Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Startuje nasza sie?: Doradztwo zawodowe w szkole  Zapraszamy nauczycieli realizuj?cych zaj?cia z doradztwa zawodowego w szko?ach wszystkich poziomów edukacyjnych do uczestnictwa w sieci wspó?pracy i samokszta?cenia Doradztwo zawodowe w szkole>>>


Zapraszamy nauczycieli realizuj?cych zaj?cia z doradztwa zawodowego w szko?ach wszystkich poziomów edukacyjnych do uczestnictwa w sieci wspó?pracy i samokszta?cenia Doradztwo zawodowe w szkole.

 

W ramach dzia?ania sieci Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu udost?pnia:

  • przestrze? wirtualn? do kontaktów i wymiany do?wiadcze? uczestnicz?cych w sieci;
  • materia?y edukacyjne do prowadzenia zaj?? (publikacje, scenariusze lekcji, filmy itp.);
  • mo?liwo?? uczestnictwa w nieodp?atnych formach doskonalenia przydatnych w zaj?ciach z doradztwa zawodowego.

 

Prac? sieci wspiera Koordynator Sieci: Danuta Zdonek.

 

Uczestnictwo w sieci jest nieodp?atne.

 

 

>>> Zapisy do sieci <<<