Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


KONFERENCJA „Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem" 23 pa?dziernika 2017 r. w Hotelu Atena w Mielcu z inicjatywy Oddzia?u Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. w Mielcu oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?a si? konferencja >>>


23 pa?dziernika 2017 r. w Hotelu Atena w Mielcu z inicjatywy Oddzia?u Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. w Mielcu oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odby?a si? konferencja pod nazw? „Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem”. Spotkanie, które miejmy nadziej? zapocz?tkuje pewien cykl, zgromadzi?o zaszczytne grono osób reprezentuj?cych edukacj?, nauk?, biznes, a tak?e przedstawicieli samorz?dów i instytucji, które maj? realny wp?yw na kondycj? zarówno edukacji, jak i gospodarki. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas mi?dzy innymi: Pani Ma?gorzata Rauch – Podkarpacki Kurator O?wiaty, Pan Zbigniew Tymu?a – Starosta Powiatu Mieleckiego, Pan Jan My?liwiec – Wiceprezydent Mielca oraz Pan Jan Tarapata – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

Pan Krzysztof ?l?zakDyrektor Oddzia?u ARP S. A. w Mielcu otwieraj?c konferencj? przywita? przyby?ych go?ci i podzi?kowa? za dotychczasow? wspó?prac? na linii edukacja–nauka–biznes. W swoim wyst?pieniu zatytu?owanym „Wspieraj?ca rola Zarz?dzaj?cego stref? w dialogu edukacja – biznes” przedstawi? g?ówne cele dzia?alno?ci ARP w Mielcu, jako zarz?dzaj?cego SSE EURO PARK Mielec. Jedn? z ról Agencji Rozwoju Przemys?u jest wspieranie nowych inwestycji i dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonej przez przedsi?biorców z uwzgl?dnieniem makroregionów oraz celów gospodarczych Polski. Równocze?nie zadania ARP maj? by? realizowane poprzez wspó?prac? ze szko?ami zawodowymi oraz uczelniami, tak aby uwzgl?dnia? potrzeby rynku pracy w korelacji z edukacj?. W zwi?zku ze zmian? przepisów od przysz?ego roku Polska b?dzie jedn? specjaln? stref? inwestycji, tym samym niezale?nie od lokalizacji dzia?alno?ci gospodarczej, wszystkie przedsi?biorstwa po spe?nieniu odpowiednich kryteriów b?d? mog?y otrzyma? tak? sam? pomoc publiczn?. Jednym z warunków korzystania z pomocy publicznej b?dzie wspó?praca przedsi?biorstw z edukacj? i nauk?, mi?dzy innymi poprzez tworzenie klas patronackich, organizacj? sta?y, praktyk, a tak?e zlecanie uczelniom wy?szym ró?nego rodzaju bada?. Dlatego te? zaznacza si? wyra?na zale?no??: wspó?praca, o której mowa to ju? nie tylko kwestia ideologiczna, ale w ogromnej mierze biznes dla firm.

 

Podczas konferencji wr?czono wyró?nienia dla aktywnych przedsi?biorców, którzy „wspieraj? pracowników w rozwoju kariery zawodowej, m?odzie? w rozwoju kompetencji i umiej?tno?ci technicznych, wspó?pracuj? z uczelniami, szko?ami i placówkami edukacyjnymi, a tak?e wspieraj? zarz?dzaj?cego stref? w dialogu biznesu z edukacj?”. Wyró?nione firmy to: Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o. oraz Sieros?awski Group Jan Sieros?awski. Za wieloletni? i znacz?c? rol? w dialogu edukacja – nauka – biznes zosta?o docenione równie? Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które w tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia.

Dr hab. in?. Boles?aw Karwat, który do niedawna pe?ni? funkcj? kierownika Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, w imieniu rektora AGH prof. dr. hab. in?. Tadeusza S?omki przekaza? maj?tek ruchomy ZOD AGH w Mielcu na rzecz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, który ma by? wykorzystywany podczas zaj?? odbywaj?cych si? w M?odzie?owej  Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”.

 

Pan Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu przedstawi? model wspó?pracy edukacji z otoczeniem spo?eczno-gospodarczym. S?owem kluczem we wspomnianym dialogu jest partnerstwo edukacji i biznesu, mimo i? realizuj? one inne misje. Misj? edukacji jest kszta?ci? na najwy?szym poziomie zgodnie z oczekiwaniami gospodarki opartej na wiedzy. Misj? biznesu jest z kolei dzia?a? dla osi?gniecia zysku. Te dwie strony ??czy m?ody cz?owiek – ucze?, pó?niej wykszta?cony absolwent i wreszcie kompetentny pracownik. To w?a?nie on zapewnia zysk dla przedsi?biorcy. Dlatego warto w niego zainwestowa? ju? na etapie edukacji wczesnoszkolnej, bo pos?uguj?c si? przys?owiem mo?emy rzecz: „czego Ja? si? nie nauczy? w szkole, tego Jan nie b?dzie umia?”. Stajemy przed pytaniem, czego uczy? tego m?odego cz?owieka; czy tylko zawodu, a mo?e warto skupi? si? jeszcze na umiej?tno?ciach mi?kkich? Zapewne tak, bo przecie? do?wiadczenie pokazuje, ?e raz wyuczony zawód nie starcza na ca?e ?ycie, a do zdobywania nowego niezb?dne s? kompetencje mi?kkie. W prezentacji pokazano konkretne przyk?ady dialogu edukacji i biznesu, które s? realizowane w ramach projektów „Mielec stawia na zawodowców” oraz „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”. Przekonywuj?co wybrzmia?a równie? wspó?praca z PZL Mielec przy organizacji zaj?? praktycznych dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy oraz wspó?praca z Kirchhoff Polska przy organizacji zaj?? w systemie modu?owym dla osób ju? pracuj?cych.

 

W dobie deficytów kadrowych na rynku pracy, bardzo cennym wyst?pieniem, nie tylko dla przedstawicieli edukacji i nauki, ale tak?e przedsi?biorców by?o wyst?pienie Pani dr Magdaleny Jelonek z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, która opieraj?c si? na wynikach bada? przedstawi?a kompetencje przysz?o?ci, tj.: krytyczne my?lenie i nadawanie sensu dzia?aniom, inteligencja spo?eczna, nowatorskie my?lenie, kompetencje mi?dzykulturowe, analiza danych i formu?owanie na ich podstawie wniosków, kompetencje j?zykowe specyficzne dla nowych mediów, multidyscyplinarno??, wirtualna wspó?praca, umiej?tno?? projektowania i filtrowania najwa?niejszych informacji. W?ród czynników, które maj? realny wp?yw na kondycj? rynku pracy nale?y wyró?ni?: wzrastaj?ca d?ugo?? ?ycia (w dobrej kondycji), inteligentne urz?dzenia i systemy (zamazanie rozdzia?u ludzie – maszyny), komputeryzacja i „programowalno??” rzeczywisto?ci, nowe media a tym samym nowe sposoby komunikacji, ?wiat globalnie po??czony, odmienne struktury organizacyjne i warunki pracy.

Prof. dr hab. in?. Zbigniew K?kol z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w swoim wyst?pieniu odniós? si? do sposobu my?lenia „na tak” w kontek?cie transferu technologii z uczelni do przemys?u. W gospodarce opartej na wiedzy, wspó?praca na styku nauka-biznes jest jednym z najistotniejszych procesów innowacyjnych. W spo?ecze?stwie wiedzy gospodarka potrzebuje od uczelni dobrze wykszta?conych i zmotywowanych ludzi, pomys?ów na prze?omowe innowacje, a tak?e wiedzy stanowi?cej podstaw? do opracowania nowych technologii i produktów. Z drugiej strony nauka oczekuje od przemys?u zapotrzebowania na badania oraz finansowania. Ró?nice mi?dzy nauk? a przemys?em s? znacz?ce, ale trzeba zastanowi? si? jak budowa? pomosty mi?dzy tymi dwoma ?wiatami. W Polsce nie mamy jeszcze takich tradycji, ale AGH ze swoj? ofert? stara si? te tendencje prze?amywa? (mi.in. poprzez Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsi?biorczo?ci i Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH). W koncepcji my?lenia na tak trzeba u?wiadomi? sobie, ?e czynnikiem kluczowym s? ludzie, gdy? transfer wiedzy jest najskuteczniej i najlepiej realizowany przez transfer ludzi. To cz?owiek jest kluczem do sukcesu.

 

Dr in?. Dominik Kowal, dr in?. Arkadiusz Szmal i dr hab. in?. Pawe? Kwa?niewski – reprezentanci Centrum Transferu Technologii AGH oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. podzielili si? do?wiadczeniami zwi?zanymi ze scoutingiem wiedzy i technologii AGH. Priorytetem uczelni jest realizacja zada? wpisanych w trójk?t wiedzy, na który sk?adaj? si? kszta?cenie, badania naukowe oraz innowacje. Sama uczelnia winna stawa? si? konsorcjum akademicko-gospodarczym, tak aby zwi?kszy? efektywno?? transferu wiedzy do przemys?u. Kluczowa w tym procesie jest rola brokerów innowacji, którzy s? po?rednikami w kontaktach nauki z przemys?em. Dr hab. in?. Pawe? Kwa?niewski zaprezentowa? uczestnikom konferencji konkretne przyk?ady dobrych praktyk zwi?zane z wykorzystaniem wiedzy akademickiej w przemy?le.

 

Dr in?. Krzysztof Kurowski w wyst?pieniu „Cyfrowa gospodarka inspirowana cyfrow? nauk?” przedstawi? skrótowo profil dzia?alno?ci Pozna?skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego ICHB PAN, którego rol? jest wspieranie nauki poprzez tworzenie infrastruktury teleinformatycznej i warunków do rozwoju cyfrowej nauki i gospodarki. Obecnie w wielu przypadkach odchodzi si? od rzeczywistych symulacji na rzecz symulacji komputerowych, co niew?tpliwie mo?e przyspiesza? procesy produkcyjne. PCSS jest cennym partnerem naukowo-technologicznym dla przedsi?biorstw u?atwiaj?cym wprowadzanie innowacji i szeroko poj?ty rozwój (m.in. poprzez symulacje komputerowe, wirtualn? rzeczywisto??, wizualizacje itp.). Ponadto posiada ugruntowan? pozycj? jako partnera w wielu projektach badawczo-rozwojowych realizowanych na arenie polskiej i mi?dzynarodowej.

 

Prawid?owe zidentyfikowanie potrzeb, okre?lenie problemów, wyznaczenie pewnych kierunków dzia?a?, a tak?e podj?cie efektywnej wspó?pracy pomi?dzy edukacj?, nauk? i biznesem wp?ynie na wypracowanie standardów dzia?a? sprzyjaj?cych zarówno efektywniejszemu kszta?ceniu, jak i pozyskiwaniu pracowników, co w przysz?o?ci przyczyny si? do sukcesu spo?eczno-gospodarczego nie tylko naszego regionu, ale tak?e Polski.