Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Podstawy programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki w Mielcu sta? si? okazj? do zainicjowania projektu nauki programowania dedykowanego uczniom pierwszych etapów edukacyjnych. >>>


VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki w Mielcu sta? si? okazj? do zainicjowania projektu nauki programowania dedykowanego uczniom pierwszych etapów edukacyjnych. Akcja odby?a si? pod has?em „Mieleccy przedsi?biorcy wspieraj? nauk? programowania”. Pomys?odawc? przedsi?wzi?cia jest Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które mog?o zrealizowa? swoj? koncepcj? dzi?ki wspó?pracy z firm? Kronospan Mielec Sp. z o.o., która ufundowa?a  materia?y dydaktyczne dla pilota?owej grupy 20 nauczycieli z mieleckich szkó? podstawowych. Wyra?amy nadziej?, ?e ta ciekawa i innowacyjna inicjatywa spotka si? z uznaniem  w mieleckim ?rodowisku i zach?ci kolejnych przedsi?biorców do jej wsparcia, a tym samym rozwoju.

 

Nie od dzi? wiadomo, ?e ogromny post?p technologiczny wymóg? stan rzeczy, w którym informatyka wraz z nauk? programowania staj? si? kompetencj? kluczow? XXI wieku. Cyfryzacja i rozwój technologii sprawiaj?, ?e j?zyk programowania to ju? j?zyk komunikacji, którego niew?tpliwie warto uczy? od najm?odszych lat. Maj?c na uwadze ten stan rzeczy pierwszego dnia festiwalu odby?o si? seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Uczymy dzieci programowa? od najm?odszych lat”.

 

Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu podczas seminarium podkre?li? rosn?c? rol? umiej?tno?ci programowania we wspó?czesnym ?wiecie, który niew?tpliwie zdominowany jest przez nowoczesne technologie. VIII edycja Festiwalu jest pocz?tkiem projektu, który nie tylko b?dzie sprzyja? odpowiedzi na pytanie „Dlaczego programowanie jest wa?ne i warto si? go uczy??”, ale przyczyni si? tak?e do rozpowszechnienia i wcielenia w ?ycie tej idei. Dyrektor Nowakowski powiedzia?, ?e instytucja, któr? kieruje odpowiada za kszta?cenie m?odzie?y w szko?ach zawodowych, ale maj?c ?wiadomo??, ?e odpowiednie ukszta?towanie najm?odszego pokolenia b?dzie sprzyja?o nauce w szko?ach ponadgimnazjalnych, ch?tnie inicjuje tego typu przedsi?wzi?cia.  Programowanie jest fundamentem edukacji informatycznej wspieraj?cej wszystkie pola aktywno?ci mózgu. Obok nauki pisania, czytania i liczenia stanowi czwart? kompetencj?. Uczy twórczego, logicznego, kreatywnego my?lenia i umiej?tno?ci dostrzegania problemów i radzenia sobie z nimi. Wa?nym jest, aby wyposa?y? dzieci w te umiej?tno?ci, pocz?tkowo w oderwaniu od technologii, która powinna by? dopiero kolejnym ogniwem w nauce programowania.

 

W ramach akcji „Mieleccy przedsi?biorcy wspieraj? nauk? programowania” firma Kronospan ufundowa?a 20 nauczycielom z mieleckich szkó? podstawowych zintegrowane zestawy materia?ów do nauki programowania sk?adaj?ce si? z gry dydaktycznej do nauki programowania „Scottie Go!” oraz tabletu. Ponadto w ramach seminarium nauczyciele wzi?li udzia? w pokazowej lekcji z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego, który otrzymali. Lekcj? przeprowadzi? Zbigniew Karwasi?ski z Pozna?skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego dzia?aj?cego przy Polskiej Akademii Nauk. Rol? nauczycieli, którzy wzi?li udzia? w pilota?owej lekcji b?dzie przygotowanie dwóch scenariuszy zaj?? z nauki programowania, a nast?pnie przeniesienie ich do swojego ?rodowiska szkolnego w my?l idei, ?e programowa? mo?na bez znajomo?ci jakiegokolwiek j?zyka programowania w atmosferze gry, zabawy i logicznego my?lenia.

 

Seminarium by?o tak?e okazj? do wr?czenia naród w konkursie „Kodowanie bez komputera”.

 

Podsumowaniem niech b?d? s?owa Marka Cubana, biznesmena, miliardera, który „wyszed? poza schemat” i swoj? karier? rozpocz?? w wieku 12 lat od sprzeda?y worków na ?mieci. Wed?ug Cubana kompetencj? przysz?o?ci b?dzie kreatywne my?lenie. Miliarder wyja?nia, ?e najwa?niejsze to mie? dobry pomys? i umie? wyj?? poza schemat. Ca?? reszta zajm? si? maszyny (zaprogramowane komputery i roboty), które pod wieloma wzgl?dami s? dok?adniejsze i wydajniejsze ni? cz?owiek.