Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Studia podyplomowe w CKPiDN CKPiDN w Mielcu zaprasza nauczycieli na studia podyplomowe, realizowane we wspó?pracy z Tarnowsk? Szko?? Wy?sz? i O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie >>>


CKPiDN w Mielcu zaprasza nauczycieli na studia podyplomowe, realizowane we wspó?pracy z Tarnowsk? Szko?? Wy?sz? i O?rodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Kro?nie.

 

Aktualnie w CKPiDN realizowane s? kierunki:

 • Logopedia;
 • Przygotowanie pedagogiczne;
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna;
 • Doradztwo zawodowe.

Zaj?cia w ramach: Logopedii, Przygotowania pedagogicznego i Doradztwa zawodowego ko?cz? si? w bie??cym roku szkolnym.

Zako?czenie zaj?? z Terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej zaplanowane jest na pierwsze pó?rocze roku szkolnego 2018/2019.

 

Trwa rekrutacja na kierunki:

 • Przygotowanie pedagogiczne;
 • Metodyka nauczania j?zyka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowania;
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna;
 • Logopedia;
 • Oligofrenopedagogika;
 • Doradztwo zawodowe;
 • Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespo?em Aspergera,
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii;
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Geografia dla nauczycieli;
 • Wychowanie do ?ycia w rodzinie.

 

Nowym uruchomionym kierunkiem studiów podyplomowych jest Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespo?em Aspergera, którego adresatami s? absolwenci uczelni wy?szych, posiadaj?cy kwalifikacje pedagogiczne.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskuj? ?wiadectwo odpowiedniej szko?y wy?szej, stanowi?ce potwierdzenie spe?nienia kryteriów zaliczenia i uko?czenia studiów z nadaniem odpowiednich kwalifikacji.

 

Zg?oszenia prosimy przesy?a? do 31 marca 2018 r.

Zaj?cia realizowane s? w systemie zaocznym (soboty, niedziele),  ?rednio co dwa tygodnie w Katolickim Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu. Wi?cej informacji i zapisy na stronie: www.ckp.edu.pl w zak?adce: Nauczyciele/Studia podyplomowe.