia pozalekcyjne) zosta?y zrecenzowane przez specjalistów z poszczególnych przedmiotowców i specjalistów od kszta?cenia na odleg?o??. Na pocz?tku roku szkolnego 2011/2012 wybrano prowadz?cych zaj?cia pozalekcyjne w kolejnym roku szkolnym oraz przeprowadzono rekrutacj? uczniów.

Wi?cej o przedsi?wzi?ciu na stronie projektu.

 

„Zawody z przysz?o?ci? – technologie informacyjne wsparciem kompetencji pracowniczych”

 

Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia?anie 8.1, Poddzia?anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi?biorstw.

 

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2010 roku – 31 grudnia 2011 roku

 

Uczestnikami projektu by?y osoby pracuj?ce (zatrudnione na umow? o prac? lub umow? cywilnoprawn?) i zamieszkuj?ce woj. podkarpackie.Projekt by? odpowiedzi? na wymagania wspó?czesnej gospodarki, która charakteryzuje si? dynamicznym tempem rozwoju. Staje si? ona coraz bardziej innowacyjna, oparta na wiedzy oraz kwalifikacjach pracowniczych zorientowanych na pos?ugiwanie si? nowoczesnymi maszynami, urz?dzeniami high-tech i ICT.

 

Tematyka szkole? zrealizowanych w 2011r:

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (2 edycje)
 • Programista obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Kierowca wózków jezdniowych z gospodark? magazynow? wspomagan? komputerem (2 edycje)
 • Pracownik biurowy
 • Grafik komputerowy
 • Administrator sieci informatycznych CISCO
 • AutoCAD (2 edycje)
 • Warsztaty Rozwój osobisty i zawodowy (9 edycje)
 • Wyk?ad LLL w gospodarce opartej na wiedzy (6 edycje)
 • Kurs wyrównawczy z podstaw obs?ugi komputera (4 edycje)
 • Kurs wyrównawczy z rysunku technicznego (2 edycje)
 • SolidEdgeEdgeCamKsi?gowy ds. p?ac i ZUS (2 edycje)
 • Administrator systemów komputerowych

 

Dodatkowo ka?dy beneficjent uczestniczy? w czterogodzinnym wyk?adzie pt. „LLL w gospodarce opartej na wiedzy”. Dla osób spe?niaj?cych co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych (wiek powy?ej 45 roku ?ycia, co najwy?ej ?rednie wykszta?cenie, zamieszkiwanie terenów wiejskich lub miast do 25 ty?. mieszka?ców) zorganizowano 8 – o godzinne warsztaty pt. „Rozwój osobisty i zawodowy”.W celu wyrównania szans w zakresie znajomo?ci obs?ugi komputera i rysunku technicznego zapewniono uczestnikom kursy wyrównawcze.

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z dzia?alno?ci Centrum Egzaminacyjnego ECDL w Mielcu PL-CE07 za 2011 r.

 

 

Z CE ECDL w Mielcu wspó?pracowa?o czynie 30 z 70 egzaminatorów ECDL, którzy podpisali umow? (obejmuje ona:, zasi?ganie informacji zwi?zanych z organizacj? i przeprowadzaniem egzaminów, rozliczanie egzaminów, pobieranie kart EKUK i materia?ów promocyjnych).

Pomi?dzy egzaminatorem a CKPiDN zawierana jest umowa, na przeprowadzanie egzaminów ECDL.

Najwi?cej egzaminów ECDL w 2011 roku przeprowadzili:

▪            A. Jasi?ski – 736

▪            L. Paruch – 291

▪            M. Zawadzki – 200

▪            M. Bryk - 164

▪            K. Zaleski – 160

 

Z Centrum Egzaminacyjnym ECDL wspó?pracuje 30 Laboratoriów ECDL:

13 komercyjnych – (w tym 1 CAD)

17 edukacyjnych(w tym 1 CAD),

w których przeprowadzane s? egzaminy ECDL na Certyfikaty: ECDL Start, ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL e-Citizen, ECDL WebStarter,  ECDL CAD, ECDL e-Guardian

 

 

Liczba egzaminów ECDL - rozliczenie finansowe 2011 roku.

 

 

Liczba egzaminów ECDL 2011 r.

Miesi?c

ECDL CORE

ECDL E-CITIZEN

ECDL CAD

ECDL WebStarter

ECDL Advanced

Stycze?

201

0

0

0

4

Luty

294

0

0

0

0

Marzec

299

10

11

0

28

Kwiecie?

317

8

5

0

0

Maj

442

26

18

9

8

Czerwiec

399

28

3

8

7

Lipiec

126

6

0

1

0

Sierpie?

44

5

13

 

 

Wrzesie?

1

 

27

 

 

Pa?dziernik

52

 

 

 

 

Listopad

113

 

 

 

1

Grudzie?

182

 

14

 

 

Razem:

2470

83

91

18

48

Razem:

2710

 

 

 

 


Rok 2010 


Byli?my Organizatorami - 2010 rok

 

W 2010 roku dzia?alno?? CKPiDN skupia?a si? wokó? nast?puj?cych obszarów tematycznych:

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zaj?? specjalistycznych dla uczniów i s?uchaczy mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szko?ami porozumie? oraz zatwierdzonego przez organ prowadz?cy arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumie? ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego,ze szczególnym uwzgl?dnienim projektów dalnauczycieli.
 • Systematyczne prowadzenie dzia?a? promocyjnych maj?cych na celu nawi?zanie ?ci?lejszej wspó?pracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kszta?cenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odleg?o?? (e-learning).

 

Nasz? misj? jest utrzymanie najwy?szego poziomu dzia?alno?ci edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, nauczycieli, zak?adów pracy oraz bezrobotnych:

 • dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych organizujemy zaj?cia praktyczne w pracowniach specjalistycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kszta?cenia;
 • uznaj?c, ?e nauczyciele maj? do spe?nienia kluczow? rol? w budowaniu spo?ecze?stwa wiedzy, wspieramy ich w rozwoju zawodowym;
 • zwi?kszamy dost?p do edukacji osób doros?ych organizuj?c kursy dla zak?adów pracy oraz bezrobotnych.

 

Uczniowie

 

I semestr roku szkolnego 2010/2011

 

W I semestrze roku szkolnym 2010/2011 zrealizowano 840 godzin praktyki ( na ogóln? liczb? 1740 godzin zaplanowanych na ca?y rok szkolny).

 

Praktyki zawodowe odbywa?y si? dla nast?puj?cych zawodów:

 

 • Technik budownictwa
 • Technik mechanik
 • Technik ?ywienia i gospodarstwa domowego
 • Technik informatyk

 

Podczas praktyk by?y realizowane nast?puj?ce zagadnienia:

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe 2D AutoCad
 • Projektowanie komputerowe 3D Inventor, Solid Edge
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania uk?adów elektronicznych
 • Projektowanie sieci komputerowej, urz?dzenia sieciowe
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie aplikacji
 • Platformy e-learningowe
 • Symulacja dzia?alno?ci firmy

 

Do CKPiDN zosta?y zlecone nast?puj?ce zaj?cia specjalistyczne:

 

 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe – klasa trzecia Technikum dla zawodu Technik Informatyk
 • Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym - klasa trzecia Technikum dla zawodu Technik Informatyk
 • Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym - klasa czwarta Technikum dla zawodu Technik Informatyk
 • Pracownia sieciowych systemów operacyjnych - klasa czwarta Technikum dla zawodu Technik Informatyk
 • Pracownia technik komputerowych CNC dla klas drugich i trzecich ZSZ dla zawodu operator obrabiarek skrawaj?cych
 • Zaj?cia praktyczne – dla klas trzecich i drugich

 

Rok szkolny 2009/2010

 

W roku szkolnym 2009/2010 zrealizowano 1740 godzin praktyki dla ogólnej liczby 283 uczniów

 

Praktyki zawodowe odbywa?y si? dla nast?puj?cych zawodów:

 • Technik budownictwa
 • Technik mechanik
 • Technik ?ywienia i gospodarstwa domowego
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik ochrony ?rodowiska

 

Do CKPiDN zosta?y zlecone nast?puj?ce zaj?cia specjalistyczne:

 

Systemy operacyjne i sieci komputerowe – klasa druga Technikum dla zawodu Technik Informatyk

Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym - klasa trzecia Technikum dla zawodu Technik Informatyk

Pracownia technik komputerowych CNC dla klas drugich i trzecich ZSZ dla zawodu operator obrabiarek skrawaj?cych

Zaj?cia praktyczne – dla klas trzecich i drugich

 

KONKURS INFORMATYCZNY

 

W roku szkolnym 2009/2010 Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli by?o po raz trzeci organizatorem Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów.

 

Kalendarium przebiegu Konkursu by?o nast?puj?ce:

 

 • I etap odby? si? 30 listopada 2009 w szko?ach. Do nast?pnego etapu zosta?o zakwalifikowanych 180 uczniów
 • II etap on-line odby? si? w dniu 29 stycznia 2010 roku o godzinie 9.00 w szkolnych pracowniach zakwalifikowanych uczniów i wymaga? samodzielnego rozwi?zywania zada? konkursowych na platformie e – learningowej.
 • Do III stopnia zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali ponad 75% punktów. By?o to 32 uczniów.
 • III etap - wojewódzki (fina?) odby? si? w dniu 11 marca 2010 roku o godzinie 12.00 w pracowniach komputerowych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKKKI) 22 marca zatwierdzi?a list? laureatów Konkursu Informatycznego dla uczniów szkó? gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2009/2010

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

W Powiatowym O?rodku Metodycznym (POM) dzia?aj?cym przy CKPiDN w Mielcu pracowa?o 7 doradców metodycznych

Statystyka szkole? zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia nast?puj?co:

 

L.p.

Forma realizacji

Liczba s?uchaczy

Liczba spotka?

1.

Kursy, szkolenia

149

11

2.

Szkolenia organizowane w ramach projektów unijnych

499

15

3.

Warsztaty

335

17

4.

Konferencje, seminaria

856

8

5.

Szkolenia rad pedagogicznych

772

28

 

RAZEM

2 611

63

 

>>> Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli

w CKPiDN w Mielcu w 2010 r.

 

 

Wa?niejsze Konferencje

 

15 grudnia 2010 odby?a si? konferencja Nauczyciel a przemoc wobec dziecka w rodzinie

Spotkanie by?o po?wi?cone problemowi przemocy w?ród dzieci i sposobom reagowania w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie stosowania przemocy wobec dzieci. Beneficjentami konferencji byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy ze szkó? i pracownicy Gminnych O?rodków Pomocy Spo?ecznej z Powiatu Mieleckiego. Spotkanie wype?ni?y prezentacje osób-reprezentantów instytucji zajmuj?cych si? wsparciem osób dotkni?tych przemoc?: z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Mielcu, O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Radomy?lu Wielkim i Punktu Interwencji Kryzysowej w Mielcu, Wydzia?u Edukacji i Spraw Spo?ecznych w Urz?dzie Miasta w Mielcu, Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. W konferencji wzi??o udzia? ok. 70 osób.

 

26 listopada 2010 mia?a miejsce konferencja J?zykowe zmagania, potyczki i walki

To kolejna konferencja, organizowana przez CKPiDN ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów. Na konferencji poruszano kwestie zwi?zane z: prac? z uczniami dyslektycznymi, higien? g?osu nauczyciela, niepokoj?cymi zjawiskami w j?zyku polskim, jakimi s? wulgaryzmy. Beneficjentami spotkania by?o 47 nauczycieli g?ównie z Powiatu Mieleckiego. Konferencja by?a równie? okazj? do podsumowania 10-lecia dzia?alno?ci SNaP.

 

Du?ym zainteresowaniem cieszy?a si? konferencja Dopalacze - rozpoznawanie, profilaktyka, przeciwdzia?anie (12 pa?dziernika 2010)

Spotkanie by?o zorganizowane w odpowiedzi na nag?o?nione przez ogólnopolskie media wypadki chorobowe i ?miertelne spowodowane dzia?aniem tzw. dopalaczy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele edukacji z Powiatu Mieleckiego. O zagro?eniu dopalaczami na spotkaniu mówili: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Stacji Pogotowia Ratunkowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i przedstawiciel Urz?du Miejskiego. Dope?nieniem konferencji by?o wyst?pienie ratownika medycznego z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, który w swojej prezentacji i krótkim filmie pokaza? dzia?anie wybranych, najcz??ciej spo?ywanych przez nastolatków ?rodków odurzaj?cych i dopalaczy.

 

 

Ju? od kilku lat na pocz?tku roku szkolnego CKPiDN przygotowuje konferencj? przedmiotowo metodyczn? dla nauczycieli z Powiatu Mieleckiego. W roku 2010 by?a to konferencja dwudniowa. Wzi??o w niej udzia? 336 osób. 3 wrze?nia 2010 roku odby?a si? konferencja Nowoczesna szko?a zawodowa - bli?ej cz?owieka, techniki i rynku pracy

 

 

 

G?ównym celem spotkania by?o: wskazanie podstawowych uwarunkowa? i kierunków zmian w kszta?ceniu zawodowym, którymi s? m.in. globalizacja, przekszta?cenia w gospodarce, nowe technologie, zmiany w organizacji pracy, konieczno?? uczenia si? przez ca?e ?ycie, rozbudzenie zainteresowa? technicznych w?ród uczniów gimnazjów. Na spotkaniu zapoznano uczestników z planowanymi rozwi?zaniami technicznymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi w tworzonej w województwie podkarpackim sieci regionalnych centrów transferu nowoczesnych technologii wytwarzania (RCTNT). W czasie konferencji prof. Zbigniew K?kol, Prorektor ds. Kszta?cenia AGH w Krakowie przedstawi? nowoczesne idee kszta?cenia absolwentów szkó? technicznych dla potrzeb przedsi?biorstw opartych o ustawiczne uczenie si?. Wyk?adowca podkre?li?, ?e przedsi?biorstwa przysz?o?ci, rozwijaj?ce si?, aby istnie? w XXI wieku, ju? dzi? musz? tworzy? swoje zaplecze intelektualne. ?wiat pracy reprezentowali: Arnold G. Kirchhoff, prezes firmy Kirchhoff Automotive, Janusz Sobo? - prezes Kirchhoff Polska oraz Janusz Zakr?cki, prezes PZL Mielec a Sikorski Company. Mówili oni o potrzebach firm i strategii rozwoju. Podkre?lono zasadnicze znaczenie nowoczesnej my?li innowacyjnej, która pozwala tworzy? nowe rozwi?zania i oszcz?dza? cenne materia?y. Nakre?lono równie? sylwetk? w pe?ni kompetentnego pracownika firmy, którego poszukuje przemys?. Dope?nieniem wyst?pie? praktyków przemys?u by?y prezentacje nauczycieli szkó? zawodowych (z Niemiec- Rainharda Heera) oraz z Departamentu Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Jadwigi Parady) i Zarz?du Województwa Podkarpackiego (dr. Jana Burka). Problemy i nadzieje mieszka?ców Mielca zaprezentowa? dyrektor CKPiDN w Mielcu na przyk?adzie budowanego Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, gdzie w przysz?o?ci kszta?ci? si? ma, blisko miejsca pracy, ca?a rzesza pracowników w ró?nym wieku. Podsumowaniem konferencji sta? si? wyk?ad prof. Janusza Morbitzera: Technopol – cz?owiek wobec techniki oraz bogata prezentacja rozwi?za? technicznych znanych firm na Festiwalu Techniki. Ostatnie, znamienne s?owa profesora Morbitzera, ?e wygra w przysz?o?ci jedynie ten, kto umiej?tnie zrównowa?y technik? i dziedzictwo kultury zako?czy?y spotkanie.

 

Drugi dzie? konferencji (4 wrze?nia 2010) po?wi?cony by? Problemom wychowawczym w pracy nauczyciela

 

 

 

Prowadzone ustawicznie badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli ju? od kilku lat pokazuje, ?e nauczyciele wymagaj? szczególnego wsparcia w zakresie problematyki wychowawczo opieku?czej. Konferencja 4 wrze?nia 2010 by?a w?a?nie odpowiedzi? na te potrzeby. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy z przedszkoli i szkó? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego, doradcy metodyczni z województwa podkarpackiego, pracownicy powiatowego i gminnych o?rodków pomocy spo?ecznej. Konferencja sk?ada?a si? z dwóch cz??ci. W pierwszej – wyk?ady dla wszystkich uczestników - prelegenci z Uniwersytetu Jagiello?skiego, O?rodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie i Zespó? Szkó? Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie poruszali zagadnienia: Problemy wychowawcze w pracy nauczyciela, Rodzina jako system, Wspó?praca nauczyciela z rodzicami. W cz??ci drugiej prowadzone by?y sesje równoleg?e: dla nauczycieli z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli ze szkó? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), na których to poruszano zagadnienia towarzysz?ce pracy nauczyciela z dzie?mi na poszczególnych etapach ich rozwoju.

 

10 marca 2010 r. konferencja Kreatywna szko?a to twórczy ucze? – technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym

zainaugurowa?a projekt o tej samej nazwie realizowany przez CKPiDN w ramach PO KL. Na spotykaniu dyrektor instytucji zapozna? uczestników spotkania z przes?aniem i g?ównymi celami projektu. Kolejnymi prelegentami byli Prof. dr hab. Maciej Sys?o z Uniwersytetu Wroc?awskiego, który mówi? o technologii informacyjnej i Internecie jako sposobie wyrównywania szans edukacyjnych i narz?dziu podnosz?cym jako?? kszta?cenia, Dr hab. in?. Janusz Morbitzer - Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przedstawi? prezentacje Ucze? w medialnym ?wiecie, dr hab. in?. Jan Kusiak, Prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawi? mo?liwo?ci wykorzystania platformy edukacyjnej przez uczelni? i inne instytucje. Dr Janusz Trawka reprezentuj?cy Polskie Towarzystwo Informatyczne opowiada? o dziedzinach, w jakich przejawia si? kreatywno?? uczniów. Szko?y tworz? pracownie multimedialne, st?d o pewnych rozwi?zaniach i pomys? na szkoln? pracowni? multimedialn? podzieli? si? Artur Bodziony reprezentuj?cy CKPiDN w Mielcu.

 

 

REALIZOWANE w 2010 ROKU PROJEKTY

WSPÓ?FINANSOWANE ZE ?RODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO?ECZNEGO

skierowane do nauczycieli

 

Kreatywna szko?a to twórczy ucze? - technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym

 

W roku 2010 CKPiDN kontynuowa?o realizacj? projektu „Kreatywna szko?a to twórczy ucze? – Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym”. Projekt jest wspó?finansowany przez Europejski Fundusz Spo?eczny w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach Dzia?anie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug ?wiadczonych w systemie o?wiaty Poddzia?anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszenie ró?nic w jako?ci us?ug edukacyjnych.

W 2010 roku 150 nauczycieli wzi??o udzia? w szkoleniu „Aspekty techniczne i metodyczne e-kszta?cenia” i rozpocz??o si? 108 zaj?? pozalekcyjnych w 16 szko?ach powiatu mieleckiego. W projekcie bior? udzia? szko?y:

 

SZKO?Y PODSTAWOWE

 

 • Szko?a Podstawowa nr 11 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Jana Paw?a II w Mielcu
 • Szko?a Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu
 • Szko?a Podstawowa im. gen. W?adys?awa Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z Fili? w Grochowem
 • Szko?a Podstawowa im. Tadeusza Ko?ciuszki w Glinach Ma?ych
 • Szko?a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
 • Szko?a Podstawowa w Podleszanach

 

SZKO?Y GIMNAZJALNE

 

 • Gimnazjum w Zespole Szkó? w Przec?awiu
 • Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radomy?lu Wielkim
 • Gimnazjum nr 1 w Mielcu
 • Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Tuszowie Narodowym
 • Publiczne Gimnazjum w P?awie

 

SZKO?Y PONADGIMNAZJALNE

 

 • I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Stanis?awa Konarskiego w Mielcu
 • II LO Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Miko?aja Kopernika w Mielcu
 • III Liceum Ogólnokszta?c?ce w Zespole Szkó? Technicznych w Mielcu
 • IV Liceum Ogólnokszta?c?ce w Zespole Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

 

 

W projekcie bierze udzia? ponad 800 uczniów, a w roku 2010 zrealizowano 1418 godzin w systemie tradycyjnym i 1392 godziny w systemie e-learning co daje ??cznie liczb? 2810 godzin na nast?puj?cych kursach:

 

 

przedmiot

liczba kursów

matematyka

20

polski

17

angielski

13

edukacja wczesnoszkolna

10

przyroda

6

niemiecki

6

historia

5

biologia

5

geografia

4

fizyka

4

religia

3

wychowanie do ?ycia w rodzinie

2

wf

2

technika

2

przedsi?biorczo??

2

informatyka

2

chemia

2

wos

1

wok

1

plastyka

1

 

 

Wi?cej o projekcie >>>: http://projekty.ckpidn.proart.pl/kreatywna/

 

 

Pierwszy nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych

Projekt trwa? od wrze?nia 2009 do maja 2010 r. i by? skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego i kszta?cenia zintegrowanego ze szkó? i placówek powiatu mieleckiego, zamieszkuj?cy województwo podkarpackie. W ramach projektu zorganizowano pi?? kursów (Przyjaciele Zippiego, Kszta?towanie poj?? matematycznych wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczy?skiej, Pedagogika zabawy, Podstawy logopedii dla nauczycieli – teoria i praktyka, Kinezjologia Edukacyjna – I stopie? i II stopie?) po kilka edycji ka?dy, w których wzi??o udzia? 284 osoby.

 

 

Wi?cej o projekcie>>>: http://ckp.edu.pl/pierwszy/

 

Jako?ciowy rozwój szkó? wparty finansowymi ?rodkami unijnymi

Beneficjentami projektu byli dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji zatrudnieni w szko?ach powiatu mieleckiego, kolbuszowskiego, d?bickiego zamieszkuj?cy województwo podkarpackie. W ramach projektu prowadzono szkolenia, w których uczestnicy uczyli si? modyfikowa? programy rozwoju szko?y i pisa? projekty PO KL. Niektóre z nich zosta?y wys?ane do WUP na konkurs. W szkoleniach od wrze?nia 2009 do maja 2010 r. wzi??y udzia? 94 osoby.

 

 

Wi?cej o projekcie>>>: http://ckp.edu.pl/jakosciowy/

 

Twórczy e-Nauczyciel w szkole podstawowej

Projekt realizowany od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r. skierowany by? do nauczycieli zamieszkuj?cych województwo podkarpackie i zatrudnionych w szko?ach podstawowych na terenie powiatu mieleckiego. Realizacja projektu umo?liwi?a szko?om poszerzenie oferty edukacyjnej o zaj?cia organizowane w formie e-learningu, unowocze?nienie procesu dydaktycznego i zapewnienie uczestnikom bezp?atnego dost?pu do platformy e-nauczania.

W szkoleniach prowadzonych od listopada 2009 r do kwietnia 2010 r. wzi??o udzia? 86 nauczycieli z 28 szkól podstawowych z 8 gmin naszego powiatu. Efektem kursów jest przygotowanie przez Nauczycieli uczestnicz?cych w projekcie 23 scenariuszy e-zaj??. Scenariusze te s? dost?pne dla wszystkich zainteresowanych na naszej platformie e-learningowej pod adresem www.e-nauczanie.ckp.edu.pl (prosimy o logowanie si? jako go??).

 

 

Wi?cej o projekcie>>>: http://ckp.edu.pl/e-nauczyciel/

 

 

Nauczyciele kszta?cenia zawodowego wobec wyzwa? gospodarki opartej na wiedzy

Projekt „Nauczyciele kszta?cenia zawodowego wobec wyzwa? gospodarki opartej na wiedzy” by? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o?wiaty w okresie od 1 pa?dziernika 2009r. do 31 sierpnia 2010r. Beneficjentami projektu by?o 32 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkó? i centrów kszta?cenia praktycznego województwa podkarpackiego, 18 z bran?y mechanicznej oraz 14 mechatronicznej.By?a to ju? kolejna edycja tego projektu realizowana na nieco zmienionych zasadach dotycz?cych wspó?finansowania.W ramach projektu zrealizowano:

 • 64-godzinne szkolenie teoretyczne (podzielone na dwie cz??ci: merytoryczn? oraz metodyczn?) prowadzone przez pracowników naukowych z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Rzeszowskiej, do?wiadczonych dydaktyków w zakresie kszta?cenia zawodowego;
 • 2-tygodniowy sta? w innowacyjnych przedsi?biorstwach nale??cych do Stowarzyszenia Grupy Przedsi?biorców Przemys?u Lotniczego DOLINA LOTNICZA.

Na zako?czenie projektu uczestnicy zostali zobowi?zani do opracowania za?o?e? zmian w programach nauczania ze swoich przedmiotów z uwzgl?dnieniem nowo nabytych umiej?tno?ci przysz?ej bazy maszyn i urz?dze? dost?pnych w Regionalnych Centrach Transferu Nowoczesnych Technologii. Przyk?adowy program z wprowadzonymi zmianami autorstwa mgr in?. Jan Sopla i mgr in?. Wojciecha Gadamskiego (Zespó? Szkó? w Strzy?owie) zamieszczono na stronie http://ckp.edu.pl/zawodowy/Placówki uczestnicz?ce w projekcie

 • Zespó? Szkó? Zawodowych w Przeworsku
 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Tarnobrzegu
 • Zespó? Szkó? w Strzy?owie
 • Zespó? Szkó? im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego w D?bicy
 • Zespó? Szkó? Technicznych im. Tadeusza Ko?ciuszki w Le?ajsku
 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Ropczycach
 • Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu
 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Gorzycach
 • Zespó? Szkó? Mechanicznych im. gen. W?adys?awa Andersa w Rzeszowie
 • Specjalny O?rodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku
 • Zespó? Szkó? im. Jana Paw?a II w Brzostku
 • Zespó? Szkó? im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Ja?le
 • Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

 

 

 

Zak?ady, które przyj??y nauczycieli na sta? w ramach projektu

Goodrich Krosno Sp. z o.o. (3 osoby)

Hispano Suiza Polska (5 osób)

Remog Polska Sp. z o.o. (10 osób)

WSK „PZL-Rzeszów” S.A. (14 osób)

 

 

Wi?cej o projekcie>>>: www.ckp.edu.pl/zawodowy

 

 

REALIZOWANE w 2010 ROKU PROJEKTY

WSPÓ?FINANSOWANE ZE ?RODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO?ECZNEGO

 

Wiedza to pot?ga - przygotowanie kadr dla innowacyjnej gospodarki

Przez ca?y 2010 rok, w ramach Poddzia?ania 8.1.1 PO KL "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi?biorstw", Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu realizowa?o nadal projekt "Wiedza to pot?ga - przygotowanie kadr dla innowacyjnej gospodarki” .Szkolenia z tego projektu przeznaczone s? dla pracowników Polskich Zak?adów Lotniczych a Sikorsky Company oraz Kirchhoff Polska sp. z o.o. W zako?czonym 2010 roku zrealizowane zosta?y nast?puj?ce kursy:

 • MS Excel
 • MS Access
 • MS Word
 • Catia v. 5
 • MS Project
 • AutoCAD
 • Przygotowanie prezentacji w PowerPoint oraz profesjonalne prowadzenie prezentacji
 • Kierowca wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych
 • Uprawnienia SEP
 • Monter
 • Elektromonter lotniczy
 • Uprawnienia na suwnice
 • Zgrzewanie oporowe
 • Wyk?ady teoretyczne dotycz?ce t?oczenia
 • Nowoczesne metody produkcyjne na Nowej Narz?dziowni
 • Wymiarowanie i tolerowanie rysunku technicznego wg ISO
 • Ocena jako?ciowa pow?ok lakierniczych i galwanicznych (szkolenie + warsztaty)
 • Makro i mikroskopowe badania metalograficzne z??czy spawanych (ocena jako?ciowa z??czy)
 • Szkolenie i warsztaty praktyczne z zakresu t?oczno?ci blach metod? Erichsena
 • Nowe wymagania normy AQAP
 • Nowe wymagania normy AS/EN 9100 rew. C
 • Part 21 "G" - zmiany w przepisach
 • Niepewno?? pomiaru
 • Techniki i przyrz?dy pomiarowe
 • Wymiarowanie i tolerowanie oraz interpretacja rysunku technicznego
 • Metrologia d?ugo?ci k?ta - podej?cie praktyczne
 • Bezpiecze?stwo wynikaj?ce z przepisów lotniczych
 • Zaj?cia teoretyczne i praktyczne - opis metod 5S i SMED
 • Lean Manufacturing - zarz?dzanie produkcj?
 • Wdro?enie TPM na prasach automatycznych
 • Warsztaty 5S i SMED w teorii i praktyce na t?oczni
 • Zaawansowany TPM
 • VSM - praktyczne zastosowanie
 • Profesjonalna obs?uga klientów
 • Negocjacje handlowe
 • Zarz?dzanie projektami
 • Zarz?dzanie reklamacjami
 • Umowy i kontrakty
 • Zarz?dzanie sytuacyjne
 • Zarz?dzanie w stresie, techniki pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Organizacja pracy, efektywno?? osobista
 • Zarz?dzanie sob? w czasie
 • Wprowadzanie zmian

 

 

Zawody z przysz?o?ci? – technologie informacyjne wparciem kompetencji pracowniczych

Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia?anie 8.1, Poddzia?anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi?biorstw.

 

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2010 roku – 31 grudnia 2011 roku

 

Uczestnikami projektu mog? by? osoby pracuj?ce (zatrudnione na umow? o prac? lub umow? cywilnoprawn?) i zamieszkuj?ce woj. podkarpackie.

 

Projekt jest odpowiedzi? na wymagania wspó?czesnej gospodarki, która charakteryzuje si? dynamicznym tempem rozwoju. Staje si? ona coraz bardziej innowacyjna, oparta na wiedzy oraz kwalifikacjach pracowniczych zorientowanych na pos?ugiwanie si? nowoczesnymi maszynami, urz?dzeniami high-tech i ICT.

 

 

W ramach projektu w 2010 roku zrealizowano nast?puj?ce kursy:

Lp.

Nazwa kursu

Ilo?? s?uchaczy

Ilo?? kursów

1.

Kurs wyrównawczy z rysunku technicznego

36

3

2.

Programista/ka obrabiarek CNC

24

2

3.

Operator/ka obrabiarek CNC

24

2

4.

Pracownik/ca biurowy/a

9

1

5.

Projektant/ka stron internetowych

12

1

6.

AutoCAD

24

2

7.

Kierowca wózków jezdniowych z gospodark? magazynow? wspomagana komputerem

12

1

8.

SolidEdge

12

1

9.

Grafik komputerowy

12

1

10.

Warsztaty „Rozwój osobisty i zawodowy”

64

4

11.

Wyk?ad „LLL w gospodarce opartej na wiedzy”

112

3

 

 

 

Sprawozdanie z dzia?alno?ci Centrum Egzaminacyjnego

ECDL w Mielcu z 2010 r.

 

W 2010 r. CE ECDL wyda?o 658 kart EKUK. Odbiorcami kart byli egzaminatorzy: A. Jasi?ski, A. Bodziony, A. Miku?a, M. Linke, W. Lipi?ski, M. Bryk, L. Paruch, D. Stefaniak, W. Pelc, R. Hall, Z. Nale?ny, G. Wisz, A. Bednarczyk, T. Kasper, P. Skowron, M. Zawadzki, T. Malczy?ski, S. Krukowiecka-Niemiec.

Z CE ECDL w Mielcu wspó?pracuje 69 egzaminatorów ECDL (obejmuje ona: pobieranie kart EKUK, materia?ów promocyjnych, zasi?ganie informacji zwi?zanych z organizacj? i przeprowadzaniem egzaminów oraz zak?adaniem laboratoriów ECDL)

Pomi?dzy egzaminatorem a CKPiDN jest zawierana umowa na przeprowadzanie egzaminów ECDL.

Najwi?cej egzaminów ECDL przeprowadzili:

 • A. Jasi?ski - 1115
 • K. Zaleski – 340
 • L. Paruch – 212

 

Z Centrum Egzaminacyjnym ECDL wspó?pracuje 31 Laboratoriów ECDL (9 komercyjnych i 22 edukacyjne), w których przeprowadzane s? egzaminy ECDL.

 

W CE ECDL w Mielcu odby?o si? szkolenia na Egzaminatorów

 • ECDL CORE (10 kwietnia 2010 roku) w którym wzi??o udzia? 10 osób
 • ECDL e-Guardian (1 pa?dziernika 2010 roku) w którym wzi??o udzia? 11 osób

 

Liczba egzaminów ECDL - 2010 roku

 

Egzaminy

Miesi?c

ECDL CORE

ECDL

e-Citizen

ECDL

CAD

ECDL WebStarter

ECDL Advanced

Stycze?

435

 

 

 

 

Luty

138

 

 

 

 

Marzec

261

58

 

 

 

Kwiecie?

279

100

 

 

 

Maj

192

23

 

 

 

Czerwiec

439

29

 

 

1

Lipiec

264

 

 

 

 

Sierpie?

134

 

 

 

 

Wrzesie?

234

 

 

 

4

Pa?dziernik

84

 

15

 

 

Listopad

288

 

 

 

5

Grudzie?

275

 

25

11

11

Razem:

3023

210

40

11

21

3305

 

 

Wspó?praca z AGH

 

Podczas uroczysto?ci Inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Mielcu wr?czono dyplomy uko?czenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Przygotowanie kadry in?ynieryjno-technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”. Kilkadziesi?t osób z wykszta?ceniem wy?szym technicznym naby?o uprawnienia pedagogiczne. Wyk?ad inauguracyjny dla 60 studentów I roku oraz zaproszonych go?ci na temat Spo?ecze?stwa wiedzy wyg?osi? Prorektor AGH prof. dr hab. in?. Zbigniew K?kol.

 


Rok 2009 


Byli?my Organizatorami - 2009 rok

 

W 2009 roku dzia?alno?? CKPiDN skupia?a si? wokó? nast?puj?cych obszarów tematycznych:

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zaj?? specjalistycznych dla uczniów i s?uchaczy mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szko?ami porozumie? oraz zatwierdzonego przez organ prowadz?cy arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumie? ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego,ze szczególnym uwzgl?dnienim projektów dalnauczycieli.
 • Systematyczne prowadzenie dzia?a? promocyjnych maj?cych na celu nawi?zanie ?ci?lejszej wspó?pracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kszta?cenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odleg?o?? (e-learning).

 

Nasz? misj? jest utrzymanie najwy?szego poziomu dzia?alno?ci edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, nauczycieli, zak?adów pracy oraz bezrobotnych:

 • dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych organizujemy zaj?cia praktyczne w pracowniach specjalistycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kszta?cenia;
 • uznaj?c, ?e nauczyciele maj? do spe?nienia kluczow? rol? w budowaniu spo?ecze?stwa wiedzy, wspieramy ich w rozwoju zawodowym;
 • zwi?kszamy dost?p do edukacji osób doros?ych organizuj?c kursy dla zak?adów pracy oraz bezrobotnych.

 

Praktyki uczniowskie i zaj?cia specjalistyczne

W roku szkolnym 2009/2010 Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli organizuje praktyki zawodowe dla uczniów z nast?puj?cych szkó?:

 • Zespól Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:
  • technik elektryk
  • technik elektronik
  • technik mechatronik
 • Zespól Szkó? Technicznych w Mielcu:
  • technik ?ywienia i gospodarstwa domowego
  • technik mechanik
  • technik mechanik lotniczy
  • technik informatyk
 • Zespól Szkó? Budowlanych w Mielcu:
  • technik budownictwa

Zagadnienia realizowane w ramach praktyk zawodowych:

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe w programie AutoCAD i Inventor
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania uk?adów elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie instalacji elektrycznych
 • Projektowanie sieci komputerowej
 • Zagadnienia norm jako?ci ISO
 • Symulacja dzia?alno?ci firmy

 

CKPiDN by?o organizatorem Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów z województwa podkarpackiego.  Podobnie jak w tamtym roku Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów z województwa podkarpackiego. I etap szkolny odby? sie w szko?ach macierzystych uczniów 26 lutego 2009. Etap wojewódzki odby? sie w Mielcu 13 marca. W czasie konkursu odby?y si? warsztaty dla nauczycieli informatyki - opiekunów uczniów „Zmiany w kszta?ceniu z informatyki w zwi?zku z now? podstaw? programow?”.

Zobacz stron? interetow? konkursu >>>

 

Ofert? edukacyjn? dla uczniów mieleckich szkó? zawodowych prezentowali?my w czasie III Targów Edukacyjnych, które odby?y si? pod has?em „Co dalej gimnazjalisto? Odby?y si? 1 kwietnia w Samorz?dowym Centrum Kultury kolejne ju? targi edukacyjne, umo?liwiaj?ce gimnazjalistom  zapoznanie si? w jednym miejscu z bogat? ofert? szkó? ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Organizatorem Targów by? Zespó? Szkó? Ekonomicznych z Mielca.

Zanim gimnazjali?ci zacz?li zwiedza? stoiska szkó?, swój wyk?ad pt. „Gimnazjalisto, co Ci? czeka w XXI wieku?" wyg?osi? dr Janusz Trawka, zaproszony przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Jego wyst?pienie rozpocz??o si?  zaskakuj?co, bo od fragmentu filmu „Gwiezdne Wojny". Prowadz?cy wyst?pi? w he?mie jednej z postaci z tego filmu. - "To co mogli?my kilkadziesi?t lat temu ogl?da? w tym filmie wówczas by?o czyst? fantastyk?. Dzi? wiele z tych rozwi?za? jest codzienno?ci?" - mówi?.

Go?? zach?ca? tak?e do zastanowienia si? nad tym, jak szybko zmienia si? technika, nad któr? trzeba zapanowa?. Niekonwencjonalny wyk?ad bardzo si? podoba? publiczno?ci.

 

 

03 grudnia 2009 roku odby? si? konkurs dla uczniów „Kocham ci? biologio”. W II LO w Mielcu zmierzy?y si? ze sob? dwie równorz?dne dru?yny, sk?adaj?ce si? z uczniów  I i II LO, ZSE, ZST, ZS i SMS. Ka?da z dru?yn mia?a  swojego kapitana,  jak równie? swoj? publiczno??, która wspiera?a  ich w  walce i wspomaga?a w wykonaniu niektórych zada?. Nad  poprawno?ci? i rzetelno?ci? konkursowych zmaga? czuwa?o jury, z?o?one z nauczycieli biologii ze  szkó? uczestnicz?cych w konkursie.

 

 

W 2010 roku zosta?o zawarte porozumienie pomi?dzy Okr?gow? Komisj? egzaminacyjn? w Krakowie,  a Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Porozumienie okre?la ogólne zasady wspó?pracy dotycz?cej promowania i organizowania egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe. Celem wspó?pracy jest doskonalenie jako?ci organizowanych egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe na terenie województwa.CKPiDN b?dzi? pe?ni? funkcj? Regionalnego O?rodka Wspierania Egzaminów na terenie województwa podkarpackiego, w zakresie dzia?ania w bran?y informatycznej.

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W Powiatowym O?rodku Metodycznym (POM) pracowa?o 7 doradców metodycznych.

Statystyka szkole? zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia nast?puj?co

 

L.p. Forma realizacji Liczba nauczycieli Liczba spotka?
1. Kursy 108 9
1. Szkolenia organizowane w ramach projektów unijnych 426 15
2. Warsztaty 95 5
3. Szkolenia rad pedagogicznych 48 3
4. Konferencje 154 3
6. RAZEM 831 35

 

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku 2009

 

Spo?ród oko?o dwustu ró?nych form doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym miejscu warto wymieni?:

 

 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie kontynuowa?o realizacj? Programu Przyjaciele Zippiego. Celem przedsi?wzi?cia jest promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i m?odszym szkolnym. Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i w m?odszym wieku szkolnym Przyjaciele Zippiego jest realizowany od listopada 2007 roku w 12 mieleckich przedszkolach (po 2 nauczycielki z ka?dego przedszkola). Nauczycielki bior?ce udzia? w szkoleniu prowadz? zaj?cia dydaktyczne w grupach dzieci pi?cio i sze?cioletnich, ucz?c ich jak rozpoznawa? swoje uczucia i komunikowa? si?.Realizacja programu jest na bie??co monitorowana przez trenera programu Beat? Wrzesie?, która pomaga, udziela rad i wskazówek metodycznych.
 • 8 wrze?nia w SCK odby?a si? konferencja naukowa "Budowanie szkolnej spo?eczno?ci ucz?cej si?". Zapraszamy do odwiedzania strony konferencji.

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczy?o ponad 130 osób, w?ród nich uczestnicy projektu oraz zaproszeni go?cie:

 • Krystyna Skowro?ska - Pos?anka na Sejm RP
 • Leszek Deptu?a - Pose? na Sejm RP
 • Krzysztof Popio?ek - Pose? na Sejm RP
 • W?adys?aw Ortyl - Senator RP
 • Cweti Czy?ycka - Dyrektor Departamentu Innowacyjnej Gospodarki, Agencja Rozwoju Przemys?u
 • Justyna Szyma?ska i Dagmara Bie?kowska - Centrum Doradztwa Strategicznego
 • Andrzej Chrab?szcz - Starosta Powiatu Mieleckiego
 • Janusz Chodorowski - Prezydent Miasta Mielca

Wyst?pienia prelegentów koncentrowa?y si? wokó? konieczno?ci wspó?pracy pomi?dzy edukacj?, samorz?dem a przemys?em, poniewa? tylko wówczas kszta?cenia zawodowe b?dzie odpowiada?o potrzebom gospodarki opartej na wiedzy.

Konferencja zako?czy?a si? podpisaniem preumowy pomi?dzy Urz?dem Marsza?kowskim a Powiatem Mieleckim w sprawie utworzenia w Mielcu Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Powsta?a baza dydaktyczna b?dzie s?u?y? ju? niebawem uczniom mieleckich szkó? zawodowych oraz osobom pragn?cym podnie?? kwalifikacje zawodowe.

40 nauczycieli - beneficjentów projektu - otrzyma?o  za?wiadczenia i zestaw literatury zawodowej niezb?dnej w nowoczesnej pracy dydaktycznej nauczyciela kszta?cenia zawodowego.

 

 

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijaj?cemu si? obszarowi dzia?alno?ci CKPiDN po?wi?cona jest na stronie internetowej zak?adka Projekty aktualne oraz Projekty zrealizowane

 

 

REALIZOWANE w 2009 ROKU PROJEKTY

WSPÓ?FINANSOWANE ZE ?RODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO?ECZNEGO

skierowane do nauczycieli

 

 • Kreatywna szko?a to twórczy ucze? - technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym - wi?cej o projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pierwszy nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych - wi?cej o projekcie

 

 

 

 

 

 

 • Nauczyciele kszta?cenia zawodowego wobec wyzwa? gospodarki opartej na wiedzy - edycja II - wi?cej o projekcie

 

 

 

 

 

 

LOGO

 

 

 

 

 

 

REALIZOWANE w 2009 ROKU PROJEKTY

WSPÓ?FINANSOWANE ZE ?RODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO?ECZNEGO

skierowane do osób pracuj?cych

 

W 2009 roku kontynowali?my realizacj? projektu "Akademia umiej?tno?ci II - szkolenia informatyczne, zawodowe i j?zykowe" . Projekt realizowany by? w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Priorytet 8.1 Rozwój pracowników i przedsi?biorstw w regionie, Poddzia?anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi?biorstw w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 pa?dziernika 2009 r.

Adresatami projektu by?y osoby pracuj?ce, zamieszkuj?ce województwo podkarpackie i maj?ce wi?cej ni? 45 lat oraz posiadaj?ce co najwy?ej wykszta?cenie ?rednie.

W ramach projektu realizowano szkolenia zawodowe, których odbiorcami byli g?ównie pracownicy fizyczni oraz przedstawiciele zawodów wytwórczych; szkolenia informatyczne od podstaw i na poziomie zaawansowanym, z których korzystali g?ównie pracownicy biurowi i osoby, które ze wzgl?du na brak tych kwalifikacji nie mog? awansowa? lub podj?? innej, lepiej p?atnej pracy; szkolenia j?zykowe, których g?ównymi odbiorcami byli pracownicy tych zawodów, w których ze wzgl?du na zamiany spo?eczno - ekonomiczne niezb?dna sta?a si? znajomo?? j?zyków obcych, tj. sektor us?ug i pracownicy przedsi?biorstw, w których inwestorzy strategiczni i kapita? s? pochodzenia zagranicznego.

 

 

Wi?kszo?? z kursów ko?czy?a si? egzaminami zewn?trznymi. W wyniku uko?czenia niektórych kursów informatycznych uczestnicy po zdanych egzaminach uzyskali dodatkowo certyfikaty: ECDL e - Citizen i ECDL - CAD. W przypadku szkole? zawodowych certyfikowane egzaminy zewn?trzne dotyczy?y kursów: „Kierowca wózków jezdniowych”, „Uprawnienia SEP powy?ej 1 kV” oraz „Spawanie metod? TIG”. Kursy j?zykowe w grupach ?redniozaawansowanych ko?czy?y si? egzaminem Key English Test w systemie Cambridge ESOL.

 

??cznie w trzydziestu dwóch  kursach w ramach projektu wzi??o udzia? 340 osób.

W tym 93 osoby w szkoleniach zawodowych, 204 w informatycznych i 55 w kursach j?zykowych.

Zrealizowano w sumie 3208 godzin szkoleniowych.

 

Od 1 sierpnia 2009 roku, w ramach Poddzia?ania 8.1.1 PO KL "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi?biorstw", Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu realizuje projekt "Wiedza to pot?ga - przygotowanie kadr dla innowacyjnej gospodarki".

Szkolenia, w ramach projektu, przeznaczone s? dla pracowników dwóch mieleckich firm: Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o. B?d? oni poszerza? swoje kwalifikacje w zakresie:

- zarz?dzania zasobami ludzkimi,

- zastosowania technologii informacyjnych na stanowisku pracy,

- standardów jako?ciowych w lotnictwie i bran?y samochodowej,

- umiej?tno?ci zawodowych.

 

 

W roku 2009 ze szkole? skorzysta?o 188 pracowników powy?szych przedsi?biorstw. Zorganizowanych zosta?o 13 szkole?, by?y to:

 • Profesjonalne prezentacje i prowadzenie szkole? wewn?trznych (2 edycje)
 • MS WORD
 • MS EXCEL (4 edycje)
 • Kierowca wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych
 • Nowoczesne metody produkcyjne na Nowej Narz?dziowni
 • Technologia zgrzewania punktowego i garbowego metali
 • Przygotowanie prezentacji w PowerPoint oraz profesjonalne prowadzenie prezentacji
 • CATIA v.5
 • AutoCAD

 

W roku 2009 realizowali?my projekt "Nauczyciele kszta?cenia zawodowego wobec wyzwa? gospodarki opartej na wiedzy" oraz jego drug? edycj?.

Dzia?ania w ramach projektu skierowane by?y do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkó? i centrów kszta?cenia praktycznego województwa podkarpackiego. Nauczyciele b?d? uczestniczy? w szkoleniach, prowadzonych wg nowatorskiego programu (maj - lipiec 2009) i w 3-tygodniowych sta?ach (sierpie? – pa?dziernik 2009) zorganizowanych w innowacyjnych zak?adach pracy. Uczestnictwo w projekcie b?dzie okazj? do podwy?szenia kwalifikacji i zapoznania si? z nowoczesnymi rozwi?zaniami technologicznymi w bran?ach: mechanicznej, mechatronicznej i lotniczej.

Cele projektu wpisuj? si? w realizacj? szeregu regionalnych dokumentów strategicznych, m. in. w „Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w woj. podkarpackim” Podkarpackiego Kuratora O?wiaty: Cel strategiczny 2. Kszta?cenie dla rynku pracy: „Potrzebni b?d? m. in. specjali?ci o najwy?szych kwalifikacjach z zakresu: obróbki mechanicznej, elektronicy, mechatronicy, informatycy, organizatorzy procesów i inni zwi?zani z nowymi technologiami”.

 

 

 

 

 

 

Baza dydaktyczna

Stale poprawia si? baza dydaktyczna CKPiDN.

Projekt Powiatu Mieleckiego ,,Regionalne centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania” z?o?ony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do Urz?du Marsza?kowskiego znalaz? si? na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt b?dzie realizowany przez Starostwo Powiatowe i Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.G?ówne dzia?ania w projekcie:

 1. Budowa obiektu w rejonie SSE - 1500 m
 2. Utworzenie laboratoriów:
  • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania, na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych.
  • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania - CAD/CAM.
  • Laboratorium metrologii, wspomagane komputerowo.
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali.
  • Laboratorium nowoczesnych technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich.
  • Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”.
  • Laboratorium multimedialne i e-learningowe.

 

 

 

Akredytacje, certyfikaty, wspó?praca, promocja

W szczególno?ci chcemy zwróci? uwag? na wspó?prac? CKPiDN z Akademi? Górniczo - Hutnicz? w Krakowie.

 

Centrum e-Learningu Akademii Górniczo - Hutniczej we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, rozpocz??o realizacj? projektu: Studia podyplomowe dla kadry in?ynieryno - technicznej przygotowuj?ce do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

W „Dolinie Lotniczej” intensywnie rozwija si? przemys?. Istnieje wielkie zapotrzebowanie zarówno na pracowników, jak i te? na ekspertów, którzy tych pracowników wyszkol?. Szko?y w tym rejonie nie maj? wystarczaj?cej liczby nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Dlatego, w odpowiedzi na t? potrzeb?, Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we wspó?pracy z mieleckim Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli uruchamia studia podyplomowe „Przygotowanie kadry in?ynieryjno–technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”.

Ten projekt wpisuje si? w ramy porozumienia zawartego 19 listopada 2008 r. pomi?dzy AGH a samorz?dami miasta Mielca i powiatu w zakresie bezpo?redniej wspó?pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz szkoleniowej. Finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach Projektu Operacyjnego Kapita? Ludzki (POKL).

Studia rozpocz??y si? w marcu 2009 roku. S? skierowane przede wszystkim do osób zatrudnionych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Mielec” i Polskich Zak?adach Lotniczych w Mielcu, posiadaj?cych tytu? in?yniera i zainteresowanych podj?ciem pracy w szko?ach.

Wa?nym aspektem projektu jest to, ?e zaj?cia w znacznej cz??ci b?d? realizowane w ?rodowisku on-line. Pozwoli to rozpropagowa? e-learning, a tak?e dostarczy studentom wiedzy na temat nowoczesnych metod kszta?cenia.


Strona internetowa projektu: http://www.it2edu.pl/


Centrum e-Learningu AGH: http://www.cel.agh.edu.pl/

 

17 lutego odby?a si? Konferencja Otwarcia projektu IT2EDU pod tytu?em „e-Learning dla in?ynierów”. Zosta?a ona zorganizowana przez Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie we wspó?pracy z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Celem konferencji by?o zaprezentowanie innowacyjnych metod kszta?cenia oraz inauguracja projektu „Przygotowanie Kadry In?ynieryjno-Technicznej do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Priorytet III Wysoka jako?? systemu o?wiaty Poddzia?anie 3.3.2 Efektywny system kszta?cenia i doskonalenia nauczycieli. W konferencji uczestniczy?o ok. 100 s?uchaczy, m.in. byli to dyrektorzy podkarpackich centrów kszta?cenia praktycznego i mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych, nauczyciele oraz przyszli studenci studiów podyplomowych.

 

 

W roku akademickim 2009/2010 rozpocz?? swoj? dzia?alno?? Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Mielcu Akademii Górniczo - Hutnicznej. W zwi?zku z powstaniem  O?rodka  w Mielcu, 22 kwietnia 2009 roku zorganizowany zosta? Dzie? Otwarty AGH.

26 wrze?nia 2009 roku by? wa?nym dniem dla rozwoju mieleckiego szkolnictwa i przemys?u. Najwi?ksza uczelnia techniczna w Polsce utworzy?a w Mielcu swoj? fili?. Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu rozpocz?? w sobot? swoj? dzia?alno??.

Wychodz?c naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistów w bran?y mechanicznej, wytwórczej oraz lotniczej rok temu w?adze samorz?dowe miasta i powiatu mieleckiego podj??y wspó?prac? z Akademi? Górniczo-Hutnicz? w Krakowie. W dniu 19 listopada 2008 roku zosta?o podpisane „Porozumienie o wspó?pracy”, wyra?aj?ce wol? wzajemnej pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz szkoleniowej. Starania wszystkich stron okaza?y si? bardzo owocne, ich efektem jest uruchomienie w Mielcu studiów podyplomowych dla kadry in?ynieryjno-technicznej a teraz tak?e Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki. W bie??cym roku kszta?cenie odbywa si? na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn.

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu zainicjowa? swoj? dzia?alno?? 26 wrze?nia uroczyst? inauguracj? roku akademickiego 2009/2010. Uroczysto?ci zosta?y zorganizowane w Sali Widowiskowej Samorz?dowego Centrum Kultury w Mielcu i niczym nie odbiega?y od tych odbywaj?cych si? na innych uczelniach.

 

 

 

Centrum Egzaminacyjne ECDL w CKPiDN w Mielcu

 

W 2009 roku w Centrum Egzaminacyjnynm ECDL-Advanced dzia?aj?cym przy CKPiDN w Mielcu przeprowadzono egzaminy w ramach ECDL- E-citizen oraz ECDL-CAD i ECDL-Web Starter.

 

W 2009 r. CE ECDL wyda?o 574 kart EKUK. Odbiorcami kart byli egzaminatorzy z Kolbuszowej, Przec?awia, Mielca, Stalowej Woli, Krosna, Rzeszowa.

W 2009 roku zdeklarowa?o ch?? wspó?pracy z CE ECDL w Mielcu 50 egzaminatorów ECDL (obejmuje ona: pobieranie kart EKUK, materia?ów promocyjnych, zasi?ganie informacji zwi?zanych z organizacj? i przeprowadzaniem egzaminów oraz zak?adaniem laboratoriów ECDL)

Pomi?dzy egzaminatorem a CKPiDN zostanie zawarta umowa  na przeprowadzanie egzaminów.

 

Z Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A w CKPiDN wspó?pracuj?  23 laboratoria ECDL:

l/p

Numer PL-LAB……

Nazwa placówki

1

PL-LAB0353

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

2

PL-LAB0354

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

3

PL-LABCAD0005

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

4

PL-LAB0404

Zespó? Szkó? w Chorzelowie

5

PL-LAB0320

Zespó? Szkó? nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

6

PL-LAB0314

Zespó? Szkó? Zawodowych im. K. Pu?askiego w Gorlicach

7

PL-LAB0406

Zespó? Szkó? Technicznych im. Bohaterów Wrze?nia w Kolbuszowej

8

PL-LAB0144

Zespó? Szkó? Technicznych im. T. Ko?ciuszki w Le?ajsku

10

PL-LAB0419

Liceum Ogólnokszta?c?ce w Kolbuszowej

11

PL-LAB0403

Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Kolbuszowej

12

PL-LAB0483

Zespó? Szkó? w Przec?awiu

13

PL-LAB0426

Zespó? Szkó? w Radomy?lu Wielkim

14

PL-LAB0513

Zespó? Szkó? Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

15

PL-LAB0512

Zespó? Szkó? Ekonomicznych im. Jana Paw?a II w Gorlicach

16

PL-LAB0439

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej Wszechnica s.c

17

PL-LAB0436

Zespó? Szkó? Elektronicznych i Ogólnokszta?c?cych w Przemy?lu

18

PL-LAB0457

Wy?sza Szko?a Prawa i Administracji w Przemy?lu

19

PL-LAB

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

20

PL-LAB0159

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

21

PL-LAB0456

Wy?sza Szko?a Prawa i Administracji w Rzeszowie

22

PL-LAB

Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu

23

PL-LAB

Zespó? Szkó? Zawodowych w Bobowej

 

Egzaminy - statystyka:

 

Rodzaj egzaminu

Liczba egzaminów

Liczba otrzymanych certyfikatów

ECDL-A

1

1

ECDL

E-Citizen

73

60

31

73

51

21

ECDL CAD

8

23

1

18

4

2

1

18

Razem:

215

171


Zobacz tak?e

 


Rok 2008 


Byli?my Organizatorami - 2008r

W 2008 roku dzia?alno?? CKPiDN skupia?a si? wokó? nast?puj?cych obszarów tematycznych:

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zaj?? specjalistycznych dla uczniów i s?uchaczy mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szko?ami porozumie? oraz zatwierdzonego przez organ prowadz?cy arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumie? ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
 • Doposa?enie bazy dydaktycznej pod potrzeby szkole? z komputerowego projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CNC oraz z sieci teleinformatycznych.
 • Systematyczne prowadzenie dzia?a? promocyjnych maj?cych na celu nawi?zanie ?ci?lejszej wspó?pracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kszta?cenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odleg?o?? (e-learning).

Praktyki uczniowskie i zaj?cia specjalistyczne

W roku szkolnym 2008/2009 Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli organizuje praktyki zawodowe dla uczniów z nast?puj?cych szkó?:

 • Zespól Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:
  • technik elektryk
  • technik elektronik
  • technik mechatronik
 • Zespól Szkó? Technicznych w Mielcu:
  • technik ?ywienia i gospodarstwa domowego
  • technik mechanik
  • technik mechanik lotniczy
 • Zespól Szkó? Budowlanych w Mielcu:
  • technik budownictwa

Zagadnienia realizowane w ramach  praktyk zawodowych:

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe w programie AutoCAD i Inventor
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania uk?adów elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie instalacji elektrycznych
 • Projektowanie sieci komputerowej
 • Zagadnienia norm jako?ci ISO
 • Symulacja dzia?alno?ci firmy

 

CKPiDN by?o organizatorem Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów z województwa podkarpackiego. W roku 2008 odby? si? drugi etap tego konkursu. Zawody najlepszych uczniów z ca?ego województwa odby?y si? w CKPiDN, w II Liceum Ogólnokszta?c?cym oraz w KCEM Kana w Mielcu. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wr?czenie za?wiadcze? dla laureatów mia?o miejsce 4 kwietnia 2008 roku w Sali Koncertowej Filharmonii w Rzeszowie.

 

Ofert? edukacyjn? dla uczniów mieleckich szkó? zawodowych prezentowali?my w czasie II Targów Edukacyjnych, które odby?y si? 1 kwietnia 2008 roku.

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W Powiatowym O?rodku Metodycznym (POM) pracowa?o 7 doradców metodycznych.

Statystyka szkole? zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia nast?puj?co

 

L.p. Forma realizacji Liczba nauczycieli Liczba spotka?
1. Kursy 465 15
1. Szkolenia organizowane we wspó?pracy z innymi placówkami 276 5
2. Warsztaty 604 24
3. Szkolenia rad pedagogicznych 385 22
4. Konferencje 501 9
6. RAZEM 2231 76

 

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku 2008

 

Spo?ród oko?o dwustu ró?nych form doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym miejscu warto wymieni?:

 

 • 8 marca 2008 roku w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu odby?o si? sympozjum popularnonaukowe z okazji Narodowego Dnia ?ycia 2008 oraz trzeciej rocznicy ?mierci Jana Paw?a II. Tematem przewodnim spotkania, które zosta?o przygotowane przez zespó? mieleckich katechetów: ks. W?adys?awa Burka (doradc? metodycznego z katechezy), Barbar? Tutro i Jolant? Witek, by?o: Warto?? ?ycia w nauczaniu Jana Paw?a II.

 

 

 • 21 kwietnia 2008 r. w auli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu odby?a si? VIII Biesiada Matematyczna pod patronatem starosty powiatu mieleckiego. Wzi??o w niej udzia? oko?o 110 tegorocznych maturzystów ze wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych naszego powiatu. By?o to ponad 30% wszystkich tegorocznych maturzystów z terenu powiatu mieleckiego, którzy na maturze wybrali matematyk?. Sponsorami ca?ej imprezy byli: Mielecka Szko?a Biznesu, Reg Benz - Mielec, Starostwo Powiatowe w Mielcu, Niepubliczna Szko?a Biznesu, Zarz?d Oddzia?u ZNP w Mielcu, piekarnia „Taran s. c.” oraz Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu.
 • W ramach Grantów Podkarpackiego Kuratora O?wiaty przeprowadzili?my szkolenia dla nauczycieli z województwa podkarpackiego: "Asertywno?? w relacjach nauczyciel - rodzic, nauczyciel - ucze?" (przeszkolonych 50 osób), "Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dziecka" (przeszkolonych 66 osób), "Kszta?cenie na odleg?o?? w praktyce szkolnej" (przeszkolonych 54 osób), "Wsparcie funduszy UE dla sektora edukacji" (przeszkolonych 40 osób), "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" (przeszkolonych 56 osób).

 

 

 • W CKPiDN odbywaj? si? studia podyplomowe "Terapia pedagogiczna" organizowane przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Kro?nie we wspó?pracy z Wy?sz? Szko?? Pedagogiczn? w ?odzi.
 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie kontynuowa?o realizacj? Programu Przyjaciele Zippiego. Celem przedsi?wzi?cia jest promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i m?odszym szkolnym. Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i w m?odszym wieku szkolnym Przyjaciele Zippiego jest realizowany od listopada 2007 roku w 12 mieleckich przedszkolach (po 2 nauczycielki z ka?dego przedszkola). Nauczycielki bior?ce udzia? w szkoleniu prowadz? zaj?cia dydaktyczne w grupach dzieci pi?cio i sze?cioletnich, ucz?c ich jak rozpoznawa? swoje uczucia i komunikowa? si?. Na pocz?tku lutego 2008 roku realizatorki programu spotkaj? si? z trenerem w celu przedyskutowania w?asnych do?wiadcze? oraz przygotowania si? do realizacji cz??ci szkolenia, które dotycz? rozwi?zywania konfliktów oraz nawi?zywania i zrywania wi?zi mi?dzyludzkich. Realizacja programu jest na bie??co monitorowana przez trenera programu Beat? Wrzesie?, która pomaga, udziela rad i wskazówek metodycznych.
 • 22 kwietnia 2008 roku, ju? po raz 38 na ?wiecie i po raz 18 w Polsce obchodzono ?wiatowy Dzie? Ziemi. Podobnie, jak w latach ubieg?ych, w CKPiDN spotkali si? nauczyciele, którym bliska jest idea ochrony ?rodowiska. Podczas seminarium zorganizowane go przez doradc? metodycznego Ma?gorzat? Leyko, nauczyciele mieli okazj? zapozna? si? z aktualnym stanem czysto?ci ?rodowiska Mielca i prognozami na przysz?o??. Spotkanie poprowadzili: Fryderyk Kapinos - wiceprezydent Miasta Mielca i Lucjan Nizio?ek - G?ówny Ekolog zatrudniony w Urz?dzie Miasta w Mielcu.
 • W ostatni czwartek i pi?tek sierpnia b. r. CKPiDN zorganizowa?o w Samorz?dowym Centrum Kultury w Mielcu Sierpniowe Konferencje Przedmiotowo - Metodyczne. 28 sierpnia w konferencji wzi?li udzia? nauczyciele z przedszkoli i szkó? podstawowych, a 29 sierpnia zaproszeni zostali nauczyciele z gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Spotkanie wspiera?y wydawnictwo Didasko, WSiP, Juka, Young Digital Planet, Nowa Era.

 

 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wraz z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Podkarpackim Towarzystwem Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Kro?nie przeprowadzi?o w 2008 r. szkolenia, przygotowuj?ce nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zaj?? edukacyjnych wynikaj?cych z projektu „Komputer dla ucznia” Kancelarii Premiera Rady Ministrów. ??cznie w ponad 30-ty grupach przeszkolono 435 nauczycieli.

 

 • CKPiDN w??czy?o si? do realizacji zada? zawartych w rz?dowym programie ograniczenia przest?pczo?ci i zachowa? aspo?ecznych pn.: "Razem bezpieczniej", w ramach którego odby?o si? 14 kursów, warsztatów i rad pedagogicznych.
 • Rozszerzenie wspó?pracy z wydawnictwem DIDASKO i zrealizowanie cyklu warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kszta?cenia zintegrowanego.
 • CKPiDN w roku 2008 przeprowadzi?o "Sprawdzian badaj?cy kompetencje matematyczne na pó?metku przed matur?",  skierowany do uczniów klas II-gich liceum i III-ich technikum szkó? powiatu mieleckiego. Celem programu jest diagnoza wiedzy i umiej?tno?ci uczniów "w po?owie drogi" przed egzaminem maturalnym. W 2008 roku programem zosta?o obj?tych 760 uczniów ze wszystkich szkó? mieleckich. W 2009 roku program b?dzie kontynuowany i obejmie wszystkich uczniów zdaj?cych matur? w 2010 roku.
 • Wydanie kolejnych Zeszytów Nauczycielskich (nr 7 i 8). Pierwszy z nich zwiera materia?y zwi?zane z Sierpniowymi Konferncjami Przedmiotowo - Metodycznymi, których has?em przewodnim by?o: "Nauczyciel wobec wyzwa? spo?ecze?stwa ucz?cego si?", drugi zawiera materia?y opracowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, s? to: artyku?y teoretyczne, scenariusze przedstawie? przedszkolnych i zaj?? wychowawczo - dydaktycznych prowadzonych w edukacji przedszkolnej.

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijaj?cemu si? obszarowi dzia?alno?ci CKPiDN po?wi?cona jest na stronie internetowej zak?adka Projekty realizowane oraz Projekty zrealizowane

31 marca 2008 roku zako?czyli?my realizacj? projektu „Akademia Umiej?tno?ci – szkolenia zawodowe i informatyczne”. Projekt adresowany by? do pracuj?cych osób doros?ych samodzielnie zg?aszaj?cych zapotrzebowanie na kursy podnosz?ce ich kompetencje zawodowe. W projekcie przeprowadzono 17 kursów:

 

 • Gospodarka magazynowa z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych
 • Operator obrabiarek sterownych numerycznie (grupa I)
 • ECDL-A Przetwarzanie tekstu (grupa I)
 • ECDL-A Arkusze kalkulacyjne (grupa I)
 • Spawanie metod? MIG/MAG
 • Kurs na uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z umiej?tno?ci? wymiany butli gazowych
 • Kurs na uprawnienia SEP (do 1 kV)
 • Operator obrabiarek sterownych numerycznie (grupa II)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania na obrabiarkach sterownych numerycznie
 • Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem
 • ECDL-A Przetwarzanie tekstu (grupa II)
 • ECDL-A Arkusze kalkulacyjne (grupa II)
 • ECDL-A Grafika mened?erska i prezentacyjna
 • ECDL-A Bazy danych
 • Spawanie metod? TIG
 • Kurs na uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z umiej?tno?ci? wymiany butli gazowych
 • Kurs na uprawnienia SEP (powy?ej 1 kV)

 

W projekcie bra?o udzia? 206 osób, w tym 47 kobiet i 159 m??czyzn, w tym 171 osób z terenów miejskich i 61 z terenów wiejskich. W?ród osób zamieszkuj?cych tereny wiejskie by?o 11 kobiet i 50 m??czyzn. W?ród osób zamieszkuj?cych tereny miejskie by?o 36 kobiet i 135 m??czyzn. ?adna z osób nie przerwa?a uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

Rozpocz?li?my realizacj? projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki pod tytu?em „Akademia Umiej?tno?ci II – szkolenia zawodowe, informatyczne i j?zykowe”. Projekt adresowany jest do osób pracuj?cych, zamieszkuj?cych województwo podkarpackie i maj?cych wi?cej ni? 45 lat, które posiadaj? co najwy?ej wykszta?cenie ?rednie i z w?asnej inicjatywy s? zainteresowane nabyciem nowych, uzupe?nieniem lub podwy?szeniem kwalifikacji i umiej?tno?ci (w formach pozaszkolnych). W ramach projektu zorganizowane zosta?y kursy zawodowe: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” (2 grupy) oraz „Kierowca wózków wid?owych” (1 grupa); kursy informatyczne: „Podstawy obs?ugi komputera” (3 grupy), „Obs?uga programu MS Word” (1 grupa), „Obs?uga programu MS Excel” (2 grupy), „Obs?uga programu Open Office” (1 grupa), „Przygotowanie do egzaminu ECDL e - Citizen” (1 grupa); kursy j?zykowe: „Kurs j?zyka angielskiego na poziomie A1” (2 grupy), „Kurs j?zyka angielskiego na poziomie A2” (3 grupy). Projekt realizowany jest równie? w D?bicy. Do tej pory zako?czy? si? tam kurs "Obs?uga programu Excel" natomiast "Kurs j?zyka angielskiego na poziomie A2" nadal trwa.

 

 

 

??cznie w 2008 roku udzia? w projekcie rozpocz??o 168 osób, w tym 105 kobiet i 63 m??czyzn i zrealizowano 1150 godzin szkoleniowych.

 

W grudnia 2008 roku projekt przygotowany przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zatytu?owany "Nauczyciele kszta?cenia zawodowego wobec wyzwa? gospodarki opartej na wiedzy", zosta? przyj?ty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do dofinansowania ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Realizacja projektu rozpocznie si? w lutym 2009 roku.

 

 

Baza dydaktyczna

Stale poprawia si? baza dydaktyczna CKPiDN. 16 czerwca br. Polskie Zak?ady Lotnicze po raz kolejny przekaza?y maszyny dla Centrum Szkolenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 4 specjalistyczne maszyny do obróbki metali stan??y, tak jak poprzednie w Zespole Szkó? Technicznych przy ul. Jagiello?czyka. B?d? one s?u?y? uczniom tej szko?y, jak i kursantom CKPiDN w praktycznej nauce zawodu.

 

 

W 2008 roku CKPiDN zakupi?o now? 15-to stanowiskow? moblin? pracowni? komputerow? do celów edukacyjnych, tablet z notatnikiem cyforwym, przeno?ny interaktywny skaner do tablic sucho?cieralnych oraz dwa aparaty cyforwe.

Projekt Powiatu Mieleckiego ,,Regionalne centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania” z?o?ony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do Urz?du Marsza?kowskiego znalaz? si? na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt b?dzie realizowany przez Starostwo Powiatowe i Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.G?ówne dzia?ania w projekcie:

 1. Budowa obiektu w rejonie SSE - 1500 m
 2. Utworzenie laboratoriów:
  • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania, na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych.
  • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania - CAD/CAM.
  • Laboratorium metrologii, wspomagane komputerowo.
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali.
  • Laboratorium nowoczesnych technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich.
  • Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”.
  • Laboratorium multimedialne i e-learningowe.

Akredytacje, certyfikaty, wspó?praca, promocja

W szczególno?ci chcemy zwróci? uwag? na wydarzenia:

 • W dniach 14-15 maja z wizyt? w powiecie mieleckim go?ci?a Pani Ana Pino Pasquier, Chargé d’Affaires a.i. Ambasady Wenezueli w Warszawie. Uroczyste powitanie przez Starost? Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrab?szcza, Wójta Gminy Tuszów Narodowy Andrzeja Ka?u??, cz?onka Zarz?du Powiatu Andrzeja Kurdziela, dyrektora Wydzia?u Edukacji Stanis?awa Tomz? odby?o si? w Tuszowie Narodowym przed Izb? Pami?ci gen. W?. Sikorskiego. Jednym z kolejnych punktów wizyty, ju? w Mielcu, by?o zapoznanie si? z dzia?alno?ci? Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Prezentacj? technik multimedialnych,ich zastosowanie w kszta?ceniu na odleg?o??, ró?norodne formy kszta?cenia m?odzie?y i doros?ych, przedstawi? dyrektor CKPiDN Zdzis?aw Nowakowski. Go?cie uczestniczyli te? w zaj?ciach praktycznych prowadzonych przez Ann? Butryn.

 

 • CKPiDN organizowa?o szkolenia z zakresu "Operator obrabiarek sterownych numerycznie" na zlecenie Mieleckiej Agenecji Rozwoju Regionalnego. Projekty "Nowy zawód szans? na prac?" oraz "Wy?sze kwalifikacje szans? na lepsz? prac?", MARR finansowane s? z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. W roku 2008 CKPiDN przeszkoli?o 50 osób w ramach obu projektów.

 

 

 • Na kursie "Operator obrabiarek sterownych numerycznie" CKPiDN przeszkoli?o 10 osób na zlecenie Powiatowego Urz?du Pracy w Kolbuszowej oraz 10 osób na zlecenie Powiatowego Urz?du Pracy w Mielcu w ramach projektu "Wi?cej szans w powiecie mieleckim".
 • 4 czerwca 2008 roku w CKPiDN zako?czy? si? kurs "Podstawy kszta?cenia na kursach zawodowych" dla wyk?adowców, instruktorów oraz egzaminatorów, prowadz?cych szkolenia zawodowe w OSL PZL Mielec. Celem szkolenia przygotowanie s?uchaczy do prowadzenia zaj?? na formach szkoleniowych dla doros?ych.
 • Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? kurs "Operator obrabiarek sterownych numerycznie", na którym w 3 grupach z tzw. "wolnego naboru" (nie zlecanych przez zak?ady ani urz?dy pracy) przeszkolili?my 40 osób.

 

 

Powstanie Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A w CKPiDN w Mielcu

 

W 2008 roku w Centrum Egzaminacyjnynm ECDL-Advanced dzia?aj?cym przy CKPiDN w Mielcu przeprowadzono pierwsze egzaminy w ramach ECDL- E-citizen oraz ECDL-CAD i ECDL-Web Starter.


Zobacz tak?e

 


Rok 2007 


Byli?my organizatorami - 2007r

 

W 2007 roku dzia?alno?? CKPiDN skupia?a si? wokó? nast?puj?cych obszarów tematycznych:

 

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zaj?? specjalistycznych dla uczniów i s?uchaczy mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szko?ami porozumie? oraz zatwierdzonego przez organ prowadz?cy arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumie? ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
 • Doposa?enie bazy dydaktycznej pod potrzeby szkole? z komputerowego projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CNC oraz z sieci teleinformatycznych.
 • Systematyczne prowadzenie dzia?a? promocyjnych maj?cych na celu nawi?zanie ?ci?lejszej wspó?pracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kszta?cenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odleg?o?? (e-learning).

Praktyki uczniowskie i zaj?cia specjalistyczne

W roku szkolnym 2007/2008 organizuje praktyki zawodowe dla uczniów i s?uchaczy z nast?puj?cych szkó?:

 

 • Zespól Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:
  • technik elektryk
  • technik elektronik
 • Zespól Szkó? Technicznych w Mielcu:
  • technik gastronomii
  • technik mechanik
  • Szko?a Policealna
 • Zespól Szkó? Budowlanych w Mielcu:
  • technik budowlany
 • Zespó? Szkó? - Rolnicze Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Rzemieniu:
  • mechanik urz?dze? rolniczych
 • Zespó? Szkó? Ekonomicznych
  • technik informatyk

 

Realizowane zagadnienia:

 

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe w programie AutoCAD i Inventor
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania uk?adów elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie instalacji elektrycznych
 • Budowanie komputerowej instalacji sieciowej
 • Zagadnienia norm jako?ci ISO
 • Symulacja dzia?alno?ci firmy

 

Ofert? edukacyjn? dla uczniów mieleckich szkó? zawodowych prezentowali?my w czasie II Targów Edukacyjnych, które odby?y si? 27 marca 2007 roku

 

Wa?nym przedsi?wzi?ciem okaza?a si? realizacja projektu „Chc? si? uczy? i pracowa?” finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz bud?etu pa?stwa. W 2007 roku 60 uczniów mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych odbywa?o (poza ramowymi planami nauczania) praktyki wakacyjne w innowacyjnych przedsi?biorstwach: Wabex Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Henryk Bury Sp. z o.o., a.s.p.i. Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne, Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddzia? w Mielcu, Bank Spó?dzielczy Mielec, Firma Handlowo – Gastronomiczna „LOMAR” Loc Maria, Miejski Zak?ad Budynków Mieszkalnych w Mielcu, S.C. Restauracja „My?liwska”, Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu.

 

 

 

23 kwietnia uczniowie Technikum Elektrycznego w ramach praktyk zawodowych w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu uczestniczyli w grze symulacyjnej „Just in Time” prowadzonej przez: Janusza Jab?o?skiego, Tomasza Dzia?owskiego i Mariusza Ryniewicza – pracowników odpowiedzialnych za wdra?anie usprawnie? w firmie PZL Mielec.

 

CKPiDN jest organizatorem Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów z województwa podkarpackiego. W roku 2007 odby? si? pierwszy etap tego konkursu. Do drugiego etapu, który odb?dzie si? w lutym 2008 roku zakwalifikowa?o si? 101 osób.

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W Powiatowym O?rodku Metodycznym (POM) do 31 sierpnia 2007 pracowa?o 7 doradców metodycznych. Od 1 wrze?nia 2007 roku pozosta?o 6 doradców.

Statystyka szkole? zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia nast?puj?co

 

 

L.p. Forma realizacji Liczba nauczycieli Liczba spotka?
1. Kursy 370 25
2. Warsztaty 319 17
3. Szkolenia rad pedagogicznych 491 23
4. Konferencje 767 6
6. RAZEM 1947 71

 

Spo?ród oko?o dwustu ró?nych form doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym miejscu warto wymieni?:

 • Zorganizowanie bezp?atnych szkole? w ramach grantów Podkarpackiego Kuratora O?wiaty: "Kszta?cenia na odleg?o?? w praktyce szkolnej" dla 30 nauczycieli  oraz "Inicjowanie i wspomaganie samorz?dowej dzia?alno?ci uczniów"  dla 25 nauczycieli.

 

 

 

Udzia? w akcji "Pracownie komputerowe dla szkó? w 2007 roku". Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest o?rodkiem, który posiada akredytacj? Podkarpackiego Kuratora O?wiaty. Nasze szkolenia by?y prowadzone przez wykwalifikowan? kadr?, w oparciu innowacyjne programy oraz z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej.Rodzaje kursów zwi?zanych z projektem:

 • KURS M - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej - kurs w trzech modu?ach po 24 godziny ka?dy,
 • KURS K - Wdra?anie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarz?dzania oraz kreowaniu wizerunku szko?y - 40 godz.,
 • KURS SPD - Przygotowanie nauczyciela do pe?nienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej - kurs w dwóch modu?ach po 40 godz. ka?dy dla szkó? podstawowych i gimnazjów,
 • KURS SPD - Przygotowanie nauczyciela do pe?nienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej - kurs w trzech modu?ach po 40 godz. ka?dy dla szkó? ponadgimnazjalnych,

??cznie na kursach zwi?zanych z projektem „Pracownie komputerowe dla szkó? w 2007 roku” przeszkolili?my 216 osób.

 • Wspólnie z Towarzystwem Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Kro?nie i Uniwersytetem ?ódzkim zorganizowanie drugiej ju? edycji studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika. W roku 2007 uko?czy?o je 32 osoby.
 • Wspólnie z Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów zorganizowanie dla pi??dziesi?ciu nauczycieli dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji „Ró?ne oblicze wspó?czesnej polszczyzny”. Prelegentami na spotkaniu byli wyk?adowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego i przedstawiciele wydawnictw edukacyjnych: Sentor, MAC Edukacja, ERA, WSiP, Nowa Era. W drugim dniu spotkania nauczyciele wzi?li udzia? w warsztatach, a konferencja zako?czy?a si? zwiedzaniem Pa?cyku Oborskich i Zamku w Przec?awiu.
 • 27 i 28 sierpnia 2007r. zako?czy?y si? konferencje przedmiotowo – metodyczne dla nauczycieli szkó? wszystkich poziomów edukacyjnych powiatu mieleckiego.
 • Zainteresowanie projektem "Patriotyzm wczoraj, dzi? i jutro" przesz?o nasze naj?mielsze oczekiwania. Oprócz zaproszonych go?ci prowadz?cych spotkania, w ramach projektu udzia? wzi??o 248 nauczycieli z Mielca i gmin powiatu mieleckiego.
 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie rozpocz??o realizacj? Programu Przyjaciele Zippiego. Celem przedsi?wzi?cia jest promocja zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym i m?odszym szkolnym. Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i w m?odszym wieku szkolnym Przyjaciele Zippiego jest realizowany od listopada 2007 roku w 12 mieleckich przedszkolach (po 2 nauczycielki z ka?dego przedszkola). Nauczycielki bior?ce udzia? w szkoleniu prowadz? zaj?cia dydaktyczne w grupach dzieci pi?cio i sze?cioletnich, ucz?c ich jak rozpoznawa? swoje uczucia i komunikowa? si?. Na pocz?tku lutego 2008 roku realizatorki programu spotkaj? si? z trenerem w celu przedyskutowania w?asnych do?wiadcze? oraz przygotowania si? do realizacji cz??ci szkolenia, które dotycz? rozwi?zywania konfliktów oraz nawi?zywania i zrywania wi?zi mi?dzyludzkich. Realizacja programu jest na bie??co monitorowana przez trenera programu Beat? Wrzesie?, która pomaga, udziela rad i wskazówek metodycznych. Wi?cej informacji na temat Programu: http://www.cmppp.edu.pl/zdrowie/zippi/zalozenia.asp
 • Na zlecenie Podkarpackiego Kuratora O?wiaty, przy wspó?pracy z Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?, zorganizowali?my szkolenia dla 32 nauczycieli przedmiotów zawodowych: "Przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe". Wymiernym efektem szkolenia jest wypracowane w czasie szkolenia przy wsparciu konsultacyjnym prowadz?cych, zada? sprawdzaj?cych osi?gni?cia uczniów w zakresie umiej?tno?ci okre?lonych w programach nauczania i standardach egzaminacyjnych, przydatnych mi?dzy innymi przy przygotowaniu egzaminów próbnych.
 • Wydanie kolejnych Zeszytów Nauczycielskich

 

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijaj?cemu si? obszarowi dzia?alno?ci CKPiDN po?wi?cona jest na stronie internetowej zak?adka Projekty realizowane oraz Projekty zrealizowane

W 2007 roku zako?czone zosta?y dwa projekty:

 • 30 listopada 2007 r. zako?czyli?my realizacj? dwuletniego projektu „E-spo?ecze?stwo – szkolenia informatyczne i j?zykowe wspomagane technikami multimedialnymi i e-learningowymi” finansowanego z EFS i bud?etu pa?stwa. Celem projektu by?o stworzenie dla osób pracuj?cych bogatej oferty kursowej o ró?nym stopniu zaawansowania. W ofercie znajdowa?y si? kursy j?zykowe, komputerowe umo?liwiaj?ce nabycie umiej?tno?ci w pos?ugiwaniu si? oprogramowaniem biurowym, programów graficznych oraz systemów CAD/CAM oraz w zakresie dzia?ania i administrowania sieciami komputerowymi. W okresie 1.10.2005 r. do 31.10.2007 r. uczestniczy?o w 113 kursach informatycznych i j?zykowych ponad 1500 osób

 

 

W roku 2007 zako?czy? si? projekt „Chc? si? uczy? i pracowa? - organizacja praktyk dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych w Powiecie Mieleckim”. Jego celem by?o wsparcie m?odych ludzi na rynku pracy poprzez organizacj? praktyk uczniowskich w okresie wakacji.??cznie w projekcie wzi??o udzia? 150 uczniów ze szkó?:

 • Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu – 77 uczniów,
 • Zespó? Szkó? Budowlanych w Mielcu – 15 uczniów,
 • Zespó? Szkó? Ekonomicznych w Mielcu – 36 uczniów
 • Zespó? Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu – 19 uczniów
 • Zespó? Szkó? – Rolnicze Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Rzemieniu – 3 uczniów.

W realizacji praktyk bra?y udzia? firmy reprezentuj?ce bran?e: ekonomiczn?, budowlan?, mechaniczn?, gastronomiczn?, elektryczn? i elektroniczn?:

 

 • A.S.P.I. Autorskie Biuro Projektowo – Inwestycyjne Andrzej Fa?at – 15 uczniów
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddzia? w Mielcu – 18 uczniów
 • Bank Spó?dzielczy Mielec – 6 uczniów
 • Elektrociep?ownia Mielec Sp. z o.o. – 6 uczniów
 • Firma Handlowo – Gastronomiczna „LOMAR” Loc Maria – 12 uczniów
 • Firma Handlowo – Us?ugowa „Iskierka”- 12 uczniów
 • Firma Henryk Bury – Mielec Sp.z o.o. – 9 uczniów
 • Firma Kirchhoff Polska Sp. z o.o. – 18 uczniów
 • Miejski Zak?ad Budynków Mieszkalnych w Mielcu – 6 uczniów
 • Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu – 18 uczniów
 • S.C. Restauracja „My?liwska” – 9 uczniów
 • Wabex Sp. z o.o. – 15 uczniów
 • Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych – 6 uczniów

 

 

 

Nadal realizujemy projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Dzia?anie 2.1.: "Akademia Umiej?tno?ci - szkolenia zawodowe i informatyczne" zainicjowany w 2006 roku. W roku 2007 przeprowadzili?my zapisy na 15 kursów z projektu „Akademia Umiej?tno?ci – szkolenia zawodowe i informatyczne”, z których 11 ju? si? zako?czy?o:

 • „ECDL-A – Przetwarzanie tekstu (edycja I)”
 • „ECDL-A – Arkusze kalkulacyjne (edycja I)”
 • „Kurs na uprawnienia SEP do 1 kV”
 • „Spawanie metod? MIG/MAG”
 • „Kierowca wózków jezdniowych z umiej?tno?ci? wymiany butli gazowych – edycja I”
 • „Operator obrabiarek sterownych numerycznie – edycja II”
 • „Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem”
 • „ECDL-A – Przetwarzania tekstu – edycja II”
 • „ECDL-A – Arkusze kalkulacyjne – edycja II”
 • „ECDL-A – Grafika mened?erska i prezentacyjna”
 • „ECDL-A – Bazy danych”

??cznie w 2007 udzia? w projekcie rozpocz??o 182 osoby, w tym 135 m??czyzn i 47 kobiet, a zrealizowano ponad 1400 godzin szkoleniowych.

 

 

 

Baza dydaktyczna

Stale poprawia si? baza dydaktyczna CKPiDN. W dniu 06.06.2007 r. Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu otrzyma?o w darze od Polskich Zak?adów Lotniczych w Mielcu cztery konwencjonalne obrabiarki skrawaj?ce. Przekazania dokonali Carey Bond – Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej oraz Janusz Zakr?cki – Prezes Zarz?du PZL Mielec, na r?ce Andrzeja Chrab?szcza – Starosty Powiatu Mieleckiego, Zdzis?awa Nowakowskiego – Dyrektora CKPiDN w Mielcu oraz Jana My?liwca – Dyrektora ZST Mielec.

 

 

 

Projekt Powiatu Mieleckiego ,,Regionalne centrum transferu nowoczesnych technologii wytwarzania” z?o?ony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do Urz?du Marsza?kowskiego znalaz? si? na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt b?dzie realizowany przez Starostwo Powiatowe i Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.G?ówne dzia?ania w projekcie:

 1. Budowa obiektu w rejonie SSE - 1500 m
 2. Utworzenie laboratoriów:
  • Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania, na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych.
  • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania - CAD/CAM.
  • Laboratorium metrologii, wspomagane komputerowo.
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie.
  • Laboratorium nowych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali.
  • Laboratorium nowoczesnych technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich.
  • Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”.
  • Laboratorium multimedialne i e-learningowe.

Akredytacje, certyfikaty, wspó?praca, promocja

W szczególno?ci chcemy zwróci? uwag? na wydarzenia:

 • 10 XII 2007 r. odby?a si? Konferencja nt. „Przygotowanie kadr dla nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki”. Motywem przewodnim tej konferencji by?o uczczenie 10-lecia CKP w Mielcu poprzez spojrzenie w przysz?o??.

 

 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu otrzyma?o akredytacj? Podkarpackiego Kuratora O?wiaty w zakresie prowadzenia kszta?cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla kursów zawodowych, informatycznych oraz j?zykowych.
 • Projekt „Rozwijanie umiej?tno?ci j?zykowych i informatycznych z elementami e-learningu” realizowany przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w 2005 r. otrzyma? wyró?nienie na konkursie „Dobre praktyki EFS” organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

 

 • W dniu 18 wrze?nia 2007 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrab?szcza go?ci?a w Mielcu Pani Ana Pino Pasquier p.o. Ambasadora Republiki Boliwaria?skiej Wenezueli w Polsce. Po spotkaniu z w?adzami powiatu, Pani Ambasador zainteresowana problematyk? szkolnictwa zawodowego, zwiedzi?a mieleckie placówki o?wiatowe: Zespó? Szkó? Technicznych, Zespó? Szkó? Budowlanych oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
 • 18 czerwca w CKPiDN mia?o miejsce spotkania uczestników „Projektu Parasolowego” realizowanego przez Wy?sz? Szko?? Europejsk? im. ks. Józefa Tischnera z przedstawicielami Centrum.Uczestnikom spotkania zale?a?o na tym by pozna? instytucj?, która realizuje innowacyjne i nieszablonowe przedsi?wzi?cia realnie zmieniaj?ce sytuacj? ?yciow? osób obj?tych wsparciem.
 • 12 kwietnia 2007 roku w siedzibie oddzia?u Agencji Rozwoju Przemys?u o/Mielec, ul. Partyzantów 25 odby?a si? konferencja po?wi?cona wspó?pracy firm strefowych z mieleck? edukacj?.Organizatorami spotkania byli: Podkarpacki Kurator O?wiaty, Agencja Rozwoju Przemys?u Oddzia? w Mielcu, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
 • ARR MARR S.A. wraz z PZL Mielec Sp. z o.o. realizuje pilota?owy w naszym rejonie projekt pt. „Sta?e kadr innowacyjnych przemys?u lotniczego”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach ZPORR Dzia?anie 2.6. (zobacz plakat).Projekt ma na celu przygotowanie nowych kadr oraz w??czenie m?odych, ambitnych ludzi w funkcjonuj?ce systemy innowacji. Proces rekrutacji by? przeprowadzany w latach 2006 i 2007 przez firm? Wektor Consulting oraz CKPiDN w Mielcu. W roku 2007 przebadali?my ponad 50 osób na kwalifikacyjnych testach j?zykowych i komputerowych.Wi?cej o projekcie: http://www.marr.com.pl/staze.html

Powstanie Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A w CKPiDN w Mielcu

W 2007 roku w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zosta?o utworzone Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A ora 2 laboratoria podstawowego ECDL.

W Centrum egzaminacyjnym ECDL-A w Mielcu, przeprowadzono 99 egzaminów z zakresu ECDL-Advanced, w tym 72 w ramach projektu „Akademia Umiej?tno?ci – szkolenia zawodowe i informatyczne”, 16 dla egzaminatorów podstawowego ECDL oraz 11 z wolnego naboru. Zdawalno?? egzaminów Advanced w roku 2007 wynios?a 72%.


Zobacz tak?e

 


Rok 2006 


Byli?my Organizatorami - 2006r

 

W 2006 roku dzia?alno?? CKPiDN skupia?a si? wokó? nast?puj?cych obszarów tematycznych:

 

 • Organizowanie praktyk zawodowych oraz zaj?? specjalistycznych dla uczniów i s?uchaczy mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szko?ami porozumie? oraz zatwierdzonego przez organ prowadz?cy arkusza organizacyjnego CKPiDN.
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla nauczycieli na podstawie podpisanych porozumie? ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
 • Doposa?enie bazy dydaktycznej pod potrzeby szkole? z komputerowego projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CNC oraz z sieci teleinformatycznych.
 • Systematyczne prowadzenie dzia?a? promocyjnych maj?cych na celu nawi?zanie ?ci?lejszej wspó?pracy z pracodawcami oraz upowszechnianie kszta?cenia ustawicznego z wykorzystaniem nauczania na odleg?o?? (e-learning).

Praktyki uczniowskie i zaj?cia specjalistyczne

W roku szkolnym 2006/2007 organizuje praktyki zawodowe dla uczniów i s?uchaczy z nast?puj?cych szkó?:

 

 • Zespól Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu:
  • technik elektryk
  • technik elektronik
 • Zespól Szkó? Technicznych w Mielcu:
  • technik gastronomii
  • technik mechanik
 • Zespól Szkó? Budowlanych w Mielcu:
  • technik budowlany
 • Zespó? Szkó? - Rolnicze Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Rzemieniu:
  • mechanik urz?dze? rolniczych

Realizowane zagadnienia:

 

 • Rynek pracy
 • Projektowanie komputerowe w programie AutoCAD i Inventor
 • Symulator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Symulacja komputerowa projektowania uk?adów elektronicznych
 • Komputerowe projektowanie instalacji elektrycznych
 • Budowanie komputerowej instalacji sieciowej
 • Zagadnienia norm jako?ci ISO
 • Symulacja dzia?alno?ci firmy

Zakupione w 2006 roku laboratorium CISCO, obrabiarki konwencjonalne oraz CNC, a tak?e oprogramowanie CAD/CAM/CNC przyczynia?o si? do dalszego podniesienia jako?ci oraz  zró?nicowania tematyki kszta?cenia zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy.

 

 

 

 

Ofert? edukacyjn? dla uczniów mieleckich szkó? zawodowych prezentowali?my w czasie I Targów Edukacyjnych, które odby?y si? 7 marca 2006 roku

Wa?nym przedsi?wzi?ciem okaza?a si? realizacja projektu „Chc? si? uczy? i pracowa?” finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz bud?etu pa?stwa. W 2006 roku 60 uczniów mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych odbywa?o (poza ramowymi planami nauczania) praktyki wakacyjne w innowacyjnych przedsi?biorstwach: Wabex Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Henryk Bury Sp. z o.o., a.s.p., Elektrociep?ownia, Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne, Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddzia? w Mielcu, F.U.H. „Iskierka”

 

 

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Decyzj? Podkarpackiego Kuratora O?wiaty z dnia 26 kwietnia 2006 roku, Powiatowy O?rodek Metodyczny dzia?aj?cy w strukturze CKPiDN uzyska? akredytacj?. Uroczysto?? wr?czenia dokumentu odby?a si? 14 czerwca 2007 roku

 

 

 

 

W Powiatowym O?rodku Metodycznym (POM) do 31 sierpnia 2006 pracowa?o 9 doradców metodycznych. Od 1 wrze?nia 2006 roku pozosta?o 7 doradców

 

Statystyka szkole? zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia nast?puj?co

 

L.p. Forma realizacji Liczba nauczycieli Liczba spotka?
1. Kursy 818 37
2. Warsztaty 555 27
3. Szkolenia rad pedagogicznych 1212 57
4. Konferencje 703 13
6. RAZEM 3288 134

 

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku 2006

 

Spo?ród oko?o dwustu ró?nych form doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym miejscu warto wymieni?:

 

 • Zako?czenie kursów j?zykowych dla nauczycieli oraz wykorzystania technologii informacyjnej w pracy bibliotekarza, które by?y finansowane z Europejskiego Funduszu Spo??cznego
 • Zorganizowanie kursu kwalifikacyjnego „Instruktor Sportu – specjalno?? unihokej”
 • Wspólnie z Uniwersytetem ?ódzkim oraz Towarzystwem Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” zorganizowanie, ciesz?cego si? bardzo du?ym zainteresowaniem, studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Aktualnie trwa druga edycja tych studiów.
 • Wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów zorganizowanie dwudniowej konferencji „Ocenianie zewn?trzne – wyzwania i problemy”
 • Wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów zorganizowanie dwudniowej konferencji dla humanistów „Ludzie, których warto pozna?, miejsca, które warto zobaczy?”
 • Wspólnie z Podkarpackim Kuratorium O?wiaty zorganizowanie powiatowej konferencji „Efekty pracy z dzieckiem i uczniem zdolnym”
 • Zorganizowanie ?rodowiskowej konferencji „Dobro prawda i pi?kno w wychowaniu”
 • Zorganizowanie konferencji „Jak bezpiecznie i ciekawie sp?dza? wakacje”?
 • Zorganizowanie konferencji „Szko?a przeciw alkoholowi, nikotynie i narkotykom”
 • Wspólnie z Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? w Krakowie zorganizowanie konferencji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych „Komunikowanie wyników egzaminów dla absolwentów techników i szkó? policealnych”. CKPiDN podpisa?o porozumienie o wspó?pracy z OKE w Krakowie. Celem wspó?pracy jest doskonalenie jako?ci organizacji egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe na terenie województwa podkarpackiego.
 • Systematyczne organizowanie kursów dla nauczycieli w ramach projektu MEN, „Pracowania komputerowe dla szkó?”
 • Wydanie kolejnych Zeszytów Nauczycielskich

 

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijaj?cemu si? obszarowi dzia?alno?ci CKPiDN po?wi?cona jest na stronie internetowej zak?adka Projekty realizowane oraz Projekty zrealizowane

W 2006 roku zako?czone zosta?y dwa projekty:

 

 • „Nowa jako?? w zarz?dzaniu firm?”. Projekt dotyczy? mi?dzy innymi nast?puj?cych szkole?: zarz?dzanie zasobami ludzkimi w przedsi?biorstwach, twórcze rozwi?zywanie problemów, my?lenie projektowe, kursy j?zykowe i informatyczne, projektowanie komputerowe (Auto CAD, Solid Edge, Edge CAM, Catia), kursy zawodowe dla Cpracowników na stanowiskach pracy
 • „Dostosowanie szkolnictwa technicznego w Mielcu do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na metodach komputerowego projektowania I wytwarzania”. Projekt dotyczy? zakupu: pi?ciu tokarek konwencjonalnych, jednej tokarki dydaktycznej CNC, jednego tokarskiego centrum obróbczego CNC, pi?tnastu licencji programu Catia

 

 

Nadal realizujemy trzy projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Dzia?anie 2.1.

 

 • Trwaj?cy od 2005 roku projekt „E-spo?ecze?stwo – szkolenia informatyczne i j?zykowe wspomagane technikami multimedialnymi i e-learningowymi”. W 2006 roku odby?o si? 44 kursów informatycznych dla 752 osób pracuj?cych. Ponadto zako?czono egzaminami zaj?cia dla 12 grup j?zykowych i rozpocz?to now? edycj? tych kursów
 • Projekt E-spo?ecze?stwo w liczbach
 • Trwaj?cy od 2005 roku projekt „Chc? si? uczy? i pracowa?” adresowany do uczniów mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych. W 2006 roku w praktykach wakacyjnych uczestniczy?o 60 uczniów
 • Zainicjowany w 2006 roku projekt „Akademia Umiej?tno?ci – szkolenia zawodowe I informatyczne”

 

 

 

Baza dydaktyczna

Stale poprawia si? baza dydaktyczna CKPiDN. O zakupie laboratorium Cisco oraz obrabiarek ju? pisali?my. Ponadto pod koniec roku 2006 zakupili?my now? pracowni? informatyczn? opart? na szesnastu laptopach z bezprzewodowym dost?pem do Internetu. Przeprowadzony zosta? kolejny etap remontu budynku.

 

 

Akredytacje, certyfikaty, wspó?praca, promocja

W szczególno?ci chcemy zwróci? uwag? na:

 • Uzyskanie akredytacji Podkarpackiego Kuratora O?wiaty dla Powiatowego O?rodka Metodycznego dzia?aj?cego w strukturze CKPiDN
 • Otrzymanie przez CKPiDN licencji na prowadzenie dzia?alno?ci  szkoleniowej w ramach Lokalnej Akademii Cisco (kursy CCNA)
 • Uzyskanie przez CKPiDN certyfikacji Centrum Szkoleniowego oraz Centrum Egzaminacyjnego ECDL-A

Odnotowa? tak?e chcemy nasz? bardzo dobr? wspó?prac? z lokalnym rynkiem pracy. Mi?dzy innymi:

 • 20 stycznia 2006 roku w trakcie Spotkania z Inwestorami Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec na Zamku w Baranowie Sandomierskim, przedstawili?my „Mo?liwo?ci powi?zania edukacji zawodowej z mieleckim rynkiem pracy”. Cech? charakterystyczn? Mielca jest to, ?e ilo?? osób zatrudnionych w przemy?le jest oko?o dwukrotnie wi?ksza od ?redniej krajowej. Mo?na zatem przyj??, ?e problemy z w?a?ciwym przygotowaniem kadr dla nowoczesnej gospodarki opartej na nowych technologiach projektowania i wytwarzania nabieraj? w tym ?rodowisku szczególnego znaczenia. Nie dotyczy on tylko m?odzie?y opuszczaj?cej mieleckie szko?y zawodowe, ale tak?e osób ju? pracuj?cych
 • 31 maja 2006 roku  w CKPiDN w Mielcu konferencja „Doskonalenie kadr nowoczesnej gospodarki” promuj?ca projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Projekty te s? adresowane do przedsi?biorców oraz ich pracowników i maj? na celu zaspokojenie oczekiwa? i realnych potrzeb kadrowych pracodawców
 • 19 lipca 2006 roku go?cili?my w CKPiDN przedstawicieli instytucji rynku pracy z W?och. By?o to jedno z wielu spotka? Partnerstwa Ponadnarodowego EMPLOYABLE w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Przedsi?biorczo?ci w Rzeszowie oraz Agencj? Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. projektu "Czas na prac? – praca na czas"
 • W dniu 13 pa?dziernika 2006 roku, w przeddzie? ?wi?ta Edukacji Narodowej, w Centrum Promocyjno-Wystawienniczym Samorz?dowego Centrum Kultury, Al. Niepodleg?o?ci 7 odby?a si? gala wr?czenia certyfikatów „Przedsi?biorca przyjazny edukacji”. Organizatorami uroczysto?ci byli: Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Agencja Rozwoju Przemys?u Oddzia? w Mielcu oraz Agencja Po?rednictwa Pracy Wektor Consulting. W tym roku, po raz pierwszy w Mielcu, honorowe wyró?nienia otrzyma?y firmy, które charakterem produkcji s? zwi?zane z przemys?em lotniczym i metalowym oraz stosuj? nowoczesne technologie wytwarzania:
  • Wabex Sp. z o.o. za „Podtrzymywanie tradycji polskiej przedsi?biorczo?ci, opartej na wysokich kompetencjach zawodowych pracowników”.
  • Kirchhoff Polska Sp. z o.o. za „Wspieranie mieleckiej edukacji z my?l? o rozwoju firmy poprzez rozwój zawodowy pracowników”.
  • Polskie Zak?ada Lotnicze Sp. z o.o. za „Docenienie roli i znaczenia edukacji pracowników dla potrzeb rozwoju firmy”.

 

 

 


Zobacz tak?e

 


Rok 2005 


Byli?my organizatorami - 2005r

 

 

W 2005 roku dzia?alno?? CKPiDN skupia?a si? wokó? nast?puj?cych obszarów tematycznych:

 

 • Organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych na mocy podpisanych ze szko?ami porozumie? oraz zatwierdzonego przez organ prowadz?cy arkusza organizacyjnego CKPiDN,
 • Organizowanie systemu doradztwa zawodowego dla wszystkich nauczycieli na podstawie podpisanych porozumie? ze wszystkimi gminami z powiatu mieleckiego,
 • Realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego,
 • Doposa?enie bazy dydaktycznej pod potrzeby szkole? z komputerowego projektowania CAD/CAM oraz z sieci teleinformatycznych,
 • Organizowanie pracy Biura Regionalnego Narodowej Agencji Programu "M?odzie?",
 • Podpisanie kolejnych porozumie? o wspó?pracy, których celem by?o wzbogacenie oferty edukacyjnej CKPiDN.

 

Praktyki uczniowskie

W pierwszym pó?roczu roku szkolnego 2005/2006 zorganizowano w CKPiDN praktyki uczniowskie dla uczniów ze szkó?: Zespó? Szkó? Technicznych, Zespó? Szkó? Budowlanych, Zespó? Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego, Zespó? Szkó? Ekonomicznych w nast?puj?cych kierunkach kszta?cenia: technik mechanik, technik elektronik, technik budowlany, technik ekonomista, technik ?ywienia i gospodarstwa domowego. ??cznie zrealizowano 690 godzin dydaktycznych dla 130 uczniów. W przeprowadzonej ankiecie, uczniowie wyrazili opini?, ?e praktyka spe?ni?a ich oczekiwania, wystawiaj?c oceny od 4 do 6 w skali sze?ciostopniowej.

Wa?nym przedsi?wzi?ciem okaza?a si? realizacja projektu „Chc? si? uczy? i pracowa?” finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz bud?etu pa?stwa. W 2005 roku 30 uczniów mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych odbywa?o (poza ramowymi planami nauczania) praktyki wakacyjne w innowacyjnych przedsi?biorstwach: Wabex Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Henryk Bury Sp. z o.o., a.s.p. i Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne, Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddzia? w Mielcu, F.U.H. „Iskierka”

 

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

W Powiatowym O?rodku Metodycznym (POM) do 31 sierpnia pracowa?o 12 doradców metodycznych. Od 1 wrze?nia 2005 roku pozosta?o 9 doradców , dodatkowo zatrudniono nauczyciela konsultanta – pana Józefa Grzycha.

Statystyka szkole? zorganizowanych dla nauczycieli przedstawia nast?puj?co

 

L.p.

Forma realizacji

Liczba nauczycieli

Liczba spotka?

1.

Kursy

887

26

2.

Warsztaty

1 082

63

3.

Szkolenia rad pedagogicznych

1 154

46

4.

Konferencje

878

34

5.

Konsultacje zespo?owe

201

14

6.

RAZEM

4 202

183

Uzupe?nieniem statystyki szkole? s? tak?e kursy organizowane dla bezrobotnych oraz osób pracuj?cych w mieleckich przedsi?biorstwach. W 2005 roku zorganizowano 33 takich kursów dla 687 osób.

 

Sprawozdanie szczegó?owe ze wszystkich form doskonalenia nauczycieli – pobierz plik w formacie *.pdf

 

Najbardziej znacz?cymi przedsi?wzi?ciami w pracy POM by?y:

 • W dniach 19 pa?dziernika 2004r – 11 czerwca 2005r  zorganizowano za zgod? Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lipca 2004r (DN-2-JM-713-10/04) „Kwalifikacyjny kurs przygotowuj?cy do pracy edukatorskiej”. Uczestnikami kursu byli nauczyciele – Liderzy WDN reprezentuj?cy szko?y z powiatu mieleckiego oraz inni wyró?niaj?cy si? nauczyciele, w tym doradcy metodyczni z Mielca i Tarnowa. Do uczestnictwa w kursie przyst?pi?o: w grupie I - 23 osoby, w grupie II – 25 osób, z ró?nych przyczyn kurs przerwa?y 4 osoby i ostatecznie kurs uko?czy?o: w grupie I - 20 osób w grupie II – 24 osoby.  Wi?kszo?? edukatorów pe?ni obecnie funkcje liderów WDN,
 • Udzia? w Europejskim Roku Edukacji Obywatelskiej – POM w??czy? si? w obchody mi?dzy innymi poprzez zorganizowanie konferencji „Wolontariat w Polsce i w regionie” oraz przeprowadzenie ankiety „Przejawy postaw obywatelskich m?odzie?y szkó? powiatu mieleckiego”,
 • Zorganizowanie konferencji „Stop AIDS – kochajmy ?ycie” w ramach kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, która obejmowa?a cykl szkole? dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, wychowawców i katechetów,
 • Zorganizowanie kursów j?zykowych dla 180 nauczycieli oraz kursów informatycznych dla 45 bibliotekarzy w ramach projektu finansowanego „Rozwijanie umiej?tno?ci informatycznych i j?zykowych z elementami e-learningu” finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego,
 • Wydanie kolejnych trzech Zeszytów Nauczycielskich prezentuj?cych dorobek dydaktyczno-wychowawczy mieleckich nauczycieli. Zeszyt Nauczycielski Nr 2 w ca?o?ci jest po?wi?cony wychowaniu przedszkolnemu. Zeszyt Nauczycielski Nr 3 zawiera materia? dotycz?cy codziennej pracy nauczycieli kszta?cenia zintegrowanego. Zeszyt Nauczycielski Nr 4 jest po?wi?cony projektowi „Rozwijanie umiej?tno?ci informatycznych i j?zykowych z elementami e-learningu”. Wszystkie zeszyty obok wersji papierowej posiadaj? tak?e wersje elektroniczne,
 • Systematycznie wydawano Informatory , które przekazywano w wersji papierowej do ka?dej placówki o?wiatowo-wychowawczej, a wersj? elektroniczn? w formacie *.doc oraz *.pdf zamieszczano na stronie internetowej CKPiDN.

 

 

 

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

Temu coraz dynamicznej rozwijaj?cemu si? obszarowi dzia?alno?ci CKPiDN po?wi?cona jest na stronie internetowej zak?adka Projekty. W?ród projektów zrealizowanych wymieni? nale?y:

 • Udzia? w projekcie „Szkolenia, Poradnictwo Zawodowe i Doradztwo Biznesowe dla Bezrobotnych i Zagro?onych Utrat? Pracy”, realizowanym przez IMC Consulting Limited w ramach programu PHARE 2002. Zrealizowano we wspó?pracy z firmami Wabex, WB, Tarapta, ZST,  kursy „Operator obrabiarek sterownych numerycznie”,
 • Wspó?praca z Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA przy organizacji kursów zawodowych dla bezrobotnych w wieku do 25 lat w ramach programu PHARE 2002 „Znajd? prac? – wsparcie m?odego cz?owieka na rynku pracy”. CKPiDN zrealizowa?o nast?puj?ce szkolenia:- Gospodarka magazynowa z obs?ug? wózków wid?owych, - Organizator us?ug gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, - Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW, - Kurs zawodowy wed?ug programu opracowanego przez Kirchhoff Polska
 • „Rozwijanie umiej?tno?ci informatycznych i j?zykowych z elementami e-learningu”

 

W?ród projektów realizowanych wymieni? nale?y:

 

 • „Chc? si? uczy? i pracowa? – organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego”. Projekt zosta? z?o?ony do Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie w ramach dzia?ania 2.1 ZPORR.  W latach 2005-2007 praktykami obj?tych b?dzie 150 uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego.
 • „E-spo?ecze?stwo – szkolenia informatyczne i j?zykowe wspomagane technikami multimedialnymi i e-learningowymi”. Projekt zosta? z?o?ony do Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie w ramach dzia?ania 2.1 ZPORR. W latach 2005-2007 szkoleniami j?zykowymi oraz informatycznymi na ró?nym poziomie zaawansowania obj?tych b?dzie ok. 1300 osób pracuj?cych na ??czn? liczb? 7754 godziny...
 • „Nowa jako?? w zarz?dzaniu firm?”. Projekt zosta? z?o?ony w 2005 roku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci w ramach dzia?ania 2.3 SPORZL. W 2006 roku zostan? zorganizowane kursy z zarz?dzania pracownikami oraz kursy zawodowe dla ok. 500 osób pracuj?cych w mieleckich przedsi?biorstwach...
 • „Dostosowanie szkolnictwa technicznego w Mielcu do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na metodach komputerowego projektowania i wytwarzania”. Projekt zosta? z?o?ony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci w ramach Phare 2002. Jednym z dzia?a? jest utworzenie „Pracowni obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie”...

 

 

Baza dydaktyczna

Systematycznie doposa?ona jest baza dydaktyczna CKPiDN. W 2005 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przekaza?o nam now? pracowni? informatyczn?  z systemami sieciowymi Microsoft oraz Novell.  Zakupiono zestaw laboratoryjny do utworzonej w strukturze CKPiDN Lokalnej Akademii Informatycznej. Dokonano wyboru sprz?tu i oprogramowania do tworzonej pracowni obrabiarek sterowanych konwencjonalnych i sterownych numerycznie. Placówka posiada bogaty zestaw licencjonowanego oprogramowania do prowadzenia zaj?? specjalistycznych w zakresie komputerowego projektowania: mi?dzy innymi AutoCAD, Inventor, Studio 3D MAX, Corel, Visual Studio, Planelec, MTS/CNC, Catia (w trakcie zakupu).

 

 

 

O?rodek Regionalny Narodowej Agencji Programu M?odzie?

Temu obszarowi dzia?alno?ci jest po?wi?cona na naszej stronie internetowej zak?adka Program M?odzie?.

 

W 2005 roku organizowano mi?dzy innymi szkolenia po?wi?cone prezentacji Programu.

 

W tym miejscu warto przede wszystkim wymieni? nast?puj?ce dzia?ania:

 

 • Europejski Tydzie? M?odzie?y, który odby? si? w dniach 5-11 grudnia 2005 roku,
 • Wystawa Mikser (w dniach 4-18 listopada) – prezentuj?ca  artystyczne inspiracje euro-wolontariuszy.  By?o to wa?ne wydarzenie dokumentuj?ce dzia?alno?? WOLONTARIUSZY EUROPEJSKICH w Polsce i za granic?, promuj?ce m?odych artystów z ca?ej Europy,
 • Wolontariat w Polsce i w Europie – konferencja odby?a si? 12 pa?dziernika 2005 roku i by?a adresowana do opiekunów m?odzie?y i samej m?odzie?y z powiatu mieleckiego.

 

Kilka danych statystycznych:

 

 • 7 szkole? wprowadzaj?cych (w tym 2 w o?rodku i 5 wyjazdowych),
 • 2 dwudniowe szkolenia zasadnicze (organizowane w o?rodku),
 • 1 warsztaty „finansowe” dla organizacji, które realizuj? projekty w ramach Programu,
 • 15 krótkich (3 godzinnych) spotka? informacyjnych na temat Programu dla grup nauczycieli i bibliotekarzy,
 • 3 spotkania informacyjne organizowane wed?ug zg?aszanych potrzeb w województwie,- obchody Europejskiego Tygodnia M?odzie?y (konferencja pt. „Projekty (z)realizowane”; Turniej Pi?ki No?nej, wojewódzki konkurs pt. „M?odzie? w UE”)

 

 

 

Porozumienia o wspó?pracy

W szczególno?ci chcemy zwróci? uwag? na nast?puj?ce umowy:

 

1. Porozumienie ze Stowarzyszeniem Grupy Przedsi?biorców Przemys?u Lotniczego „Dolina Lotnicza” z siedzib? w Rzeszowie w zakresie wspó?pracy ze Szko?ami Technicznymi oraz Centrami Kszta?cenia Praktycznego w zakresie szkole? operatów obrabiarek. Mi?dzy innymi w konsultacji z PZL Mielec, ZST w Mielcu, Centrum Kompetencyjno-Edukacyjne w Warszawie, zosta? stworzony program szkolenia teoretycznego oraz praktycznego obejmuj?cego nast?puj?ce zagadnienia:

 

 • Podstawy obróbki skrawaniem
 • Budowa obrabiarek
 • Rysunek techniczny oraz dokumentacja technologiczna
 • System zapewnienia jako?ci i dokumentacji jako?ciowej
 • Podstawy metrologii
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC
 • Przepisy BHP oraz ergonomii
 • Narz?dzia ci?g?ego doskonalenia si?

 

2. Umowa z Akademi? Regionaln? CISCO przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w sprawie utworzenia w CKPiDN Lokalnej Akademii CISCO. Porozumienie pozwala nam organizowa? cztero-semestralne kursy wed?ug programu CNA przygotowuj?cego do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Networking Associale) - w ramach projektu e-spo?ecze?stwo.

 

3. Umowa o wspó?pracy z Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? w Krakowie w sprawie utworzenia w CKPiDN Regionalnego O?rodka Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ) w bran?y mechaniczno-rolniczej. Wspó?praca dotyczy mi?dzy innymi weryfikacji o?rodków egzaminacyjnych, prowadzenia kursów dla egzaminatorów, budowania systemu informacji o egzaminach zawodowych, wspierania szkó? zawodowych w doskonaleniu efektywno?ci kszta?cenia zawodowego.  Dotychczas CKPiDN uczestniczy?o w weryfikacji o?rodków a tak?e zorganizowa?o seminaria: „Jak efektywnie wykorzysta? czas do pierwszych egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników” oraz „Jak zwi?kszy? szanse absolwentów szkó? zawodowych na sukces w egzaminie potwierdzaj?cym kwalifikacje zawodowe”.

 

4. Porozumienie z Centrum Kompetencyjno-Edukacyjnym BREBISTOM z Warszawy oraz z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej w sprawie szkolenia osób pracuj?cych ( w tym tak?e nauczycieli)  na kursach komputerowego projektowania w systemach CAD, grafiki komputerowej oraz j?zyków programowania w ramach projektu e-spo?ecze?stwo.

 

5. Kontynuowana jest wspó?praca z Polskim Towarzystwem Informatycznym przy

organizacji egzaminów na Europejski Certyfikat Umiej?tno?ci Komputerowych (ECDL). W regionie mieleckim zarejestrowanych jest 54 egazminatorów. W 2005 roku Regionalren Biuro ECDL przy CKPiDN wyda?o 457 Europejskich Kart Umiej?tno?ci Komputerowych (EKUK), przeprowadzono ponad 1000 egzaminów.

 

6. Jednak na szczególne podkre?lenie zas?uguje wspó?praca z Wojewódzkim Urz?dem Pracy w Rzeszowie w zwi?zku z organizacj? projektów edukacyjnych w ramach dzia?ania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego (ZPORR) finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego (EFS). O projektach pisali?my wy?ej, w tym miejscu chcemy jedynie wyrazi? zadowolenie, ?e dzi?ki tym projektom istotnie wzbogacili?my ofert? edukacyjn? adresowan? do uczniów (praktyki uczniowskie) oraz do osób pracuj?cych (nauczyciele, pracownicy sektora us?ug, kadra in?ynieryjno-techniczna).

 

 


Zobacz tak?e

 


Wcze?niejsze lata 


Byli?my organizatorami - lata wcze?niejsze

 

- Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu by?o wspó?organizatorem XVI i XVII Konferencji "Informatyka w Szkole", które odby?y si? w Mielcu we wrze?niu 2000 i 2001 roku.

 • XVI Konferencja dotyczy?a edukacji na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego. Wi?cej informacji na temat XVI Konferencji mo?na znale?? na stronie: http://www.mielec.pl/iwsz16/index.html.
 • Przewodni temat XVII Konferencji brzmia?: "Komputer i technologia informacyjna jako ?rodki wzbogacaj?ce uczenie si?". Wi?cej informacji o XVII Konferencji znajduje si? na stronie: http://www.mielec.pl/iwsz17/

 

- W czerwcu 2001 roku, w ramach projektu Programu "M?odzie?", którego Regionalny O?rodek Narodowej Agencji dzia?a przy CKPiDN, odby? si? M?odzie?owy Tydzie? Integracji Europejskiej. W ramach projektu spotka?a si? m?odzie? z ró?nych pa?stw europejskich (Niemiec, W?gier, Ukrainy i Polski). W czasie sze?ciodniowego spotkania, m?odzie? uczy?a bycia razem ludzi z ró?nych kultur. Odby?y si? warsztaty teatralne, malarskie, koncerty chóru, orkiestry i wyst?py zfiles_old/espo?u muzyki dawnej. Oprócz bezpo?rednich uczestników wymiany, w imprezach brali udzia? mieszka?cy Mielca.

 


- Z projektu "Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu swojej dziedziny" finansowanego przez Podkarpackiego Kuratora O?wiaty na realizacj? zada? edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli, skorzysta?o ponad 50 nauczycieli. W Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?y si? dwie edycje tego grantowego kursu. Na zako?czenie szkolenia uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne scenariuszy lekcji swoich przedmiotów.

 


- CKPiDN by?o organizatorem V Ogólnopolskiego Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, które odby?a si? w maju 2003 roku. Podejmuj?c si? organizacji Forum, ?rodowisko mieleckich nauczycieli postawi?o sobie za cel popularyzacj? idei stosowania komputera w nauczaniu wszystkich przedmiotów, a nie tylko informatyki, czy te? technologii informacyjnej. Z tego w?a?nie powodu zakres referatów obejmowa? tematyk? od nauczania pocz?tkowego a? po przedmioty zawodowe.

 

Najwa?niejszym wyró?nikiem Forum odbywaj?cego si? w maju 2003 roku, który zosta? og?oszony przez Rad? Unii Europejskiej rokiem osób niepe?nosprawnych, by?a sesja specjalna na temat: "Wykorzystanie technologii informacyjnej w rehabilitacji dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych". Sesja odby?a si? w Szkole Podstawowej Nr 11 w Mielcu, a go??mi honorowymi by?y dzieci i m?odzie? niepe?nosprawna wraz z rodzicami i opiekunami.

 

Wi?cej informacji o Forum na stronie: http://www.snti.pl/archiwum/31052003.html

 


- O wielu lat CKPiDN organizuje szkolenia informtyczne w ramach akcji MENiS "Pracownia internetowa w ka?dej gminie/ ka?dym gimnazjum/ ka?dej szkole". S? to nast?puj?ce rodzaje szkole?:

 • Kurs A - Podstawy obs?ugi komputera (przeszkolono 4 grupy),
 • Kurs B - Podstawowe elementy Internetu (przeszkolono 9 grup)
 • Kurs C - Internet w dydaktyce szkolnej (przeszkolono 23 grupy) Obecnie, przy wspó?pracy z firm? OSI CompuTrain, organizowane s? nast?puj?ce rodzaje szkole?:
 • Kurs M - Technologia informacyjna i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej,
 • Kurs K - Wdra?anie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnianiu zarz?dzania oraz kreowaniu wizerunku szko?y,
 • Kurs D - Przygotowanie nauczyciela do pe?nienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej,
 • Kurs i - Zaawansowane metody tworzenia stron www z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient - server.

 

- Na zlecenie IMC Polska w CKPiDN organizowane by?y szkolenia bezrobotnych w ramach programu PHARE 2000. By?y to kursy:

Gospodaraka magazynowa z umiej?tno?ci? obs?ugi wózków wid?owych i akumulatorowych - uprawnienia do kierowania wózkami wydawane przez UDT,Kierowca wózków jezdniowych z nap?dem silnikowym w transporcie wewn?trz zak?adowym,

 • Ksi?gowo?? wspomagana komputerowo,
 • Gospodarka magazynowa wspomagana komputerowo,
 • Sekretarka - asystentka.

 


- Na zlecenie Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych, w sk?ad którego wchodz?: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, OSI CompuTrain, Vulcan oraz DC Edukacja, w CKPiDN by?y organizowane kursy informatyczne dla nauczycieli z gmin obj?tych Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Prowadzone by?y kursy:

 • Szkolenie z zakresu podstaw korzystania z Interentu,
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania Internetu do nauczania innych przedmiotów,
 • Szkolenie ogólne i podstawowe z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych jako pomocy w nauczaniu - modu? I,
 • Szkolenie ogólne i podstawowe z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych jako pomocy w nauczaniu - modu? II,
 • Podstawowe szkolenie z zakresu technologii informatycznych dla dyrektorów szkó? w celu wykorzystania komputerów w zarz?dzaniu szko?? i o?wiat? - modu? I,
 • Podstawowe szkolenie z zakresu technologii informatycznych dla dyrektorów szkó? w celu wykorzystania komputerów w zarz?dzaniu szko?? i o?wiat? - modu? II,
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania innych narz?dzi informaycznych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów,
 • Podstawowe szkolenie dla administratorów sieci - modu? I,
 • Podstawowe szkolenie dla administratorów sieci - modu? II.

 


Zobacz tak?e