Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Konkurs techniczny Uczniów powy?ej 12-go roku ?ycia zapraszamy do udzia?u w konkursie technicznym im. Jeffreya Pino > > >


Konkurs skierowany do m?odzie?y powy?ej 12-go roku ?ycia.

Polega na wykonaniu konstrukcji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwi?za?

 

Regulamin konkursu technicznego im. Jeffrea Pino „M?ody Konstruktor”

 

Jeffrey Pino w lutym 2016 roku zgin?? w wypadku lotniczym. W latach 2006-2012 by? prezesem firmy SIKORSKY AIRCRAFT. Dzi?ki jego decyzjom Polskie Zak?ady Lotnicze w Mielcu otrzyma?y szans? wprowadzenia zaawansowanej produkcji i innowacyjnych technologii poprzez uruchomienie produkcji elementów struktury i kompletnych ?mig?owców Black Hawk.

Jeffrey Pino by? prawdziwym liderem, pionierem i legend? bran?y lotniczej. Uznawany za  genialnego stratega, wizjonera i eksperta w dziedzinie lotnictwa.

 

POSTANOWIENIA WST?PNE

  1. Organizatorem Konkursu s? Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu przy wspó?udziale Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
  2. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Prezes Polskich Zak?adów Lotniczych.
  3. Konkurs funkcjonuje pod nazw? „M?ody Konstruktor” i w ca?o?ci finansowany jest  przez Polskie Zak?ady Lotnicze w Mielcu.
  4. Trzecia edycja konkursu zostanie og?oszona najpó?niej do 15 marca 2018 roku, a rozstrzygni?cie nast?pi do 31 maja 2018 roku.
  5. Prezentacja wyró?nionych prac, og?oszenie wyników konkursu i wr?czenie nagród nast?pi podczas IX Festiwalu Nauki i Techniki 2018.

Pobierz regulamin > > >