Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Centrum Egzaminacyjne ECDL

W dniu 26 czerwca 2011 roku odszed? od nas Janusz Trawka. By? mentorem i przewodnikiem dla wielu z nas. Utracili?my Przyjaciela, na którym mogli?my polega?. Pozostanie w naszych my?lach, sercach i wiernej pami?ci. Spo?eczno?? ECDL >>>


ECDL pokrywa wszystkie kompetencje z ramy DIGCOMP.

W menu „Projekty Unijne” i podmenu „Perspektywa 2014 – 2020″ na stronie www.ecdl.pl podajemy informacje dotycz?ce mapowania poszczególnych obszarów kompetencji ECDL na obszary ramy kompetencji DIGCOMP, stanowi?cej podstaw? do przyznawania ?rodków na szkolenia w zakresie ICT z EFS w obecnej perspektywie. Warto zauwa?y?, ?e w ramach certyfikacji ECDL mo?na walidowa? WSZYSTKIE KOMPETENCJE z ramy DIGCOMP na poziomach zaawansowania A i B. Podajemy tak?e 21 profili ECDL PROFILE DIGCOMP (wraz z cenami netto certyfikacji), skonstruowanych specjalnie dla nowych projektów.


Najlepsze Centra Egzaminacyjne w Polsce Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w MIELCU – w?ród najlepszych Centrów Egzaminacyjnych ECDL w kraj. W dniu 17 maja 2010 r. w trakcie obchodów ?wiatowego Dnia Spo?ecze?stwa Informacyjnego 2010 organizowanym m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyczne >>>


?wiatowy Dzie? Spo?ecze?stwa Informacyjnego 2010

 

W dniu 17 maja 2010 r. w trakcie obchodów ?wiatowego Dnia Spo?ecze?stwa Informacyjnego 2010 organizowanym m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zosta?o wyró?nione w?ród kilku inncyh Centrów Egzaminacyjnych w kraju statuetk? Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL - European Computer Driving Licence. Nagrod? w postaci statuetki Najlepszy Egzaminator ECDL, otrzyma? Pan Aleksander Jasi?ski, który od wielu lat jest egzaminatorem CKPiDN.

 

Europiejski Certyfikat Umiej?tno?ci Komputerowych (ECDL) jest dokumentem, który po?wiadcza, ?e jego posiadacz zda? pomy?lnie egzaminy sprawdzaj?ce wiedz? w zakresie odpowiedniego produktu: ECDL Start, ECDL Core, ECDL e-Citizen, ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL WebStarter i mo?e by? zdawany w CE CKPiDN w Mielcu.

Najnowszym produktem jest ECDL Guardian, g?ównym celem tego programu jest pomoc w uzyskaniu potrzebnej wiedzy dotycz?cej ochrony przede wszystkim dzieci przed zagro?eniami w ?wiecie wirtualnym:

ochrona osób nieletnich przed dost?pem do nieodpowiednich stron internetowych,

zabezpieczenia komputera przed nieautoryzowanym dost?pem,

agresji mediów elektronicznych, serwisy spo?eczno?ciowe.

 

Przewodnim tematem tegorocznego ?wiatowego Dnia Spo?ecze?stwa Informacyjnego by?o: Technologie informacyjne podnosz? jako?? ?ycia. Konferencja przebiega?a pod has?em Edukacja ostatni? szans? dla Polski? – czyli miejsce i rola edukacji w spo?ecze?stwie informacyjnym. Wyk?ad inauguracyjny Edukacja na drodze do spo?ecze?stwa informacyjnego wyg?osi? Prof. dr hab. Maciej M. Sys?o.

 

?wiatowy Dzie? Spo?ecze?stwa Informacyjnego 2010 obchodzony by? na Zamku Ujazdowskim w Warszawie pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji Jerzego Millera.?wiatowy Dzie? Spo?ecze?stwa Informacyjnego 2010

 

ECDL


Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkó? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zach?camy wszystkich uczniów z ca?ej Polski do wzi?cia udzia?u w Konkursie Informatycznym TIK?-TAK!. Konkurs to GRA, która b?dzie polega?a na odpowiadaniu na pytania on-line z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.


 

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? – TAK!


 

 

Zach?camy wszystkich uczniów z ca?ej Polski do wzi?cia udzia?u w Konkursie Informatycznym TIK?-TAK!. Konkurs to GRA, która b?dzie polega?a na odpowiadaniu na pytania on-line z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Gra TIK?-TAK! odbywa? b?dzie si? na trzech poziomach: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W ka?dej chwili mo?esz zobaczy? ranking: na którym miejscu jeste? Ty i Twoja szko?a.

 

Aby wygra?, zarejestruj siebie i swoja szko?? a potem GRAJ i zdobywaj punkty. Zapro? do wspólnej gry swoich kolegów i kole?anki. Wspólnie zdobywaj?c punkty dla szko?y mo?ecie wygra? wspania?e nagrody. Im wi?cej Was b?dzie, tym wi?ksze macie szanse. Rejestracja dost?pna b?dzie od 28 marca 2011r. Etap szkolny trwa? b?dzie od 4 kwietnia 2011 do 8 kwietnia 2011r.

 

 

>>>Kliknij link do strony<<<

 

Zapraszamy do wspólnej GRY


Odszed? Janusz Trawka W dniu 26 czerwca 2011 roku odszed? od nas Janusz Trawka. By? mentorem i przewodnikiem dla wielu z nas. Utracili?my Przyjaciela, na którym mogli?my polega?. Pozostanie w naszych my?lach, sercach i wiernej pami?ci. Spo?eczno?? ECDL >>>


 

Odszed? Janusz Trawka

 

Janusz TrawkaW dniu 26 czerwca 2011 roku odszed? od nas Janusz Trawka.


Koordynator ECDL dla województwa ?l?skiego, od pocz?tku istnienia ECDL w Polsce zaanga?owany w realizacj? tego projektu.

Wieloletni Prezes Oddzia?u Górno?l?skiego, cz?onek ostatniej kadencji Zarz?du G?ównego PTI. Wspó?za?o?yciel Sekcji Egzaminatorów ECDL, wspó?autor reformy ECDL w 2009 roku. Przewodnicz?cy Stowarzyszenia "KISS"

Wielu egzaminatorów w Polsce zna?o osobi?cie dr Janusza Trawk?, u?miechni?tego, pe?nego zaanga?owania i zara?aj?cego pomys?ami, ze szkole?, spotka?, konferencji. Swoj? wieloletni? prac? zmieni? obraz edukacji informatycznej w polskiej szkole. Skupia? wokó? siebie ludzi, wydobywa? z nich to, co najlepsze i pozwala? realizowa? najbardziej niewiarygodne pomys?y. Szuka? rozwi?za? i wdra?a? najtrudniejsze zmiany.

By? mentorem i przewodnikiem dla wielu z nas.

Utracili?my Przyjaciela, na którym mogli?my polega?.Pozostanie w naszych my?lach, sercach i wiernej pami?ci.

 

 

Spo?eczno?? ECDL

 

 


ECDL na Festiwalu Nauki i Techniki ECDL na Festiwalu Nauki i Techniki


ECDL na Festiwalu Nauki i Techniki

 


 

 


Pierwsze pilota?owe szkolenie egzaminatoró ECDL eNauczyciel 22 wrze?nia 2012 roku w Opolu odby?o si? Pierwsze pilota?owe szkolenie egzaminatoró ECDL eNauczyciel.>>>


Pierwsze pilota?owe szkolenie egzaminatoró ECDL eNauczyciel

 

 

22 wrze?nia 2012 roku w Opolu odby?o si? Pierwsze w Polsce pilota?owe szkolenie egzaminatorów ECDL eNauczyciel. Szkolenie odbywa?o si? w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji i przeznaczone  by?o dla obecnych egzaminatorów ECDL CORE, którzy chcieli zosta? egzaminatorami ECDL eNauczyciel. Bardzo pr??nie dzia?aj?ce ?rodowisko RCRE zamierza w najbli?szym czasie przeprowadzi? stosowne szkolenia i egzaminy po?wiadczaj?ce przygotowanie naczycieli do otrzymania certyfikatu eNauczyciel.

 

 


Szkolenie egzaminatorów e-Nauczyciel w Mielcu Centrum Egzaminacyjne ECDL w Mielcu wraz z Koordynatorem Regionalnym zaprasza serdecznie na szkolenie „Egzaminator e-Nauczyciel”, które odb?dzie si? 26 stycznia 2013 r. w Mielcu >>>Szkolenie egzaminatorów e-Nauczyciel w Mielcu


 

Centrum Egzaminacyjne ECDL w Mielcu  wraz z Koordynatorem Regionalnym zaprasza serdecznie na szkolenie „Egzaminator e-Nauczyciel”, które odb?dzie si? 26 stycznia 2013 r. w Mielcu

Czas trwania: 4 godz. od 10:00 do 14:00, prowadz?cy - Zdzis?aw Nowakowski.

Miejsce szkolenia: Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wyspia?skiego 6

 

 

Egzaminatorem e-Nauczyciel mo?e zosta? osoba, która:

1.    Jest egzaminatorem ECDL

2.    Posiada do?wiadczenie z metodyki prowadzenia zaj?? z nauczycielami (nale?y udokumentowa?)

3.    Mo?e wykaza? si? dzia?alno?ci? na rzecz edukacji informatycznej (publikacje, wyst?pienia, udzia? w konferencjach, itp.).

4.    Posiada rekomendacje Koordynatora Regionalnego.

 

Egzaminatorzy zainteresowani udzia?em w szkoleniu pobieraj? kart? rejestracji do wype?nienia i przes?aj? skan na adres a.mikula@ckp.edu.pl do 22.01.2013. >>pobierz<<

 

Na szkolenie nale?y przynie??:

1. potwierdzenie wp?aty,

2. orygina? karty rejestracji kadydata.

 

 

UWAGA

Zaistnia?a dodatkowa mo?liwo?? redukcji odp?atno?ci za szkolenia. W zwi?zku z podj?ciem przez PTI wspó?pracy z MEN prowadzona b?dzie na terenie ca?ego kraju certyfikacja e-Nauczyciela w ka?dej szkole, uczestnicz?cej w projekcie "Cyfrowa szko?a” http://www.cyfrowaszkola.org/archives/1503

Egzaminatorzy, którzy zadeklaruj? gotowo?? bezp?atnego przeprowadzenia egzaminów w tym przedsi?wzi?ciu, mog? stara? si? o zmniejszenie kosztów udzia?u w szkoleniach dla egzaminatorów – nale?y uzgodni? z Koordynatorem Regionalnym: artur.bodziony@ckp.edu.pl

 

 

Odp?atno?? za szkolenie:

 

Cena szkolenia 300 z? netto (369 z? brutto), dla cz?onków PTI 20% zni?ki

 

Dla kandydatów:- p?atno?? za egzaminy - PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

 

PRZYPOMNIENIE!

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporz?dzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us?ug oraz o podatku akcyzowym, faktury mog? by? wystawiane nie pó?niej ni? siódmego dnia od dnia dokonania wp?aty.

 

Wszyscy uczestnicy, którzy chc? otrzyma? faktur? proszeni s? o przes?anie kopii potwierdzenia op?aty oraz danych do faktury e-mailem na adres: biuro@ecdl.pl