Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Kszta?cenie zawodowe

Ciekawe


W tym dziale przedstawiamy ciekawe konferencje, spotkania i wydarzenia zwi?zane z kszta?ceniem zawodowym.

 


Modelarze podsumowali „kosmiczny” sezon 2014/2015 W pi?tkowe popo?udnie 19 czerwca br. w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania odby?o si? podsumowanie kolejnego roku dzia?alno?ci Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych. Laboratorium funkcjonuje w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. >>


W pi?tkowe popo?udnie 19 czerwca br. w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania odby?o si? podsumowanie kolejnego roku dzia?alno?ci Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych. Laboratorium funkcjonuje w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

 

Na pocz?tku uroczysto?ci wypowiedzia? si? Zdzis?aw Nowakowski, dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które organizuje dzia?alno?? MAUT „Leonardo”. Zaj?cia w MAUT „Leonardo” nie przypominaj? typowych zaj?? szkolnych. Tutaj realizujecie przede wszystkim swoje pasje, stajecie si? jeszcze bardziej kreatywni, wp?ywacie tak?e na program zaj??. To Wy zadecydowali?cie, ?e oprócz typowych warsztatów z budowy modeli samolotów i rakiet, chcieli?cie tak?e uczestniczy? w zaj?ciach z rysunku technicznego oraz w kursie pilota?u na symulatorach lotu. Nasza rola polega?a na tym, ?e Wam to zorganizowali?my, bo zas?ugujecie na to – powiedzia? Dyrektor CKPiDN.

 

Nowakowski podsumowa? tak?e rok funkcjonowania Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych i pogratulowa? modelarzom ich „kosmicznego” sukcesu podczas Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych. Podzi?kowa? tak?e instruktorowi Grzegorzowi  Goryczce, g?ównemu animatorowi sukcesów mieleckich modelarzy.  S?owa podzi?kowania zosta?y tak?e skierowane do Artura Bodzionego – koordynatora Akademii „Leonardo”. Nast?pnie rozdano dyplomy dla m?odzie?y uczestnicz?cej w kursie modelarstwa. W sumie otrzyma?o je 20 osób – w?ród nich s? uczniowie ze szkó? podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimazjalnych.

 

Warto doda?, ?e w najbli?sz? ?rod? (24 czerwca) w godzinach 18.30-19.30 na Placu AK w Mielcu odb?d? si? pokazy modelarskie m?odzie?y z MAUT. Zaprezentuj? oni lataj?ce modele rakiet i samoloty zdalnie sterowane (m.in. replik? PZL-37b „?osia”, produkowanego w Mielcu w lecie 1939 roku) oraz drony.

 

Jednocze?nie przypominamy, ?e ju? we wrze?niu rozpoczn? si? zapisy na kolejny rok szkolny zaj?? w M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”, która oprócz kursu modelarskiego ma w swojej ofercie tak?e poszerzanie umiej?tno?ci z zakresu budowy i programowania robotów, fotografii i obróbki cyfrowej, wirtualnego pilota?u samolotów oraz wielu innych dziedzin techniki. Warto doda?, ?e wszystkie zaj?cia odbywaj? si? z wykorzystaniem najnowocze?niejszego sprz?tu oraz pomocy finansowej instytucji samorz?dowych (Starostwo Powiatowe w Mielcu, Urz?d Miasta w Mielcu), Agencji Rozwoju Przemys?u S.A. oddzia? w Mielcu, Kirchhoff Mielec, Abplanalp  oraz specjalnemu wsparciu Polskich Zak?adów Lotniczych  w postaci najlepszych podzespo?ów do budowy modeli, bez których osi?gni?cie tych sukcesów by?oby niemo?liwe.

 

Micha? Krawiec MAUT „Leonardo”