Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Konkurs techniczny Uczniów powy?ej 12-go roku ?ycia zapraszamy do udzia?u w konkursie technicznym im. Jeffreya Pino > > >


Konkurs skierowany do m?odzie?y powy?ej 12-go roku ?ycia.

Polega na wykonaniu konstrukcji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwi?za?

 

Regulamin konkursu technicznego im. Jeffrea Pino „M?ody Konstruktor”

 

Jeffrey Pino w lutym 2016 roku zgin?? w wypadku lotniczym. W latach 2006-2012 by? prezesem firmy SIKORSKY AIRCRAFT. Dzi?ki jego decyzjom Polskie Zak?ady Lotnicze w Mielcu otrzyma?y szans? wprowadzenia zaawansowanej produkcji i innowacyjnych technologii poprzez uruchomienie produkcji elementów struktury i kompletnych ?mig?owców Black Hawk.

Jeffrey Pino by? prawdziwym liderem, pionierem i legend? bran?y lotniczej. Uznawany za  genialnego stratega, wizjonera i eksperta w dziedzinie lotnictwa.

 

POSTANOWIENIA WST?PNE

 1. Organizatorem Konkursu s? Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu przy wspó?udziale Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
 2. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Prezes Polskich Zak?adów Lotniczych.
 3. Konkurs funkcjonuje pod nazw? „M?ody Konstruktor” i w ca?o?ci finansowany jest  przez Polskie Zak?ady Lotnicze w Mielcu.
 4. Trzecia edycja konkursu zostanie og?oszona najpó?niej do 15 marca 2018 roku, a rozstrzygni?cie nast?pi do 31 maja 2018 roku.
 5. Prezentacja wyró?nionych prac, og?oszenie wyników konkursu i wr?czenie nagród nast?pi podczas IX Festiwalu Nauki i Techniki 2018.

Pobierz regulamin > > >


Jutro konferencja dla dyrektorów szkó? i informatyków Zapraszamy na konferencj? nt.: Documaster Campus – zastosowanie w szkole wielofunkcyjnego, specjalistycznego, systemu informatycznego, dzia?aj?cego w chmurze >>>


Zapraszamy na konferencj? nt.: Documaster Campus – zastosowanie w szkole wielofunkcyjnego, specjalistycznego, systemu informatycznego, dzia?aj?cego w chmurze.

 

?rodowisko edukacyjne Documaster Campus to kompleksowe rozwi?zanie chmurowe oparte o specjalistyczny system informatyczny umo?liwiaj?ce gromadzenie materia?ów, wspó?dzielenie zasobów edukacyjnych najwy?szej jako?ci (tj. e-booki, e-podr?czniki, ?wiczenia, zasoby bibliotek, materia?y w?asne przygotowane przez nauczycieli oraz uczniów, materia?y multimedialne audio i video), monitoring rozwoju kompetencji, tworzenie testów, zarz?dzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia, rozliczanie wykonywanych prac.

 

Zaj?cia poprowadz?: Micha? ?wiek i Grzegorz Sarnecki - przedstawiciele firmy z Euroimpex SA Wroc?aw.

 

Spotkanie odb?dzie si? 21 lutego 2018 r. o godz. 8.30 w sali 9 Katolickiego Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu.

 

Orientacyjny czas spotkania: 60 min.


„Mój pomys? na zawód” – konkurs dla m?odzie?y mieleckich szkó? ponadpodstawowych Zapraszamy m?odzie? mieleckich szkó? ponadpodstawowych do udzia?u w konkursie promuj?cym kszta?cenie zawodowe >>>


 Regulamin konkursu na film "Mój pomys? na zawód"  

Z inicjatywy CKPiDN i przy pomocy nauczycieli z mieleckich szkó? ponadpodstawowych, w tym uczestników sieci wspó?pracy i samokszta?cenia Doradztwo zawodowe (w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców) powsta?a koncepcja konkursu promuj?cego szkolnictwo zawodowe.

 

Celem Konkursu jest promocja kszta?cenia zawodowego w Powiecie Mieleckim. Konkurs ma zach?ci? m?odzie? do wyboru edukacji zawodowej jako drogi do zdobycia wymarzonego zawodu. W konkursie mog? wzi?? udzia? uczniowie lub zespo?y uczniów. Na prace konkursowe czekamy do 15 maja br. Wi?cej informacji w za??czniku.

 

Prosimy nauczycieli do zach?cenia m?odzie?y do udzia?u w konkursie.


Idea zmian w kszta?ceniu zawodowym - zapraszamy na wyk?ad  CKPiDN zaprasza dyrektorów szkó?, szkolnych doradców zawodowych i zainteresowanych nauczycieli na jednogodzinny wyk?ad z prezentacj? nt.: Idea zmian w kszta?ceniu zawodowym >>>


CKPiDN zaprasza dyrektorów szkó?, szkolnych doradców zawodowych i zainteresowanych nauczycieli na wyk?ad z prezentacj? nt.: Idea zmian w kszta?ceniu zawodowym, który poprowadzi dr Barbara Rusinek z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

 

Spotkanie odb?dzie si? 15 lutego 2018 r. o godz. 14.30 w Auli Katolickiego Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu


Jak wspó?pracowa? z rodzicami uczniów? CKPiDN zaprasza nauczycieli na warsztaty pt.: „Wspó?praca szko?y z rodzicami” >>>


CKPiDN zaprasza nauczycieli na warsztaty pt.:  „Wspó?praca szko?y z rodzicami”. Spotkanie poprowadzi Pani dr Anna Szylar z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddzia? w Tarnobrzegu, 20 listopada br. godz. 15.00 w sali nr 9 Katolickiego Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu.

 

Ka?dy uczestnik warsztatów otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa.

 

Zg?oszenia na warsztaty: tutaj


KONFERENCJA „Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem" 23 pa?dziernika 2017 r. w Hotelu Atena w Mielcu z inicjatywy Oddzia?u Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. w Mielcu oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?a si? konferencja >>>


23 pa?dziernika 2017 r. w Hotelu Atena w Mielcu z inicjatywy Oddzia?u Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. w Mielcu oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?a si? konferencja pod nazw? „Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem”. Spotkanie, które miejmy nadziej? zapocz?tkuje pewien cykl, zgromadzi?o zaszczytne grono osób reprezentuj?cych edukacj?, nauk?, biznes, a tak?e przedstawicieli samorz?dów i instytucji, które maj? realny wp?yw na kondycj? zarówno edukacji, jak i gospodarki. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas mi?dzy innymi: Pani Ma?gorzata Rauch – Podkarpacki Kurator O?wiaty, Pan Zbigniew Tymu?a – Starosta Powiatu Mieleckiego, Pan Jan My?liwiec – Wiceprezydent Mielca oraz Pan Jan Tarapata – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

Pan Krzysztof ?l?zakDyrektor Oddzia?u ARP S. A. w Mielcu otwieraj?c konferencj? przywita? przyby?ych go?ci i podzi?kowa? za dotychczasow? wspó?prac? na linii edukacja–nauka–biznes. W swoim wyst?pieniu zatytu?owanym „Wspieraj?ca rola Zarz?dzaj?cego stref? w dialogu edukacja – biznes” przedstawi? g?ówne cele dzia?alno?ci ARP w Mielcu, jako zarz?dzaj?cego SSE EURO PARK Mielec. Jedn? z ról Agencji Rozwoju Przemys?u jest wspieranie nowych inwestycji i dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonej przez przedsi?biorców z uwzgl?dnieniem makroregionów oraz celów gospodarczych Polski. Równocze?nie zadania ARP maj? by? realizowane poprzez wspó?prac? ze szko?ami zawodowymi oraz uczelniami, tak aby uwzgl?dnia? potrzeby rynku pracy w korelacji z edukacj?. W zwi?zku ze zmian? przepisów od przysz?ego roku Polska b?dzie jedn? specjaln? stref? inwestycji, tym samym niezale?nie od lokalizacji dzia?alno?ci gospodarczej, wszystkie przedsi?biorstwa po spe?nieniu odpowiednich kryteriów b?d? mog?y otrzyma? tak? sam? pomoc publiczn?. Jednym z warunków korzystania z pomocy publicznej b?dzie wspó?praca przedsi?biorstw z edukacj? i nauk?, mi?dzy innymi poprzez tworzenie klas patronackich, organizacj? sta?y, praktyk, a tak?e zlecanie uczelniom wy?szym ró?nego rodzaju bada?. Dlatego te? zaznacza si? wyra?na zale?no??: wspó?praca, o której mowa to ju? nie tylko kwestia ideologiczna, ale w ogromnej mierze biznes dla firm.

 

Podczas konferencji wr?czono wyró?nienia dla aktywnych przedsi?biorców, którzy „wspieraj? pracowników w rozwoju kariery zawodowej, m?odzie? w rozwoju kompetencji i umiej?tno?ci technicznych, wspó?pracuj? z uczelniami, szko?ami i placówkami edukacyjnymi, a tak?e wspieraj? zarz?dzaj?cego stref? w dialogu biznesu z edukacj?”. Wyró?nione firmy to: Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o. oraz Sieros?awski Group Jan Sieros?awski. Za wieloletni? i znacz?c? rol? w dialogu edukacja – nauka – biznes zosta?o docenione równie? Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które w tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia.

Dr hab. in?. Boles?aw Karwat, który do niedawna pe?ni? funkcj? kierownika Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, w imieniu rektora AGH prof. dr. hab. in?. Tadeusza S?omki przekaza? maj?tek ruchomy ZOD AGH w Mielcu na rzecz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, który ma by? wykorzystywany podczas zaj?? odbywaj?cych si? w M?odzie?owej  Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.

 

Pan Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu przedstawi? model wspó?pracy edukacji z otoczeniem spo?eczno-gospodarczym. S?owem kluczem we wspomnianym dialogu jest partnerstwo edukacji i biznesu, mimo i? realizuj? one inne misje. Misj? edukacji jest kszta?ci? na najwy?szym poziomie zgodnie z oczekiwaniami gospodarki opartej na wiedzy. Misj? biznesu jest z kolei dzia?a? dla osi?gniecia zysku. Te dwie strony ??czy m?ody cz?owiek – ucze?, pó?niej wykszta?cony absolwent i wreszcie kompetentny pracownik. To w?a?nie on zapewnia zysk dla przedsi?biorcy. Dlatego warto w niego zainwestowa? ju? na etapie edukacji wczesnoszkolnej, bo pos?uguj?c si? przys?owiem mo?emy rzecz: „czego Ja? si? nie nauczy? w szkole, tego Jan nie b?dzie umia?”. Stajemy przed pytaniem, czego uczy? tego m?odego cz?owieka; czy tylko zawodu, a mo?e warto skupi? si? jeszcze na umiej?tno?ciach mi?kkich? Zapewne tak, bo przecie? do?wiadczenie pokazuje, ?e raz wyuczony zawód nie starcza na ca?e ?ycie, a do zdobywania nowego niezb?dne s? kompetencje mi?kkie. W prezentacji pokazano konkretne przyk?ady dialogu edukacji i biznesu, które s? realizowane w ramach projektów „Mielec stawia na zawodowców” oraz „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”. Przekonywuj?co wybrzmia?a równie? wspó?praca z PZL Mielec przy organizacji zaj?? praktycznych dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy oraz wspó?praca z Kirchhoff Polska przy organizacji zaj?? w systemie modu?owym dla osób ju? pracuj?cych.

 

W dobie deficytów kadrowych na rynku pracy, bardzo cennym wyst?pieniem, nie tylko dla przedstawicieli edukacji i nauki, ale tak?e przedsi?biorców by?o wyst?pienie Pani dr Magdaleny Jelonek z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, która opieraj?c si? na wynikach bada? przedstawi?a kompetencje przysz?o?ci, tj.: krytyczne my?lenie i nadawanie sensu dzia?aniom, inteligencja spo?eczna, nowatorskie my?lenie, kompetencje mi?dzykulturowe, analiza danych i formu?owanie na ich podstawie wniosków, kompetencje j?zykowe specyficzne dla nowych mediów, multidyscyplinarno??, wirtualna wspó?praca, umiej?tno?? projektowania i filtrowania najwa?niejszych informacji. W?ród czynników, które maj? realny wp?yw na kondycj? rynku pracy nale?y wyró?ni?: wzrastaj?ca d?ugo?? ?ycia (w dobrej kondycji), inteligentne urz?dzenia i systemy (zamazanie rozdzia?u ludzie – maszyny), komputeryzacja i „programowalno??” rzeczywisto?ci, nowe media a tym samym nowe sposoby komunikacji, ?wiat globalnie po??czony, odmienne struktury organizacyjne i warunki pracy.

Prof. dr hab. in?. Zbigniew K?kol z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w swoim wyst?pieniu odniós? si? do sposobu my?lenia „na tak” w kontek?cie transferu technologii z uczelni do przemys?u. W gospodarce opartej na wiedzy, wspó?praca na styku nauka-biznes jest jednym z najistotniejszych procesów innowacyjnych. W spo?ecze?stwie wiedzy gospodarka potrzebuje od uczelni dobrze wykszta?conych i zmotywowanych ludzi, pomys?ów na prze?omowe innowacje, a tak?e wiedzy stanowi?cej podstaw? do opracowania nowych technologii i produktów. Z drugiej strony nauka oczekuje od przemys?u zapotrzebowania na badania oraz finansowania. Ró?nice mi?dzy nauk? a przemys?em s? znacz?ce, ale trzeba zastanowi? si? jak budowa? pomosty mi?dzy tymi dwoma ?wiatami. W Polsce nie mamy jeszcze takich tradycji, ale AGH ze swoj? ofert? stara si? te tendencje prze?amywa? (mi.in. poprzez Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsi?biorczo?ci i Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH). W koncepcji my?lenia na tak trzeba u?wiadomi? sobie, ?e czynnikiem kluczowym s? ludzie, gdy? transfer wiedzy jest najskuteczniej i najlepiej realizowany przez transfer ludzi. To cz?owiek jest kluczem do sukcesu.

 

Dr in?. Dominik Kowal, dr in?. Arkadiusz Szmal i dr hab. in?. Pawe? Kwa?niewski – reprezentanci Centrum Transferu Technologii AGH oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. podzielili si? do?wiadczeniami zwi?zanymi ze scoutingiem wiedzy i technologii AGH. Priorytetem uczelni jest realizacja zada? wpisanych w trójk?t wiedzy, na który sk?adaj? si? kszta?cenie, badania naukowe oraz innowacje. Sama uczelnia winna stawa? si? konsorcjum akademicko-gospodarczym, tak aby zwi?kszy? efektywno?? transferu wiedzy do przemys?u. Kluczowa w tym procesie jest rola brokerów innowacji, którzy s? po?rednikami w kontaktach nauki z przemys?em. Dr hab. in?. Pawe? Kwa?niewski zaprezentowa? uczestnikom konferencji konkretne przyk?ady dobrych praktyk zwi?zane z wykorzystaniem wiedzy akademickiej w przemy?le.

 

Dr in?. Krzysztof Kurowski w wyst?pieniu „Cyfrowa gospodarka inspirowana cyfrow? nauk?” przedstawi? skrótowo profil dzia?alno?ci Pozna?skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego ICHB PAN, którego rol? jest wspieranie nauki poprzez tworzenie infrastruktury teleinformatycznej i warunków do rozwoju cyfrowej nauki i gospodarki. Obecnie w wielu przypadkach odchodzi si? od rzeczywistych symulacji na rzecz symulacji komputerowych, co niew?tpliwie mo?e przyspiesza? procesy produkcyjne. PCSS jest cennym partnerem naukowo-technologicznym dla przedsi?biorstw u?atwiaj?cym wprowadzanie innowacji i szeroko poj?ty rozwój (m.in. poprzez symulacje komputerowe, wirtualn? rzeczywisto??, wizualizacje itp.). Ponadto posiada ugruntowan? pozycj? jako partnera w wielu projektach badawczo-rozwojowych realizowanych na arenie polskiej i mi?dzynarodowej.

 

Prawid?owe zidentyfikowanie potrzeb, okre?lenie problemów, wyznaczenie pewnych kierunków dzia?a?, a tak?e podj?cie efektywnej wspó?pracy pomi?dzy edukacj?, nauk? i biznesem wp?ynie na wypracowanie standardów dzia?a? sprzyjaj?cych zarówno efektywniejszemu kszta?ceniu, jak i pozyskiwaniu pracowników, co w przysz?o?ci przyczyny si? do sukcesu spo?eczno-gospodarczego nie tylko naszego regionu, ale tak?e Polski.


„Przygotowanie pedagogiczne” i „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna” to kolejne studia podyplomowe uruchamiane w CKPiDN w Mielcu  Mi?o nam poinformowa?, ?e 28 pa?dziernika br. rozpoczynaj? si? studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” i „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna” >>>


Mi?o nam poinformowa?, ?e 28 pa?dziernika br. rozpoczynaj? si? studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” i „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna”. Studia te s? organizowane we wspó?pracy z Tarnowsk? Szko?? Wy?sz?.

 

Trwaj? zapisy na inne studia podyplomowe.

Wi?cej informacji o studiach: tutaj.

 

 

Zapraszamy.


Wdra?anie nowej podstawy programowej w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej  Serdecznie zapraszamy nauczycieli na szkolenie, które odb?dzie si? 10 pa?dziernika br. o godz. 13.00 w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA przy ul. Ks. H. Arczewskiego 7>>>


Serdecznie zapraszamy nauczycieli na trzygodzinne szkolenie, które odb?dzie si? 10 pa?dziernika br. o godz. 13.00 w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA przy ul. Ks. H. Arczewskiego 7

 

Szkolenie poprowadzi Pani dr Barbara Wolny z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddzia? w Tarnobrzegu.

 

Udzia? w szkoleniu jest nieodp?atny.

 

Nauczyciele otrzymuj? za?wiadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.

 

>>> Zg?oszenie uczestnictwa <<<


Startuje nasza sie?: Doradztwo zawodowe w szkole  Zapraszamy nauczycieli realizuj?cych zaj?cia z doradztwa zawodowego w szko?ach wszystkich poziomów edukacyjnych do uczestnictwa w sieci wspó?pracy i samokszta?cenia Doradztwo zawodowe w szkole>>>


Zapraszamy nauczycieli realizuj?cych zaj?cia z doradztwa zawodowego w szko?ach wszystkich poziomów edukacyjnych do uczestnictwa w sieci wspó?pracy i samokszta?cenia Doradztwo zawodowe w szkole.

 

W ramach dzia?ania sieci Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu udost?pnia:

 • przestrze? wirtualn? do kontaktów i wymiany do?wiadcze? uczestnicz?cych w sieci;
 • materia?y edukacyjne do prowadzenia zaj?? (publikacje, scenariusze lekcji, filmy itp.);
 • mo?liwo?? uczestnictwa w nieodp?atnych formach doskonalenia przydatnych w zaj?ciach z doradztwa zawodowego.

 

Prac? sieci wspiera Koordynator Sieci: Danuta Zdonek.

 

Uczestnictwo w sieci jest nieodp?atne.

 

 

>>> Zapisy do sieci <<<


Ju? po konferencji „Zrozumie? ucznia…” W pi?tek 29 wrze?nia br. w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu – przyjaznym, dobrze znanym nauczycielom miejscu szkoleniowym - odby?a si? konferencja inauguruj?ca nowy rok szkolny 2017/2018 Zrozumie? ucznia – wsparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela >>>


Jednym z wyzwa? wspó?czesnej edukacji jest to, w jaki sposób m?drze zindywidualizowa? proces nauczania, maj?c jednocze?nie wiedz?, ?e ka?dy ucze? jest inny. Uczniowie ró?ni? si? dojrza?o?ci? intelektualn?, emocjonaln?, spo?eczn?, maj? odmienne temperamenty, a tak?e preferowane style poznawcze. Do?wiadczenia zwi?zane ze ?rodowiskiem rodzinnym równie? warunkuj? okre?lone poziomy motywacji i samodzielno?ci. Czynniki te sprawiaj?, ?e uczniowie s? indywidualno?ciami i w pracy z ka?dym z nich nie mo?na pos?ugiwa? si? odgórnie przyj?tymi schematami. Ka?de dziecko ze swoimi umiej?tno?ciami i uzdolnieniami, niedoci?gni?ciami, a nawet powa?nymi brakami to prawdziwa indywidualno?? i wyzwanie w pracy nauczycieli.

 

W pi?tek 29 wrze?nia br. w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu – przyjaznym, dobrze znanym nauczycielom miejscu szkoleniowym - odby?a si? konferencja inauguruj?ca nowy rok szkolny 2017/2018 Zrozumie? ucznia – wsparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela. Konferencja by?a prób? wsparcia nauczycieli w zakresie niektórych aspektów indywidualizacji procesu nauczania w celu maksymalnego rozwoju potencja?u ucz?cych si?. Spotkanie rozpocz?? krótkim filmem Pan Zdzis?aw Nowakowski - Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, wprowadzaj?c zgromadzonych w tematyk? spotkania i przedstawiaj?c plan konferencji. Pierwszym punktem konferencji by?o omówienie Priorytetów MEN na rok szkolny 2017 – 2018 przez dr Barbar? Wolny – nauczyciela konsultanta Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddzia? w Tarnobrzegu. Omawiaj?c poszczególne priorytety prelegentka wskazywa?a konkretne rozwi?zania, w jaki sposób realizowa? je na poszczególnych lekcjach. Kolejnym wyk?adowc? by? dr Witold Ko?odziejczyk - redaktor naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog”. W szkole pojawia si? nowe pokolenie, z cechami, które stanowi? wyzwanie dla nauczyciela, poniewa? powinien on utrzyma? uwag? uczniów i ich zainteresowa? – skonstatowa? wyk?adowca. Prelegent odniós? si? do tytu?u konferencji stwierdzaj?c, ?e „zrozumie? ucznia to odkry? jego osobisty potencja?, bo to na nim, a nie na deficytach ucze? buduje swoj? przysz?o?? i kreuje karier? zawodow?”. Rol? nauczyciela jest pomóc uczniowi w budowaniu poczucia warto?ci i kszta?towa? pewne cechy charakteru jak: dyscyplina, s?owno??, uczciwo??. Wa?ne, aby nauczyciel pomóg? uczniowi w budowaniu spójno?ci wewn?trznej w odniesieniu do nauczycieli, rodziców, kolegów i samych siebie. Wyk?adowca podawa? przyk?ady samodzielnej, odpowiedzialnej  i kreatywnej dzia?alno?ci pracy uczniów w wybranych szko?ach, gdzie nauczyciele obdarzaj?c zaufaniem uczniów wspieraj? ich aktywno?ci nie wyr?czaj?c ich w pracy. Kolejny wyk?adowca dr Wanda Matras-Mastalerz - adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, omówi?a i zaproponowa?a nauczycielom publikacje z zakresu neurodydaktyki, w których mo?na znale?? wskazówki jak rozwija? kreatywno?? u uczniów. Prelegentka podkre?li?a wag? rozwijania samodzielno?ci u uczniów przez wsparcie ich przez nauczycieli, ale ich nie wyr?czaj?c, zgodnie z zasad?: „pomó? mu samemu to zrobi?”. Pani dr odnios?a si? równie? do wypowiedzi pierwszego wyk?adowcy – Pana dr. W. Ko?odziejczyka podkre?laj?c jak wa?ne jest rozbudzenie ciekawo?ci uczniów, bo dopiero wtedy uczniowie ucz? si? („mózg pyta, po co mamy si? tego uczy??”). Je?eli co? nas interesuj?, to wtedy si? uczymy. Pani Bo?ena Zdebko – Prezes Stowarzyszenia „?ycie w naszych r?kach” – podzieli?a si? z nauczycielami swoimi uwagami na temat tego jak pomóc uczniom z traumatycznymi do?wiadczeniami odnale?? si? w swojej grupie rówie?ników. Stowarzyszenie udziela wsparcia zarówno osobom, które do?wiadczy?y traumatycznych zdarze?, jak i tym, którzy je wspieraj?. Ofert? Poradni Uzale?nie? dla Dzieci, M?odzie?y i Doros?ych w Przec?awiu przedstawi?a Pani Edyta Dylewska. Swoimi do?wiadczeniami dotycz?cymi edukacji w szkole zawodowej podzieli si? z Pan Mariusz Zyngier – nauczyciel przedmiotów zawodowych z Zespo?u Szkó? w Po?a?cu. W czasie wyk?adu przedstawi? przyk?ady aktywno?ci uczniów: praktyk i projektów mi?dzynarodowych, w których niejednokrotnie zdobywali presti?owe nagrody. Na uwag? zas?uguje fakt, ?e do zespo?u szkó?, w którym pracuje Pan Mariusz przyjmowani s? wszyscy ch?tni uczniowie, równie? ci, którzy nie legitymuj? si? wysokimi osi?gni?ciami edukacyjnymi. I to równie? ci uczniowie aktywizuj? si? i anga?uj? w ró?ne projekty szko?y. Podczas takich aktywno?ci uczniowie ucz? si? mi?dzy innymi pracy w zespole – umiej?tno?ci szczególnie poszukiwanej przez pracodawców. Prelegent zako?czy? swoje wyst?pienie sentencj? motywuj?c? nauczycieli do pracy: „Edukacja nie zmienia ?wiata. Edukacja zmienia ludzi. Ludzie zmieniaj? ?wiat”.

 

Cieszymy si?, ?e konferencja zosta?a przychylnie odebrana przez uczestnicz?cych w niej nauczycieli i okre?lona jako bardzo potrzebna nauczycielom „na starcie” nowego roku szkolnego. Przy tej okazji ?yczymy nauczycielom wielu sukcesów edukacyjnych. W spotkaniu wzi??o udzia? prawie sto osób.

 

Do pobrania prezentacje (PDF):

 

Dr Witold Ko?odziejczyk  - Zrozumie? ucznia

 


Dr Wanda Matras-Mastrzalerz - Rozwijanie procesów my?lowych ucznia w toku lekcji godno?ci


 

Dr Barbara Wolny - Aktualna, efektywna edukacja -podstawowe kierunki

 


 

Edyta Dylewska - Nic tak nie niszczy jak udawanie

 


 

Mariusz Zyngier - Zrozumie? ucznia , wparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela

 


Bo?ena Zdebko - Wparcie nauczycieli w readaptacji uczniów po traumatycznych prze?yciach

 


Film Youtube - "Kropka"


Zapraszamy na wyk?ad - Bezpiecze?stwo cyfrowe wynikaj?ce z nowego Prawa O?wiatowego CKPiDN zaprasza dyrektorów szkó? i oddelegowanych nauczycieli na wyk?ad z prezentacj? nt.: Nowe obowi?zki szkó? i organów prowadz?cych w zakresie zapewnienia bezpiecze?stwa cyfrowego wynikaj?ce z nowego Prawa O?wiatowego >>>


CKPiDN zaprasza dyrektorów szkó? i oddelegowanych nauczycieli na wyk?ad z prezentacj? nt.:  Nowe obowi?zki szkó? i organów prowadz?cych w zakresie zapewnienia bezpiecze?stwa cyfrowego wynikaj?ce z nowego Prawa O?wiatowego. Spotkanie poprowadzi Pan Krzysztof G?omb Prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", który by? cz?onkiem zespo?u MEN opracowuj?cego zalecane dzia?ania profilaktyczne i procedury bezpiecze?stwa.

 

Spotkanie jest nieodp?atne i odb?dzie si? 4 pa?dziernika br. o godz. 10.00 w Auli Katolickiego Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu


„Szlachetne zdrowie” w szkole …  Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych na konferencje „Szko?a Promuj?ca Zdrowie inwestycj? w zdrowie ucznia i jego rodziny” >>>


Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych na konferencje „Szko?a Promuj?ca Zdrowie inwestycj? w zdrowie ucznia i jego rodziny”. Spotkanie poprowadzi Pani dr Barbara Wolny z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddzia? w Tarnobrzegu.

 

Termin konferencji: odb?dzie si? 3 pa?dziernika br. o godz. 14.00 w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu. Nauczyciele otrzymuj? potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

 

Udzia? w spotkaniu jest nieodp?atny.

 

>>> ZAPISY <<<


Geografia – oczekiwane przez nauczycieli studia podyplomowe w CKPiDN Wychodz?c naprzeciw potrzebom edukacyjnym nauczycieli, CKPiDN w Mielcu zaprasza na studia podyplomowe: Geografia dla nauczycieli>>>


Wychodz?c naprzeciw potrzebom edukacyjnym nauczycieli, CKPiDN w Mielcu zaprasza na studia podyplomowe: Geografia dla nauczycieli. Studia te organizowane s? we wspó?pracy z Wy?sz? Szko?? Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Elektroniczne zg?oszenia przyjmujemy do 15 pa?dziernika br.

 

 

Wi?cej informacji i zg?oszenia: tutaj

 

 


Rekrutacja KKZ - Komunikat http://null Ze wzgl?du na brak wolnych miejsc, nie ma ju? mo?liwo?ci zapisania si? na kursy z zakresu kwalifikacji zawodowych M44, M19, E13 i E14. Zosta?y ostatnie miejsca na KKZ E3 - serdecznie zapraszamy.Studia podyplomowe w CKPiDN CKPiDN w Mielcu we wspó?pracy z Tarnowsk? Szko?? Wy?sz? i O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe >>>


CKPiDN w Mielcu we wspó?pracy z Tarnowsk? Szko?? Wy?sz? i O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe. Zwracamy uwag? na „nowo??” w naszej ofercie: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.

 

W przygotowaniu s? studia podyplomowe: Geografia.

 

Zaj?cia odbywaj? si? w Mielcu, ?rednio co dwa tygodnie w weekendy.

 

Prosimy o przesy?anie zg?osze? do 29 wrze?nia 2017 r.

 

Zg?oszenia: tutaj

 

 


Zrozumie? ucznia …… - konferencja inauguruj?ca nowy rok szkolny  Pocz?tek nowego roku szkolnego jest okazj? do corocznego spotkania braci nauczycielskiej ze szkó? powiatu mieleckiego >>>


Pocz?tek nowego roku szkolnego jest okazj? do corocznego spotkania braci nauczycielskiej ze szkó? powiatu mieleckiego, dlatego serdecznie zapraszamy nauczycieli na konferencj? „Zrozumie? ucznia – wsparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela”. Konferencj? rozpoczynamy kolejny rok wspó?pracy z nauczycielami ze szkó? z powiatu mieleckiego. Spotkanie rozpocznie krótka informacja nt. priorytetów MEN na rok szkolny 2017/2018. Dalsza cz??? konferencji b?dzie po?wi?cona ró?nym aspektom indywidualizacji procesu nauczania. Zostanie równie? poruszona kwestia w??czenia m?odzie?y z problemami np. zdrowotnymi w ?rodowisko szkolne oraz  metod pracy z takimi uczniami. Swoimi refleksjami nt. nauczania podzieli si? nauczyciel, dla którego uczenie jest pasj?. Mamy nadziej?, ?e tematy poruszane na konferencji b?d? inspiracj? do wymiany zda? i dyskusji zgromadzonych.

Nasze zaproszenie do udzia?u w wydarzeniu przyj?li prelegenci - znamienici przedstawiciele ?rodowiska edukacyjnego.

 

Jednym z problemów wspó?czesnej edukacji jest to, w jaki sposób m?drze zindywidualizowa? proces nauczania, maj?c jednocze?nie wiedz?, ?e ka?dy ucze? jest inny. Uczniowie ró?ni? si? dojrza?o?ci? intelektualn?, emocjonaln?, spo?eczn?, maj? odmienne temperamenty, a tak?e preferowane style poznawcze. Do?wiadczenia zwi?zane ze ?rodowiskiem rodzinnym równie? warunkuj? okre?lone poziomy motywacji i samodzielno?ci. Czynniki te sprawiaj?, ?e uczniowie s? indywidualno?ciami i w pracy z ka?dym z nich nie mo?na pos?ugiwa? si? odgórnie przyj?tymi schematami. Ka?de dziecko ze swoimi umiej?tno?ciami i uzdolnieniami, niedoci?gni?ciami, a nawet powa?nymi brakami to prawdziwa indywidualno?? i wyzwanie w pracy nauczycieli. Konferencja jest prób? wsparcia nauczycieli w zakresie niektórych aspektów indywidualizacji procesu nauczania w celu maksymalnego rozwoju potencja?u ucz?cych si?.

 

Program:

1. 12.00 – 12.20

 

Rozpocz?cie konferencji

Priorytety MEN na rok szkolny 2017/2018dr Barbara Wolny– nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddzia? w Tarnobrzegu

 

2. 12.25 – 12.55

 

Zrozumie? ucznia – wsparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela, dr Witold Ko?odziejczyk, redaktor naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog”

 

3. 13.00 – 13.30

 

Rozwijanie procesów my?lowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pami?ci i rozwoju intelektudr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

4. 13.30 – 13.45

 

PRZERWA

 

5. 13.45 – 14.15

 

Wsparcie nauczycieli w readaptacji uczniów po traumatycznych do?wiadczeniach – Bo?ena Zdebko – Prezes Stowarzyszenia „?ycie w naszych r?kach”

 

6. 14.20 – 14.50

 

Jak uczy? z pasj?? Mariusz Zyngier – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Zespó? Szkó? w Po?a?cu

 

7. 14.55 – 15.25

 

Dyskusja z udzia?em nauczycieli.

 

Konferencja odb?dzie si? 29 wrze?nia br. o godz. 12.00 w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA przy ul. Ks. H. Arczewskiego 7

 

Udzia? w konferencji jest nieodp?atny. Nauczyciele otrzymuj? za?wiadczenie o uczestnictwie.

 

>>> Zg?oszenia uczestnictwa <<<

 

Do zobaczenia na konferencji.

 

 

 


Geografia - nowe studia podyplomowe w CKPiDN  W zwi?zku ze now? podstaw? programow? dla szkó? podstawowych, w roku szkolnym 2017/2018 CKPiDN planuje uruchomienie dwusemestralnym studiów podyplomowych Geografia >>>


W zwi?zku ze now? podstaw? programow? dla szkó? podstawowych, w roku szkolnym 2017/2018 CKPiDN planuje uruchomienie dwusemestralnym studiów podyplomowych Geografia.

 

Koszt studiów to 1850 z?. za semestr. Rekrutacja zostanie uruchomiona we wrze?niu br.

Trwa rekrutacja na pozosta?e studia podyplomowe.

 

http://www.ckp.edu.pl/nauczyciele/studia,podyplomowe.html


Rozpocz??y si? studia podyplomowe Doradztwo zawodowe  10 czerwca br. odby? si? pierwszy zjazd w ramach studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe>>>


Pocz?wszy od roku szkolnego 2019/2020, w klasie VII i VIII szko?y podstawowej b?d? realizowane zaj?cia z zakresu doradztwa zawodowego w liczbie min. 10 godzin rocznie (Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkó?). W zwi?zku z tym, w celu przygotowania nauczycieli do pe?nienia funkcji doradcy zawodowego, CKPiDN w Mielcu we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie uruchamia?o studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe. 10 czerwca br. odby? si? pierwszy zjazd. Zaj?cia b?d? realizowane w Mielcu – spotkania ?rednio 1x w miesi?cu w Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu. Kolejny zjazd uczestników studiów – 23 i 24 wrze?nia br.

 

 

Wi?cej informacji w za??czniku.

 


Podstawy programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki w Mielcu sta? si? okazj? do zainicjowania projektu nauki programowania dedykowanego uczniom pierwszych etapów edukacyjnych. >>>


VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki w Mielcu sta? si? okazj? do zainicjowania projektu nauki programowania dedykowanego uczniom pierwszych etapów edukacyjnych. Akcja odby?a si? pod has?em „Mieleccy przedsi?biorcy wspieraj? nauk? programowania”. Pomys?odawc? przedsi?wzi?cia jest Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które mog?o zrealizowa? swoj? koncepcj? dzi?ki wspó?pracy z firm? Kronospan Mielec Sp. z o.o., która ufundowa?a  materia?y dydaktyczne dla pilota?owej grupy 20 nauczycieli z mieleckich szkó? podstawowych. Wyra?amy nadziej?, ?e ta ciekawa i innowacyjna inicjatywa spotka si? z uznaniem  w mieleckim ?rodowisku i zach?ci kolejnych przedsi?biorców do jej wsparcia, a tym samym rozwoju.

 

Nie od dzi? wiadomo, ?e ogromny post?p technologiczny wymóg? stan rzeczy, w którym informatyka wraz z nauk? programowania staj? si? kompetencj? kluczow? XXI wieku. Cyfryzacja i rozwój technologii sprawiaj?, ?e j?zyk programowania to ju? j?zyk komunikacji, którego niew?tpliwie warto uczy? od najm?odszych lat. Maj?c na uwadze ten stan rzeczy pierwszego dnia festiwalu odby?o si? seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Uczymy dzieci programowa? od najm?odszych lat”.

 

Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu podczas seminarium podkre?li? rosn?c? rol? umiej?tno?ci programowania we wspó?czesnym ?wiecie, który niew?tpliwie zdominowany jest przez nowoczesne technologie. VIII edycja Festiwalu jest pocz?tkiem projektu, który nie tylko b?dzie sprzyja? odpowiedzi na pytanie „Dlaczego programowanie jest wa?ne i warto si? go uczy??”, ale przyczyni si? tak?e do rozpowszechnienia i wcielenia w ?ycie tej idei. Dyrektor Nowakowski powiedzia?, ?e instytucja, któr? kieruje odpowiada za kszta?cenie m?odzie?y w szko?ach zawodowych, ale maj?c ?wiadomo??, ?e odpowiednie ukszta?towanie najm?odszego pokolenia b?dzie sprzyja?o nauce w szko?ach ponadgimnazjalnych, ch?tnie inicjuje tego typu przedsi?wzi?cia.  Programowanie jest fundamentem edukacji informatycznej wspieraj?cej wszystkie pola aktywno?ci mózgu. Obok nauki pisania, czytania i liczenia stanowi czwart? kompetencj?. Uczy twórczego, logicznego, kreatywnego my?lenia i umiej?tno?ci dostrzegania problemów i radzenia sobie z nimi. Wa?nym jest, aby wyposa?y? dzieci w te umiej?tno?ci, pocz?tkowo w oderwaniu od technologii, która powinna by? dopiero kolejnym ogniwem w nauce programowania.

 

W ramach akcji „Mieleccy przedsi?biorcy wspieraj? nauk? programowania” firma Kronospan ufundowa?a 20 nauczycielom z mieleckich szkó? podstawowych zintegrowane zestawy materia?ów do nauki programowania sk?adaj?ce si? z gry dydaktycznej do nauki programowania „Scottie Go!” oraz tabletu. Ponadto w ramach seminarium nauczyciele wzi?li udzia? w pokazowej lekcji z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego, który otrzymali. Lekcj? przeprowadzi? Zbigniew Karwasi?ski z Pozna?skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego dzia?aj?cego przy Polskiej Akademii Nauk. Rol? nauczycieli, którzy wzi?li udzia? w pilota?owej lekcji b?dzie przygotowanie dwóch scenariuszy zaj?? z nauki programowania, a nast?pnie przeniesienie ich do swojego ?rodowiska szkolnego w my?l idei, ?e programowa? mo?na bez znajomo?ci jakiegokolwiek j?zyka programowania w atmosferze gry, zabawy i logicznego my?lenia.

 

Seminarium by?o tak?e okazj? do wr?czenia naród w konkursie „Kodowanie bez komputera”.

 

Podsumowaniem niech b?d? s?owa Marka Cubana, biznesmena, miliardera, który „wyszed? poza schemat” i swoj? karier? rozpocz?? w wieku 12 lat od sprzeda?y worków na ?mieci. Wed?ug Cubana kompetencj? przysz?o?ci b?dzie kreatywne my?lenie. Miliarder wyja?nia, ?e najwa?niejsze to mie? dobry pomys? i umie? wyj?? poza schemat. Ca?? reszta zajm? si? maszyny (zaprogramowane komputery i roboty), które pod wieloma wzgl?dami s? dok?adniejsze i wydajniejsze ni? cz?owiek.


Zarz?dzanie w o?wiacie Tarnowska Szko?a Wy?sza prowadzi nabór na studia podyplomowe „Zarz?dzanie w o?wiacie” >>>


Tarnowska Szko?a Wy?sza prowadzi nabór na studia podyplomowe „Zarz?dzanie w o?wiacie”.

Studia rozpoczn? si? 12 maja br. o godz. 16:30 w siedzibie Tarnowskiej Szko?y Wy?szej przy ul. Mo?cickiego 27 w Tarnowie.

 

Prowadzona jest tak?e rekrutacja na studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Rozpocz?cie studiów – wrzesie? 2017 r.

 

Szczegó?owe informacje na temat studiów udzielane s? przez pracowników dziekanatu pod numerem telefonu 14 657 10 55 wew.15 oraz pracowników sekretariatu pod numerem telefonu 14 657 10 55 wew.12.


Wycieczek i zielonych szkó? czas nasta?…. Zapraszamy nauczycieli ze szkó? i przedszkoli na kurs: Kierownik wycieczek szkolnych>>>


Kierownik wycieczek szkolnych

 

Cel kursu:

uzyskanie uprawnie? do pe?nienia funkcji kierownika: wycieczek szkolnych, imprezkrajoznawczo turystycznych (biwaki, konkursy, turnieje) i imprez edukacyjno-krajoznawczych(zielone szko?y, bia?e szko?y, szko?y ekologiczne)

 

Podstawa prawna:

Rozporz?dzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobuorganizowania przez publiczne przedszkola, szko?y i placówki krajoznawstwa i turystykiLiczba godzin: 10 (po 45 min)

 

Organizacja kursu:

Zaj?cia odb?d? si? wg harmonogramu:w pi?tek 28 kwietnia od godz. 15.00 do 18.15 (4 godz.) i sobot? 29 kwietnia od godz. 8.00 do13.00 (6 godz.)W czasie kursu przewidziane s? przerwy z kaw?, herbat?.

 

Miejsce przeprowadzenia kursu:

Katolickie Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu,ul. Ks. H. Arczewskiego 7, II pi?tro sala 9

 

Koszt kursu:

60,00 z? od uczestnika – p?atne gotówk? na kursie.

 

Forma zg?osze?:

zg?oszenia elektroniczne ze strony internetowej CKPiDN:

>> ZAPISY <<

 


Rozwój emocjonalny w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego  6 kwietnia br. nauczyciele wychowania przedszkolnego uczestniczyli w konferencji Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka przedszkolnego >>>


 Wydawnictwo Podr?cznikarnia i jego oferta edukacyjna  
 Beata Wrzesie? - prezentacja  

6 kwietnia br. w ZOD AGH w Mielcu odby?a si? konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka przedszkolnego. Spotkanie, po?wi?cone zapisom w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, dotycz?cym rozwijania inteligencji emocjonalnej dzieci, prowadzi?a Pani Beata Wrzesie?. Cz??? edukacyjna zosta?a wzbogacona  prezentacj? pakietów edukacyjnych „Zabawy z porami roku” Wydawnictwa Edukacyjnego Podr?cznikarnia. W konferencji wzi??o udzia? ponad pi??dziesi?t nauczycielek z przedszkoli z powiatu mieleckiego.


W przysz?ym tygodniu - bezp?atne formy doskonalenia dla nauczycieli Zapraszamy nauczycieli na lekcj? otwart? i szkolenie>>>


Zapraszamy nauczycieli na:

 

 

lekcj? otwart?: Obliczanie obj?to?ci publikacji, czyli przeliczenia arkusza wydawniczego i autorskiego na ilo?? materia?u wydawniczego.

Termin: 12 IV 2017 r. godz. 7.30

Liczba godzin: 1 godz. lekcyjna

Miejsce: CKPiDN  ul. Wojska Polskiego 2B, sala 12

Prowadz?cy: Marlena Mosior (CKPiDN w Mielcu)

Zapisy

 

szkolenie: Jak uczy? matematyki w klasach I-III?

Termin: 12 IV 2017 r. godz. 14.00

Liczba godzin: 4 godz. lekcyjne

Miejsce: Katolickie Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu,

ul. Ks. H. Arczewskiego 7, sala 9

Prowadz?cy: Bo?ena ?liwiak (PCEN Rzeszów)

Zapisy

 

Wszyscy uczestnicy otrzymuj? potwierdzenie uczestnictwa.


Przygotowanie do wdro?enia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli wraz z Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie rozpoczyna cykl dzia?a? informacyjnych i szkoleniowych zwi?zanych z wdra?aniem nowej podstawy programowej >>>


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli wraz z Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie rozpoczyna cykl dzia?a? informacyjnych i szkoleniowych zwi?zanych z wdra?aniem nowej podstawy programowej w roku szkolnym 2017/2018. Zapisy i pe?na informacja na temat szkole? podane s? na stronie internetowej PCEN .


Konkursy w ramach VIII MFNiT Konkursy w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki - komunikat dla szkó? ponadgimnazjalnych - regulaminy konkursów > > >


Zapraszamy uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mieleckiego, do udzia?u w konkursach organizowanych w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki:

 

 

 • Konkurs budowy i programowania robotów (dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych) – konkurs organizowany przy wspó?pracy ze „?wiatem Robotyki - pobierz regulamin > > >
 • Zawody modeli lotniczych (dla uczestników M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”)
 • Konkurs techniczny im. Jeffrea Pino „M?ody Konstruktor”- organizowany przez Polskie Zak?ady Lotnicze przy wspó?pracy z CKPiDN  w Mielcu (dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych) - pobierz REGULAMIN > > >
 • Bliskie spotkania Pythona z Edisonem (dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych) - pobierz REGULAMIN > > >
 • Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawaj?cych (dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z kierunków zwi?zanych z obróbk? materia?ów)

 

Zg?oszenia do konkursów przyjmowane s? od dnia 20 marca 2017 roku do 8 maja 2017 r. za pomoc? elektronicznego formularza dost?pnego pod linkiem:

 

Zapisy na konkursy dla uczniów - kliknij tutaj > > >

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Konkursy w ramach VIII MFNiT Konkursy w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki - komunikat dla gimnazjów - regulaminy konkursów > > >


 

Zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu powiatu mieleckiego, do udzia?u w konkursach organizowanych w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki:

 

 • Lotnictwo w programie Scratch (dla uczniów SP klas IV-VI i uczniów gimnazjów) - POBIERZ REGULAMIN > > >
 • Konkurs budowy i programowania robotów (dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych) – konkurs organizowany przy wspó?pracy ze „?wiatem Robotyki” pobierz regulamin > > >
 • Zawody modeli lotniczych (dla uczestników M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”)
 • Konkurs wiedzy o historii rozwoju techniki w regionie (dla uczniów gimnazjów) - Historia Centralnego Okr?gu Przemys?owego – 80 rocznica powstania -  POBIERZ REGULAMIN > > >
 • Bliskie spotkania Pythona z Edisonem (dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych) POBIERZ REGULAMIN > > >
 • Konkurs techniczny im. Jeffrea Pino „M?ody Konstruktor”- organizowany przez Polskie Zak?ady Lotnicze przy wspó?pracy z CKPiDN  w Mielcu (dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych) POBIERZ REGULAMIN > > >

 

 

Zg?oszenia do konkursów przyjmowane s? od dnia 20 marca 2017 roku do 8 maja 2017 r. za pomoc? elektronicznego formularza dost?pnego pod linkiem:

 

Zapisy na konkursy dla uczniów - kliknij tutaj > > >

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Konkursy w ramach VIII MFNiT Konkursy w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki - komunikat dla szkó? podstawowych - regulaminy konkursów > > >


Zapraszamy uczniów szkó? podstawowych z terenu powiatu mieleckiego, do udzia?u w konkursach organizowanych w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki:

 

 • Kodowanie bez komputera (dla uczniów klas I-III szkó? podstawowych) - pobierz regulamin > > >
 • ?amig?ówki - zawody w uk?adaniu kloców typu PUZZLOMATIC (dla uczniów szkó? podstawowych) - pobierz regulamin > > >
 • Lotnictwo w programie Scratch (dla uczniów klas IV-VI szkó? podstawowych  i uczniów gimnazjów) - pobierz regulamin > > >
 • Konkurs budowy i programowania robotów (dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych) – konkurs organizowany przy wspó?pracy ze „?wiatem Robotyki”) pobierz regulamin > > >
 • Zawody modeli lotniczych (dla uczestników M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” prowadzonej przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu)

 

Zg?oszenia do konkursów przyjmowane s? od dnia 20 marca 2017 roku do 8 maja 2017 r. za pomoc? elektronicznego formularza dost?pnego pod linkiem:

 

Zapisy na konkursy dla uczniów - kliknij tutaj > > >

 

 

 


Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka  Wydawnictwo Edukacyjne Podr?cznikarnia oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu maj? zaszczyt zaprosi? nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencj?: „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym” > > >


ZAPROSZENIE

Wydawnictwo Edukacyjne Podr?cznikarnia

oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

maj? zaszczyt zaprosi?:

 

nauczycieli wychowania przedszkolnego

 

na konferencj?:

 

„Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym”.

 

Termin: 6 kwietnia ( czwartek ) 2017 godz : 15:00

 

Miejsce: Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu, ul. Sk?odowskiej 4

39-300 Mielec

 

Konferencja prowadzona b?dzie przez Pani? Beat? Wrzesie?.

 

Udzia? w konferencji jest bezp?atny i zostanie potwierdzony certyfikatem.

 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymaj? materia?y  przygotowane przez Organizatora. Osoby zainteresowane proszone s? o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 3.04.2017 r.

na adres  e-mail: wrzesniowie@op.pl

lub telefonicznie : tel. kom. 602 581 227

 

 

ZAPRASZAMY


Promocj? szkó? czas zacz?? … Zbli?a si? koniec roku szkolnego, a wi?c i czas podj?cia decyzji przez m?odzie? szkó? gimnazjalnych o wyborze szko?y ponadgimnazjalnej>>>


Zbli?a si? koniec roku szkolnego, a wi?c i czas podj?cia decyzji przez m?odzie? szkó? gimnazjalnych o wyborze szko?y ponadgimnazjalnej.

 

Jest to równie? „ostatni dzwonek” dla szkó? ponadgimnazjalnych, aby zach?ci? m?odzie? do kontynuowania edukacji w ich szko?ach. Na dzia?ania szkó? w tym zakresie sk?adaj? si?:

 • targi edukacyjne;
 • spotkania promuj?ce szko?? w gimnazjum;
 • „Otwarte drzwi w szko?ach”;
 • filmy, spoty reklamowe (wy?wietlane na ró?nych portalach spo?eczno?ciowych, lokalnych telewizjach kablowych);
 • banery reklamowe, plakaty, ulotki.

Jest o kogo walczy?, bo coraz bardziej daje o sobie zna? ni? demograficzny. Przy tej okazji rodzi si? pytanie, która z przytoczonych form promocji szko?y s? najbardziej efektywne. Na pytanie to odpowiadaj? wyniki bada? przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016[1]. W ankiecie wzi??o udzia? 825 uczniów i absolwentów szkó? ponadgimnazjalnych z 13 województw. M?odzie? podawa?a ?rednio 3, 2 ?ród?a informacji. Nale?y zaznaczy?, ?e grupa reprezentatywna z Podkarpacia wynosi?a 0,1 %. Okazuje si?, ?e ?ród?em informacji o szkole jest dla m?odzie?y s?:

 • koledzy, znajomi i uczniowie/ absolwenci - 30,3 %;
 • ?ród?a internetowe: Internet, strona internetowa szko?y, portale spo?eczno?ciowe - 22,4 %;
 • spotkania w gimnazjum, otwarte drzwi, targi edukacyjne – 20,8 %;
 • rodzina – 9,5 %;
 • ulotka-informator – 8,1 %;
 • pracownicy sektora edukacji: nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagog szkolny, pracownik kuratorium o?wiaty – 7,4 %;
 • pozosta?e – 1,5 %.

Wyniki ankiety potwierdzaj? nasz? intuicyjna wiedz? o tym, ?e najlepszym ?ród?em informacji s? koledzy i znajomi. Kolejne wymienione na li?cie ?ród?a informacji wskazuj? formy promocji na jakie szko?y ponadgimnazjalne powinny po?o?y? wi?kszy nacisk. Pomocnymi w kampaniach rekrutacyjnych szkó? s? przyczyny, które decyduj? o wyborze konkretnej szko?y. Wed?ug wyników bada? s? to (wskazano pojedynczy czynnik):

 • zawód, perspektywa pracy: zainteresowania – zawód/proponowane kierunki, perspektywy pracy, przysz?e zarobki – 44,3 %;
 • marka (jako??) szko?y: dobra opinia uczniów, dobra opinia-marka szko?y, klimat szko?y, poziom, metody nauczania, dodatkowa oferta szko?y – 28,1 %;
 • lokalizacja, dojazd - 15,6 %;
 • dzia?ania szko?y skierowane do kandydatów: otwarte drzwi, spotkania promuj?ce w gimnazjum, targi edukacyjne, ulotka/informator – 5,1 %;
 • rodzina: tradycja rodzinna, presja rodziny – 2,6 %;
 • ?ród?a internetowe: strona internetowa szko?y, portale spo?eczno?ciowe – 0,4 %;
 • pozosta?e: poniewa? tu przyszli koledzy/kole?anki, tu si? dosta?em/przypadek, moda na szko?? – 4,0 %.

Pierwsze dwie przes?anki wskazuj? na to, ?e m?odzie? wybieraj?c szko?? wykazuje, wbrew powszechnym opiniom o przypadkowo?ci ich decyzji w tym zakresie, du?y stopnie? dojrza?o?ci.

Przytoczone powy?ej, tylko niektóre wyniki bada?, dostarczaj? podpowiedzi o kierunkach dzia?a? rekrutacyjnych szkó? ponadgimnazjalnych, które w rzeczywisto?ci mog? by? bardzo zró?nicowane i nowatorskie, a ich wybór zale?y od pomys?owo?ci i inwencji pracowników szkó?. Szko?om ?yczymy efektywnych kampanii rekrutacyjnych, a uczniom satysfakcjonuj?cych wyborów szkó?.

 

 


[1] http://www.edukator.ore.edu.pl/wazne-decyzje-wybor-szkoly-czyli-promocji-czas-zaczac/

Bogdan Kruszakin, Wydzia? Doskonalenia Nauczycieli KOWEZiU


Sprawozdanie z konferencji wojewódzkiej pn. „Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej” „(…) programowa? mo?na w ka?dym wieku i mo?e to by? zaj?cie nie tylko kszta?c?ce, ale tak?e bardzo pasjonuj?ce (…)”. W Mielcu w dniach 17-18 marca 2017 r. odby?a si? konferencja wojewódzka pn. „Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej”. >>>


MENU:

O konferencji >>> czytaj wi?cej

Otwarcie konferencji >>> czytaj wi?cej

Wyk?ady w ramach konferencji >>> czytaj wi?cej

Dyskusja panelowa w ramach konferencji >>> czytaj wi?cej

Warsztaty w ramach konferencji >>> czytaj wi?cej

 

Maj?c na uwadze, ?e do podstawowych trzech dyspozycji poznawczych uczniów w szkole XXI wieku – czytania, pisania i liczenia – do??cza obecnie kolejna dyspozycja, jak? jest nauka programowania, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Podkarpackie Kuratorium O?wiaty oraz Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN zorganizowa?y wojewódzk? konferencj? pn. „Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej”. Konferencja odby?a si? w dniach 17-18 marca 2017 r. w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj??a Pani Ma?gorzata Rauch – Podkarpacki Kurator O?wiaty.

 

Partnerami konferencji byli: Powiat Mielecki, Urz?d Miasta Mielca, Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica”, Firma Young Digital Planet, Firma Image oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, którzy udzielili wsparcia merytorycznego, organizacyjnego lub finansowego tej wa?nej inicjatywie. Organizatorzy konferencji podj?li si? istotnego wyzwania, jakim by?o przekonanie jego uczestników, ?e programowa? mo?na w ka?dym wieku i mo?e to by? zaj?cie nie tylko kszta?c?ce, ale tak?e bardzo pasjonuj?ce. Ponadto kolejnym wa?nym przes?aniem konferencji by?o zaproponowanie szko?om oraz nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego modelu wsparcia metodycznego oscyluj?cego wokó? edukacji informatycznej.

 

Dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzis?aw Nowakowski otwieraj?c konferencj? serdecznie przywita? zaproszonych go?ci: Pani? Ma?gorzat? Rauch – Podkarpackiego Kuratora O?wiaty, Pani? Mari? Napieracz – Wicestarost? Powiatu Mieleckiego, Pana Jana My?liwca – Zast?pc? Prezydenta Miasta Mielca, Pana Andrzeja Bry?? – Cz?onka Powiatu Mieleckiego, dyrektorów szkó? podstawowych, dyrektorów organów prowadz?cych szko?y, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, informatyki, doradców metodycznych, edukatorów, konsultantów oraz go?ci spoza Mielca. W?ród zaszczytnego grona zaproszonych go?ci – prelegentów znale?li si?: prof. dr hab. Stanis?aw Dylak z Uniwersytetu Pozna?skiego, dr Witold Ko?odziejczyk – Redaktor naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog”, dr Krzysztof Kurowski reprezentuj?cy Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN oraz Krzysztof G?omb – Prezes Stowarzyszenia „Miasta  w Internecie”.

 

Konferencja by?a tak?e szans? do nieoficjalnego zainaugurowania VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, który odb?dzie si? w dniach 1-2 czerwca 2017 r. na terenie RCTNTW w Mielcu. Festiwal ju? na sta?e wpisa? si? w tradycj? Mielca, gdy? tematy zwi?zane z lotnictwem, kosmonautyk?, informatyk?, programowaniem i robotyk? to wa?ne zagadnienia nie tylko w naszym ?rodowisku, ale przede wszystkim zwi?zane z ogólnie poj?tym rozwojem  technologicznym ?wiata.

 

Otwieraj?c konferencj? Dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzis?aw Nowakowski przywo?a? fotografie niespe?na dwuletniej dziewczynki uruchamiaj?cej na smartfonie piosenk?. Fotografia ta jest dowodem na  fakt, i? dzieci od najm?odszych lat w sposób naturalny mog? obcowa? z technologi?. Oczywi?cie kluczowym warunkiem jest to, aby to by?o pedagogicznie uzasadnione. Kolejnym zdarzeniem do jakiego odwo?a? si? Dyrektor, by?a rozmowa z profesorem wy?szej uczelni technicznej, który wspomnia? swoj? pierwsz? nauczycielk?, mówi?c: „dzisiaj bardzo wiele jej zawdzi?czam – pocz?tki edukacji to by? najwa?niejszy okres w moim intelektualnym rozwoju, a potem to ju? wszystko by?o z górki”.  Ten przyk?ad pokazuje, ?e nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej s? najwa?niejszym ogniwem kszta?cenia m?odego pokolenia. Trzeci przyk?ad dotyczy? rozmowy z pracodawc?, który poszukuje m?odych dobrze wykszta?conych programistów, których niestety bardzo brakuje na rynku pracy. Programowanie staje si? – po czytaniu, pisaniu i liczeniu – czwart? sk?adow? w kompetencjach uczenia si? przez ca?e ?ycie. Programowanie to rozwijanie logicznego i twórczego my?lenia.

 

Pobierz prezentacj? PDF >>>

 

Pani Ma?gorzata Rauch – Podkarpacki Kurator O?wiaty powiedzia?a, ?e programowanie jest j?zykiem, kompetencj? i zawodem XXI wieku. Zawodem poszukiwanym na rynku i takim, na którego kanwie powstan? kolejne zawody w gospodarce opartej na wiedzy. Nauczanie programowania w takim kszta?cie, w jakim wejdzie do szkó? od nowego roku, to rozwi?zanie nowatorskie i jest wyrazem odwagi ministerstwa i my?lenia w kontek?cie edukacji przysz?o?ci. Podej?cie to b?dzie generowa?o dyskusje, trudno?ci, ale tak?e przyniesie wiele pozytywnych aspektów. Nauczyciel jest bardzo wa?nym – kluczowym ogniwem w tym procesie. Postawa, pasja i przygotowanie nauczycieli jest gwarantem sukcesu, jakim jest wdro?enie nauki programowania do szkó?. Inicjatywy takie jak konferencja, maj? na celu umo?liwienie wymiany do?wiadcze? - trzeba rozmawia? i poszukiwa? nowych dróg rozumienia problemu.

 

Pani Maria Napieracz – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego przywo?a?a pewne obawy rodziców i nauczycieli na temat zasadno?ci nauki programowania, które wynikaj? prawdopodobnie z udzia?u nowych technologii w tym procesie. Niemniej jednak obecno?? nauczycieli na konferencji ?wiadczy o tym, ?e s? oni gotowi do podj?cia tego wyzwania, bo ?wiat zdominowany przez nowe technologie za kilkana?cie lat b?dzie ju? inny. Bez tej wa?nej kompetencji, jak? jest programowanie, dzieci nie poradz? sobie w zmieniaj?cym si? ?wiecie. Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom wspó?czesnego ?wiata ow?adni?tego wszechobecn? technologi? jest ogromna. Warto podkre?li?, ?e CKPiDN w Mielcu organizuj?c inicjatywy takie jak konferencja pn. „Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej”, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

 

Pan Jan My?liwiec – Zast?pca Prezydenta Miasta Mielca powiedzia?, ?e rzeczywisto?? nigdy nie znosi pró?ni. Ta pró?nia za chwil? b?dzie si? wype?nia? okre?lonymi tre?ciami. Chodzi o to, ?e w tym czasie, kiedy dziecko poszukuje poprzez zabaw?, kontakty z rówie?nikami, rodzicami i u?ywa nowych technologii, warto tym procesem pokierowa? w odpowiedni sposób, tak aby t? luk? zape?ni?. Czas, w którym dziecko korzysta z nowych technologii warto odpowiednio podzieli?, kontrolowa? i wykorzysta?. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej musz? tym procesem, wiedz? i zami?owaniem dzieci do technologii w?a?ciwie pokierowa?, przy jednoczesnym uwra?liwieniu na zagro?enia p?yn?ce z Internetu i nowych technologii. W tych dzia?aniach nie mo?na st?pa? po omacku.

 

„Kapita? intelektualny uczniów – pomi?dzy realno?ci? nierealnego ?wiata cyfrowego, a nierealno?ci? realnego ?wiata fizycznego” to tytu? wyk?adu wyg?oszonego przez cenionego w mieleckim ?rodowisku nauczycielskim prof. dr. hab. Stanis?awa Dylaka. W s?owach rozpoczynaj?cych wyk?ad profesor powiedzia?, ?e programowanie uczy my?lenia – krytycznego i twórczego, dzi?ki niemu zdobywa si? inne umiej?tno?ci poznawcze, które wa?ne s? w ?yciu, a mo?na je okre?li? jako umiej?tno?? programowania w?asnego ?ycia. Warto zwróci? uwag? na fakt, i? wy?szym stopniem rozwoju edukacji jest sytuacja, gdy ucze? ocenia sam siebie. Trzeba te? budowa? w uczniach poczucie w?asnej warto?ci i przekonanie, ?e jest on wa?ny dla samego nauczyciela. Ponadto podkre?la si? donios?? rol? wspierania ucznia przez rodzin?. Obowi?zkiem rodzica i edukacji wczesnoszkolnej jest „wyprowadzenie” z dziecka tego, z czym przysz?o na ?wiat. Genetyka, grupa rówie?nicza, rodzina i szko?a maj? wp?yw na dziecko, wed?ug przedstawionej kolejno?ci. Kapita? intelektualny jest zadany, a nie dany. Obowi?zkiem nauczycieli jest wydoby? ten potencja?. Profesor zwróci? uwag?, i? nie ma zwi?zku pomi?dzy tym, ile jest komputerów w szkole, a jako?ci? nauczania. Technologia powinna by? dedykowana – najpierw idea, pó?niej komputer. Równocze?nie trzeba przyzna?, ?e technologia motywuje ucznia; mo?e on si? uczy? wed?ug w?asnej ?cie?ki. Warto wiedzie? te?, ?e uczniowie, którzy maj? problem z koncentracj? uwagi b?d? gorzej uczyli si? z e-podr?czników. Niestety technologia wtedy pog??bia problemy. W pracy nauczyciela bardzo wa?ny jest pomys? pedagogiczny i  umiej?tno?? przekszta?cania pyta? uczniowskich w poj?cia.

 

Pobierz prezentacj? PDF >>>

 

Po raz kolejny w Mielcu go?ci? dr Witold Ko?odziejczyk - Redaktor Naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog”, który tym razem przygotowa? wyst?pienie pn. „Oczekiwane cechy charakteru ucznia w nowych warunkach dydaktycznych”. Dr Ko?odziejczyk nawi?za? swoim wyk?adem do tre?ci przekazanych przez poprzedniego prelegenta – prof. Dylaka. Wydawa?o si?, ?e uczniowie pracuj?c w nowej przestrzeni, formule, wykorzystuj?c dost?pne technologie, ?atwo sobie z nimi poradz?. Jednak?e brakowa?o im pewnych nawyków, napotykali na trudno?ci. Dlatego te? zespo?y zajmuj?ce si? tym zagadnieniem zidentyfikowa?y postawy, których tym uczniom brakowa?o. I s? to: umiej?tno?? planowania, samodzielnego podej?cia do rozwi?zywania problemów i ich definiowania. Otaczaj?cy ?wiat sprawi?, ?e pojawi? si? dylemat, czy mamy do czynienia z  etyk? charakteru, czy osobowo?ci. W szkole obserwowali?my powierzchowne patrzenie na ucznia, nie analizowali?my jego wewn?trznych potrzeb – panowa?o przekonanie o konieczno?ci spe?niania oczekiwa? innych. Pojawi?a si? refleksja i zacz?to pod??a? za etyk? charakteru, a wi?c skupianiu si? na uczniu, jego kreatywno?ci, talentach, i wydobywaniu tego, co w nim najlepsze – budowanie kultury opartej na charakterze, poczuciu w?asnej warto?ci, znajomo?ci siebie, umiej?tno?ci patrzenia z dystansem i wyci?gania nauki z ewentualnych pora?ek. Ponadto wa?na jest spójno?? wewn?trzna, zarówno nauczyciela, jak i ucznia. „Z ucznia nale?y wydobywa? ukryty potencja?” – tak aby wy?uska? potencja? do tworzenia podwalin jego przysz?ej kariery.

 

Pobierz prezentacj? PDF >>>

 

Wyst?pienie pt. „Aspekty edukacyjne i technologiczne w laboratorium szko?y przysz?o?ci” do uczestników konferencji skierowa? dr Krzysztof Kurowski reprezentuj?cy Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN. PCSS jest jednym z najwi?kszych, równie? w skali ?wiatowej, o?rodków informatycznych po?wi?conych edukacji i nauce. Dr Kurowski w wyk?adzie przybli?y? ide? eksperymentalnej, nowatorskiej przestrzeni edukacyjnej stworzonej do bada? interakcji u?ytkowników z us?ugami sieciowymi oraz aplikacjami nowej generacji. Przestrze? ta powsta?a przy PCSS pod nazw? Laboratorium Szko?y Przysz?o?ci PCSS i pozwala na udzia? dzieci i m?odzie?y w anga?uj?cych, wymagaj?cych eksperymentowania, poszukiwania i odkrywania przygodach edukacyjnych wspieranych najnowocze?niejszymi technologiami. W procesie tym wykorzystywane s? zaawansowane systemy projekcji, Internet Rzeczy, gry edukacyjne czy programowalne roboty. Ponadto jest to miejsce zaawansowanych bada? naukowych zwi?zanych m.in. z e-umiej?tno?ciami i prac? grupow?.

 

Pobierz prezentacj? PDF >>>

 

Wyniki bada? Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” na temat bezpiecze?stwa cyfrowego w szkole w odniesieniu do kompetencji rodziców, nauczycieli i uczniów przedstawi? Krzysztof G?omb – Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Badanie ukaza?o du?e potrzeby w zakresie edukacji dla bezpiecze?stwa cyfrowego w szko?ach wyst?puj?ce u nauczycieli, uczniów i rodziców. Du?e deficyty odnajdujemy w sferze wiedzy o prawie autorskim, bezpiecze?stwie transakcji finansowych oraz sposobach logowania si? do sieci i e-us?ug cyfrowych. Warto zwróci? uwag?, ?e miasto wypada lepiej, ni? wie?, mi?dzy innymi z uwagi na fakt wy?szego poziomu wykszta?cenia mieszka?ców. Ponadto im starsi uczniowie, tym na wi?ksze natrafiaj? problemy oni sami, ale tak?e ich nauczyciele i rodzice. Tempo wzrostu zagro?e? cyfrowych jest wi?ksze, ni? tempo wzrostu poziomu kompetencji uczniów w tym zakresie. Du?ym problemem jest to, ?e rodzice nie wiedz? co ich dzieci robi? w przestrzeni komputerowo-internetowej oraz nie rozmawiaj? z dzie?mi na temat zagro?e? czyhaj?cych w sieci. Co ciekawe, paradoksalnie - najni?sze kompetencje w zakresie bezpiecze?stwa cyfrowego cechuj? nauczycieli sta?ystów, czyli ludzi m?odych – cz?sto „internetowych tubylców”. Wniosek  z badania jest jeden; nale?y zorganizowa? krajowy system upowszechniania kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecze?stwa cyfrowego. SMWI skieruje ten postulat do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Stowarzyszeniu zale?y tak?e na tym, aby pokazywa?, jak w praktyce szko?y, nawet tej niedoposa?onej mo?na realizowa? nowoczesn? edukacj?, t? któr? wi??e si? z aktywizacj? ucznia. Obecnie 85% zaj?? jest prowadzonych w formie wyk?adowej. Nauczyciele stosuj? ma?o aktywizuj?cych metod nauczania, chocia? wiele ciekawych materia?ów jest powszechnie dost?pnych w sieci.

 

Pobierz prezentacj? PDF >>>

 

Bardzo wa?nym punktem konferencji by?a dyskusja panelowa pn. Warunki sukcesu wprowadzenia nauki programowania od najm?odszych lat, w której wzi?li udzia? Ma?gorzata Rauch, Prof. Stanis?aw Dylak, Dr Krzysztof KurowskiDr Witold Ko?odziejczyk, Krzysztof G?omb oraz Zdzis?aw Nowakowski.

Krzysztof G?omb na swoim blogu napisa?, ?e dyskusja by?a „energetyzuj?ca”. W czasie panelu podkre?lono, ?e kluczowymi podmiotami w procesie edukacji s?: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz ?rodowisko lokalne. Rodzice chc? by? partnerami szko?y i chc? uczestniczy? w jej ?yciu. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie i organizuje dla rodziców spotkania mi?dzy innymi na temat zmian organizacyjnych i programowych w szkole oraz bezpiecze?stwa uczniów w cyberprzestrzeni. Przyk?ady ró?nych pa?stw (wypowied? prof. S. Dylaka) potwierdzaj? korzy?ci, jakie wynikaj? z uczestnictwa rodziców w ?yciu szko?y. W zwi?zku z wprowadzeniem nauki programowania do szkó? wsparcia wymagaj? nauczyciele. Paradoksalnie du?a pomoc potrzebna jest m?odym nauczycielom – „sta?ystom”, gdy? wykazuj? oni du?e deficyty w zakresie edukacji informatycznej. „Nauczyciele uciekaj? od kontekstu technicznego, a k?ad? nacisk na my?lenie koncepcyjne bez wykorzystania komputera”(K. Kurowski). Nauczycielom potrzebny jest nie podr?cznik (cho? jest on oczekiwany przez wielu nauczycieli), ale pomoc w wyja?nieniu „o co chodzi w podstawie programowej”. Wsparciem dla kadr nauczycielskich (trenerów programowania) maj? by? szkolenia organizowane w ramach funduszy unijnych. Nauczycieli nale?y przygotowa?, „nie kszta?ci?” do tego, aby wyci?gn?? z dzieci to, z czym przysz?y na ?wiat” - m. in. poprzez aktywno?? i kreatywno??. „Nauczanie wczesnoszkolne jest kluczem do edukacji informatycznej” (Z. Nowakowski). I tutaj najwa?niejsza jest inicjatywa nauczycieli. Niepotrzebne s? scenariusze zaj??, bo to w?a?nie one zabijaj? kreatywno?? (W. Ko?odziejczyk). Niestety nauczyciele od wielu lat byli przyzwyczajani do gotowych materia?ów, cho? s? i tacy, którzy traktuj? je jak drogowskazy. „Logiczne podej?cie z emocjami” – tego nale?y uczy? nauczycieli (M. Wac?awska). Nowa podstawa programowa daje tak? mo?liwo?? - mo?liwo?? wykorzystania kreatywno?ci nauczycieli. Spotkanie zako?czy?o si? zobowi?zaniem adwersarzy do utworzenia programu nauczania informatyki na Podkarpaciu i standardu wyposa?enia szkó? w sprz?t do prowadzenia zaj?? informatycznych. Odpowiadaj?c na pytanie postawione poprzez temat dyskusji: jakie s? warunki sukcesu wprowadzenia nauki programowania od najm?odszych lat, mo?na okre?li? nast?puj?ce warunki:

 • prowadzenie zaj?? przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nie informatyków;
 • wsparcie nauczycieli w postaci jednolitego programu nauczania informatyki;
 • okre?lenie standardu wyposa?enia w sprz?t do prowadzenia zaj?? informatycznych;
 • w??czenie rodziców – partnerów do dzia?a? szko?y.

 

Bogaty program wyk?adowy konferencji zosta? wzbogacony o warsztaty z zakresu programowania, adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i informatyki. W rozumieniu organizatorów konferencji, programowanie to przede wszystkim rozwijanie umiej?tno?ci logicznego i twórczego my?lenia, to tak?e dobór takich ?rodków dydaktycznych i metod pracy z uczniem, aby rozwija? jego wielokierunkow? aktywno?? – w szczególno?ci w emocjonalnym, spo?ecznym, poznawczym i wychowawczym obszarze rozwojowym. W wyk?adach i warsztatach uczestniczy?o po 90 nauczycieli z ró?nych etapów edukacyjnych i by?y to nast?puj?ce zaj?cia:

 

 • Nauka programowania z gr? Scottie Go.

W czasie warsztatu wykorzystany zosta? autorski produkt – gra Scottie Go, umo?liwiaj?ca nauk? podstaw programowania w formie gry przygodowej, w której sterowanie postaci? odbywa si? poprzez tworzenie algorytmów z klocków, z uwzgl?dnieniem sensomotoryki dziecka, odpowiadaj?cych podstawowym instrukcjom steruj?cym ró?nymi j?zykami programowania.

 

 • Metodyczne aspekty programowania w Scratch w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Firma Young Digital Planet zaprezentowa?a konkretne scenariusze zaj?? z programowania w edukacyjnym j?zyku obiektowym Scratch, stworzonym jako ?rodek dydaktyczny do nauczania dzieci od 8 lat wzwy?. Warsztat by? przeznaczony da nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-III.

 

 • Przegl?d narz?dzi interaktywnych wspieraj?cych zaj?cia nauczania wczesnoszkolnego. Zabawy motoryczne i ruchowe wspierane komputerowo (2 grupy).

Warsztat przygotowany przez firm? Image Recording Solution, przeznaczony by? dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-III. Image Recording Solutions Sp. z o.o. jest dystrybutorem najnowocze?niejszych urz?dze? s?u??cych edukacji na ka?dym poziomie kszta?cenia. Firma IRS dostarcza tablice interaktywne, projektory, kompletne rozwi?zania audiowizualne do szkó? podstawowych, gimnazjów, szkó? ?rednich, policealnych, wy?szych.

 

 • Lekcja programowania w pude?ku czyli programowanie Internetu Reczy.

W czasie warsztatów zaprezentowane zosta?y przyk?adowe lekcje przeprowadzane przy pomocy zestawów edukacyjnych zawieraj?cych Intel Genuino 101 z modu?em Bluetooth, oprogramowanie do pisania programów za pomoc? wizualnych bloczków, scenariusze  lekcyjne,  karty  pracy i  niezb?dne  komponenty elektroniczne. Warsztat przeznaczony by? dla nauczycieli i edukatorów szukaj?cych nowych narz?dzi do nauki programowania w szko?ach podstawowych w klasach IV-VI i gimnazjum.

 

 • Programowanie i sztuka.

W czasie warsztatów nacisk zosta? po?o?ony na metody pozwalaj?ce pokaza? uczniom, ?e programowanie mo?e przyda? si? w ka?dej dziedzinie, nawet je?li jest to tak pozornie odleg?a od informatyki dziedzina, jak sztuka i muzyka. Ukazane zosta?o, jak w ?atwy sposób stworzy? atrakcyjne efekty wizualne i d?wi?kowe przy pomocy darmowych ?rodowisk programis­tycznych. Warsztat przeznaczony by? dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-III.

 

 • Nauka programowania z gr? Scottie Go oraz robotami Edison.

W ramach warsztatu wykorzystany zosta?  autorski produkt – gra Scottie Go, umo?liwiaj?ca nauk? podstaw programowania w formie gry przygodowej, w której sterowanie postaci? odbywa si? poprzez tworzenie algorytmów z klocków,  z uwzgl?dnieniem sensomotory­ki dziecka, odpowiadaj?cych podstawowym instrukcjom steruj?­cym ró?nymi j?zykami programowania. Zaprezentowane zosta?y tak?e roboty Edison, które w rzeczywisto?ci b?d? wykonywa?y te same czynno?ci co Scottie Go, ale ju? poza ekranem monitora. Warsztat przeznaczony by? dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-VI.

 

 • Scratch – przyjazny, edukacyjny j?zyk obiektowy do nauczania dzieci.

W czasie warsztatu zaprezentowany zosta? program Scratch, który umo?liwia ?atwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier i muzyki. Warsztat przeznaczony by? dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-III.

 

Oprac. Joanna Lichota


Zapraszamy do udzia?u w konkursach Zapraszamy do udzia?u w konkursach organizowanych przez CKPiDN w Mielcu w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki > > >


Konkursy organizowane przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki:

 

Konkurs dla przedszkoli (zapisy do 31 marca 2017 r.):

 

 

 


 

Konkursy dla uczniów szkó? z terenu powiatu mieleckiego (zapisy do 8 maja przez formularz - link na dole strony):

 

 • Konkurs techniczny im. Jeffrea Pino „M?ody Konstruktor”- organizowany przez Polskie Zak?ady Lotnicze przy wspó?pracy z CKPiDN  w Mielcu (dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych ) – termin dostarczenia prac – 15 maja 2017 roku - REGULAMIN > > >

 

 

 • ?amig?ówki - zawody w uk?adaniu kloców typu PUZZLOMATIC (dla uczniów szkó? podstawowych) - REGULAMIN > > >

 

 • Lotnictwo w programie Scratch (dla uczniów SP klas IV-VI i uczniów gimnazjów) - termin dostarczenia prac – 15 maja 2017 roku - REGULAMIN > > >

 

 • Bliskie spotkania Pythona z Edisonem (dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych) - termin dostarczenia prac – 15 maja 2017 roku

 

 • Konkurs budowy i programowania robotów (dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych) – konkurs organizowany przy wspó?pracy ze „?wiatem Robotyki”

 

 • Zawody modeli lotniczych (dla uczestników M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”)

 

 • Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawaj?cych (dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z kierunków zwi?zanych z obróbk? materia?ów)

 

 • Konkurs wiedzy o historii rozwoju techniki w regionie (dla uczniów gimnazjów) - Historia Centralnego Okr?gu Przemys?owego – 80 rocznica powstania

 


 

Zapisy na konkursy dla uczniów - kliknij tutaj > > >

 

W najbli?szych dniach zostan? opublikowane regulaminu konkursów. Zapraszamy!!!

 

 

 

 


Komunikacja motywuj?ca Zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty pt.: Komunikacja motywuj?ca >>>


Zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty pt.: Komunikacja motywuj?ca. Trzygodzinne spotkanie odb?dzie si? w dniu 15.03.2017 r. w Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu o godz. 14.00, a poprowadzi je W. Smyczy?ski z Oddzia?u Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

 

Zapisy >>>


„Bo to si? zwykle tak zaczyna…”  Trwaj? szkolenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i informatyki dotycz?ce edukacji informatycznej na pierwszych etapach edukacyjnych >>>


Nie od dzi? wiadomo, ?e ogromny post?p technologiczny wymóg? stan rzeczy, w którym informatyka wraz z nauk? programowania staj? si? kompetencj? kluczow? XXI wieku. Cyfryzacja i rozwój technologii sprawiaj?, ?e j?zyk programowania to ju?  j?zyk komunikacji. Warto zaznaczy?, ?e programowanie to metoda kszta?cenia po?ytecznych kompetencji takich jak my?lenie przyczynowo - skutkowe, analityka oraz praca w zespole. Musimy mie? ?wiadomo??, ?e dzieci, które obecnie rozpoczynaj? nauk? szkoln?, w przysz?o?ci b?d? wykonywa?y zawody, które jeszcze nie istniej? i jedyne co mo?emy o nich powiedzie? to to, ?e b?d? oparte na technologii.

 

Edukacja informatyczna zajmuje wa?ne miejsce w zapisach nowej podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III). Ju? od I klasy szko?y podstawowej uczniowie b?d? uczyli si? podstaw programowania przy u?yciu odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych (gier logicznych, aplikacji komputerowych, graficznych ?rodowisk programistycznych). W celu przygotowania nauczycieli do prowadzenia skutecznego i „m?drego” wdro?enia programowania w edukacji wczesnoszkolnej, w tym nauki programowania, CKPiDN podejmuje szereg dzia?a?. Aktualnie prowadzone s? szkolenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w ich szko?ach macierzystych po?wi?cone nast?puj?cym zagadnieniom:

 

 1. Edukacja informatyczna w klasach I-III wed?ug nowej podstawy programowej.
 2. Prezentacja robotów (Edison, Lofi) oraz gier dydaktycznych do nauki programowania.
 3. Jak rozwija? u dzieci umiej?tno?ci logicznego my?lenia?

 

Do tej pory szkolenia zosta?y przeprowadzone w trzech szko?ach w Mielcu, tj. Szkole Podstawowej nr 1 (1 lutego 2017 r.), Szkole Podstawowej nr 2 (20 lutego 2017 r.), Szkole Podstawowej nr 3 (15 lutego 2017 r.) oraz w Podstawowej nr 6 (23 lutego 2017 r.). W spotkaniach, które maj? charakter interaktywny wzi??o udzia? 51 nauczycieli. Ponadto spotkania s? okazj? do wymiany pogl?dów, do?wiadcze? i pomys?ów dotycz?cych sposobów rozwijania tej kluczowej kompetencji, jak? jest programowanie.

Kolejnym z przedsi?wzi?? maj?cym na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji informatycznej b?dzie wojewódzka konferencja pn. Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej, która odb?dzie si? w CKPiDN w Mielcu w dniach 17-18 marca 2017 r. Patronat honorowy nad konferencj? obj??a Pani Ma?gorzata Rauch – Podkarpacki Kurator O?wiaty.

 

Na konferencji podejmiemy si? bardzo powa?nego wyzwania, jakim b?dzie przekonanie jego uczestników, ?e programowa? mo?na w ka?dym wieku i mo?e to by? zaj?cie nie tylko kszta?c?ce, ale tak?e bardzo pasjonuj?ce. Poza cz??ci? wyk?adow? podczas konferencji odb?dzie si? szereg warsztatów.

 


Lotnictwo oczami mieleckich przedszkolaków Zapraszamy przedszkola z terenu miasta Mielca do udzia?u w przegl?dzie prac plastycznych organizowanym w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki > > >


ORGANIZATOR

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ADRESAT PRZEGL?DU

Przedszkola w Mielcu – publiczne i niepubliczne

CELE PRZEGL?DU

 • Promowanie mieleckich przedszkoli w najbli?szym ?rodowisku lokalnym.
 • Rozwijanie zainteresowa? tematyk? lotnicz? jako tradycj? Mielca.
 • Inspirowanie przedszkolaków do twórczego dzia?ania.
 • Zaanga?owanie do wspó?pracy nauczycieli, rodziców i dzieci.

 

PRZEDMIOT PRZEGL?DU

Przedmiotem przegl?du s? wykonane w przedszkolu przestrzenne prace plastyczne o tematyce lotniczej. Mog? to by?: modele samolotów, lotnisk z infrastruktur?, pasów startowych,  lataj?cych balonów, zeppelinów, maszyn lataj?cych lub innych konstrukcji zwi?zanych z tematyk? lotnicz?.

 

Zg?oszenie przedszkoli do przegl?du – do 31 marca 2017 r.:

•    poczt? elektroniczn? - e-mail: a.mikula@ckp.edu.pl lub

•    poczt? tradycyjn? na adres: CKPiDN w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B

 

Wykonanie i dostarczenie prac wraz z metryczk? na adres: CKPiDN w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B, w godz. od 8.00 do 15.00 – do 15 maja 2017 r.

 

Zaprezentowanie/wystawienie pracy przez CKPiDN w Mielcu w czasie Festiwalu Nauki i Techniki – 1 i 2 czerwca 2017 r.

 

 

Do pobrania - regulamin wraz z kart? zg?oszenia - kliknij tutaj > > >


Jak kszta?towa? postawy i wychowa? do warto?ci? Zapraszamy nauczycieli na bezp?atny na wyk?ad z prezentacj? pt.: Kszta?towanie postaw, wychowanie do warto?ci>>>


Zapraszamy nauczycieli na bezp?atny na wyk?ad z prezentacj? pt.: Kszta?towanie postaw, wychowanie do warto?ci. Spotkanie poprowadzi dr Anna Szylar z Oddzia?u Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.


Konferencja wojewódzka - edukacja informatyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym Zapraszamy na konferencj? pt. "Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej" >>>


Konferencja wojewódzka

 

 

 

"Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej"

 

Uprzejmie informujemy, ?e wolne miejsca na konferencj? i warsztaty zosta?y wyczerpane.

>>> czytaj komunikat

 

MENU:

 

17.03.2017

 

18.03.2017

 

Organizatorzy:

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Podkarpackie Kuratorium O?wiaty

Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN

 

Patronat:

Ma?gorzata Rauch – Podkarpacki Kurator O?wiaty

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:

Termin:

17-18 marca 2017 roku

 

Miejsce:

Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

 

Uczestnicy:

Dyrektorzy szkó? podstawowych, dyrektorzy organów prowadz?cych szko?y, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele informatyki, doradcy metodyczni, edukatorzy, konsultanci. Konferencja jest nieodp?atna dla uczestników.

 

Kontekst:

Do podstawowych trzech dyspozycji poznawczych uczniów w szkole XXI wieku – czytania, pisania i liczenia – do??cza obecnie kolejna dyspozycja, jak? jest nauka programowania. Wprowadzenie tej nowej sprawno?ci/kompetencji w nauczaniu wczesnoszkolnym wymaga szczególnie dobrze zaplanowanej strategii pedagogicznej. Przede wszystkim nale?y obali? mit, ?e programowa? mog? tylko najlepsi uczniowie i koniecznie  nale?y koncentrowa? si? na znajomo?ci podstawowych algorytmów oraz ich kodowaniu w wybranym j?zyku programowania.

W rozumieniu organizatorów konferencji, programowanie to przede wszystkim rozwijanie umiej?tno?ci logicznego i twórczego my?lenia, to tak?e dobór takich ?rodków dydaktycz­nych i metod pracy z uczniem, aby rozwija? jego wielokierunkow? aktywno?? – w szcze­gólno?ci w emocjonalnym, spo?ecznym, poznawczym i wychowawczym obszarze rozwojo­wym. Dlatego te? programowaniem w edukacji wczesnoszkolnej mo?e by? chocia?by uk?adanie sekwencji polece? opisuj?cych okre?lone zdarzenie, np. w?drówk? kosmity Scottiego po naszej plancie, który poszukuje cz??ci zamienne do rozbitej rakiety.

Na konferencji podejmiemy si? bardzo powa?nego wyzwania, jakim b?dzie przekonanie jego uczestników, ?e programowa? mo?na w ka?dym wieku i mo?e to by? zaj?cie nie tylko kszta?c?ce, ale tak?e bardzo pasjonuj?ce.

Kolejnym wa?nym przes?aniem konferencji b?dzie zaproponowanie szko?om oraz nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego modelu wsparcia metodycznego, które w naszym przekonaniu powinno opiera? si? m.in. na nast?puj?cych za?o?eniach:

 

 • zidentyfikowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy zechc? by? liderami doskonalenia informatycznego innych nauczycieli w swoich ?rodowiskach;
 • opanowanie przez nauczycieli metodologii pracy z uczniami z podkre?leniem podej­?cia konstruktywistycznego, kszta?cenia przez dzia?anie, nauczania problemowego oraz kszta?cenia wyprzedzaj?cego;
 • uruchomienie doskonalenia nauczycieli na platformie cyfrowej odpowiednio do zi­den­tyfikowanych grup nauczycieli (dobre praktyki, samouczki, filmy instrukta?owe);
 • w??czenie do praktyki szkolnej scenariuszy zaj?? stanowi?cych dydaktyczne pakiety interaktywne (DPI);
 • zach?cenie nauczycieli do podj?cia doskonal?cych studiów podyplomowych  obejmu­j?cych opanowanie wiedzy, umiej?tno?ci i metodyki nauczania – niezb?­dnych do prowadzenia zaj?? z edukacji informatycznej.

 

17 marca 2017 r.

Program:

Wyk?ady

 

12.30-12.45

Przywitanie go?ci oraz uczestników konferencji

Fundamenty  edukacji informatycznej wg nowej podstawy programowej – Zdzis?aw Nowakowski, Dyrektor CKPiDN w Mielcu

12.45-13.00

Wyst?pienie Ma?gorzaty Rauch, Podkarpackiego Kuratora O?wiaty

13.00-13.40

 

Kapita? intelektualny uczniów – pomi?dzy realno?ci? nierealnego ?wiata cyfrowego, a nierealno?ci? realnego ?wiata fizycznego – Prof. Stanis?aw Dylak, Uniwersytet Pozna?ski

13.40-14.00

Oczekiwane cechy charakteru ucznia w nowych warunkach dydaktycznych – Dr Witold Ko?odziejczyk, Redaktor Naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog”

14.00-14.20

Aspekty edukacyjne i technologiczne w laboratorium szko?y przysz?o?ci – Dr Krzysztof Kurowski, Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

14.20-14.40

Bezpiecze?stwo cyfrowe w szkole – kompetencje rodziców, nauczycieli i uczniów w badaniach Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – Krzysztof G?omb, Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

14.40-15.00

Przerwa

15.00-16.00

 

Dyskusja panelowa: Warunki sukcesu wprowadzenia nauki programowania od najm?odszych lat – Ma?gorzata Rauch, Prof. Stanis?aw Dylak, Dr Krzysztof KurowskiDr Witold Ko?odziejczyk, Krzysztof G?omb

 

 

Warsztaty

16.00-17.30

Nauka programowania z gr? Scottie Go

W ramach warsztatu wykorzystany zostanie  autorski produkt – gra Scottie Go, umo?liwiaj?ca nauk? podstaw programowania w formie gry przygodowej, w której sterowanie postaci? odbywa si? poprzez tworzenie algorytmów z klocków,  z uwzgl?dnieniem sensomotory­ki dziecka, odpowiadaj?cych podstawowym instrukcjom steruj?­cym ró?nych j?zyków programowania.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-III

16.00-17.30

Metodyczne aspekty programowania w Scratch w naucza­niu wczesnoszkolnym

Firma Young Digital Planet zaprezentuje konkretne scenariusze zaj?? z programowania w edukacyjnym j?zyku obiektowym Scratch, stworzonym jako ?rodek dydaktyczny do nauczania dzieci od 8 lat wzwy?.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-III

16.00-17.30

Przegl?d narz?dzi interaktywnych wspieraj?cych zaj?cia nauczania wczesnoszkolnego. Zabawy motoryczne i ru­cho­we wspierane komputerowo

Warsztat przygotowany przez firm? Image Recording Solution

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-III

 

18 marca 2017 r.

 

Warsztaty

9.00-10.30

LEKCJA PROGRAMOWANIA W PUDE?KU CZYLI PROGRAMOWANIE INTERNETU RZECZY

W czasie warsztatów zaprezentowane zostan? przyk?adowe lekcje przeprowadzane przy pomocy zestawów edukacyjnych zawieraj?cych Intel Genuino 101 z modu?em Bluetooth, oprogramowanie do pisania programów za pomoc? wizualnych bloczków, scenariusze  lekcyjne,  karty  pracy i  niezb?dne  komponenty elektroniczne.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów szukaj?cych nowych narz?dzi do nauki programowania w szko?ach podstawowych w klasach IV-VI i gimnazjum

9.00-10.30

PROGRAMOWANIE I SZTUKA

W czasie warsztatów nacisk zostanie po?o?ony na metody pozwalaj?ce pokaza? uczniom, ?e programowanie mo?e przyda? si? w ka?dej dziedzinie, nawet je?li jest to tak pozornie odleg?a od informatyki dziedzina jak sztuka i muzyka. Przedstawione zostanie, jak w ?atwy sposób stworzy? atrakcyjne efekty wizualne i d?wi?kowe przy pomocy darmowych ?rodowisk programis­tycznych.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów szukaj?cych nowych metod nauki programowania w gimnazjach i szko?ach ponadgimnazjalnych

9.00-10.30

Przegl?d narz?dzi interaktywnych wspieraj?cych zaj?cia nauczania wczesnoszkolnego. Zabawy motoryczne i ru­cho­we wspierane komputerowo

Warsztat przygotowany przez firm? Image Recording Solution
Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-III

 

10.30-12.00

NAUKA PROGRAMOWANIA Z GR? SCOTTIE GO oraz robotami Edison

W ramach warsztatu wykorzystany zostanie  autorski produkt – gra Scottie Go, umo?liwiaj?ca nauk? podstaw programowania w formie gry przygodowej, w której sterowanie postaci? odbywa si? poprzez tworzenie algorytmów z klocków,  z uwzgl?dnieniem sensomotory­ki dziecka, odpowiadaj?cych podstawowym instrukcjom steruj?­cym ró?nych j?zyków programowania. Zaprezentowane zostan? tak?e roboty Edison, które w rzeczywisto?ci b?d? wykonywa?y te same czynno?ci co Scottie Go, ale ju? poza ekranem monitora.

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-VI

10.30-12.00

SCRATCH – PRZYJAZNY, EDUKACYJNY J?ZYK OBIEKTOWY DO NAUCZANIA DZIECI

W czasie warsztatu zaprezentowany zostanie program Scratch, który umo?liwia ?atwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki.
Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów zajmuj?cych si? lub planuj?cych realizacj? zaj?? z programowania w klasach I-III

 

Prelegenci:

 

Prof. dr hab. Stanis?aw Dylak jest kierownikiem Zak?adu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie dydaktyki ogólnej, pedagogiki medialnej, pedeutologii, technologii kszta?cenia. Autor i wspó?autor wielu wa?nych pozycji literatury pedagogicznej. Dzia?alno?? naukowa i dydaktyczna Profesora Stanis?awa Dylaka s?u?y lepszemu rozumieniu polskiej rzeczywisto?ci o?wiatowej oraz przystosowaniu warsztatu pedagogicznego nauczycieli do wymogów zmieniaj?cej si? szko?y.

 

Dr Witold Ko?odziejczyk - Redaktor naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog”. Twórca Laboratorium Edukacji Medialnej w CODN (platforma z wideo-wyk?adami dla nauczycieli). Wspó?pracownik WSiP i Wydawnictw Szkolnych PWN w wielu projektach zwi?zanych ze szkoleniem nauczycieli. Pomys?odawca nowatorskiego projektu Collegium Futurum - wykorzystuj?cego nowe modele dydaktyczne wspierane TIK. Autor licznych publikacji promuj?cych innowacje w zarz?dzaniu o?wiat?. Autor ksi??ek "Gra o szko??”. Obecnie wiceprzewodnicz?cy S?upskiej Rady Edukacyjnej przy Prezydencie Miasta S?upsk. Prowadzi badania na temat nowego typu organizacji ucz?cych inspirowanych rozwojem ludzkiej ?wiadomo?ci. Stworzy? unikatowy model transformacji szko?y b?d?cej wynikiem bada? w dzia?aniu (action research) - badania etnograficznego, opartego na partycypacji uczestników badania, którego celem jest doprowadzenie do zmiany spo?ecznej w trakcie ich trwania.

 

Dr in?. Krzysztof Kurowski - Tytu? dr in?. informatki otrzyma? na Politechnice Pozna?skiej. Od roku 2008 pracuje na stanowisku Kierownika Dzia?u Aplikacji w Pozna?skim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.  Od wielu lat uczestniczy w krajowych i mi?dzynarodowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko poj?tych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i wykorzystania ich w ró?nych dziedzinach wiedzy.  Zdobywa? do?wiadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Australia, Argonne National Lab, USA, Louisiana State University, USA.  Jego zainteresowania badawcze zwi?zane s? z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyk? szeregowania i zarz?dzania zasobami. W ostatnim czasie mocno zwi?zany z wykorzystywaniem TIK w edukacji, mi?dzy innymi poprzez koordynowanie prac w projekcie e-podr?czniki do kszta?cenia ogólnego z ramienia partnera technologicznego.

 

Krzysztof G?omb - Prezes Zarz?du Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Dyrektor programowy Konferencji „Miasta w Internecie”Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Europejski ekspert w zakresie rozwoju cyfrowego spo?ecze?stwa informacyjnego. Specjalizuje si? w zagadnieniach e-administracji, e-zdrowia, a tak?e integracji cyfrowej oraz zastosowania narz?dzi i zasobów cyfrowych w podnoszeniu skuteczno?ci edukacji. Prelegent ponad 140 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów zwi?zanych z technologiami spo?ecze?stwa informacyjnego. Specjalista planowania e-rozwoju. Autor i redaktor strategii rozwoju spo?ecze?stwa informacyjnego w 5 polskich województwach (Ma?opolskie, Wielkopolskie, ?ódzkie, Podkarpackie, Mazowieckie), studiów regionalnych (Podkarpackie, ?wi?tokrzyskie, Podlasie, Zachodniopomorskie) oraz jednej z nielicznych w Europie regionalnej strategii eZdrowia województwa ?ódzkiego. Lider strategicznych projektów wsparcia eRozwoju województw, zwi?zanych z transferem wiedzy oraz doradztwem dla w?adz wojewódzkich i lokalnych. Aktywnie dzia?a na rzecz europejskich inicjatyw badawczych i pro-innowacyjnych. W latach 2002–2003 polski ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli delegowany do prac przez Komitet Bada? Naukowych. Polski ekspert w eGovernment i eInclusion Sub-Group dzia?aj?cych w ramach i2010 High Level Group. Od maja 2004 r. by? wiceprezydentem European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET), a od kwietnia 2007 r. do ko?ca 2008 roku pe?ni? funkcj? prezydenta tej europejskiej organizacji. Juror Europejskiej Nagrody e-Integracji przyznawanej przez Komisj? Europejsk? (2008). Pomys?odawca i dyrektor programowy europejskiej konferencji „Innovation for Digital Inclusion”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z DG Information Society and Media oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy?szego w Gda?sku, w pa?dzierniku 2011 roku.     Cz?onek Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i pi?tej kadencji (2012-2014). Cz?onek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych Rzecznika Praw Obywatelskich. Lider projektów regionalnych: SIRMA Sie? Innowacyjnego eRozwoju Mazowsza, TR@NSPOD Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju, PRO@ctis Zachodniopomorski Alians na rzecz Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego oraz WIR – Wielkopolska Sie? Interesariuszy eRozwoju. Pomys?odawca i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS najwi?kszego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrod? WSIS Project Prizes 2011, przyznawan? w przez International Telecommunication Union. Lider powo?anego w lutym 2014 roku eksperymentalnego centrum edukacji cyfrowej FABRYKA PRZYSZ?O?CI w Tarnowie. Laureat nagrody „Kryszta?owej Brukselki” (rok 2002) nagrody ministra nauki i informatyzacji za szczególne osi?gni?cia w dziedzinie realizacji innowacyjnych projektów europejskich oraz Nagrody im. Marka Cara (rok 2003) wyró?nienia za wybitne osi?gni?cia na polu rozwoju informatyki w polskiej administracji publicznej. Odznaczony Srebrnym Krzy?em Zas?ugi (2009) za zas?ugi dla rozwoju spo?ecze?stwa informacyjnego.

 

Zdzislaw Nowakowski - Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Absolwent Wydzia?u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, honorowy profesor o?wiaty. Posiada 30-letnie do?wiadczenie w nauczaniu informatyki w szko?ach ponadgimnazjalnych. Autor podr?czników szkolnych z informatyki. Wspó?pracuje z Wydzia?em Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadz?c zaj?cia na studiach podyplomowych z informatyki dla nauczycieli oraz z Centrum e- Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wdra?aj?c do praktyki szkolnej e-kszta?cenie.

 

 

 

 


E-matematyka Zapraszamy nauczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych, do realizacji wspólnego przedsi?wzi?cia pod nazw? „e-Matematyka”, polegaj?cego na tworzeniu testów i zada? interaktywnych dla uczniów na platformie MOODLE > > >


Zapraszamy nauczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych, do realizacji wspólnego  przedsi?wzi?cia  pod  nazw?  „e-Matematyka”,  polegaj?cego  na  tworzeniu  testów  i  zada? interaktywnych dla uczniów na platformie MOODLE.

 

Z  przygotowanych  zada?  b?d?  mogli  korzysta?  uczniowie  wszystkich  nauczycieli - uczestników  naszego projektu. CKPiDN udost?pni platform? oraz zapewni wsparcie merytoryczne (Lidia G?uszak –koordynator sieci wspó?pracy i samokszta?cenia dla nauczycieli matematyki) oraz techniczne (Artur Bodziony i Anna Miku?a –pracownicy CKPiDN). W  pierwszym  etapie  realizacji naszego  przedsi?wzi?cia  przewidziano  prezentacj?  mo?liwo?ci  platformy skierowan? do zainteresowanych lub jeszcze niezdecydowanych osób.

 

Odbywa? si? ona b?dzie poprzez konsultacje  indywidualne  lub  grupowe,  na  które  mo?na  zapisywa?  si?  poprzez  formularz  na  stronie  internetowej www.ckp.edu.pl w zak?adce „Dla nauczyciela”. Konsultacje odb?d? si? w wybrane pi?tki w KCEM Kana od lutego do czerwca 2017 r. w godz. 13.00 –15.00.

 

W kolejnym etapie realizacji projektu, nauczyciele b?d? umieszcza? w?asne pytania na platformie i tworzy? testy, a w ostaniem udost?pnia? je uczniom. Uczestnictwo w projekcie jest bezp?atne zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów korzystaj?cych z platformy. Zapisy na konsultacje przez formularz na stronie www.ckp.edu.pl

 

<<< Zapisy na konsulatacje > > >


Ruszaj? zapisy na kolejny semestr bezp?atnych zaj?? Filii Politechniki Dzieci?cej w Mielcu 8 lutego rozpocznie si? przyjmowanie zg?osze? na zaj?cia letniego semestru Filii Politechniki Dzieci?cej w Mielcu - darmowe zaj?cia przeznaczone s? dla uczniów szkó? podstawowych w wieku od 6 do 12 lat z zamieszka?ych na terenie powiatu mieleckiego.


8 lutego rozpocznie si? przyjmowanie zg?osze? na zaj?cia letniego semestru Filii Politechniki Dzieci?cej w Mielcu - darmowe zaj?cia przeznaczone s? dla uczniów szkó? podstawowych w wieku od 6 do 12 lat z zamieszka?ych na terenie powiatu mieleckiego. Wyk?ady odbywaj? si? raz w miesi?cu, zawsze w sobot?.

Organizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, a od lat wspieraj? go finansowo Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o, które s? Partnerem strategicznym projektu. W tym semestrze nowymi Partnerami zostali: firma Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Miasto Mielec. Realizacj? zaj?? wspiera Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Rejestracji mo?na dokona? online na stronie www.dolina-wiedzy.pl/pd/uczelnia/rejestracja/ od 8 lutego  od godz. 10.00 do 19 lutego do godz. 23.59.59. Rejestracj? nale?y potwierdzi? poprzez linka wys?anego automatycznie na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

Na zaj?ciach Politechniki Dzieci?cej poprzez eksperymenty, pokazy czy ciekawe ?wiczenia dzieci odkrywaj?, ?e nauka mo?e by? doskona?? zabaw?. Zaj?cia prowadz? naukowcy, nauczyciele akademiccy, oraz popularyzatorzy nauki z ca?ej Polski. Poruszane tematy dotycz? przede wszystkim nauk ?cis?ych, w tym m.in. fizyki, chemii, lotnictwa, ale tak?e nauk przyrodniczych.

W nadchodz?cym semestrze letnim studenci Politechniki Dzieci?cej na zaj?ciach „Serce- jak to dzia?a?” spotkaj? si? z dr Iwon? Nowak, która opowie o tym jak pracuje serce i co z tym wspólnego ma pr?d. Na zaj?ciach pt. „Wielki Wybuch, czarne dziury i Kosmos”, które poprowadzi pasjonat i popularyzator astronomii Rados?aw Pior, uczestnicy ws?uchaj? si? w d?wi?ki Kosmosu, przybli?? do gwiazd, by wreszcie wybuchowo wyl?dowa?. Temat automatyki i produkcji przemys?owej w przyst?pnej formie przybli?y dzieciom Natalia Rusin-Zieli?ska podczas wyk?adu pt. „Czy sterownik steruje, a falownik faluje?". Natomiast, aby lepiej zapami?ta? wszystkie nowe informacje, na zaj?ciach „Pami?? doskona?a. Jak si? uczy?, ?eby wszystko pami?ta??", wspólnie z zajmuj?cymi si? na co dzie? szkoleniami oraz psychologi? Magdalen? Popek i Joanna Kotek, poznaj? i prze?wicz? techniki zwi?kszaj?ce efektywno?? pami?ci.

 

Wi?cej informacji dotycz?cych rejestracji oraz zaj?? Politechniki Dzieci?cej znajduje si? na stronie www.dolina-wiedzy.pl/pd

 

Zaj?cia Politechniki Dzieci?cej w Rzeszowie organizowane s? przez Fundacj? Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” od 2009 roku. Wyk?ady odbywaj? si? tak?e w czterech Filiach: Mielcu, D?bicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli. W Ustrzykach Dolnych zaj?cia skierowane s? do dzieci z gminy Ustrzyki Dolne, w Mielcu dla wszystkich mieszkaj?cych w powiecie mieleckim, w D?bicy z powiatu d?bickiego, a w Stalowej Woli zamieszka?ych na terenie powiatu stalowowolskiego. Liczba uczestników zaj?? w Rzeszowie oraz Filiach przekroczy?a 11 tysi?cy.


Zapraszamy do sieci wspó?pracy na FB Wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyk? nauki programowania w szko?ach (równie? na pierwszym etapie edukacyjnym, zapraszamy do udzia?u w sieci wspó?pracy > > >


 


Studia podyplomowe w Tarnowie 4 lutego 2017 r. Tarnowska Szko?a Wy?sza we wspó?pracy z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Paw?a II w Krakowie, uruchomia studia podyplomowe >>>


4 lutego 2017 r. Tarnowska Szko?a Wy?sza we wspó?pracy z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Paw?a II w Krakowie, uruchomia studia podyplomowe:

 

 1. Oligofrenopedagogika;
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 3. Pedagogika specjalna uniwersalna;
 4. Logopedia.

 

Wi?cej informacji i zapisy: tutaj


VII semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu Na prze?omie 2016/2017 roku Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza realizuje w Mielcu ju? VII semestr Politechniki Dzieci?cej. Podobnie jak w latach poprzednich zaj?cia odbywaj? si? dla dwóch grup, licz?cych po 100 dzieci ka?da.


Na prze?omie 2016/2017 roku Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza realizuje w Mielcu ju? VII semestr Politechniki Dzieci?cej. Podobnie jak w latach poprzednich zaj?cia odbywaj? si? dla dwóch grup, licz?cych po 100 dzieci ka?da. Uczestnikami wyk?adów s? dzieci z powiatu mieleckiego ucz?szczaj?ce do szkó? podstawowych, czyli w przedziale 6-12 lat. Zaj?cia równie? i w tym semestrze odbywaj? si? w Auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, przy ul. M.C. Sk?odowskiej 4.

 

Do tej pory odby?y si? ju? trzy spotkania najm?odszych studentów w nauk?, a tak?e w trakcie realizacji s? zaj?cia laboratoryjne z pneumatyki. Zaj?cia laboratoryjne prowadzi Sylwester Paterek, a uczestnicz? w nich dzieci, które najlepiej zda?y test wst?pny.

 

W pa?dzierniku dzieci pozna?y wiele ciekawostek lotniczych, których dotyczy? temat wyk?adu. W barwnej formie zobaczy?y jaka by?a historia i pocz?tki lotnictwa. Studenci dowiedzieli si? kto i kiedy podejmowa? pierwsze próby wzbicia si? w powietrze i jakie by?y tego efekty. Dzieci pozna?y równie? na czym dok?adnie polega praca pilota i pozosta?ych pracowników samolotu, jak w ?rodku wygl?da samolot, a tak?e jak dzia?aj? porty lotnicze.

 

Listopadowe zaj?cia poprowadzi? Miros?aw Chudy, który przedstawi? dzieciom temat „Marketing wokó? nas”. Ma?ym studentom ukaza? w jaki sposób marketing dzia?a na nas wszystkich ka?dego dnia. Opowiedzia? w jaki sposób to si? dzieje i w jakich formach. Dzieci pozna?y tak?e ró?ne techniki reklamowe oraz sposoby funkcjonowania znanych marek.

 

Ostatnie zaj?cia w 2016 roku poprowadzi? dr hab. in?. Tomasz Wi?cek wraz z asystentami z Ko?a Naukowego Foton przy Politechnice Rzeszowskiej. W niezwykle ciekawej formie pokazano dzieciom „Fascynuj?cy ?wiat Fizyki”. Ró?norodno?? zaprezentowanych eksperymentów wzbudza?a wielki entuzjazm dzieci bacznie si? im przygl?daj?cych. Prowadz?cy wyk?ad zaprezentowali w praktyce zjawiska fizyczne zwi?zane z elektryczno?ci? i magnetyzmem a tak?e z aerodynamik?.

 

W semestrze zimowym odb?d? si? jeszcze dwa spotkania: 28 stycznia oraz 18 lutego.


Uczestnicy mi?dzynarodowego projektu „?ywe laboratorium polityki publicznej” odwiedzili RCTNTW 23 listopada 2016 r. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej realizowanej w ramach programu Interreg Europa 2014 – 2020 >>>


23 listopada 2016 r. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej realizowanej w ramach programu Interreg Europa 2014 – 2020 – projekt „?ywe laboratorium polityki publicznej” PUBLIC POLICY LIVING LAB (P2L2). Ten mi?dzynarodowy projekt ma na celu mi?dzy innymi wdro?enie mi?dzyregionalnej polityki uczenia si? i wymiany do?wiadcze? z zakresu wa?nych aspektów wp?ywaj?cych na regionalny ekosystem innowacji na polu zaawansowanych materia?ów (np. dla przemys?u lotniczego). Nasze RCTNTW by?o wa?nym punktem programowym wizyty studyjnej zaplanowanej dla naszego województwa (obok Politechniki Rzeszowskiej, Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny).


Logopedia w CKPiDN W pa?dzierniku br. w CKPiDN rozpocz??y si? studia podyplomowe Logopedia >>>


We wrze?niu br. w CKPiDN rozpocz??y si? studia podyplomowe Logopedia. Studia zosta?y uruchomione we wspó?pracy z Podkarpackim Towarzystwem Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Kro?nie. Zainteresowane osoby mog? do??czy? jeszcze do grupy.

 

 

>>> Informacja na temat studów <<<


Platforma e-learningowa wsparciem dla nauczycieli w prowadzeniu lekcji  CKPiDN zaprasza na nieodp?atne szkolenie: Wykorzystanie platformy Moodle na zaj?ciach ze swoimi uczniami >>>


Szkolenie odb?dzie si? we wtorek 15 XI 2016 r. o godz. 15.30 w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7, sala 7, pi?tro II. Zaj?cia poprowadzi Pan Artur Bodziony.

 

Ka?dy uczestnik spotkania otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

>>> Zpisy na szkolenie <<<


Lekcje czytania i przygoda z ksi??k? CKPiDN zaprasza na nieodp?atne warsztaty: Lekcje czytania i przygoda z ksi??k? >>>


Warsztaty odb?d? si? we czwartek 17 XI 2016 r. o godz. 13.30 w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7, sala 9, pi?tro II.

Zaj?cia poprowadzi dr St. Kusiak.

Ka?dy uczestnik spotkania otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.

 

>>> zapisy na szkolenie <<<


Cyfrowa szko?a - nowoczesna edukacja Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej Wszechnica zaprasza na konferencj? dyrektorów szkó? i przedszkoli, nauczycieli informatyki, techniki, matematyki i fizyki, przedstawicieli organów prowadz?cych >>>


 


Nasze RCTNTW wa?nym punktem w programie obozów zorganizowanych w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szko?a Cyfrowa” 50 uczniów z województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego odwiedzi?o 20 i 27 pa?dziernika 2016 r. RCTNTW w Mielcu. >>>


Grupa 50 uczniów z województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego odwiedzi?a 20 i 27 pa?dziernika 2016 r. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu. Wizyta w RCTNTW by?a wa?nym punktem w programie dwóch obozów zorganizowanych w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szko?a Cyfrowa”. Obozy edukacyjne dla szkó?, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, stanowi?y jedn? z nagród w konkursie „Jeste?my cyfrowobezpieczni!”. Stowarzyszenie we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szko?a Cyfrowa”. Projekt jest pierwsz? ogólnopolsk? inicjatyw? na rzecz zapewnienia cyberbezpiecze?stwa w szko?ach.

 

W ramach wizyty w RCTNTW uczniowie mieli mo?liwo?? zapoznania si?  z baz? dydaktyczn? Centrum, uczestniczyli w zaj?ciach na symulatorach lotów oraz odbyli zaj?cia w Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych (w programie: pokaz druku drukarki 3D, wykonanie modelu rakiety z nap?dem rakietowym, pokaz wykorzystania plotera laserowego).

 

Kolejnym z punktów programowych wizyty w Mielcu by?a wycieczka po SSE EURO-PARK Mielec, zorganizowana przez Oddzia? Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. w Mielcu. Uczniowie odwiedzili tak?e mieleckie lotnisko, zwiedzili wie?? kontroli lotów oraz mogli przetestowa? modele rakiet, które wykonali na zaj?ciach. Ostatnim punktem programu by?y pokazowe loty modeli zdobywaj?cych czo?owe lokaty na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach ?wiata przygotowane przez modelarzy-medalistów.

 

Wyra?amy nadziej?, ?e czas sp?dzony w Mielcu by? dla m?odzie?y atrakcyjny i przyczyni si? do rozwijania ich zainteresowa? naukowych oraz technicznych w przysz?o?ci.


Zbli?aj? si? terminy XI Konkursu Informatycznego Bóbr Zadania na konkursie, to nie czysta matematyka, tylko g?ówkowanie i poszukiwanie rozwi?za? >>>


Zbli?aj? si? terminy XI Konkursu Informatycznego Bóbr. Zadania na konkursie, to nie czysta matematyka, tylko g?ówkowanie i poszukiwanie rozwi?za?, b?d? odpowiedniej strategii (s? to umiej?tno?ci dobrze opanowane przez niektórych uczniów, np. zapalonych graczy komputerowych). W konkursie mog? bra? udzia? uczniowie ró?nych etapów edukacyjnych. W zwi?zku z tym, zwracamy si? z pro?b? do nauczycieli informatyki i matematyki szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych o zach?cenie uczniów do udzia?u w zawodach, które odb?d? si? odpowiednio:

 

 • 7 listopada 2016, w godz. 12.00-13.00 „Senior” – szko?y ponadgimnazjalne;
 • 8 listopada 2016, w godz. 12.00-13.00 „Junior” – gimnazja;
 • 9 listopada 2016, w godz. 12.00-13.00 „Benjamin” – szko?y podstawowe IV-VI;
 • 10 listopada 2016, w godz. 12.00-13.00 „Skrzat” – szko?y podstawowe I-III.

 

Konkurs jest przeprowadzany za po?rednictwem platformy e-learningowej www.mCourser.pl.

 

Rejestracja do konkursu rozpoczyna si? 24 pa?dziernika 2016, a zako?czy na godzin? przed danym etapem konkursu.

 

Regulamin konkursu, informacje dotycz?ce rejestracji i przeprowadzenia konkursu znajduj? si? na stronie http://www.bobr.edu.pl/

 


Konsultacje dla nauczycieli Zapraszamy nauczycieli na konsultacje dotycz?ce wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji. W najbli?szy pi?tek to jest 21 pa?dziernika 2016 r. b?d? udzielane konsultacje w zakresie podstawowym > > >


W tym tygodniu zapraszamy nauczycieli, którzy mieli do tej pory mniejszy kontakt z technologi? informacyjn? i chcieliby rozpocz?? korzystanie z poczty elektronicznej lub z podstawowych funkcji narz?dzi pakietu Office.

 

Proponowany zakres konsultacji:

 • Obs?uga poczty elektronicznej (za?o?enia konta, odbieranie i wysy?anie widomo?ci z za??cznikami).
 • Podstawy obs?ugi Internetu ze szczególnym uwzgl?dnieniem wyszukiwania.
 • Program Word – edycja dokumentu tekstowego.
 • Program PowerPoint – przygotowanie prezentacji.

 

Konsultacje odb?d? si? w KCEM "KANA" w Mielcu ul. Ks. Arczewskiego 7 w dniu 21 pa?dziernika 2016 roku (pi?tek) o godzinie 13.00.

 

Konsultacje s? bezp?atne i przeznaczone s? dla nauczycieli z powiatu mieleckiego.

 

Kontakt w sprawie konsultacji - Anna Miku?a - amikula@ckp.edu.pl; tel.: 17 250 64 85.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Konferencj? zainaugurowano projekt „Mielec stawia na zawodowców”. Jego warto?? to prawie 5 milionów z?otych. Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Oddzia? Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. w Mielcu zorganizowa?y konferencj? inauguruj?c? projekt „Mielec stawia na zawodowców”. >>>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Oddzia? Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. w Mielcu zorganizowa?y konferencj? inauguruj?c? projekt „Mielec stawia na zawodowców”. Konferencja odby?a si? 11 pa?dziernika 2016 roku w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu. Projekt „Mielec stawia na zawodowców” jest kolejn? z inicjatyw realizowanych przez CKPiDN w Mielcu, która ma na celu zbli?enie edukacji zawodowej do rynku pracy.

 

Konferencj? rozpocz??a projekcja filmu „Spe?niamy marzenia”, który promuje mieleckie inicjatywy edukacyjne. Ponadto prezentuj?c film o wymownym tytule, organizatorzy chcieli podkre?li?, ?e chc? spe?nia? marzenia uczniów oraz nauczycieli ze szkó? zawodowych, w?a?nie poprzez dzia?ania realizowane w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”.

 

Otwieraj?c konferencj? Dyrektor Zdzis?aw Nowakowski w imieniu CKPiDN w Mielcu oraz wspó?organizatora – Oddzia?u ARP S.A. w Mielcu, przywita? zaproszonych go?ci, w?ród których znale?li si? Ma?gorzata Rauch – Podkarpacki Kurator O?wiaty, Maria Napieracz – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie, prof. dr hab. in?. Jan Kusiak – Kierownik Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie, Józef Twardowski – Prezes Zarz?du Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Miros?aw Szl?skiewicz – Wicedyrektor Zespo?u Szkó? Technicznych w Le?ajsku, Janusz Sobo? – Prezes Zarz?du Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Tomasz Ga?aczy?ski – Konstruktor PZL Mielec Sp. z o.o., a tak?e w zast?pstwie Marsza?ka Województwa Podkarpackiego W?adys?awa Ortyla, Tomasz Leyko - Rzecznik prasowy Urz?du Marsza?kowskiego. Przedsi?biorców skupionych w SSE EURO-PARK MIELEC reprezentowa? Dyrektor Oddzia?u Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. w Mielcu Krzysztof ?l?zak. Ponadto dyrektor Nowakowski przywita? zaproszonych dyrektorów szkó? zawodowych z powiatu mieleckiego, nauczycieli, przedsi?biorców, media oraz wszystkich tych, dla którym idee prezentowane przez projekt s? wa?ne.

 

Prezentacji projektu, za?o?e? oraz danych statystycznych mu towarzysz?cych dokona? Dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzis?aw Nowakowski oraz Koordynator projektu Lucyna Gu?a. Projekt „Mielec stawia na zawodowców” jest ogromnym projektem, jakiego dotychczas CKPiDN w Mielcu nie realizowa?o. Jego warto?? to prawie 5 mln z?otych. Dyrektor Nowakowski podkre?li?, i? bud?et projektu jest wi?kszy ni? bud?et jednostki, któr? kieruje. Projekt jest wspó?finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa IX Jako?? Edukacji i Kompetencji w Regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego.

 

Celem projektu jest podniesienie jako?ci kszta?cenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowane do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkó? zawodowych. Udzia? pracodawców w tym procesie jest niezb?dny. Dostrze?ono problem. Inne s? oczekiwania szkó? w stosunku do ucznia w zwi?zku z wymaganiami egzaminacyjnymi, a inne oczekiwania ze strony pracodawców, którzy chc?, aby zaraz po uko?czeniu szko?y absolwent by? przygotowany do wej?cia na rynek pracy.

 

Projekt powsta? na podstawie Indywidualnych Diagnoz Szkolnych zatwierdzonych Uchwa?? Zarz?du Powiatu Nr 49/3094/2016. Celem diagnozy potrzeb by?o zdefiniowanie form wsparcia szkó?, nauczycieli oraz uczniów. W diagnozie uwzgl?dniono dane dotycz?ce mieleckiego rynku pracy, struktury kszta?cenia w powiecie mieleckim, wyposa?enia dydaktycznego szkó?, przygotowania nauczycieli oraz wspó?pracy z otoczeniem spo?eczno-gospodarczym.

 

Dzia?ania realizowane w ramach projektu:

 • doposa?enie szkó? bior?cych udzia? w projekcie (warto?? doposa?enia to 978 795,36 z?);
 • doskonalenie umiej?tno?ci i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, sieciach wspó?pracy i samokszta?cenia oraz sta?ach realizowanych w przedsi?biorstwach (95 nauczycieli i 1466 uczniów obj?tych wsparciem);
 • podnoszenie umiej?tno?ci i kwalifikacji uczniów poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zaj?ciach, kursach, sta?ach w przedsi?biorstwach , a tak?e doradztwo zawodowe;
 • wspó?praca z otoczeniem spo?eczno-gospodarczym obejmuj?ca m. in. organizacj? sta?y dla uczniów i nauczycieli, tworzenie klas patronackich, promocj? szkó? prowadz?cych kszta?cenie zawodowe oraz wspólne tworzenie oferty edukacyjnej dla rynku pracy.

Projektem obj?tych zostanie 6 szkó?: Zespó? Szkó? Budowlanych, Zespó? Szkó? Ekonomicznych, Zespó? Szkó? Technicznych, Zespó? Szkó? im. J. Groszkowskiego, Zespó? Szkó? w Radomy?lu Wielkim, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Konferencja inauguruj?ca zawodowy projekt sta?a si? doskona?? okazj? do og?oszenia kolejnej – ju? drugiej edycji konkursu technicznego im. Jeffrea Pino „M?ody konstruktor”. Ide? konkursu przedstawi? dr in?. Tomasz Ga?aczy?ski reprezentuj?cy PZL w Mielcu, które s? organizatorem konkursu przy wspó?udziale CKPiDN w Mielcu. Konkurs skierowany jest do m?odzie?y z gimnazjów oraz szkó? ponadgimnazjalnych i polega na wykonaniu konstrukcji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwi?za?. Druga edycja konkursu odbywa si? pod has?em „Podró? ku kra?com wyobra?ni”. Posta? tytularna konkursu – Jeffrey Pino by? liderem, pionierem i legend? bran?y lotniczej. Uznawany by? za genialnego stratega, wizjonera i eksperta w dziedzinie lotniczej. By? osob?, która wyra?nie wp?yn??a na kierunek produkcji prowadzonej przez PZL Mielec. B?d?c prezesem firmy Sikorsky Aircraft, za spraw? jego decyzji zak?ad w Mielcu otrzyma? szans? wprowadzenia zaawansowanej produkcji i innowacyjnych technologii poprzez uruchomienie produkcji elementów struktury i kompletnych ?mig?owców Black Hawk. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów – konstruktorów – pasjonatów do wzi?cia udzia?u w konkursie „M?ody konstruktor”, w którym g?ówn? nagrod? jest 2 tysi?ce z?otych.

 

Podczas konferencji nie zabrak?o tak?e niespodzianek dla go?ci. Eryk Halaburda i Wojciech Koszelski – wielokrotnie nagradzani modelarze, skupieni wokó? Laboratorium  modelarstwa i rakiet kosmicznych dzia?aj?cego przy CKPiDN zaprezentowali widowiskowe loty swoich modeli. Podczas konferencji modelarze oraz instruktor Grzegorz Goryczka otrzymali listy gratulacyjne od Marsza?ka Województwa Podkarpackiego W?adys?awa Ortyla. Marsza?ek pogratulowa? modelarzom-konstruktorom niebywa?ego talentu, umiej?tno?ci oraz wspania?ego wyniku na Mistrzostwach ?wiata Modeli Kosmicznych we Lwowie. Ponadto Marsza?ek wyrazi? nadziej?, ?e to osi?gni?cie jest dopiero pocz?tkiem wspania?ych ?yciowych sukcesów, po których przyjd? nast?pne. Pan Tomasz Leyko, reprezentuj?cy Marsza?ka przekaza? bardzo dob? wiadomo?? dla wszystkich modelarzy dzia?aj?cych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”. Marsza?ek, wiedz?c o potrzebach sprz?towych modelarzy, którzy chc?c rozwija? swoj? pasj? i coraz to bardziej zaawansowane konstrukcje, potrzebuj? nowego sprz?tu, przekaza? deklaracj?, i? wesprze finansowo zakup jednego z urz?dze?.

 

Kluczowym punktem konferencji by? panel dyskusyjny pn. „Jak osi?gn?? skuteczno?? i rozwój w modelu wspó?pracy: samorz?d, edukacja, gospodarka”. W panelu wzi?li udzia?: Ma?gorzata Rauch – Podkarpacki Kurator O?wiaty, Miros?aw Szl?skiewicz – Wicedyrektor Zespo?u Szkó? Technicznych w Le?ajsku, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie, Krzysztof ?l?zak – Dyrektor Oddzia?u Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. w Mielcu, Dr in?. Tomasz Ga?aczy?ski – Konstruktor w PZL Mielec. Panel poprowadzi? Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Podczas panelu dyskusyjnego Pani Kurator omówi?a planowane zmiany w szkolnictwie zawodowym, natomiast Dyrektor Tomasz Czop przedstawi? mo?liwo?ci finansowania zmian w szkolnictwie zawodowym ze ?rodków unijnych. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Krzysztofa ?l?zaka wynika, ?e m?odzie? posiada ma?? wiedz? o rynku pracy. Dlatego te? wa?nym wydaje si? podj?cie  dzia?a? zmierzaj?cych do upowszechnienia w?ród m?odzie?y wiedzy na temat lokalnego rynku pracy – w  szczególno?ci na temat firm skupionych w SSE EURO PARK MIELEC.

 

Dr in?. Tomasz Ga?aczy?ski z PZL Mielec podzieli? si? refleksjami dotycz?cymi tego, na czym polega problem zbli?enia przedsi?biorców do szkolnictwa zawodowego i odwrotnie – szkolnictwa zawodowego do przedsi?biorców.

 

Niezwykle wa?ne kwestie dotycz?ce korzy?ci wynikaj?cych ze wspó?pracy na linii szko?a zawodowa – przedsi?biorstwo, a w szczególno?ci funkcjonowania klas patronackich przedstawi? Dyrektor Miros?aw Szl?skiewicz. Kierowana przez niego szko?a – Zespó? Szkó? Technicznych w Le?ajsku ju? od kilku lat pracuje nad efektywnym modelem kszta?cenia w klasach patronackich. Szko?a jest jedn? z najlepszym szkó? zawodowych w regionie. Niestety, kszta?ci pracowników „dla Rzeszowa”. Bior?c pod uwag? ten aspekt sprawy, Mielec jest w bardzo dobrej sytuacji – my mo?emy kszta?ci? w Mielcu i dla Mielca.

 

Ju? wkrótce wi?cej informacji na temat przebiegu panelu dyskusyjnego.


Konkurs „M?ody Konstruktor” Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mieleckiego, do udzia?u w konkursie technicznym im. Jeffrea Pino „M?ody Konstruktor” organizowanym przez Polskie Zak?ady Lotnicze w Mielcu przy wspó?udziale Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu >>>


Konkurs polega na wykonaniu konstrukcji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwi?za? - zaprojektowaniu i wykonaniu konstrukcji z zastosowaniem nowatorskich rozwi?za? technicznych.

 

Prace uczniów sk?adane s? do Komisji Konkursowej do dnia 15 maja 2017 r.

 

Zwyci?zca konkursu otrzymuje nagrod? w wysoko?ci 2 tys. z?, szko?a któr? reprezentuje uczestnik konkursu otrzymuje 1 tys. z?, opiekun naukowy wskazany przez uczestnika konkursu otrzymuje 500 z?.

 

CELE KONKURSU

 

 1. Rozwijanie i pog??bianie zainteresowa? wspó?czesn? technik?.
 2. Propagowanie nowoczesnych osi?gni?? techniki.
 3. Promowanie m?odych talentów w dziedzinach technicznych.
 4. Zach?canie uczniów do realizacji swoich pomys?ów technicznych i doskonalenia umiej?tno?ci zawodowych poprzez wykonywanie prac modelowo-konstrukcyj­nych.
 5. Zach?canie do rozwijania pasji i kreatywno?ci w?ród m?odzie?y.
 6. Stworzenie mo?liwo?ci zaprezentowania i porównania prac modelowo-konstrukcyjnych wykonanych przez uczniów.
 7. Podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i kultury technicznej m?odzie?y.
 8. Inspirowanie uczniów do pracy samokszta?ceniowej.
 9. Stymulowanie potrzeby dalszego kszta?cenia  – przygotowanie do zawodu.
 10. Rozwijanie zdolno?ci i umiej?tno?ci manualnych.

 

Osob? odpowiedzialn? po stronie Organizatora ze strony Polskich Zak?adów Lotniczych Sp. z o.o. jest Ma?gorzata Sum, Specjalista ds. PR i Marketingu. Ze strony Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest Anna Miku?a, Specjalista ds. projektów edukacyjnych.

 

Wszelkich informacji dotycz?cych Konkursu „M?ody Konstruktor”, udziela Organizator, w przypadku Polskich Zak?adów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu, drog? mailow? malgorzata.sum@lmco.com lub telefoniczn? 17 743 1792, w przypadku Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu drog? mailow? amikula@ckp.edu.pl lub telefoniczn? 17 250 64 85.

 

Wi?cej informacji o konkursie w regulaminie (do pobrania poni?ej).

 

W zesz?ym roku przeprowadzona zosta?a I edycja konkursu., któr? wygra? Wojciech Koszelski z Gimnazjum nr 2 w Mielcu, konstruktor ?azika marsja?skiego.

 

>>> Pobierz regulamin konkursu <<<


Nauczyciel matematyki – specjalista dydaktyczno-wychowawczy Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA zaprasza nauczycieli matematyki na nieodp?atny kurs >>>


 


Powstanie strategia rozwoju edukacji w regionie Na Podkarpaciu opracowana zostanie strategia rozwoju edukacji do 2020 roku >>>


Dokument ma przygotowa? takie rozwi?zania, które lepiej dopasuj? system edukacji w regionie do potrzeb rynku pracy. List intencyjny w sprawie przygotowania strategii podpisali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marsza?ek województwa W?adys?aw Ortyl. Wojewoda powiedzia?a, ?e przygotowywana strategia ma si? wpisywa? w zmiany systemowe, które przygotowuje resort edukacji narodowej. - Chcemy, by województwo mia?o w?asn? strategi? rozwoju edukacji, która b?dzie wpisywa?a si? w priorytety istotne dla województwa. Liczymy, ?e dzi?ki naszej wspó?pracy z samorz?dem regionalnym powstan? rozwi?zania wzorcowe tak?e dla innych województw w kraju - doda?a Leniart. Jej zdaniem dokument ma nie tylko odpowiada? na potrzeby rynku pracy, ale te? "na potrzeby uczniów, nauczycieli i samorz?dowców". Strategi? przygotowa? ma zespó? ekspertów pod przewodnictwem podkarpackiego kuratora o?wiaty Ma?gorzaty Rauch. Dokument b?dzie zawiera? diagnoz? obecnej sytuacji oraz rekomendacj? dla systemu edukacji. Strategia ma zosta? zaprezentowana w marcu przysz?ego roku.


Lekcja otwarta z grafiki komputerowej CKPiDN zaprasza na lekcj? otwart?: Grafika rastrowa a wektorowa >>>


Lekcja odb?dzie si? w poniedzia?ek 3 X 2016 r. o godz. 8.00 w CKPiDN ul. Wojska Polskiego 2B sala 12 (parter), a poprowadzi j? Pani Marlena Mosior.

 

Na zaj?ciach nauczyciele dowiedz? si? jakie s? podstawowe ró?nice pomi?dzy obiektami grafiki wektorowej a rastrowej w oparciu o oprogramowanie tj. Adobe Illustrator, a Adobe Photoshop i inne.


„Jaka powinna by? szko?a przysz?o?ci?” Mi?dzy innymi nad tym zagadnieniem zastanawiano si? podczas konferencji metodycznej „Szko?a dla cywilizacji przysz?o?ci”, która zainaugurowa?a nowy rok szkolny 2016/2017. >>>


Zgodnie z tradycj? Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, nowy rok szkolny 2016/2017 zosta? zainaugurowany konferencj? metodyczn? pt. „Szko?a dla cywilizacji przysz?o?ci”, która odby?a si? 21 wrze?nia 2016 roku w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu. Ten wrze?niowy dzie? by? okazj? do skonfrontowania pogl?dów na temat wspó?czesnej szko?y, jak ona powinna wygl?da?, jakich uczy? postaw i warto?ci, aby odpowiada?a szybko zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci edukacyjnej i m?odemu pokoleniu. Wybór tytu?u konferencji oraz wyst?pie? podyktowany by?  poszczególnymi kierunkami realizacji polityki o?wiatowej pa?stwa w roku szkolnym  2016/2017, tj.

 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i m?odzie?y w szko?ach i placówkach.
 • Kszta?towanie postaw. Wychowanie do warto?ci.

 

Dyrektor CKPiDN w Mielcu, Zdzis?aw Nowakowski, kieruj?c s?owa przywitania do prelegentów oraz uczestników konferencji wyrazi? nadziej?, i? zaproponowany temat spotka si? z ich uznaniem oraz b?dzie zal??kiem do rozwa?a? nad humanistyczn? wizj? szko?y XXI wieku.

 

Pierwszym z prelegentów by? Witold Ko?odziejczyk, redaktor naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog”, twórca wielu nowatorskich projektów aktywnie wykorzystuj?cych technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole oraz autor publikacji podejmuj?cych temat innowacji w zarz?dzaniu o?wiat?. Pan Witold Ko?odziejczyk wyg?osi? wyk?ad „Szko?a dla cywilizacji przysz?o?ci”, którego tytu? by? analogiczny do nazwy konferencji. Konwencja wyst?pienia prowadzi?a do zastanowienia si? nad tym jakie jest dzisiejsze pokolenie, gdy? mówimy o m?odych ludziach, których nawyki zosta?y ukszta?towane przez kontakt z nowym technologiami. D???c do budowania szko?y przysz?o?ci powinni?my zacz?? od kszta?towania charakteru, nawyków m?odych ludzi, dbaj?c o wszystkie wymiary rozwoju – fizyczny, emocjonalny, duchowy, i intelektualny. W dobie ?atwego dost?pu do informacji szko?a staje si? miejscem budowania postaw, a tak?e miejscem przekazu wskazówek dotycz?cych tego jak si? uczy?. Niew?tpliwie ucze? musi wzi?? wi?ksz? odpowiedzialno?? za swoj? edukacj?, za „uczenie si?”. Natomiast po stronie nauczyciela stoi konieczno?? rozwijania pewnych cech charakteru najpierw u siebie, a nast?pnie u uczniów. Cechy, od których nale?y zacz?? to szacunek, odpowiedzialno?? i kreatywno??. Podczas wyst?pienia wybrzmia?o pi?kne has?o, g?oszone przez jedn? z polskich szkó?, „Piel?gnujemy marzenia”. Nie bójmy si? mówi? o marzeniach oraz miejmy odwag? spe?nia? marzenia m?odych ludzi. Pozostaj?c w temacie marze?, warto wspomnie?, ?e podczas konferencji zaprezentowano film pt. „Spe?niamy marzenia” promuj?cy mieleckie pozaszkolne inicjatywy edukacyjne.

 

Kolejnym z wyk?adowców by? Marek Kondzio?ka, koordynator ds. innowacji w edukacji z Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie, który zaprezentowa? wyk?ad o prowokacyjnym tytule – „Je?li wszystko, co my?lisz o szkole, to nieprawda? Co mo?na zrobi?, aby uczenie si? by?o efektywniejsze?”. Prelegent wysun?? pogl?d, i? niezale?nie od czasów ci?gle zadajemy sobie pytanie o kondycj? edukacji, o to co powinni?my zrobi?, aby naprawi? j?. Ponadto przedstawi? wyniki bada? ameryka?skiego uczonego Johna Hattie, który bada? mi?dzy innymi to, co tak naprawd? powoduje, ?e wyst?puje tak du?e zró?nicowanie w efektach kszta?cenia? Z bada? wynik?o, ?e kilka grup wp?ywów warunkuje to jak uczniowie czuj? si? w szkole i s? to w?a?nie sami uczniowie, nauczyciele, a tak?e inne grupy takie jak rodzice, rówie?nicy i np. dyrekcja. Najlepsze efekty w nauczaniu osi?gniemy wtedy, gdy spojrzymy na uczenie si? oczami uczniów. Najwi?kszy wp?yw na osi?gni?cia uczniów maj? strategie znane z oceniania kszta?tuj?cego, czyli takiego, które jest przyjazne uczniowi. Wyk?ad niós? jedno bardzo wa?ne przes?anie, a mianowicie: je?li lepiej zrozumiemy naszych uczniów to nasze kszta?cenie b?dzie bardziej efektywne.

 

Dr hab. Anna Szylar z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli przedstawi?a temat b?d?cy równocze?nie jednym z priorytetów polityki o?wiatowej pa?stwa – „Kszta?towanie postaw. Wychowanie do warto?ci”. Równocze?nie wyrazi?a zadowolenie, i? podczas takich inicjatyw jak konferencja „Szko?a dla cywilizacji przysz?o?ci” podejmowane s? tematy zmierzaj?ce do okre?lenia kierunków, w których powinna i?? wspó?czesna szko?a. Jedn? z wa?niejszych tez by?o to, ?e wyznawane warto?ci mog? by? idea?ami obecnymi tylko w naszej ?wiadomo?ci, natomiast staj? si? rzeczywisto?ci? dopiero wtedy, gdy s? realizowane w postawach poszczególnych osób i w ca?ej spo?eczno?ci. Równie? pewne akty prawne mog? by? ?ród?em poszukiwania postaw obliguj?cych do wychowywania w duchu pewnych warto?ci. Szko?a powinna wychowywa? do warto?ci uniwersalnych, ale uczniowie powinni doskonale rozumie? na czy one polegaj?. Niew?tpliwie to co mówimy musi by? spójne z tym co robimy. Obecnie powszechne jest przekonanie, ?e w wychowywaniu do warto?ci wa?ne jest umi?owanie ojczyzny, dziedzictwo, j?zyk ojczysty, obyczaje, kultura, religia, sztuka, naród, rodzina. Jednak?e w szerszym kontek?cie warto tak?e mówi? o umi?owaniu do pracy i szacunku do niej. Postawy te mog? by? propagowane mi?dzy innymi przez nauczycieli kszta?cenia zawodowego.

 

Zdzis?aw Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu zaprezentowa? wyk?ad pt. „Nowy ucze? – nowa edukacja. Refleksja na temat zmian w kszta?ceniu”. Szko?a ju? dawno przesta?a by? jedynym miejscem, w którym ucze? zdobywa wiedz? i nabywa umiej?tno?ci. Wspó?czesny model edukacji, to tworzenie warunków, aby?my mogli uczy? si? przez ca?e ?ycie. Obecny czas, to rozwój inicjatyw edukacyjnych, realizowanych w przestrzeni pozaszkolnej. Ich g?ównym wyró?nikiem jest: rozbudzanie zainteresowa? nauk?, rozwijanie talentów uczniów, aby w wi?kszym stopniu mogli oni w doros?ym ?yciu bra? odpowiedzialno?? za rozwój naszego ?wiata. Wspó?czesna szko?a staje si? coraz bardziej nowoczesna, jednak?e ci?gle dominuje w niej system klasowo-lekcyjny. Obecnie pokolenie uczniów mo?emy nazwa? cyfrowymi tubylcami, oni ?yj? zanurzeni w technologii, a niestety nauczyciele i rodzice nie zawsze nad??aj? za tymi zmianami. Zdzis?aw Nowakowski przedstawi? tak?e wyró?niki cyfrowej edukacji, tj. nowe formy dost?pu do wiedzy, nowe metody kszta?cenia, a tak?e nowe relacje ucze? – nauczyciel.

 

Ostatnia z prelegentek, Beata Wrzesie?, nauczyciel wychowania przedszkolnego, przedstawi?a wyk?ad pt. „Najwa?niejszy pierwszy krok – zmiany w podstawie programowej z wychowania przedszkolnego i poziomu edukacyjnego I-III”. Od wrze?nia 2016 roku zacz??a obowi?zywa? nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a od przysz?ego roku wchodzi w ?ycie nowa podstawa kszta?cenia ogólnego. Przepisy zosta?y dostosowane do zmian w obowi?zku szkolnym.

 

Do pobrania prezentacje:


Ruszaj? zapisy na bezp?atne zaj?cia Politechniki Dzieci?cej w Mielcu 26 wrze?nia rusza rejestracja na nowy semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu - darmowe zaj?cia przeznaczone s? dla uczniów szkó? podstawowych w wieku od 6 do 12 lat z zamieszka?ych na terenie powiatu mieleckiego


26 wrze?nia rusza rejestracja na nowy semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu - darmowe zaj?cia przeznaczone s? dla uczniów szkó? podstawowych w wieku od 6 do 12 lat z zamieszka?ych na terenie powiatu mieleckiego. Wyk?ady odbywaj? si? raz w miesi?cu, zawsze w sobot?.

 

Organizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, a od lat wspieraj? go finansowo Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. Przedsi?wzi?ciu partneruje Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Rejestracji mo?na dokona? online na stronie www.dolina-wiedzy.pl/pd/uczelnia/rejestracja/ od 26 wrze?nia od godz. 10.00 do 2 pa?dziernika do godz. 23.59.59. Rejestracj? nale?y potwierdzi? poprzez linka wys?anego automatycznie na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

Na zaj?ciach Politechniki Dzieci?cej poprzez eksperymenty, pokazy i ciekawe zadania dzieci odkrywaj?, ?e nauka mo?e by? doskona?? zabaw?. Zaj?cia prowadz? wyk?adowcy z uczelni oraz popularyzatorzy nauki z ca?ej Polski. Poruszane tematy dotycz? przede wszystkim nauk ?cis?ych, w tym m.in. fizyki, lotnictwa, nowoczesnych technologii, ale tak?e ekonomii, medycyny czy biologii.

 

Wi?cej informacji dotycz?cych rejestracji oraz zaj?? Politechniki Dzieci?cej znajduje si? na stronie www.dolina-wiedzy.pl/pd

 

Zaj?cia Politechniki Dzieci?cej w Rzeszowie organizowane s? przez Fundacj? Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” od 2009 roku. Wyk?ady odbywaj? si? tak?e w czterech Filiach: Mielcu, D?bicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli. W Ustrzykach Dolnych zaj?cia skierowane s? do dzieci z gminy Ustrzyki Dolne, w Mielcu dla wszystkich mieszkaj?cych w powiecie mieleckim, w D?bicy z powiatu d?bickiego, a w Stalowej Woli zamieszka?ych na terenie powiatu stalowowolskiego. Liczba uczestników zaj?? w Rzeszowie oraz Filiach przekroczy?a 9 tysi?cy.


Konferencja metodyczna dla nauczycieli „Szko?a dla cywilizacji przysz?o?ci” Serdecznie zapraszamy na konferencj? metodyczn? „Szko?a dla cywilizacji przysz?o?ci”, która odb?dzie si? 21 wrze?nia 2016 r. o godzinie 13:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu (ul. M. Sk?odowskiej 4). >>>


Serdecznie zapraszamy na konferencj? metodyczn? „Szko?a dla cywilizacji przysz?o?ci”, która odb?dzie si? 21 wrze?nia 2016 r. o godzinie 13:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu (ul. M. Sk?odowskiej 4).

 

 

>> ZAPISY NA KONFERENCJ? <<

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

1230 - 1300

Rejestracja

1300 - 1330

„Szko?a dla cywilizacji przysz?o?ci” –  Witold Ko?odziejczyk, Redaktor naczelny miesi?cznika Edukacja i Dialog

1330 – 1350

„Je?li wszystko, co my?lisz o szkole, to nieprawda? Co mo?na zrobi?, aby uczenie si? by?o efektywniejsze?” –  Marek Kondzio?ka, koordynator ds. innowacji w edukacji, Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie

1350 - 1410

„Kszta?towanie postaw. Wychowanie do warto?ci” –  dr Anna Szylar – Oddzia? Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu

1410 – 1430

„Nowy ucze? – nowa edukacja. Refleksja nt. zmian w kszta?ceniu” – Zdzis?aw Nowakowski, Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

1430 - 1450

„Najwa?niejszy pierwszy krok – zmiany w postawie programowej z wychowania przedszkolnego i poziomu edukacyjnego I-III” –  Beata Wrzesie?, Przedszkole Miejskie im. M. Konopnickiej nr 12 w Mielcu

 

 

Udzia? w konferencji jest nieodp?atny

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymaj? potwierdzenie uczestnictwa.

 

 

 

PRELEGENCI

 

Witold Ko?odziejczyk - Redaktor naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog”. Twórca Laboratorium Edukacji Medialnej w CODN (platforma z wideo-wyk?adami dla nauczycieli. Wspó?pracownik WSiP i Wydawnictw Szkolnych PWN w wielu projektach zwi?zanych ze szkoleniem nauczycieli. Pomys?odawca nowatorskiego projektu Collegium Futurum - gimnazjum i liceum w S?upsku wykorzystuj?cego nowe modele dydaktyczne wspierane TIK. Przygotowa? na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raport "Jak b?dzie zmienia? si? edukacja? Wyzwania na polskiej szko?y i ucznia.” Autor licznych publikacji promuj?cych innowacje w zarz?dzaniu o?wiat? w: „Dyrektor Szko?y”, „Gazeta Szkolna”, „Problemy jako?ci”, a tak?e licznych publikacji w wyd. Raabe. Autor ksi??ek "Gra o szko??. W poszukiwaniu zasad zarz?dzania w nowych czasach”, „Collegium Futurum. W poszukiwaniu edukacji nowego wymiaru” oraz poradnika dla uczniów "Jak skutecznie zarz?dza? swoim czasem”. Wspó?autor ksi??ki ."Rodzice w szkole”. Laureat II edycji konkursu "Polska Cyfrowa 2020+" na Obecnie wiceprzewodnicz?cy S?upskiej Rady Edukacyjnej przy Prezydencie Miasta S?upsk.

 

Marek Kondzio?ka - Kierownik Oddzia?u Rozwoju Edukacji, koordynator ds. innowacji w edukacji w Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie.

 

 

 

 

Dr Anna Szylar – nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddzia? w Tarnobrzegu, Prorektor do Spraw Rozwoju i Bada? Naukowych w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiello?skim.Uko?czy?a m.in. studia podyplomowe z zarz?dzania o?wiat?, studia podyplomowe przygotowuj?ce kadr? do prowadzenia kszta?cenia na odleg?o??, Kurs Edukatorski Programu Nowa Szko?a gr. 1000/1, Kurs kwalifikacyjny przygotowuj?cy do sprawowania nadzoru pedagogicznego, Kurs z zakresu Coaching w Edukacji – szko?a coachingu L. Kupaj, Kurs doskonal?cy Kierowanie zmian? w szkole, Kurs doskonal?cy z andragogiki, kurs specjalny z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Prowadzi?a zaj?cia dydaktyczne na kursach kwalifikacyjnych z zakresu terapii pedagogicznej, bibliotekoznawstwa, zarz?dzania o?wiat?, oraz na studiach podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, zarz?dzania o?wiat? i bezpiecze?stwa publicznego. Posiada do?wiadczenie dydaktyczne zdobyte równie? podczas zaj?? na kursach doskonal?cych, warsztatach, szkoleniowych, radach pedagogicznych, zespo?ach samokszta?ceniowych organizowanych dla dyrektorów szkó?, nauczycieli, wizytatorów i pracowników JST oraz w pracy ze studentami. Jest autork? sze?ciu zwartych publikacji naukowych oraz przesz?o 100 artyku?ów.

 

Zdzis?aw Nowakowski Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Absolwent Wydzia?u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, honorowy profesor o?wiaty. Posiada 30-letnie do?wiadczenie w nauczaniu informatyki w szko?ach ponadgimnazjalnych. Autor podr?czników szkolnych z informatyki. Wspó?pracuje z Wydzia?em Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadz?c zaj?cia na studiach podyplomowych z informatyki dla nauczycieli oraz z Centrum e- Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wdra?aj?c do praktyki szkolnej e-kszta?cenie.

 

Beata Wrzesie? - nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukator, trener programów terapeutycznych, by?y doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert awansu zawodowego nauczycieli, autor publikacji dla nauczycieli, przyjaciel dzieci.

 

 


Zako?czenie VI semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu 18 czerwca br. w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu zako?czy? si? szósty semestr zaj?? Politechniki Dzieci?cej w Mielcu.


18 czerwca br. w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu zako?czy? si? szósty semestr zaj?? Politechniki Dzieci?cej w Mielcu. 200 ma?ych studentów otrzyma?o wpisy do indeksu a tak?e za?wiadczenia potwierdzaj?ce uczestnictwo w tym przedsi?wzi?ciu. Kilka s?ów podsumowania wyg?osi? do dzieci Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – Zdzis?aw Nowakowski. Wspomnia? jak wa?ne jest posiadanie ju? od najm?odszych lat pasji i marze? oraz d??enie do ich realizacji. Uczniów ostatnich klas szkó? podstawowych, którzy od nowego roku szkolnego b?d? ju? gimnazjalistami zaprosi? do skorzystania z bogatej oferty zaj?? pozalekcyjnych odbywaj?cych si? w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej w CKPiDN.

Czwarty, i ostatni wyk?ad VI semestru poprowadzi? Karol Wójcicki. Popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, prezenter telewizyjny. Na co dzie? zwi?zany z Centrum Nauki Kopernik, wspó?pracownik Gazety Wyborczej. Prowadzi? programy popularnonaukowe na antenie Discovery Science i TVN Turbo. Twórca najwi?kszego w Polsce fanpage „Z g?ow? w gwiazdach” na Facebooku. Nauczyciel astronomii w szkole podstawowej Eureka. Organizator jednych z najwi?kszych na ?wiecie wspólnych obserwacji nocnego nieba oraz wielu innych imprez popularnonaukowych. Temat ostatniego wyk?adu brzmia? „Wszyscy jeste?my astronomami”. Karol Wójcicki w bardzo prosty sposób opowiada? dzieciom o kosmosie i gwiazdach, wzbudzaj?c przy tym du?e zainteresowanie ma?ych studentów. Przejawia?o si? to w niezliczonej ilo?ci pyta? zadawanych prowadz?cemu po zako?czonym wyk?adzie.

Majowe zaj?cia na temat „Jak analizowa? wyniki bada? krwi?” poprowadzi?a natomiast dr Magdalena Jarz?bowska. Doktor nauk biologicznych, obecnie za?o?yciel i g?ówny nauczyciel w firmie edukacyjnej organizuj?cej warsztaty przyrodnicze w przedszkolach. Dzi?ki ciekawej formie wyk?adu dzieci  zg??bi?y tajniki dotycz?ce krwi, jej sk?adników i funkcji jakie spe?niaj?. Dowiedzia?y si? tak?e po co bada si? krew i pozna?y najprostsze sposoby sprawdzenia czy nie brakuje w niej jakiego? sk?adnika, a to dzi?ki poznaniu poj?cia normy.


Szkolenie „Pierwsza pomoc” dla nauczycieli ucz?cych przedmiotu "Edukacja dla bezpiecze?stwa" Zapraszamy nauczycieli na szkolenie przygotowuj?ce nauczycieli do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy>>>


Zapraszamy nauczycieli na szkolenie przygotowuj?ce nauczycieli do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Zgodnie z par. 10 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó?owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 400) kwalifikacje do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szko?ach i placówkach, o których mowa w par. 2-4, 9, 14, 16 i 17,  posiada osoba, która legitymuje si? za?wiadczeniem potwierdzaj?cym posiadanie przygotowania do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U, nr 191, poz., 1410 z pó?n. zm.).

 

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiej?tno?ci niezb?dnych do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Adresaci szkolenia:

 • nauczyciele ucz?cy przedmiotu "Edukacja dla bezpiecze?stwa", którzy nie odbyli szkolenia uprawniaj?cego do nauczania pierwszej pomocy lub zobowi?zani s? do ponownego przeszkolenia po up?ywie 5 lat od poprzednio odbytego szkolenia;
 • nauczyciele przedmiotu „bezpiecze?stwo i higiena pracy” oraz pozosta?ych nauczycieli, którzy prowadz? zaj?cia  pierwszej pomocy w ramach innych przedmiotów.

 

 

Organizacja szkolenia:

Szkolenie obejmuje: 30 godzin dydaktycznych (12 godz. teorii, 18 godz. ?wicze?, w których obowi?zkowo uczestnicz? szkoleni).

Szkolenie jest realizowane w czasie trzech spotka? dwudniowych (pi?tek po po?udniu, sobota do po?udnia).

Szkolenie ko?czy si? egzaminem oraz wydaniem za?wiadczenia zgodne z przepisami Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Zaj?cia teoretyczne i praktyczne prowadzone b?d? przez osoby posiadaj?ce uprawnienia ratownictwa medycznego, zgodnie z ustaw? o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym.

Orientacyjny koszt kursu wynosi 240,00 z?. od jednej osoby i jest uzale?niony od liczno?ci grupy.

Dodatkowe informacje:

Danuta Zdonek

tel.:17 250 64 84

e-mail.: d.zdonek@ckp.edu.pl

 

 

 

>>> Zapisy na szkolenie <<<

przyjmujemy do dnia 30 czerwca 2016 r. O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?.


Zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty  „Innowacyjne metody kszta?cenia w realizacji problemowo-kompleksowych zagadnie? z przyrody na IV etapie edukacyjnym - Dyskusja graficzna i jej odmiany – szereg warto?ci, kompas, góra lodowa; metoda trójk?ta”>>>


Zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty „Innowacyjne metody kszta?cenia w realizacji problemowo-kompleksowych zagadnie? z przyrody na IV etapie edukacyjnym - Dyskusja graficzna i jej odmiany – szereg warto?ci, kompas, góra lodowa; metoda trójk?ta”.

Spotkanie odb?dzie si? w dniu 17 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 w ZOD AGH ul. M. C. Sk?odowskiej 4, sala 1/9. Wyk?ad z prezentacj? poprowadzi Pan Roman Klara.

 

 

>>> Zapisy na warsztaty <<<


Bezp?atne bilety na dzie? otwarty VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki 30 maja zapraszamy do Samorz?dowego Centrum Kultury po odbiór bezp?atnych biletów wst?pu na dzie? otwarty VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki.


W sobot? 4 czerwca, w trzecim dniu VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki zapraszamy dzieci wraz z rodzicami lub babciami i dziadkami na wystaw? „Umys? przy?apany” przygotowan? przez Centrum Nauki Kopernik oraz do mobilnego Planetarium. Prezentacje odb?d? si? w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B.

 

Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc, opiekunów dzieci zapraszamy do Samorz?dowego Centrum Kultury ju? w najbli?szy poniedzia?ek 30 maja w godz. 12.00-16.00 do pokoju 10. po odbiór bezp?atnych biletów wst?pu. Jedna osoba  mo?e odebra? maksymalnie 2 bilety.

Pokaz Planetarium przeznaczony jest g?ównie dla najm?odszych uczniów szkó? podstawowych, natomiast Centrum Nauki Kopernik najbardziej zainteresuje uczniów starszych klas szkó? podstawowych oraz gimnazjum.

 

Serdecznie zapraszamy.

http://festiwal7.ckp.edu.pl


Politechnika Dzieci?ca w Mielcu - "Magiczne obrazy?" "Magiczne obrazy?" to temat drugiego wyk?adu na VI semestrze Politechniki Dzieci?cej w Mielcu.


16 kwietnia odby?y si? kolejne zaj?cia szóstego semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu. Jak zawsze ma?ych studentów go?ci? Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu.. Dr Iwona Nowak przeprowadzi?a zaj?cia zatytu?owane „Magiczne obrazy?”, podczas których 200 uczniów szkó? podstawowych dowiedzia?o si? np. jak nas „oszukuje” oko, jak i co widzi. Dzieci pozna?y tak?e taumatrop, fenaskistiskop, zoetrop oraz kineograf i omówiono tak?e  jedne z pierwszych sposobów na iluzj? ruchu obrazu. Bogate przygotowanie materia?ów do zaj?? pozwoli?o dzieciom na przyk?adach pozna? np. takie zjawisko jak anamorfoza i inne iluzje optyczne.

 

Kolejne spotkanie, które odb?dzie si? 21 maja, poprowadzi dr Magdalena Jarz?bowska, która odpowie na pytanie „Jak analizowa? wyniki bada? krwi?”


VII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki – zapisy na nieodp?atne zaj?cia dla nauczycieli  http://festiwal7.ckp.edu.pl/dla-nauczycieli/ Uprzejmie informujemy, ?e uruchamiamy dzisiaj zapisy nauczycieli na ciekawe wyk?ady i warsztaty >>>


Uprzejmie informujemy, ?e uruchamiamy dzisiaj zapisy nauczycieli na ciekawe wyk?ady i warsztaty.

 

Uczestnicy warsztatów otrzymaj? potwierdzenia uczestnictwa.

 

 

 

 

Link:  Zapisy na wyk?ady i warsztaty

 

Serdecznie zapraszamy.


Ponad tysi?c uczestników Politechniki Dzieci?cej w Mielcu 5 marca w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH rozpocz?? si? kolejny, szósty semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu. Po raz kolejny w zaj?ciach uczestniczy? b?dzie 200 dzieci z powiatu mieleckiego.


5 marca w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH rozpocz?? si? kolejny, szósty semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu. Po raz kolejny w zaj?ciach uczestniczy? b?dzie 200 dzieci z powiatu mieleckiego. W tym semestrze ??czna liczba uczestników Politechniki Dzieci?cej w Mielcu od pocz?tków istnienia Filii przekroczy?a 1 tysi?c.

 

Pierwsze zaj?cia w Mielcu pt. „Gdzie jest klawiatura i myszka?” poprowadzi? dr Tomasz Kapu?ci?ski oraz studenci z Ko?a Naukowego Interakcja Cz?owiek-Komputer GEST z Politechniki Rzeszowskiej. Na zaj?ciach dzieci dowiedzia?y dzi?ki jakim urz?dzeniom mo?emy wchodzi? w interakcj? z komputerem i jakie s? najnowsze osi?gni?cia technologiczne, które  umo?liwiaj? nam tak? komunikacj?. Mali studenci przekonali si?, ?e tak? technologi? mo?emy wykorzystywa? do niezupe?nie oczywistych celów np. do rehabilitacji chorych dzieci. Ochotnicy mogli sprawdzi? jak dzia?aj? gry tworzone dla w?a?nie takich dzieci i przekona?y si?, ?e mo?na sterowa? komputerem za pomoc? j?zyka lub nawet fal mózgowych odczytywanych przez specjalne urz?dzenia.

 

W nowym semestrze zaj?? na pozosta?ych wyk?adach dzieci poznaj? wiele ciekawych zagadnie? i nowych poj??. Na zaj?ciach z optyki dowiedz? si? m.in. czym s? taumatrop, fenaskistiskop oraz zoetrop. Podczas wyk?adu dotycz?cego krwi, przekonaj? si?, ?e nie nale?y ba? si? takich bada? i warto je wykonywa?, poniewa? to doskona?e ?ród?o informacji o naszym organizmie. W trakcie tych zaj?? przy okazji praktycznych ?wicze? przyszli naukowcy poznaj? równie? wybrane poj?cia matematyczne. W semestrze letnim Politechnika Dzieci?ca go?ci? b?dzie Karola Wójcickiego, pasjonata astronomii i zdobywc? tytu?u Popularyzatora Nauki 2015, który podczas swoich zaj?? b?dzie przekonywa? dzieci, ?e ka?dy z nas mo?e by? odkrywc?, niezale?nie od wieku, a nauka mo?e sta? si? prawdziw? ?yciow? pasj?.

 

Politechnika Dzieci?ca w Mielcu dzia?a od pa?dziernika 2013 roku. Organizowana jest przez Fundacj? Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, Koordynatorem Filii jest Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, a zaj?cia finansowane s? przez Polskie Zak?ady Lotnicze. Janusz Zakr?cki, Prezes Zarz?du PZL Mielec jest przekonany, ?e to inwestycja, która zwróci si? w przysz?o?ci: „Poprzez zaj?cia Politechniki Dzieci?cej my doro?li niejako spe?niamy swój obowi?zek nakierowania dzieci, wskazania im ?cie?ki, rozbudzania ich zainteresowania nauk?. Dzi?ki ciekawym wyk?adom i do?wiadczeniom, dzieci maj? szans? spojrze? na nauk? od tej ciekawszej, nie tak oczywistej strony. Takie zaj?cia inspiruj? do ukierunkowania swoich zainteresowa? na technik?, in?ynieri? i tak?e szerzej na nauki ?cis?e. Wierzymy, ?e dzi?ki Politechnice Dzieci?cej wiele z nich pójdzie tak? drog?, tworz?c lepsze perspektywy na przysz?o??.”

 

Dyrektor Fundacji ?ukasz Szuba wyra?a przekonanie, ?e nies?abn?ce zainteresowanie zaj?ciami utwierdza w przekonaniu, ?e ich idea jest s?uszna: „Politechnika Dzieci?ca w Mielcu rozpoczyna semestr ju? po raz szósty, a liczba jej uczestników przekroczy?a w tym semestrze tysi?c. Wszystko to jest mo?liwe dzi?ki Polskim Zak?adom Lotniczym, które wspieraj? ten projekt od samego pocz?tku. Cieszy nas fakt, ?e projekt Politechniki Dzieci?cej spotyka si? z tak du?ym zainteresowaniem, przede wszystkim samych dzieci, których w tym roku do wszystkich filii zarejestrowa?o si? ponad 3 tysi?ce. Ten wynik pozwala nam s?dzi?, ?e nasze starania i praca, ci?g?e poszukiwanie coraz to ciekawszych tematów sprawiaj?, ?e zaj?cia, które organizujemy s? dla dzieci interesuj?ce, wa?ne i inspiruj? je do dalszego odkrywania.

 

Zdzis?aw Nowakowski, Dyrektor CKPiDN w Mielcu podkre?la z kolei znaczenie rozwoju wszelkich inicjatyw edukacyjnych stanowi?cych uzupe?nienie formalnej edukacji szkolnej. „Odczuwamy wielk? satysfakcj?, ?e mo?emy w?o?y? nasz? cz?stk? w t? ze wszech miar cenn? inicjatyw? Fundacji. Jako placówk? o?wiatowa, tak?e zajmuj?ca si? rozbudzaniem zainteresowa? technicznych oraz matematyczno-przyrodniczych w?ród dzieci i m?odzie?y szkolnej, dostrzegamy wielk? potrzeb? rozwijania edukacji w przestrzeni pozaszkolnej. Pomys? jest bardzo prosty – chodzi o to, by nauk? i technik? pokaza? w sposób zrozumia?y i atrakcyjny, tym samym wyzwoli? u uczniów wyobra?ni? i kreatywno??. A wszystko po to, aby niczym nie skr?powani mogli pó?niej z pasj? rozwija? swoje umiej?tno?ci praktyczne. Doskona?ym przyk?adem s? tutaj sukcesy mieleckich modelarzy na zawodach rangi krajowej oraz europejskiej. W?ród nich s? tak?e uczniowie szkó? podstawowych. ?ycz? „studentom” Politechniki Dzieci?cej podobnych sukcesów”.

 

Od pocz?tku dzia?alno?ci Politechniki Dzieci?cej w Mielcu tj. od pa?dziernika 2013 r. w zaj?ciach wzi??o udzia? ponad 1000 dzieci, natomiast ??cznie z Rzeszowem i wszystkimi Filiami liczba uczestników wynios?a 8286. Od marca 2015 w trzech Filiach: w Ustrzykach Dolnych, Mielcu oraz D?bicy poza wyk?adami organizowane s? laboratoria dla studentów Politechniki Dzieci?cej, z zakresu chemii i fizyki, lotnictwa, robotyki, pneumatyki czy programowania. Poza regularnymi zaj?ciami w Rzeszowie i Filiach, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, prowadzi program Politechniki Dzieci?cej Wyjazdowej, który realizowany jest w szko?ach podstawowych na terenie ca?ego Podkarpacia. Do tej pory skorzysta?o z niego ponad 5 tysi?cy dzieci, przede wszystkim z obszarów wiejskich. Co wi?cej, w ramach pozosta?ych programów edukacyjnych Fundacji - Odlotowej Fizyki i Sugestii z zaj?? skorzysta?o ponad 15 tysi?cy uczniów z ca?ego województwa.


Fokus w CKPiDN  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu bierze udzia? w wywiadzie grupowym >>>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu bierze udzia? w wywiadzie grupowym tzw. fokusie prowadzonym przez Tarnowsk? Szko?? Wy?sz?. Oprócz Mielca wywiady grupowe b?d? prowadzone w D?bicy, Ja?le, Zakopanem, Krakowie i Tarnowie. Fokus stanowi cz??? projektu, którego celem jest poznanie potrzeb dyrektorów szkó?, przedszkoli, samorz?dowców, nauczycieli i pedagogów w obszarach pracy:

 

 • wspó?praca szko?y ze ?rodowiskiem;
 • doskonalenie nauczycieli;
 • wychowanie;
 • zarz?dzanie.

 

Spotkanie, w którym wzi?li udzia? dyrektorzy  szkó? wszystkich etapów edukacyjnych w Mielcu, poprowadzi?y: Rektor TSW dr Barbara Grajdura oraz Kanclerz dr Bo?ena Szo?tysek. Dzia?ania projektowe zostan? podsumowane i przedstawiane jego uczestnikom 19 maja 2016 r. podczas konferencji regionalnej w Tarnowskiej Szkole Wy?szej.


Zapraszamy nauczycieli na bezp?atne zaj?cia Wyk?ad z prezentacj? i lekcja otwarta>>>


Zapraszamy nauczycieli na bezp?atne zaj?cia:

 • „Promowanie czytelnictwa w?ród dzieci i m?odzie?y” - 15 marca 2016 r. o godz. 13.30 w ZOD AGH, ul. M. C. Sk?odowskiej 4, Aula. Wyk?ad z prezentacj? poprowadzi Pan Stanis?aw Kusiak;
 • „Grafika komputerowa: wprowadzenie do programu 3D Blender” - 16 marca 2016 r. o godz. 10.00 w CKPiDN ul. Wojska Polskiego 2 B, s. 4 parter. Lekcj? otwart? poprowadzi Pani Marlena Mosior.

 

Uczestnik ka?dej z form otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.

 

>>> Zapisy na warsztaty <<<


Wystawa naszego nauczyciela  Zapraszamy na wystaw? rze?by Marcina My?liwca - naszego nauczyciela oraz Piotra Woro?ca "Trzeci wymiar" > > >


 

Wystaw? mo?na ogl?da? od 11 marca do 10 kwietnia w Galerii Domu Kultury SCK, szczególnie serdecznie zapraszamy na wernisa? wystawy "Trzeci wymiar" dnia 11 marca o godzinie 19:00 w Samorz?dowym Centrum Kultury w Mielcu.

 

 

W?cej prac Marcina - kliknij tutaj > > >

 

 

 

 


Nasza oferta edukacyjna… Zapraszamy do lektury Informatora zawieraj?cego ofert? szkole? dla nauczycieli na I pó?rocze roku szkolnego 2016/2017 >>>


Zapraszamy do lektury Informatora zawieraj?cego ofert? szkole? dla nauczycieli na I pó?rocze roku szkolnego 2016/2017.

 

 

Do pobrania:

informator 40 plik pdf >>

informator 40 plik doc >>

 

>> Zapisy na szkolenia <<


Pytamy nauczycieli…. Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych do wypowiedzi nt. obszarów zainteresowa?, priorytetów >>>


Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych do wypowiedzi nt. obszarów zainteresowa?, priorytetów i warunków doskonalenia zawodowego oraz zdobywania nowych kwalifikacji. Uzyskane wyniki pozwol? na nam na sporz?dzenie oferty edukacyjnej, która b?dzie bardziej adekwatnie odpowiada?a na potrzeby i oczekiwania nauczycieli.

 

>>> wype?nij ankiete <<<


Nauczyciele w sieciach W pi?tek 5 lutego br. w CKPiDN w Mielcu odby?o si? pierwsze spotkanie nauczycieli-uczestników sieci wspó?pracy i samokszta?cenia >>>


 Prezentacja: Sieci wspó?pracy i samokszta?cenia  

W pi?tek 5 lutego br. w CKPiDN w Mielcu odby?o si? pierwsze spotkanie nauczycieli-uczestników sieci wspó?pracy i samokszta?cenia:

 

 1. Aktywno?? fizyczna, turystyka, krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i m?odzie?y.
 2. Wspó?praca nauczycieli j?zyka angielskiego we wszystkich etapach edukacyjnych.
 3. Jak wspiera? ucznia w uczeniu si? matematyki?
 4. Ocenianie kszta?tuj?ce w pracy kreatywnego nauczyciela.
 5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Spotkanie rozpocz?? Zdzis?aw Nowakowski - Dyrektor CKPiDN nawi?zaniem do poj?cia pasji  i stwierdzenia jak du?? rol? odgrywa ona w pracy zawodowej, w tym równie? w pracy nauczycieli. Dyrektor pos?u?y? si? przyk?adem nauczycielki matematyki w Olsztynie. Jolanta Okuniewska – jako jedyna nauczycielka z Polski otrzyma?a nominacj? do nagrody Global (zwanej edukacyjnym Noblem). To bardzo dobry przyk?ad nauczyciela pracuj?cego z pasj? (wi?cej w za??czonej prezentacji). Ch?? uczenia z pasj? mo?e znale?? odzwierciedlenie w funkcjonuj?cych w CKPiDN sieciach wspó?pracy i samokszta?cenia. Dyrektor  przedstawi?  zgromadzonym Koordynatorów sieci  – osoby wspieraj?ce nauczycieli pracuj?cych w wymienionych sieciach: Bogumi?a Dziekan-G?bka, Joanna G?adyszewska, Lidia G?uszak, Katarzyna Ostrowska, Beata Wrzesie?, Bo?ena Zi?ba. Nast?pnie pomoc? prezentacji multimedialnej zosta?y uczestnikom przybli?one podstawowe zagadnienia  zwi?zane z sieciami: idea, cel, korzy?ci wynikaj?ce z uczestniczenia w nich (poparte, wypowiedziami praktyków). Dyrektor podkre?li?, ?e taka forma pracy jest przeznaczona g?ównie dla tych nauczycieli, którym „si? chce” i którzy chc? dzieli? si? do?wiadczeniami, rozwija? si? i doskonali?, aby coraz lepiej uczy?. Swoj? cz??? wyst?pienia zako?czy?  zaprezentowaniem kilku ogólnodost?pnych programów w Internecie, wzbogacaj?cych warsztat pracy nauczycieli: Akademia Khana, Metoda WebQuest, Konkurs Bóbr, Konkurs Kangur. W ramach jednego z programów zgromadzeni wspólnie rozwi?zali, dobrze si? przy tym bawi?c, proste zadanie matematyczne. W zwi?zku z tym, ?e jedn? z form pracy w naszych sieciach jest korzystanie z platformy internetowej Moodle, Pani Anna Miku?a zaprosi?a nauczycieli do korzystania ze wsparcia w korzystaniu z platformy.   W drugiej cz??ci spotkania nauczyciele wzi?li udzia? w warsztatach, prowadzonych przez opiekunów poszczególnych sieci. W spotkaniu wzi??o udzia? ponad 70 nauczycieli ró?nych przedmiotów ze wszystkich poziomów edukacyjnych.

 

Linki rekomendowane:


Przygotowanie pedagogiczne Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu we wspó?pracy z Tarnowsk? Szko?? Wy?sz? serdecznie zaprasza na studia podyplomowe >>>


Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne

 

Miejsce realizacji zaj??: Mielec, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia

Nauczycieli w Mielcu

 

Czas trwania: 2 semestry, 280 godzin + 150 godzin praktyki; zjazdy sobotnio – niedzielne,

b?d? do uzgodnienia

 

Op?ata wpisowa: 200 z?

 

Czesne za semestr: 1400 z?

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane s? do absolwentów legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów

wy?szych I lub II stopnia, którzy nie posiadaj? przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zaj?? z dzie?mi i m?odzie?? w szko?ach i placówkach o?wiatowych oraz o?wiatowo-wychowawczych.

 

Program studiów opracowano na podstawie Rozporz?dzenia Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kszta?cenia

przygotowuj?cego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Praktyki pedagogiczne s? organizowane i realizowane wed?ug obowi?zuj?cych przepisów.

 

Cel studiów:

Studia przygotowuj? do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach o?wiatowych i edukacyjnych oraz nadaj? wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Celem studiów jest zapoznanie s?uchaczy ze specyfik? pracy nauczyciela danego etapu edukacyjnego; przygotowanie do realizacji zada? zawodowych wynikaj?cych z roli nauczyciela w wybranych placówkach edukacyjnych; kszta?towanie umiej?tno?ci w zakresie komunikacji

i wspó?dzia?ania z innymi osobami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

- jedn? fotografi?

- dyplom uko?czenia studiów wy?szych (odpis nie kopia)

- kserokopia dowodu osobistego (orygina? do wgl?du)

- kserokopia dowodu wp?aty op?aty wpisowej

-  za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do studiowania na kierunku

 

Miejsce sk?adania dokumentów:

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

Tel. 17 250 64 84

lub

Tarnowska Szko?a Wy?sza

ul. Mo?cickiego 27, 33-100 Tarnów

Tel. 14 657 10 55/56

 

Wp?aty:

Wp?at nale?y dokonywa? na rachunek Uczelni:

Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów

Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739


Dlaczego przeciwie?stwa si? przyci?gaj?? - Politechnika Dzieci?ca w Mielcu Trzeci wyk?ad V-go semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu za nami. 19 grudnia dzieci uzyska?y odpowied? na pytanie - "Dlaczego przeciwie?stwa si? przyci?gaj??"


Grudniowe zaj?cia Politechniki Dzieci?cej w Mielcu pozwoli?y ma?ym studentom uzyska? odpowied? na pytanie „Dlaczego przeciwie?stwa si? przyci?gaj??”. 19 grudnia w auli ZOD AGH w Mielcu mgr Angelika Wo?czyk na przyk?adowych do?wiadczeniach pokaza?a dzieciom, ?e nawet najdrobniejsze elementy buduj?ce otaczaj?cy nas ?wiat nie pozostaj? na siebie oboj?tne. Opowiedzia?a równie? o sile grawitacji, a wi?c dzieci uzyska?y odpowiedzi na pytanie - dlaczego jab?ko spada na ziemi? a nie unosi si? w gór?. Bez odpowiedzi nie pozosta?y równie? pytania - dlaczego planety kr??? wokó? S?o?ca, a nie w?druj? w jego kierunku? Studenci poznali równie? zasady dzia?ania kompasu.

Na zako?czenie zaj?? dzieci otrzyma?y upominki – ?amig?ówki, aby rozwija? swoje zdolno?ci logicznego my?lenia.

 

Kolejne zaj?cia, które odb?d? si? 23 stycznia 2016 roku,  przybli?? temat luminescencji. Warto przypomnie?, ?e tym razem zaj?cia odb?d? si? w sali widowiskowej Samorz?dowego Centrum Kultury w Mielcu, wed?ug dotychczasowego podzia?u na grupy.


4 zaj?cia Politechniki Dzieci?cej w Mielcu 23 stycznia br. Politechnika Dzieci?ca wprowadzi?a swoich ma?ych mieleckich studentów w ?wiat ?wiat?a, które nie daje ciep?a, a wi?c luminescencji.


Za nami 4 spotkanie V semestru Politechniki Dzieci?cej. Mgr Stanis?aw ?oboziak z Centrum Nauki Kopernik wprowadzi? dzieci w tematyk? luminescencji. Zaj?cia wymaga?y pe?nego zaciemnienia sali, stad zmiana miejsca i tym razem ma?ych studentów go?ci?o Samorz?dowe Centrum Kultury. Podczas wyk?adu „O luminescencji s?ów kilka” dzieci m. in. pozna?y ?wiat?o, które nie daje ciep?a. Mali studenci na w?asne oczy przekonali si? co i dlaczego mo?e ?wieci?, dzi?ki temu zapoznali si? z rodzajami luminescencji, a ?wieci? potrafi? znane wszystkim ?wietliki ale te? inne owady, ryby i wiele ro?lin.

 

13 lutego wracamy do auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu i podczas ostatnich zaj?? tego semestru dzieci b?d? szuka? odpowiedzi na pytanie - „Czy na Marsie mieszkaj? Marsjanie?”


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe >>>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe z Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Ostatnie wolne miejsca!

 

Zaj?cia realizowane b?d? w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w placówce na terenie Mielca.

 

Rekrutacja elektroniczna:

 

>> Formularz zg?oszeniowy<<

 

>> Niezb?dne informacje <<

 

 

Szczegó?owych informacji dotycz?cych rekrutacji na studia udziela:

 • CKPiDN w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B, Agnieszka Tomczyk tel.  17 250 64 84, a.tomczyk@ckp.edu.pl
 • sekretariat ODN „Wszechnica” w Kro?nie ul. Rzeszowska 10, tel. 13 436 5757
 • sekretariat ODN „Wszechnica” w Ja?le ul. Szkolna 23, tel. 13 446 56 00 lubwww.wszechnica.com; info@wszechnica.com

 


Szkolenie dla nauczycieli: pierwsza pomoc Zapraszamy nauczycieli na szkolenie przygotowuj?ce nauczycieli do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy >>>


Zgodnie z par. 10 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó?owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 400) kwalifikacje do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szko?ach i placówkach, o których mowa w par. 2-4, 9, 14, 16 i 17,  posiada osoba, która legitymuje si? za?wiadczeniem potwierdzaj?cym posiadanie przygotowania do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U, nr 191, poz., 1410 z pó?n. zm.).

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiej?tno?ci niezb?dnych do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Adresaci szkolenia:

 • nauczyciele ucz?cy przedmiotu "Edukacja dla bezpiecze?stwa", którzy nie odbyli szkolenia uprawniaj?cego do nauczania pierwszej pomocy lub zobowi?zani s? do ponownego przeszkolenia po up?ywie 5 lat od poprzednio odbytego szkolenia;
 • nauczyciele przedmiotu „bezpiecze?stwo i higiena pracy” oraz pozosta?ych nauczycieli, którzy prowadz? zaj?cia  pierwszej pomocy w ramach innych przedmiotów.

 

Organizacja szkolenia:

Szkolenie obejmuje: 30 godzin dydaktycznych (12 godz. teorii, 18 godz. ?wicze?, w których obowi?zkowo uczestnicz? szkoleni).

Szkolenie jest realizowane w czasie trzech spotka? dwudniowych (pi?tek po po?udniu, sobota do po?udnia). Dok?adne terminy spotka? zostan? podane po zebraniu grupy szkoleniowej.

Szkolenie ko?czy si? egzaminem oraz wydaniem za?wiadczenia zgodne z przepisami Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Zaj?cia teoretyczne i praktyczne prowadzone b?d? przez osoby posiadaj?ce uprawnienia ratownictwa medycznego, zgodnie z ustaw? o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Koszt kursu: 240,00 z?. od jednej osoby, przy grupie licz?cej 12 osób

 

 

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do dnia 22 pa?dziernika 2015 r. na adres  d.zdonek@ckp.edu.pl. O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?.

 

Dodatkowe informacje:

Danuta Zdonek

tel.:17 250 64 84

e-mail.: d.zdonek@ckp.edu.pl


Zapisy do sieci wspó?pracy na temat Funduszy Europejskich Zapisy do sieci wspó?pracy na temat Funduszy Europejskich


Zapisy do sieci wspó?pracy na temat Funduszy Europejskich

 

Prosz? o wype?nienie formularza zg?oszeniowego do sieci wspó?pracy na temat Funduszy Europejskich klikaj?c w link poni?ej

 

Formularz zg?oszeniowy >>kliknij<<


Kierownik wycieczek szkolnych Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu serdecznie zaprasza nauczycieli na kurs >>>


Cel kursu:

uzyskanie uprawnie? do pe?nienia funkcji kierownika: wycieczek szkolnych, imprez krajoznawczo turystycznych (biwaki, konkursy, turnieje) i imprez edukacyjno-krajoznawczych (zielone szko?y, bia?e szko?y, szko?y ekologiczne)

 

Podstawa prawna:

Rozporz?dzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko?y i placówki krajoznawstwa i turystyki

 

Liczba godzin: 10 (po 45 min)

Szkolenie jest realizowane w czasie jednego spotkania dwudniowych (pi?tek po po?udniu – 4 godz., sobota do po?udnia 6 godz.). Dok?adne terminy spotka? zostan? podane po zebraniu grupy szkoleniowej.

 

Koszt kursu: 50,00 z? od uczestnika, przy grupie 20 osobowej

 

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do dnia 22 pa?dziernika 2015 r. na adres  d.zdonek@ckp.edu.pl. Liczba miejsc ograniczona. O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?.

 

Dodatkowe informacje:

Danuta Zdonek

tel.:17 250 64 84

e-mail.: d.zdonek@ckp.edu.pl

 


Nieodp?atne warsztaty dla nauczycieli  Serdecznie zapraszamy zaineresowanych nauczycieli na warsztaty pt. „E-learning w praktyce szkolnej” i „Mo?liwo?ci wspó?pracy doradców zawodowych z powiatu mieleckiego – na przyk?adzie sieci wspó?pracy i samokszta?cenia” >>>


Serdecznie zapraszamy zaineresowanych nauczycieli na warsztaty pt.

> „E-learning w praktyce szkolnej”

Warsztaty odb?d? si? 26 maja br. w godz. 13.30 – 16.00 w Zamiejscowym O?rodku       Dydaktycznym AGH w Mielcu, przy ul. M. C. Sk?odowskiej 4.

 

>>> Zapisy na warsztaty  <<<

 


 

>„Mo?liwo?ci wspó?pracy doradców zawodowych z powiatu mieleckiego – na przyk?adzie sieci wspó?pracy i samokszta?cenia”

Warsztaty odb?d? si? 26 maja br. w godz. 14.30 – 17.00 w Zamiejscowym O?rodku       Dydaktycznym AGH w Mielcu, przy ul. M. C. Sk?odowskiej 4.

 

>>> Zapisy na warsztaty  <<<


Studenci Politechniki Dzieci?cej zako?czyli IV semestr Za nami ju? czwarty semestr nauki na Politechnice Dzieci?cej. Jak zawsze, tak i 20 czerwca br. ma?ych studentów go?ci? Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Mielcu Akademii Górniczo-Hutniczej. >>>


Ostatni wyk?ad  IV semestru poprowadzi?a pani dr in?. arch. Anna Martyka, a jego temat brzmia?: „Akademia ma?ego architekta”. Pani Anna rozpocz??a zaj?cia z dzie?mi od przygotowania ich wyobra?ni. Na podstawie kilku ?wicze? pokaza?a pewne sztuczki  jakie p?ata nam wyobra?nia. Odkry?a przed dzie?mi nowe przestrzenie oraz zjawiska architektoniczne. Podczas wyk?adu prowadz?ca przedstawi?a zagadnienia zwi?zane z architektur? lotnisk, ukaza?a mi?dzy innymi specyfik? takiej „budowli” jako ca?o?ci – od parkingu, przez terminal po pas startowy. Jako zadanie konkursowe dzieci mia?y zaproponowa? i przedstawi? swoje pomys?y na atrakcje dla oczekuj?cych na lot.

Na zako?czenie zaj?? oraz ca?ego semestru ka?dy student otrzyma? Dyplom uko?czenia czwartego semestru Politechniki Dzieci?cej, a tak?e kilka arkuszy do z?o?enia modeli samolotów oraz graficznego uk?adu s?onecznego.

 

Podczas wyk?adów IV semestru dzieci zapozna?y si? z nast?puj?cymi tematami:

 • „Zaprogramuj przysz?o?? z robotami Lego”
 • „Kryminalne zagadki PD”
 • „W?drówki po nocnym niebie”
 • „Akademia ma?ego architekta”

 

Natomiast w trakcie zaj?? laboratoryjnych grupa studentów pozna?a zagadnienia zwi?zane z odnawialnymi ?ród?ami energii, a za pomoce dydaktyczne pos?u?y?y im mi?dzy innymi roboty LEGO.


Wizyta dyrektorów z Tarnowa  18 maja 2015 r. w RCTNTW Miielec go?cili?my Dyrektora Wydzia?u Edukacji Urz?du Miasta Tarnowa oraz Dyrektorów Szkó? Zawodowych z Tarnowa. >>>


Dyrektorzy Szkó? Zawodowych z Tarnowa odwiedzili RCTNTW

 

18 maja 2015 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania go?cili?my Dyrektora Wydzia?u Edukacji Urz?du Miasta Tarnowa oraz Dyrektorów Szkó? Zawodowych z Tarnowa. Podczas wizyty zaprezentowali?my naszym go?ciom laboratoria RCTNTW, a tak?e przedstawili?my model edukacji zawodowej, który realizujemy w Mielcu. Nie tylko nowoczesna baza dydaktyczna, jak? oferuje RCTNTW spotka?a si? z du?ym uznaniem go?ci. Zwrócili oni szczególn? uwag? na nasz? organizacj? kszta?cenia zawodowego realizowanego w odniesieniu do potrzeb lokalnego rynku pracy.


Po konferencji, czyli ko?czymy dwuletni projekt …. 10 czerwca br. odby?a si? konferencja podsumowuj?ca dwuletni projekt realizowany przez CKPiDN: „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”>>>


Rozpocz?ty w lipcu 2013 r. projekt Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim by? projektem - pilota?em ogólnokrajowych zmian w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, które maj? obowi?zywa? od 2016 roku. Zgodnie z planowanymi zmianami system wspomagania rozwoju o?wiaty w Polsce b?dzie nakierowany na prac? ze szko??, b?dzie s?u?y? wspieraniu jej w wykonywaniu zada? nak?adanych przez pa?stwo, jak równie? wspomaganiu w rozwi?zywaniu indywidualnych problemów.

Wynika st?d, ?e :

 • wspomaganie jest adresowane do szko?y (a nie tylko do poszczególnych n-li);
 • wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szko?y;
 • wspomaganie pomaga szkole w rozwi?zywaniu w?asnych problemów;
 • wspomaganie jest procesem.

G?ównym celem projektu by?o ulepszenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie mieleckim poprzez zrealizowanie w 30 placówkach powiatu mieleckiego szkole? w obszarach wymagaj?cych szczególnego wsparcia. Dzia?ania w szko?ach skupia?y si? na dwóch zadaniach:

 1. Przeprowadzenie procesu wspomagania w szko?ach i przedszkolach w powiecie mieleckim;
 2. Prowadzenie lokalnych sieci wspó?pracy i samokszta?cenia w placówkach na terenie powiatu mieleckiego.

W ramach zadania pierwszego, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji – sze?ciu pracowników zatrudnionych w projekcie w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – wraz z nauczycielami z przedszkoli lub szkó? wybierali i modyfikowali oferty doskonalenia, które powsta?y w ramach projektu systemowego O?rodka Rozwoju Edukacji: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodost?pnym kompleksowym wspomaganiu szkó?. Najcz??ciej wybieranymi tematami szkole? przez szko?y by?y:

 1. Nauczyciel 45+
 2. Jak pomóc uczniowi osi?gn?? sukces edukacyjny?
 3. Techniki uczenia si? i metody motywuj?ce do nauki.

 

 

Zespó? Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji

 

W ramach zadania drugiego Koordynatorzy Sieci – dziesi?ciu pracowników przyj?tych do Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – pracowa?o w systemie stacjonarnym i on-line z nauczycielami nad ró?nymi interesuj?cymi ich obszarami tematycznymi:

 1. Wycieczka jako forma nauczania.
 2. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I,II) - bezpieczny internet.
 3. Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów?
 4. Przygotowanie do egzaminów zewn?trznych z j?zyka angielskiego.
 5. Nauczyciele pracuj? zespo?owo.
 6. Praca z uczniem zdolnym na zaj?ciach ko?a naukowego.
 7. Praca z uczniem m?odszym.
 8. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej.
 9. Pozapedagogiczne obowi?zki dyrektora szko?y.
 10. Doradztwo zawodowe.

 

Zespó? Koordynatorów Sieci Wspó?pracy i Samokszta?cenia

 

Na spotkanie w pi?knej Auli Katolickiego Centrum Edukacji M?odzie?y KANA przyj?li zaproszenie: przedstawiciele organów prowadz?cych szko?y, Dyrektorzy ds. Edukacji, Dyrektorzy, Liderzy zespo?ów zadaniowych i uczestnicy sieci ze szkó? w Powiecie Mieleckim, uczestnicz?cych w projekcie z:

 

PRZEDSZKOLI:

 1. Przedszkole Publiczne w Czerminie
 2. Samorz?dowe Przedszkole w Przec?awiu

SZKÓ? PODSTAWOWYCH:

 1. Niepubliczna Szko?a Podstawowa w Dulczy Ma?ej
 2. Szko?a Podstawowa im. M. Kopernika w Zespole Szkó? w Chorzelowie
 3. Szko?a Podstawowa w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. W?. Jasi?skiego w Gaw?uszowicach
 4. Spo?eczna Szko?a Podstawowa im. Tadeusza Ko?ciuszki w Glinach Ma?ych
 5. Szko?a Podstawowa w Janowcu
 6. Szko?a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kie?kowie
 7. Szko?a Podstawowa w ?ysakowie
 8. Szko?a Podstawowa nr 1 im. W?. Szafera w Mielcu
 9. Szko?a Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Ko?ciuszki w Mielcu
 10. Szko?a Podstawowa nr 6 im. ?wirki i Wigury z Oddzia?ami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu
 11. Szko?a Podstawowa nr 9 im. W?. Jasi?skiego „J?drusia” w Mielcu
 12. Szko?a Podstawowa nr 11 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Jana Paw?a II w Mielcu
 13. Szko?a Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu
 14. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Partyni
 15. Szko?a Podstawowa im. Walerii Szalay–Groele w Przec?awiu
 16. Szko?a Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych
 17. Publiczna Szko?a Podstawowa w Zespole Szkó? im. J. M. Ossoli?skiego w Woli Mieleckiej

 

GIMNAZJÓW:

 1. Spo?eczne Gimnazjum im. Tadeusza Ko?ciuszki w Glinach Ma?ych
 2. Gimnazjum w Zespole Szkó? w Chorzelowie
 3. Gimnazjum w Czerminie
 4. Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gaw?uszowicach
 5. Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w P?awie
 6. Gimnazjum w Zespole Szkó? im. J. M. Ossoli?skiego w Woli Mieleckiej

SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH:

 1. I Liceum ogólnokszta?c?ce im. St. Konarskiego w Mielcu
 2. II Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Miko?aja Kopernika w Mielcu
 3. Technikum nr 2 w Zespole Szkó? Budowlanych im. ?o?nierzy Armii Krajowej w Mielcu
 4. Technikum nr 4 w Zespole Szkó? im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
 5. Technikum w Zespole Szkó? w Radomy?lu Wielkim.

W programie konferencji znalaz?y si? dwa wyk?ady:

 1. „Zaniechany potencja? technologii – czyli o w?drówkach TIK po obrze?ach edukacji”, który przeprowadzi? prof. dr hab. Stanis?aw Dylak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 2. „Zarz?dzanie w?asnym umys?em – tworzenie warunków sprzyjaj?cych twórczemu uczeniu si?” – wyk?ad wyg?oszony przez Marka Szurawskiego, za?o?yciela Akademii ECCE HOMO XXI

 

W czasie pierwszego wyk?adu prof. Stanis?aw Dylak niejednokrotnie podkre?la?, ?e edukacja dzieje si? poza szko??, a w szkole nale?y zmieni? sposób uczenia si? i nauczania, tak, aby uczniowie uczyli si? tego, czym sami s? zainteresowani. Uczniowie czego? innego oczekuj? od nauczyciela i nauczyciel powinien si? dostosowa? do ucznia. Profesor zdementowa? twierdzenie, ?e nauczyciele przekazuj? wiedz?: „nauczyciele jedynie przekazuj? informacje”. Poradzi? nauczycielom, aby byli mniej aktywni, poniewa?: „…im bardziej aktywny nauczyciel tym mniej aktywny ucze?”.

 

 

 

Prof. dr hab. Stanis?aw Dylak

 

W czasie drugiego wyk?adu Marek Szurawski skupi? si? na problematyce skutecznego uczenia. W oparciu o map? my?li, która zosta?a wydrukowana i przekazana uczestnikom konferencji, prelegent omawia? czynniki sk?adaj?ce si? na efektywno?? uczenia. Aby zwi?kszy? efektywno?? uczenia si? niezb?dne jest wprowadzenie do szkó? przedmiotów:

 • jak si? uczy??
 • podstawy twórczego my?lenia,
 • podstawy autorozwoju.

 

 

Marek Szurawski

 

Wyk?adowca podkre?li?, ?e podstawowym „j?zykiem” mózgu s?: wyobra?nia i skojarzenia – wtedy mózg si? uczy. Omawiaj?c przyk?ad zapami?tania pa?stw wg wielko?ci powierzchni, prelegent po?wi?ci? wi?cej czasu technikom pami?ci, a w tym konkretnym przyk?adzie roli ?a?cucha budowania skojarze? i stosowania zak?adek pami?ci.

Koordynator projektu – Danuta Zdonek wraz z Koordynatorem Sieci (Ma?gorzata Boraczy?ska) i Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji (Bogumi?a Dziekan-G?bka) – w oparciu o prezentacj? multimedialne, przedstawi?y krótkie sprawozdanie z realizacji projektu.

Kolejnym punktem programu spotkania by?o z?o?enie podzi?kowa? przez dyrektora Z. Nowakowskiego:

 • dyrektorom szkó?, które uczestniczy?y w projekcie;
 • Koordynatorom Sieci Wspó?pracy i Samokszta?cenia;
 • Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji.

 

 

Uczestnictwo w projekcie umo?liwi?o zainteresowanym nauczycielom otrzymanie – po z?o?eniu wymaganej dokumentacji – Certyfikatów E-Nauczyciel. Dokument ten potwierdza umiej?tno?ci wykorzystania technologii informacyjnej na lekcjach.

 

 

 

Liderzy zespo?ów zadaniowych dzia?aj?cych w szko?ach i uczestnicy sieci wspó?pracy i samokszta?cenia odebrali potwierdzenia uczestnictwa. W konferencji uczestniczy?o oko?o 140 osób.

 

 


Wycieczka jako forma nauczania  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli ze szkó? wszystkich etapów edukacyjnych na nieodp?atne warsztaty nt. „Wycieczka jako forma nauczania. Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych”>>>


Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli ze szkó? wszystkich etapów edukacyjnych na nieodp?atne warsztaty nt. „Wycieczka jako forma nauczania. Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych” – 3 godz. lekcyjne

 

Warsztaty odb?d? si? 21 kwietnia br. o godz. 13.30 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu, przy ul. M. C. Sk?odowskiej 4.

 

>>>Zapisy na warsztaty<<<


Trzecie zaj?cia PD w Mielcu Za nami trzecie spotkanie studentów Politechniki Dzieci?cej z nauk? >>>


Za nami trzecie spotkanie studentów Politechniki Dzieci?cej z nauk?, tak jak poprzednie odby?o si? w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu. Zaj?cia poprowadzi? dr hab. Sebastian Kubis, pracownik Wydzia?u Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Spotkanie dzieci z astronomi? zosta?o przeprowadzone w taki sposób, aby dzieci zarówno z klasy I jak i z VI zrozumia?y i dowiedzia?y si? czego? nowego. Prowadz?cy za pomoc? planetarium pokaza? ma?ym studentom ruch nocnego nieba oraz po?o?enia najbardziej charakterystycznych gwiazd i obiektów (planety, mg?awice). W sposób przyjazny obrazowo scharakteryzowa? wszystkie planety. Korzystaj?c z komputera i programu Stellarium mo?liwe by?o odbycie wirtualnej podró?y po planetach uk?adu S?onecznego, od Merkurego po Neptuna. Du?? rado?ci? ale ciekawostk? dla dzieci by?a mo?liwo?? obserwacji tarczy s?onecznej dzi?ki zaprezentowanemu teleskopowi.

 

Ostatnie zaj?cia IV-go semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu odb?d? si? 20 czerwca, tematem spotkania b?dzie: "Akademia ma?ego architekta".


Oligofrenopedagogika - rozpocz?cie studiów podyplomowych w pa?dzierniku 2015 r.  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki. >>>


 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki.

 

Ostatnie wolne miejsca!

 

Zaj?cia realizowane b?d? w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w placówce na terenie Mielca.

 

Rekrutacja elektroniczna:

 

>> Formularz zg?oszeniowy<<

 

 

Szczegó?owych informacji dotycz?cych rekrutacji na studia udziela:

 • CKPiDN w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B, Agnieszka Tomczyk tel.  17 250 64 84, a.tomczyk@ckp.edu.pl
 • sekretariat ODN „Wszechnica” w Kro?nie ul. Rzeszowska 10, tel. 13 436 5757
 • sekretariat ODN „Wszechnica” w Ja?le ul. Szkolna 23, tel. 13 446 56 00 lubwww.wszechnica.com; info@wszechnica.com

 


Podpisali?my porozumienie partnerskie z PZL Mielec W dniu 8 maja 2015 roku podczas VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo” podpisali?my partnerskie porozumienie w zakresie obj?cia patronatem przez Polskie Zak?ady Lotnicze klasy w Zespole Szkó? Technicznych o kierunku Technik mechanik dla przemys?u lotniczego. >>>


W dniu 8 maja 2015 roku podczas VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo” podpisali?my partnerskie porozumienie w zakresie obj?cia patronatem przez Polskie Zak?ady Lotnicze klasy w Zespole Szkó? Technicznych o kierunku Technik mechanik dla przemys?u lotniczego.

Porozumienie podpisali:

 • Janusz Zakr?cki – Prezes Zarz?du, Dyrektor Naczelny Polskich Zak?adów Lotniczych Sp. z o.o.
 • Zbigniew Tymu?a – Starosta Powiatu Mieleckiego
 • Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
 • Mariusz Wojciechowski – Dyrektor Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu.

W preambule porozumienia czytamy: Wspó?czesny rynek pracy stawia przed m?odymi lud?mi wiele wyzwa?. Bardzo cz?sto wiedza zdobyta na drodze edukacji szkolnej okazuje si? niewystarczaj?ca w wykonywanym zawodzie. Obj?cie Patronatem przez Polskie Zak?ady Lotnicze klasy Technik mechanik dla przemys?u lotniczego, to przyk?ad szerszej i bardziej efektywnej wspó?pracy szkolnictwa zawodowego z przemys?em. Dzi?ki niej uczniowie zyskaj? specjalistyczn? wiedz?, dodatkowe kompetencje i umiej?tno?ci zawodowe przydatne w przemy?le lotniczym, w szczególno?ci w PZL Mielec.

W ramach niniejszego porozumienia zosta?y wyznaczone zadania dla naszej instytucji, które obejmuj? mi?dzy innymi wspó?prac? z PZL Mielec w zakresie opracowywania nowatorskiego systemu praktyk zawodowych polegaj?cych na ??czeniu obserwacji procesów produkcyjnych w PZL i praktycznej nauki w naszych laboratoriach.

Ponadto CKPiDN zobowi?za?o si? w umowie do aplikowania o ?rodki europejskie w celu organizacji dodatkowych zaj?? dla uczniów zorientowanych g?ównie na wiedz? i umiej?tno?ci wymagane w przemy?le lotniczym.

 

 


Nieodp?atne warsztaty dla nauczycieli  Serdecznie zapraszamy zaineresowanych nauczycieli na warsztaty pt. „Przygotowanie do zewn?trznych egzaminów z j?zyka angielskiego – dobre praktyki”, „Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów? – przyk?ady dobrych praktyk” >>>


Serdecznie zapraszamy zaineresowanych nauczycieli na warsztaty 2 czerwca br. w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu, przy ul. M. C. Sk?odowskiej 4:

 

 

 • „Przygotowanie do zewn?trznych egzaminów z j?zyka angielskiego – dobre praktyki”

godz. 14.30 – 17.00

>>> Zapisy na warsztaty  <<<

 

 

 • „Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów? – przyk?ady dobrych praktyk”

godz. 14.00 – 16.30

>>> Zapisy na warsztat <<<


Tajniki dzia?ania kolei magnetycznej zg??bia? prof. nadzw. AGH, dr hab. in?. Antoni Cie?la W dniu 18 marca br. w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, odby?o si? kolejne spotkanie z cyklu CZ?OWIEK – TECHNIKA – ROZWÓJ>>>


W dniu 18 marca br. w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, odby?o si? kolejne spotkanie z cyklu CZ?OWIEK – TECHNIKA – ROZWÓJ. Spotkanie rozpocz?? dr hab. in?. Boles?aw Karwat. Poinformowa? on przyby?? m?odzie? o otwarciu od nowego roku akademickiego 2015/2016 pierwszego rocznika studiów dziennych na nowym Wydziale In?ynierii Wytwarzania. Absolwenci tego wydzia?u otrzymaj? tytu? in?yniera mechanika.

 

Nast?pnie g?os zabra? prof. nadzw. AGH dr hab. in?. Antoni Cie?la. Witaj?c licznie zgromadzon? m?odzie? nawi?za? do wprowadzenia profesora Karwata stwierdzeniem, ?e warto studiowa?, a dobre wykszta?cenie to szerokie perspektywy. Pierwsz? cz??? wyk?adu profesor po?wi?ci? historii bada? nad zjawiskiem nadprzewodnictwa. Zagadnieniem tym zajmowa?o si? wielu naukowców (wi?kszo?? z nich otrzyma?o nagrod? Nobla), równie? Polacy. Naukowcy - Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, profesorowie Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie jako pierwsi na ?wiecie skroplili azot. Ciek?y azot zosta? wykorzystany do obni?enia temperatury materia?ów, co powoduje zmniejszenie ich oporno?ci. Swoje wyst?pienie profesor zako?czy? do?wiadczeniem z nadprzewodnikiem umieszczonym w polu magnetycznym. Zjawisko oddzia?ywania pola magnetycznego na nadprzewodnik zosta?o wykorzystane w systemie nap?du japo?skich poci?gów, które osi?gaj? pr?dko?? 500 km/godz.

 

Spotkanie zako?czy? profesor Karwat zaproszeniem m?odzie?y na 10 kwietnia br. na kolejny wyk?ad popularno-naukowy, który b?dzie po?wi?cony jednemu z materia?ów ceramicznych jakim jest szk?o.


XV Biesiada Matematyczna 20 kwietnia 2015 r. punktualnie o godzinie 14:00, w pi?knej auli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu prawie 130 tegorocznych maturzystów rozpocz??o potyczki z zadaniami matematycznymi >>>


20 kwietnia 2015 r.  punktualnie o godzinie 14:00, w pi?knej auli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu prawie 130 tegorocznych maturzystów rozpocz??o potyczki z zadaniami matematycznymi w ramach jubileuszowej XV Biesiady Matematycznej, zorganizowanej po raz kolejny pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. Uczestnicy reprezentowali wszystkie szko?y ponadgimnazjalne naszego powiatu.

Sponsorami  ca?ej imprezy byli: Mielecka Szko?a Biznesu, Starostwo Powiatowe w Mielcu, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i  Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Firma XERIMA, Zarz?d Oddzia?u ZNP w Mielcu, Piekarnia „Taran s.c.”, Bank PEKAO S.A. I Oddzia? w Mielcu oraz Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu.

G?ównym celem Biesiady by?o sp?dzenie popo?udnia z matematyk? w mi?y a zarazem twórczy sposób. Dodatkow? atrakcj? dla wszystkich uczestników by?o losowanie nagród, w tym nagrody g?ównej, któr? tym razem by? smartfon, ufundowany przez FIRM? XERIMA.

W?ród zaproszonych go?ci, którzy zaszczycili Biesiad? swoj? obecno?ci?, znale?li si?: Andrzej Bry?a – cz?onek zarz?du Powiatu Mieleckiego, Stanis?aw Tomza – dyrektor Wydzia?u Edukacji Powiatu Mieleckiego, Agnieszka ?ubiarz - reprezentuj?ca Wydzia? Edukacji Starostwa Powiatowego w Mielcu, Zdzis?aw Nowakowski – dyrektor CKPiDN w Mielcu, Mariusz Wojciechowski – dyrektor Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu, Janusz Kotarba – dyrektor Mieleckiej Szko?y Biznesu oraz nauczyciele matematyki wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Szczególnym go?ciem Biesiady by? Piotr Ludwikowski - kierownik pracowni matur w Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Pomys?odawca i g?ówny organizator – Stanis?aw Rajda – doradca metodyczny z matematyki a jednocze?nie nauczyciel Zespo?u Szkó? Technicznych - zadba? o stron? organizacyjn? i pozyskanie sponsorów. Zadania dla uczestników przygotowali nauczyciele I Liceum Ogólnokszta?c?cego, Zespo?u Szkó? Ekonomicznych, Zespo?u Szkó? Budowlanych oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu. Wszyscy obecni na Biesiadzie nauczyciele matematyki s?u?yli rad? i pomoc? tegorocznym maturzystom zmagaj?cym si? z matematycznymi zadaniami.

Imprez? rozpocz?? wyk?adem Piotr Ludwikowski, który w swoim wyst?pieniu stara? si? odpowiedzie? na pytanie „Po co komu matematyka?”. Po bardzo interesuj?cym wyst?pieniu go?cia z OKE z Krakowa przyszed? czas na wyst?p artystyczny, którego przygotowanie tym razem przypad?o w udziale  uczniom z Zespo?u Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego w Rzemieniu. Wyst?py kabaretu szkolnego ubawi?y uczestników do ?ez, a piosenka o poci?gach dwóch, wyruszaj?cych z miasteczka B do miasta A i odwrotnie, przypomnia?y biesiaduj?cym maturzystom, ?e to – mimo i? BIESIADA – to jednak MATEMATYCZNA!

Aby biesiaduj?cy maturzy?ci nie stracili zbyt wiele kalorii podczas intensywnego wysi?ku umys?owego, organizatorzy postanowili obdarowa? ka?dego uczestnika drobnym prezencikiem, którego g?ówn? zawarto?? stanowi?a czekolada. W trakcie ca?ej imprezy uczniowie Zasadniczej Szko?y Zawodowej Gastronomicznej Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu dbali o uczestników, serwuj?c kaw?, herbat? i zimne napoje. Uczniowie ci, pracuj?c pod kierunkiem Bo?eny Zborowskiej, przygotowali te? s?odki  pocz?stunek. Nad sprawnym przebiegiem ca?ej imprezy czuwali uczniowie z klasy 2C III Liceum Ogólnokszta?c?cego Zespo?u Szkó? Technicznych pod kierunkiem Alicji Galicy - wspó?organizatorki imprezy.

Ka?dy uczestnik Biesiady Matematycznej wzi?? udzia? w losowaniu ponad sze??dziesi?ciu nagród, w?ród których by?y m.in. kubki, koszulki, pendrivy, s?uchawki, myszki bezprzewodowe, kalkulatory, komputerowy dysk zewn?trzny, aparat fotograficzny. Wi?kszo?? nagród ufundowa? Starosta Powiatu Mieleckiego, któremu t? drog? -  w imieniu organizatorów ale przede wszystkich uczestników BIESIADY -  serdecznie DZI?KUJEMY! Szcz??liwych wygranych losowali  wszyscy uczestnicz?cy w imprezie nauczyciele. Punktem kulminacyjnym by?o losowanie g?ównej nagrody. Tegoroczn? zdobywczyni? nagrody g?ównej wylosowa? dyrektor ZST w Mielcu Pan Mariusz Wojciechowski. Zosta?a ni? uczennica z Zespo?u Szkó? Technicznych. Gratulujemy!

Wi?kszo?? uczestników XV Biesiady Matematycznej wyra?a?o ?al, ?e mogli uczestniczy? w niej  tylko raz i to w ostatnim tygodniu nauki w szkole. Zapytani o wra?enia odpowiadali, ?e gdyby mogli uczestniczy? w niej ponownie, na pewno wzi?liby udzia? w tej nietypowej imprezie w Zespole Szkó? Technicznych.


Drugie seminarium popularno-naukowe w Mielcu INNOAGH zaprasza na cykl seminariów naukowo-technicznych pt. NAUKA I TECHNIKA DLA INNOWACYJNEGO PRZEMYS?U >>>


 

Drugie seminarium z cyklu pt. „Techniki laserowe w technologiach wytwarzania i obróbki materia?ów”, odb?dzie si? w dniu 24.03.2015 r. w godz. 12.00-14.00, w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B.

 

Celem cyklu seminariów b?dzie zbli?enie nauki do przemys?u i przemys?u do nauki. Seminaria stanowi? b?d? forum wymiany wiedzy, do?wiadcze? i pogl?dów pomi?dzy przedstawicielami ?rodowisk naukowych oraz przemys?owych.

Podczas ka?dego z seminariów prezentowane b?d? aktualne badania naukowe, wiedza i mo?liwo?ci badawcze. Celem ka?dego ze spotka? b?dzie równie? pobudzanie przedsi?biorców, przedstawicieli przemys?u do zg?aszania w?asnych potrzeb badawczych, problemów z którymi spotykaj? si? w praktyce.

Uczestnictwo w seminarium jest bezp?atne i potwierdzone b?dzie Certyfikatem.

Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc, o przyj?ciu na seminarium zdecyduje kolejno?? zg?oszenia. Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20.03.2015r., poprzez wype?ninie elektronicznego formularza zg?oszeniowego lub telefonicznie pod numerem: 12 617 36 56 (w godz. od 10.00 do 13.00).

 

>>> Tematyka seminarium <<<

 

>>> Formularz zg?oszeniowy <<<

 

Partnerami cyklu seminariów s?:

-        Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie

-        Centrum Transferu Technologii AGH

-        Centrum  Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

 

PROGRAM SEMINARIUM:

11.45 – 12.00

-        Rejestracja uczestników.

12.00 – 12.10

-        Wprowadzenie do seminarium: INNOAGH mostem ??cz?cym mielecki przemys? z nauk?.

12.10 – 14.00

-        Techniki laserowe w technologiach wytwarzania i obróbki materia?ów - streszczenie wyk?adu

-        Dyskusja, podsumowane seminarium oraz wr?czenie Certyfikatów.

 

Seminarium poprowadzi:

dr hab. in?. Prof AGH Dariusz KATA, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydzia?u In?ynierii Materia?owej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na nieodp?atne warsztaty pt. „Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – przyk?ady dobrych praktyk”>>>


Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na nieodp?atne warsztaty pt. „Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – przyk?ady dobrych praktyk”

 

Warsztaty odb?d? si? 5 maja br. w godz. 14.30 – 16.00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu, przy ul. M. C. Sk?odowskiej 4.

 

>>> Zapisy na warsztaty <<<


Drugie zaj?cia IV semestru PD w Mielcu 18 kwietnia br. w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu odby?y si? drugie zaj?cia IV semestru Politechniki Dzieci?cej. >>>


18 kwietnia br. w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu odby?y si? drugie zaj?cia IV semestru Politechniki Dzieci?cej. Tym razem mali studenci mieli mo?liwo?? zapozna? si? z tematem "Kryminalne zagadki PD". Wyk?ad poprowadzi? mgr Artur Polakiewicz, który jest pracownikiem Laboratorium Kryminalistycznego Wydzia?u Zarz?dzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. ?ukasiewicza.

Na pocz?tek studenci zostali zapoznani ze sposobami zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Prowadz?cy przedstawi? narz?dzia, dzi?ki którym zabezpieczane s? ?lady na miejscach przest?pstwa, a tak?e omówi? jakie ?lady mog? zostawi? przest?pcy. Dzi?ki odwadze kilku ?mia?ków Artur Polakiewicz zaprezentowa? sposób pobierania odcisków palców.

Druga cz??? spotkania skupi?a si? na dokumentach: banknotach, dowodach osobistych, prawach jazdy, dowodach rejestracyjnych, paszportach itp. Studenci poznali stosowane na nich zabezpieczenia, a tak?e sposoby ich weryfikowania.. Dzi?ki specjalistycznemu sprz?towi jakim dysponowa? prowadz?cy zaj?cia, na w?asne oczy mogli zobaczy? jak trudne do podrobienia s? to dokumenty.

Du?ym zainteresowaniem studentów cieszy?a si? mo?liwo?? odbicia swoich linii papilarnych.

Kolejne zaj?cia odb?d? si? 16 maja, a tematem b?d? "W?drówki po nocnym niebie"


Kierownik wycieczek szkolnych CKPiDN w Mielcu serdecznie zaprasza nauczycieli na kurs >>>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu serdecznie zaprasza nauczycieli na kurs

 

Kierownik wycieczek szkolnych

 

 

Cel kursu:

uzyskanie uprawnie? do pe?nienia funkcji kierownika: wycieczek szkolnych, imprez krajoznawczo turystycznych (biwaki, konkursy, turnieje) i imprez edukacyjno-krajoznawczych (zielone szko?y, bia?e szko?y, szko?y ekologiczne)

 

Podstawa prawna:

Rozporz?dzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko?y i placówki krajoznawstwa i turystyki

 

Liczba godzin: 10 (po 45 min)

Zaj?cia odb?d? si? wg harmonogramu: w pi?tek 17 kwietnia od godz. 14.30 (4 godz.) i sobot? 18 kwietnia od godz. 9.00 (6 godz.)

 

Miejsce przeprowadzenia kursu: Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Koszt kursu: 80,00 z? od uczestnika

 

Forma zg?osze?: zg?oszenia elektroniczne ze strony www.ckp.edu.pl, zak?adka Nauczyciele/Zapisy na szkolenia/Dla wszystkich nauczycieli.

 

>>> formularz zapisów <<<

 

Termin sk?adania zg?osze?: 14 kwietnia br.

 

Liczba miejsc ograniczona.


O szkle – jego strukturze, w?a?ciwo?ciach i zastosowaniu Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH we wspó?pracy z CKPiDN w Mielcu zaprasza nauczycieli oraz uczniów mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych zainteresowanych kszta?ceniem technicznym na wyk?ad dr. hab. in?. nt. „O szkle – jego strukturze, w?a?ciwo?ciach i zastosowaniu”>>>


Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych zainteresowanych kszta?ceniem technicznym na wyk?ad dr. hab. in?. Marcina ?rody nt. „O szkle – jego strukturze, w?a?ciwo?ciach i zastosowaniu”

 

Spotkanie odb?dzie si? 10 kwietnia br. o godz. 13.00 w Auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, przy ul. M. C. Sk?odowskiej 4.

 

Kontekst wyk?adu:

Wyk?ad po?wi?cony b?dzie stanowi szklistemu. Zostan? omówione ró?nice mi?dzy szk?em, ciecz? a cia?em sta?ym. Zaprezentowane zostan? metody otrzymywania szk?a. Tematem wyk?adu b?dzie równie? powi?zanie budowy wewn?trznej szk?a z jego wyj?tkowymi w?a?ciwo?ciami u?ytkowymi i wynikaj?cym z nich du?ym potencjale zastosowa? w ró?nych dziedzinach naszego ?ycia.

 

Sylwetka naukowa

Dr hab. in?. Marcin ?roda jest adiunktem na Wydziale In?ynierii Materia?owej i Ceramiki AGH. Z Akademi? Górniczo-Hutnicz? im. Stanis?awa Staszica w Krakowie jest zwi?zany od roku 1994. Od roku 1993 jest Dyrektorem Wydawnictwa Naukowego AKAPIT.

Zainteresowania badawcze: in?ynieria materia?owa szk?a: w?a?ciwo?ci materia?owe, mechaniczne, strukturalne, optyczne, nanokrystaliczne warstwy oraz szeroka analiza ich w?a?ciwo?ci.


Szkolenie dla nauczycieli: pierwsza pomoc Zapraszamy nauczycieli na szkolenie przygotowuj?ce nauczycieli do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy>>>


Zapraszamy nauczycieli na szkolenie przygotowuj?ce nauczycieli do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Zgodnie z par. 10 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó?owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 400) kwalifikacje do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szko?ach i placówkach, o których mowa w par. 2-4, 9, 14, 16 i 17,  posiada osoba, która legitymuje si? za?wiadczeniem potwierdzaj?cym posiadanie przygotowania do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U, nr 191, poz., 1410 z pó?n. zm.).

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiej?tno?ci niezb?dnych do prowadzenia zaj?? edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Adresaci szkolenia:

 • nauczyciele ucz?cy przedmiotu "Edukacja dla bezpiecze?stwa", którzy nie odbyli szkolenia uprawniaj?cego do nauczania pierwszej pomocy lub zobowi?zani s? do ponownego przeszkolenia po up?ywie 5 lat od poprzednio odbytego szkolenia;
 • nauczyciele przedmiotu „bezpiecze?stwo i higiena pracy” oraz pozosta?ych nauczycieli, którzy prowadz? zaj?cia  pierwszej pomocy w ramach innych przedmiotów.

 

Organizacja szkolenia:

Szkolenie obejmuje: 30 godzin dydaktycznych (12 godz. teorii, 18 godz. ?wicze?, w których obowi?zkowo uczestnicz? szkoleni).

Szkolenie jest realizowane w CKPiDN w Mielcu w czasie trzech spotka? dwudniowych (pi?tek po po?udniu, sobota do po?udnia) wg harmonogramu:

I – 24, 25 kwietnia br.

II – 8, 9 maja br.

III - 15, 16 maja br.

Szkolenie ko?czy si? egzaminem oraz wydaniem za?wiadczenia zgodne z przepisami Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Zaj?cia teoretyczne i praktyczne prowadzone b?d? przez osoby posiadaj?ce uprawnienia ratownictwa medycznego, zgodnie z ustaw? o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Koszt kursu: 240,00 z?. od jednej osoby

 

Dodatkowe informacje:

Danuta Zdonek

tel.:17 250 64 84

e-mail.: d.zdonek@ckp.edu.pl

 

Zapisy na szkolenie z strony www CKPiDN: www.ckp.edu.pl

zak?adka: Nauczyciele/Zapisy na szkolenia/Dla wszystkich nauczycieli

przyjmujemy do dnia 20 kwietnia 2015 r. O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?.


18 lutego 2015 roku wa?nym dniem dla mieleckiej spo?eczno?ci Inauguracja M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” i nowy wydzia? AGH w Mielcu >>>


18 lutego 2015 roku by? bardzo wa?nym dniem dla mieleckiej spo?eczno?ci. A wszystko to za spraw? inauguracji dzia?alno?ci M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” (zobacz sprawozdanie) oraz oficjalnej informacji o uruchomieniu w Mielcu od roku akademickiego 2015/2016 kszta?cenia na studiach stacjonarnych na nowym wydziale Akademii Górniczo-HutniczejWydziale In?ynierii Wytwarzania (zobacz sprawozdanie). Wydarzeniem towarzysz?cym by? wyk?ad przygotowany w ramach cyklu „Cz?owiek – technika – rozwój”.  Prof. dr  hab. in?. Andrzej Tytko Prorektor ds. Kszta?cenia AGH wyg?osi? wyk?ad pt. „Jak wynalazki ukszta?towa?y wspó?czesn? technik?”.

 

>>> Zobacz galerie zdj?? <<<

Inauguracja M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”

 

 

Do pobrania prezentacje:


In?ynieria mechaniczna jako istotny element rozwoju cywilizacyjnego - sprawozdanie 3 marca br. w ZOD AGH w Mielcu odby?o si? kolejne spotkanie z m?odzie?? szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” w cyklu CZ?OWIEK – TECHNIKA – ROZWÓJ>>>


4 marca br. w ZOD AGH w Mielcu odby?o si? kolejne spotkanie z m?odzie?? szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” w cyklu CZ?OWIEK – TECHNIKA – ROZWÓJ.

W pierwszej cz??ci spotkania wzi??a udzia? m?odzie? z gimnazjów. Spotkanie rozpocz?? Zdzis?aw Nowakowski - dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia w Mielcu, przekazuj?c m?odzie?y podstawowe informacje nt. utworzonej w Mielcu M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.

Nast?pnie wyk?ad z prezentacj? nt. „In?ynieria mechaniczna jako istotny element rozwoju cywilizacyjnego” przedstawi? prof. n. AGH dr hab. in?. Józef Salwi?ski.

Has?em przewodnim wyk?adu by?o: Leonardo da Vinci jako artysta i wynalazca.

Prelegent za pomoc? slajdów przypomnia? kilka bardzo znanych dzie? malarskich Leonarda da Vinci m. in.: Dama z gronostajem, fresk Ostatnia wieczerza, portret Mony Lisy.

Nast?pnie Profesor zademonstrowa? prace – szkice wynalazków artysty i przytoczy? przyk?ady, gdzie poszczególne z nich znalaz?y wykorzystanie w czasach wspó?czesnych:

 • mechanizm ?rubowy,
 • rower,  w którym wykorzysta? wymy?lon? przez siebie przek?adni? ?a?cuchow?, opatentowan? dopiero w XX wieku,
 • spadochron,
 • wielokr??ek,
 • przek?adnia z?bata,
 • mi??niolot – machina poruszana si?? ludzkich mi??ni, która zasysa powietrze, czym powoduje uniesienie machiny w powietrze,
 • czo?g.

Profesor przedstawi? równie? szkic Leonadro da Vinci tzw. cz?owieka witruwia?skiego, w którym artysta odwo?a? si? do tradycji rzymskich i stwierdzi?, ?e cia?o ludzkie daje si? wpisa? w dwie doskona?e  figury geometryczne: w okr?g i kwadrat.

Leonadro da Vinci by? nie tylko malarzem i konstruktorem, ale równie? architektem, muzykiem, mechanikiem, matematykiem, wynalazc?, filozofem.

Na d?ugo przed udowodnieniem pewnych praw, to w?a?nie on stwierdzi?, ?e „s?o?ce si? nie porusza” i „ca?a ziemia musia?a przybra? kszta?t kuli”.

Profesor zako?czy? swoj? prezentacj? stwierdzeniem, ?e Leonardo da Vinci, by? wielkim wynalazc? i twórc? idei, jednak niewiele swoich wynalazków wdro?y? w ?ycie.

Spotkanie z m?odzie?? gimnazjaln? zako?czy? Grzegorz Goryczka - instruktor Laboratorium modelarstwa lotniczego i rakiet kosmicznych w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, zapraszaj?c m?odzie? gimnazjaln? do przygotowania prac – konstrukcji wykonanych w oparciu o szkice autorstwa Leonarda da Vinci. Prace zostan? zaprezentowane przez autorów podczas w majowego Festiwalu Nauki w Mielcu. Wi?cej informacji nt. zasad udzia?u szkó? w przegl?dzie prac m?odzie?y b?dzie zamieszone na stronie MAUT „Leonardo” . W drugiej cz??? spotkania uczestniczy?a m?odzie? ze szkó? ponadgimnazjalnych Mielca. T? cz??? rozpocz?? prof. AGH dr hab. in?. Boles?aw Karwat, pe?nomocnik rektora AGH ds. tworzenia Wydzia?u In?ynierii Wytwarzania zach?caj?c licznie przyby?? m?odzie? do kontynuowania nauki na kierunkach technicznych stwierdzeniem: „wykszta?cenie techniczne to pewna i dobrze p?atna praca”. Profesor poinformowa? o tym, ?e w roku akademickim 2015/2016 zostan? w Mielcu uruchomione studia stacjonarnie na nowym Wydziale In?ynierii Wytwarzania. Jednocze?nie b?dzie kontynuowane kszta?cenie na studiach niestacjonarnych. Studentom pierwszego roku umo?liwi si? uczestnictwo w bezp?atnych zaj?ciach wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii. AGH przewiduje dla studentów uruchomienie systemu stypendiów fundowanych przez mieleckie firmy. Rekrutacja na w/w wydzia? b?dzie uruchomiona na stronie ZOD AGH w Mielcu.

M?odzie? uczestniczy?a równie? w wyk?adzie nt. „In?ynieria mechaniczna jako istotny element rozwoju cywilizacyjnego”, który przeprowadzi? prof. n. AGH dr. hab. in?. Józef Salwi?ski.

Kolejne wyk?ady w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” w cyklu CZ?OWIEK – TECHNIKA – ROZWÓJ zaplanowano na:

 • 11 marca - „O karierze komputera”,
 • 18 marca - „Nadprzewodnictwo i lewitacja magnetyczna”.

 


Dyrektor „w sieci”? Serdecznie zapraszamy dyrektorów i zainteresowanych nauczycieli ze szkó? wszystkich etapów edukacyjnych na nieodp?atne warsztaty>>>


Serdecznie zapraszamy dyrektorów i zainteresowanych nauczycieli ze szkó? wszystkich etapów edukacyjnych na nieodp?atne warsztaty nt. „Co nam daje praca w internetowej sieci wspó?pracy i samokszta?cenia? - Pozapedagogiczne obowi?zki dyrektora szko?y”

 

Warsztaty odb?d? si? 31 marca br. o godz. 14.00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu, przy ul. M. C. Sk?odowskiej 4.

 

>>> Zapisy na warsztaty <<<


Zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty  W dniu 24 lutego 2015 r. w ZOD AGH przy ul. Sk?odowskiej 4 odb?d? si? warsztaty dla nauczycieli>>>


W dniu 24 lutego 2015 r. w ZOD AGH przy ul. Sk?odowskiej 4 odb?d? si? warsztaty dla nauczycieli:

 

 • godzinie 14:00 - dla nauczycieli matematyki na temat „Zadania kodowanej odpowiedzi – jak sobie z nimi radzi?”. Przewidywany czas warsztatów 2 godziny. Warsztaty poprowadzi Stanis?aw Rajda - doradca metodyczny z matematyki.

 

Jednocze?nie, zgodnie z wcze?niejszymi ustaleniami inaugurujemy zaj?cia zespo?u seminaryjnego nauczycieli matematyki szkó? ponadgimnazjalnych naszego powiatu, której zadaniem b?dzie opracowanie materia?ów s?u??cych przygotowaniu uczniów do matury w ramach programu „Przygotowanie do nowej formu?y matury z matematyki – praca w seminaryjnych grupach nauczycielskich”. Przewidywany czas zaj?? seminaryjnych 2 godziny. Zaj?cia seminaryjne poprowadzi doradca metodyczny z matematyki. Zaj?cia seminaryjne odb?d? si? bezpo?rednio po zako?czeniu w/w warsztatów.

 

 • o godzinie 14:30 - dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli na temat „Praca w zespole – moja rola w pracy zespo?owej”. Przewidywany czas warsztatów 3 godziny. Warsztaty poprowadzi Agnieszka Zborowska – Koordynator sieci wspó?pracy i samokszta?cenia w projekcie „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim” pn.: „Nauczyciele pracuj? zespo?owo”.

IV semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu Zapraszamy uczniów szkó? podstawowych, czyli dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, do udzia?u w projekcie Politechnika Dzieci?ca >>>


IV semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu

Zapraszamy uczniów szkó? podstawowych, czyli dzieci w wieku 6 – 12 lat, do udzia?u w projekcie Politechnika Dzieci?ca. Prowadz?cy wyk?ady, ?wiczenia i zaj?cia laboratoryjne przygotowuj? je w taki sposób, aby ka?de dziecko jak najwi?cej zrozumia?o i zapami?ta?o. Priorytetem PD jest aby dzieci podczas zaj?? nie nudzi?y si?, ale przez zabaw? i przyst?pn? dla nich form? przekazywania informacji zdobywa?y wiedz?. Rejestracja odbywa si? tylko elektronicznie, na nowy semestr rozpocznie si? 2 marca i potrwa tydzie?, tj. do 8 marca br. Po jej zako?czeniu, w dniu 10 marca odb?dzie si? losowanie uczestników.

 

Aby dokona? rejestracji nale?y uzupe?ni? i wys?a? formularz na stronie internetowej: https://dolina-wiedzy.pl/pd/uczelnia/rejestracja/. A nast?pnie potwierdzi? zg?oszenie (do 9 marca) przez link otrzymany w wiadomo?ci e-mail, przes?anej na adres podany w zg?oszeniu.

Wyk?ad rozpoczynaj?cy IV semestr PD, pt. „Zaprogramuj przysz?o?? z robotami Lego”, odb?dzie si? 28 marca 2015 r. w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, przy ul. Sk?odowskiej 4.


Jak wynalazki ukszta?towa?y wspó?czesn? technik? - sprawozdanie 18 lutego 2015 r. w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu odby?o si? spotkanie w adresowane do m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych i zainteresowanych nauczycieli >>>


18 lutego 2015 r. w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu odby?o si? spotkanie w adresowane do m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych i zainteresowanych nauczycieli.Spotkanie rozpocz??  prof. AGH dr hab. in?. Boles?aw Karwat, pe?nomocnik rektora AGH ds. tworzenia Wydzia?u In?ynierii Wytwarzania zach?caj?c licznie przyby?? m?odzie? do kontynuowania nauki na kierunkach technicznych stwierdzeniem: „wykszta?cenie techniczne to pewna i dobrze p?atna praca”. Profesor poinformowa? o tym, ?e w roku akademickim 2015/2016 zostan? w Mielcu uruchomione studia stacjonarnie na nowym Wydziale In?ynierii Wytwarzania. Jednocze?nie b?dzie kontynuowane kszta?cenie na studiach niestacjonarnych. Studentom pierwszego roku umo?liwi si?  uczestnictwo w bezp?atnych zaj?ciach wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii. AGH przewiduje dla studentów uruchomienie systemu stypendiów fundowanych przez mieleckie firmy. Rekrutacja na w/w wydzia? b?dzie uruchomiona na stronie: www.rekrutacja.agh.edu.pl

 

Kolejnym punktem spotkania by? wyk?ad  prof. dr. hab. in?. Andrzeja Tytko Prorektora AGH ds. Kszta?cenia, pt. „Jak wynalazki ukszta?towa?y wspó?czesn? technik?”. W czasie wyk?adu profesor przedstawi? jak bardzo wa?nym, wa?niejszym ni? wynalezienie ko?a, wynalazkiem by?o wynalezienie lin, poprzez skr?cenie kilku w?ókien z ró?nych materia?ów np. z li?ci papirusu, jelit lub skóry zwierz?cej, wyniku czego powsta? twór bardzo odporny na zginanie, ?cieranie i zerwanie. Za pomoc? barwnych artefaktów (fotografie znalezisk, rycin, malowide?) prelegent zobrazowa? wykorzystanie ró?nego rodzaju lin w prostych i bardzo skomplikowanych urz?dzeniach technicznych od staro?ytno?ci (w Egipcie, Grecji i Rzymie) do czasów wspó?czesnych. Profesor podsumowa? wyst?pienie stwierdzeniem, ?e tworzywem dla nowoczesnych lin b?d? w?ókna w?glowe i aramidowe.

Wyk?ad by? przeprowadzony w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych Leonardo, w cyklu CZ?OWIEK – TECHNIKA – ROZWÓJ. Kolejne wyk?ady w ZOD AGH w Mielcu, zaplanowano na marzec br.:

 

 • 4 marca - „In?ynieria mechaniczna jako czynnik rozwoju cywilizacyjnego”;
 • 11 marca - „O karierze komputera”;
 • 18 marca - „Nadprzewodnictwo i lewitacja magnetyczna”.

 

Do pobrania prezentacje:


Konferencja - 14 stycznia 2015 r. - sprawozdanie W dniu 14 stycznia br. odby?a si? konferencja w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”. >>>


 Wyk?ad prof. WSB dr hab. in?. Janusza Morbitzera  

14 stycznia 2015 r. w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?a si? konferencja adresowana do dyrektorów szkó? z powiatu mieleckiego, a tak?e innych przedstawicieli instytucji o?wiatowych z województwa podkarpackiego. Tego samego dnia, w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu zorganizowano bli?niacz? konferencj?, jednak?e jej odbiorcami byli nauczyciele i koordynatorzy skupieni wokó? sieci wspó?pracy i samokszta?cenia dzia?aj?cych w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”.

 

Go?ciem honorowym konferencji by? prof. WSB dr hab. in?. Janusz Morbitzer. Wyk?ad profesora zatytu?owany „Sztuka nauczania i uczenia si? w cyfrowym ?wiecie – szanse i zagro?enia” spotka? si? z du?ym zainteresowaniem s?uchaczy, anga?uj?c ich do dyskusji i refleksji. Wyst?pienie ukazywa?o nowe oblicze wspó?czesnego ucznia i zwi?zane z tym przemiany i kierunki rozwoju szko?y w nowej rzeczywisto?ci technologicznej i kulturowej, w szczególno?ci nowe relacje mi?dzy procesem nauczania i uczenia si?. Pokazywa?o te?, jak optymalnie wykorzysta? i rozwija? intelektualny potencja? ucznia poprzez wspólne budowanie przyjaznego ?rodowiska uczenia si?. Prelegent podkre?li?, ze konflikt ujawniaj?cy si? we wspó?czesnej szkole pomi?dzy ucz?cymi a nauczanymi wynika z kilku ?róde?: modelu szko?y, przestarza?ego sposobu dzia?ania, a przede wszystkim z zachodz?cych wewn?trz gatunku, pod wp?ywem mediów przemian w budowie mózgu. Dotychczasowy wzorzec oparty na rozwoju pog??bionego, refleksyjnego my?lenia zapocz?tkowanego w lekturze ksi??ek ulega przemianie w kultur? i uczenie si? oparte o emocje i obraz. Nauczyciele pracuj? w ci?gle zmieniaj?cym si? ?rodowisku i nie mog? nie zauwa?y?, ?e jednostronny przekaz jest ju? niemo?liwy do realizacji. Profesor odwo?a? si? do licznych publikacji ksi??kowych opisuj?cych wspó?czesne procesy spo?eczne i wskaza? na konieczno?? zaanga?owania w procesie dydaktycznym trzech obszarów: informacji, emocji i spo?ecznych relacji. Na zako?czenie podkre?li?, ?e polska szko?a prze?ywa tzw. przewrót Kopernika?ski i edukacja w znacznym stopniu zmienia si? oddolnie.

 

Drug? cz??? konferencji poprowadzi? Zdzis?aw Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu, podejmuj?c temat nowatorskiej koncepcji wsparcia nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych w ramach przygotowywanego przez CKPiDN w Mielcu projektu „E-nauczyciel w Cyfrowej szkole”, który wpisuje si? w ramy rz?dowego programu „Cyfrowa szko?a”. Spotkanie by?o tak?e mo?liwo?ci? do przedstawienia zasad ubiegania si? o „Certyfikat E-nauczyciel”, który wybrani uczestnicy sieci wspó?pracy i samokszta?cenia mog? otrzyma? w ramach realizowanego przez CKPiDN projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”.


Warsztaty dla nauczycieli matematyki Podstawowe ró?nice w nowym typie zada? maturalnych na poziomie rozszerzonym >>>


W dniu 16 grudnia 2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH przy ul. Sk?odowskiej odb?d? si? warsztaty dla nauczycieli matematyki na temat "Podstawowe ró?nice w nowym typie zada? maturalnych na poziomie rozszerzonym" Przewidywany czas warsztatów 2 godziny. Warsztaty poprowadzi doradca metodyczny z matematyki

 

 

Zapraszamy

 

Staszek Rajda


Sztuka nauczania i uczenia si? w cyfrowym ?wiecie – szanse i zagro?enia Zapraszamy Nauczycieli na wyk?ad otwarty prof. WSB dr. hab. in?. Janusza Morbitzera w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim” >>>


Zapraszamy Nauczycieli na wyk?ad otwarty prof. WSB dr. hab. in?. Janusza Morbitzera pt. Sztuka nauczania i uczenia si? w cyfrowym ?wiecie – szanse i zagro?enia, zorganizowany w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”.

Wyk?ad odb?dzie si? 14 stycznia 2015 r. w godzinach 14:30 – 15:15 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu, ul. Sk?odowskiej 4 (Aula).

Udzia? w wyk?adzie jest bezp?atny.

 

* Nauczyciele, którzy s? uczestnikami sieci wspó?pracy i samokszta?cenia w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim” – nie zapisuj? si? poprzez formularz elektroniczny !

 

 

Prof. WSB dr hab. in?. Janusz Morbitzer

Jest absolwentem informatyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej; przez 29 lat pracowa? w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pe?ni?c funkcj? kierownika utworzonej przez siebie Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych, tam te? zorganizowa? 24 sympozja naukowe „CZ?OWIEK – MEDIA – EDUKACJA”; od 1 pa?dziernika 2014 roku jest zatrudniony w Wy?szej Szkole Biznesu w D?browie Górniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Zajmuje si? szeroko poj?t? tematyk? edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzgl?dnieniem edukacyjnych zastosowa? mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów.

Jest autorem ponad 250 publikacji (5 monografii, kilku hase? w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych), jest cz?onkiem wielu wa?nych gremiów, m.in. Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej), O?rodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych oraz Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddzia?u Polskiej Akademii Nauk.

Wyk?ad: Sztuka nauczania i uczenia si? w cyfrowym ?wiecie – szanse i zagro?enia

Wyst?pienie ukazuje nowe oblicze wspó?czesnego ucznia i zwi?zane z tym przemiany i kierunki rozwoju szko?y w nowej rzeczywisto?ci technologicznej i kulturowej, w szczególno?ci nowe relacje mi?dzy procesem nauczania i uczenia si?. Pokazuje te?, jak optymalnie wykorzysta? i rozwija? intelektualny potencja? ucznia poprzez wspólne budowanie przyjaznego ?rodowiska uczenia si?.

 


O karierze komputera opowiada? prof. dr hab. Zbigniew K?kol W dniu 11 marca 2015 roku w auli zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, odby?o si? kolejne spotkanie z cyklu CZ?OWIEK – TECHNIKA – ROZWÓJ>>>


W dniu 11 marca 2015 roku w auli zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, odby?o si? kolejne spotkanie z cyklu CZ?OWIEK – TECHNIKA – ROZWÓJ z m?odzie?? i nauczycielami szkó? ponadgimnazjalnych. W pierwszej cz??ci spotkania kierownik zamiejscowego wydzia?u in?ynierii wytwarzania AGH w Mielcu profesor nadzwyczajny dr hab. in?. Boles?aw Karwat poinformowa? zebranych o otwarciu od nowego roku akademickiego 2015/2016 pierwszego rocznika studiów dziennych pierwszego stopnia w Mielcu. Absolwenci otrzymaj? tytu? in?yniera mechanika.

 

Nast?pnie zebrani wys?uchali wyk?adu, zilustrowanego prezentacj? multimedialn?, któr? przedstawi? prof. dr hab. Zbigniew K?kol, prorektor AGH ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie, pt. „O karierze komputera”. Profesor rozpoczynaj?c wyk?ad przypomnia? w interesuj?cy sposób histori? oraz istot? dzia?ania komputera, a pó?niej przybli?y? zebranym dziedziny naszego ?ycia, w których wykorzystanie komputera wraz z jego moc? obliczeniow? jest niezb?dne. Jako przyk?ad poda? m.in. nowoczesne tomografy komputerowe wykorzystywane w medycynie przetwarzaj?ce ogromne ilo?ci danych. W podsumowaniu prelegent przedstawi? kilka uwag na temat zarówno przewidywalnej jak i nieprzewidywalnej przysz?o?ci komputera.

 


Komunikat dla nauczycieli W zwi?zku z akcj? Matura z operonem >>>


W zwi?zku z akcj? Matura z operonem, i pro?bami nauczycieli, warsztaty Podstawowe ró?nice w nowym typie zada? maturalnych na poziomie rozszerzonym, zostaj? przesuni?te na 16 grudnia 2014 r. godzina 14:00.

 


Warsztaty dla nauczycieli matematyki  Przygotowanie do nowej formu?y matury z matematyki >>>


W dniu 27 stycznia 2015 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH przy ul. Sk?odowskiej odb?d? si? warsztaty dla nauczycieli matematyki na temat „Przygotowanie do nowej formu?y matury z matematyki”. Przewidywany czas warsztatów 2 godziny. Warsztaty poprowadzi doradca metodyczny z matematyki.


Zaj?cia laboratoryjne Politechniki Dzieci?cej w Mielcu W aktualnym semestrze zaj??, mali studenci b?d? programowa? roboty LEGO, poznaj? tajniki pracy detektywa, zaprojektuj? lotnisko, a tak?e wyrusz? w podró? po Uk?adzie S?onecznym >>>


21 marca br. w rozpocz??y si? zaj?cia kolejnego, IV semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu. Kontunuowanie tego programu jest mo?liwe dzi?ki wieloletniemu wsparciu ze strony Polskich Zak?adów Lotniczych Sp. z o.o. oraz wspó?pracy z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

W aktualnym semestrze zaj??, mali studenci b?d? programowa? roboty LEGO, poznaj? tajniki pracy detektywa, zaprojektuj? lotnisko, a tak?e wyrusz? w podró? po Uk?adzie S?onecznym. ??cznie w zaj?ciach we?mie udzia? 200 dzieci z powiatu mieleckiego.

 

Dodatkowo w tym semestrze poza wyk?adami b?d? odbywa?y si? równie? laboratoria. Podczas pierwszego wyk?adu Politechniki Dzieci?cej, dzieci zainteresowane uczestnictwem w laboratoriach przyst?pi?y do testu, który wy?oni? 15-osobow? grup? uczestników. Zaj?cia laboratoryjne swoj? tematyk? b?d? obejmowa?y zagadnienia zwi?zane z odnawialnymi ?ród?ami energii, a za pomoce dydaktyczne pos?u?? mi?dzy innymi roboty LEGO. W ramach laboratoriów odb?dzie si? 8 spotka? po 90 minut, prowadzonych przez Pana Sylwestra Paterka z CKPiDN w Mielcu.

 

Zaj?cia Politechniki Dzieci?cej organizowane s? od 2009 roku. Pocz?tkowo zaj?cia prowadzone by?y wy??cznie w Rzeszowie. Ze wzgl?du na du?e zainteresowanie projektem, w pa?dzierniku 2013 roku powsta?a pierwsza Filia Politechniki Dzieci?cej w Mielcu, a semestr pó?niej tak?e w Ustrzykach Dolnych oraz D?bicy. Liczba uczestników zaj?? Politechniki Dzieci?cej w lutym 2015 roku wynios?a 6688 dzieci. Od 2012 roku projekt w ca?o?ci koordynuje Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.


Wyk?ad: Jak rozwija? pasje uczniów? Zapraszamy nauczycieli na wyk?ad pt. „Jak rozwija? pasje uczniów?” >>>


Zapraszamy nauczycieli na  wyk?ad pt. „Jak rozwija? pasje uczniów?”, który poprowadzi Pani dr in?. Ewa Urba?ska z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddzia? w Tarnobrzegu . Wyk?ad odb?dzie si? 19 listopada 2014 r. o godz. 14:30 w auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, ul. Sk?odowskiej 4.

 

Udzia? w wyk?adzie jest nieodp?atny.


Jak czyta? informator maturalny? Zapraszamy nauczycieli 21 pa?dziernika br. o godz. 14.00 na dwugodzinne, warsztaty nt. Jak czyta? informator maturalny >>>


Zapraszamy nauczycieli 21 pa?dziernika br. o godz. 14.00 na dwugodzinne, warsztaty nt. Jak czyta? informator maturalny.

 

Warsztaty odb?d? w ZOD AGH przy ul. M. C. Sk?odowskiej 4, a poprowadzi je doradca metodyczny Pan Stanis?aw Rajda.


Warsztaty dla nauczycieli  Komunikaty nt. terminów i miejsca najbli?szych warsztatów >>>


Warsztaty: Podstawy coachingu w pracy nauczyciela – cz??? II

 

Informujemy ?e warsztaty Podstawy coachingu w pracy nauczyciela – cz??? I odb?d? si? 20 maja  2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Ma?gorzata Boraczy?ska – doradca metodyczny z j?zyka polskiego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

 

Warsztaty: Inspiracje zaj?? plastycznych w wychowaniu przedszkolnym

 

Informujemy ?e warsztaty Inspiracje zaj?? plastycznych w wychowaniu przedszkolnym odb?d? si? 20 maja 2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Beata Wrzesie?  – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny


HELP - projekt dla nauczycieli Jak poprawi? efektywno?? zarz?dzania w?asnymi zasobami? >>>


Alarmuj?co wysoki wska?nik wczesnych emerytur w?ród nauczycieli z powodów zdrowotnych od lat dziewi??dziesi?tych zwróci? uwag? badaczy europejskich oraz polityków na potencjalnie negatywne, niezdrowe konsekwencje pracy nauczycieli.

 

Stres psychosocjalny oraz zwi?zane z prac?, psychowegetatywne zaburzenia, syndrom wypalenia zawodowego, prze?ladowanie (tyranizowanie) w miejscu pracy, nieobecno?ci oraz wczesne przej?cie na emerytur? wydaj? si? by? szeroko rozpowszechnionym oraz dramatycznie wzrastaj?cym zjawiskiem na terenie Europy. Powoduj? one nie tylko cierpienia, czy te? za?amania jednostkowe, ale równie? ogromne koszty dla funduszy publicznych i s?u?by zdrowia z racji wysokich wska?ników zachorowa?, terapii czy wczesnych emerytur. Ponadto emocjonalne wyczerpanie nauczycieli z pewno?ci? wp?ywa na jako?? uczenia oraz ma negatywne konsekwencje dla uczniów.

 

Bazuj?c na tych danych, wysoce koniecznym jest, by przyszli oraz obecni nauczyciele przeszli trening maj?cy na celu popraw? ich profesjonalnego pos?ugiwania si? dost?pnymi zasobami  oraz optymizowanie ich kompetencji w kwestii radzenia sobie ze stresem zwi?zanym z prac?.

 

Oferty ze specjalnymi szkoleniami internetowymi zaadaptowane do warunków profesji nauczycielskiej oraz skupiaj?ce si? na stresie oraz zarz?dzaniu zasobami s? wysoce po??dane. Jak dotychczas wsparcie profesjonalne jest oferowane g?ównie przez psychoterapeutów i trenerów. Ale te profesjonalne grupy dzia?aj? dopiero po tym, jak wyst?pi? ju? ostre dysfunkcje. Zaobserwowa? mo?na jednak nagl?c? potrzeb? na rozwi?zania prewencyjne, ?atwo dost?pne dla grupy docelowej, które zdo?aj? szkoli? i wspiera? kompetencje zwi?zane z prac?, pomagaj?c przeanalizowa? niew?a?ciwe wzory my?lenia czy zachowania oraz zmienia? je krok po kroku.

 

G?ównym celem tej aplikacji jest wi?c rozwini?cie oraz implementacja interaktywnego oraz atrakcyjnego internetowego programu szkoleniowego, który wesprze nauczycieli by rozwijali w sobie wra?liwo?? na zarz?dzanie swoimi zasobami, by przemy?leli swoje strategie, by zaznajomili si? z alternatywnymi sposobami zachowania oraz by ustabilizowa? ich, najbardziej jak to mo?liwe, poprzez eliminacj? i zmian? niekorzystnych zachowa?.

 

Wi?cej informacji na stronie projektu: www.help.odl.org/index.php/pl/

 


Oferta Studiów Podyplomowych CKPiDN w Mielcu we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia uzupe?niaj?ce >>>


Oferta Studiów Podyplomowych

 

CKPiDN w Mielcu we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia uzupe?niaj?ce w roku szkolnym 2014/2015 na kierunku:

 

Oligofrenopedagogika (130 godzin) 1 semestr

 

Informacja : Studia skierowane s? dla osób, które uko?czy?y kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.

 

Rekrutacja trwa do ko?ca wrze?nia 2014 r.

 

Studia s? organizowane z uczelni? WSP ?ód?

Studia skierowane s? dla osób, które uko?czy?y kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.

 

Warunkiem uruchomienia wymienionych studiów uzupe?nijacych jest zrekrutowania grup co najmniej dwudziestoosobowych.

Zaj?cia realizowane b?d? w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w placówce na terenie Mielca.

 

Szczegó?owych informacji dotycz?cych rekrutacji na studia udziela:

 • sekretariat CKPiDN w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B, tel. 17 788 51 94, 17 250 64 83, a.tomczyk@ckp.edu.pl

 

 • sekretariat ODN „Wszechnica” w Kro?nie ul. Rzeszowska 10, tel. 13 436 5757

 


Konferencja metodyczna - 19 wrze?nia 2014 r. – sprawozdanie W dniu 19 wrze?nia br. odby?a si? konferencja zorganizowana przez CKPiDN Mielec i PCEN w Rzeszowie >>>


 

Jak pomóc uczniowi osi?gn?? sukces edukacyjny

 

„...Poniewa? ?wiat si? zmienia, potrzebujemy osób zdolnych proponowa? kreatywne rozwi?zania dla niespodziewanych problemów, aby wiedzie? jak radzi? sobie z nimi w  przysz?o?ci…”

 

z wypowiedzi prof. Mitcha Resnicka

 

19.09.2014

Aula - ZOD AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4

 

Do pobrania prezentacje :

 

 

Sprawozdanie z konferencji

 

 

19 wrze?nia 2014 r. w Mielcu w ZOD AGH odby?a si? na konferencja metodyczna: Jak pomóc uczniowi osi?gn?? sukces edukacyjny?

Gospodarzem spotykania by?o Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Tematyka konferencji koncentrowa?a wokó? problemów pojawiaj?cych si? na ró?nych poziomach edukacyjnych:

I - przedszkola i klasy 1-3 szkó? podstawowych - Niedojrza?o?? emocjonalna dziecka;

II - klasy 1-6 szkó? podstawowych - Motywowanie uczniów do nauki;

III – szko?y gimnazjalne - Rozwijanie zainteresowa? i pasji m?odzie?y szkolnej;

IV – szko?y ponadgimnazjalne - Przygotowanie uczniów do egzaminów zewn?trznych.

Uczestników konferencji przywita?a Pani Anna Butryn – Wicedyrektor CKPiDN w Mielcu, wyja?niaj?c powi?zanie tematów poruszanych w konferencji z szkoleniami realizowanymi przez CKPiDN w projekcie „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”. Projekt jest pilota?em  planowanych zmian w systemie doskonalenia nauczycieli od roku 2015.

 

Cz??? I - przedszkola i klasy 1-3 szkó? podstawowych

Pierwszym prelegentem podczas konferencji by? Pan Dariusz Mizio?ek, który wyg?osi? wyk?ad pt. „Sposoby rozwi?zywania problemu niedojrza?o?ci emocjonalnej dziecka”.  Modu? ten spotka? si? z ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji. Podczas wyk?adu zastanawiano si? mi?dzy innymi nad tym jak przekonstruowa? wiedz? i umiej?tno?ci nauczyciela/ rodzica w sukces dziecka. Wiele uwagi po?wi?cono dzieci?cym emocjom i etiologii zaburze? emocjonalnych. Bardzo mocno wybrzmia?o has?o „niedojrza?o?ci emocjonalnej” (tzw. infantylizmu uczuciowego). Omówiono tak?e poszczególne rodzaje wadliwych oddzia?ywa? wychowawczych na rozwój dziecka. Bardzo wa?nym dla prawid?owego rozwoju dziecka jest pozytywny stosunek rodziców/ wychowawców do otaczaj?cej ich rzeczywisto?ci. Cechy doros?ego motywuj? dziecko do zmian. Pan Dariusz Mizio?ek przedstawi? tak?e wybrane metody , które wspieraj? rozwi?zywanie problemów zwi?zanych z niedojrza?o?ci? emocjonaln? dziecka. Podsumowaniem wyk?adu by?y s?owa Oskara Wilde’a „Najlepszym sposobem na to, by dzieci by?y dobre, jest sprawi?, ?eby by?y szcz??liwe”.

 

Cz??? II - klasy 1-6 szkó? podstawowych

W kolejnej cz??ci spotkania Pan Janusz Ustrzycki w sposób interesuj?cy i rzeczowy przybli?y? uczestnikom rol? motywacji w nauczaniu. Zwróci? uwag? na fakt, ?e nauczyciel, aby motywowa? uczniów, musi by? sam zmotywowany. Powinien by? pogodny, energiczny, z wiar? podchodzi? do uczniów, pozytywnie my?le?. Jedn? z dróg podnoszenia motywacji do pracy jest doskonalenie kompetencji, czyli wiedzy i umiej?tno?ci, nie tylko w  zakresie nauczanego przedmiotu, ale i psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Dzia?ania nauczyciela powinny by? ?wiadome i przemy?lane. Uczestnicy szkolenia poznali rodzaje motywacji, czynniki motywuj?ce i os?abiaj?ce motywacj?, sposoby motywowania uczniów do nauki. Prelegent podsumowa? wyk?ad stwierdzeniem: im wi?ksza motywacja uczniów do nauki, do poznawania ?wiata, otaczaj?cej  rzeczywisto?ci, tym lepsze wyniki osi?gaj? uczniowie, a co za tym idzie odnosz? sukces edukacyjny. Sukces ucznia to równie? sukces ka?dego nauczyciela.

 

Cz??? III – szko?y gimnazjalne

W cz??ci konferencji przeznaczonej dla nauczycieli gimnazjów wyst?pi?a dr in?. Ewa Urba?ska badaj?ca twórcze postawy nauczycieli. Wyk?ad nt. „Rozwijanie pasji u m?odzie?y szkolnej” by? prób? odpowiedzi na pytanie: Czy pasja nauczyciela ma zwi?zek z twórcz? postaw? uczniów? Prelegentka zwróci?a uwag?, ?e nauczyciel tworz?cy, pe?en pasji jest bardziej otwarty i cz??ciej stosuje, np. nielinearny zapis tekstu, mapy my?li czy przek?ady na inne style uczenia. Rewolucja w uczeniu dokonuje si? za spraw? twórczej pasji nauczycieli, którzy potrafi? dos?ownie zara?a? swoim entuzjazmem i optymizmem. Tego typu postawa w uczniu si? owocuje sukcesami uczniów. Niebagateln? rol? odgrywa we wspó?czesnej szkole ?wiadomo??, ?e spo?eczno?? ucz?ca si? zaspakaja tak?e potrzeby psychiczne i kszta?tuje system warto?ci. Oba te czynniki sprzyjaj? wzajemnej stymulacji do tworzenia. Z wyników bada? ilo?ciowych przeprowadzonych przez dr in?. Ew? Urba?sk? na Podkarpaciu w?ród czynnych zawodowo nauczycieli, wynika, ?e istnieje pe?na korelacja mi?dzy twórcz? praktyk? nauczyciela a postawami uczniów.

 

Cz??? IV – Szko?y Ponadgimnazjalne

Cz??? konferencji przeznaczonej dla nauczycieli ze szkó? ponadgimnazjalnych  rozpocz??a Pani Bogumi?a Dziekan- G?bka, która w projekcie  „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”  pe?ni funkcj?  Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Przedstawi?a uczestnikom spotkania szko?y uczestnicz?ce w pilota?u, obszary wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 oraz liczb? dyrektorów i nauczycieli obj?tych  doskonaleniem.  Nast?pnie przedstawiciel Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa: Pan Piotr Ludwikowski, Kierownik Pracowni Matur, przekaza? wnioski z egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014. W swojej wypowiedzi odniós? si? do g?ównego tematu konferencji – „Jak pomóc uczniowi osi?gn?? sukces edukacyjny”. Zwróci? uwag? na najcz?stsze przyczyny uzyskiwania niskich, poni?ej oczekiwa? wyników egzaminu maturalnego:

 • niska motywacja do podejmowania prób rozwi?zywania zada?,
 • brak umiej?tno?ci czytania ze zrozumieniem zada? tekstowych,
 • niski poziom technicznych umiej?tno?ci korzystania z pomocy naukowych dost?pnych na egzaminie.

Zaprosi? wszystkich zebranych do zapoznania si? szerok? z informacj? o wynikach egzaminu maturalnego, dost?pn? na stronie www.oke.krakow.pl.

Du?ym zainteresowaniem w czasie konferencji cieszy?y si? warsztaty komputerowe p.t. KHANACADEMY – nowe multimedialne narz?dzie w edukacji. Poprowadzi? je Pan Grzegorz Rokosz, który w projekcie  „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim” pe?ni funkcj?  Koordynatora Sieci: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK.

 

Cz??? V

W ostatnim module konferencji Pani dr in?. Ewa Urba?ska z  PCEN w Rzeszowie wyg?osi?a wyk?ad po??czony z prezentacja na temat: Doskonalenie zawodowe nauczycieli przez ca?y okres aktywno?ci zawodowej.

Konieczno?? uczenia si? przez ca?e ?ycie wg Pani Urba?skiej determinuj? obecnie takie zjawiska jak globalizacja, innowacje w przedsi?biorstwach oraz spo?ecze?stwo informacyjne. Wskaza?a na zapisy Strategii „Europa 2020” - nowym, d?ugookresowym programie rozwoju spo?eczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE).  W  trzech podstawowych priorytetach strategii znajduje si?:  wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Natomiast jednym z pi?ciu nadrz?dnych celów, okre?lonych na poziomie ca?ej UE, jest podniesienie poziomu wykszta?cenia. Kolejnym dokumentem, w którym zaznacza si? wa?n? rol? doskonalenia zawodowego spo?ecze?stwa jest D?ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. T?em dla doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wprowadzenie Europejskich Ram Kwalifikacji - europejskiego uk?adu odniesienia dla kwalifikacji uzyskiwanych w poszczególnych krajach Wspólnoty. Warto podkre?li?, ?e system ERK/PRK sta? si? katalizatorem koniecznych zmian i innowacji maj?cych na celu stworzenie przejrzystych i sprawnie dzia?aj?cych systemów kwalifikacji uwzgl?dniaj?cych, zgodnie z ide? uczenia si? przez ca?e ?ycie, mo?liwo?? dochodzenia do kwalifikacji ró?nymi ?cie?kami: na drodze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.

Kolejnym prelegentem podczas tej sesji by? Pan Mariusz Lipi?ski – dyrektor firmy Wektor Consulting S.C. w Mielcu. Przedstawi? on za?o?enia projektu „Aktywny na rynku pracy” skierowanego do nauczycieli. Udzia? w projekcie jest szans? na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie merytoryczne i pomoc finansowo - doradcz? w podj?ciu (samo)zatrudnienia.

 

W konferencji uczestniczy?o 229 osób.

 

 

 

 

Program

 

I – nauczyciele z przedszkoli i nauczyciele klas 1-3

13.00 – 13.55

 • Projekt Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim, jako pilota? zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Zdzis?aw Nowakowski – CKPiDN w Mielcu
 • Sposoby rozwi?zywania problemu niedojrza?o?ci emocjonalnej dziecka – Dariusz Mizio?ek -  PCEN w Rzeszowie - wyk?ad z prezentacj?

 

II – nauczyciele klas 4-6

14.00 – 14.50

 • Projekt Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim, jako pilota? zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Bo?ena Zi?ba – CKPiDN w Mielcu, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • Motywacja do nauki drog? do osi?gni?cia sukcesu edukacyjnego – Janusz Ustrzycki - PCEN w Rzeszowie - wyk?ad z prezentacj?

15.00 – 16.00

 • KHANACADEMY – nowe multimedialne narz?dzie w edukacji – Grzegorz Rokosz – CKPiDN w Mielcu, Koordynator Sieci: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – warsztaty komputerowe – sala 1/2 na parterze

 

III – nauczyciele z gimnazjów

15.00 – 15.50

 • Projekt Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim, jako pilota? zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Ma?gorzata Boraczy?ska – CKPiDN w Mielcu, Koordynator Sieci: Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów
 • Rozwijanie pasji u m?odzie?y szkolnej - Ewa Urba?ska - odzia? PCEN w Tarnobrzegu

 

IV - nauczyciele ze szkó? ponadgimnazjalnych

16.00 – 16.50

 • Projekt Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim, jako pilota? zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Bogumi?a Dziekan-G?bka – CKPiDN w Mielcu, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • Wnioski po przeprowadzeniu matury roku szkolnym 2013/2014 – przedstawiciel OKE – wyk?ad z prezentacj?

V – dyrektorzy szkó?, zainteresowani nauczyciele

17.00 – 17.50

 • Projekt Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim, jako pilota? zmian systemie doskonalenia nauczycieli – Anna Kula - CKPiDN w Mielcu, Koordynator Sieci:  Pozapedagogiczne obowi?zki dyrektora
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli przez ca?y okres aktywno?ci zawodowej –Krystyna Wróblewska - PCEN w Rzeszowie – wyk?ad z prezentacj?
 • Aktywny na rynku – Mariusz Lipi?ski - Wektor Consulting s. c. – zasady uczestnictwa  nauczycieli w projekcie

Zapraszamy nauczycieli do udzia?u w sieciach Nauczycieli ze szkó? powiatu mieleckiego zapraszamy do uczestnictwie w sieciach wspó?pracy i samokszta?cenia > > >


Informacja o sieciach wspó?pracy i samokszta?cenia realizowanych w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”

 

Nauczycieli ze szkó? powiatu mieleckiego zapraszamy do uczestnictwie w nast?puj?cych sieciach wspó?pracy i samokszta?cenia:

 • Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet
 • Nauczyciele pracuj? zespo?owo
 • Praca z uczniem zdolnym na zaj?ciach ko?a naukowego
 • Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów?
 • Praca z uczniem m?odszym
 • Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
 • Wycieczka jako forma nauczania
 • Pozapedagogiczne obowi?zki dyrektora szko?y
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • Przygotowanie do zewn?trznych egzaminów z j?zyka angielskiego

 

 

Korzy?ci wynikaj?ce z uczestnictwa w sieci:

 • Wymiana do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami;
 • Nawi?zanie kontaktów wspó?pracy pomi?dzy szko?ami;
 • Tworzenie nowych rozwi?za? na potrzeby szkó? uczestnicz?cych w projekcie;
 • Poszerzenie kompetencji uczestników;
 • Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników;
 • Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

 

W roku szkolnym 2014/2015 spotkania organizacyjne ka?dej sieci (4 h lekcyjne) odbywa? si? b?d? we wrze?niu. Oprócz spotka? organizacyjnych przewidziane s? 3 spotkania w roku szkolnym w formie tradycyjnej oraz doskonalenie zawodowe na platformie internetowej O?rodka Rozwoju Edukacji (www.doskonaleniewsieci.pl). W przypadku braku mo?liwo?ci uczestnictwa w spotkaniu, nauczyciel kontaktuje si? z koordynatorem swojej sieci drog? e-mail (kontakty w za??czniku) w celu umówienia dodatkowego terminu.

 

Do sieci zapisywa? si? mo?na drog? mailow? przesy?aj?c kart? zg?oszenia (do pobrania)  od dnia 1 wrze?nia 2014 roku)  na adres: j.lichota@ckp.edu.pl, do 15 dnia wrze?nia 2014 roku. Uczestnictwo w sieci jest bezp?atne.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wi?cej informacji: http://ckpidn.home.pl/doskonalenie/

 

Informacji o dzia?aniu poszczególnych sieci udzielaj? pod numerem telefonu 530 510 416 lub pod adresem e-mail koordynatorzy poszczególnych sieci:

 

Nazwa sieci

Koordynator sieci – kontakt

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet

Grzegorz Rokosz – g.rokosz@ckp.edu.pl

Nauczyciele pracuj? zespo?owo

Anna Jaromi – a.jaromi@ckp.edu.pl

Praca z uczniem zdolnym na zaj?ciach ko?a naukowego

Agnieszka Brzozowska – a.brzozowska@ckp.edu.pl

Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów?

Ma?gorzata Boraczy?ska – m.boraczynska@ckp.edu.pl

Praca z uczniem m?odszym

Teresa Kusak – t.kusak@ckp.edu.pl

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

Bo?ena Rokosz – b.rokosz@ckp.edu.pl

Wycieczka jako forma nauczania

Krzysztof Midura k.midura@ckp.edu.pl

Pozapedagogiczne obowi?zki dyrektora szko?y

Anna Kula – a.kula@ckp.edu.pl

Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Lucyna Gu?a – l.gula@ckp.edu.pl

Przygotowanie do zewn?trznych egzaminów z j?zyka angielskiego

Joanna G?adyszewska – j.gladyszewska@ckp.edu.pl

 

 

 

 


Konferencja metodyczna CKPiDN w Mielcu oraz PCEN w Rzeszowie zapraszaj? na konferencj? metodyczn? w dniu 19 wrze?nia br. >>>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wraz z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zapraszaj? nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na konferencj? metodyczn?: Jak pomóc uczniowi osi?gn?? sukces edukacyjny?

Tematyka konferencji b?dzie si? koncentrowa?a wokó? problemów pojawiaj?cych si? na ró?nych poziomach edukacyjnych:

 

I - przedszkola i klasy 1-3 szkó? podstawowych - Niedojrza?o?? emocjonalna dziecka;

II - klasy 1-6 szkó? podstawowych - Motywowanie uczniów do nauki;

III – szko?y gimnazjalne - Rozwijanie zainteresowa? i pasji m?odzie?y szkolnej;

IV – szko?y ponadgimnazjalne - Przygotowanie uczniów do egzaminów zewn?trznych.

 

Konferencja odb?dzie si? 19 wrze?nia 2014 r. w Mielcu w ZOD AGH przy ul. Sk?odowskiej 4.

 

Wi?cej informacji i zapisy na konferencj?: w ostatnim tygodniu sierpnia br.


Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolne na konferencj? wydawnictwa Operon >>>


Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencj? wydawnictwa Operon na temat:" ?wiczenia i materia?y edukacyjne dla pierwszoklasisty. Zmiany planowane od r. szk. 2014/2015", która odb?dzie si? dnia 24 czerwca (wtorek) o godz. 15.30 w KCEM KANA.

 


Zapisy na studia podyplomowe w roku szkolnym 2015/2016 http://ckp.edu.pl/nauczyciele/studia,podyplomowe.html Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? studiów podyplomowych >>>Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencj? >>


Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencj? na temat :

"Recepta na zmiany w edukacji. Zmiany w systemie edukacji - rozwi?zania wydawnictwa MAC Edukacja", która odb?dzie si? dnia 12 czerwca (czwartek)w KCEM KANA o godzinie 15.00


Odwo?ane warsztaty z dnia 10.06.2014 1) Odwo?uje si? warsztaty z dnia 10.06.2014, godz. 14.00 prowadzone przez Beat? Wrzesie? na temat " Rozwijanie inteligencji wielorakich dziecka przedszkolnego" dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. 2) Odwo?uje si? spotkanie z przewodnicz?cymi zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej z dnia 10 czerwca 2014 r., godz. 14.00 prowadzone przez Teres? KusakRekrutacja szkó? Zapraszamy szko?y i nauczycieli z powiatu mieleckiego do udzia?u w projekcie „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim” > > >


Zapraszamy szko?y i nauczycieli z powiatu mieleckiego do udzia?u w projekcie „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”. Zg?oszenia mo?na przesy?a? do dyrektorów ds. edukacji w poszczególnych gminach do dnia 18 pa?dziernika 2013 roku. Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Tematy sieci wspó?pracy i samkszta?cenia:

 

Wi?cej o projekcie:

 

Karty zg?oszenia:

- Karta zg?oszenia szko?y – karta_zgloszenia_szkoly_Nowa jakosc

- karta zg?oszenia nauczyciela – zbiorcza dla nauczycieli z tej samej szko?y (do sieci wspó?pracy i samokszta?cenia) – zbiorcze_do_Gmin_sieci

 

 

Informacje:

Koordynator projektu – Danuta Zdonek

e-mail: d.zdonek@ckp.edu.pl tel: 17 250 64 84


Specjalista ds. sieci wspó?pracy  – Anna  Miku?a

e-mail: a.mikula@ckp.edu.pl tel: 17 250 64 85


Specjalista ds. doskonalenia  – Karolina Mokrzysz

e-mail: k.mokrzysz@ckp.edu.pl tel: 17 250 64 83

 

 


Sieci wspó?pracy dla nauczycieli Nauczycieli uczestnicz?cych w sieciach wspó?pracy w ramach projektu "Nowa jako?? doskonalenia - wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim" zapraszamy na spotkania > > >


 

Nauczycieli uczestnicz?cych w sieciach wspó?pracy w ramach projektu "Nowa jako?? doskonalenia - wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim" zapraszamy na spotkania:

 

Nazwa sieci

Termin spotkania

Koordynator sieci - kontakt

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet

23.04.2014 r. godz. 13.00 – 16.00

Grzegorz Rokosz – g.rokosz@ckp.edu.pl

Nauczyciele pracuj? zespo?owo

28.04.2014 r. godz. 11.00 – 14.00

Anna Jaromi – a.jaromi@ckp.edu.pl

Praca z uczniem zdolnym na zaj?ciach ko?a naukowego

30.04.2014 r. godz. 11.00 – 14.00

Agnieszka Brzozowska – a.brzozowska@ckp.edu.pl

Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów?

05.05.2014 r. godz. 14.00 – 17.00

Ma?gorzata Boraczy?ska – m.boraczynska@ckp.edu.pl

Praca z uczniem m?odszym

08.04.2014 r. godz. 14.30 – 17.30

Teresa Kusak – t.kusak@ckp.edu.pl

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

29.04.2014 r. godz. 12.00 – 15.00

Bo?ena Rokosz – b.rokosz@ckp.edu.pl

Wycieczka jako forma nauczania

30.04.2014 r. godz. 14.00 – 17.00

Krzysztof Midura k.midura@ckp.edu.pl

Pozapedagogiczne obowi?zki dyrektora szko?y

08.04.2014 r. godz. 11.00 – 14.00

Anna Kula – a.kula@ckp.edu.pl

Doradztwo edukacyjno – zawodowe

29.04.2014 r. godz. 15.00 – 18.00

Lucyna Gu?a – l.gula@ckp.edu.pl

Przygotowanie do zewn?trznych egzaminów z j?zyka angielskiego

09.05.2014 r. godz. 13.00 – 16.00

Joanna G?adyszewska – j.gladyszewska@ckp.edu.pl

 

 

Projekt „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim” jest wspó?finasowany jest ze ?rodków EFS w w ramach Dzia?ania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó? Priorytet III Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

 

 


Warsztaty dla nauczycieli  Komunikaty nt. terminów i miejsca najbli?szych warsztatów >>>


Warsztaty: Podstawy coachingu w pracy nauczyciela – cz??? I

Informujemy ?e warsztaty Podstawy coachingu w pracy nauczyciela – cz??? I odb?d? si? 15 kwietnia  2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Ma?gorzata Boraczy?ska – doradca metodyczny z j?zyka polskiego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

 

Warsztaty: TOC – jak wykorzysta? „Kuferek Tajemnic” w pracy z dzie?mi zdolnymi w przedszkolu?

 

Informujemy ?e warsztaty TOC – jak wykorzysta? „Kuferek Tajemnic” w pracy z dzie?mi zdolnymi w przedszkolu? odb?d? si? 15 kwietnia  2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Beata Wrzesie?  – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

 

Warsztaty: TOC – jak wykorzysta? „Kuferek Tajemnic” w pracy z dzie?mi z klas m?odszych?

Informujemy ?e warsztaty  TOC – jak wykorzysta? „Kuferek Tajemnic” w pracy z dzie?mi z klas m?odszych? odb?d? si? 15 kwietnia  2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Spotkanie poprowadzi  Teresa Kusak  – doradca metodyczny nauczania wczesnoszkolnego.

 

Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny

 

 

>>> Zapisy na szkolenia <<<

 


Biesiada Matematyczna 7 kwietnia 2014 r. w pi?knie odnowionej auli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu odby?a si? XIV Biesiada Matematyczna zorganizowana pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. >>>


XIV  BIESIADA MATEMATYCZNA

 

7 kwietnia 2014 r. w pi?knie odnowionej auli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu odby?a si? XIV Biesiada Matematyczna zorganizowana pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. Wzi??o w niej udzia? 128 uczniów klas maturalnych  ze wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych naszego powiatu. By?a to reprezentacja  tegorocznych maturzystów, którzy w tym roku po raz kolejny b?d? zdawa? matematyk?  jako przedmiot obowi?zkowy.

Sponsorami imprezy byli: Mielecka Szko?a Biznesu, Starostwo Powiatowe w Mielcu, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i  Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Zarz?d Oddzia?u ZNP w Mielcu, Piekarnia „Taran s.c.”, XERIMA Mielec oraz Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu.

 

G?ównym celem Biesiady by?o sp?dzenie popo?udnia z matematyk? w mi?y a zarazem twórczy sposób. Dodatkow? atrakcj? dla wszystkich uczestników by?o losowanie nagród, w tym nagrody g?ównej - aparatu fotograficznego.

W?ród zaproszonych go?ci, którzy zaszczycili Biesiad? swoj? obecno?ci?, znale?li si?: Andrzej Bry?a - wicestarosta Powiatu Mieleckiego, Zdzis?aw Nowakowski – dyrektor CKPiDN w Mielcu oraz Jan My?liwiec – dyrektor Zespo?u Szkó? Technicznych i jednocze?nie przewodnicz?cy Rady Miasta w Mielcu oraz nauczyciele matematyki wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego.

Pomys?odawca i g?ówny organizator – Stanis?aw Rajda – doradca metodyczny z matematyki a jednocze?nie nauczyciel Zespo?u Szkó? Technicznych - zadba? o stron? organizacyjn? i pozyskanie sponsorów. Zadania dla uczestników przygotowali nauczyciele Zespo?u Szkó? im. Prof. J. Groszkowskiego Mielcu /poziom podstawowy/ i II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Mielcu /poziom rozszerzony/. Wszyscy obecni na Biesiadzie nauczyciele matematyki s?u?yli rad? i pomoc? tegorocznym maturzystom zmagaj?cym si? z matematycznymi zadaniami.

Atmosfer? pracy umilali swoimi artystycznymi wyst?pami uczniowie I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Mielcu, prezentuj?c ciekawy program artystyczny tematycznie zwi?zany z odbywaj?c? si? imprez?.

Kalorie stracone podczas intensywnego wysi?ku umys?owego pomagali uzupe?nia? uczniowie Technikum Gastronomicznego i Zasadniczej Szko?y Zawodowej, którzy pod kierunkiem swoich nauczycielek – Bo?eny Zborowskiej i Marii Loc, przygotowali drobny pocz?stunek: kaw?, herbat?, napoje ch?odz?ce, s?odycze i ciastka. Nad sprawnym przebiegiem ca?ej imprezy czuwa?y dziewcz?ta z klasy 1CL pod kierunkiem wspó?organizatorki Biesiady Alicji Galicy.

Ka?dy uczestnik Biesiady Matematycznej wzi?? udzia? w losowaniu kilkudziesi?ciu nagród, w?ród których by?y m.in. pendrivy, s?uchawki, myszki bezprzewodowe, odtwarzacze MP3 i MP4 oraz dyski zewn?trzne. Szcz??liwych wygranych losowali  wszyscy uczestnicz?cy w imprezie nauczyciele oraz przedstawicielka uczniów. Punktem kulminacyjnym by?o losowanie g?ównej nagrody, któr? stanowi? aparat fotograficzny ufundowany, podobnie jak wi?kszo?? pozosta?ych nagród, przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Tegoroczn? szcz??liw? zdobywczyni? nagrody g?ównej zosta?a uczennica z II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Mielcu. Gratulujemy!

Wi?kszo?? uczestników XIV Biesiady Matematycznej wyra?a?o ?al, ?e mogli uczestniczy? w niej  tylko raz i to w ostatnim okresie nauki w szkole. Zapytani o wra?enia odpowiadali, ?e gdyby mogli uczestniczy? w niej ponownie, na pewno wzi?liby udzia? w tej nietypowej imprezie w Zespole Szkó? Technicznych.


Warsztaty dla nauczycieli  Komunikaty nt. terminów i miejsca najbli?szych warsztatów >>>


Warsztaty: Jak motywowa? uczniów do pracy? – cz??? II

Informujemy ?e warsztaty Jak motywowa? uczniów do pracy? – cz??? II odb?d? si? 18 marca 2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Ma?gorzata Boraczy?ska – doradca metodyczny z j?zyka polskiego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

 

Warsztaty: Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola

 

Informujemy ?e warsztaty Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola odb?d? si? 18 marca 2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Beata Wrzesie?  – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.

 

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

 

Warsztaty: Planowanie, organizowanie i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej

Informujemy ?e warsztaty  Planowanie, organizowanie i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej odb?d? si? 18 marca 2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Spotkanie poprowadzi  Teresa Kusak  – doradca metodyczny nauczania wczesnoszkolnego.

 

Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny

 


Spotkania w ramach sieci wspó?pracy Nauczycieli uczestnicz?cych w sieciach wspó?pracy w ramach projektu "Nowa jako?? doskonalenia - wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim" zapraszamy na spotkania z koordynatorami >>>


Harmonogram spotka? uczestników sieci wspó?pracy i samokszta?cenia, realizowanych w ramach projektu: „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”.Projekt jest wspó?finasowany jest ze ?rodków EFS w w ramach Dzia?ania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó? Priorytet III Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

 

Spotkania odbywa? si? b?d? w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu, ul. Ks. Arczewskiego 7 , sala nr 7.

 

Nazwa sieci Termin pierwszego spotkania Koordynator sieci – kontakt
Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet 24.02.2014 r. godz. 16.00 – 19.00 Grzegorz Rokosz – g.rokosz@ckp.edu.pl
Nauczyciele pracuj? zespo?owo 24.02.2014 r. godz. 13.00 – 16.00 Anna Jaromi – a.jaromi@ckp.edu.pl
Praca z uczniem zdolnym na zaj?ciach ko?a naukowego 26.02.2014 r. godz. 11.00 – 14.00 Agnieszka Brzozowska – a.brzozowska@ckp.edu.pl
Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów? 17.02.2014 r. godz. 14.00 – 17.00 Ma?gorzata Boraczy?ska – m.boraczynska@ckp.edu.pl
Praca z uczniem m?odszym 11.02.2014 r. godz. 14.30 – 17.30 Teresa  Kusak – t.kusak@ckp.edu.pl
Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej 28.02.2014 r. godz. 12.00 – 15.00 Bo?ena Rokosz – b.rokosz@ckp.edu.pl
Wycieczka jako forma nauczania 26.02.2014 r. godz. 16.00 -19.00 Krzysztof Midura k.midura@ckp.edu.pl
Pozapedagogiczne obowi?zki dyrektora szko?y 27.02.2014 r. godz. 11.00 – 14.00 Anna Kula – a.kula@ckp.edu.pl
Doradztwo edukacyjno – zawodowe 10.02.2014 r. godz. 15.15 – 17.15 Lucyna Gu?a – l.gula@ckp.edu.pl
Przygotowanie do zewn?trznych egzaminów z j?zyka angielskiego 21.02.2014 r. godz. 13.00 – 15.00 Joanna G?adyszewska – j.gladyszewska@ckp.edu.pl

 

 

 


Warsztaty dla nauczycieli  Komunikaty nt. terminów i miejsca najbli?szych warsztatów >>>


Warsztaty: „Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Zastosowanie mnemotechnik na lekcjach j?zyka polskiego”

Informujemy ?e warsztaty Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Zastosowanie mnemotechnik na lekcjach j?zyka polskiego” odb?d? si? 17 grudnia 2013 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Ma?gorzata Boraczy?ska – doradca metodyczny z j?zyka polskiego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

Warsztaty: „W po?owie drogi” i „Biesiada matematyczna”

Wszystkich przewodnicz?cych zespo?ów ds. matematyki ze szkó? ponadgimnazjalnych zapraszamy na warsztaty „W po?owie drogi” i „Biesiada matematyczna”, które odb?d? si? 17 grudnia 2013 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Warsztaty poprowadzi Stanis?aw Rajda - doradca metodyczny z matematyki.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

Warsztaty: „TOC – jak wykorzysta? „Kuferek Tajemnic” w pracy z dzie?mi z klas m?odszych?”

Informujemy ?e warsztaty „TOC – jak wykorzysta? „Kuferek Tajemnic” w pracy z dzie?mi z klas m?odszych?” odb?d? si? 17 grudnia 2013 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Teresa Kusak  – doradca metodyczny nauczania wczesnoszkolnego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

Warsztaty:TOC – jak wykorzysta? „Kuferek Tajemnic” w pracy z dzie?mi zdolnymi w przedszkolu?”

 

Informujemy ?e warsztaty „TOC – jak wykorzysta? „Kuferek Tajemnic” w pracy z dzie?mi zdolnymi w przedszkolu” odb?d? si? 17 grudnia 2013 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Beata Wrzesie?  – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 


Zako?czy? si? kurs pedagogiczny  24 listopada br. zako?czy? si?, prowadzony od stycznia 2013 r. przez CKPiDN, kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli>>>


W kursie wzi??y udzia? 32 osoby. W jego ramach zrealizowano 270 godzin (dydaktyka i metodyka). Uczestnicy kursu wzi?li udzia? w 150 godzinach praktyki pedagogicznej w ró?nych instytucjach edukacyjnych. 27 listopada odby?a si? uroczysto?? zako?czenia kursu, na  której to Dyrektor CKPiDN Zdzis?aw Nowakowski przedstawi? s?uchaczom trendy rozwoju wspó?czesnej edukacji w tym. ide? klasy odwróconej. Nast?pnie Dyrektor wr?czy? uczestnikom ?wiadectwa uko?czenia kursu.


Sieci wspó?pracy i samokszta?cenia Nauczycieli, którzy zg?osili si? do udzia?u w sieciach wspó?pracy i samokszta?cenia w ramach projektu "Nowa jako?? doskonalenia..." zapraszamy do udzia?u w spotkaniach organizacyjnych > > >


Harmonogram spotka? organizacyjnych uczestników sieci wspó?pracy i samokszta?cenia, realizowanych w ramach projektu: „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”. Projekt jest wspó?finasowany jest ze ?rodków EFS w w ramach Dzia?ania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó? Priorytet III Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

 

 

 

Nazwa sieci

Termin pierwszego spotkania

Koordynator sieci - kontakt

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet – grupa I

2 XII 2013 godz. 12.00 – 13.30

Grzegorz Rokosz – g.rokosz@ckp.edu.pl

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet – grupa II

2 XII 2013 godz. 14.00 – 15.30

Grzegorz Rokosz – g.rokosz@ckp.edu.pl

Nauczyciele pracuj? zespo?owo

4 XII 2013 godz. 12.00 – 15.00

Anna Jaromi – a.jaromi@ckp.edu.pl

Praca z uczniem zdolnym na zaj?ciach ko?a naukowego

11 XII 2013 godz. 10.00 – 13.00

Agnieszka Brzozowska – a.brzozowska@ckp.edu.pl

Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów? – grupa I

9 XII 2013 godz. 12.00 – 13.30

Ma?gorzata Boraczy?ska – m.boraczynska@ckp.edu.pl

Jak rozwija? twórcze my?lenie uczniów? – grupa II

9 XII 2013 godz. 14.00 – 15.30

Ma?gorzata Boraczy?ska – m.boraczynska@ckp.edu.pl

Praca z uczniem m?odszym

4 XII 2013 godz. 15.00 – 18.00

Teresa  Kusak – t.kusak@ckp.edu.pl

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – grupa I

13 XII 2013 godz. 15.30 – 17.00

Bo?ena Rokosz – b.rokosz@ckp.edu.pl

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – grupa II

13 XII 2013 godz. 17.00 – 18.30

Bo?ena Rokosz – b.rokosz@ckp.edu.pl

Wycieczka jako forma nauczania – grupa I

11 XII 2013 godz. 14.00 – 15.30

Krzysztof Midura k.midura@ckp.edu.pl

Wycieczka jako forma nauczania – grupa II

18 XII 2013 godz. 14.00 – 15.30

Krzysztof Midura k.midura@ckp.edu.pl

Pozapedagogiczne obowi?zki dyrektora szko?y

16 XII 2013 godz. 10.00 – 13.00

Anna Kula – a.kula@ckp.edu.pl

Doradztwo edukacyjno – zawodowe

13 XII 2013 godz. 12.00 – 15.00

Lucyna Gu?a – l.gula@ckp.edu.pl

Przygotowanie do zewn?trznych egzaminów z j?zyka angielskiego – grupa I

2 XII 2013 godz. 10.00 – 11.30

Joanna G?adyszewska – j.gladyszewska@ckp.edu.pl

Przygotowanie do zewn?trznych egzaminów z j?zyka angielskiego – grupa II

9 XII 2103 godz. 10.00 – 11.30

Joanna G?adyszewska – j.gladyszewska@ckp.edu.pl

 

Spotkania odbywa? si? b?d? w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu, ul. Ks. Arczewskiego 7 , sala nr 7. W przypadku sieci z podzia?em na grupy, w sprawie przypisania do grup,  b?d? si? z Pa?stwem kontaktow? mailowo koordynatorzy poszczególnych sieci.


Komunikaty w sprawie warsztatów i szkole? dla nauczycieli Komunikaty w sprawie warsztatów i szkole? dla nauczycieli >>>


Warsztaty: „Pe?nienie funkcji opiekuna sta?u”

Informujemy ?e warsztaty „Pe?nienie funkcji opiekuna sta?u” odb?d? si? 18 listopada 2013 r. o godzinie 13:30 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Ma?gorzata Leyko – ekspert ds. awansu zawodowego.

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

Warsztaty: „Informator maturalny podstaw? pracy nauczyciela”

Wszystkich nauczycieli matematyki ze szkó? ponadgimnazjalnych zapraszamy na warsztaty „Informator maturalny podstaw? pracy nauczyciela”, które odb?d? si? 19 listopada 2013 r. w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4 o godzinie 14:00. Warsztaty poprowadzi doradca metodyczny Stanis?aw Rajda.

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

Teresa Kusak - Szkolenie z dnia 19 listopada "TOC...." odb?dzie si? dnia 17 grudnia. W dniu 19 listopada odb?dzie si? spotkanie przewodnicz?cych zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie z dnia 17 grudnia odb?dzie si? w II pó?roczu.

 

Beata Wrzesie? - Szkolenie z dnia 19 listopada "TOC..." odb?dzie si? 17 grudnia , a szkolenie z 17 grudnia  "Opiekun sta?u" odb?dzie 19 listopada.


Warsztaty nt. „Pe?nienie funkcji opiekuna sta?u” - zmiana terminu Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na warsztaty dotycz?ce roli i zada? opiekuna sta?u zawodowego nauczyciela na ró?nych poziomach. >>>


Informujemy ?e warsztaty zaplanowane na 15 pa?dziernika br. o godz. 14.00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4 nie odb?d? si?, nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny


Warsztaty nt. „Awans zawodowy nauczyciela ..." Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na warsztaty dotycz?ce tworzenia i opracowywania dokumentacji zwi?zanej ze sta?em zawodowym nauczyciela na ró?nych poziomach. >>>


Warsztaty odb?d? si? 15 pa?dziernika br. o godz. 14.00 w Auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4, a poprowadz? je doradcy metodyczni – Beata Wrzesie?, Ma?gorzata Boraczy?ska, Teresa Kusak i Stanis?aw Rajda.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny


Studia podyplomowe  W imieniu O?rodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie uprzejmie informujmy o rozpocz?ciu naboru na studia podyplomowe w roku szkolnym 2013/2014 na mi?dzy innymi nast?puj?ce kierunki>>>


Oferta Studiów Podyplomowych

CKPiDN w Mielcu we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie rozpoczyna nabór na studia podyplomowe kwalifikacyjne w roku szkolnym 2013/2014 na nast?puj?ce kierunki:

 

 • Terapia pedagogiczna (350 godzin),
 • Logopedia (600 godzin),
 • Oligofrenopedagogika (363 godziny),

 

 

Rekrutacja trwa do 18 grudnia 2013 r.

 

>>>Zapisy kliknij tutaj <<<

 

 

Studia s? organizowane z uczelniami: MSW Brzesko, WSS-P Lublin, , WSP ?ód?, WSNSiT Radom, WSIiZ Rzeszów, WSZiA Zamo??.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskuj? ?wiadectwo odpowiedniej szko?y wy?szej stanowi?ce potwierdzenie spe?nienia kryteriów zaliczenia i uko?czenia studiów z nadaniem odpowiednich kwalifikacji.

 

Warunkiem uruchomienia wymienionych studiów podyplomowych jest zrekrutowania grup co najmniej dwudziestoosobowych.

Zaj?cia realizowane b?d? w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w placówce na terenie Mielca. Planowany termin rozpocz?cia zaj??: stycze? 2014 r.

 

Szczegó?owych informacji dotycz?cych rekrutacji na studia udziela:

 • sekretariat CKPiDN w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B, tel. 17 788 51 94, 17 250 64 83, kmokrzysz@ckp.edu.pl

 

 • sekretariat ODN „Wszechnica” w Kro?nie ul. Rzeszowska 10, tel. 13 436 05 55; 13 436 05 56

 

 


Og?oszenie o naborze na 3 wolne stanowiska Og?oszenie o naborze na 3 wolne stanowiska w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”


CKPiDN w Mielcu og?asza nabór na 3 wolne stanowiska w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”.

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegó?ami na stronie http://www.bip.powiat-mielecki.pl/ w zak?adce "OG?OSZENIA - nabór do pracy"


Centrum Szkoleniowe Haas w RCTNTW W dniu 7 wrze?nia 2013 roku zainaugurowa?o dzia?alno?? edukacyjn? Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Uroczysto?? zosta?a po??czona z otwarciem Centrum Szkoleniowego obrabiarek sterowanych numerycznie firmy Haas. >>>


W uroczysto?ci udzia? wzi?li mi?dzy innymi: Janusz Piechoci?ski – Wicepremier Rz?du RP, Stanis?aw S?awecki – Wiceminister Edukacji Narodowej, Krystyna Skowro?ska oraz Jan Bury – Pos?owie na Sejm RP,  Alicja Wosik – Wicewojewoda Podkarpacki, Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator O?wiaty, Bert Maes – Kierownik programu HTEC Haas Europa, Pawe? Matejak – Dyrektor Sprzeda?y Haas w Polsce,  samorz?dowcy oraz nauczyciele mieleckich szkó? zawodowych.

 

W okoliczno?ciowym wyst?pieniu Starosta Powiatu Mieleckiego – Andrzej Chrab?szcz podkre?li?, jak wielkie znaczenie do rozwoju mieleckiej edukacji zawodowej ma oddanie do u?ytku nowoczesnej bazy dydaktycznej RCTNTW, zrealizowanej za kwot? ponad 15 ml z?otych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zacytowa? tak?e s?owa wypowiedziane w trakcie inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Zamiejscowego Oddzia?u Dydaktycznego AGH w Mielcu przez Prof. Zbigniewa K?kola, Prorektora AGH: „Na d?ug? met? jedynym pewnym ?ród?em konkurencyjnej przewagi przedsi?biorstwa jest jego zdolno?? do uczenia si? szybciej ni? inni. […] Cz?owiek, jego wiedza i do?wiadczenie jest kluczem do sukcesu”.

 

Dlatego te? wszyscy mamy ?wiadomo??, jak wa?n? rol? do spe?nienia ma odbudowuj?ce si? w Polsce szkolnictwo zawodowe, które musi sprosta? potrzebom coraz bardziej wymagaj?cego rynku pracy. Szczególnie jest to widoczne w Mielcu – mie?cie pierwszej w kraju Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Parku Przemys?owego, Polskich Zak?adów Lotniczych. Mie?cie, w którym ponad 60% zatrudnionych pracuje w przemy?le. Podstawowe bran?e, to przetwórstwo metali (23%), lotnictwo i motoryzacja (20%), tworzywa sztuczne (13%), materia?y dla budownictwa (7%).  Nie dziwi zatem fakt, ?e najbardziej popularnymi kierunkami kszta?cenia w mieleckich szko?ach zawodowych s?: technik informatyk (208 uczniów), operator obrabiarek skrawaj?cych (200 uczniów), technik mechatronik (173 uczniów), technik mechanik (156 uczniów), technik mechanik lotniczy (114 uczniów), technik pojazdów samochodowych (114 uczniów). W?a?nie tym zawodom podporz?dkowano wyposa?enie nast?puj?cych laboratoriów:

 • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM
 • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych   numerycznie
 • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawaj?cych
 • Laboratorium obrabiarek dydaktycznych oraz obrabiarek przemys?owych (CNC)
 • Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali
 • Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo
 • Laboratorium nowoczesnych technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich
 • Laboratorium bada? nieniszcz?cych
 • Laboratorium mechatroniki
 • Laboratorium „Lean Management”

 

Starosta Andrzej Chrab?szcz nawi?za? tak?e do spotkania, które mia?o miejsce w RCTNTW w grudniu 2012 roku. „Mówili?my wówczas o nadaniu wy?szej rangi kszta?ceniu technicznemu. Ale nie b?dzie to mo?liwe bez aktywnego udzia?u Ministerstwa Gospodarki, które w naszym przekonaniu  powinno by? na równi z Ministerstwem Edukacji Narodowej wspó?odpowiedzialne za rozwój polskiego szkolnictwa technicznego”.

 

Wicepremier Janusz Piechoci?ski w swojej wypowiedzi skoncentrowa? si? mi?dzy innymi na spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu, który odpowiada nie tylko za swoje losy, ale tak?e za losy innych poprzez to, ?e jest pracodawc?. W tym wymiarze mie?ci si? zaanga?owanie przedsi?biorców w szkolenia swoich pracowników oraz wspieranie kszta?cenia zawodowego m?odzie?y szkolnej. Odnosz?c si? do postulatu dotycz?cego wspó?odpowiedzialno?ci MG za rozwój szkolnictwa technicznego, Wicepremier wskaza?, ?e skutecznym sposobem poradzenia sobie z tym problemem by?oby  wprowadzenie do systemu podatkowego odpisów i ulg dla tych przedsi?biorstw, które w sposób realny w??cz? si? w szkolenia i edukacj? zawodow?. Znajduje to uzasadnienie chocia?by w tym, ?e przewag? konkurencyjn? ka?dej organizacji jest kapita? ludzki.

 

Wyst?pienie Wiceministra Edukacji Narodowej Tadeusza S?aweckiego w ca?o?ci by?o po?wi?cone zmianom w szkolnictwie zawodowym od 1 wrze?nia 2012 roku. Przede wszystkim: dostosowano struktur? szkolnictwa do modelu kszta?cenia zawodowego i ustawicznego (np. poprzez organizacj? kwalifikacyjnych kursów zawodowych), zmodyfikowano szkoln? klasyfikacj? zawodów, wdro?ono now? podstaw? programow? kszta?cenia w zawodach opisan? j?zykiem efektów kszta?cenia, ujednolicono system egzaminów potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe.

>>> Do pobrania: prezentacja Wiceministra Edukacji Narodowej Tadeusza S?aweckiego

 

Kulminacyjnym momentem uroczysto?ci by?o otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas typu HTEC. Program HTEC, to unikatowa mo?liwo?? praktycznego szkolenia na najnowszych frezarkach i tokarkach CNC firmy Haas, jak równie? szkolenia z zakresu programu edukacyjnego oraz systemu programowania graficznego ESPRIT CAM. Przekazania stosownego certyfikatu dokona? Bert Maes – Kierownik programu HTEC Haas Europa.  Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor CKPiDN wskaza? na kilka korzy?ci wynikaj?cych z podpisanej umowy. Przede wszystkim wzbogaci? si? park obrabiarek o nieodp?atne przekazanie pionowego centrum obróbczego VF-3ss, zostan? przeszkoleni nauczyciele CKPiDN w zakresie programowania i eksploatacji obrabiarek, zapewniony b?dzie sta?y serwis wszystkich maszyn. Z tak ?wietnie wyposa?onego laboratorium skorzystaj? uczniowie mieleckich szkó? zawodowych, natomiast w ramach dzia?alno?ci prowadzonej przez operatora zewn?trznego – tak?e studenci Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu oraz osoby doros?e w ramach systematycznie organizowanych kursów obs?ugi i programowania obrabiarek CNC.

 

Warto zaznaczy?, ?e CKPiDN jest drugim w województwie podkarpackim, obok Politechniki Rzeszowskiej, Centrum Szkoleniowym Haas.

 

Ko?cowym akcentem konferencji by? ?wietny wyk?ad Prof. Tadeusza Uhla – kierownika Katedry Robotyki i Mechatroniki na Wydziale In?ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prof. T. Uhl Jako jedyny Polak jest cz?onkiem zespo?u eksperckiego Komisji Europejskiej ds. wysokich technologii.  Jest twórc? polskiej szko?y mechatroniki, autorem i wspó?autorem ponad 700 publikacji naukowych. Wyk?ad pt. „Mechatronik - in?ynier przysz?o?ci"  koncentrowa? si? wokó? nast?puj?cych zagadnie?: co to jest mechatronika i  czym si? zajmuje, dlaczego ta dyscyplina wiedzy ma przysz?o??, wdra?anie osi?gni?? naukowych do przemys?u, konieczno?? stworzenia dobrych relacji pomi?dzy nauk? i biznesem.

 

/CKPiDN/


Og?oszenie o naborze na 6 wolnych stanowisk Og?oszenie o naborze na 6 wolnych stanowisk w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”


CKPiDN w Mielcu og?asza nabór na 6 wolnych stanowisk w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”.

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegó?ami na stronie http://www.bip.powiat-mielecki.pl/ w zak?adce "OG?OSZENIA - nabór do pracy"


Og?oszenie o naborze na 9 wolnych stanowisk  Og?oszenie o naborze na 9 wolnych stanowisk w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”


CKPiDN w Mielcu og?asza nabór na 9 wolnych stanowisk w ramach projektu „Nowa jako?? doskonalenia – wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim”.

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegó?ami na stronie http://www.bip.powiat-mielecki.pl/ w zak?adce "OG?OSZENIA - nabór do pracy"


Koordynatorzy sieci Pragniemy poinformowa?, ?e od 8 lipca ruszaj? szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci wspó?pracy i samokszta?cenia > > >


 

Szkolenia s? adresowane do osób, które pe?ni? lub pe?ni? b?d? funkcje koordynatorów sieci w powiatach realizuj?cych projekty dofinansowane w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó?:

 

 

Po wi?cej szczegó?ów kliknij tutaj > > >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nowy projekt W zwi?zku z przygotowaniem przez CKPiDN realizacji projektu "Nowa jako?? doskonalenia - wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim" > > >


 

W zwi?zku z przygotowaniem przez CKPiDN realizacji projektu "Nowa jako?? doskonalenia - wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim, serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wspó?prac? w ramach projektu na spotkanie informacyjne, które odb?dzie si? w dniu 11 czerwca (wtorek) o godz. 16.00 w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy ul. Wojska Polskiego 2B.

 

Projekt zak?ada:

 • pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych,
 • prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szko?y lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,
 • powo?anie i prowadzenie lokalnych sieci wspó?pracy i samokszta?cenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwi?zywania problemów i wymiany do?wiadcze?

 

Rozpocz?cie realizacji projektu zaplanowane jest na lipiec 2013 roku. Wi?cej informacji o nowym systemie wspomagania pracy szkó? i przedszkoli mo?na przeczyta? na stronach ORE oraz w dokumencie "Nowy system kompleksowego wspomagania szko?y" - kliknij tutaj > > >


Warsztaty dla nauczycieli  W przysz?ym tygodniu (3 - 7 czerwca 2013 r.) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Zabawy i gry matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej cz. II

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

4 VI 2013 godz. 14.00 T. Kusak sala 1/9

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>).

 

 


E-Book. MultiBook czy Platforma Edukacyjna? Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Wydawnictwo Helion serdecznie zapraszaj? nauczycieli matematyki oraz przedmiotów informatycznych na konferencj? > > >


 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Wydawnictwo Helion serdecznie zapraszaj? nauczycieli matematyki oraz przedmiotów informatycznych na konferencj? metodyczn?:

 

 

"E-Book. MultiBook czy Platforma Edukacyjna? Jak uczy? nowocze?nie i wygodnie w oparciu o darmowe narz?dzia."

 

Spotkanie odb?dzie si? 25 kwietnia 2013 o godz. 15.00 w siedzibie CKPiDN, ul. Wyspia?skiego 6 w Mielcu.

 

W programie mi?dzy innymi prezentacja darmowych podr?czników elektronicznych, multimedialnego kalendarza ze scenariuszami lekcji, generatora sprawdzianów oraz systemów diagnozuj?cych post?py w pracy uczniówz szeregiem statystyk i analiz.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udzia?u oraz wybór upominku za pomoc?formularza na stronie http://edukacja.helion.pl/konferencje wpisuj?c kod: MT

 

Rejestracji mo?na dokona? równie? telefonicznie pod numerem 665400074 lub pod adresem mailowym: szkola3@helion.pl

 

Ka?dy z uczestników konferencji otrzyma za?wiadczenie potwierdzaj?ce udzia? i wybran? w formularzu ksi??k?.

 

Serdecznie zapraszamy


W tym tygodniu zapraszamy W tym tygodniu (8 - 12 kwietnia 2013 r.) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Analiza i ocena tre?ci podr?czników w kontek?cie podstawy programowej w gimnazjum i szkole podstawowej

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

9 IV 2012 godz. 14.00 M. Boraczy?ska sala 1/6

TOC – jak wykorzysta? Kuferek Tajemnic w pracy z dzie?mi klas m?odszych

2

konferencja

(nieodp?atnie)

9 IV 2013 godz. 14.00 T. Kusak sala 1/9

Obserwacja i diagnoza przedszkolna

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

9 IV 2013 godz. 14.00 B. Wrzesie? sala 2/7

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>) z wyj?tkiem szkolenia "Obserwacja i diagnoza przedszkolna" na które nie ma ju? wolnych miejsc.

 

Serdecznie zapraszamy!!!


Nowy projekt Instytucja Po?rednicz?ca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007-2013 zako?czy?a ocen? merytoryczn? wniosków z?o?onych w ramach V rundy konkursu otwartego 1/POKL/3.5/2012 > > >


 

Na li?cie rangingowej znalaz? si? projekt Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które w imieniu Powiatu Mieleckiego przygotowa?o wniosek pt.: "Nowa jako?? doskonalenia - wsparcie rozwoju szkó? w powiecie mieleckim".

 

 

Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 og?oszony by? na projekty dofinansowane ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III „Wysoka jako?? systemu o?wiaty”, Dzia?ania 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó?”, w ramach typu projektu: Programy kompleksowego wspomagania szkó? oraz przedszkoli, podporz?dkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagaj?cych szczególnego wsparcia, obejmuj?ce:

 

 

 • pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych,
 • prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szko?y lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,
 • powo?anie i prowadzenie lokalnych sieci wspó?pracy i samokszta?cenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwi?zywania problemów i wymiany do?wiadcze?

 

 

Rozpocz?cie realizacji projektu zaplanowane jest na lipiec 2013 roku. Wi?cej informacji o nowym systemie wspomagania pracy szkó? i przedszkoli mo?na przeczyta? na stronach ORE oraz w dokumencie "Nowy system kompleksowego wspomagania szko?y" - kliknij tutaj > > >

 

 

 

 

 

 


Konkurs Baltie - podsumowanie W dniu 22 marca 2013 roku odby? si? w naszej placówce konkurs "Baltie 2013" w którym wzi??o udzia? 33 uczniów ze szkó? województwa podkarpackiego > > >


 

W kategorii A (Szko?ay Podstawowe klasy I - III) zwyci??yli:

 

 • I miejsce - Micha? Su?ek ze Szko?y Podstawowej nr 3 w Mielcu, który jednocze?nie wygra? zawody w swojej kategorii w ca?ym województwie podkarpackim - (opiekun - Ma?gorzata Kolisz) - Gratulujemy!
 • II miejsce - Jan Pieprzycki z Zespo?u Szkó? nr 2 w Kolbuszowej (opiekun - Dorota Hapta?)
 • III miejsce - Bartosz Kubas ze Szko?y Podstawowej nr 3 w Mielc (opiekun - Ma?gorzata Kolisz)

 

W kategorii B (szko?y Podstawowe klasy IV - VI) zwyci??yli:

 

 • I miejsce - Wojciech Szostek ze Szko?y Podstawowej w Ksi??nicach (opiekun Miros?aw Burdzy)
 • II miejsce - Karol Burdzy ze ze Szko?y Podstawowej w Ksi??nicach (opiekun Miros?aw Burdzy)
 • III miejsce - Hubert Zi?ba ze Szko?y Podstawowej nr 9 w Mielcu (opiekun Tomasz Malczy?ski)

 

W kategorii C (Gimnazja) zwyci??yli uczniowie Gimnazjum nr 2 w Mielcu (opiekun Bo?ena Paj?k):

 

 • I miejsce - Krzysztof Cis?o, któremu jednocze?nie gratulujemy zwyci?stwa w swojej kategorii w ca?ym województwie
 • II miejsce - Micha? Kilian
 • III miejsce - Sebastian Busz

 

W?ród uczestników ze szkó? ponadgimnazjalnych, dla których nie jest przewidziany etap wojewódzki konkursu, uczestniczyli w nim zatem na zasadach go?cinnych, najlepszy by? Marcin Perlicki z Liceum Ogólnokszta?c?cego w Kolbuszowej.

 

Dzi?kujemy sponsorom nagród:

 

 

 


Warsztaty dla nauczycieli  W przysz?ym tygodniu (18 - 22 marca 2013 r.) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

 

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

EDW - Edukacyjna Warto?? Dodana - spotkanie z przewodnicz?cymi zespo?ów przedmiotowych z matematyki

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

19 III 2013 godz. 14.30 S. Rajda sala 1/6

 

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!!!


Baltie - etap wojewódzki Uczniów zakwalifikowanych do wojewódzkiego etapu konkursu "Baltie 2013" zapraszamy wraz z opiekunami do CKPiDN w Mielcu > > >


 

Wojewódzki Etap Konkursu "Baltie 2013" odb?dzie si? 22 marca 2013 roku o godz. 11.00 w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

 • Etap wojewódzki konkursu odbywa si? w kategoriach A, B i C. Uczestnicy kategorii D s? na zasadach go?ci konkursu.
 • Konkurs trwa w godzinach 11.00 – 13.00 w salach 210, 212 i 214 (uczestnicy s? przypisani da poszczególnych sal).
 • Opiekunów zapraszamy do sali 218.
 • Po konkursie wszystkich uczestników i opiekunów zapraszamy do sali 315 (II pi?tro) – rozdanie nagród dla kategorii A, B i C.
 • Ostateczne wyniki wojewódzkie ka?dy ucze? mo?e sprawdzi? w domu o godz. 17.00. Wtedy te? b?dzie móg? wydrukowa? dyplom.

 

Konkurs „Baltie 2013” – etap rejonowy w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Lista uczestników sala 210:

Zawodnik

Kat.

Szko?a

Dominik Bro?yna

B

SP 6, Mielec

Julia Nowak

B

SP 6, Mielec

Maciej Król

B

SP 6, Mielec

Wiktoria Solarska

B

SP 6, Mielec

Kinga Klich

B

SP 9, Mielec

Bartosz Kubas

A

SP nr 3, Mielec

Micha? Su?ek

A

SP nr 3, Mielec

Monika ?r?ba

A

SP nr 3, Mielec

El?bieta Szostek

A

SP w Ksi??nicach, Mielec

?ukasz Sienkiel

B

SP w Ksi??nicach, Mielec

Piotr Wra?e?

B

SP w Ksi??nicach, Mielec

Jan Pieprzycki

A

ZS 2 Kolbuszowa

 

Lista uczestników sala 212:

Zawodnik

Kat.

Szko?a

Konrad Bryk

C

Gim 2 Mielec

Krzysztof Cis?o

C

Gim 2 Mielec

Micha? Kilian

C

Gim 2 Mielec

Sebastian Busz

C

Gim 2 Mielec

Artur Sudo?

D

LO Kolbuszowa

Marcin Perlicki

D

LO Kolbuszowa

Patrycja Dyjak

B

SP 9, Mielec

Wojciech Szostek

B

SP w Ksi??nicach, Mielec

Marcin Kozubal

C

ZS 2 Kolbuszowa

Piotr Pas?owski C Gimnazjum nr 3 Tarnobrzeg

 

Lista uczestników sala 214:

Zawodnik

Kat.

Szko?a

Dominik Tokarz

D

LO Kolbuszowa

Patryk Puzio

D

LO Kolbuszowa

Eliza Swó?

B

SP 6, Mielec

Kamil Ku?d?a?

B

SP 6, Mielec

Sara Midura

B

SP 6, Mielec

Weronika Cisi?ska

B

SP 6, Mielec

Hubert Zi?ba

B

SP 9, Mielec

Kajetan Tomczyk

A

SP nr 3, Mielec

Karol Burdzy

B

SP w Ksi??nicach, Mielec

Patryk Wilk

B

SP w Ksi??nicach, Mielec

Wiktoria Wa?ek

A

SP w Ksi??nicach, Mielec

Bart?omiej Biesiadecki

C

ZS 2 Kolbuszowa

 

Jak do nas trafi?? Kliknij tutaj > > >

 

Kontak: Anna Miku?a: a.mikula@ckp.edu.pl

 

SPONSORZY NAGRÓD W KONKURSIE

 

 


Bezp?atne warsztaty "Edukacja medialna" Zapraszamy na bezp?atne warsztaty "Edukacja medialna" - pi?tek 8 marca 2013 r. godzina 14.00 w ZOD AGH > > >


 

Szkolenie poprowadzi Irena ?widerska, a odb?dzie si? ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4.

 

Na szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>).

 

Serdecznie zapraszamy!!!


Warsztaty dla nauczycieli  W tym tygodniu (4 - 8 marca 2013 r.) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Mnemotechniki jako pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

5 III 2013 godz. 14.00 M. Boraczy?ska sala 1/6

Jak doskonali? umiej?tno?ci manualne uczniów klas m?odszych?

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

5 III 2013 godz. 14.00 T. Kusak sala 1/9

Spotkanie z przewodnicz?cymi zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

5 III 2013 godz. 15.30 T. Kusak sala 1/9

Rozwijanie sprawno?ci manualnej dziecka przedszkolnego

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

5 III 2013 godz. 14.00 B. Wrzesie? sala 2/7

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!!!


Warsztaty dla nauczycieli  W przysz?ym tygodniu (25 lutego - 1 marca 2013 r.) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

„W po?owie drogi…” - spotkanie z przewodnicz?cymi zespo?ów przedmiotowych z matematyki

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

26 II 2013 godz. 14.30 S. Rajda sala 1/6

Kursy kwalifikacyjne w ?wietle nowego rozporz?dzenia

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

26 II 2013 godz. 14.00 A. Szyszka sala 2/7

 

Jedocze?nie informujemy, ?e Spotkanie z przewodnicz?cymi zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej zaplanowane na 26 lutego odb?dzie si? w dniu 5 marca o godz. 15.30 w ZOD AGH. Za zmiany przepraszamy.

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!!!


POZE - MOODLE - Zapraszamy! Wszystkich nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem platformy MOODLE na zaj?ciach ze swoimi uczniami, zapraszamy do korzystania Powiatowych Otwartych Zasobów Edukacyjnych>>>


Wszystkich nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem platformy >>MOODLE<< na zaj?ciach ze swoimi uczniami, zapraszamy do korzystania Powiatowych Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Korzystanie z platformy jest bezp?atne, szczegó?owych informacji dotycz?cych zasad udost?pniania materia?ów z platformy udziela Artur Bodziony: artur.bodziony@ckp.edu.pl

 

 


Konkursy Baltie  Zapraszamy osoby zainteresowane na Warsztaty "Baltie i Konkursy" - jak uczy? Baltiego i jak przygotowa? uczniów do konkursów (dla szkó? podstawowych i gimnazjów) > > >


Warsztaty prowadzi autor programu Baltie, Bohumír Soukup. Warsztaty s? bezp?atne, uczestnicy otrzymaj? niebiesk? licencj? Baltie 3 dla ca?ej szko?y oraz wszystkich uczniów w domu, wa?n? do 30.06.2013.

 

Zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami w dniu 2 lutego 2013, a osoby zainteresowane pog??bieniem wiedzy i rol? trenera Baltie w dniu 3 lutego 2013 do CKPiDN – szczegó?y na stronie www.baltie.pl.

 

Zapisy na warsztaty: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFFNUlBd0FPSWJmdlNhY3loUVRrOXc6MA

 

 

 


Dofinansowane szkolenia dla nauczycieli http://www.ocdn.pl/component/k2/item/18-szkolenia-dofinansowane Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na dofinansowane szkolenia >>>Warsztaty dla nauczycieli  W przysz?ym tygodniu (14 - 18 stycznia 2013 r.) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Seminarium samokszta?ceniowe dla nauczycieli biologii

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

15 I 2013 g. 14.00 M. Leyko sala 1/6

Rozwijanie sprawno?ci manualnej dziecka przedszkolnego

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

15 I 2013 g. 14.00

B. Wrzesie? sala 1/9

Kursy kwalifikacyjne w ?wietle nowego rozporz?dzenia

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

15       I 2013 g. 14.00

A. Szyszka sala 2/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>) z wyj?tekime szkolenia "Rozwijanie sprwno?ci maualnej..." na które nie ma ju? wolnych miejsc.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

DY?URY DORADCÓW METODYCZNYCH W POWIATOWYM O?RODKU METODYCZNYM

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Przedmiot

Dzie?

Godzina

Miejsce

1

Ma?gorzata Boraczy?ska

J?zyk polski

wtorek

12.00 – 13.30

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu ul. M C. Sk?odowskiej 4

sala 1/7

2

Teresa Kusak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Ma?gorzata Leyko

Biologia

4

Stanis?aw Rajda

Matematyka

5

Andrzej Szyszka

Przedmioty zawodowe

6

Beata Wrzesie?

Wychowanie przedszkolne

 

W ramach dy?urów udzielane jest m.in. wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym na stopie? nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 

 

Lekcje otwarte doradców metodycznych:

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Dzie?

Godzina

Miejsce

1.

 

Teresa Kusak

poniedzia?ek

8.00 – 8.45

SP nr 3 w Mielcu s. 12

2.

Stanis?aw Rajda

wtorek

9.45  - 10.30

ZST w Mielcu s. 304 segment C

3.

Andrzej Szyszka

wtorek

10.00 – 10.45

ZST w Mielcu

4.

Beata Wrzesie?

?roda

9.00 – 9.30

PM nr 12 w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4 gr II

5.

Ma?gorzata Boraczy?ska

czwartek

12.25 – 13.10

SP nr 3 w Mielcu s. 27

6.

 

Ma?gorzata Leyko

pi?tek

11.50 – 12.35

ZSE w Mielcu s. nr 42

 

Zapraszamy!!!


Warsztaty dla nauczycieli W tym tygodniu (10 - 14 grudnia 2012 r.) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

W po?owie drogi – warsztaty dla nauczycieli matematyki

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

11 XII 2012 g. 14.00

S. Rajda sala 1/6

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - reforma

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

11 XII 2012 g. 14.00

A. Szyszka sala 1/9

 

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

DY?URY DORADCÓW METODYCZNYCH W POWIATOWYM O?RODKU METODYCZNYM

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Przedmiot

Dzie?

Godzina

Miejsce

1

Ma?gorzata Boraczy?ska

J?zyk polski

wtorek

12.00 – 13.30

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu ul. M C. Sk?odowskiej 4

sala 1/7

2

Teresa Kusak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Ma?gorzata Leyko

Biologia

4

Stanis?aw Rajda

Matematyka

5

Andrzej Szyszka

Przedmioty zawodowe

6

Beata Wrzesie?

Wychowanie przedszkolne

 

W ramach dy?urów udzielane jest m.in. wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym na stopie? nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 

 

Lekcje otwarte doradców metodycznych:

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Dzie?

Godzina

Miejsce

1.

 

Teresa Kusak

poniedzia?ek

8.00 – 8.45

SP nr 3 w Mielcu s. 12

2.

Stanis?aw Rajda

wtorek

9.45  - 10.30

ZST w Mielcu s. 304 segment C

3.

Andrzej Szyszka

wtorek

10.00 – 10.45

ZST w Mielcu

4.

Beata Wrzesie?

?roda

9.00 – 9.30

PM nr 12 w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4 gr II

5.

Ma?gorzata Boraczy?ska

czwartek

12.25 – 13.10

SP nr 3 w Mielcu s. 27

6.

 

Ma?gorzata Leyko

pi?tek

11.50 – 12.35

ZSE w Mielcu s. nr 42

 

Zapraszamy!!!


Warsztaty dla nauczycieli  W przysz?ym tygodniu (7 - 11 stycznia 2013 r.) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Czytanie krytyczne w praktyce szkolnej

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

8 I 2013 g. 14.30

M. Boraczy?ska sala 1/6

Jak doskonali? koordynacj? wzrokowo – s?uchowo – ruchow? uczniów klas m?odszych

3

warsztaty

(nieodp?atnie)

8 I 2013 g. 16.00

T. Kusak sala 1/9

 

a powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

DY?URY DORADCÓW METODYCZNYCH W POWIATOWYM O?RODKU METODYCZNYM

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Przedmiot

Dzie?

Godzina

Miejsce

1

Ma?gorzata Boraczy?ska

J?zyk polski

wtorek

12.00 – 13.30

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu ul. M C. Sk?odowskiej 4

sala 1/7

2

Teresa Kusak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Ma?gorzata Leyko

Biologia

4

Stanis?aw Rajda

Matematyka

5

Andrzej Szyszka

Przedmioty zawodowe

6

Beata Wrzesie?

Wychowanie przedszkolne

 

W ramach dy?urów udzielane jest m.in. wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym na stopie? nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 

 

Lekcje otwarte doradców metodycznych:

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Dzie?

Godzina

Miejsce

1.

 

Teresa Kusak

poniedzia?ek

8.00 – 8.45

SP nr 3 w Mielcu s. 12

2.

Stanis?aw Rajda

wtorek

9.45  - 10.30

ZST w Mielcu s. 304 segment C

3.

Andrzej Szyszka

wtorek

10.00 – 10.45

ZST w Mielcu

4.

Beata Wrzesie?

?roda

9.00 – 9.30

PM nr 12 w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4 gr II

5.

Ma?gorzata Boraczy?ska

czwartek

12.25 – 13.10

SP nr 3 w Mielcu s. 27

6.

 

Ma?gorzata Leyko

pi?tek

11.50 – 12.35

ZSE w Mielcu s. nr 42

 

Zapraszamy!!!


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (3 - 7 grudnia 2012 r.) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne formy doskonalenia > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej nauczyciela polonisty

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

4 XII 2012 g. 14.30

M. Boraczy?ska sala 1/6

TOC- techniki aktywizuj?ce my?lenie w edukacji wczesnoszkolnej (cz??? II)

3

warsztaty

(nieodp?atnie)

4 XII 2012 g. 16.00

T. Kusak sala 1/9

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

4 XII 2012 g. 14.00

B. Wrzesie? sala 2/7

 

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

DY?URY DORADCÓW METODYCZNYCH W POWIATOWYM O?RODKU METODYCZNYM

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Przedmiot

Dzie?

Godzina

Miejsce

1

Ma?gorzata Boraczy?ska

J?zyk polski

wtorek

12.00 – 13.30

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu ul. M C. Sk?odowskiej 4

sala 1/7

2

Teresa Kusak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Ma?gorzata Leyko

Biologia

4

Stanis?aw Rajda

Matematyka

5

Andrzej Szyszka

Przedmioty zawodowe

6

Beata Wrzesie?

Wychowanie przedszkolne

 

W ramach dy?urów udzielane jest m.in. wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym na stopie? nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 

 

Lekcje otwarte doradców metodycznych:

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Dzie?

Godzina

Miejsce

1.

 

Teresa Kusak

poniedzia?ek

8.00 – 8.45

SP nr 3 w Mielcu s. 12

2.

Stanis?aw Rajda

wtorek

9.45  - 10.30

ZST w Mielcu s. 304 segment C

3.

Andrzej Szyszka

wtorek

10.00 – 10.45

ZST w Mielcu

4.

Beata Wrzesie?

?roda

9.00 – 9.30

PM nr 12 w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4 gr II

5.

Ma?gorzata Boraczy?ska

czwartek

12.25 – 13.10

SP nr 3 w Mielcu s. 27

6.

 

Ma?gorzata Leyko

pi?tek

11.50 – 12.35

ZSE w Mielcu s. nr 42

 

Zapraszamy!!!


VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów ?cis?ych gimnazjów województwa podkarpackiego na spotkanie informacyjne po?wi?cone organzacji VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, które odbedzie si? w dniu 22 listopada (czwartek) o godz. 17:00 w Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Mielcu. >>>


Tematyka spotkania organizacyjnego:

 

 1. Jak wzi?? udzia? w olimpiadzie? Rejestracja szkó? na platformie OIG.
 2. Regulamin VII OIG. Uprawnienia laureatów.
 3. Organizacja zawodów indywidualnych i dru?ynowych.
 4. Tematyka olimpiady.
 5. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli ze strony organizatora olimpiady.

 

Obecni nauczycieli otrzymaj? materia?y informacyjne dotycz?ce VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Zaintersowani nauczyciele proszeni s? o zg?oszenie udzia?u w spotkaniu do dnia 21.11.2012 roku na adres mailowy: grokosz@gmail.com


Warsztaty dla nauczycieli W tym tygodniu (19 - 23 listopada 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne formy doskonalenia > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Seminarium „Tajemnice ludzkiego mózgu a zdolno?ci uczenia si?”

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

20 XI 2012 g. 14.00 M. Leyko sala 1/6

Edukacyjna warto?? dodana – warsztaty dla nauczycieli matematyki

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

20 I 2013 g. 14.00

S. Rajda sala 1/6

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka przedszkolnego

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

20 XI 2012 g. 14.00

B. Wrzesie? sala 1/9

Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

3

warsztaty

(nieodp?atnie)

20 XI 2012 g. 16.00

T. Kusak sala 2/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>) z wyj?tkiem szkolenia Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka przedszkolnego na które nie ma ju? wolnych miejsc.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

DY?URY DORADCÓW METODYCZNYCH W POWIATOWYM O?RODKU METODYCZNYM

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Przedmiot

Dzie?

Godzina

Miejsce

1

Ma?gorzata Boraczy?ska

J?zyk polski

wtorek

12.00 – 13.30

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu ul. M C. Sk?odowskiej 4

sala 1/7

2

Teresa Kusak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Ma?gorzata Leyko

Biologia

4

Stanis?aw Rajda

Matematyka

5

Andrzej Szyszka

Przedmioty zawodowe

6

Beata Wrzesie?

Wychowanie przedszkolne

 

W ramach dy?urów udzielane jest m.in. wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym na stopie? nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Lekcje otwarte doradców metodycznych:

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Dzie?

Godzina

Miejsce

1.

 

Teresa Kusak

poniedzia?ek

8.00 – 8.45

SP nr 3 w Mielcu s. 12

2.

Stanis?aw Rajda

wtorek

9.45 - 10.30

ZST w Mielcu s. 304 segment C

3.

Andrzej Szyszka

wtorek

10.00 – 10.45

ZST w Mielcu

4.

Beata Wrzesie?

?roda

9.00 – 9.30

PM nr 12 w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4 gr II

5.

Ma?gorzata Boraczy?ska

czwartek

12.25 – 13.10

SP nr 3 w Mielcu s. 27

6.

 

Ma?gorzata Leyko

pi?tek

11.50 – 12.35

ZSE w Mielcu s. nr 42

 

Zapraszamy!!!


Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny 10 grudnia zamykamy rekrutacj? na Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny >>>


Po uko?czeniu kursu kwalifikacyjny pedagogiczny absolwenci nab?d? uprawnienia do nauki wybranych przez siebie przedmiotów, zgodnie z ich wykszta?ceniem kierunkowym.

 

 

Umiej?tno?ci: Absolwent kursu uzyskuje wiedz? z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania oraz nabywa kompetencje merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 

Program kursu: Kurs obejmuje 270 godzin zaj?? (zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r.) w tym:

 • Pedagogika i psychologia – 150 godz.
 • Metodyka nauczania – 120 godz.

 

Planowany termin rozpocz?cia zaj??: grudzie? 2012

 

 

Koszt kursu: 1 800,00 z? dla grupy szkoleniowej minimum 20 osób. Przewiduje si? mo?liwo?? uiszczania p?atno?ci w ratach.

 

 

Wymogiem koniecznym uczestniczenia w kursie jest posiadanie co najmniej licencjatu.

 

 

Wymagane dokumenty (po uzyskaniu informacji o rozpocz?ciu kursu): • Kwestionariusz osobowy • Ksero dowodu osobistego • Odpis dyplomu uko?czenia studiów wy?szych lub za?wiadczenie z uczelni potwierdzaj?ce studiowanie na ostatnim roku  • Zaj?cia w godzinach popo?udniowych lub w systemie sobotnio-niedzielnym co dwa tygodnie (do ustalenia z grup?).

 

 

>>> REKRUTACJA ZAKO?CZONA <<<

 

Wi?cej informacji:

Danuta Zdonek

tel.: 17 788 51 94

e-mail: d.zdonek@ckp.edu.pl


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (22 - 26 pa?dziernika 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne formy doskonalenia > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Podsumowanie wyników matur z matematyki i sprawdzianu na wej?ciu

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

23 X 2012 g. 14.00

S. Rajda sala 1/6

Zabawy i ?wiczenia z elementami treningu twórczo?ci

3

warsztaty

(nieodp?atnie)

30 X 2012 g. 16.00

T. Kusak sala 1/9

Wyniki egzaminów zawodowych

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

23 X 2012 g. 14.00 A. Szyszka sala 2/7

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

DY?URY DORADCÓW METODYCZNYCH W POWIATOWYM O?RODKU METODYCZNYM

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Przedmiot

Dzie?

Godzina

Miejsce

1

Ma?gorzata Boraczy?ska

J?zyk polski

wtorek

12.00 – 13.30

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu ul. M C. Sk?odowskiej 4

sala 1/7

2

Teresa Kusak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Ma?gorzata Leyko

Biologia

4

Stanis?aw Rajda

Matematyka

5

Andrzej Szyszka

Przedmioty zawodowe

6

Beata Wrzesie?

Wychowanie przedszkolne

 

W ramach dy?urów udzielane jest m.in. wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym na stopie? nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 

 

Lekcje otwarte doradców metodycznych:

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Dzie?

Godzina

Miejsce

1.

 

Teresa Kusak

poniedzia?ek

8.00 – 8.45

SP nr 3 w Mielcu s. 12

2.

Stanis?aw Rajda

wtorek

9.45  - 10.30

ZST w Mielcu s. 304 segment C

3.

Andrzej Szyszka

wtorek

10.00 – 10.45

ZST w Mielcu

4.

Beata Wrzesie?

?roda

9.00 – 9.30

PM nr 12 w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4 gr II

5.

Ma?gorzata Boraczy?ska

czwartek

12.25 – 13.10

SP nr 3 w Mielcu s. 27

6.

 

Ma?gorzata Leyko

pi?tek

11.50 – 12.35

ZSE w Mielcu s. nr 42

 

Zapraszamy!!!


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (29 pa?dziernika - 2 listopada 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne formy doskonalenia > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Spotkanie z nauczycielami biologii – przygotowanie konferencji o ekologii

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

30  X 2012 g. 14.00 M. Leyko sala 1/6

Zabawy i ?wiczenia z elementami treningu twórczo?ci

3

warsztaty

(nieodp?atnie)

30 X 2012 g. 16.00

T. Kusak sala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

DY?URY DORADCÓW METODYCZNYCH W POWIATOWYM O?RODKU METODYCZNYM

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Przedmiot

Dzie?

Godzina

Miejsce

1

Ma?gorzata Boraczy?ska

J?zyk polski

wtorek

12.00 – 13.30

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu ul. M C. Sk?odowskiej 4

sala 1/7

2

Teresa Kusak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Ma?gorzata Leyko

Biologia

4

Stanis?aw Rajda

Matematyka

5

Andrzej Szyszka

Przedmioty zawodowe

6

Beata Wrzesie?

Wychowanie przedszkolne

 

W ramach dy?urów udzielane jest m.in. wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym na stopie? nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 

 

Lekcje otwarte doradców metodycznych:

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Dzie?

Godzina

Miejsce

1.

 

Teresa Kusak

poniedzia?ek

8.00 – 8.45

SP nr 3 w Mielcu s. 12

2.

Stanis?aw Rajda

wtorek

9.45  - 10.30

ZST w Mielcu s. 304 segment C

3.

Andrzej Szyszka

wtorek

10.00 – 10.45

ZST w Mielcu

4.

Beata Wrzesie?

?roda

9.00 – 9.30

PM nr 12 w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4 gr II

5.

Ma?gorzata Boraczy?ska

czwartek

12.25 – 13.10

SP nr 3 w Mielcu s. 27

6.

 

Ma?gorzata Leyko

pi?tek

11.50 – 12.35

ZSE w Mielcu s. nr 42

 

Zapraszamy!!!


Warsztaty dla nauczycieli  W tym tygodniu (5 - 9 listopada 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne formy doskonalenia > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Od poczty elektronicznej do blogowania – komputer w pracy nauczyciel j?zyka polskiego (cz. II)

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

6 XI 2012 g. 14.30

M. Boraczy?ska sala 1/2

RCTNTW - prezentacja

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

6 XI 2012 g. 14.00

A. Szyszka sala 2/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

DY?URY DORADCÓW METODYCZNYCH W POWIATOWYM O?RODKU METODYCZNYM

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Przedmiot

Dzie?

Godzina

Miejsce

1

Ma?gorzata Boraczy?ska

J?zyk polski

wtorek

12.00 – 13.30

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu ul. M C. Sk?odowskiej 4

sala 1/7

2

Teresa Kusak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Ma?gorzata Leyko

Biologia

4

Stanis?aw Rajda

Matematyka

5

Andrzej Szyszka

Przedmioty zawodowe

6

Beata Wrzesie?

Wychowanie przedszkolne

 

W ramach dy?urów udzielane jest m.in. wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym na stopie? nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Lekcje otwarte doradców metodycznych:

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Dzie?

Godzina

Miejsce

1.

 

Teresa Kusak

poniedzia?ek

8.00 – 8.45

SP nr 3 w Mielcu s. 12

2.

Stanis?aw Rajda

wtorek

9.45 - 10.30

ZST w Mielcu s. 304 segment C

3.

Andrzej Szyszka

wtorek

10.00 – 10.45

ZST w Mielcu

4.

Beata Wrzesie?

?roda

9.00 – 9.30

PM nr 12 w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4 gr II

5.

Ma?gorzata Boraczy?ska

czwartek

12.25 – 13.10

SP nr 3 w Mielcu s. 27

6.

 

Ma?gorzata Leyko

pi?tek

11.50 – 12.35

ZSE w Mielcu s. nr 42

 

Zapraszamy!!!

 

 


Partnerstwo w szkole – fikcja czy rzeczywisto?? Instytut Raabe oraz Wydawnictwo Raabe serdecznie zapraszaj? dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów do uczestnictwa w konferencji > > >


 zgloszenie_konferencja__Raabe_2012  

Instytut Raabe oraz Wydawnictwo Raabe serdecznie zapraszaj? dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów do uczestnictwa w konferencji:

 

 

Partnerstwo w szkole – fikcja czy rzeczywisto??? Coaching, mentoring i dialog w szkole

 

Termin: 18-19 pa?dziernika 2012 r.

Miejsce: Warszawa/ Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a

Konferencja rozpoczyna si?18 pa?dziernika o godzinie 10.30, a ko?czy 19 pa?dziernika o godz. 15.00

 

Dlaczego konferencja jest wyj?tkowa?

 • Go?ciem specjalnym konferencji b?dzie pan Jacek Santorski – psycholog spo?eczny, psycholog biznesu, autor kilkunastu ksi??ek popularyzuj?cych psychologi?.
 • Atrakcj? konferencji b?dzie mo?liwo?? uczestniczenia w niezapomnianym wydarzeniu, jakim jest Niewidzialna Wystawa. Oferujemy Pa?stwu niezwyk?e do?wiadczenie, dzi?ki któremu lepiej zrozumiecie ?wiat – nie tylko ten widzialny!

Podczas konferencji i towarzysz?cych jej warsztatów:

 • omówimy wyzwania dla nauczyciela we wspó?czesnej szkole,
 • zaprezentujemy narz?dzia stosowane w coachingu, mentoringu i dialogu z uczniami i doros?ymi oraz poka?emy, jak je w praktyce wykorzysta? w ?rodowisku szkolnym,
 • przeprowadzimy warsztaty dialogowo-coachingowe.

Na konferencj? mo?na si? zapisa?:

Szczegó?owe informacje znajdziesz na: www.InstytutRaabe.pl

 

* Warunki zwolnienia z podatku VAT: Zwolnienie przys?uguje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udzia? w konferencji finansuj? przynajmniej w 70%

ze ?rodków publicznych. Koszt konferencji dla tych podmiotów równy jest cenie netto.

 

ABY DOWIEDZIE? SI? WI?CEJ O PROGRAMIE KONFERENCJI, WEJD? NA WWW.INSTYTUTRAABE.PL


Komputer w edukacji wczesnoszkolnej Wydawnictwo Helion serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji informatycznej oraz wczesnoszkolnej na konferencj? metodyczn?: "Informatyka Europejczyka > > >


 

Wydawnictwo Helion serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji informatycznej oraz wczesnoszkolnej na konferencj? metodyczn?:

 

"Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej. Nowa podstawa programowa".

 

Spotkanie odb?dzie si? 9 pa?dziernika 2012 r. o godz. 16.00 w CKPiDN, ul.Wyspia?skiego 6 w Mielcu, sala 318.

 

W programie mi?dzy innymi prezentacja nowych materia?ów multimedialnych zu?yciem tablicy interaktywnej oraz prezentacja nowego wydania podr?cznika do edukacji wczesnoszkolnej.

 

Uprzejmie prosimy o rejestracj? za pomoc? formularza na stronie http://edukacja.helion.pl/konferencje wpisuj?c kod: MT.

 

Ka?dy z uczestników konferencji otrzyma za?wiadczenie potwierdzaj?ce udzia? w konferencji oraz wybran? cz??? (1,2 lub 3) podr?cznika wraz z p?yt? CD.

 

Serdecznie zapraszamy!


Konferencja UCZNIOWIE – o nich, z nimi, dla nich http://ckpidn.home.pl/dzieci_mlodziez/index.html Serdecznie zapraszamy nauczycieli na coroczn? konferencj? przedmiotowo-metodyczn? >>>Pierwsza pomoc Zapraszam osoby uprawnione do prowadzenia zaj?? z zakresu pierwszej pomocy do z?o?enia oferty >>>


 

Zapraszam osoby uprawnione do prowadzenia zaj?? z zakresu pierwszej pomocy do z?o?enia oferty (wzór w tabeli poni?ej) na przeprowadzenie szkolenia:

Pierwsza pomoc,

którego adresatami s? nauczyciele.

 

Liczba godzin kursu: 8 (w tym 4 godz. prezentacji + 4 godz. ?wicze?)

 

Celem szkolenia jest nabycie umiej?tno?ci post?powania w przypadkach wymagaj?cych udzielania pierwszej pomocy.

 

Oferty prosz? wydrukowa?, wype?ni? i z?o?y? w terminie do 26 wrze?nia 2012 roku do godziny 12.00 do pok. nr 201 w CKPiDN w Mielcu, ul. Wyspia?skiego 6.

 

Wzór oferty - do pobrania >>>


Odpowiedzialno?? prawna (dyscyplinarna) nauczycieli 8 i 9 maja br. w ZOD AGH w Mielcu odby?y si? szkolenia rad pedagogicznych wszystkich szkó?, dla których organem prowadz?cym jest Urz?d Miasta w Mielcu >>>


Celem szkolenia by?o zapoznanie nauczycieli z zasadami post?powania w ró?nych sytuacjach szkolnej rzeczywisto?ci, z podstawowymi zasadami odpowiedzialno?ci karnej, cywilnej, dyscyplinarnej i porz?dkowej nauczycieli oraz ochron? prawn? wynikaj?cej z art.63 KN. W programie szkolenia znalaz?y si? tre?ci:

 • Etyczne i prawne aspekty pracy nauczyciela

 • Odpowiedzialno?? dyscyplinarna i porz?dkowa nauczycieli

 • Zachowanie nauczycieli w okre?lonych sytuacjach szkolnej rzeczywisto?ci

 • Bezpiecze?stwo uczniów i odpowiedzialno?? prawna nauczycieli w czasie wyj??, imprez i wycieczek poza terenem szko?y

Szkolenia, w których wzi??o udzia? ponad 400 nauczycieli, przeprowadzi? dr Jerzy Grad z Wojewódzkiego O?rodka Metodycznego w Czeladzi, ?l?ski Kurator O?wiaty w latach 2002 – 2007.


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (8 - 12 pa?dziernika 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne formy doskonalenia > > >


 

Szkolenia zawarte w Informatorze nr 33 b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Od poczty elektronicznej do blogowania – komputer w pracy nauczyciel j?zyka polskiego (cz. I)

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

9 X 2012 g. 14.30

M. Boraczy?ska sala 1/2

Praca z mandal? w wychowaniu przedszkolnym

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

9 X 2012 g. 14.00

B. Wrzesie? sala 1/6

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Wydawnictwo Helion serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji informatycznejoraz wczesnoszkolnej na konferencj? metodyczn?:

 

"Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej. Nowa podstawa programowa".

 

Spotkanie odb?dzie si? 9 pa?dziernika 2012 r. o godz. 16.00 w CKPiDN, ul.Wyspia?skiego 6 w Mielcu, sala 318.

 

W programie mi?dzy innymi prezentacja nowych materia?ów multimedialnych zu?yciem tablicy interaktywnej oraz prezentacja nowego wydania podr?cznika do edukacji wczesnoszkolnej.

 

Uprzejmie prosimy o rejestracj? za pomoc? formularza na stronie http://edukacja.helion.pl/konferencje wpisuj?c kod: MT.

 

Ka?dy z uczestników konferencji otrzyma za?wiadczenie potwierdzaj?ce udzia? w konferencji oraz wybran? cz??? (1,2 lub 3) podr?cznika wraz z p?yt? CD.

 

 

DY?URY DORADCÓW METODYCZNYCH W POWIATOWYM O?RODKU METODYCZNYM

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Przedmiot

Dzie?

Godzina

Miejsce

1

Ma?gorzata Boraczy?ska

J?zyk polski

wtorek

12.00 – 13.30

Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny AGH w Mielcu ul. M C. Sk?odowskiej 4

sala 1/7

2

Teresa Kusak

Edukacja wczesnoszkolna

3

Ma?gorzata Leyko

Biologia

4

Stanis?aw Rajda

Matematyka

5

Andrzej Szyszka

Przedmioty zawodowe

6

Beata Wrzesie?

Wychowanie przedszkolne

 

W ramach dy?urów udzielane jest m.in. wsparcie nauczycieli w awansie zawodowym na stopie? nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 

 

Lekcje otwarte doradców metodycznych:

 

L.P.

Imi? i nazwisko

Dzie?

Godzina

Miejsce

1.

 

Teresa Kusak

poniedzia?ek

8.00 – 8.45

SP nr 3 w Mielcu s. 12

2.

Stanis?aw Rajda

wtorek

9.45  - 10.30

ZST w Mielcu s. 304 segment C

3.

Andrzej Szyszka

wtorek

10.00 – 10.45

ZST w Mielcu

4.

Beata Wrzesie?

?roda

9.00 – 9.30

PM nr 12 w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4 gr II

5.

Ma?gorzata Boraczy?ska

czwartek

12.25 – 13.10

SP nr 3 w Mielcu s. 27

6.

 

Ma?gorzata Leyko

pi?tek

11.50 – 12.35

ZSE w Mielcu s. nr 42

 

Zapraszamy!!!


Czas wycieczek Zapraszamy nauczycieli na szkolenie "Kierownik wycieczek szkolnych" > > >


Koszt szkolenia to 60 z?, trwa ono 10 godzin. Szkolenie uruchamiane jest po zebraniu grupy (ok. 20 osób).

 

Na szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>).

 

Po zebraniu grupy informujemy Pa?stwa dorg? e-mailow? o proponowanym terminie szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy!


Multimedia na lekcjach j?zyka polskiego Zapraszamy nauczycieli j?zyka polskiego na bezp?atne warsztaty, które odb?d? si? jutro - to jest 8 maja 2012 r. > > >


 

Temat: "Multimedia na lekcjach j?zyka polskiego"

Termin: 8 maja 2012 roku godz. 15.00

Miejsce: sala 2/9 ZOD w Mielcu AGH (ul. Sk?odowskiej 4)

Prowadz?cy: Ma?gorzata Boracz?ska

 

Na warsztaty mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!


Wiersze i opowiadania do kre?lenia i sk?adania – jesie?-zima- Ostatnie wolne miejsca! Serdecznie zapraszamy nauczycieli na kolejne warsztaty prowadzone przez przedstawiciela stowarzyszenia KLANZA >>>


Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty „Wiersze i opowiadania do kre?lenia i sk?adania – jesie?-zima, czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kszta?cenia i terapii Edukacja przez Ruch - Doroty Dziamskiej”.

 

Cele szkolenia:

 • inspirowanie do w?asnych poszukiwa? w obszarze ruchu z wykorzystaniem muzyki i ró?norodnych narz?dzi plastycznych;
 • poczucie wspólnoty przez wspólne dzia?anie;
 • zapoznanie uczestników z za?o?eniami systemu Edukacja przez ruch;
 • wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ?wicze?, które uaktywniaj? wiele partii mi??ni, ruchy oka, d?oni i stóp oraz wprowadzaj? do nich naprzemienny charakter;
 • wykorzystanie ko?a integracji sensorycznej do konstruowania zaj??, podczas których aktywne s? wszystkie zmys?y.

Tematyka:

 • propozycje zabaw i ?wicze? w oparciu o system Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
 • zapoznanie z aktywnymi metodami i formami pracy z dzie?mi.

Prowadz?ca: El?bieta Furma?ska – trener polskiego stowarzyszenia KLANZA z Rzeszowa,  trener Edukacji przez ruch, instruktor Origami.

 

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

 

Miejsce zaj??: siedziba CKPiDN, przy ul. Wyspia?skiego 6, sala 318:

- 26 pa?dziernika od godz. 14.00 –  6 godz. dydaktycznych i

- 27 pa?dziernika od godz. 8.30 – 9 godz. dydaktycznych.

 

Koszt szkolenia: 150 z? od osoby.

Nauczyciele otrzymuj?:

- materia?y na zaj?cia plastyczne w czasie szkolenia,

- materia?y dydaktyczne, w tym: p?yty CD z ?wiczeniami muzycznymi,

- za?wiadczenia.

W czasie szkolenia przewiduje si? przerwy z kaw?, herbat? i ciastkiem.

Uczestników szkolenia prosimy o przyniesienie:

- no?yczek

- kompletu (12 kolorów) t?ustych pasteli

- kleju w sztyfcie - ?redni lub najlepiej du?y

- teczki (do zbierania prac).

 

Prosimy równie? o przyniesienie obuwia na zmian? do zaj?? tanecznych.

Zapisy - do 12 pa?dziernika 2012 r. ze strony CKPiDN:

 

http://www.ckp.edu.pl/

zak?adka Nauczyciele/Zapisy na szkolenia/Pierwsze etapy edukacyjne – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia koniecznie przes?a? informacj? na skrzynk? d.zdonek@ckp.edu.pl w terminie do 15 pa?dziernika br.


Warsztaty dla nauczycieli W nadchodz?cym tygodniu (16 - 20 kwietnia 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne formy doskonalenia > > >


 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Autoewaluacja – konsultacje zespo?owe dla nauczycieli

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

17 IV godz. 14.00

Ma?gorzata Leyko

Sala 2/9

TOC – techniki aktywizuj?ce my?lenie w edukacji wczesnoszkolnej

3

warsztaty

(nieodp?atnie)

17 IV godz. 16.00

Teresa Kusak

Sala 2/7

Konstruowanie programów modu?owych

 

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

17 IV godz. 14.00

Andrzej Szyszka

Sala 2/7

Gry i zabawy matematyczne w wychowaniu przedszkolnym

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

17 IV godz. 14.00

Beata Wrzesie?

Sala 1/9

Jak konstruowa? plany dzia?a? wspieraj?cych w wychowania przedszkolnym

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

17 IV godz. 16.00

Beata Wrzesie?

Sala 1/9

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!


XII BIESIADA MATEMATYCZNA  23 kwietnia 2012 r. w jednej z sal pawilonu sportowego Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu odby?a si? XII Biesiada Matematyczna zorganizowana pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. >>>


Wzi??o w niej udzia? oko?o 140 uczniów klas maturalnych  ze wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych naszego powiatu. By?a to reprezentacja  tegorocznych maturzystów, którzy w tym roku, po raz trzeci po trwaj?cej ponad 25 lat przerwie, b?d? zdawa? matematyk?  jako przedmiot obowi?zkowy.


Sponsorami ca?ej imprezy byli: Mielecka Szko?a Biznesu, Reg Benz MKS Sp. z o.o. w Mielcu, Starostwo Powiatowe w Mielcu, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i  Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Zarz?d Oddzia?u ZNP w Mielcu, PZL Mielec /a Sikorsky Company, Piekarnia „Taran s.c.” oraz Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu.

G?ównym celem Biesiady by?o sp?dzenie popo?udnia z matematyk? w mi?y a zarazem twórczy sposób. Dodatkow? atrakcj? dla wszystkich uczestników by?o losowanie nagród, w tym aparatu fotograficznego.

W?ród zaproszonych go?ci, którzy zaszczycili Biesiad? swoj? obecno?ci?, znale?li si? mi?dzy innymi: Stanis?aw Tomza - dyrektor Wydzia?u Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mielcu, Zdzis?aw Nowakowski – dyrektor CKPiDN w Mielcu, Jan My?liwiec – dyrektor Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu oraz nauczyciele matematyki wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego.

Pomys?odawca i g?ówny organizator – Stanis?aw Rajda – doradca metodyczny z matematyki oraz jednocze?nie nauczyciel Zespo?u Szkó? Technicznych zadba? o stron? organizacyjn? i pozyskanie sponsorów. Zadania dla uczestników przygotowali nauczyciele I i II Liceum Ogólnokszta?c?cego oraz Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu. Wszyscy obecni na Biesiadzie nauczyciele matematyki s?u?yli rad? i pomoc? uczniom zmagaj?cymi si? z matematycznymi zadaniami.

Atmosfer? pracy umilali swoimi artystycznymi wyst?pami uczniowie ZST: Dariusz Ba?ka, Mariusz Dro?d?owski oraz Kasia Betlej prezentuj?cy imponuj?ce umiej?tno?ci instrumentalne i wokalne.

Kalorie stracone podczas intensywnego wysi?ku umys?owego pomagali uzupe?nia? uczniowie Technikum Gastronomicznego, którzy pod kierunkiem swoich nauczycielek – Bo?eny Zborowskiej i Marii Loc, przygotowali drobny pocz?stunek oraz kaw?, herbat?, napoje ch?odz?ce, s?odycze i ciastka. Nad sprawnym przebiegiem ca?ej imprezy czuwa?y ju? kolejny raz dziewcz?ta z klasy 2DL III LO pod czujnym okiem swojej wychowawczyni i wspó?organizatorki Biesiady Alicji Galicy.

Ka?dy uczestnik imprezy otrzyma? kubek z logo Biesiady Matematycznej. Punktem kulminacyjnym by?o losowanie w?ród wszystkich uczestników nagród rzeczowych, mi?dzy innymi koszulek i czapeczek sponsorowanych przez PZL Mielec /a Sikorsky Company. G?ówn? nagrod? stanowi? aparat fotograficzny ufundowany, podobnie jak kubki, przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Tegorocznym szcz??liwym zdobywc? g?ównej nagrody zosta? ucze? z Zespo?u Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego. Gratulujemy!

Wi?kszo?? uczestników XII Biesiady Matematycznej wyra?a?o ?al, ?e mogli uczestniczy? w niej tylko raz i to w ostatnim tygodniu nauki w szkole. Zapytani o wra?enia odpowiadali, ?e gdyby mogli uczestniczy? w niej jeszcze raz, na pewno powtórnie wzi?liby udzia? w tej nietypowej imprezie w Zespole Szkó? Technicznych.


Warsztaty dla nauczycieli W nadchodz?cym tygodniu (14 - 18 maja 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne formy doskonalenia > > >


 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Przygotowanie do zawodowych egzaminów zewn?trznych

 

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

15 V godz. 14.00

Andrzej Szyszka

Sala 2/7

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Jednocze?nie informuj?, ?e szkolenia:

 

"Zabawy i ?wiczenia z elementami treningu twórczo?ci" - prowadz?cy Teresa Kusak

 

oraz

 

"Jak wykorzysta? mandale w wychowaniu przedszkolnym" - prowadz?cy Beata Wrzesie?

 

nie odb?d? si? w zaplanowanym terminie 15 maja 2012 roku.

 

 

Za zmian? przepraszamy, o nowym - pó?niejszym terminie szkolenia osoby zapisane zostan? powiadomione dorg? e-mailow?.


Warsztaty dla nauczycieli W nadchodz?cym tygodniu (26 - 30 marca 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne formy doskonalenia > > >


Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Nowa podstawa programowa z j?zyka polskiego – wybór programu i podr?cznika

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

27 III godz. 14.00 (uwaga zmiana godziny)

Ma?gorzata Boraczy?ska

Sala 2/9

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

W dniu 26 marca 2012 roku (poniedzia?ek)

zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na bezp?atn? konferencj? naukowo - metodyczn?

"Podstawa programowa kszta?cenia ogólnego z wychowania fizycznego w III etapie edukacyjnym - trzy lata realizacji"

 

- Miejsce: Zespó? Szkó? w Woli Mieleckiej - wi?cej o konferencji > > >


Konkursy Baltie Zbli?a si? termin zg?aszania do mi?dzynarodowego konkursu Baltie 2012 - 23 marca! W dniu dzisiejszym zg?oszonych jest 1546 uczestników z 5 pa?stw > > >


 

Zapraszamy szko?y, które jeszcze nie s? zg?oszone, aby spróbowa?y swoich si? przynajmniej w etapie szkolnym. Fian? konkursu w tym roku odb?dzie si? w Warszawie. Szczegó?y na stronie interetowej http://www.baltie.pl/pl/

 

 


Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na konferencj? naukowo - metodyczn? "Podstawa programowa kszta?cenia ogólnego z wychowania fizycznego w III etapie edukacyjnym - trzy lata realizacji" > > >


 

Konferencja naukowo-metodyczna

 

„Podstawa programowa kszta?cenia ogólnego z wychowania fizycznego                   w III etapie edukacyjnym – trzy lata realizacji”

 

 1. Organizatorzy:
 • Zespó? Szkó? w Woli Mieleckiej
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
 1. Termin: 26 marca 2012 roku, godzina 11.30
 2. Miejsce: Zespó? Szkó? w Woli Mieleckiej
 3. Uczestnicy:
 • Nauczyciele wychowania fizycznego z Powiatu Mieleckiego
 • Nauczyciele Gimnazjum w Woli Mieleckiej
 • Rodzice uczniów klas III Gimnazjum w Woli Mieleckiej
 • Uczniowie klasy III Gimnazjum w Woli Mieleckiej

 

 

Program konferencji:

 • 11.30 – 11.45 - Rozpocz?cie konferencji – przywitanie, przedstawienie celów, za?o?e? konferencji – Ma?gorzata Jastrz?b - Dyrektor Zespo?u Szkó? w Woli Mieleckiej
 • 11.45 – 12.00 - Prezentacja rozwi?za? merytorycznych i systemowych dotycz?cych realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego w III etapie edukacyjnym – Bogumi?a Dziekan-G?bka – nauczyciel wychowania fizycznego Zespo?u Szkó? w Woli Mieleckiej.
 • 12.00 – 12.15 - Prezentacja uczniów klasy III Gimnazjum w Woli Mieleckiej – Ryszard G?bka, Tomasz Torba
 • 12.15 – 13.15 - Prezentacja wyników – „Diagnoza sprawno?ci kondycyjnych i morfologicznych uczniów gimnazjum w latach 2009 – 2012” – Prof. dr hab. Wojciech Czarny, Piotr Bachan Uniwersytet Rzeszowski
 • 13.15 – 13.30 - Prezentacja indywidualnych wyników uczniów.
 • 13.30 – 13.45 - Przerwa
 • 13.45 – 14.15 - Prezentacja Programu „Kreatywna szko?a to twórczy ucze?”, zaj?cia wychowana fizycznego za pomoc? platformy e-learningowej MOODLE „Sport bawi, wychowuje” – Tomasz Kasprzak – Publiczne Gimnazjum w Tuszowie Narodowym
 • 14.15 – 15.00 - Za?o?enia podstawy programowej kszta?cenia ogólnego z wychowania fizycznego wprowadzanej w roku szkolnym 2012/2013 w II i IV etapie edukacyjnym – dr Krzysztof Warcho? Uniwersytet Rzeszowski
 • 15.00 – 15.15 - Dyskusja kierowana
 • 15.15 – 15.30 - Podsumowanie i zako?czenie konferencji

 

 

Uwagi:

 1. Zg?oszenia na konferencj? mo?na przesy?a? od jutra (16 marca 2012 roku) za po?rednictwem strony internetowej CKPiDN do 23 marca 2012 roku
 2. Uczestnicy – nauczyciele, otrzymuj? potwierdzenie uczestnictwa w konferencji, dotyczy to uczestników, którzy prze?l? do 23 marca 2011 swoje zg?oszenie.
 3. Udzia? w konferencji jest bezp?atny.

 

Aby zapisa? si? na konferencj? wype?nij poni?szy formularz. Serdecznie zapraszamy!

 


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (12 - 16 marca 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z now? podstaw? programow?

4

warsztaty

(nieodp?atnie)

13 III godz. 16.00

Teresa Kusak

Sala 2/9

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (27 lutego - 2 marca 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Projekt edukacyjny w szkole podstawowej

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

28 II godz. 15.00

Ma?gorzata Boraczy?ska

Sala 2/9

 

 

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

 

Serdecznie zapraszamy!


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (19 - 23 marca 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Jak wybra? dobry program do nauczania biologii

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

20 III godz. 13.30

Ma?gorzata Leyko

Sala 1/6

Przepisy prawa dotycz?ce szkolnictwa zawodowego

 

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

20 III godz. 14.00

Andrzej Szyszka

Sala 2/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty zaplanowane na 20 marca: "Jak konstruowa? plany dzia?a? wspieraj?cych w wychowania przedszkolnym" (prowadz?cy Beata Wrzesie?) zosta?y przeniesione na 17 kwietnia.

 

Na powy?sze szkolenie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!


"S?owo daj?" http://null Fina? ogólnopolskiego konkursu S?owo daj? (cz??? pisemna) odb?dzie si? 28.02.2012 r. o godzinie 13.00 w sali wyk?adowej zamiejscowego o?rodka AGH przy ulicy Marii Sk?odowskiej 4.XII Konferencja Dyrektorów Szkó? Programu GLOBE http://www.ckp.edu.pl/static/img/konferencje/informacja_prasowa_30.03.2012.pdf Centrum Informacji o ?rodowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) zaprasza wszystkich Dyrektorów szkó? bior?cych udzia? w Programie GLOBE jak równie? dyrektorów szkó? zainteresowanych przyst?pieniem do Programu GLOBE na XII Konferencj? Dyrektorów Szkó? Programu GLOBE. >>>„Super zaj?cia…” Tak oceni?y nauczycielki pi?tkowo-sobotnie zaj?cia KLANZY>>>


18 lutego zako?czy?y si? warsztaty „Wiersze i opowiadania do kre?lenia i sk?adania – wiosna, lato, czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kszta?cenia i terapii Edukacja przez Ruch - Doroty Dziamskiej”. To ju? kolejne, bardzo oczekiwane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zaj?cia prowadzone przez przedstawiciela stowarzyszenia KLANZA. Tym razem spotkanie poprowadzi?a Pani El?bieta Furma?ska – trener polskiego stowarzyszenia KLANZA z Rzeszowa oraz trener Edukacji przez ruch, instruktor Origami. Na warsztaty sk?ada?y si? zaj?cia plastyczne i propozycje zabaw i ?wicze? w oparciu o system: Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej. Równie? to spotkanie zosta?o bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Prowadz?ca pokaza?a jak poszczególne zaj?cia plastyczne mo?na wzbogaci? przez po??czenie z muzyk?.

Cieszy nas fakt, ?e zaj?cia KLANZY s? tak dobrze odbierane przez nauczycieli i istotnie wzbogacaj? ich warsztat pracy o nowe, ciekawe techniki plastyczne i zabawy ruchowe dla ma?ych dzieci.

Wychodz?c naprzeciw potrzebom nauczycieli bior?cych udzia? w spotkaniu, CKPiDN planuje jesieni? 2012 r. kontynuacj? zrealizowanych zaj?? organizuj?c warsztaty p.t. „Wiersze i opowiadania do kre?lenia i sk?adania – jesie?, zima…”


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (20 - 24 lutego 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Kompetentny nauczyciel – jak konstruowa? indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz plany dzia?a? wspieraj?cych w edukacji wczesnoszkolnej

6

warsztaty

(nieodp?atnie)

20 i 21 II godz. 16.00

Teresa Kusak

Sala 2/7

Projektowanie sytuacji edukacyjnych w przedszkolu (metoda projektów)

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

21 II godz. 14.00

Beata Wrzesie?

Sala 1/9

Nowa podstawa programowa

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

21 II godz. 14.00

Andrzej Szyszka

Sala 2/9

 

 

 

Na powy?sze szkolenia mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

W nadchodz?cym tygodniu odb?d? si? równie? zaj?cia Akademii Doradztwa Zawodowego - uczestników serdecznie zapraszamy:

 

 

Lokalny i regionalny rynek pracy.

Opis zawodu

3

warsztaty

21 lutego 2012

godz. 16.00

Aula ZOD AGH w Mielcu

 

 

 


Podstawy programowe dla zawodów Krajowy O?rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zamieszcza nowe podstawy programowe „posk?adane” dla ka?dego zawodu > > >


Krajowy O?rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zamieszcza nowe podstawy programowe „posk?adane” dla ka?dego zawodu.

 

Stanowi? one wyci?g z podpisanego 10 stycznia 2012 r. Rozporz?dzenia w sprawie podstawy programowej kszta?cenia w zawodach.

 

Nowa podstawa programowa kszta?cenia w zawodach b?dzie obowi?zywa? od 1 wrze?nia 2012 roku - przejd? na stron? KOWEZIU > > >


Licencja Baltie - promocja Wszystkie szko?y z powiatu mieleckiego zainteresowane zakupem lub przed?u?eniem licencji programu Baltie, informujemy o mo?liwo?ci skorzystania z promocji > > >


Zamówienie oprogramowania Baltie 3:

 

Wariant A

Baltie 3 licencja/nieograniczona czasowo/wszyskie komputery szko?y (bez CD)

 

860

1 szt

 

860 z?

 

 

Baltie 3 licencja/1rok/wszyscy uczniowie szko?y w domu (bez CD)

 

230

1 szt

 

230 z?


Cena razem z VAT: 1090 z?

 

Wariant B

Baltie 3 licencja/1rok/11 i wi?cej PC + wszyscy uczniowie szko?y (bez CD)

 

350

1 szt

 

350 z?


Cena razem z VAT: 350 z?

 

Ma?a szko?a do 100 uczniów ma zni?k? 50%.

 

Pobierz formularz zamówienia > > >


II Festiwal Nauki i Techniki http://ckpidn.home.pl/festiwal2/ Zapraszamy do ?ledzenia strony festiwalu, gdzie b?d? zamieszczane aktualne informacje o tym wydarzeniu >>>Kocham Ci? biologio http://null Jutro tj. 26 stycznia, o godz. 13.00 w I Liceum Ogólnokszta?c?cym w Mielcu, odb?dzie si? konkurs dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych "Kocham ci? biologio".Wiersze i opowiadania do kre?lenia i sk?adania – wiosna, lato … Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty >>>


Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty „Wiersze i opowiadania do kre?lenia i sk?adania – wiosna, lato, czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kszta?cenia i terapii Edukacja przez Ruch - Doroty Dziamskiej”.

 

Cele szkolenia:

 • inspirowanie do w?asnych poszukiwa? w obszarze ruchu z wykorzystaniem muzyki i ró?norodnych narz?dzi plastycznych;
 • poczucie wspólnoty przez wspólne dzia?anie;
 • zapoznanie uczestników z za?o?eniami systemu Edukacja przez ruch;
 • wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i ?wicze?, które uaktywniaj? wiele partii mi??ni, ruchy oka, d?oni i stóp oraz wprowadzaj? do nich naprzemienny charakter;
 • wykorzystanie ko?a integracji sensorycznej do konstruowania zaj??, podczas których aktywne s? wszystkie zmys?y.

 

Tematyka:

 • propozycje zabaw i ?wicze? w oparciu o system Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
 • zapoznanie z aktywnymi metodami i formami pracy z dzie?mi.

 

Prowadz?ca: El?bieta Furma?ska – trener polskiego stowarzyszenia KLANZA z Rzeszowa oraz trener Edukacji przez ruch, instruktor Origami.

 

Liczba godzin: 10 godz. dydaktycznych

 

Miejsce zaj??: siedziba CKPiDN, przy ul. Wyspia?skiego 6, sala 318: - 17 lutego od godz. 16.00 – 4 godz. dydaktyczne i - 18 lutego od godz. 8.30 – 6 godz. dydaktycznych.

 

Koszt szkolenia: 100 z? od osoby. Nauczyciele otrzymuj?: - materia?y na zaj?cia plastyczne w czasie szkolenia, - materia?y dydaktyczne, w tym: p?yty CD z ?wiczeniami muzycznymi, - za?wiadczenia. W czasie szkolenia przewiduje si? przerwy z kaw?, herbat? i ciastkiem. Uczestników szkolenia prosimy o przyniesienie: - no?yczek - kompletu (12 kolorów) t?ustych pasteli - kleju w sztyfcie - ?redni lub najlepiej du?y - grubego p?dzla - skoroszytu (do zbierania prac).

 

Prosimy równie? o przyniesienie  obuwia na zmian? do zaj?? tanecznych. Zapisy - do 1 lutego 2012 r. ze strony CKPiDN:

 

Rekrutacja zako?czona


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (23 - 27 I 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


Zaj?cia odbywaj? si? w ZOD Mielec AGH przy ul. Sk?odowskiej

 

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Podstawa programowa z matematyki

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

24 I godz. 14.30

Stanis?aw Rajda

Sala 2/9

Konstruowanie i modyfikowanie programów wychowania przedszkolnego z godnie z now? podstaw? programow?

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

24 I godz. 14.00

Beata Wrzesie?

Sala 1/9

Przepisy prawa dotycz?ce zmian w szkolnictwie zawodowym

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

24 I godz. 14.00

Andrzej Szyszka

Sala 2/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powy?sze warsztaty prowadzone s? bez zapisów - zainteresowane osoby zapraszamy!

 

 

Osoby zapisane zapraszamy na warsztaty Akademii Doradztwa Zawodowego (kontynuacja zaj?? z poprzedniego pó?rocza):

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Lokalny rynek edukacyjny – szko?y - ponadgimnazjalne

3

warsztaty

24 I godz. 16.00  – sala 1/8 - aula

Andrzej Bry?a – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

 

 

 

 

 


Konsultacje, spotkania, warsztaty, konkursy Baltie w Mielcu Zapraszamy wszystkich nauczycieli oraz uczniów na seri? konsultacji, spotka? oraz warsztatów po?wi?conych pracy z uczniami i ich przygotowywaniu do konkursów w Baltie >>>


Zapraszamy wszystkich nauczycieli oraz uczniów na seri? konsultacji, spotka? oraz warsztatów po?wi?conych pracy z uczniami i ich przygotowywaniu do konkursów w Baltie.

 

 

Wielkanoc i EURO 2012. Zgloszenie na konsultacje Baltie...


To by?o prawdziwe ?wi?to nauki i techniki!  Przez dwa styczniowe dni 13 – 14 br. w budynku mieleckiego Domu Kultury go?ci? II Festiwal Nauki i Techniki organizowany przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Atrakcyjne pokazy i prezentacje, wyk?ady, warsztaty i film w 3D sprawi?y, ?e impreza cieszy?a si? wyj?tkowym zainteresowaniem mielczan. >>>


Bogaty program Festiwalu obj?? kilkana?cie niezale?nych, ale uzupe?niaj?cych si? przedsi?wzi??. Pi?tek, pierwszy dzie? imprezy, zarezerwowany by? dla zorganizowanych grup uczniów z mieleckich gimnazjów. Interesuj?cy i zró?nicowany program sprawi?, ?e szkó? zg?aszaj?cych swoj? ch?? uczestnictwa w imprezie by?o du?o. Od samego rana setki uczniów zape?ni?y sale Domu Kultury –  m?odzie? by?a wsz?dzie tam, gdzie si? co? dzia?o. A dzia?o si? wiele. W sali nr 1 rozstawionych by?o kilkana?cie stanowisk do?wiadczalnych Centrum Nauki Kopernik. Ka?de z nich w mniej lub bardziej obrazowy sposób obja?nia?o czy te? ilustrowa?o dzia?anie pewnych praw fizyki, optyki, medycyny, np. mikrofon demonstrowa? efekt echa, szklana kula wy?adowania elektryczne. Przy innych stanowiskach wypróbowa? mo?na by?o si?? mi??nia sercowego i sprawdzi? si? w logicznych ?amig?ówkach.

 

W holu Domu Kultury prezentowano wystaw? „Przybysz z planety WEEE”, przygotowan? przez Zwi?zek Komunalny Wis?ok oraz ElektroEko. Tytu?owy „przybysz” to  gro?ny twór cywilizacji technicznej, sk?adaj?cy si? ze zu?ytych urz?dze? elektrycznych i elektronicznych, stanowi?cych powa?ne zagro?enie dla ?rodowiska.

 

Przy wej?ciu do Centrum Wystawienniczego ulokowa? si? Mielecki Areoklub z pi?kn? wystaw? modeli samolotów, rakiet i helikopterów. W wi?kszo?ci by?y to modele statyczne, ale by?o te? kilka swobodnie lataj?cych.

 

Najwi?cej atrakcji czeka?o zwiedzaj?cych w zape?nionym stoiskami – boxami centrum wystawienniczym Domu Kultury, gdzie prezentowa?y si? akredytowane firmy, stowarzyszenia naukowe oraz mieleckie, i poza mieleckie, gimnazja. Tu mo?na by?o zasi??? za sterami wirtualnego samolotu (stoisko PZL), wypróbowa? sprz?t mi?o?ników przyrody i nocnego nieba (Astroclassic), zobaczy? i samemu spróbowa? sterowa? robotami na specjalnie do tego przygotowanym torze (prezentacje „Roboty w akcji” przygotowane przez firmy Mechatronik oraz NeoRobots). Du?o si? tak?e dzia?o na stoiskach poszczególnych gimnazjów: m?odzie? z zapa?em prezentowa?a i obja?nia?a ró?norodnie eksperymenty fizyczne i chemiczne, budowa?a przestrzenne konstrukcje, lepi?a, klei?a a nawet gra?a i ?piewa?a.

 

O godzinie 12.00 dokonano uroczystego otwarcia imprezy w obecno?ci wielu znakomitych go?ci. W?ród nich byli mi?dzy innymi: W?adys?aw Ortyl – Senator RP, Teresa Kubas-Hul – Przewodnicz?ca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Chodorowski – Prezydent Mielca, Andrzej Bry?a – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego, Janusz Zakr?cki – Prezes PZL a Sokorsky Company, Mariusz B??dowski – Dyrektor ARP Oddzia? Mielec, Prof. ?ukasz Turski – Przewodnicz?cy Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

 

Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w krótkim wyst?pieniu podkre?li?, jak wielkie znaczenie dla promocji nauki maj? tego typu przedsi?wzi?cia. Chcemy pokaza? uczniom, ?e nauka mo?e by? naprawd? bardzo przyjemna i przebiega? tak?e poza murami szko?y. Festiwal jest wspania?? okazj? do rozbudzania zainteresowa? w?ród m?odych mielczan naukami ?cis?ymi i technicznymi – powiedzia? Nowakowski.

 

Festiwal stworzy? równie? okazj? mi?o?nikom nauki i techniki do pog??bienia wiedzy teoretycznej. Mo?na by?o wys?ucha? interesuj?cych wyk?adów: prof. dr hab. ?ukasza Turskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk pt. „O czym fizyk my?li w zimie?” oraz „Przyroda i technika – inspiruj?ce powi?zania” prof. dr hab. in?. Andrzeja Samka z Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Jak si? okaza?o o trudnych sprawach mo?na ciekawie mówi?. W tym samym klimacie utrzymany by? konkurs wiedzy o lotnictwie dla uczniów gimnazjów, organizowany przez PZL oraz CKPiDN. Zwyci?zc? zosta?o Gimnazjum Nr 2, II miejsce zaj??a dru?yna z Gimnazjum w Tuszowie Narodowym, natomiast III miejsce – Gimnazjum Nr 1.

 

Kolejny konkurs, który tak?e dotyczy? tematyki lotniczej, zrealizowanej w programie Baltie. Nieocenion? pomoc okaza? nam tutaj Bohumir Soukup – twórca tego ?wietnego programu informatycznego, s?u??cego do nauki programowania. W kategorii szkó? podstawowych zwyci??y? Micha? Su?ek ze SP 3, II miejsce zaj?? Wojciech Bryg tak?e ze SP Nr 3, natomiast III miejsce zaj?? Karol Maziejuk ze SP Nr 12. W kategorii gimnazjów zwyci??y?a Dominika Saj z Gimnazjum Nr 2, II miejsce zaj?? Dominik Fryc z Gimnazjum Nr 2, natomiast III miejsce, Micha? Kilian tak?e z Gomzjum Nr 2 oraz trzyosobowa dru?yna z Gimnazjum Nr 4 w sk?adzie: Agnieszka Turniarz, Konrad Snopkowski, Micha? Kruczek. W naszej opinii program tak bardzo spodoba? si? uczniom, ?e przeprowadzono jeszcze jeden konkurs utrzymany w tematyce… ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Tym razem zwyci??y?a dru?yna z Gimnazjum Nr 4 w sk?adzie: Agnieszka Turniarz, Konrad Snopkowski, Micha? Kruczek. II miejsce zaj??a dru?yna z Gimnazjum Nr 4 w sk?adzie: Agnieszka Siry, Mateusz Gujda, Magdalena Stycze?, natomiast III miejsce Monika Saj z Gimnazjum Nr 2.

 

Z kolei dyrektorzy szkó?, nauczyciele oraz dyrektorzy wydzia?ów edukacji w samorz?dach lokalnych wzi?li udzia? (w pi?tek w godzinach popo?udniowych) w bogatym merytorycznie seminarium pt. „Cyfrowa szko?a”. Sk?ada? si? na? cykl wyk?adów dotycz?cych wyzwa? i szans zwi?zanych z wdra?aniem technologii cyfrowych do edukacji. Podkre?lono mi?dzy innymi konieczno?? zmian w czterech obszarach, czyli stworzenie nowoczesnych cyfrowych zasobów edukacyjnych (e-podr?cznik), przygotowanie nauczycieli do nauczania z wykorzystaniem ICT (e-nauczyciel), zapewnienie uczniom powszechnego dost?pu do sprz?tu komputerowego (e-szko?a) oraz w??czenie szkó? do szerokopasmowego internetu (e-szko?a).

 

Drugi dzie? Festiwalu, sobota 14 stycznia, by? Dniem Otwartym dla wszystkich ciekawych ?wiata nauki i najnowocze?niejszej techniki. Program nawi?zywa? pi?tkowych wydarze?. Ju? od samego rana przed sal? z prezentacjami „Kopernika” ustawia? si? t?um ch?tnych, w wi?kszo?ci m?odych rodziców z dzie?mi i dziadków z wnucz?tami. Poszczególne „sesje” obywa?y si? co godzin?, a w ka?dej z nich mog?o wzi?? udzia? 70 osób, które wcze?niej odebra?y darmowe wej?ciówki. Ch?tnych by?o tak du?o, ?e bezp?atne bilety wydano praktycznie w ci?gu jednego dnia. Pozosta?o liczy? na ?ut szcz??cia na miejscu. Wszyscy, i duzi i mali, ?wietnie si? bawili, bo przecie? samodzielnie przeprowadzane do?wiadczenia i eksperymenty w naturalny sposób pobudzaj? ciekawo?? ?wiata..

 

Centrum wystawiennicze prze?ywa?o prawdziwie obl??enie. Du?e zainteresowanie, podobnie jak poprzedniego dnia, wzbudza?y stanowiska mieleckich gimnazjów, „popularno?ci?” cieszy?y si? te? wirtualne loty samolotem i pokazy zdalnie sterowanych robotów. W?a?ciwie przy ka?dym stoisku eksperymentowano, ogl?dano, dyskutowano. W sali 27 Domu Kultury M?odzi.robotycy.pl zapoznawali ch?tnych z zasadami konstruowania i programowania robotów z klocków Lego Mindstorms. Z kolei na holu I pi?tra ciekawy wyk?ad pt.  „Dlaczego helikopter i samolot lata” po??czony z prezentacjami mia?  dr in?. W?odzimierz Adamski z PZL–a Sikorsky Company. Tam te? odby? si? fina? dru?ynowego konkursu sterowania helikopterem na torze przeszkód dla uczniów gimnazjum. W tej emocjonuj?cej i wymagaj?cej du?ego opanowania konkurencji wzi?li udzia? uczniowie szkó?. Zwyci?zc? zosta?o Niepubliczne Gimnazjum, II miejsce zaj??o Gimnazjum Nr 2, natomiast III miejsce – Gimnazjum Nr 4.

 

Podczas Dnia Otwartego mo?na by?o równie? zobaczy? – specjalnie na t? okazj? przygotowane - dwa seanse filmu Wernera Herzoga pt. "Jaskinia zapomnianych snów". Ten film, sporz?dzony w technologii 3D, to fascynuj?ca i pi?kna wizualnie podró? ?ladami prehistorycznych artystów – autorów najstarszych malowide? naskalnych stworzonych przez cz?owieka. A to nie by?a jeszcze ostatnia festiwalowa propozycja: by?y jeszcze specjalistyczne  warsztaty dla nauczycieli oraz in?ynierów oraz kurs „In?ynieria odwrotna w praktyce” adresowane do zainteresowanych nauczycieli i in?ynierów.

 

Wed?ug danych szacunkowych, w przeci?gu dwóch dni Festiwal odwiedzi?o oko?o 4 tysi?ce osób.

 

 

Grzegorz Kruszy?ski

foto. CKPiDN

 


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (16 - 20 I 2012) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Funkcjonalne wykorzystanie gramatyki w nowej podstawie programowej

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

17 I godz. 15.00

Ma?gorzata Boraczy?ska

Sala 2/9 ZOD AGH

Jak wykorzysta? mandale w edukacji wczesnoszkolnej

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

17 I godz. 16.00

Teresa Kusak

Sala 2/7 ZOD AGH

 

Powy?sze warsztaty prowadzone s? bez zapisów - zainteresowane osoby zapraszamy!


Studia podyplomowe "Terapia pedagogiczna" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA Rozpocz??y si? zapisy na studia podyplomowe "Terapia pedagogiczna" >>>


Zapraszamy na studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”, które rozpoczn? si? 19 i 20 maja 2012 r. Adresatami s? osoby, które uko?czy?y studia licencjackie lub magisterskie, posiadaj?ce przygotowanie pedagogiczne. Studia trwaj? 3 semestry (350 godzin)y. Zaj?cia odbywaj? si? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Zg?oszenia i wi?cej informacji - Agnieszka Tomczyk - tel.: 17 788 51 93, agnieszka.tomczyk@ckp.edu.pl

 

 

PROGRAM STUDIÓW

 

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 2. Psychologia uczenia si?
 3. Diagnozowanie zaburze? rozwojowych uczniów
 4. Wideotrening komunikacji
 5. Podstawy komunikacji pedagogicznej
 6. Orzecznictwo
 7. Wspomaganie rozwoju intelektualnego
 8. Metody wspomagaj?ce ogólny rozwój dziecka
 9. Metodyka zaj?? korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudno?ciami w nauce czytania i pisania
 10. Metodyka zaj?? korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudno?ciami w uczeniu si? matematyki
 11. Metodyka zaj?? korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i spo?ecznymi
 12. Podstawy prowadzenia zaj?? terapeutycznych
 13. Projekt edukacyjny
 14. Praktyki pedagogiczne

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

- formularz zg?oszeniowy (w za??czeniu),

- odpis dyplomu (oryginalny wydawany przez uczelnie, nie ksero),

- osoby, które zdobywa?y kwalifikacje pedagogogiczne osobno dodatkowo ?wiadectwo/dyplom - mo?e by? ksero,

- ksero dowodu osobistego,

- 2 zdj?cia legitymacyjne,

- orygina? dowodu wp?aty na kwot? 200 z?otych - p?atne na konto Wszechnicy nr:

36 1240 1457 1111 0000 1928 9993

(w tytule przelewu prosz? wpisa? Terapia Pedagigiczna Mielec)

PTEA "Wszechnica"

ul. Rzeszowska 10

38-404 Krosno


Kierownik wycieczek szkolnych Osoby zapisane zapraszam na szkolenie "Kierownik wycieczek szkolnych", które rozpocznie si? w najbli?sz? ?rod? tj. 11 stycznia > > >


Osoby zg?oszone na kurs "Kierownik wycieczek szkolnych", zapraszam na szkolenie w terminie 11 i 16 stycznia po 5 godzin lekcyjnych to jest w godz. od 15.30 - 19.30 w sali 318 CKPiDN w Mielcu (ul. Wyspia?skiego 6).

 

Wp?at w wysoko?ci 60 z? nale?y dokonywa? w kasie CKPiDN (pok. 206) od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8.00 - 15.00 lub przelewem na konto: 05 1240 2656 1111 0010 3720 0658 z tytu?em wp?aty "Kurs kierownika wycieczek".


Konkurs Baltie Uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych, zainteresowanych informatyk?, zapraszamy do udzia?u w konkursie na przygotowanie prac w programie Baltie. Temat konkursu "Lotnictwo polskie" > > >


Regulamin

Regulamin konkursu "Lotnictwo polskie"

1. Informacje podstawowe:

 • Ogólnopolski twórczy konkurs programistyczny "Lotnictwo polskie" jest przeznaczony dla dzieci i m?odzie?y ze szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ?rednich, oraz z organizacji pracuj?cych z dzie?mi.
 • Do programowania nale?y u?ywa? programów Baltie 3 lub SGP Baltie 4 C#.
 • Organizatorami konkursu s? SGP Systems i CKPiDN Mielec.

 

2.Terminy:

 • termin zg?oszenia i przeslania prac - 4.1.2012 do godz. 15:00
 • termin dla komisji szkolnej- 7.1.2012 do godz. 24:00
 • termin dla komisji powiatowej - 13.1.2012 do godz. 24:00
 • termin dla komisji wojewódzkiej - 23.1.2012 do godz. 24:00
 • termin dla komisji krajowej - 31.1.2012 do godz. 24:00

 

3. Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkó? podstawowych i ?rednich oraz innych organizacji pracuj?cych z dzie?mi.
 • Ka?dy uczestnik konkursu musi mie? swoje konto SGP (UID) i pod tym UID zg?asza si? do konkursu - z lewej strony na górze tej strony za pomoc? linku "Zg?oszenie".
 • W konkursie mog? bra? udzia? uczestnicy indywidualni i zespo?y. Zespó? musi mie? przewodnicz?cego i maksymalnie 2 pozosta?ych cz?onków. Zespó? do konkursu zg?asza przewodnicz?cy.
 • Jeden uczestnik konkursu mo?e by? cz?onkiem wielu zespo?ów lub bra? udzia? w konkursie indywidualnie. Indywidualny uczestnik konkursu nie mo?e by? przewodnicz?cym ?adnego zespo?u. Przewodnicz?cy jednego zespo?u nie mo?e by? przewodnicz?cym innego zespo?u ani te? nie mo?e by? uczestnikiem indywidualnym konkursu.

 

4. Kategorie konkursowe:

 • Kategoria A: uczniowie grade 0. - 3. (PS, kl. 1-3 SP)
 • Kategoria B: uczniowie grade 4. - 6. (kl. 4-6 SP)
 • Kategoria C: uczniowie grade 7. - 9. (kl. 1-3 G)
 • Kategoria D: uczniowie szkó? ?rednich (wg konkursu grade 10. - 13.)
 • O przydziale zespo?u do danej kategorii decyduje wiek (klasa) najstarszego cz?onka zespo?u.

 

5. Temat konkursu:

 • Lotnictwo polskie
 • Mo?ecie stworzy? gr? lub inny zwi?zany z tematem program. Stworzona przez was gra nie mo?e by? brutalna czy krwawa.

 

6. Konkursowy program:

 • mo?e by? stworzony tylko za pomoc? narz?dzi B3 lub B4 i musi zawiera? oryginalne (tzn. stworzone przez autora programu, a nie pobrane sk?d?) pliki graficzne, d?wi?kowe i video! Oznacza to, ?e program nie mo?e wykorzystywa? ?adnych obrazków, d?wi?ków i filmów innych autorów, rodziców czy nauczycieli, nawet je?li wykorzystany plik jest ogólnie dost?pny w Internecie.

 

7. Autorskie prawo:

 • Uczestnicy konkursu daj? jego organizatorom (SGP Systems i partnerzy SGP Systems) nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do dalszego rozprzestrzeniania konkursowego programu dowolnym sposobem oraz prawo, by go w razie potrzeby dowolnie zmienia?.

 

8. Organizacja konkursu:

 • Konkurs ma 4 etapy ocen: szkolny, powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski.
 • Do wy?szego etapu zostan? zakwalifikowane w ka?dej kategorii najlepsze programy z ni?szego etapu.
 • Komisje szkolne tworz? przewodnicz?cy zespo?ów uczestnicz?cych w konkursie w szkole.
 • Jurorami wy?szego etapu s? przewodnicz?cy zwyci?skich zespo?ów ni?szego etapu.
 • Ka?dy juror ocenia wszystkie programy danego etapu ze swoim programem w??cznie. Oceny b?d? widoczne na stronie konkursowej.
 • Przewodnicz?cy zespo?u mo?e mo?e konsultowa? si? z dowoln? osob? (koledzy z dru?yny, rodzice, nauczyciel), ale ocena jest opublikowana pod jego nazwiskiem.
 • Uwaga! Je?eli przewodnicz?cy zespo?u nie dokona oceny wszystkich programów tego etapu (w??cznie ze swoim programem), udzia? jego zespo?u w konkursie zostanie zako?czony, a oceny ju? wystawione – anulowane.
 • Ostateczna ocena ka?dego programu zostanie wyliczona jako ?rednia ocen wszystkich cz?onków komisji w poszczególnych kryteriach.

 

9. Nagrody:

 • Wszyscy uczestnicy b?d? mieli do pobrania dyplomy na serwerze konkursowym.
 • Najlepsze programy konkursowe b?d? opublikowane na serwerze konkursowym.
 • Uczestnicy powiatu mieleckiego zostan? zaproszeni na fina? powiatowy, który odb?dzie si? na Festiwalu Nauki i Techniki w Mielcu dnia 13. stycznia 2012 o godz. 13:30

 

10. Zasady wysy?ania plików:

 • Programy na konkurs mog? by? wysy?ane jedynie w formacie BZIP dla B3 albo ZIP dla B4.
 • Plik BZIP albo ZIP mo?e zawiera? tylko jeden program konkursowy.
 • Cz??ci? pliku ZIP stworzonego w Baltie 4 C# nie mog? by? pliki wykonywalne EXE albo biblioteki DLL!
 • W nazwach plików nie mo?na stosowa? znaków diaktrytycznych i spacji. Wi?cej o nazwach plików zobacz punkt 15. w regulaminie konkursu Creative Baltie 2010.
 • Maksymalna wielko?? konkursowego pliku BZIP albo ZIP to 3 MiB.
 • Programy nie spe?niaj?ce podane powy?ej kryteria b?d? automatycznie odrzucane.

 

11. Kryteria oceny prac konkursowych:

 • funkcjonalno?? programu - max. 10 pkt
 • oryginalno?? programu - max. 10 pkt
 • opracowanie graficzne - max. 10 pkt
 • pomys?owo?? programu i jego interaktywno?? - max. 10 pkt

 

12. Ograniczenia konkursu:

 • Ka?dy uczestnik indywidualny albo zespó? mo?e wys?a? na konkurs tylko jeden program.

 

13. Uwaga:

 • Organizatorzy konkursu zastrzegaj? sobie prawo do zmiany terminów konkursu, jak równie? do przed?u?enia lub odwo?ania ca?ego konkursu lub jego kategorii.
 • W czasie przebiegu ca?ego konkursu obowi?zuj?ce s? informacje zawarte na tej stronie. ?led?cie j? zatem stale i uwa?nie.
 • Je?li chcecie zg?osi? sugestie w sprawie konkursu, albo macie pytania dotycz?ce konkursu, napiszcie do nas.


Warsztaty dla nauczycieli W nadchodz?cym tygodniu (12 - 16 XII 2011) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Jak realizowa? podstaw? programow? z biologii w szkole ponadgimnazjalnej – kompetencje kluczowe w biologii

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

13 XII 2011 g.14.00

M. Leyko sala 2/7

Podstawa programowa z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej – jak realizowa?

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

13 XII 2011 g.14.00

S. Rajda sala – Aula – 1/8

Twórczo?? dzieci na lekcjach j?zyka polskiego

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

13 XII 2011 g. 15.00

M. Boraczy?ska sala 2/9

Metody aktywizuj?ce – twórcza ekspresja

3

warsztaty

(nieodp?atnie)

13 XII 2011g.16.00

T. Kusak sala 2/6

Metoda projektów w wychowaniu przedszkolnym

4

warsztaty

(nieodp?atnie)

13 XII 2011 g. 16.00

B. Wrzesie? sala 2/7

Krajowe Ramy Kwalifikacji Zawodowych

1

warsztaty

(nieodp?atnie)

13 XII 2011 g. 14.00

L. Gu?a sala 2/6

 

 

Na powy?sze szkolenia (pod warunkiem wolnych miejsc - na dzie? dzisiajszy brak jest wolnych miejsc na szkolenie "Metoda projektów w wychowaniu przedszkolnym") mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

W nadchodz?cym tygodniu odb?d? si? równie? zaj?cia Akademii Doradztwa Zawodowego - uczestników serdecznie zapraszamy:

 

?wiadome planowanie ?cie?ki kszta?cenia po gimnazjum

 

3

warsztaty

13 XII 2011 g. 16.00 aula

 

Zaj?cia poprowadzi Pawe? Bonarek - doradca zawodowy z M?odzie?owego Centrum Informacji w D?bicy.


Twórcza informatyka z Baltie Zaparaszamy nauczycieli - opiekunów uczniów zainteresownych udzia?em w konkursie zwi?znym z wykorzystaniem programu Baltie na warsztaty > > >


Zapraszamy nauczycieli - opiekunów uczniów zainteresowanych udzia?em w konkursie zwi?zanym z wykorzystaniem programu Baltie na warsztaty, które odb?d? si? w najbli?sz? sobot? - to jest 10 grudnia 2011 roku w godz. 9.00 - 12.00 w sali 212.

 

Istnieje mo?liwo?? uczestnictwa w warsztatach razem z uczniem. Celem warsztatów jest rozpocz?cie pracy konkursowej i zapoznanie si? z regulaminem. Szczegó?owych informacji na temat warsztatów udziela w pi?tek Anna Miku?a - anna.mikula@ckp.edu.pl.

 

Serdecznie zapraszamy szczególnie tych z Pa?stwa, którzy brali udzia? w poprzednim cyklu warsztatów.


Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Wydawnictwo Helion serdecznie zapraszaj? nauczycieli przedmiotów informatycznych na konferencj? metodyczn? > > >


 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Wydawnictwo Helion serdecznie zapraszaj? nauczycieli przedmiotów informatycznych na konferencj? metodyczn?:

 

"Edukacja.Helion.pl 2.0.  Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki".

 

Spotkanie odb?dzie si? 3 stycznia 2012r. o godz. 15.00 w CKPiDN, ul. Wyspia?skiego 6, Mielec. W programie mi?dzy innymi prezentacja modu?u umo?liwiaj?cego przeprowadzanie testów on-line oraz multimedialnych zada? otwartych.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udzia?u oraz wybór upominku za pomoc? formularza na stronie http://edukacja.helion.pl/konferencje

wpisuj?c kod: MT.

 

Ka?dy z uczestników konferencji otrzyma za?wiadczenie potwierdzaj?ce udzia? oraz wybrany w formularzu upominek od wydawnictwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Akademia Doradztwa Zawodowego Uczestników Akademii Doradztwa Zawodowego zapraszamy w nadchodz?cym tygodniu (w dniu 29 listopada) na spotkanie > > >


 

Plan spotkania w najbli?szy wtorek (29 listopada):

 

- 16.00 - 17.30 - Stres - techniki relaksacyjne - El?bieta Gruca-Biel?da - PPP w Rzeszowie

 

- 17.30 - 17.45 - przerwa

 

- 17.45 - 18.15 - Tre?ci doradztwa zawodowego w Rozporz?dzeniu MEN z dnia 17.11.2010 r. i w podstawie programowej dla gimnazjów - Zofia Radwa?ska - Specjalny O?rodek Szkolno - Wychowawczy w Mielcu

 

- 18.15 - 18.30 - Przygotowanie zaj??: Zawody przysz?o?ci - Justyna ?ak - PPP w Mielcu

 

 

Serdecznie zapraszam

 


Literatura dzieci?ca w prezentacji multimedialnej Zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w projekcie „Literatura dzieci?ca w prezentacji multimedialnej”>>>


Zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w projekcie „Literatura dzieci?ca w prezentacji multimedialnej”

 

ADRESACI

Dzieci z przedszkoli i szkó? podstawowych – klasy 1-3 z Powiatu Mieleckiego

 

FORMA REALIZACJI

Prezentacja audio-wizualna z udzia?em dzieci z wykorzystaniem prac plastycznych przygotowanych przez dzieci

 

CELE

Popularyzacja technologii informacyjnej (TI) i nabycie umiej?tno?ci prezentacji „siebie”

Zaprezentowanie umiej?tno?ci recytatorsko-plastycznych dzieci przy u?yciu nowoczesnej TI

Aktywizacja nauczycieli i dzieci

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Zg?oszenie ch?ci uczestnictwa przedszkola lub szko?y podstawowej w projekcie do doradców metodycznych:
 • przedszkola - Beata Wrzesie? – e-mail: beata.wrzesien@ckp.edu.pl
 • szko?y podstawowe – Teresa Kusak – e-mail: teresa.kusak@ckp.edu.pl
 1. Konsultacja doradców z przedstawicielami zg?oszonej placówki
 2. Wykonanie prac plastycznych w formacie A4 w p?askich technikach
 3. Przekazanie prac do doradcy
 4. Przygotowanie dzieci do recytacji – nauczyciele w przedszkolach i SP
 5. Nagranie recytacji i sporz?dzenie prezentacji z wykorzystaniem zeskanowanych prac plastycznych
 6. Uzyskanie zgody rodziców na upowszechnienie prezentacji na stronie www CKPiDN
 7. Umieszczenie na stronie CKPiDN prezentacji z udzia?em dzieci.

 

Wi?cej informacji nauczyciele mog? uzyska? u wskazanych doradców metodycznych.

 


Zapraszamy na konferencj? 2 grudnia br. odb?dzie si? konferencja Szko?a przyjazna uczniowi. Fakty - mity - rzeczywisto?? >>>


Konferencja

SZKO?A PRZYJAZNA UCZNIOWI

Fakty – mity- rzeczywisto??

 

02 grudnia 2011

 

 

Technicznie ?yjemy w epoce atomowej, uczuciowo ci?gle w epoce kamiennej.

Erich Fromm

 

Nowe rozporz?dzenie MEN zobowi?zuje nas do zwrócenia szczególnej uwagi na pomoc uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Czy mamy realn? szans? sprosta? rozporz?dzeniom? Co mo?na zrobi?, aby ucze? widzia? sens swojej nauki, a relacje mi?dzy nim i ?rodowiskiem szkolnym nie przypomina?y pola bitwy? Czy pomo?e nam, nauczycielom, neurodydaktyka?

Neurodydaktyka jest now? dyscyplin? wiedzy, która szuka sposobów praktycznego wykorzystania osi?gni?? neurobiologii w projektowaniu i doskonaleniu procesu dydaktycznego (dr Marek Kaczmarzyk, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu ?l?skiego)

 

 

Cele konferencji:

 • Przedstawienie neurodydaktyki jako nowego kierunku w pedagogice
 • Pokazanie przyk?adów dobrych praktyk w kszta?towaniu relacji mi?dzyludzkich w szkole i umo?liwienie przedyskutowania problemów z psychologami-praktykami

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Wyk?ad wprowadzaj?cy i dyskusja

( 13.30 – 14.30)

 

Wykorzystanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej - Tomasz Srebrnicki dr n. med. psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny, pracownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, wyk?adowca i terapeuta w Centrum CBT, wyk?adowca Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT w Warszawie, autor publikacji z zakresu psychoterapii zaburze? wieku rozwojowego

 

PRZERWA – 15 minut

Przyk?ady dobrej praktyki

(14.45- 15.45)

 

Ka?de nauczanie zaczyna si? od relacji czyli model WSWS w nauczaniu – Dorota Dominik dyrektor OAO w Rzeszowie, pedagog, bieg?y s?dowy, ekspert pedagogiki i zarz?dzania z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

Udzia? w konferencji jest nieodp?atny.

 

Miejsce konferencji:

ZOD AGH, ul. M. C. Sk?odowskiej 4, 39-300 Mielec

Organizator: Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Zapisy ze strony www CKPiDN:

http://www.ckp.edu.pl/

zak?adka:

Nauczyciele/Zapisy na szkolenia/Dla wszystkich nauczycieli

 


Warsztaty dla nauczycieli W nadchodz?cym tygodniu (21 - 25 XI) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Zadania nauczyciela biologii wynikaj?ce z nowej podstawy programowej

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

22 XI 2011g. 14.00

M. Leyko sala 2/7

Podstawa programowa z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej - za?o?enia

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

22 XI 2011 g.14.00

S. Rajda sala 2/6

Wyniki egzaminów zawodowych

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

22 XI 2011 g.15.30

A. Szyszka sala 1/9

 

Planowane na 22 listopada 2011 roku warsztaty "GeoGebra – narz?dzie wspomagaj?ce lekcje matematyki i fizyki" zostaj? prze?o?one na inny termin.

 

Na powy?sze szkolenia mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!


Odwo?anie warsztatów z matematyki Planowane na dzisiaj warsztaty: "Podstawa programowa z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej - za?o?enia", zostaj? odwo?ane z powodu choroby wyk?adowcy > > >


 

O nowym terminie warsztatów poinformujemy Pa?stwa dorg? e-mailow?. Za zmian? przepraszamy.


Teoria inteligencji wielorakich Grupa Edukacyjna S.A. go?ci?a w Polsce twórc? teorii inteligencji wielorakich, profesora Howarda Gardnera. >>>


Grupa Edukacyjna S.A. go?ci?a w Polsce twórc? teorii inteligencji wielorakich, profesora Howarda Gardnera, w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie do?wiadczenia drog? do wiedzy” finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej (wi?cej na stronie projektu: www.pierwszaki.eu). Dla Wszystkich, którzy nie mogli wzi?? udzia?u w bezpo?redniej transmisji, konferencja „Edukacja umys?u. Elastyczny model edukacji oparty na teorii inteligencji wielorakich” Howarda Gardnera, udost?pniona zosta?a wersja konferencji off-line!

 

http://www.klubjuka.pl/#/aktualnosci/edukacja_umyslu_-_howard_gardner


Bezp?atne szkolenie Zapraszamy nauczycieli szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na bezp?atne szkolenie, prowadzone na zlecenie Podkarpackiego Kuratora O?wiaty: Wykorzystanie e-learningu i platformy MOODLE w przygotowaniu uczniów do egzaminu i matury > > >


W dniu 23 listopada zosta?y wype?nione wszystkie wolne miejsca na poni?szym szkoleniu.

 

Zapraszamy nauczycieli szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na bezp?atne szkolenie, prowadzone na zlecenie Podkarpackiego Kuratora O?wiaty: Wykorzystanie e-learningu i platformy MOODLE w przygotowaniu uczniów do egzaminu i matury. Szkolenia b?dzie trwa?o 8 godzin lekcyjnych (1 dzie? w godzinach od 13.00 – 19.30) w trzech terminach do wyboru:

 

 • 21 listopada 2011 roku – sala 204 CKPiDN w Mielcu - rekrutacja zamkni?ta
 • 28 listopada 2011 roku – sala 212 CKPiDN w Mielcu - rekrutacja zamkni?ta
 • 5 grudnia 2011 roku – sala 212 CKPiDN w Mielcu - rekrutacja zamkni?ta

 

Na szkolenia mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej www.ckp.edu.pl w dziale Nauczyciele / Zapisy na szkolenia / Zapisy na szkolenia dla nauczycieli / Akademia Spo?ecze?stwa Informacyjnego – decyduje kolejno?? zg?oszenia. O przyj?ciu zostan? Pa?stwo powiadomieni dorg? e-mailow?.

 

Tre?ci szkolenia nie maj? charakteru zaawansowanych.

 

Dzienny rozk?ad zaj??:

13.00 - 16.00 I sesja zaj?? (4 h)

16.00 - 16.30 przerwa - lunch

16.30 - 19.30 II sesja zaj?? (4 h)

 

Informacji na temat szkolenia udziela Anna Miku?a: anna.mikula@ckp.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Warsztaty  Warsztaty pt. "Kompetentny nauczyciel jak konstruowa? indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne i plany dzia?a? wspieraj?cych" odbywaj? si? 14 i 15 listopada o godz. 16.00 w ZOD AGH przy ul. Sk?odowskiej 4 w Mielcu > > >


Jednocze?nie informujemy, ?e rekrutacja na warsztaty jest ju? zako?czona.


Warsztaty dla nauczycieli W nadchodz?cym tygodniu (7 - 10 XI) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Projekt edukacyjny i praca zespo?owa w szkole podstawowej

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

8 XI 2011 g.15.00

M. Boraczy?ska sala 1/9

Konstruowanie planów dzia?a? wspieraj?cych w przedszkolu

3

warsztaty

(nieodp?atnie)

8 i 9 XI 2011 g.16.00

B. Wrzesie? sala 2/7

Mielecki  rynek pracy

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

8 XI 2011 g. 13.00

D. Zdonek sala 1/9

 

Na powy?sze szkolenia mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Szkolenie "Kompetentny nauczyciel. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych i planów dzia?a? wspieraj?cych" planowane na 8 i 9 listopada odb?dzie si? 14 i 15 listopada.


Pierwszaki w CKPiDN Dzisiaj uczniowie klasy IA ze Szko?y Podstawowej numer 2 w Mielcu, odwiedzili jedn? z naszych pracowni komputerowych. Dzieci u?yczy?y swoich g?osów do nagrania multimedialnej wersji wiersza Wandy Chotomskiej pt. "Kram z Literami" >>>


Mali recytatorzy przygotowani zostali przez wychowawczyni? p. Ew? Stanko.

 

Wszystkie szko?y zainteresowane wspó?prac? w przygotowywaniu multimedialnych prezentacji tekstów, prosimy o kontakt z doradc? metodycznym p. Teres? Kusak e-mail: teresa.kusak@ckp.edu.pl


Twórcze zaj?cia komputerowe z BALTIE 26 pa?dziernika br. w CKPiDN w Mielcu Pan Bohumir Soukup z SGP Systems przedstawi? mo?liwo?ci programu do nauki podstaw twórczego my?lenia o zasadach programowania. >>>


W prezentacjach uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkó? podstawowych w Mielcu. M?odzie? okaza?a du?e zaanga?owanie w pracy z programem. CKPiDN przewiduje popularyzacj? programu.


B?dziemy realizowa? kolejne projekty Mi?o nam poinformowa?, ?e na li?cie rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu zamkni?tego nr 25/POKL/9.4/2011 Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie znalaz?y si? dwa projekty CKPiDN > > >


 

Mi?o nam poinformowa?, ?e na li?cie rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu zamkni?tego nr 25/POKL/9.4/2011 Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie znalaz?y si? dwa projekty CKPiDN:

 

- Twórczy e-nauczyciel z terenów wiejskich

- Pierwszy Nauczyciel - program doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwszych etapów edukacyjnych z terenów wiejskich

 

 

Szczegó?y wkrótce!

 

Projekt zosta? z?o?ony w ramach konkursu priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki: Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach, dzia?ania 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o?wiaty.

 

 


Warsztaty dla nauczycieli W nadchodz?cym tygodniu (24 - 28 X) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

„W po?owie drogi” i „Biesiada matematyczna” – jak bada? edukacyjn? warto?? dodan?

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

25 X 2011 g.14.00

S. Rajda aula

Nowa podstawa programowa z j?zyka polskiego w szkole podstawowej

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

25 X 2011 g. 15.00

M. Boraczy?ska sala 2/6

Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

25 X 2011 g. 13.00 A. Miku?a sala 1/2

 

Na powy?sze szkolenia mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

W nadchodz?cym tygodniu odb?d? si? równie? zaj?cia Akademii Doradztwa Zawodowego - uczestników serdecznie zapraszamy:

 

I Samopoznanie a wybór szko?y ponadgimnazjalnej i zawodu.

Typy osobowo?ci i charakter

II Dominuj?ce zmys?y w procesie uczenia si?

3

warsztaty

25 X 2011 g. 16.00 aula


Warsztaty dla nauczycieli  W nadchodz?cym tygodniu (17 - 21 X) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

 

Lp

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

1.

Ewaluacja wewn?trzna jako zespo?owe zadanie nauczycieli

2

warsztaty

 

18 X 2011 g.13.30

M. Leyko sala 2/7

2.

Reforma szkolnictwa zawodowego

2

warsztaty

18 X 2011 g. 15.30

A. Szyszka sala 1/9

 

Na powy?sze szkolenia mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!


W dniach 7-8 pa?dziernika odby? si? Festiwal Nauki i Techniki Mielecki Festiwal Nauki i Techniki okaza? si? du?ym sukcesem. Mielczanie licznie oraz z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu. >>>


Dlaczego, w jaki sposób, jak to mo?liwe? To pytania, które cz?sto padaj?, kiedy cz?owiek zastanawia si? nad prawami otaczaj?cego go ?wiata. Wiele z nich uda?o si? rozszyfrowa?, a nast?pnie wykorzysta? dla dobra cywilizacji. Przekona? si? o tym by?o mo?na w ubieg?y pi?tek oraz sobot? podczas bezp?atnego Festiwalu Nauki i Techniki, który zorganizowany zosta? w Inkubatorze Nowych Technologii In-Tech w Mielcu. Podczas spotkania mieleckie CKPiDN oraz ARR przy wspó?pracy z uczelni? AGH, firmami PZL Mielec a Sikorsky Company, Kirchhoff Polska, Aeroklub Mielecki, Apple oraz mieleckimi szko?ami ponadgimnazjalnymi postanowi?y zaprezentowa? niektóre tajniki nowoczesnych technologii.

 

Uroczystego otwarcia festiwalu dokona? Zdzis?aw Nowakowski, Dyrektor CKPiDN, który przywita? licznych go?ci oraz przypomnia? jak wa?n? role w przemy?le woj. podkarpackiego spe?nia Mielec. Podkre?li? tak?e, ?e nauka, do?wiadczenia, rozwijanie swoich zainteresowa?, zw?aszcza technicznych, to klucz do sukcesu. W czasie spotkania g?os zabra? tak?e prof. dr hab. in?. Zbigniew K?kol, Prorektor ds. Kszta?cenia AGH w Krakowie, który zauwa?y? - dzieci rodz? si? z ogromna ciekawo?ci? przyrody i natury. Niestety zdarza si?, ?e to skutecznie si? w nich zabija, cz?sto ucz?c ich teoretycznie, za ma?o praktycznie. Dlatego namawiamy ich do brania udzia?u w eksperymentach. Podczas festiwalu mo?na by?o zobaczy? m.in. wybuch wulkanu, rozpuszczon? butelk? w szklance, liczne do?wiadczenia oraz eksperymenty przygotowane przez uczniów mieleckich szkó? ?rednich. Spotkanie uatrakcyjni?a tak?e wystawa ró?nych modeli rakiet, samolotów swobodnie lataj?cych Mieleckiego Aeroklubu im. Braci Dzia?owskich. Uwag? zwiedzaj?cych przyku? helikopter cztero?mig?owy oraz robot rozgrywaj?cy partie szachów, z którym ka?dy ?mia?ek móg? si? zmierzy?. By?y to prace studentów Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie.

 

Na uznanie zas?uguje interaktywna wystawa „Eksperymentuj", przygotowana przez Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, podczas której mo?na by?o spróbowa? swych si? w ró?nych dyscyplinach. Zwiedzaj?cy mieli do dyspozycji urz?dzenia sprawdzaj?ce pami??, zr?czno??, refleks oraz logiczne my?lenie. Du?e wra?enie wywar? efektowny pokaz prezentuj?cy w?a?ciwo?ci chemiczne oraz fizyczne ró?nych substancji, wykonany przez przedstawiciela Centrum Nauki Kopernik.

 

Bardzo podoba?y si? targi nowoczesnych maszyn i urz?dze?. Wiele mieleckich firm prezentowa?o nowe rozwi?zania techniczne w ró?nych ga??ziach przemys?u. Mo?na by?o m.in. zobaczy? jak pracuje frezarka do obróbki, ze skrawaniem, wyposa?ona w o? cztero-obrotow?, któr? wykorzystuje si? w przemy?le lotniczym oraz wiele innych specjalistycznych urz?dze?, robotów, a tak?e modeli, np. helikoptera Black Hawk S-70i. Ogromne zainteresowanie, zw?aszcza w?ród dzieci wzbudzi? robot produkcyjny, który po wci?ni?ciu odpowiedniego przycisku wita? zwiedzaj?cych sympatycznymi ruchami, a nast?pnie pobiera? maskotki z tablicy firmowej i rozdawa? ch?tnym.- Nasz robot dzia?a w oddziale w Gliwicach, zajmuje si? zgrzewaniem cz??ci metalowych dla bran?y motoryzacyjnej- t?umaczy Bartosz Ja?ocha, przedstawiciel firmy Kirchhoff Polska.

 

Du?? atrakcj? okaza?y si? pojazdy elektryczne, m.in. prototyp samochodu elektrycznego, rowery, pojazdy towarowe, rowero-wózek, riksza, a przede wszystkim Tikke, na którym mo?na by?o poje?dzi? i sprawdzi? jak funkcjonuje. - nasze prototypy powsta?y w ramach projektu Innowacyjnej Gospodarki, Budowania Rynku Pojazdów Elektrycznych. Chcemy spopularyzowa? ró?nego typu pojazdy elektryczne, które niekoniecznie trzeba ?adowa? z sieci, mo?na tak?e korzystaj?c z terminala zasilanego energi? odnawialn?. Planujemy postawi? 330 takich terminali w wybranych miastach, by sprawdzi? jak pojazdy elektryczne b?d? spisywa? si? w ruchu miejskim- opowiada Gra?yna Gajek, kierownik owego projektu, reprezentantka MARR-u. Zwiedzaj?cy mogli zapozna? si? tak?e z fragmentem wystawy „Innowacyjne Podkarpackie", która w zesz?ym tygodniu promowa?a woj. podkarpackie w Parlamencie Europejskim.

- Naukowiec robi rzeczy ca?kowicie nieprzydatne. On bawi si? prac?, zadaje sobie pytania, obserwuje przyrod?, mierzy ró?ne rzeczy i próbuje zrozumie?, dlaczego przyroda dzia?a tak a nie inaczej- tak rozpocz?? swój interesuj?cy wyk?ad „Ciekawa fizyka" prof. dr hab. Mariusz Gajda, który zapozna? m?odzie? gimnazjaln? z poj?ciem oraz pomiarami czasu i pr?dko?ci ?wiat?a. Spotkanie okaza?o si? du?ym sukcesem, czego dowodem by?y gromkie brawa s?uchaczy dla wyk?adowcy.

 

W zakresie festiwalu dla dyrektorów firm, szkó?, nauczycieli oraz pracowników in?ynieryjno-technicznych odby?o si? seminarium naukowe „Innowacje w przemy?le i edukacji zawodowej". Swój wyk?ad zaprezentowa? m.in. prof. dr hab. in?. Maciej Pietrzyk, który opowiada? o roli modelowania w projektowaniu nowych materia?ów dla motoryzacji. Informacje o rozwoju t?oczenia materia?ów w przemy?le samochodowym przedstawi? Janusz Sobo?, przedstawiciel Kirchoff Polska. W ?wiat nowoczesnych technologii stosowanych w przemy?le lotniczym wprowadzi? Stefan Bieniasz z firmy PZL Mielec a Sikorsky Company. Natomiast Anna Butryn – wicedyrektor CKPiDN oraz Andrzej Szyszka – doradca metodyczny, zaprezentowali map? kwalifikacji zawodowych w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

Na zako?czenie Zdzis?aw Klonowski – Prezes ARR MARR przedstawi? przysz?y model funkcjonowania Inkubatora Nowych Technologii, którego celem jest mi?dzy innymi wspieranie lokalnego biznesu. Organizatorzy festiwalu zadbali równie? o warsztaty dla nauczycieli, które mia?y na celu zapoznanie ich z nowymi, interaktywnymi technologiami kreatywnej nauki dzieci. Pokaz poprowadzi? dr Jan Polak, przedstawiciel firmy Apple.

Festiwal przyci?gn?? ogromn? rzesz? ciekawskich ?wiata, zarówno m?odzie? szkoln?, jak i ca?e rodziny. Wszyscy bardzo pozytywnie oceniali przedsi?wzi?cie. Z pewno?ci? tego typu projekty mobilizuj? do nauki oraz wzbudzaj? zainteresowanie technik? oraz przedmiotami ?cis?ymi, które mo?e zaowocowa? w przysz?o?ci.

 

Festiwal odwiedzi?o w ci?gu dwóch dni oko?o 1500 osób.

 

Patronami medialnymi Festiwalu byli: portal hej.mielec.pl oraz Tygodnik Regionalny Korso.

 

 

MK/hej.mielec.pl

 

10.10.2011 r.

 

>>> Zobacz galeri? zdj?? <<<

 


Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny Centrum Szkolenia i Doradztwa "Pro - Futuro" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, organizuje Kurs kwalifikacyjny Pedagogiczny z Praktycznej Nauki Zawodu. >>>


Centrum Szkolenia i Doradztwa "Pro - Futuro" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, organizuje Kurs kwalifikacyjny Pedagogiczny z Praktycznej Nauki Zawodu

 

Czas trwania kursu - 1 semestr 150 godz. Cena kursu - 1000,00 z? Rozpocz?cie kursu - listopad 2011. Formularz zg?oszenia na stronie www.pro-futuro.pl

 

Wiecej informacji: Jagoda NestorCentrum Szkolenia i Doradztwa

 

"PRO - FUTURO"

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

35 - 016 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 5/2

tel. (017) 85 - 39 - 108, fax (017) 85 - 33 - 595

www.pro-futuro.pl, csd@pro-futuro.pl


Warsztaty dla nauczycieli W nadchodz?cym tygodniu (10 - 14 X) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


 

Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Konstruowanie i modyfikowanie programów edukacji wczesnoszkolnej w kontek?cie nowej podstawy programowej

4

warsztaty

(nieodp?atnie)

11 X 2011 g.16.00

T. Kusak sala 2/6

Konstruowanie i modyfikowanie programów wychowania przedszkolnego

3

warsztaty

(nieodp?atnie)

11 X 2011 g. 16.00

B. Wrzesie? sala 2/7

 

 

Na powy?sze szkolenia mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)

 

Serdecznie zapraszamy!Wyj?tkowe warsztaty TIK dla nauczycieli Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów z ró?nych poziomów edukacyjnych oraz dyrektorów szkó? na bezp?atne warsztaty wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji > > >


 

Warsztaty odb?d? si? w ramach Festiwalu Nauki i Techniki w dniu 7 pa?dziernika 2011 roku w Inkubatorze Nowych Technologii (Mielec, ul. Wojska Polskiego 9).

 

Warsztaty trwaj? 90 min. (pomi?dzy godz. 14.00 a 17.00 - zgodnie z kolejno?ci? zg?osze? - pierwsza grupa rozpocznie o godz. 14.00). Szczegó?owe informacje dotycz?ce godziny rozpocz?cia warsztatów zostan? przes?ane Pa?stwu na adres e-mail podany w zg?oszeniu.

 

Program warsztatów:

 

Seminarium Apple

 1. „E-szko?a z Jab?uszkiem" – dr Jan Polak, Apple Education Mentor

Warsztaty Apple

 1. „Interaktywne tworzenie podkastów edukacyjnych na iPad z wykorzystaniem aplikacji mobilnych" – Apple Professional Development Trener
 2. „Mobilno?? od Apple. Wykorzystanie iPad w przygotowaniu i prezentacji projektów zespo?owych" – Apple Professional Development Trener

 

Zapisy na warsztaty:

 

 

 

Wi?cej o Festiwalu Nauki i Techniki - kliknij tutaj > > >

 

 


KLANZA w Mielcu - ostatnie wolne miejsca Serdecznie zapraszamy na warsztaty: Metody integracyjne w pracy z grup? - wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Warsztaty odb?d? si? 4, 5 listopada b.r., a poprowadzi je przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Lublina. >>>


Warsztaty rozpoczn? si? w pi?tek 4 listopada o godz. 15.30 w CKPiDN w Mielcu.

Koszt udzia?u w spotkaniu wynosi 150 z? (15 godzin dydaktycznych).

 

 

Zg?oszenia prosimy kierowa? na adres e-mail: teresa.kusak@ckp.edu.pl

 


Warsztaty dla nauczycieli W nadchodz?cym tygodniu (26 - 30 IX) zapraszamy nauczycieli na bezp?atne warsztaty > > >


Od bie??cego roku szkolnego wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze b?d? odbywa? si? w salach ZOD AGH w Mielcu przy ul. M C. Sk?odowskiej 4:

 

 

 

Temat

Liczba godzin

Forma

Uwagi

Spotkanie liderów przedmiotowych z biologii – kierunki pracy na rok szkolny 2011/2012

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

27 IX 2011 g. 14.00 M. Leyko sala 2/7

Spotkanie organizacyjne dla liderów przedmiotowych z matematyki

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

27 IX 2011 g.14.00

S. Rajda sala 1/9

Projekt edukacyjny w gimnazjum

2

warsztaty

(nieodp?atnie)

27 IX 2011 g.15.00

M. Boraczy?ska sala 2/6

Zasady wspó?tworzenia i dzielenia si? wiedz? w sieci. Prawne i spo?eczne aspekty wykorzystania TI w praktyce szkolnej.

2

wyk?ad (nieodp?atnie)

27 IX 2011 g. 14.00

Z. Nowakowski sala 1/2

 

Na powy?sze szkolenia mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej (kliknij tutaj >>>)


 

Uczestników Akademii Doradztwa Zawodowego w najbli?szy wtorek t. j. 27 wrze?nia 2011 r. zapraszamy na warsztaty:

 

I Rola doradcy zawodowego w szkole gimnazjalnej

II Kszta?towanie umiej?tno?ci interpersonal­nych doradcy zawodowego

3 h

warsztaty

 

 

27 IX 2011 g. 16.00 aula

 

Serdecznie zapraszamy!


Warsztaty dla nauczycieli http://null W dniu 20 IX 2011 g. 15.30 odb?d? si? warsztaty "Jak nie wypali? si? zawodowo w pracy nauczyciela".Informator nr 34 http://ckp.edu.pl/nauczyciele/informatory.html Zapraszamy do lektury nowego Informatora (nr 34) zawieraj?cego ofert? szkole? na drugie pó?rocze roku szkolnego 2012/2013. >>>SIO - System Informacji O?wiatowej - szkolenie Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy wspó?pracy z grup? ERGO z Wroc?awia, zaprasza na szkolenie: System Informacji O?wiatowej – nowa regulacja ustawowa > > >


Szkolenie odb?dzie si? 13 pa?dziernika w godz. 10.00 - 15.00 w CKPiDN w Mielcu. Jego koszt to 280 z?.

 

WYK?ADOWCA - Pani Ma?gorzata Jagie??o – specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu o?wiaty oraz przepisów reguluj?cych status nauczycieli; praktyk z  kilkunastoletnim sta?em pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale O?wiaty i Wychowania Urz?du Miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwa? rady

gminy, zarz?dze? organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

 

 

PROPONOWANY PROGRAM SZKOLENIA:

1. Cel i zakres zmian wprowadzonych now? ustaw? o systemie informacji o?wiatowej .

2. Nowa struktura systemu informacji o?wiatowej.

3. Rozszerzony, w stosunku do dotychczasowego, zakres danych gromadzonych w SIO

• dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe szkó? i placówek

o?wiatowych,

• dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów,

• dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli.

4. Jak b?dzie przebiega?o przekazywanie danych do bazy danych SIO?

5. Kto i na jakich zasadach b?dzie mia? dost?p do bazy danych SIO?

6. Czy przekazywanie danych do bazy danych SIO lub pozyskiwanie danych z bazy danych SIO b?dzie bezpieczne?

7. Przechowywanie danych w bazie danych SIO i w lokalnych bazach danych SIO.

8. Odpowiedzialno?? spoczywaj?ca na administratorze bazy danych SIO.

9. Funkcjonowanie systemu informacji o?wiatowej w okresie przej?ciowym od 1 sierpnia 2012r. do 1 marca 2014 r.

 

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 280 z? brutto i obejmuje warto?? merytoryczn?, materia?y szkoleniowe z p?yt? CD, certyfikaty oraz pocz?stunek kawowy.

Op?at nale?y dokonywa? na konto CKPiDN w Mielcu (po wystawieniu faktury po zako?czeniu szkolenia):

05 1240 2656 1111 0010 3720 0658

 

Zapisy: Anna Miku?a - e-mail: anna.mikula@ckp.edu.pl

 

 

 

 


G?ówna nagroda w konkursie ogólnopolskim dla CKPiDN w Mielcu W dniu 30 sierpnia 2011 roku, podczas konferencji zorganizowanej przez Krajowy O?rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, przedstawiciele CKPiDN w Mielcu odebrali g?ówn? nagrod? ogólnopolskiego konkursu >>>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zosta?o zwyci?zc? ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Krajowy O?rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 

W konkursie "Nowoczesna szko?a - zosta? ambasadorem kszta?cenia na odleg?o??" organizowanego w ramach projektu "Model systemu wdra?ania i upowszechniania kszta?cenia na odleg?o?? w uczniu si? przez ca?e ?ycie", ocenie podlega? ca?okszta?t dzia?a? placówki w obszarach: organizacji i prowadzenia kszta?cenia na odleg?o??, upowszechniania kszta?cenia na odleg?o??, spo?ecznej aktywno?ci nauczycieli i s?uchaczy w obszarze KNO oraz wspó?praca mi?dzy instytucjami i rozwojem kszta?cenia na odleg?o??. 

 

Du?e znaczenie w naszym wyró?nieniu ma realizacja projektu "Kreatywna szko?a to twórczy ucze? - Interet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym", ale równie? praca z uczniami na praktykach zawodowych oraz w ramach Podkarpackiego Konkursu Informatycznego, w którym jeden z etapów organizowany jest on-line. Ocenie podlega?y równie? publikacje placówki oraz sposób organizacji i prowadzenia konferencji promuj?cych kszta?cenie na odleg?o??.


Kreatywno?? i twórczo?? wyzwaniem dla wspó?czesnej szko?y Serdecznie zapraszamy nauczycieli ze szkó? powiatu mieleckiego na konferencj? przedmiotowo-metodyczn?: "Kreatywno?? i twórczo?? wyzwaniem dla wspó?czesnej szko?y" zorganizowan? w ramach cyklu Budowanie spo?ecze?stwa ucz?cego si?. >>>


Konferencja odb?dzie si? 16 wrze?nia br. o godz. 11.00 w Mielcu w budynku ZOD Akademii Górniczo-Hutniczej przy ul. M. C. Sk?odowskiej 4.

 

>>> Wi?cej o spotkaniu i zg?oszenia na wyk?ady i warsztaty

 


Studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika"  W dniach 5,6 listopada 2011 roku rozpocz??a si? kolejna edycja studiów podyplomowych "Oligofrenopedagogika" > > >


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Mielcu wspólnie z  Podkarpackim Towarzystwem Edukacji Alternatywnej "WSZECHNICA" w Kro?nie, we wspó?pracy z Ma?opolsk? Szko?? Wy?sz? w Brzesku  po raz kolejny uruchomi?y studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika"

Adresatami s? osoby, które uko?czy?y studia licencjackie lub magisterskie, posiadaj?ce przygotowanie pedagogiczne. Studia trwaj? 3 semestry (363 godziny), koszt 3900 z? (1300 z? ) za semestr. Zaj?cie odbywaj? si? w CKPiDN w Mielcu.

 

Zapisy w CKPiDN w godzinach 7:30-15:30 od poniedzia?ku do pi?tku

tel: 17 788 51 93, 17 788 51 94

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Tomczyk

a.tomczyk@ckp.edu.pl


Platforma e-learningowa http://moodle.ckp.edu.pl/: Platforma wspó?pracy dla nauczycieli >>


 


PPKZ Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z projektem podstawy programowej kszta?cenia w zawodach (PPKZ) opracowanego w ramach projektu systemowego "Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kszta?cenia zawodowego" realizowanego przez Krajowy O?rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Zanim ten materia? uzyska formalny status projektu rozporz?dzenia mo?e jeszcze ulega? zmianom wynikaj?cym z procesu konsultacji > > >


Wi?cej informacji na stronie KOWEZiU:

 

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=news&cont=tresc&n=548

 

 


E-portfolio - seminarium w AGH W dniu 17 czerwca 2011 roku, pracownicy CKPiDN uczestniczyli w seminarium dotycz?cym tworzenia E-portfolio przez uczniów i nauczycieli. Seminarium odby?o si? w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie > > >


W seminarium wraz z pracownikami CKPiDN uczestniczyli:

 

- prof. Jan Kusiak oraz Agnieszka Chrz?szcz - wicedyrektor Centrum E-learningu z Akademii Górniczo - Hutniczej

- pracownicy Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Krakowie

- pracownicy Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 

Na seminarium poruszano zadnienia dotycz?ce kryteriów oceny e-portfolio, zasad wdra?ania i mo?liwo?ci udzielania wsparcia technicznego i metodycznego.

 

 


Wizyta robocza w miastach powiatu Olpe W dniach 07-10 czerwca 2011 roku delegacja sk?adaj?ca si? z przedstawicieli starostwa powiatowego w Mielcu, z Panem wicestarost? Andrzejem Bry??, wicedyrektorem CKPiDN Ann? Butryn, metodykiem przedmiotów zawodowych Andrzejem Szyszk? oraz dyrektorami mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych, przebywa?a z wizyt? robocz? w miastach powiatu Olpe. >>>


Podczas tej wizyty odby?y si? spotkania z dyrektorami Kolegium Zawodowego powiatu Olpe, z  Zarz?dem Stowarzyszenia „Szko?a -Przemys?, z przedstawicielem Zarz?du firmy LEWA Attendorn GmbH, odpowiedzialnym za przygotowanie i szkolenie zawodowe  a tak?e z Prezesem firmy Kirchhoff Panem Arndtem G. Kirchhoffem. Delegacja odwiedzi?a   i uczestniczy?a w zaj?ciach w Kolegium Zawodowym  Berufsschule 1 w Lennestadt, certyfikowanym o?rodku kszta?cenia firmy LEWA Attendorn GmbH, Gimnazjum Hakemickeschule w Olpe. Zwiedzi?a te? hale monta?u automatów zgrzewalniczych w firmie LEWA Attendorn GmbH oraz fabryk? Kirchhoff Automotive w Attendorn.

 

G?ównym celem spotka? i obserwacji zaj??  by?o rozwijanie i poszukiwanie form wzajemnej wspó?pracy, wymiany polsko-niemieckich do?wiadcze? w zakresie kszta?cenia zawodowego oraz uzgodnienie mo?liwych do realizacji zada? jako komponentu mi?dzynarodowego w ramach projektu unijnego „Nauka i praca – wspólna sprawa” Priorytet IX Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach Dzia?anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno?ci i jako?ci szkolnictwa zawodowego.

 

Podczas wizyty:

 

- podpisany zosta? list intencyjny w sprawie partnerstwa i wspó?pracy w zakresie realizacji projektu unijnego „Nauka i praca – wspólna sprawa”

 

- ustalono dodatkowe priorytety do dalszej wspó?pracy:

 • mo?liwo?? rozwijania dalszej wspó?pracy, wizyt studyjnych nauczycieli przedmiotów zawodowych  miedzy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Mielcu a  partnerami niemieckimi: Kolegium Zawodowym  Berufskolleg w Olpe i  O?rodkiem szkoleniowym LEWA Attendorn GmbH;
 • mo?liwo?? wys?ania 8 uczniów powiatu mieleckiego na kilku tygodniow? praktyk? zawodow? (spawalniczo-zgrzewalnicz?) w firmie LEWA w Attendorn;
 • mo?liwo?? wymiany uczniowskiej pomi?dzy gimnazjami z miast Olpe i Mielec.

Materia?y z kursu Zapraszam uczestków kursu "Kierownik wycieczek szkolnych" zako?czonego w dniu 4 czerwca 2011 roku, do pobrania materia?ów szkoleniowych > > >


 

Materia?y dla uczestników kursu "Kierownik wycieczek szkolnych":

 


Wypadki na wakacjach "Rozpoznaj nag?e zatrzymanie kr??enia i dzia?aj zgodnie z Algorytmem 2010" - to has?o przewodnie rozpoczynaj?cego si? w dniu dzisiejszym V Mi?dzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji > > >


Na stronie internetowej Polskiej Rady Resuscytacji:

 

http://www.prc.krakow.pl/2010/index.html

 

zamieszczona zosta?a elektroniczna wersja WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI 2010 ale te? min. algorytmy post?powania resuscytacyjnego, nagrania wideo itp.

 

Zapraszamy do zapoznania si? z powy?szymi materia?ami.


Wakacyjny konkurs historyczny  Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do wzi?cia udzia?u w nowej edycji konkursu historycznego, w którym do zdobycia s? 4 ksi??ki Tadeusza A. Kisielewskiego pt. "Zatajony Katy? 1941 - nieznana tragedia polskich wojskowych" ufundowane przez Wydawnictwo Rebis > > >


Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do wzi?cia udzia?u w nowej edycji konkursu historycznego, w którym do zdobycia s? 4 ksi??ki Tadeusza A. Kisielewskiego pt. "Zatajony Katy? 1941 - nieznana tragedia polskich wojskowych" ufundowane przez Wydawnictwo Rebis.

 

Konkurs Organizowany jest przez witryn? internetow? Okr?ty Podwodne ?wiata (www.ops.mil.pl), oraz Wydawnictwo Rebis (www.rebis.com.pl).

 

Aby zabra? udzia? w konkursie nale?y odpowiedzie? na 3 pytania konkursowe umieszczone na stronie internetowej www.ops.mil.pl.

 

W?ród tych, którzy odpowiedz? poprawnie na wszystkie pytania, rozlosujemy wspomniane nagrody.

 

W za??czonym pliku przesy?amy ulotk? informacyjn? o konkursie do wydrukowania i zamieszczenia w gablocie lub na tablicy informacyjnej tak by uczniowie mogli si? zapozna? z konkursem.

  

Ulotka dotycz?ca konkursu (do pobrania) > > >

 

Organizatorzy: Okr?ty Podwodne ?wiata oraz Wydawnictwo Rebis.


Konstruowanie i modyfikowanie programów  Zapraszamy na bezp?atne warsztaty "Konstruowanie i modyfikowanie programów edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z podstaw? programow?" > > >


 

Warsztaty odb?d? si? 14 czerwca (wtorek) o godz. 16.00 w sali nr 318. Zaj?cia w wymiarze 3 godzin poprowadzi doradca edukacji wczesnoszkolnej Teresa Kusak. Zg?osze? dokonywa? prosz?  drog? elektroniczn? na formularzu ze strony CKPiDN:

 

ZAPISY NA SZKOLENIA/ZG?OSZENIA DLA NAUCZYCIELI/INNE

 

Zapraszamy!


Kierownik wycieczek szkolnych Zapraszam osoby zg?oszone, na szkolenie "Kierownik wycieczek szkolnych", które rozpocznie si? w czwartek 2 czerwca 2011 roku o godzinie 15.30 > > >


Harmonogram szkolenia "Kierownik wycieczek szkolnych":

 

Data

Dzie?

Godziny

Sala

Liczba godzin

Prowadz?cy

2 VI 2010

czwartek

15.30 – 18.30

318

4

Bogumi?a Dziekan - G?bka

4 VI 2010

sobota

9.00 – 14.00

318

6

Bogumi?a Dziekan - G?bka

 

Op?at? za szkolenie mo?na ui?ci? w kasie CKPiDN (pok. 206) w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30. Osoby za które op?at? b?dzie uiszcza? placówka (pracodawca) prosz? o przes?anie mailem danych do faktury: anna.mikula@ckp.edu.pl

 

Jednocze?nie informuj? zainteresowanych Pa?stwa, ?e na kursy "Kierownik placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" oraz "Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" nie ma na dzie? dzisiejszy wystarczaj?cej liczby zg?osze? aby je uruchomi?.


Konferencja „Uniwersytet Wirtualny. Model, narz?dzia, praktyka" Uniwersytet Warszawski w dniach 20-22 czerwca zaprasza na XI konferencj? Uniwersytetu Wirtualnego. Konferencja podejmie najwa?niejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach > > >


Uniwersytet Warszawski w dniach 20-22 czerwca zaprasza na XI konferencj? Uniwersytetu Wirtualnego. Konferencja podejmie najwa?niejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach.

 

W szczególno?ci b?d? to:

 • nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na ?wiecie,
 • socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kszta?cenia na odleg?o??,
 • e-nauczanie w szko?ach i uczelniach wy?szych,
 • e-nauczanie w kszta?ceniu ustawicznym i w szkoleniu pracowników,
 • e-edukacja w kszta?ceniu osób niepe?nosprawnych,
 • kszta?cenie w zakresie e-edukacji,
 • kryteria jako?ci e-edukacji,
 • metodyka nauczania przez Internet konkretnych przedmiotów,
 • nowoczesne portale edukacyjne,
 • zastosowania Internetu i multimediów w edukacji,
 • u?ycie oprogramowania spo?eczno?ciowego w e-edukacji,
 • rozwi?zania informatyczne wspomagaj?ce e-edukacj?,
 • laboratoria wirtualne,
 • platforma e-nauczania Moodle - wykorzystanie i administracja.

 

Wi?cej informacji na stronie http://www.come.uw.edu.pl/vu2011

 

oraz na stronie KOWEZIU: http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=news&cont=tresc&n=534

 

W ramach XI Konferencji „Uniwersytet Wirtualny. Model, narz?dzia, praktyka" organizowany jest konkurs wiedzy o Uniwersytecie Warszawskim. Udzia? w nim mog? wzi?? wszyscy zarejestrowani uczestnicy Konferencji. Nagrod? g?ówn? jest iPod Shuffle. Konkurs trwa od 5 maja do 21 czerwca do godziny 23:55.

 

Aby wzi?? udzia? w konkursie, nale?y za?o?y? konto na platformie edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego (http://kampus.uw.edu.pl) i zapisa? si? na kurs „Uniwersytet Warszawski wczoraj i dzi?", dost?pny pod adresem http://moodle.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=2761. Przy zapisie nale?y poda? klucz dost?pu: „Uniwersytet". W ostatnim module kursu znajduje si? quiz zawieraj?cy pytania konkursowe, dotycz?ce historii Uniwersytetu. Osobom, które uzyskaj? najwy?szy wynik w najkrótszym czasie, przyznane zostan? nagrody, których uroczyste wr?czenie odb?dzie si? ostatniego dnia Konferencji.

 


Ewaluacja - szkolenia dla dyrektorów Zapraszamy dyrektorów szkó? i placówek edukacyjnych na wiosenn? edycj? szkolenia „Ewaluacja jako narz?dzie uczenia si? ludzi i rozwoju szko?y/placówki edukacyjnej” > > >


Szkolenia s? prowadzone przez Er? Ewaluacji – partnera O?rodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Jagiello?skiego – w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?cipracy szko?y etap III".

 

Szczegó?y na stronach Podkarpackiego Kuratora O?wiaty - kliknij tutaj >>>


Metody aktywizuj?ce  http://null Osoby, które si? zg?osi?y, zapraszamy na szkolenie "Metody aktywizuj?ce - cz. I - metody rozwijaj?ce my?lenie", które odb?dzie si? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, w dniu 19 maja 2011 roku o godz. 16.00 w sali 318Autoprezentacja dorobku zawodowego nauczyciela  http://null Osoby zg?oszone zapraszamy na szkolenie "Autoprezentacja dorobku zawodowego nauczyciela ubiegaj?cego si? o awans zawodowy", które odb?dzie si? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, w dniu 18 maja 2011 roku o godz. 14.00 w sali 318.Przedszkolaki w CKPiDN Dzisiaj dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Mielcu, odwiedzi?y jedn? z naszych pracowni komputerowych. Dzieci u?yczy?y swoich g?osów do nagrania multimedialnej bajki >>>


 

W nagraniu bajek uczestniczy?y równie? dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 12 im. M. Konopnickiej (5 i 6-cio latki), który nagra?y wiersz "Nasze kwiaty" autorstwa patronki przedszkola oraz "Kaczk? dziwaczk?" Jana Brzechwy, ilustrowane w?asnymi pracami plastycznymi.

 

Wszystkie Przedszkola zainteresowane wspó?prac? w przygotowywaniu multimedialnych bajek, prosimy o kontakt z doradc? metodycznym wychowania przedszkolnego - Beat? Wrzesie? - e-mail: wrzesniowie@op.pl

 

 

 

Bajki mog? przygotowywa? równie? dzieci ze szkó? podstawowych (edukacja wczesnoszkolna) - kontakt w tej sprawie - doradca metodyczny Teresa Kusak - e-mail: t.kusak@interia.pl

 

 Serdecznie zapraszamy!


Szkolenie dla nauczycieli j?zyka polskiego http://null Zapraszamy na II cz??? szkole? skierowanych do nauczycieli j?zyka polskiego zainteresowanych e - podr?cznikami i e- nauczaniem. 12. 05. 2011r. o godzinie 15.00 w Gimnazjum nr 3 (ul. Ta?skiego 3) wydawnictwo WSiP zaprezentuje multimedialne podr?czniki i metody pracy z ich wykorzystaniem.Bezp?atne warsztaty metodyczne Stowarzyszenie Talent jako organizator pilota?owej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w latach 2010-2013, realizowanej w ramach projektu Opracowanie i wdro?enie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, zaprasza nauczycieli informatyki, matematyki i fizyki ze szkó? gimnazjalnych na bezp?atne warsztaty dydaktyczno-metodyczne > > >


Miejsce realizacji warsztatów:

 

O?rodek Szkoleniowo - Sportowy "Delfin"

ul. Lipowa 3

84-100 Puck,

 

 

Organizator zapewnia:

•bezp?atne wy?ywienie i zakwaterowanie,

•pokrycie kosztów przejazdu (II klasa PKP poci?gi po?pieszne i osobowe lub PKS),

wy??cznie po okazaniu rachunku lub faktury VAT wystawionych na dane:

Stowarzyszenie TALENT

ul. Bosma?ska 28A/1,

81-116 Gdynia

NIP: 958 150 89 79

•ubezpieczenie,

•zaj?cia prowadzone przez wykwalifikowan? kadr?,

•materia?y dydaktyczne,

•za?wiadczenie o udziale w warsztatach.

 

Program warsztatów i szczegó?owe informacje o rekrutacji - kliknij tutaj.


?yczenia ?wi?teczne  http://null Najserdeczniejsze ?yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t Wielkiej Nocy, a tak?e odpoczynku w rodzinnym gronie ?ycz? Dyrekcja, pracownicy i doradcy metodyczni CKPiDN w Mielcu.Czas wycieczek Zapraszamy na kursy "Kierownik wycieczek szkolnych i obozów w?drownych, "Kierownik placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" oraz "Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" >>>


 

Szczegó?y oferty:

 

 

 Kierownik wycieczek szkolnych

10 godzin

kurs

po zebraniu grupy

80 z?

 Kierownik placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y

10 godzin

kurs

po zebraniu grupy

80 z?

 Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y

36 godzin

kurs

po zebraniu grupy

288 z?

 

 

Na kurs "Kierownik wycieczek szkolnych" pozosta?o 6 miejsc - decyduje kolejno?? zg?oszenia.

 

 

Na szkolenia mo?na zapisywa? si? poprzez formularz na naszej stronie interetowej w dziale NAUCZYCIELE/ZAPISY NA SZKOLENIA

 

Serdecznie zapraszamy!!!


Uczniowie z zaburzeniami zachowania Rozwi?zywanie problemów zwi?zanych z zaburzonymi zachowaniami uczniów stanowi wyzwanie dla wielu szkó?. Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE udost?pnia Pa?stwu materia? o charakterze informacyjnym > > >


 

Materia? jest uzupe?nieniem do projektu Uczniowie z zaburzeniami zachowania. Wspó?praca w budowaniu strategii pomocy.

 

Materia? do pobrania i wi?cej informacji o projekcie na stronach ORE - kliknij tutaj > > >


Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie 27 kwietnia 2011 r. o godz. 16.00 w CKPiDN w Mielcu > > >


 

Zapraszamy Dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie 27 kwietnia 2011 r. o godz. 16.00 w CKPiDN w Mielcu sala 315.

 

Wyk?ad z prezentacj? przeprowadzi Beata Wrzesie? – doradca metodyczny z wychowania przedszkolnego.

 

Zg?oszenia (imi?, nazwisko, przedszkole) prosimy przesy?a? na adres: wrzesniowie@op.pl

 

 


Ozdoby z filcu 14 maja odb?d? si? w CKPiDN warsztaty wytwarznia ozdób w filcu. >>>


Ozdoby z filcu

 

Organizatorzy:  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Termin: 14 maja 2011 r. godz. 9.00

 

Uczestnicy: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich poziomów edukacyjnych z Powiatu Mieleckiego

 

 

Tre?ci:

 • Historia wytwarzania wyrobów z filcu
 • omówienie technik na przyk?adach
 • pokaz wykonania ozdób z filcu technik? na mokro i na sucho

 

Liczba godzin: 8

 

Koszt szkolenia: 80 z? (w tym koszt materia?ów)

 

Prowadz?cy: Ma?gorzata Wiech

 

Zg?oszenie na szkolenie >>>


XI Biesiada Matematyczna 11 kwietnia 2011 r. w auli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu odby?a si? XI Biesiada Matematyczna pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. Wzi??o w niej udzia? oko?o 130 maturzystów ze wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych naszego powiatu. By?a to reprezentacja wszystkich tegorocznych maturzystów z terenu powiatu mieleckiego, którzy w tym roku, po raz drugi od ponad 25 lat, b?d? zdawa? na maturze matematyk? jako przedmiot obowi?zkowy. >>>


Sponsorami  ca?ej imprezy byli: Mielecka Szko?a Biznesu, Reg Benz MKS Sp. z o.o. w Mielcu, Starostwo Powiatowe w Mielcu, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i  Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Zarz?d Oddzia?u ZNP w Mielcu, piekarnia „Taran s.c.” oraz Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu.

G?ównym celem Biesiady by?o mi?e sp?dzenie popo?udnia z matematyk?. Dodatkowo ka?dy uczestnik mia? mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w losowaniu nagród, w tym nagrody g?ównej, któr? by? aparat fotograficzny.

W?ród zaproszonych go?ci, którzy zaszczycili Biesiad? swoj? obecno?ci? znale?li si? mi?dzy innymi: Andrzej Bry?a – wicestarosta powiatu mieleckiego, Zdzis?aw Nowakowski – dyrektor CKPiDN w Mielcu, Anna Butryn – zast?pca dyrektora CKPiDN w Mielcu, Jan My?liwiec – dyrektor Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu, Danuta Zdonek – przedstawicielka CKPiDN w Mielcu, specjalista ds. kszta?cenia nauczycieli oraz nauczyciele matematyki wszystkich mieleckich szkó? ponadgimnazjalnych .

Pomys?odawca i g?ówny organizator – Stanis?aw Rajda – doradca metodyczny z matematyki oraz jednocze?nie nauczyciel Zespo?u Szkó? Technicznych zadba? o stron? organizacyjn? i pozyskanie sponsorów. Zadania dla uczestników przygotowali nauczyciele II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu. W trakcie rozwi?zywania zada? przez uczniów rad? i pomoc? s?u?yli wszyscy nauczyciele matematyki przybyli na Biesiad? Matematyczn?.

Atmosfer? pracy uprzyjemnili swoimi artystycznymi wyst?pami uczniowie ZST i innych szkó? mieleckich: zespó? muzyczny „Ekspedycja” i Kasia Betlej zaprezentowali imponuj?ce umiej?tno?ci wokalne, podziw publiczno?ci wzbudzili tancerze: Ola Skoczek i Jarek Mysona oraz karatecy: Marcin Jemio?o i Klaudia Hul, aplauz publiczno?ci zyska? wyst?p kabaretu „Brazers”

Kalorie stracone podczas intensywnego wysi?ku umys?owego pomagali uzupe?nia? uczniowie Technikum Gastronomicznego, którzy pod kierunkiem swoich nauczycielek – Bo?eny Zborowskiej i Marii Loc, przygotowali drobny pocz?stunek oraz kaw?, herbat?, napoje ch?odz?ce, owoce, ciastka. Nad sprawnym przebiegiem ca?ej imprezy czuwa?y dziewcz?ta z klasy 1DL III Liceum Ogólnokszta?c?cego

Punktem kulminacyjnym Biesiady by?o losowanie w?ród wszystkich uczestników prawie 40 nagród rzeczowych. G?ówn? nagrod? stanowi? aparat fotograficzny, za? w?ród nagród by?y równie? kalkulatory, odtwarzacze MP4, odtwarzacz dvd oraz nawigacja samochodowa.

Wi?kszo?? uczestników XI Biesiady Matematycznej wyra?a?o pogl?d, ?e szkoda, i? taka impreza odbywa si? tylko raz i to na zako?czenie nauki w szkole. Zapytani o wra?enia odpowiadali, ?e gdyby mogli uczestniczy? w niej jeszcze raz, na pewno powtórnie zasiedliby w auli Zespo?u Szkó? Technicznych.


Spotkanie przewodnicz?cych Spotkanie przewodnicz?cych zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej odb?dzie si? 11 kwietnia (poniedzia?ek) o godz. 16.00 w sali nr 318. Spotkanie poprowadzi doradca metodyczny Teresa Kusak.


 

Spotkanie przewodnicz?cych zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej odb?dzie si? 11 kwietnia (poniedzia?ek) o godz. 16.00 w sali nr 318.

 

Spotkanie poprowadzi doradca metodyczny Teresa Kusak.

 

Serdecznie zapraszamy!


Science Education European Platform Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr O?wiatowych zaprasza na stron? internetow? projektu SEEP (Science Education European Platform) - Europejskiej Sieci Edukacji w Zakresie Nauczania Przedmiotów ?cis?ych.


 

Projekt wspó?finansowany jest przez Uni? Europejsk? w ramach Programu Comenius i skierowany jest do nauczycieli szkó? gimnazjalnych.

 

Na stronie internetowej znajduj? si? m.in. scenariusze lekcji, publikacje materia?ów dydaktycznych, informacje o ciekawych wydarzeniach.

 

Szczegó?ych na stronach KOWEZIU - kliknij tutaj.


In vitro czy naprotechnologia? Serdecznie zapraszamy na warsztaty wielkopostne >>>


Przypominam, ?e warsztaty wielkopostne dla katechetów ?wieckich i sióstr zakonnych z rejonu mieleckiego odb?d? si? w najbli?sz? sobot? - 26 marca, w budynku katechetycznym Parafii ?w. Mateusza w Mielcu, ul. b?. ks. Romana Sitki 4. Rozpocz?cie o godzinie 9:00 w sali nr 2.

 

Temat warsztatów: In vitro czy naprotechnologia?

 

Prelegenci:

 • Ks. dr Jacek Siewiora (wizytator nauki religii z Wydzia?u Katechetycznego w Tarnowie)
 • Mgr Barbara Siedlarz (pracownik Poradni Rodzinnej w Tarnowie)
 • Mgr Maria M?czarowska (pracownik Poradni Rodzinnej w Tarnowie)

 

Szcz??? Bo?e,

Ks. W?adys?aw Burek


Bezp?atne szkolenia dla nauczycieli Uniwesytet Rzeszowski zaprasza nauczycieli, pedagogów i wychowawców na bezp?atne specjalistyczne szkolenia organizowane w ramach projektu "Budowa potencja?u dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim" >>>


Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

W okresie do kwietnia do czerwca organizowane s? nast?puj?ce kursy:

- Autoprezentacja i wyst?pienia publiczne w placówkach o?wiatowo-wychowawczych

- Zarz?dzanie czasem w szko?ach i placówkach o?wiatowych

- Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym zagro?onym niepe?nosprawno?ci? i niepe?nosprawnym

- Dysleksja – przyczyny, diagnoza, terapia

- Praca socjalna i kuratorska w ?rodowisku i rodzinie

- Rozwi?zywanie konfliktów w szkole- Realizacja doradztwa zawodowego w o?rodkach pomocy spo?ecznej i szkole

- Kurs wychowawcy klasy - organizacja pracy, doskonalenie i rozwój kompetencji

- Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w turystyce

- Archeologiczne dziedzictwo kulturowe regionu

- Praktyczne zastosowanie statystyki w edukacji.

 

Organiztor zapewnia:

 

- podr?czniki,

- materia?y szkoleniowe i dydaktyczne,

- wy?ywienie w czasie zaj??,

- nocleg dla osób spoza Rzeszowa. 

 

Osoby zainteresowane udzia?em w kursach proszone s? o zapoznanie si? z regulaminem, terminem rekrutacji oraz wymaganymi dokumentami na stronie: http://potencjalur.univ.rzeszow.pl/uoku.html


Dyrektor jako lider zmian  Pracownia Rozwoju Kadr Zarz?dzaj?cych przedstawia seri? artyku?ów adresowanych do dyrektorów szkó? i placówek pt. „Dyrektor jako lider zmian organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”. > > >


 

W artyku?ach znale?? mo?na m.in. opis mechanizmów wprowadzania zmiany, prezentacje sprawdzonych rozwi?za? organizacyjnych funkcjonuj?cych w opisywanych szko?ach oraz propozycje nowych sposobów dzia?ania.

 

Artyku?y dost?pne s? na stornach ORE - aby przej?c kliknij tutaj > > >


Weso?e ta?ce na ró?ne okazje  S? jeszcze wolne miejsca na szkolenie "Weso?e ta?ce na ró?ne okazje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej" > > >


 

Warsztaty trwaj? 16 godzin i s? zaplanowane w dniach 9 i 10 kwietnia 2011 roku (od godz. 9.00), ich koszt to 150 z?.

 

Na warsztaty mo?na zapisywa? si? poprzez formularz na naszej stronie internetowej: NAUCZYCIELE/ZAPISY NA SZKOLENIA.

 

Serdecznie zapraszamy!


Ogólnopolskie warsztaty GIS dla nauczycieli Jeszcze tylko do 11 marca mo?na zapisywa? si? na warsztaty GIS w szkole organizowane przez Centrum Informacji o ?rodowisku UNEP/GRID-Warszawa. Warsztaty przeznaczone s? dla nauczycieli biologii i geografii ucz?cych w szko?ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych > > >


Dwudniowa sesja szkoleniowa odb?dzie si? 22 i 23 marca 2011 r. w Warszawie. Jej uczestnicy b?d? mogli dowiedzie? si? , czym jest geoinformacja i w jaki sposób mo?na j? zastosowa? podczas  szkolnych lekcji. Poznaj?c oprogramowanie GIS (Systemy Informacji Przestrzennej) otrzymaj? praktyczn? wiedz? w zakresie  innowacyjnych i atrakcyjnych dla uczniów metod poznawania i badania otaczaj?cej ich przyrody. Program warsztatów przewiduje tak?e omówienie aplikacji mapowych oraz geoportali, b?d?cych nowoczesnym ?ród?em informacji o ?rodowisku naturalnym. Praktyczne ?wiczenia z wykorzystaniem odbiorników GPS poka??, jak pozyskiwa? dane w terenie - dostarcz? narz?dzi i pomys?ów na ciekawe zaj?cia z uczniami poza murami szko?y.

 

Ka?dy z uczestników otrzyma  pakiet  materia?ów warsztatowych zawieraj?cy m.in.: scenariusze zaj?? z elementami ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) i GIS, które powsta?y w wyniku wspó?pracy nauczycieli i doradców przedmiotowo-metodycznych oraz ekspertów GIS z Polski i Norwegii (tworz?cych Grup? Robocz? EduGIS). Uczestnicy zapoznaj? si? tak?e z portalem EduGIS (www.edugis.pl ) oraz kursem e-Learning i baz? przydatnych stron internetowych z narz?dziami  i danymi geoinformacyjnymi.

 

Spotkanie polskich nauczycieli i metodyków z norweskimi kolegami by?o niezwykle inspiruj?cym do?wiadczeniem. Umo?liwi?o porównanie metod nauczania w obu krajach. Wiedz? zdobyt? w ten sposób chcemy przekaza? podczas naszych szkole?. Mamy nadziej?, ?e nauczyciele, z którymi spotkamy si? na marcowych warsztatach wykorzystaj? zdobyte wiadomo?ci w praktyce. Jako liderzy  i innowatorzy  b?d? tak?e mogli dzieli? si? nimi i rozszerza? zastosowanie nowoczesnych technik nauczania w swoich ?rodowiskach – mówi Monika Rusztecka, koordynator projektu (Centrum UNEP/GRID-Warszawa).

 

Zaproszenie na warsztaty skierowane jest do nauczycieli z ca?ej Polski. Organizatorzy zwracaj? koszt dojazdu i noclegu.

 

Szczegó?owe informacje oraz formularz rejestracyjny dost?pne s? na stronie internetowej  www.edugis.pl  

 

Osoba do kontaktu  jest El?bieta Wo?oszy?ska ela@gridw.pl .

 


Czasopismo internetowe Trendy Ukaza? si? pierwszy w tym roku numer kwartalnika internetowego Trendy przygotowywanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji >>>


 

Marcowe wydanie po?wi?cone jest odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnie? uczniów. Zach?camy do lektury - aby przej?? kliknij tutaj > > >

 


Lider edukacji zawodowej  Departament Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej przypomina, ?e 29 kwietnia mija termin sk?adania zg?osze? w ogólnopolskim konkursie „Lider edukacji zawodowej" > > >


 

G?ównym celem konkursu, skierowanego do szkó? prowadz?cych kszta?cenie w zawodach, jest wy?onienie i promocja szkó? osi?gaj?cych wysok? jako?? i efektywno?? kszta?cenia zawodowego

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu systemowego realizowanego w ramach PO KL Szko?a zawodowa szko?? pozytywnego wyboru.

 

Wi?cej na stronach MEN - kliknij tutaj > > >


Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli Pracownia Rozwoju Zawodowego Nauczycieli ORE zaprasza do udzia?u w szkoleniu Rozwi?zywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem negocjacji i mediacji, realizowanego w ramach dzia?a? s?u??cych rozwojowi zawodowemu nauczycieli w obszarze rozwi?zywania szkolnych problemów > > >


Wi?cej informacji na stronach ORE - kliknij tutaj > > >


Programy nauczania Od dnia 1 marca 2011 r. KOWEZiU udost?pnia w wersji elektronicznej przedmiotowe programy nauczania dla zawodów, zatwierdzonych przez ministra edukacji w latach 1995- 2009 > > >


W repozytorium znajduj? si? równie? przyk?adowe programy nauczania, opracowane w Wydziale Rozwoju Programów, dla nowych zawodów wprowadzonych do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 r., a tak?e programy nauczania, których tre?ci kszta?cenia wymaga?y aktualizacji.

 

Wszystkie programy nauczania mo?na pobra? bezp?atnie ze strony KOWEZIU - kliknij tutaj > > >

 


Ryzyko dysleksji - warsztaty S? jeszcze wolne miejsca na warsztaty "Symptomy ryzyka dysleksji u uczniów edukacji wczesnoszkolnej - rozpoznawanie i indywidualizacja pracy" > > >


 

Warsztaty odb?d? si? 1 marca 2011 roku o godz. 15.30 w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Poprowadzi je doradca metodyczny edukacji wczesnoszkonej - Teresa Kusak.

 

Koszt 4-ro godzinnych warsztatów to 24 z?. Op?aty mo?na uiszcza? do dnia poprzedzaj?cego termin szkolenia w pokoju 206 w godz. 8.00 - 15.00.

 

Aby zg?osi? si? na warsztaty nale?y wype?ni? formularz na naszej stronie internetowej w dziale NAUCZYCIELE / ZAPISY NA SZKOLENIA

 

Serdecznie zapraszamy!


Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich Marsza?ek Województwa Podkarpackiego zaprasza wszystkie szko?y ponadgimnazjalne z terenu regionu do udzia?u w II edycji Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim > > >


 

Tematyka konkursu obejmuje nast?puj?ce bloki tematyczne:

 

1. Polityka spójno?ci i jej instrumenty finansowe - definicja i rodzaje Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.

2. Narodowa Strategia Spójno?ci- za?o?enia i cele.

3. Programy Operacyjne – ich rodzaje, przeznaczenie.

4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – cel g?ówny, cele szczegó?owe, osie priorytetowe.

 

 Szko?a, która wyrazi ch?? uczestnictwa w Konkursie, proszona jest o wype?nienie karty zg?oszenia uczestnictwa i jej przes?anie do 28 marca 2011 r. na adres: m.zmuda@podkarpackie.pl.

 

Etap szkolny odb?dzie si? 15 kwietnia br. i b?dzie polega? na wype?nieniu testu wyboru.

 

Etap wojewódzki odb?dzie si? 29 kwietnia br. w Rzeszowie.

 

Do konkursu zakwalifikuje si? maksymalnie 50 uczestników, których zg?oszenia dotr? w pierwszej kolejno?ci.

 

 

Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymaj? dyplomy oraz materia?y edukacyjne i promocyjne dotycz?ce Funduszy Europejskich.Zwyci?zcy i szko?y, w których ucz? si? laureaci konkursu otrzymaj? atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Szczegó?owe informacje nt. konkursu zawarte s? w za??czonym regulaminie oraz na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.

 


"Edukacja mechatroniczna"  W dniach 3 i 4 marca 2011 r. w ?ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta?cenia Praktycznego w ?odzi, ul. Kopci?skiego 29 odb?dzie si? Ogólnopolska Konferencja pt.: "Edukacja mechatroniczna w kontek?cie nowych podstaw programowych i osi?ganych efektów uczenia si?" > > >


 

Wi?cej informacji o konferencji na stronach KOWEZIU - kliknij tutaj... > > >


Konferencja dla nauczycieli matematyki 22 lutego br. w CKPiDN odb?dzie si? konferencja "Nowy typ zada? maturalnych z matematyki" >>>


Nowy typ zada? maturalnych z matematyki

 

 

Organizatorzy:  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Termin: 22 lutego 2011 r. godz. 14.30

Miejsce: Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

s. 204

 

Uczestnicy: nauczyciele matematyki szkó? ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego

Tre?ci:

 • Umiej?tno?ci matematyczne naszych maturzystów. Próbna matura-listopad 2010-Podsumowanie
 • Nowy typ zada? maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym
 • Spotkanie z przedstawicielem Oficyny Edukacyjnej - Krzysztof Pazdro

Liczba godzin: 2

Koszt szkolenia: bezp?atnie

Prowadz?cy: Stanis?aw Rajda – doradca metodyczny z matematyki

 

Zapisy na miejscu w dniu konferencji


Spotkanie zespo?ów edukacji wczesnoszkolnej Zapraszamy przewodnicz?cych zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej na spotkanie, którego przedmiotem b?dzie analiza zestawów zada? konkursowych > > >


 

Spotkanie odb?dzie si? w CKPiDN w Mielcu 22 lutego 2011 roku (wtorek) o godz. 16.00.

 

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolenj

Teresa Kusak


Szkolenia rad pedagogicznych Zapraszamy na szkolenia rad pedagogicznych nt. Podniesienie efektywno?ci kszta?cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi >>>


Podniesienie efektywno?ci kszta?cenia uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Organizatorzy:  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Termin: do ustalenia ze szko??

 

Uczestnicy: rada pedagogiczna w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Mieleckiego

 

 

Przedszkola, szko?y podstawowe

Tre?ci:

 • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej
 • Nowe regulacje prawne w obszarze kszta?cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Sk?ad i model pracy Zespo?ów
 • Zalecenia do realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych (IPET)
 • Za?o?enie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb(KIP)
 • Formu?owanie Planu Dzia?a? Wspieraj?cych (PDW)

 

Gimnazja, szko?y ponadgimnazjalne

Tre?ci:

 • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej
 • Nowe regulacje prawne w obszarze kszta?cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Sk?ad i model pracy Zespo?ów
 • Zalecenia do realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych (IPET)
 • Za?o?enie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb(KIP)
 • Formu?owanie Planu Dzia?a? Wspieraj?cych(PDW)
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Liczba godzin: 4

Koszt szkolenia: 400 z?

Prowadz?cy: Zofia Radwa?ska i Krystyna Florek - Liderzy Zmian w obszarze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Zg?oszenie na szkolenie >>>


Jak przygotowa? kurs on-line na platformie Moodle Wydzia? Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU zaprasza nauczycieli do udzia?u w drugiej edycji kursu doskonal?cego „Jak przygotowa? kurs on-line na platformie Moodle” realizowanego w trybie na odleg?o?? > > >


Kurs skierowany jest do nauczycieli z publicznych centrów kszta?cenia ustawicznego, centrów kszta?cenia praktycznego oraz szkó? dla doros?ych.

 

Czytaj wi?cej >>>


Warsztaty dla u?ytkowników platformy Moodle Zapraszamy nauczycieli na warsztaty: HotPatatoes - program do opracowywania interaktywnych i samooceniajacych si? zada? >>>


HotPatatoes – program do opracowywania interaktywnych i samooceniaj?cych si? zada? (np. krzy?ówki, testy itd.) do wykorzystania na platformie Moodle i stronach www

 

 

Organizatorzy:  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Termin: termin zostanie podany po zebraniu grupy

Miejsce: Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Uczestnicy: u?ytkownicy platformy Moodle

Tre?ci:

 • Poznanie zasad opracowywania interaktywnych materia?ów dydaktycznych i sposoby ich wykorzystania
 • Poznanie wad i zalet zdalnych materia?ów dydaktycznych
 • Opracowanie interaktywnych Krzy?ówek, Zada? z luk?, Dopasowanek.
 • Modyfikacja wygl?du
 • Tworzenie samooceniaj?cych si? sk?adowych na platformie Moodle

 

Liczba godzin: 8

Koszt szkolenia: 48 z?

Prowadz?cy: Artur Bodziony

 

Oferta nie dotyczy uczestników projektu "Kreatywna szko?a ..." - uczestnicz? oni w nieodp?atnych warsztatach w ramach projektu.

 

Zg?oszenia na szkolenia >>>


Projekt dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych Na stronach Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie mo?na znale?? informacje na temat projektu dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych > > >


Wi?cej na stronie projektuv - kliknij tutaj > > >


MEN zaprasza do udzia?u w XVII Sesji Sejmu Dzieci i M?odzie?y  Ju? siedemnasty raz Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Kancelari? Sejmu oraz partnerami spo?ecznymi organizuje sesj? Sejmu Dzieci i M?odzie?y. Tegoroczne obrady odb?d? si? tradycyjnie 1 czerwca, podczas obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Dziecka. Tym razem tematem sesji b?dzie Wolontariat na rzecz aktywno?ci > > >


 

Wi?cej informacji na stronach MEN - aby przej?? kliknij tutaj > > >


Dla nauczycieli - bibliotekarzy PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rzeszowie serdecznie zaprasza nauczycieli oraz bibliotekarzy szkolnych na warsztaty metodyczne: ”Elektroniczne ?ród?a informacji w pracy nauczyciela” > > >


 

Wi?cej informacji na stronie Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie - kliknij tutaj >>>


Dla nauczycieli j?zyka niemieckiego O?rodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli j?zyka niemieckiego na seminaria zwi?zane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu j?zyka niemieckiego >>>


Pracownia Edukacji J?zykowej ORE oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszaj? konsultantów, doradców metodycznych i nauczycieli  na seminarium "Web Quest i nowe technologie w nauczaniu j?zyka niemieckiego", które odb?dzie si? w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 11-13 marca 2011 r. - wi?cej - kliknij tutaj > > >

 

 

Pracownia Edukacji J?zykowej ORE wraz z Instytutem Goethego w Krakowie zapraszaj? nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i nauczycieli j?zyka niemieckiego do udzia?u w seminarium: Doskonalenie sprawno?ci czytania i kreatywnego pisania z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle na lekcji j?zyka niemieckiego. Seminarium odb?dzie si? w dniach 4-6 marca 2011 w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku - wi?cej - kliknij tutaj > > >

 

 


Programy nauczania KOWEZIU udost?pni? zaktualizowan? publikacj? "Czym si? kierowa? podczas doboru, dopuszczania, modernizacji i konstruowania programów nauczania". Na 116 stronach znajduj? si? podstawowe informacje, jakimi powinny dysponowa? osoby zajmuj?ce si? wyborem, dopuszczaniem i modyfikacj? programów nauczania > > >


 

Wi?cej informacji na stronach KOWEZIU - aby przej?? kliknij tutaj >>>


Sze?ciolatek w szkole Pracownia Rozwoju Szkó? i Placówek ORE w ramach kontynuacji programu Sze?ciolatek w szkole, zaprasza na seminarium nt. „Konstruowanie i modyfikowanie programów wychowania przedszkolnego”, które odb?dzie si? w dniach 16-17 marca br. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku > > >


Wi?cej informacji na stronach ORE - kliknij tutaj >>>


Informacja o projekcie Firma Young Digital Planet SA. realizuje projekt „e-podr?cznik – przysz?o?? szko?y zaczyna si? dzi?…” skierowany do nauczycieli matematyki i uczniów klas pierwszych szkó? ponadgimnazjalnych > > >


Zapisy (do 18 lutego 2011) oraz wi?cej informacji znajduje si? na stronie internetowej projektu - aby przej?? kliknij tutaj >>>


Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W Ministerstwie Edukacji Narodowej zosta? opracowany nowy poradnik "Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i m?odzie?y. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szko?y i placówki" > > >


Poradnik opisuje nowe zadania do realizacji dla dyrektorów przedszkoli, szkó? i placówek w ?wietle regulacji prawnych podpisanych przez Ministra Edukacji Narodowej 17.11.2010 r.

 

Aby pobra? poradnik - kliknij tutaj > > >


Konkurs dla nauczycieli Na stronie internetowej Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie ukaza?? si? informacja dotycz?ca konkursu dla nauczycieli organizowanego przez Wy?sz? Szko?? Europejsk? im. Ks. Józefa Tischnera > > >


Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie innowacyjnych scenariuszy lekcji, gier strategicznych lub pomys?ów na filmy itp., które b?d? mog?y by? wykorzystane w nowoczesnym nauczaniu matematyki, informatyki i przedsi?biorczo?ci w polskich gimnazjach i szko?ach ponagimnazjalnych.

 

Autorzy najlepszych prac zostan? wyró?nieni nagrodami pieni??nymi o warto?ci nawet 3000 z?. Najlepsze i najciekawsze koncepcje zostan? zaprezentowane w Internecie.

 

Wi?cej informacji znajduje si? na stornie interetowej projektu - kliknij tutaj > > >

 

 


Szkolenie ORE O?rodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, zainteresowanych nauczycieli na szkolenie "Edukacja prawna w szkole - Prawa konsumenta", które odb?dzie si? w dniach 9 - 11 marca 2011 r > > >


 

Wi?cej informacji o szkoleniu na stronach O?rodka Rozwoju Edukacji - kliknij tutaj >>>


Matematyka - reaktywacja Na stronie internetowej Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie, ukaza?a si? informacja dotycz?ca projektu edukacyjnego dla szkó? ponadgimnazjalnych, prowadzonego przez Politechnik? Wroc?awsk? i zwi?zanego z przygotowaniem uczniów do matury z matematyki >>>


 

Mo?liwo?? zg?oszenia szko?y i wi?cej informacji o projekcie mo?na znale?? na stronie internetowej projektu - kliknij tutaj > > >


Ewaluacja pracy przedszkola S? jeszcze wolne miejsca na szkolenie "Ewaluacja wewn?trzna pracy przedszkola", które odb?dzie si? w najbli?szy wtorek - to jest 8 lutego 2011 > > >


Szkolenie odb?dzie si? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu o godz. 16.00. Prowadzi? je b?dzie Beata Wrzesie? - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Szkolenie jest bezp?atne, mo?na si? na nie zapisywa? poprzez formularz na stronie internetowej (NAUCZYCIELE/ZAPISY NA SZKOLENIA - aby si? zapisa? kliknij tutaj>>>).

 

Serdecznie zapraszamy!!!


Wyniki bada? PISA W „Gazecie Szkolnej” nr 50 z dnia 14 grudnia 2010 roku ukaza? si? artyku? dotycz?cy wyników bada? PISA (Programu Mi?dzynarodowej Oceny Umiej?tno?ci Uczniów – jednego z najwi?kszych bada? edukacyjnych na ?wiecie) > > >


PISA bada jak m?odzie?, pod koniec obowi?zkowego kszta?cenia w szkole, jest przygotowywana do dalszej kariery edukacyjnej i do wymaga? ryku pracy.

 

G?ówne dziedziny sprawdzanych umiej?tno?ci to czytanie i interpretacja, umiej?tno?ci matematyczne oraz umiej?tno?ci z zakresy rozumowania w  naukach przyrodniczych. Polska uczestniczy w badaniach od pocz?tku (tj. od 2000 roku). W roku 2009 znacz?co poprawi?a wyniki w czytaniu i naukach przyrodniczych, a  matematyka pozosta?a na dobrym poziomie w stosunku do innych krajów. W tej chwili odsetek uczniów osi?gaj?cych najs?absze wyniki w czytaniu i naukach przyrodniczych nale?y do najni?szych w Europie. Z perspektywy krajów Unii Europejskiej Polska zajmuje obecnie 5 miejsce w czytaniu, 7 miejsce w naukach przyrodniczych i 11 w matematyce. Kontrastuje to ze znacznie ni?sz? pozycj? gospodarcz? Polski, ni?szymi wydatkami na ucznia, ni?szymi wynagrodzeniami nauczycieli oraz z ni?szym poziomem wykszta?cenia rodziców.

 

Wi?cej na temat badania:

- Gazeta szkolna z 2010 r., nr 50 - kliknij tutaj >>>

- na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - kliknij tutaj >>>

- Raoport z bada? - kliknij tutaj >>>


Wymiana do?wiadcze? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli, a w szczególno?ci przewodnicz?cych zespo?ów humanistycznych, na pierwsze z cyklu spotka? w ramach wymiany do?widcze?, po?wi?cone realizacji projektów edukacyjnych > > >


 

Spotkanie odb?dzie si? w dniu 2 lutego 2011 roku o godz. 15.00 w Gimnazjum Nr 3 w Mielcu.

Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.

 

Doradca metodyczny j?zyka polskiego

Ma?gorzata Boraczy?ska


Wyniki ewaluacji zewn?trznej placówki W dniach od 05-10-2010 do 15-12-2010 zosta?a przeprowadzona ewaluacja zewn?trzna Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jako jednej z pierwszych placówek na Podkarpaciu >>>


Badaniem obj?to 54 klientów, 9 doradców metodycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorz?du lokalnego i partnerów o?rodka a tak?e obserwacje zaj?? oraz analiz? dokumentacji.

 

Ewaluacja przeprowadzona zosta?a przez zespó? wizytatorów ds. ewaluacji, w sk?ad którego weszli: Augustyn Jedruchów, Alicja Krzak i  Danuta Moskwa z Podkarpackiego Kuratorium O?wiaty

 

Na podstawie zebranych danych zosta? sporz?dzony raport, który obejmuje podstawowe obszary dzia?ania placówki: efekty dzia?alno?ci dydaktycznej i wychowawczej, procesy zachodz?ce w placówce, funkcjonowanie placówki w ?rodowisku lokalnym i zarz?dzanie placówk?.

 

 

 

  Raport ze szczegó?owymi wynikami ewaluacji dost?pny jest na stronie: http://www.npseo.pl/action/raports

 

 

 


Informator szkole? dla nauczycieli http://ckp.edu.pl/nauczyciele/informatory.html Zapraszamy do lektury nowego Informatora zawieraj?cego ofert? szkole? dla nauczycieli na II po?rocze roku szkolnego 2010/2011 >>>Ogólnopolski konkurs j?zyka polskiego  Zako?czy? si? I etap ogólnopolskiego konkursu j?zyka polskiego S?owo Daj? pod patronatem prof. Jana Miodka >>>


 Lista osób zakwalifikowanych di II etapu konkursu  

5 stycznia w CKPiDN o godz. 13 odb?dzie si? II etap - pisemny, po którym, 12 stycznia w CKPiDN o godz. 13 , nastapi ma?y fina? konkursu.

 

W za??czonym pliku znajduje si? lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Gratulujemy zwyci?zcom I etapu i zapraszamy.


?yczenia ?wi?teczne http://null Spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia, sp?dzonych w rodzinnym gronie oraz wszelkiej pomy?lno?ci w nadchodz?cym 2011 roku ?yczy Dyrekcja, pracownicy CKPiDN w Mielcu i doradcy metodyczni Powiatowego O?rodka Metodycznego.Konstruowanie narz?dzi ewaluacji http://null Wszystkich nauczycieli zapisanych na szkolenie "Konstruowanie narz?dzi ewaluacji wewn?trznej" informujemy, ?e odb?dzie si? ono w dniu 11 stycznia 2011 roku o godz. 14.00 w sali 210.


 

 


Wypalenie zawodowe http://null Zapraszamy na nieodp?atne seminarium "Czy mo?na wypali? si? w zawodzie nauczyciela?", które odb?dzie si? w dniu 7 grudnia 2010 roku o godz. 14.00 w sali 204 CKPiDN w Mielcu (zapisy za pomoc? formularza w dziale NAUCZYCIELE).Spotkanie przewodnicz?cych zespo?ów przedmiotowych  Zapraszamy na spotkanie przewodnicz?cych zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej dnia 14 grudnia o godz. 16:00 >>>


Zapraszamy na spotkanie przewodnicz?cych zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej dnia 14 grudnia o godz. 16:00.

 

Spotkanie poprowadzi doradca metodyczny Teresa Kusak.

 

Zapisy  >>>


Informacja dla katechetów Serdecznie zapraszamy katechetów ?wieckich i siostry zakonne z rejonu mieleckiego na konferencj? adwentow?, która odb?dzie si? 4 grudnia 2010 r. Rozpocz?cie o godz. 9.00 w Bazylice p.w. ?w. Mateusza w Mielcu >>>


 

W programie:

 

1. Msza ?wi?ta.

2. Konferencja I   W  komunii z Bogiem - we wspólnocie liturgicznej (ks. dr Czes?aw Noworolnik z Tarnowa)

3. Konferencja II  W komunii z Bogiem - w pos?udze katechetycznej (ks. dr Bogus?aw Po?e?, dyrektor Wydzia?u katechetycznego z Tarnowa)

4. Aktualno?ci katechetyczne i duszpasterskie.

 

 

Szcz??? Bo?e! Ks. W?adys?aw Burek - doradca metodyczny 


Techniki aktywizuj?ce my?lenie Zapraszamy zainteresownych nauczycieli na bezp?atne warsztaty "Techniki aktywizuj?ce my?lenie (TOC) na lekcjach wychowawczych i j?zyka polskiego>>>


 

Warsztaty odb?d? si? w dniu 7 grudnia (wtorek) 2010 roku o godz. 16.00 w sali 210 CKPiDN w Mielcu.

 

Prowadzenie warsztatów: Ma?gorzata Boraczy?ska - doradca metodyczny z j?zyka polskiego oraz Teresa Kusak - doradca meodyczny nauczania wczesnoszkolnego.

 

Na warsztaty mo?na zapiswya? si? za pomoc? formularza na naszej stronie internetowej w dziale NAUCZYCIELE/ZAPISY NA SZKOLENIA/PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Mnemotechniki w szkole Wielu uczniów nie opanowuje tre?ci nauczania w tradycyjny sposób. Mo?na im pomóc opanowa? wiedz?, pos?uguj?c si? sprawdzonymi technikami pami?ciowymi. Zapraszamy na warsztaty... >>>


Mnemotechniki a pomoc dzieciom z problemami szkolnymi - w dniu 02.12.2010 (czwartek) godz.16.00  odb?d? si? bezp?atne warsztaty z doradc? metodycznym Ma?gorzat? Boraczy?sk?.

 

Warsztaty dotycz? konkretnych sposobów nauczenia dziecka, np. cz??ci mowy, cz??ci zdania,  przypadków (z u?yciem rytmu i ruchu), zasad ortograficznych. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy odczuwaj? czasem bezsilno?? wobec ucznia, który nie umie si? uczy?.

 

Na warsztaty mo?na zapisywa? si? w dzile NAUCZYCIELE / ZAPISY NA SZKOLENIA / DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI.


Ewaluacja wewn?trzna http://null Zapraszamy nauczycieli którzy zg?osili si? na szkolenie "Ewaluacja wewn?trzna jako zespo?owe zadanie nauczycieli" do CKPiDN w dniu 17 listopada (?roda) 2010 roku o godz. 14.00. Jednocze?nie informujemy ?e na powy?sze szkolenie nie ma ju? wolnych miejsc.Dodatkowe konsulatcje w ramach projektu Wszystkich zainteresownych uczestników projektu "Kretywna szko?a to twórczy ucze? - Intrnet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym", zapraszamy na dodatkowe konsultacje które b?d? odbywa? si? w ka?dy czwartek (z wyj?tkiem dni ?wi?tecznych) w godzinach 16.30 - 18.00 >>>


Konsultacje prowadzi? b?dzie Anna Miku?a i Artur Bodziony.

 

Planujemy dy?urowa? w ka?dy czwartek, jednak prosimy o wcze?niejszy kontakt mailowy lub telefoniczny. Dodatkowo przygotowali?my zadanie w kursie "Aspekty techniczne i metodyczne e-kszta?cenia"  (w jednej z ostatnich pozycji) w którym mo?na dokona? zg?oszenia na konsulatcje:

 

Kliknij aby przej?? do zg?osze? >>>

 

 Serdecznie zapraszamy.

 

Konsulatcji udzielaj? równie? pracownicy CKPiDN w godzinach pracy:

 

- Anna Butryn - ?roda godzina 10.00 - 12.00 - s. 207

- Anna Miku?a - ?roda godzina 12.00 - 14.00 - s. 201

- Artur Bodziony - pi?tek godzina 8.30 - 10.30 - s. 209

 

 

 

 

 

 


Warsztaty dla nauczycieli Zapraszamy na warsztaty: "Symptomy ryzyka dysleksji u uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej - rozpoznawanie i sposoby indywidualizacji pracy" >>>


 

Warsztaty odb?d? si? w dniu 16 listopada 2010 roku o godzinie 16.00 w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Zaj?cia s? bezp?atne i poprowadzi je doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej - Teresa Kusak.

 

Na warsztaty mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na naszej stronie internetowej - w dziale NAUCZYCIELE / ZAPISY NA SZKOLENIA / PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE.

 

Serdecznie zapraszamy!


Dzie? Edukacji Narodowej http://null Serdeczne ?yczenia satysfakcji z pracy zawodowej i pomy?lno?ci w ?yciu prywatnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom o?wiaty sk?ada dyrekcja i pracownicy CKPiDN w Mielcu.Informator nr 29 http://ckp.edu.pl/nauczyciele/informatory.html Zapraszamy do lektury nowego Informatora (nr 29) zawieraj?cego ofert? szkole? na pierwsze pó?rocze roku szkolnego 2010/2011. Na szkolenia zawarte w informatorze b?dzie mo?na zapisywa? si? za pomoc? formularza na stronie internetowej od dnia 1 pa?dziernika 2010. Informator znajduje si? w sekcji "Nauczyciele" w dziale "Informatory">>>II Konferencja - Budowanie szkolnej spo?eczno?ci ucz?cej si? Zako?czy?a si? II Konferencja "Budowanie szkolnej spo?eczno?ci ucz?cej si?" - zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami pokonferencyjnymi >>>


Od 3-4 wrze?nia 2010 roku w SCK w Mielcu odby?a si? dwudniowa konferencja po??czona z Festiwalem Techniki.

 

W pierwszym dniu konferencji pod has?em:  Nowoczesna szko?a zawodowa – bli?ej cz?owieka, techniki i rynku pracy wyst?pi? prof. Zbigniew K?kol, Prorektor ds. Kszta?cenia  AGH w Krakowie, który przedstawi? nowoczesne idee kszta?cenia absolwentów szkó? technicznych dla potrzeb przedsi?biorstw opartych o ustawiczne uczenie si?. Wyk?adowca podkre?li?, ?e przedsi?biorstwa przysz?o?ci, rozwijaj?ce si?, aby istnie? w XXI wieku, ju? dzi? musz? tworzy? swoje zaplecze intelektualne. B?yskawiczny rozwój cywilizacji , wy?cig z rozwini?tymi krajami Azji, wyczerpuj?ce si? surowce ?wiatowe- to nowe warunki, w których najcenniejszym dobrem przedsi?biorstwa staje si? wykszta?cony pracownik, cz?owiek odpowiedzialny, twórczy i ?wiadomy.

 

Spostrze?enia prof. Zbigniewa K?kola potwierdzili  Arnold G. Kirchhoff, prezes firmy Kirchhoff Automotive, dobrze znanego na terenie Mielca przedsi?biorstwa bran?y motoryzacyjnej oraz Janusz Sobo?- prezes Kirchhoff Polska. Opisuj?c potrzeby firmy, jej rozwój i strategi?, podkre?li? on zasadnicze znaczenie nowoczesnej my?li innowacyjnej, która pozwala tworzy? nowe rozwi?zania, oszcz?dza? cenne materia?y, a przez to skutecznie konkurowa? na trudnym rynku cz??ci samochodowych.

 

Równie wa?ne by?o wyst?pienie Janusza Zakr?ckiego, prezesa PZL Mielec a Sikorski Company, który nakre?li? sylwetk? w pe?ni kompetentnego pracownika firmy, którego poszukuje przemys?. Podkre?li? on tak?e, ?e miastu potrzebne jest silne zaplecze kulturalne, aby pracownicy o najwy?szych kwalifikacjach czuli si? w nim dobrze i nie odchodzili do wi?kszych aglomeracji.

 

Dope?nieniem wyst?pie? praktyków przemys?u by?y prezentacje nauczycieli szkó? zawodowych ( z Niemiec- Rainharda Heera) oraz z Departamenu Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej( Jadwigi Parady) i Zarz?du Województwa Podkarpackiego ( dr. Jana Burka). Problemy i nadzieje mieszka?ców Mielca zaprezentowa? dyrektor CKPiDN w Mielcu na przyk?adzie budowanego Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, gdzie  w przysz?o?ci kszta?ci? si? ma, blisko miejsca pracy, ca?a rzesza pracowników w ró?nym wieku.

 

Podsumowaniem pierwszego dnia konferencji sta? si? wyk?ad prof. Janusza Morbitzera : Technopol – cz?owiek wobec techniki oraz bogata prezentacja rozwi?za? technicznych znanych firm na Festiwalu Techniki. Ostatnie, znamienne s?owa profesora Morbitzera, ?e wygra w przysz?o?ci jedynie ten, kto umiej?tnie zrównowa?y technik? i dziedzictwo kultury, zebra?y gor?ce oklaski s?uchaczy.

 

W drugim dniu konferencji, skierowanej do nauczycieli powiatu mieleckiego  omawiano problemy wychowawcze nauczyciela. Ich ?ród?em, jak zgodnie podkre?lili wszyscy wyk?adowcy, jest zmieniaj?ca si? struktura rodziny i przekszta?cenia cywilizacyjne. Rol? nauczyciela w tak niestabilnym ?rodowisku jest przede wszystkim nakre?lenie wyra?nej granicy pomi?dzy tym, co akceptowane spo?ecznie i niedopuszczalne. Podkre?lano tak?e ogromn? rol? ?wiadomo?ci nauczyciela, zdolno?ci do refleksji oraz umiej?tno?ci bliskiego towarzyszenia wychowankom, bez czego nie mo?e si? prawid?owo kszta?towa? m?ody cz?owiek.

 

Autor sprawozdania: Ma?gorzta Boraczy?ska

 

Wi?cej o konferencjach (zdj?cia i prezentacje prelegentów) na stronach interetowych:


Jak wykorzysta? mandale w nauczaniu  Zapraszamy na bezp?atne warsztaty "Jak wykorzysta? mandale w nauczaniu pocz?tkowym i przedszkolnym", które odb?d? si? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu>>>


Warsztaty odb?d? si? w dniu 4 pa?dziernika:

 • o godz. 15.00 dla nauczycieli klas I-III,
 • o godz. 17.00 dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

Dwugodzinne spotkanie poprowadzi Pan Aleksander Jaglarz z wydawnictwa WiR. Ka?dy z

uczestników otrzymuje materia?y szkoleniowe i za?wiadczenie o uczestnictwie w warsztatach.

 

Zg?oszenia prosz? kierowa? na adres:y e-mailowe doradców metodycznych:

Ilo?? miejsc ograniczona!

 

Szanowni Pa?stwo informujemy ?e na powy?sze warsztaty rekrutacja zosta?a zako?czona!


FESTIWAL TECHNIKI - TO WARTO ZOBACZY? Bogat? ofert? przygotowa?o Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach konferencji "Nowoczesna szko?a zawodowa – bli?ej czlowieka, techniki i rynku pracy", która b?dzie mia?a miejsce 3 wrze?nia w Centrum Wystawienniczym Samorz?dowego Centrum Kultury. >>>


Kilkana?cie firm reprezentuj?cych ?wiatowe technologie przedstawi? m.in. :

 

 • Prezentacj? technologii wykorzystywanych w PZL Mielec
 • Prezentacj? cz??ci i zespo?ów produkowanych przez Kirchhoff Polska
 • Bezza?ogowy statek powietrzny - ?mig?owiec pionowego startu i l?dowania
 • Symulatory dzia?ania sterowania numerycznego obrabiarek CNC
 • Systemy CAD/CAM do komputerowego wspomagania procesów produkcyjnych na obrabiarkach CNC
 • Obrabiarki edukacyjne sterowane numerycznie
 • Roboty przemys?owe i edukacyjne: robot manipulator, robot krocz?cy, robot  z obrabiarkami CNC
 • Mini lini? produkcyjn? w zakresie urz?dze? mechatronicznych
 • Dzia?anie mobilnego zestawu interaktywnego zintegrowanego z tablic?
 • Systemy do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Miejski samochód elektryczny
 • Optyczny skaner 3d do przestrzennej digitalizacji przedmiotów
 • Chropowato?ciomierze, mierniki grubo?ci pow?ok, twardo?ciomierze

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych technik? i nauk?. Zach?camy do udzia?u m?odzie? i nauczycieli gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych.

 

Szczegó?owe informacje na stronie www.ckp.edu.pl/konferencje


Zaproszenie – informacja dla katechetów.  Pa?dziernikowe warsztaty dla katechetów szkó? ponadgimnazjalnych z rejonu mieleckiego odb?d? si? 8 pa?dziernika (w pi?tek) w I Liceum Ogólnokszta?c?cym w Mielcu – rozpocz?cie o godz. 12.30 >>>


W programie:

 

1.      Konferencja: „Parafia jako podmiot katechezy”

2.      Katecheza ?wiczeniowa: „Dlaczego w parafii”

3.      Dyskusja i bie??ce informacje katechetyczne i duszpasterskie

 

Szcz??? Bo?e

Ks. W?adys?aw Burek

Doradca metodyczny


Pracownie komputerowe dla szkó? Zaprszamy nauczycieli na szkolenia zwi?zane z projektem "Pracownie komputerowe dla szkó?" w ramach pracowni MICROSOFT >>>


Zgodnie z zapisami projektu „Pracownie komputerowe dla szkó?” szkolenia powinny by? prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli posiadaj?ce akredytacj?. Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest o?rodkiem, który posiada akredytacj? Podkarpackiego Kuratora O?wiaty. Fakt ten gwarantuje Pa?stwu, ?e szkolenia b?d? prowadzone przez wykwalifikowan? kadr?, w oparciu innowacyjne programy oraz z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej.

 

Oferujemy Pa?stwu:

 • szkolenie dla osób zg?oszonych przez Zamawiaj?cego (w grupach do 15 osób) prowadzone przez wykwalifikowan? kadr?
 • materia?y pomocnicze umo?liwiaj?ce aktywn? prac? podczas zaj?? oraz u?atwiaj?ce proces samokszta?cenia
 • za?wiadczenie o uko?czeniu kursu wystawione przez akredytowane Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
 • zaj?cia prowadzone w systemi blendend-learning (cz??? zaj?? stacjonarnych i cz??? w formie e-kszta?cenia na platformie e-leanrnigowej)

 

RODZAJE KURSÓW:

 

 

 - KURS M - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej - kurs w trzech modu?ach po 24 godziny ka?dy,

 - KURS K - Wdra?anie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarz?dzania oraz kreowaniu wizerunku szko?y - 40 godz.,

 - KURS SPD - Przygotowanie nauczyciela do pe?nienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej - kurs w dwóch modu?ach po 40 godz. ka?dy dla szkó? podstawowych i gimnazjów,

 - KURS SPD - Przygotowanie nauczyciela do pe?nienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej - kurs w trzech modu?ach po 40 godz. ka?dy dla szkó? ponadgimnazjalnych,

 - KURS I - Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient-serwer - 40 godz.,

 

 

 

Na szkolenia zapraszamy:

 • 3 osoby ze szko?y podstawowej i gimnazjum i 5 osób ze szko?y ponadgimnazjalnej na kurs M
 • 1 osob? bez wzgl?du na typ szko?y na kurs K
 • 1 osob? ze szko?y podstawowej i gimnazjum na kurs SPD (2 modu?y)
 • 1 osob? ze szko?y ponadgimnazjalnej na kurs SPD (3 modu?y)
 • 1 osob? ze szko?y ponadgimnazjalnej na kurs I

Wi?cej informacji udziela: Anna Miku?a (pok. 201), e-mail: anna.mikula@ckp.edu.pl;

tel.: 17 788 51 93 - 95

 

Prosz? o pobranie, wype?nienie i odes?anie poni?szego formularza. O terminach b?dziemy informowa? Pa?stwa po zebraniu grupy. Zaj?cia odbywa? si? b?d? poza godzinami pracy nauczyciela.

 

POBIERZ FORMULARZ ZG?OSZENIOWY >>>

 

 


Rekrutacja uczniów na zaj?cia pozalekcyjne JESTE? UCZNIEM SZKO?Y W POWIECIE MIELECKIM? ZAPYTAJ O BEZP?ATNE ZAJ?CIA POZALEKCYJNE W SWOJEJ SZKOLE - RÓWNIE? PRZYGOTOWUJ?CE DO MATURY I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH >>>


Szko?y bior?ce udzia? w projekcie „Kreatywna szko?a to twórczy ucze? – Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym”:

 

SZKO?Y PODSTAWOWE

 

  1. Szko?a Podstawowa nr 11 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Jana Paw?a w Mielcu
  2. Szko?a Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu
  3. Szko?a Podstawowa im. gen. W?adys?awa Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z Fili? w Grochowem
  4. Szko?a Podstawowa im. Tadeusza Ko?ciuszki w Glinach Ma?ych
  5. Szko?a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
  6. Szko?a Podstawowa w Podleszanach

 

SZKO?Y GIMNAZJALNE

 

  1. Gimnazjum w Zespole Szkó? w Przec?awiu
  2. Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radomy?lu Wielkim
  3. Gimnazjum nr 1 z Mielca
  4. Publiczne Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
  5. Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Tuszowie Narodowym
  6. Publiczne Gimnazjum w P?awie

 

 

SZKO?Y PONADGIMNAZJALNE

 

  1. III Liceum Ogólnokszta?c?ce  w Zespole Szkó? Technicznych
  2. II Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Miko?aja Kopernika  w Mielcu
  3. I Liceum Ogólnokszta?c?ce  im. Stanis?awa Konarskiego w Mielcu
  4. IV Liceum Ogólnokszta?c?ce w Zespole Szkó? im. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

 

 

Szczegó?y dotycz?ce projektu znajduj? si? na stronie internetowej: www.ckp.edu.pl/kreatywna

 

 

 


Spotkanie dla nauczycieli ze szkó? zawodowych http://null Serdecznie zapraszamy do CKPiDN w dniu 24 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00 na spotkanie z Dyrektorem Wydzia?u Egzaminów Zawodowych OKE w Krakowie. Tematem spotkania b?dzie przygotowanie uczniów szkó? zawodowych do egzaminów zewn?trznych.Oligofrenopedagogika - ostatnie wolne miejsca Zapraszamy na studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika”, które rozpoczn? si? na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika (po zebraniu minimum 20 osobowej grupy). Adresatami s? osoby, które uko?czy?y studia licencjackie lub magisterskie, posiadaj?ce przygotowanie pedagogiczne >>>


Zapraszamy na studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika”, które rozpoczn? si? po wakacjach. Adresatami s? osoby, które uko?czy?y studia licencjackie lub magisterskie, posiadaj?ce przygotowanie pedagogiczne. Studia trwaj? 3 semestry (363 godzin)y. Zaj?cia odbywaj? si? w CKPiDN w Mielcu. Zapisy trwaj? do 15 wrze?nia 2012 roku.

 

Zg?oszenia i wi?cej informacji - Agnieszka Tomczyk - tel.: 17 788 51 95, agnieszka.tomczyk@ckp.edu.pl

 

 


Kurs K http://null Zapraszam dyrektorów szkó? na kurs "K" - Wdra?anie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w zarz?dzaniu oraz kreowaniu wizerunku szko?y", który odbywa si? w formie e-learningowej - szczegó?owych informacji o kursie udziela Anna Miku?a (anna.mikula@ckp.edu.pl).Spotkania zespo?ów przedmiotowych Doradcy metodyczni zapraszaj? nauczycieli z miast i gmin powiatu mieleckiego na spotkania zespo?ów przedmiotowych >>>


Spotkania odb?d? si?:

 • z religi - 15 wrze?nia 2010 o godz. 16.30 (Wikarówka obok Ko?cio?a pw.?w Matusza w Mielcu)
 • z mateamtyki - 21 wrze?nia 2010 o godz. 14.00 (sala 312 CKPiDN w Mielcu)
 • z edukacji wczesnoszkolenj - 21 IX 2010 o godz. 14.00 (sala 215 CKPiDN w Mielcu)
 • z j?zyka polskiego - 21 wrze?nia 2010 o godz. 14.00 (sala 210 CKPiDN)
 • z nauczania przedszkolnego - 21 wrze?nia 2010 o godz. 16.00 (sala 210 CKPiDN w Mielcu)
 • z biologii - 22 wrze?nia 2010 o godz. 14.00 (sala 210 CKPiDN w Mielcu)
 • z przedmiotów zawodowycyh - 1 pa?dziernika 2010 o godz. 14.00 (sala 210 CKPiDN w Mielcu)

Serdecznie zapraszamy!


Zbli?a si? czas wycieczek i kolonii - zapraszamy na kursy Mo?na si? jeszcze zapisa? na szkolenia, które uruchomione zostan? w dniu 7 VI 2010 roku: "Kierownik wycieczek szkolnych", "Kierownik placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" i "Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" > > >


Zapisów na szkolenie dokonujemy w dziale "Nauczyciele", za pomoc? formularza (przejd? do formularza > > > ).

 

Szkolenia odb?d? si? w nast?puj?cych terminach:

 

 • "Kierownik wycieczek szkolnych" - 10 h (cena 60 z?) - 07.06.2010 godz. 15.00 - 19.15 oraz kolejny zjazd 08.06.2010 w godz. 15.00 - 19.15

 

 • "Kierownik placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" - 10 h (cena 60 z?) - 07.06.2010 godz. 15.00 - 19.15 oraz kolejny zjazd 12.06.2010 godz. 8.00 - 12.15

 

 • "Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" - 36 h (cena 210 z?) - 07.06.2010 godz. 15.00 - 19.15 oraz kolejne zjazdy: 08.06.2010 godz. 15.00 - 19.15, 12.06.2010 godz. 8.00 - 15.00; 13.06.2010 godz. 8.00 - 15.00; 15.06.2010 godz. 15.00 - 19.15 i 17.06.2010 godz. 15.00 - 19.15.

 

Wp?aty nale?y dokonywa? w kasie CKPiDN (pok. 203) przez rozpocz?ciem szkolenia w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.00.


Prowadzenie zaj?? w zakresie pierwszej pomocy Zapraszamy wszystkich nauczycieli przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpiecze?stwa do uczestnictwa w szkoleniu przygotowuj?cym nauczycieli do prowadzenia zaj?? w zakresie pierwszej pomocy >>>


Zakres szkolenia jest zgodny z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009r w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zaj?? w zakresie pierwszej pomocy.Uko?czenie 30godzinnego szkolenia umo?liwia zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zaj?? z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpiecze?stwa.Koszt kursu w zale?no?ci od liczebno?ci grupy od 400 do 450 z? od osoby.

 

Zapisy w formie elektronicznej w zapisy na szkolenia w dziale dla wszystkich nauczycieli


Materia?y dla uczestków kursu Zapraszam uczestników kursów: "Kierownik wycieczek szkolnych i obozów w?drownych", "Kierownik placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" oraz "Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" do pobrania materia?ów > > >


 

Materia?y w formacie *.doc (kliknij na tytu? aby pobra?)

 

 

 


 

Za?wiadczenia z kursów "Kierownik wycieczek szkolnych" oraz "Kierownik placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" mo?na odbiera? w sekretariacie CKPiDN (pok. 203) w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.00.

 


Zaproszenie - informacja dla katechetów ?wieckich i sióstr zakonnych z rejonu mieleckiego Serdecznie zapraszam na warsztaty, które odb?d? si? 13 marca (w sobot?). Rozpocz?cie o godzinie 9:00 w bazylice p.w. ?w. Mateusza w Mielcu >>>


W programie:

 

 1. Msza ?wi?ta
 2. Konferencja I „Rola sakramentu pokuty w pracy nad sob?” (ks. Tomasz Sowa, doradca z D?bicy)
 3. Konferencja II „Filmy edukacyjne na katechezie” (ks. dr Bogus?aw Po?e?, wizytator z Tarnowa)
 4. Aktualno?ci katechetyczne i duszpasterskie.

 

Szcz??? Bo?e,

Ks. W?adys?aw Burek


Konferencja - komunikat 1 Informujemy, ?e tradycyjnie ju? na pocz?tku roku szkolnego - tym razem 3 i 4 wrze?nia 2010 roku, odb?dzie si? Druga Konferencja „Budowanie szkolnej spo?eczno?ci ucz?cej si?” >>>


Konferencja adresowana jest do ?rodowiska edukacyjnego województwa podkarpackiego.

 

Na pierwszy dzie?, przebiegaj?cy pod has?em Nowoczesna szko?a zawodowa – bli?ej cz?owieka, techniki i rynku pracy zapraszamy przedstawicieli szkolnictwa zawodowego z województwa podkarpackiego.

 

Drugi dzie? po?wi?cony b?dzie Problemom wychowawczym w szkole i w tym dniu zapraszamy nauczycieli z Powiatu Mieleckiego.

 

 


Nowy Informator dla nauczycieli Serdecznie zapraszamy nauczycieli do lektury nowego Informatora, zawieraj?cego ofert? edukacyjn? Powiatowego O?rodka Metodycznego przy CKPiDN na drugie pó?rocze roku szkolnego 2009/2010 (wi?cej informacji w zak?adce NAUCZYCIELE/INFORMATORY) >>>


Serdecznie zapraszamy nauczycieli do lektury nowego Informatora, zawieraj?cego ofert? edukacyjn? Powiatowego O?rodka Metodycznego przy CKPiDN na drugie pó?rocze roku szkolnego 2009/2010 (wi?cej informacji w zak?adce NAUCZYCIELE/INFORMATORY)


Zapraszamy nauczycieli kszta?cenia zawodowego na seminarium W dniu 26 marca 2010 roku o godz. 15.30 odb?dzie si? si? w CKPiDN w Mielcu seminarium pt."Europejskie i Polskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych". Uczestnictwo jest bezp?atne, zapisów nale?y dokonywa? za pomoc? formularza na naszej stronie internetowej w dziale NAUCZYCIELE.


Szczegó?owych informacji na temat szkolenia udziela doradca metodyczny przedmiotów zawodowych Andrzej Szyszka - e-mail: andrzej.szyszka@ckp.edu.pl

 


Zapytanie ofertowe Zapraszam osoby uprawnione do prowadzenia zaj?? z zakresu technologii informacyjnej do z?o?enia oferty (wzór w tabeli poni?ej) na przeprowadzenie szkolenia: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, którego adresatami s? nauczyciele >>>


 

Pobierz zaproszenie >>>


Pierwsza pomoc Mo?na jeszcze zapisa? si? (za pomoc? formularza w dziale "Nauczyciele") na szkolenie "Pierwsza pomoc", które rozpocznie si? w najbli?szy czwartek, 20 maja o godz. 16.00 w sali 318 > > >


Szkolenie zaplanowane jest w terminach:

 

- 20 maja (wyk?ad) w godz. 16.00 - 19.00

- 31 maja (?wiczenia) w godz. 16.00 - 19.00 w CKPiDN.

 

Odp?atno?? za szkolenie w wysoko?ci 48 z? nale?y ui?ci?  do dnia poprzedzaj?cego termin szkolenia w ksi?gowo?ci (pok. 206) od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 8.00 do 15.00.


Zapytanie ofertowe Zapraszam osoby uprawnione do prowadzenia zaj?? z zakresu kursów "Kierownik wycieczek szkolnych", "Kierownik placówek wypoczynku dzieci m?odzie?y" oraz "Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i m?odzie?y" do sk?adania ofert >>>


Pobierz zaproszenie do sk?adania ofert >>>


Odwo?anie zaj?? http://null Dyrekcja CKPiDN w Mielcu pragnie poinformowa? o odwo?aniu wszystkich zaj?? w dniach 17 - 18 kwietnia 2010r. w zwi?zku z uroczysto?ciami po?egnalnymi i pogrzebem Prezydenta RP. Terminy zaj?? zostan? podane pó?niej.?yczenia ?wi?teczne Najserdeczniejsze ?yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t Wielkiej Nocy, a tak?e odpoczynku w rodzinnym gronie ?ycz? Dyrekcja, pracownicy i doradcy metodyczni CKPiDN w Mielcu.Praca z uczniem dyslektycznym Uwaga! Uruchamiamy szkolenie "Praca z uczniami dyslektycznymi i maj?cymi problemy z opanowaniem ortografii. Program Ortograffiti" dla nauczycieli ró?nych przedmiotów >>>


 

Zaj?cia odb?d? si? w CKPiDN dnia 26 marca 2010 roku w dwóch grupach - o godz. 14.00 dla nauczycieli klas I-III szko?y podstawowej. Dla nauczycieli ucz?cych w klasach IV - VI i w gimnazjach – o godz. 16.00. Osoby które ju? zg?osi?y si? na szkolenie zostan? mailowo poinformowani o przypisaniu do grupy. Wszystkie pytania prosimy kierowa? do doradców metodycznych:

 

Ma?gorzaty Boraczy?skiej mal.bor@interiapl oraz Teresy Kusak t.kusak@interia.pl.

 

Uwaga! Zaj?cia 26 marca 2010 w ramach programu Ortografitti odbywa? si? b?d? w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu.


Zapytnie ofertowe Zapraszam osoby uprawnione do prowadzenia zaj?? z zakresu pierwszej pomocy do z?o?enia oferty na przeprowadzenie szkolenia: "Pierwsza pomoc", którego adresatami s? nauczyciele >>>


Zapraszam osoby uprawnione do prowadzenia zaj?? z zakresu pierwszej pomocy do z?o?enia oferty (wzór w tabeli poni?ej) na przeprowadzenie szkolenia:

Pierwsza pomoc,

którego adresatami s? nauczyciele.

 

Liczba godzin kursu: 8 (w tym 4 godz. prezentacji + 4 godz. ?wicze?)

 

Celem szkolenia jest nabycie umiej?tno?ci post?powania w przypadkach wymagaj?cych udzielania pierwszej pomocy.

 

Oferty prosz? wydrukowa?, wype?ni? i z?o?y? w terminie do 18 marca 2010 roku do godziny 12.00 do pok. nr 201 w CKPiDN w Mielcu, ul. Wyspia?skiego 6.

 

Wzór oferty - do pobrania >>>


Konferencja dla nauczycieli chemii Specjalizuj?ce si? w fizyce i chemii krakowskie wydawnictwo ZamKor zaprasza na konferencj? dla nauczycieli chemii, która odb?dzie si? w CKPiDN w Mielcu w sali 315, 10 marca 2010 w godz. 14.00 - 17.00 >>>


Specjalizuj?ce si? w fizyce i chemii krakowskie wydawnictwo ZamKor zaprasza na konferencj? dla nauczycieli chemii, która odb?dzie si? w CKPiDN w Mielcu w sali 315, 10 marca 2010 w godz. 14.00 - 17.00. Tematem spotkania b?dzie Kszta?cenie umiej?tno?ci praktycznych warunkiem skutecznego procesu nauczania. Prelegent: mgr Anna Warcho?.

Podczas konferencji omawiane b?d? sposoby realizacji nowej podstawy programowej oraz praktyczne propozycje w zakresie organizacji pracy. Zaprezentowane zostan? równie? tanie i bezpieczne eksperymenty chemiczne


Prezentacja dla nauczycieli kszta?cenia zawodowego Zapraszamy nauczycieli kszta?cenia zawodowego na prezentacj? systemu Solid Works, która odb?dzie si? w dniu 2 marca 2010 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali 318 w CKPiDN w Mielcu >>>


Zapraszamy nauczycieli kszta?cenia zawodowego na prezentacj? systemu SolidWorks, która odb?dzie si? w dniu 2 marca 2010 roku (wtorek) o godz. 13.00 w CKPiDN w Mielcu (sala 318).

Prezentacja b?dzie trwa? ok. 3 godziny lekcyjne.

 

 

Plan prezentacji zawiera:

- tworzenie parametrycznych cz??ci i z?o?e?

- wykonywanie dokumentacji 2D na podstawie modeli 3D

- wykonanie modeli blaszanych i ich rozwini??

- mo?liwo?ci wykonania analiz wytrzyma?o?ciowych

 

Wi?cej informacji o programie mo?na znale?? na stronie interetowej www.cns.pl


Konferencja dla nauczycieli Zapraszamy nauczycieli z powiatu mieleckiego na konferencj? promuj?c? projekt "Kreatywna szko?a to twórczy ucze? - Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym", która odb?dzie si? 10 marca 2010 roku o godz. 12.00 w Samorz?dowym Centrum Kultury w Mielcu w sali nr 1>>>


Zapraszamy nauczycieli z powiatu mieleckiego na konferencj? promuj?c? projekt "Kreatywna szko?a to twórczy ucze? - Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym", która odb?dzie si? 10 marca 2010 roku o godz. 12.00 w Samorz?dowym Centrum Kultury w Mielcu w sali nr 1. Udzia? w konferencji jest bezp?atny.

 

Projekt jest wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach, dzia?anie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug edukacyjnych ?wiadczonych w systemie o?wiaty, poddzia?anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszanie ró?nic w jako?ci us?ug edukacyjnych,

 

Celem projektu jest podniesienie jako?ci oferty edukacyjnej szkó? w powiecie mieleckim poprzez opracowanie i wdro?enie materia?ów i narz?dzi dydaktycznych do prowadzenia kszta?cenia na odleg?o?? cechuj?cych si? wy?sz? skuteczno?ci? ni? formy tradycyjne.

 

Wyk?ady na konferencji b?d? poruszac si? wokó? zagdnie?:

 

 • Kreatywna szko?a to twórczy ucze? – technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym
 • Technologia informacyjna i Internet sposobem wyrównywania szans edukacyjnych i narz?dziem podnosz?cym jako?? kszta?cenia
 • Ucze? w medialnym ?wiecie

 

 • Otwarta przestrze? edukacyjna w uczelni i nie tylko
 • Twórczy ucze?

 

 • Pomys? na szkoln? pracowni? multimedialn?

Zapisy na konferencj? odbywaj? si? z pomoc? formularza interetowego na stronie www.ckp.edu.pl/kreatywna

>>>>czytaj wi?cej o konferencji

 

 


Konferencja „E-ucze? + E-nauczyciel = Szko?a przysz?o?ci?" Ma?opolscy nauczyciele zainteresowani wspieraniem dydaktyki e-learningiem wzi?li udzia? w konferencji „E-ucze? + E-nauczyciel = Szko?a przysz?o?ci?". Zorganizowa? j? ma?opolski oddzia? Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Kuratorium O?wiaty w Krakowie, Wydzia? Edukacji Urz?du Miasta Krakowa oraz doradcy metodyczni biologii, matematyki i informatyki. >>>


Ma?opolscy nauczyciele zainteresowani wspieraniem dydaktyki e-learningiem wzi?li udzia? w konferencji „E-ucze? + E-nauczyciel = Szko?a przysz?o?ci?". Zorganizowa? j? ma?opolski oddzia? Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Kuratorium O?wiaty w Krakowie, Wydzia? Edukacji Urz?du Miasta Krakowa oraz doradcy metodyczni biologii, matematyki i informatyki.

 

>>>Czytaj wi?cej<<<


G?ówna nagroda dla CKPiDN w Mielcu! Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zosta?o zwyci?zc? konkursu „Nowoczesna szko?a-zosta? ambasadorem kszta?cenia na odleg?o??” >>>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  zosta?o zwyci?zc? konkursu „Nowoczesna szko?a-zosta? ambasadorem kszta?cenia na odleg?o??”. W nagrod? dwie osoby reprezentuj?ce CKPiDN wyjad? na konferencj? Educa Online 2011 do Berlina. Dyplom zostanie wr?czony podczas konferencji organizowanej przez KOWEZiU - „Uczenie si? przez ca?e ?ycie wyznacznikiem przemian w systemie o?wiaty”, która odb?dzie si? w dniach 29-30 sierpnia 2011 roku w Warszawie.

 

Wi?cej o projekcie "Kreatywna szko?a, twórczy ucze?" >>>


Po konferencji "Kreatywno?? ..."  http://ckpidn.home.pl/konferencje/tworczosc/ 16 wrze?nia br. w budynku ZOD AGH w Mielcu odby?a si? konferencja przedmiotowo-metodyczna "Kreatywno?? i twórczo?? wyzwaniem dla wspó?czesnej szko?y" >>>Konstruowanie IPET i PDW - warszat http://null Zako?czona zosta?a rekrutacja na warsztaty pt. "Kompetentny nauczyciel jak konstruowa? indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne i plany dzia?a? wspieraj?cych 14 i 15 listopada.In?ynieria odwrotna w praktyce CKPiDN prowadzi rekrutacj? na kurs "In?ynieria odwrotna w praktyce" >>>


Termin : 14 i 15 stycznia 2012 r.

 

Liczba godzin: 16h

 

Program: a/ technologia skanowania 3D; b/ obróbka chmury punktów i doj?cie od pomiaru do modelu3D CAD; c/ technologia druku 3D.

 

Koszt kursu wynosi 500 z? od osoby

 

Zg?oszenia prosimy kierowa? na adres e-mail: ckp@ckp.edu.pl Decyduje kolejno?? zg?osze?.


KONKURS INFORMATYCZNY http://null ZE WZGL?DU NA ZAISTNIA?? AWARI? U DOSTAWCY US?UG HOSTINGOWYCH KONKURS INFORMATYCZNY ZOSTA? PRZERWANY. INFORMACJA O POWTÓRZENIU KONKURSU ZOSTANIE OPUBLIKOWANA NA NASZEJ STRONIE W DNIU JUTRZEJSZYM TJ. 10.01.2012Kierowca wózków jezdniowych z nap?dem silnikowym + wymiana butli gazowej S? jeszcze wolne miejsca na kurs "Kierowca wózków jezdniowych z nap?dem silnikowym + wymiana butli gazowej" >>>


Liczba godzin: 67 godz. (w tym 46 godz. teoria, 21 godz. praktyka)

 

Koszt kursu wynosi 520 z? od osoby

 

Miejsce szkolenia: CKPiDN w Mielcu, ul. Wyspia?skiego 6, sala 318

 

Planowany termin szkolenia: pa?dziernik 2012 r.

O dok?adnym terminie rozpocz?cia kursu poinformuje uczestników po zebraniu pe?nej grupy.

 

Zg?oszenia indywidualne na szkolenie nale?y dokona? elektronicznie poprzez wype?nienie formularza zg?oszeniowego (kliknij tutaj) lub  tel. 17 7885193, 94, 95 e-mail: ckp@ckp.edu.pl


Online Educa 2011 W dniach 29.11 - 02.12 2011 roku zespó? realizuj?cy projekt "Kreatywna szko?a to twórczy ucze?..." wzi?? udzia? w konferencji Online Educa 2011 w Berlinie. Uczestnictwo w konferencji by?o nagrod? za zaj?cie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie > > >


W dniach 29.11 - 02.12 2011 roku zespó? realizuj?cy projekt "Kreatywna szko?a to twórczy ucze?..." wzi?? udzia? w konferencji Online Educa 2011 w Berlinie.

Uczestnictwo w konferencji by?o nagrod? za zaj?cie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie "Nowoczesna szko?a - zosta? ambasadorem kszta?cenia na odleg?o??" organizowanego przez KOWEZiU w ramach projektu "Model systemu wdra?ania i upowszechniania kszta?cenia na odleg?o?? w uczeniu si? przez ca?e ?ycie".

 

By?a to 17 ogólno?wiatowa konferencja e-learningowa Online Educa po?wi?cona najbardziej innowacyjnym aspektom nauczania w dobie technologii cyfrowych. Zgromadzi?a ponad 2000 uczestników z 90 krajów ca?ego ?wiata zainteresowanych e-edukacj?.  Uczestniczyli w niej przedstawiciele firm zajmuj?cych si? szkoleniami, us?ugami IT, fundacje, uczelnie wy?sze oraz szko?y kszta?c?ce uczniów na ró?nych poziomach edukacyjnych. Najwi?ksz? grup? stanowili obywatele Niemiec, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Nie zabrak?o równie? przedstawicieli z Ameryki, Afryki, Azji i Australii. Wydarzenie to sprzyja?o  nawi?zywaniu szeregu mi?dzynarodowych kontaktów, pog??bieniu wiedzy na temat najnowszych narz?dzi e-learningowych, webcastowych oraz proponowanych us?ug. Z Polski uczestniczy?o kilkadziesi?t osób, w tym kilku wystawców i prelegentów sesji konferencyjnych. Konferencj? prowadzili  eksperci o ?wiatowej renomie:

- Neelie Kroes - Wice Przewodnicz?c? Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej;

- Douglas Thomas - autor i profesor z Uniwersytetu z Po?udniowej Karolinie;

- John Bohannon - dziennikarz czasopisma Science i visiting researcher na Uniwersytecie Harwarda.

Plenarn? sesj? panelow? rozpoczynaj?c? konferencj? poprowadzi? Talal Abu-Ghazaleh, dyrektor Talal Abu-Ghazaleh Organization (TAGorg), który zaprasza? do nawi?zania wspó?pracy edukacyjnej oraz naukowo-badawczej z krajami arabskimi. Równolegle do konferencji trwa?y targi, w których wzi??o udzia? ok. 90 wystawców z ponad 20 krajów. W tym roku obecnych by?o równie? kilka stoisk narodowych: Ministerstwo Edukacji z Omanu czy Ministerstwo Szkolnictwa Wy?szego Arabii Saudyjskiej. Kilkudziesi?ciu seminariom, które odbywa?y si? w kilku równoleg?ych sesjach towarzyszy?y prezentacje najlepszych praktyk pt. EDUCA dla biznesu oraz sesje wymiany wiedzy. Demonstrowano tak?e laboratoria wirtualne oraz sposoby poruszania si? w wirtualnej, edukacyjnej chmurze w ?wiecie dzisiejszej e-edukacji. Tej problematyce po?wi?cono specjaln? popo?udniow? sesj? plenarn? pt. Nauczanie w chmurze (Learning in the Cloud). Udzia?  w tak okaza?ym i bogatym w ró?norodno??  tematów przedsi?wzi?ciu wzbogaci? nasz? wiedz?, poszerzy? do?wiadczenie i pozwoli? na nawi?zanie interesuj?cych mi?dzynarodowych znajomo?ci i kontaktów.

 

Zespó? Kreatywnej Szko?y: Anna Miku?a, Danuta Zdonek, Artur Bodziony.


Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów http://null W dniu 10 marca w CKPiDN Mielec odby? si? II Etap Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów.Ostatnie wolne miejsca Termin zako?czenia rekrutacji na szkolenia w ramach projektu „Twórczy e-nauczyciel z terenów wiejskich” zosta? przesuni?ty do 16 marca 2012 r. >>>


Termin zako?czenia rekrutacji  na szkolenia w ramach projektu „Twórczy e-nauczyciel z terenów wiejskich” zosta? przesuni?ty do 16 marca 2012 r.

 

Szczegó?y w zak?adce projekty.


Rekrutacja na szkolenie monter p?atowców http://ckp.edu.pl/static/img/monter/Ogoszenie_monter_platowcow.pdf Szkolenie trwa 110 godzin realizowane b?dzie w godzinach popo­?udnio­wych i w weekendy >>>Kontrola zarz?dcza w praktyce http://ckp.edu.pl//static/img/pismo_z_ORE.pdf Wydzia? Rozwoju Szkó? i Placówek ORE wspiera kadr? kierownicz? szkó?/placówek o?wiatowych w budowaniu i wdra?aniu systemów kontroli zarz?dczej w kierowanych przez siebie jednostkach>>>Nowa rola nauczyciela matematyki na tle zmian programowych Zapraszamy nauczycieli matematyki ze szkó? ponadgimnazjalnych na warsztaty nt. nowej podstawy programowej >>>


W programie dwugodzinnych warsztatów:

 • - Refleksja nt. zmian w nauczaniu (z naciskiem na uczenie si?) przedmiotów ogólnych
 • - Wytyczne do skonstruowania w?asnego programu nauczania
 • - „Wspólnie tworzymy test diagnostyczny poziomu umiej?tno?ci uczniów gimnazjów”.

 

Warsztaty odb?d? si? 15 maja br. o godz. 14.30 w Auli Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4, a poprowadzi je doradca metodyczny z matematyki – Stanis?aw Rajda.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny.


Warsztaty nt. podstawy programowej z biologii W czwartek 31 maja br. zapraszamy nauczycieli biologii na bezp?atne warsztaty pt. Jak realizowa? podstaw? programow? z biologii >>>


Spotkanie odb?dzie si? o godz. 14.00 w siedzibie CKPiDN przy ul. Wyspia?skiego 6,

sala 318, a poprowadzi je Pani Ma?gorzata Leyko – doradca metodyczny z biologii.

 

Planowany czas warsztatów: 2 godz. lekcyjne.


„To ju? jest koniec…?” – zako?czenie kursu Akademia Doradztwa Zawodowego Wtorek 12 czerwca 2012 r. by? ostatnim dniem spotka? w ramach kursu Akademia Doradztwa Zawodowego – wsparcie nauczycieli z gimnazjów w doradztwie zawodowym uczniów >>>


Kurs zosta? uruchomiony w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie z pocz?tkiem roku szkolnego 2011/2012 Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko?ach i placówkach. Rozporz?dzenie to nak?ada na dyrektorów szkó? gimnazjalnych (a w roku szkolnym 2012/2013 na dyrektorów szkó? ponadgimnazjalnych) obowi?zek prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Kurs, mia? na celu wsparcie nauczycieli powiatu mieleckiego w realizacji zaj?? na temat poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkó? gimnazjalnych.

Troch? liczb i dat z organizacji kursu:

 • liczba szkó? bior?cych udzia? w kursie: 15

 • liczba uczestników (nauczycieli i pedagogów) – 33

 • liczba spotka?: 10 (1 spotkanie/miesi?c)

 • termin szkolenia: 27 wrze?nia 2011 – 12 czerwca 2012.

Zaj?cia w czasie kursu prowadzili przedstawicie ró?nych uczelni i instytucji m. in.:

 • pracownicy naukowi z Politechniki Krakowskiej i WSIiZ w Rzeszowie

 • pracownicy PUP, Cechu Rzemios? Ró?nych w Mielcu, poradni psychologicznych

 • doradcy zawodowy – M?odzie?owe Centrum Kariery – D?bica i Mielec, Zespó? Szkó? Technicznych w Radomiu

 • Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

 • Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A.

 • przedstawiciele SSE Europark Mielec.

Przedsi?wzi?cie okaza?o si? bardzo pomocne osobom wyznaczonym do realizacji tre?ci poradnictwa zawodowego w szko?ach, tym bardziej, ?e dla wielu z nich by? to pierwszy kontakt z tematyka, a w?a?ciwie problematyk? poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Du?ym wsparciem dla nauczycieli-uczestników szkolenia by?a strona www z tre?ciami z poradnictwa edukacyjno-zawodowego, która powsta?a na potrzeby szkolonych.

Przydatno?? i wysok? jako?? szkolenia potwierdzaj? wypowiedzi zamieszczone w ankietach przeprowadzonych na zako?czenie szkolenia:

- „propozycja ADZ – bardzo trafiona. ?wietny pomys? na stosunkowo krótkie i raz na jaki? czas zaj?cia. Mi?a atmosfera. Bardzo du?a dba?o?? organizatorów o wysok? jako?? szkolenia”

- „dobra organizacja, ustalony na rok termin i godzina spotka?, ciekawa strona internetowa, na której szybko pojawiaj? si? prezentacje z zaj??”.

Kurs zako?czy?a Pani dr Barbara Przywara wyk?adem o prowokacyjnym tytule: Czy doradztwo zawodowe jest dzisiaj potrzebne? Tre?ci wyk?adu, przytaczaj?ce przyk?adowe konsekwencje nietrafionych wyborów edukacyjno-zawodowych m?odzie?y, by?y odpowiedzi? na postawione pytanie: doradztwo zawodowe jest dzisiaj niezb?dne.

A czy „To ju? jest  koniec…?” zaj?? ze wsparcia nauczycieli w ramach doradztwa zawodowego? okazuje si?, ?e nie. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom i bior?c pod uwag? sugestie uczestników szkolenia, CKPiDN w Mielcu przygotowuje ofert? ich kontynuacji w przysz?ym roku szkolnym, w nowej formule.

 

Danuta Zdonek


Kierunki pracy w nowym roku szkolnym http://null Spotkanie dla nauczycieli biologii szkó? ponadgimnazjalnych odb?dzi? si? w dniu 11.09 2011 r. o godz. 14:00 w budynku AGH w Mielcu.Podkarpacie stawia na zawodowców http://www.zawody.ckp.edu.pl/index.php Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu >>>>Pierwsza pomoc http://null Ostatnie wolne miejsca na szkoleniu "Pierwsza pomoc" które zaplanowane jest na pocz?tek grudnia! Koszt szkolenia 64 z?, zapisy w dziale "Nauczyciele" - zapraszamy!Wizyta niemieckich nauczycieli w RCTNTW W dniu wczorajszym nasz? placówk? odwiedzili nauczyciele z Akademii Doskonalenia Nauczycieli w Dillingen (Bawaria) >>>


Go?cie przyjachali do Polski dzi?ki wspó?pracy zwi?zanej z realizacja Projektu Comenius Regio. W RCTNTW wys?uchali prezentacji o laboratoriach znajduj?cych si? w naszym o?rodku a nast?pnie zwiedzili  obiekt.


XV Biesiada Matematyczna  W dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 14:00 w Zespole Szkó? Technicznych w Mielcu odb?dzie si? XV BIESIADA MATEMATYCZNA dla maturzystów powiatu mieleckiego >>>


W dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 14:00 w Zespole Szkó? Technicznych w Mielcu odb?dzie si? XV BIESIADA MATEMATYCZNA dla maturzystów powiatu mieleckiego (zobacz plakat) a w ramach tej imprezy odb?d? si? warsztaty dla nauczycieli matematyki na temat podstawowych zmian w egzaminie maturalnym z matematyki, obowi?zuj?cych od 2015 r.  Warsztaty poprowadzi Pan Piotr Ludwikowski – kierownik pracowni matur w Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Ch?tnych nauczycieli szkó? ponadgimnazjalnych serdecznie zapraszamy

 


Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe http://ckp.edu.pl/ksztalcenie,zawodowe/ksztalcenie,zawodowe/rekrutacja,na,kwalifikacyjne,kursy,zawodowe.html#ak25584 Pragniemy poinformowa? o planach uruchomienia w roku szkolnym 2014/2015 trzech kwalifikacyjnych kursów zawodowych >>>Warsztaty z zakresu projektowania robotów Uczniowie IV klasy technikum mechatronicznego z „Elektryka” oraz grupa uczniów z August – Griese - Berufskolleg w Löhne go?cinnie w CKPiDN Mielec >>>


W dniach od 2 do 12 wrze?nia 2014 r. Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu go?ci?o niemieckich i polskich uczniów, którzy s? uczestnikami Partnerskiego Projektu Szkó? Comenius „Uczenie si? przez ca?e ?ycie” (projekt realizowany przez Zespó? Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu). Uczniowie IV klasy technikum mechatronicznego z „Elektryka” oraz grupa uczniów z August – Griese - Berufskolleg w Löhne wzi??a udzia? w warsztatach z zakresu projektowania robotów. Prawie pi??dziesi?ciu uczniów w laboratoriach Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przez kilka dnia pracowa?o nad rozwi?zaniami z zakresu robotyki. Wspólna nauka, praca i zabawa mia?a pomóc w nawi?zaniu nowych kontaktów, zdobyciu wiedzy, prze?amaniu barier oraz wymianie do?wiadcze? uczniów z  Polski i Niemiec.


Plan praktyk w roku szkolnym 2014/2015 http://ckp.edu.pl/ksztalcenie,zawodowe/zajecia,zawodowe/hormonogram,praktyk,2014,2015.html#ak27706 Plan praktyk w roku szkolnym 2014/2015 >>>IV semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu W sobot? 28 marca br. rozpocz??y si? zaj?cia IV semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu >>>>


W sobot? 28 marca br. rozpocz??y si? zaj?cia IV semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu. Aula Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu ponownie go?ci?a 200 "ma?ych studentów", w wieku od 6 do 12 lat. Dla cz??ci dzieci jest to nowe do?wiadczenie, jednak wi?kszo?? wróci?a z zadowoleniem na kolejny semestr.

 

Politechnika Dzieci?ca to projekt realizowany przez Fundacj? Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, a jej jednym ze strategicznych sponsorów s? Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. Za koordynacj? dzia?a? na terenie powiatu mieleckiego odpowiada Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Nowy semestr zainaugurowany zosta? zaj?ciami pt. „Zaprogramuj przysz?o?? z robotami LEGO”, które poprowadzi?a Rzeszowska Grupa IT. To organizacja studencka, która ma w swoich strukturach m.in. sekcj? LEGO, zajmuje si? tak?e promowaniem w?ród dzieci nauk ?cis?ych w zabawny i interaktywny sposób. Tak by?o i w Mielcu. Dzieci aktywnie uczestniczy?y w zaj?ciach. To kilku s?owach wst?pu o historii robotyki, wspólnie przeanalizowano otaczaj?ce nas w ?yciu codziennym sprz?ty pod wzgl?dem ich cech jako robotów. Nast?pnie na podstawie robotów, które ca?kowicie zosta?y zbudowane z klocków LEGO, zaprezentowane zosta?y ró?ne rodzaje czujników i ich praktyczne zastosowanie. Kilku ?mia?ków spróbowa?o swoich si? samodzielnie programuj?c roboty.

 

Po zaj?ciach dla ch?tnych dzieci przeprowadzony zosta? test wiedzy, kwalifikuj?cy na Laboratoria PD z dziedziny energii odnawialnej. Zaj?cia laboratoryjne b?d? si? odbywa? w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

 

Kolejne zaj?cia w ramach IV semestru PD w Mielcu:

18 kwietnia 2015 – „Kryminalne zagadki PD” - Artur Polakiewicz

16 maja 2015 – „W?drówki po nocnym niebie” – dr hab. Sebastian Kubis

20 czerwca 2015 – „Akademia ma?ego architekta” – dr in?. arch. Anna Martyka

 


„Wspomnie? czar…” - reminiscencje z VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo” http://festiwal6.ckp.edu.pl/ Po raz kolejny uczniowie mieleckich szkó? mogli wzi?? udzia? w wa?nym dla ca?ej spo?eczno?ci wydarzeniu z pogranicza nauki, techniki, kultury i sportu. W dniach 8 – 9 maja 2015 r. odby? si? VI Mielecki Festiwal Nauki „Leonardo”. Festiwal zorganizowa?o Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu we wspó?pracy z Gimnazjum nr 2 w Mielcu, a tak?e Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Ch?ci?skim. >>>Warsztaty dla nauczycieli  Komunikaty nt. terminów i miejsca najbli?szych warsztatów


Warsztaty: Jak motywowa? uczniów do pracy? – cz??? I

Informujemy ?e warsztaty Jak motywowa? uczniów do pracy? – cz??? I odb?d? si? 18 lutego o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Ma?gorzata Boraczy?ska – doradca metodyczny z j?zyka polskiego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

Warsztaty: Jak motywowa? uczniów do pracy?

Wszystkich nauczycieli matematyki ze szkó? ponadgimnazjalnych zapraszamy na warsztaty: Jak motywowa? uczniów do pracy?, które odb?d? si? 18 lutego 2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Warsztaty poprowadzi Stanis?aw Rajda - doradca metodyczny z matematyki.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

 

Warsztaty: Praca z dzieckiem "trudnym" w przedszkolu

 

Informujemy ?e warsztaty Praca z dzieckiem "trudnym" w przedszkolu odb?d? si? 18 lutego2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Warsztaty poprowadzi  Beata Wrzesie?  – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.

 

Udzia? w warsztatach jest bezp?atny

 

Spotkanie z przewodnicz?cymi zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej

 

Informujemy ?e Spotkanie z przewodnicz?cymi zespo?ów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej odb?dzie si? 18 lutego 2014 r. o godzinie 14:00 w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Spotkanie poprowadzi  Teresa Kusak  – doradca metodyczny nauczania wczesnoszkolnego.

 

Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny


DZI?KUJEMY... W dniu 31 sierpnia 2015 roku odby?o si? uroczyste po?egnanie dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu odchodz?cych na zas?u?on? emerytur? – Pana Stanis?awa Adamczaka i Pana Czes?awa Kopacza >>>


Dzi?kujemy...

 

 

Dzi?kujemy!W dniu 31 sierpnia 2015 roku odby?o si? uroczyste po?egnanie dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu odchodz?cych na zas?u?on? emerytur? – Pana Stanis?awa Adamczaka i Pana Czes?awa Kopacza.

 

Panowie Stanis?aw Adamczak i Czes?aw Kopacz w trakcie swojej d?ugoletniej pracy wykszta?cili wiele pokole? m?odych ludzi, kieruj?c ich na ?cie?k? kariery zawodowej. Dzi?ki ich zaanga?owaniu mielecki rynek pracy zyska? ?wietnych pracowników.

 

Dyrektor CKPiDN Pan Zdzis?aw Nowakowski podzi?kowa? emerytom za wieloletni?, sumienn? i pe?n? oddania prac?, ?ycz?c im wszelkiej pomy?lno?ci, dobrego zdrowia, realizowania w?asnych pasji, a tak?e, aby w nat?oku innych obowi?zków znale?li czas i nie zapomnieli o dotychczasowych wspó?pracownikach.


Bezp?atne zaj?cia dla uczniów szkó? podstawowych - Politechnika Dzieci?ca w Mielcu W dniach 14 - 20 wrze?nia br. b?d? trwa?y zapisy na V semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu


Wszystkich uczniów szkó? podstawowych z powiatu mieleckiego zapraszamy do rejestracji na bezp?atne zaj?cia Politechniki Dzieci?cej. Zapisów mo?na dokonywa? na stronie https://dolina-wiedzy.pl/pd/uczelnia/rejestracja/ od 14 wrze?nia od godziny 10.00 do 20 wrze?nia do godziny 23.59.59.

 

W nowym semestrze nie zabraknie ciekawych tematów – mali studenci odkryj? dlaczego nie zawsze ?wiat?o jest ?ród?em ciep?a i czym jest bioluminescencja; dlaczego przeciwie?stwa z si? przyci?gaj?; dlaczego krowa produkuje a? 150 litrów ?liny, a delfin nie ma jej w ogóle; czy na Marsie istnieje ?ycie; a tak?e poeksperymentuj? z fizyk? i przekonaj? si?, ?e to ?wietna zabawa. Tak jak poprzednio, równie? w tym semestrze w Mielcu obywa? si? b?d? zaj?cia laboratoryjne Politechniki Dzieci?cej.

Zaj?cia Politechniki Dzieci?cej w Mielcu s? przeznaczone dla dzieci z powiatu mieleckiego, b?d?cych uczniami szkó? podstawowych, w wieku od 6 do 12 lat. Wyk?ady odbywaj? si? raz w miesi?cu w sobot? w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu przy ul. Sk?odowskiej 4.

Wi?cej informacji na temat zaj?? znajduje si? na stronie www Politechniki Dzieci?cej https://dolina-wiedzy.pl/pd/


Go?cili?my Rad? ds. Informatyzacji Edukacji 10 wrze?nia w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli odby?o si? 23. posiedzenie Rady ds. Informatyzacji Edukacji, b?d?cej organem doradczym Ministra Edukacji Narodowej >>>


10 wrze?nia w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli odby?o si? 23. posiedzenie Rady ds. Informatyzacji Edukacji, b?d?cej organem doradczym Ministra Edukacji Narodowej. Tematyka obrad koncentrowa?a si? wokó? spraw zwi?zanych z opublikowaniem na platformie http://epodreczniki.pl pierwszych bezp?atnych e-podr?czników, udost?pnionych uczniom, nauczycielom oraz rodzicom. Zaprezentowane zosta?y tak?e pierwsze opinie z otwartych konsultacji zmian w podstawie programowej zaj?? komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. G?ównym celem projektowanych zmian jest wprowadzenie powszechnego nauczania programowania, które staje si? kompetencj? kluczow? XXI wieku.  Aby sprosta? tym wymaganiom, w dotychczas zg?oszone opiniach, wskazuje si? na konieczno?? doposa?enia szkó? w sprz?t komputerowy oraz przygotowanie nauczycieli do nauki programowania. Ostatnim punktem spotkania by?a prezentacja Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie po?wi?cona finansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego projektów edukacyjnych obejmuj?cych wzrost kompetencji uczniów oraz nauczycieli w zakresie TIK.  W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dzia?aniu 9.2 przewiduje si?, ?e w sprz?t komputerowy zostanie wyposa?onych 106 szkó?, natomiast wsparciem w zakresie TIK zostanie obj?tych 1484 nauczycieli.

 

Pobyt w Mielcu tak wielu uznanych autorytetów naukowych w dziedzinie informatyki by? ?wietn? okazj? do zaprezentowania osi?gni?? m?odych modelarzy uczestnicz?cych w zaj?ciach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”. Uczniowie zaprezentowali skonstruowane przez siebie lataj?ce modele samolotów. Podzielili si? tak?e swoimi wra?eniami z udzia?u w Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych, które odby?y si? we wrze?niu we Lwowie.  Reprezentacja naszych uczniów, o czym ju? pisali?my, zdoby?a w ró?nych kategoriach a? 14 medali. W tej cz??ci programu, Pani Maria Napieracz, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego podzi?kowa?a sponsorom, którzy wspieraj? Akademi? „Leonardo”. S?owa wdzi?czno?ci skierowa?a do Polskich Zak?adów Lotniczych PZL Mielec, Kirchhoff Mielec, Agencji Rozwoju Przemys?u, Oddzia? w Mielcu oraz Urz?du Miejskiego w Mielcu.

 

W programie pobytu cz?onków Rady przewidziano tak?e spotkania z dyrektorami szkó? oraz nauczycielami. Dr Krzysztof Kurowski z Pozna?skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Dariusz Stachecki z Gimnazjum w Nowym Tomy?lu zaprezentowali platform? edukacyjn?, na której umieszczone zosta?y pierwsze e-podr?czniki do edukacji wczesnoszkolnej, a tak?e z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych oraz ?cis?ych.

 

Projekt nowej podstawy programowej przedstawi? w bardzo ciekawym wyk?adzie Prof. Maciej Sys?o z Uniwersytetu Wroc?awskiego oraz Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu. Profesor podkre?li?, ?e propozycja zmian w podstawie programowej na pierwszy plan wysuwa nabywanie przez uczniów kompetencji informatycznych s?u??cych podniesieniu poziomu pos?ugiwania si? technologi? informacyjno-komunikacyjn? w rozwi?zywaniu problemów z ro?nych dziedzin, w tym równie? ukierunkowanych na zainteresowania osobiste i zawodowe oraz na aktywne uczestnictwo w codziennym ?yciu. Wa?nym elementem zmian jest wprowadzenie ju? od pierwszego etapu edukacyjnego nauki programowania.

 

Z kolei przewodnicz?cy Rady ds. Informatyzacji Edukacji Prof. Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego mówi?, w jaki sposób Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci (profesor jest przewodnicz?cym Zarz?du tego Stowarzyszenia) pomaga w rozwoju zainteresowa? dzieciom wybitnie uzdolnionym. Fundusz jest znany z nowatorskiego podej?cia do pomocy uzdolnionym dzieciom, poprzez organizacj? ogólnopolskich warsztatów w instytutach naukowych i szko?ach wy?szych oraz specjalnych obozów naukowych.  Aby zosta? stypendystom Funduszu, wnioskodawca (którym mo?e by? ucze?, szko?a lub rodzic) musi dostarczy? szczegó?owy  opis zainteresowa? akademickich kandydata na stypendyst?. Oceny szkolne nie s? brane pod uwag?. W przesz?o?ci stypendyst? Funduszu by? mi?dzy innymi Rafa? Blecharz – laureat XV Konkursu Chopinowskiego w 2005 roku oraz Filip Wolski – kilkunastokrotny z?oty medalista Mi?dzynarodowych i Krajowych Olimpiad Informatycznych oraz Akademickich Mistrzostw ?wiata w Programowaniu Zespo?owym.


Kolejny wyk?ad Politechniki Dzieci?cej w Mielcu Za nami drugie zaj?cia pi?tego semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu. Zaj?cia zatytu?owane "Zabawy z fizyk?" poprowadzi?a dr Krystyna Ch??dowska.


21 listopada br. w ZOD AGH w Mielcu odby?o si? kolejne spotkanie studentów Politechniki Dzieci?cej. W bardzo przyst?pny dla dzieci sposób trudne zagadnienia fizyki przedstawi?a dr Krystyna Ch??dowska, na co dzie? pracownik Wydzia?u Matematyki i Fizyki Stosowanej na Politechnice Rzeszowskiej.

Zgodnie z tematem wyk?adu, który brzmia? „Zabawy z fizyk?”, zaprezentowa?a jak przy pomocy przedmiotów codziennego u?ytku mo?na wykona? ró?ne fascynuj?ce do?wiadczenia. Dzi?ki takiej formie zaj?? dzieci pozna?y dzia?anie ró?nych si?, np. si?y grawitacji, si?y spr??ysto?ci, si?y magnetyczne, si?y elektrostatyczne, si?y bezw?adno?ci i inne ciekawostki fizyczne. Wszystkie te eksperymenty rozbudza?y ciekawo?? ma?ych studentów i ch?? pog??biania tematów w domu czy szkole.

 

Najbli?szy wyk?ad odb?dzie si? 19 grudnia 2015 a przez mgr Angelik? Wo?czyk przedstawiony zostanie temat „Dlaczego przeciwie?stwa z si? przyci?gaj??


S?owo jest oknem otwartym na rzeczywisto?? http://ckp.edu.pl/static/img/00000aa/oj_I_etap.pdf Dziesi?ta edycja ogólnopolskiego konkursu „S?owo daj?” >>>Ostatnie spotkanie w V semestrze PD w Mielcu Politechnika Dzieci?ca w Mielcu zako?czy?a V semestr, i ju? teraz zaprasza do rejestracji na zaj?cia VI semestru.


Za nami ostatnie zaj?cia V semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu. 13 lutego przedstawiciele Studenckiego Ko?a Naukowego Lotników z Politechniki Rzeszowskiej zadali dzieciom pytanie „Czy na Marsie ?yj? Marsjanie?”. Wyk?ad po?wi?cony by? g?ównie tematom zwi?zanym z Czerwon? Planet?. Mali studenci mogli dowiedzie? si? gdzie si? znajduje, jak ona wygl?da, jak jest badana, dlaczego jest badana i sk?d taka w?a?nie nazwa. Studenci z Rzeszowa przywie?li ze sob? równie? zbudowany przez nich ?azik marsja?ski. Wzbudzi? on ogromne zainteresowanie dzieci, które bardzo ch?tnie wys?ucha?y jak jest zbudowany, co potrafi oraz wspólnie zastanawiali si? czy mo?na go wys?a? na Marsa.

 

Po zako?czeniu zaj?? wszystkie dzieci dosta?y Dyplomy potwierdzaj?ce ich udzia? w zaj?ciach pi?tego semestru Politechniki Dzieci?cej w Mielcu, oprócz tego pami?tk? z tych wyk?adów s? równie? wpisy do indeksu dokonywane po ka?dym spotkaniu przez wolontariuszki wspó?pracuj?ce z PD.

 

Przed nami VI semestr zaj?? dla ma?ych studentów. Przypominamy, ?e rejestracji mo?na dokona? do 21 lutego br. do godz. 23:59 na stronie: https://dolina-wiedzy.pl/pd/uczelnia/rejestracja/ a pierwsze zaj?cia odb?d? si? ju? 5 marca.

 

Zapraszamy!


Studia podyplomowe w CKPiDN http://www.ckp.edu.pl/nauczyciele/studia,podyplomowe.html CKPiDN w Mielcu we wspó?pracy z O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie serdecznie zaprasza na studia podyplomowe>>>Ostatnie wolne miejsca - studia podyplomowe http://ckp.edu.pl/nauczyciele/studia,podyplomowe.html 22 pa?dziernika br. rozpoczyna si? kolejna edycja studiów podyplomowych >>>Przyjaciel Mielca - Profesor M. M. Sys?o o konkursie Bóbr Publikujemy list otwarty Profesora, w którym zach?ca uczniów do udzia?u w najbli?szej edycji konkursu Bóbr >>>


Mieleckie Bobry! Zach?cam Was do wzi?cia udzia?u w informatycznym konkursie "Bóbr", który jest ?wietn? okazj? do zmaga? na komputerze z prostymi zadaniami polegaj?cymi na logicznym i algorytmicznym my?leniu. Zadania nie s? bezpo?rednio zwi?zane z ?adnym przedmiotem, a pochodz? z ró?nych obszarów Waszych zainteresowa?: gier, ?amig?ówek, quizów. Satysfakcj? jest mo?liwo?? osi?gania coraz lepszych wyników w kolejnych latach - konkurs jest rozgrywany na wszystkich etapach edukacyjnych. Nagradzamy i wyró?niamy blisko dwustu uczniów ka?dego roku. ?ycz? Wam powodzenia w najbli?szej edycji konkursu, ju? w drugim tygodniu listopada. Zwró?cie si? do swojego nauczyciela informatyki, by Was zarejestrowa? i zapisa? do konkursu. Szczegó?y dotycz?ce organizacji konkursu i zadania z poprzednich lat zamieszczamy na stronie http://bobr.edu.pl - mo?na wcze?niej zapozna? si? z charakterem zada? z ubieg?ych lat i spróbowa? na nich swoich si?.

 

Maciej M. Sys?o


Kurs programowania dla nauczycieli http://odn.wszechnica.com/aktualnosci.html PTEA Wszechnica i CKPiDN zaprasza nauczycieli na nieodp?atny dwudniowy kurs: „Programowanie w szkole – zwi?kszenie kompetencji kluczowych nauczycieli w zakresie ICT”>>>Pan Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu wyró?niony tytu?em „Mielczanina Roku’ Jest nam bardzo mi?o poinformowa?, ?e Pan Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu otrzyma? tytu? „Mielczanina Roku 2016” >>>


Jest nam bardzo mi?o poinformowa?, ?e Pan Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu otrzyma? tytu? „Mielczanina Roku 2016”, który przyznaj? czytelnicy Tygodnika Korso i Kapitu?a Plebiscytu. Jest to nagroda za dzia?alno?? spo?eczn?, gospodarcz?, samorz?dow? i kulturaln? na rzecz miasta i powiatu.

 

Panie Dyrektorze – sk?adamy szczere i serdeczne gratulacje. Tytu? Mielczanina Roku i do??czenie do zaszczytnego grona laureatów jest bardzo du?ym wyró?nieniem. W naszych oczach Pana dzia?alno?? zawodowa, spo?eczna, sposób podej?cia do ?ycia czy cz?owieka niejednokrotnie zas?uguj? na uznanie. Pe?nej zaanga?owania, pasji, wieloaspektowej, cz?sto innowacyjnej pracy Pana Dyrektora towarzyszy motto „Znajd? prac?, któr? lubisz, a ju? nigdy nie b?dziesz musia? pracowa?”. Jeste?my wdzi?czni, ?e w tej w?a?nie atmosferze potrafi? Pan zbudowa? zespó?, w którym panuje wr?cz rodzinna atmosfera. Wszyscy serdecznie gratulujemy i cieszymy si? Pana sukcesem.

 

 

Pracownicy CKPiDN w Mielcu


Oferta szkole? dla nauczycieli na II pó?rocze roku szkolnego 2016/2017 http://ckp.edu.pl/nauczyciele/zapisy,na,szkolenia.html Zapraszamy nauczycieli do lektury kolejnego Informatora, zawieraj?cego ofert? szkole? dla nauczycieli >>>Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – zapisy http://ckp.edu.pl/ckpidn/kwalifikacyjne,kursy,zawodowe.html Nauka w KKZ jest bezp?atna! Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkoln? form? kszta?cenia ustawicznego adresowan? do osób doros?ych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupe?nianiem wiedzy, umiej?tno?ci i kwalifikacji zawodowych. Daj? mo?liwo?? przygotowania si? w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagaj?cym okre?lonych kwalifikacji. >>>Zapraszamy nauczycieli na szkolenia Zapraszamy nauczycieli do zapoznania si? z ofert? edukacyjn? CKPiDN na pierwsze pó?rocze roku szkolnego 2017/2018>>>


Zapraszamy nauczycieli do zapoznania si? z ofert? CKPiDN na pierwsze pó?rocze roku szkolnego 2017/2018, która odpowiada na zg?oszone oczekiwania edukacyjne. W naszej ofercie nauczyciele znajd? lekcje otwarte, warsztaty, szkolenia i wyk?ady. Wi?kszo?? form jest bezp?atnych.  Zg?oszenia prosimy przesy?a? drog? elektroniczn?.

 

 

>>> INFORMATOR nr 42  (plik PDF) <<<

>>> INFORMATOR nr 42  (plik DOCX) <<<

 

 

Zapisy dla nauczycieli -Kszta?cenie zawodowe >>>

Zapisy dla nauczycieli - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna >>>

Zapisy dla wszystkich nauczycieli >>>

Zapisy dla Dyrektorów szkó?  >>>