Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Zrozumie? ucznia …… - konferencja inauguruj?ca nowy rok szkolny  Pocz?tek nowego roku szkolnego jest okazj? do corocznego spotkania braci nauczycielskiej ze szkó? powiatu mieleckiego >>>


Pocz?tek nowego roku szkolnego jest okazj? do corocznego spotkania braci nauczycielskiej ze szkó? powiatu mieleckiego, dlatego serdecznie zapraszamy nauczycieli na konferencj? „Zrozumie? ucznia – wsparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela”. Konferencj? rozpoczynamy kolejny rok wspó?pracy z nauczycielami ze szkó? z powiatu mieleckiego. Spotkanie rozpocznie krótka informacja nt. priorytetów MEN na rok szkolny 2017/2018. Dalsza cz??? konferencji b?dzie po?wi?cona ró?nym aspektom indywidualizacji procesu nauczania. Zostanie równie? poruszona kwestia w??czenia m?odzie?y z problemami np. zdrowotnymi w ?rodowisko szkolne oraz  metod pracy z takimi uczniami. Swoimi refleksjami nt. nauczania podzieli si? nauczyciel, dla którego uczenie jest pasj?. Mamy nadziej?, ?e tematy poruszane na konferencji b?d? inspiracj? do wymiany zda? i dyskusji zgromadzonych.

Nasze zaproszenie do udzia?u w wydarzeniu przyj?li prelegenci - znamienici przedstawiciele ?rodowiska edukacyjnego.

 

Jednym z problemów wspó?czesnej edukacji jest to, w jaki sposób m?drze zindywidualizowa? proces nauczania, maj?c jednocze?nie wiedz?, ?e ka?dy ucze? jest inny. Uczniowie ró?ni? si? dojrza?o?ci? intelektualn?, emocjonaln?, spo?eczn?, maj? odmienne temperamenty, a tak?e preferowane style poznawcze. Do?wiadczenia zwi?zane ze ?rodowiskiem rodzinnym równie? warunkuj? okre?lone poziomy motywacji i samodzielno?ci. Czynniki te sprawiaj?, ?e uczniowie s? indywidualno?ciami i w pracy z ka?dym z nich nie mo?na pos?ugiwa? si? odgórnie przyj?tymi schematami. Ka?de dziecko ze swoimi umiej?tno?ciami i uzdolnieniami, niedoci?gni?ciami, a nawet powa?nymi brakami to prawdziwa indywidualno?? i wyzwanie w pracy nauczycieli. Konferencja jest prób? wsparcia nauczycieli w zakresie niektórych aspektów indywidualizacji procesu nauczania w celu maksymalnego rozwoju potencja?u ucz?cych si?.

 

Program:

1. 12.00 – 12.20

 

Rozpocz?cie konferencji

Priorytety MEN na rok szkolny 2017/2018dr Barbara Wolny– nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddzia? w Tarnobrzegu

 

2. 12.25 – 12.55

 

Zrozumie? ucznia – wsparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela, dr Witold Ko?odziejczyk, redaktor naczelny miesi?cznika „Edukacja i Dialog”

 

3. 13.00 – 13.30

 

Rozwijanie procesów my?lowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pami?ci i rozwoju intelektudr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

4. 13.30 – 13.45

 

PRZERWA

 

5. 13.45 – 14.15

 

Wsparcie nauczycieli w readaptacji uczniów po traumatycznych do?wiadczeniach – Bo?ena Zdebko – Prezes Stowarzyszenia „?ycie w naszych r?kach”

 

6. 14.20 – 14.50

 

Jak uczy? z pasj?? Mariusz Zyngier – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Zespó? Szkó? w Po?a?cu

 

7. 14.55 – 15.25

 

Dyskusja z udzia?em nauczycieli.

 

Konferencja odb?dzie si? 29 wrze?nia br. o godz. 12.00 w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA przy ul. Ks. H. Arczewskiego 7

 

Udzia? w konferencji jest nieodp?atny. Nauczyciele otrzymuj? za?wiadczenie o uczestnictwie.

 

>>> Zg?oszenia uczestnictwa <<<

 

Do zobaczenia na konferencji.