Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Zbli?a si? czas wycieczek…  Zapraszamy nauczycieli ze szkó? i przedszkoli na kurs Kierownik wycieczek szkolnych >>>


Zapraszamy nauczycieli ze szkó? i przedszkoli na kurs Kierownik wycieczek szkolnych

Celem kursu jest uzyskanie uprawnie? do pe?nienia funkcji kierownika: wycieczek szkolnych, imprez krajoznawczo turystycznych (biwaki, konkursy, turnieje) i imprez edukacyjno-krajoznawczych (zielone szko?y, bia?e szko?y, szko?y ekologiczne)

 

Podstawa prawna:

Rozporz?dzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko?y i placówki krajoznawstwa i turystyki, wraz z pó?niejszymi zmianami

Liczba godzin: 10 (po 45 min)

 

 

Organizacja kursu:

Zaj?cia odb?d? si? wg harmonogramu:

W ?rod? 18 kwietnia od godz. 15.00 (4 godz.) i sobot? 21 kwietnia od godz. 9.00 (6 godz.)

W czasie kursu przewidziane s? przerwy z kaw?, herbat?.

Miejsce przeprowadzenia kursu: Katolickie Centrum Edukacji M?odzie?y KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7, II pi?tro sala 9

Koszt kursu: 80,00 z? od uczestnika

 

 

Forma zg?osze?: zg?oszenia elektronicznie tutaj lub ze strony CKPiDN w Mielcu

Zg?oszenia prosimy przesy?a? do 18 marca 2018 r.