Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

Zamówienia publiczne


Centrum Kszta?cenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B OG?ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Samodzielny referent ds. ksi?gowo?ci


 Og?oszenie o naborze  
 Za??cznik nr 2_kwestionariusz_osobowy  
 Za??cznik nr 3_zdolno??_do_czynno?ci_prawnych  
 Za??cznik nr 4_ przest?pstwo_skarbowe  
 Za??cznik nr 5_przetwarzanie_danych  

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B

og?asza nabór na wolne stanowisko pracy

Samodzielny referent ds. ksi?gowo?ci


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec OG?ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Samodzielny referent ds. administracyjnych


 Za??cznik nr 3_zdolno??_do_czynno?ci_prawnych  
 Za??cznik nr 4_ przest?pstwo_skarbowe  
 Za??cznik nr 5_przetwarzanie_danych  
 Za??cznik nr 6_info_w BIP  
 Og?oszenie o naborze  

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B

OG?ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Samodzielny referent ds. administracyjnych


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 60/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. „Bezpiecze?stwo sieci. Testy penetracyjne” dla jednego nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu

pn. „Bezpiecze?stwo sieci. Testy penetracyjne”

dla jednego nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 59/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 kursów pn. "Programowanie sterowników PLC (Siemens) i paneli dotykowych HMI w ?rodowisku TIA portal" – poziom podstawowy i zaawansowany dla nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
 za?aczniki  

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 kursów

pn. "Programowanie sterowników PLC (Siemens) i paneli dotykowych HMI w ?rodowisku TIA portal" – poziom podstawowy i zaawansowany dla nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 55/MSNZ/2017  Us?uga przeprowadzenia kursu dietetyki sportowej dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
 Za??czniki  
 INSTRUKCJA POST?POWANIA_poprawiona  
 Za??czniki_poprawione  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
 Za??czniki  

Zamawiaj?cy w Instrukcji udzielania zamówienia poprawi? termin realizacji:

z

Zaj?cia dla grupy 1 musz? si? odby? w terminie do 20 czerwca 2017 r.

Zaj?cia dla grupy 2 w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.

na

Zaj?cia dla grupy 1 musz? si? odby? w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Zaj?cia dla grupy 2 w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.


Us?uga przeprowadzenia kursu dietetyki sportowej dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 54/MSNZ/2017 Organizacja sta?y zawodowych dla uczniów/uczennic oraz nauczycieli szkó? ponadgimnazjalnych zawodowych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 INSTRUKCJA POST?POWANIA - Staze  
 Zalaczniki_INSTRUKCJA POST?POWANIA_Staze  

Organizacja sta?y zawodowych dla uczniów/uczennic oraz nauczycieli szkó? ponadgimnazjalnych zawodowych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 53/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów pn. „Nap?dy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urz?dzeniach” oraz „Podstawy pneumatyki przemys?owej” dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Za??czniki  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów

pn. „Nap?dy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urz?dzeniach”

oraz „Podstawy pneumatyki przemys?owej”

dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/CKPiDN/2017 Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na ?wiadczenie us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli ze Szkó? Podstawowych i Gimnazjalnych podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki w dniach 1-2 czerwca 2017 r.


 12_2017_Zapytanie ofertowe_transport  
 zalacznik_nr_1  

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na ?wiadczenie us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli ze Szkó? Podstawowych i Gimnazjalnych podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki w dniach 1-2 czerwca 2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/CKPiDN/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/CKPiDN/2017


 zapytanie_ofertowe_10_2017  
 formularz_oferty_2017_materialy  

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na dostaw? materia?ów eksploatacyjnych do modelarni.


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 52/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów pn. Kurs barma?ski I stopnia, Kurs cukierniczy I stopnia oraz Kurs kelnerski I stopnia dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 26 maja 2017 r.

ZP - 52/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów pn. Kurs barma?ski I stopnia, Kurs cukierniczy I stopnia oraz Kurs kelnerski I stopnia dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

„Krakowsk? Szko?? Restauratorów” Szymon Kohut

ul. Kobierzy?ska 101/18

30-348 Kraków

na kwot? brutto: 8420 z?

 


 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów pn.

Kurs barma?ski I stopnia, Kurs cukierniczy I stopnia oraz Kurs kelnerski I stopnia

dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/CKPiDN/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/CKPiDN/2017


 formularz_oferty_2017_koszulki  
 zapytanie_ofertowe_9_2017  

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na dostaw? koszulek z nadrukiem.

 

 

 

Zestawienie Oferentów zapytania ofertowego nr 9/CKPiDN/2017, którzy w terminie do godz. 15 dnia 19.05.2017 r. przes?ali oferty.

 

Lp.

Nazwa Firmy

Adres email / tel.

Cena netto

Cena brutto

1.

P.P.H.U. S?AWEX S?awomir Muszalski

ul. Oszczepowa 60, 94-123 ?ód?

s?awomir.muszalski@gmail.com

602 500 899

5300,00

6519,00

2.

„Magda” Nadruki, Reklama Krzysztof Magda

ul. Kili?skiego 72, 39-300 Mielec

biuro@magda-nadruki.pl

792 004 967

5440,00

6692,00

3.

Agencja reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz

ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów

eureka@eurekaplus.pl

17 852 29 67

5660,00

6960,00

4.

IVEO Anna Wietecha

ul. Szkolna 5/12, 38-200 Jas?o

przemek.wietecha@iveo.pl

500 180 740

6120,00

7527,60

5.

ARTeam S.C.

ul. Adamskiego 5, 40-069 Katowice

arteam@arteam.com.pl

5120,00

6297,60

6.

P.P.H.U. RARA Sandra Bud?i?ska

Ul. ?ródlana 18, 97-300 Piotrków Trybunalski

sndrabudzinska@yahoo.pl

661 753 445

4160,00

5116,80

 

 

 

Najni?sza cena spo?ród oferty z?o?onych w zapytaniu ofertowym

nr 9/CKPiDN

Nazwa Firmy

Adres email / tel.

Cena netto

Cena brutto

P.P.H.U. RARA Sandra Bud?i?ska

Ul. ?ródlana 18, 97-300 Piotrków Trybunalski

sndrabudzinska@yahoo.pl

661 753 445

4160,00

5116,80

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 50/MSNZ/2017 Us?uga cateringowa dla uczestników dwudniowej konferencji promuj?cej szkolnictwo zawodowe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 24 maja 2017 r.

ZP - 50/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga cateringowa dla uczestników dwudniowej konferencji promuj?cej szkolnictwo zawodowe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

FUH Mazur&Mazur

Janusz Mazur, Piotr Mazur s.c.

ul. Cyranowska 42

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 3020 z?


Us?uga cateringowa dla uczestników dwudniowej konferencji promuj?cej szkolnictwo zawodowe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 49/CKPiDN/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z wirtualnej rzeczywisto?ci o tematyce lotniczej, które odb?d? si? podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 26 maja 2017 r.

ZP - 49/CKPiDN/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z wirtualnej rzeczywisto?ci o tematyce lotniczej, które odb?d? si? podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Pan

Janusz Grzyb

ul. Kochanowskiego 9,

39-310 Radomy?l Wielki

na kwot? brutto: 600 z?

 

 


 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z wirtualnej rzeczywisto?ci o tematyce lotniczej, które odb?d? si? podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 48/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy szko?y zawodowej z firmami z otoczenia spo?eczno-gospodarczego" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”


 48_MSNZ_2017_INSTRUKCJA_Wyk?ad i panel FIRMY  
 48_MSNZ_2017_ZALACZNIKI_Wyk?ad i panel FIRMY  

Mielec, dn. 24 maja 2017 r.

ZP - 48/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy szko?y zawodowej z firmami z otoczenia spo?eczno-gospodarczego" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Pan

Mariusz Zyngier

ul. Królowej Jadwigi 6/19

28-230 Po?aniec

na kwot? brutto: 500 z?


Us?uga przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy szko?y zawodowej z firmami z otoczenia spo?eczno-gospodarczego" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 47/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy centrów kszta?cenia praktycznego z instytucjami rynku pracy" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”


 Instukcja_udzielenia_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 24 maja 2017 r.

ZP - 47/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy centrów kszta?cenia praktycznego z instytucjami rynku pracy" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Pan

Marek Filipczyk

ul. Gwarków 12

32-020 Wieliczka

na kwot? brutto: 246 z?


Us?uga przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy centró w kszta?cenia praktycznego z instytucjami rynku pracy" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 46/CKPiDN/2017  Us?uga cateringowa dla uczestników VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 26 maja 2017 r.

ZP - 46/CKPiDN/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? cateringow? dla uczestników VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Firma Handlowo- Us?ugowa „Iskierka”

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 2650 z?

 


Wykonanie us?ugi cateringowej dla uczestników VIII Mieleckiego Festiwalu

Nauki i Techniki


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 45/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. „Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 23 maja 2017 r.

ZP - 45/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Mieleck? Szko?? Biznesu, Policealne Studium Zawodowe dla Doros?ych

ul. Biernackiego 6

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 4080 z?


Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów

pn. Animator czasu wolnego”

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 44/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 3 grup uczestników pn. „Kompetencje coachingowe w edukacji” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
 Za??czniki  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_poprawiona  
 Za??czniki_poprawione  

Mielec, dn. 23 maja 2017 r.

ZP - 44/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 3 grup uczestników pn. „Kompetencje coachingowe w edukacji” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Firma NOEZA Anita Szymczuch

ul. Wiejska 51

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 12 000 z?


Zamawiaj?cy w Instrukcji udzielania zamówienia poprawi? termin realizacji Edycji I – szkolenie dla 2 grup uczestników (2 grupy po 12 nauczycieli w grupie) - z do 20 czerwca 2017 r. na do 30 czerwca 2017 r. i przed?u?y? termin sk?adania ofert do 19 maja 2017 r. do godziny 1030

 


 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 3 grup uczestników

pn. „Kompetencje coachingowe w edukacji”

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 43/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu Programowanie w C++ dla jednego nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 22 maja 2017 r.

ZP - 43/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu Programowanie w C++ dla jednego nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

ul. Grabowa 8

95-200 Pabianice

na kwot? brutto: 3235 z?


Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu Programowanie w C++

dla jednego nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 42/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia warsztatów filmowych – przygotowanie i wyprodukowanie filmu reklamowego dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 22 maja 2017 r.

ZP - 42/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przeprowadzenia warsztatów filmowych – przygotowanie i wyprodukowanie filmu reklamowego dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Grupa Media Art Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 12

38-500 Sanok

na kwot? brutto: 6 805 z?

 


Us?uga przeprowadzenia warsztató w filmowych – przygotowanie i wyprodukowanie filmu reklamowego dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 41/2017/MSNZ  Wykonanie us?ugi zakwaterowania dla 4 osób na 2 doby hotelowe w pokojach jednoosobowych.


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 23 maja 2017 r.

ZP - 41/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Wykonanie us?ugi zakwaterowania dla 4 osób na 2 doby hotelowe w pokojach jednoosobowych

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Firm? Us?ugowo – Handlow? Mazur&Mazur

Janusz Mazur, Piotr Mazur s.c.

ul. Cyranowskiej 42

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 1040 z?

 


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert w post?powaniu na wykonanie us?ugi zakwaterowania dla 4 osób na 2 doby hotelowe w pokojach jednoosobowych.


Zapytanie ofertowe nr 13/MSNZ/2017 z dn. 4.05.2017 r.  Us?uga multimedialna w postaci produkcji filmu informacyjno-promocyjnego na temat szkolnictwa zawodowego funkcjonuj?cego w powiecie mieleckim przeznaczonego do emisji i publikacji za pomoc? ró?nych no?ników i korzystania na ró?nych polach eksploatacji wraz z przekazaniem autorskich praw maj?tkowych do przedmiotu.


 Zapytanie_ofertowe 13_MSNZ_17  
 Zalaczniki_zapytanie_ofertowe_ 13_MSNZ_17  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 13/MSNZ/2017 z dnia 4.05.2017 r.

Nazwa zamówienia: Us?uga multimedialna w postaci produkcji filmu informacyjno-promocyjnego na temat mieleckiego szkolnictwa zawodowego przeznaczonego do emisji i publikacji za pomoc? ró?nych no?ników i korzystania na ró?nych polach eksploatacji wraz z przekazaniem autorskich praw maj?tkowych do przedmiotu” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

MAWI VIDEO FOTO Wies?aw Madej

ul. Solskiego 14

39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Data wp?yni?cia oferty

Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów

Warto?? oferty brutto

(1)

Termin realizacji

(2)

??czna liczba punktów (1+2+3+…)

MAWI VIDEO FOTO STUDIO Wies?aw Madej

05.05.2017

90

10

100

ANHER INVESTMENTS Andrzej Herjan

09.05.2017

52

0

52

FOTOGRAFIX ROBERT WILK

10.05.2017

38

10

48

Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek

10.05.2017

70

10

80

Fotoacc Grzegorz ?obodzi?ski

10.05.2017

73

0

73

SVOBODA KATARZYNA ALEKSOWSKA

10.05.2017

40

0

40

Ars Media Sp. z o.o.

11.05.2017

60

10

70

Tomasz Bury STEELHAND STUDIO

11.05.2017

81

5

86

D?WIGNIA HANDLU Sp. z o.o.

11.05.2017

73

10

83

Jaros?aw Wilczak Agencja Medialna O?wi?cimOnline.pl

11.05.2017

48

5

53

TOMORROW Sp. z o.o.

11.05.2017

32

5

37

EXPERTLAB sp. z o.o. sp. komandytowa

11.05.2017

27

5

32

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofet w post?powaniu na wybór Wykonawcy

us?ugi multimedialnej w postaci produkcji filmu informacyjno-promocyjnego na temat szkolnictwa zawodowego funkcjonuj?cego w powiecie mieleckim przeznaczonego do emisji i publikacji za pomoc? ró?nych no?ników i korzystania na ró?nych polach eksploatacji wraz z przekazaniem autorskich praw maj?tkowych do przedmiotu.

 

 


Zapytanie ofertowe nr 12/MSNZ/2017 z dn. 21.04.2017 r. Us?uga przygotowania i dostawy 6 tablic informacyjnych i 2 rollup w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie_ofertowe 12_MSNZ_17  
 Formularz_ofertowy_12_MSNZ_17  

Mielec, 5.05.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 12/MSNZ/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z?o?onej w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci

Us?uga przygotowania i dostawy 6 tablic informacyjnych i 2 rollup w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksza ilo?? punktów, tj.:

„REKUS” Iwona  ?widerska

ul. Myszkowska 4/5

03-553  Warszawa

Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zapytaniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena brutto oferty

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia

Suma punktów

1.

REKUS Iwona  ?widerska - Warszawa

1 077,48 z?

80,00

20

100

2.

Planetgraf s.c. Rafa? R?czka, Anna ?urawska - Mielec

1 156,20 z?

74,55

20

94,55

3.

1xyz Sp. z o.o. - Warszawa

1 279,20 z?

67,38

20

87,38

4.

  FHUP 2RL Marek K?pa - Kraków

  1 349,99 z?

  63,85

  20

  83,85

  5.

  SENSUS Grzegorz Dygacz - Olsztyn

  1 480,53 z?

  58,22

  20

  78,22

  6.

  wielkareklama.eu- Wielu?

  1 549,80 z?

  55,62

  20

  75,62

  7.

  OLEJNIK s.c. Pawe? Olejnik, Piotr Olejnik

  1 574,40 z?

  54,75

  20

  74,75

  8.

  PIAST EXPERT Sp. z o.o. - Tychy

  1 761,36 z?

  48,94

  15

  63,94

  9.

  Agencja Reklamy ALLMAX - Rzeszów

  1 808,10 z?

  47,67

  20

  67,67

  10.

  Sim Biuro Projektowo-Reklamowe S?awomir Boduch - Gliwice

  2 243,52 z?

  38,42

  15

  53,42

  11.

  3R Agencja Reklamowo-Marketingowa - Brzeg Dolny

  3 567,00 z?

  24,17

  20

  44,17

  12.

  Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki - Sosonowiec

  3 707,22 z?

  23,25

  20

  43,25

  13.

  BLUE AREA ?uaksz Kuda? - ?elazków

  6 424,29 z?

  13,42

  20

  33,42

  14.

  FHU Mariola Borkowska - Tarnów

  Oferta niekompletna - odrzucona

  15.

  Luksar - Zdu?ska Wola

  Oferta niekompletna - odrzucona

  16.

  MCDESIGN Mariusz Chmielowiec - Mielec

  Oferta niekompletna - odrzucona

  17.

  Extend Vision Sp. z o.o. - Kraków

  Oferta niekompletna - odrzucona

   

   

   


   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MSNZ/2017 z dnia 21.04.2017

  Zapytanie ofertowe na us?ug? przygotowania i dostawy 6 tablic informacyjnych i 2 rollup w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na us?ug? przygotowania i dostawy 6 tablic informacyjnych i 2 rollup w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

   

   

   

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 40/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Nap?dy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja udzielania zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 15 maja 2017 r.

  ZP - 40/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

  Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Nap?dy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Hydrotronik Piotr Wi?niewski

  Gawarzec Dolny 12

  09-150 Czerwi?sk nad Wis??

  na kwot? brutto: 4 243,50 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Nap?dy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 39/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. „Inteligentne instalacje w budynkach” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
   Za??czniki  

   

  Mielec, dn. 12 maja 2017 r.

  ZP - 39/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

  Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. „Inteligentne instalacje w budynkach” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

  ul. Fabryczna 20a

  31-553 Kraków

  na kwot? brutto: 50 000 z?


  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu

  pn. „Inteligentne instalacje w budynkach”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/CKPiDN/2017  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na Przygotowanie i realizacj? 5 dniowego wyjazdu na Dolny ?l?sk pn. „Z?oty Poci?g i inne tajemnice Dolnego ?l?ska” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   zapytanie_ofertowe  

  Mielec, 4.05.2017 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  z?o?onej w trybie zapytania ofertowego na Przygotowanie i realizacj? 5 dniowego wyjazdu na Dolny ?l?sk pn. „Z?oty Poci?g i inne tajemnice Dolnego ?l?ska” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Agencja Turystyczna „ERBUS” Marzena Tabor

  ul. Staffa 2a

  39-300 Mielec

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena brutto oferty

  Ilo?? przyznanych punktów

  Magdalena Si?kiewicz New Challenge

  ul. Rydlówka 5/107

  30-363 Kraków

  22 175,00 z?

  99 pkt.

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  23 000,00 z?

  95 pkt.

  Sun & More Sp. z o.o.

  ul. Ogrodowa 25

  71-037 Szczecin

  28 741,00 z?

   

  76 pkt.

  BRATKA-TRAVEL Sp. z o.o.

  ul. Kolista 26/33

  54-152 Wroc?aw

  28 188,00 z?

  78 pkt.

  Agencja Turystyczna „ERBUS” Marzena Tabor

  ul. Staffa 2a

  39-300 Mielec

  21 949,00 z?

  100 pkt.

  Biuro Us?ugowo-Turystyczne „ATLANTIC”

  ul. Wolno?ci 12

  35-073 Rzeszów

  25 400,00 z?

  86 pkt.

   

   


  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na Przygotowanie i realizacj? 5 dniowego wyjazdu na Dolny ?l?sk pn. „Z?oty Poci?g i inne tajemnice Dolnego ?l?ska” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu, w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 38/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. „Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 27 kwietnia 2017 r.

  ZP – 38/2017/MSNZ

   

  INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

   

  Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 1 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. „Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, gdy? nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu.

   


   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/CKPiDN/2017 Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na dostaw? materia?ów biurowych.


   Instrukcja dla oferentów  
   Formularz_oferty  

  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na dostaw? materia?ów biurowych.


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/MSNZ/17 z dnia 9.04.2017 Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zapytanie ofertowe 10_MSNZ_17  
   Zapytanie ofertowe 10_MSNZ_17_formularz_oferty  

   

  Mielec, dnia 19.04.2017

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 10/MSNZ/2017 z dnia 9.04.2017 r.

  Nazwa zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Firma XERIMA Jan Szwakop

  Al. Kwiatkowskiego 11

  39-300 Mielec

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Lp.

  Nazwa i adres oferenta

  Data wp?yni?cia oferty

  Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów

  Warto?? oferty brutto

  (1)

  Termin realizacji

  (2)

  ??czna liczba punktów (1+2+3+…)

  DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

  13.04.2017

  64

  5

  69

  CHEC-SPORT ANNA CH??

  18.04.2017

  51

  10

  61

  Firma Xerima Jan Szwakop

  19.04.2017

  godz. 9:15

  80

  20

  100

   

  Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 36/2017/MSNZ Us?uga przeprowadzenia szkolenia pn. „Monta?ysta rusztowa? budowlano-monta?owych metalowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   instrukcja_udzielania_zamowienia  

  Mielec, dn. 20 kwietnia 2017 r.

  ZP - 36/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia szkolenia

  pn. „Monta?ysta rusztowa? budowlano-monta?owych metalowych”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  O?rodek Szkolenia Zawodowego mgr in?. Jerzy Czerwi?ski

  ul. Zawiszy Czarnego 16,

  35-082 Rzeszów

  na kwot? brutto: 31 500,00 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia szkolenia

  pn. „Monta?ysta rusztowa? budowlano-monta?owych metalowych

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/MSNZ/2017 z dnia 06.04.2017 Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla 2 grup uczniów i nauczycieli >>>


   Za??cznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  
   9_2017_Zapytanie ofertowe_transport  

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportu dla 2 grup uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec à Kielnarowa à Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” realizowanego jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach EFS.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 9/MSNZ/2017

  Jako najkorzystniejsza wybrana ofert? Firmy, która w ocenie uzyska? najwi?ksza ilo?? punktów, tj.:

  MARKPOL Transport Krajowy – Zagraniczny Marek Rze?nik

  Ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec

   

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena brutto oferty

  Ilo?? przyznanych punktów

  1.

  MARKPOL Transport Krajowy – Zagraniczny Marek Rze?nik

  Ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec

  1 200,00

  100

   

   

  Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla 2 grup uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec à Kielnarowa à Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 35/2017/CKPiDN  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”


   Instukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 19 kwietnia 2017 r.

  ZP - 35/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Krzysztof Midura

  ul. D?bala 4,

  39-300 Mielec

  na kwot? brutto: 500,00 z?

   

   


   

   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”.


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 34/2017/CKPiDN  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 3 grup uczestników pn. „W?asna dzia?alno?? gospodarcza” oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Warsztaty biznesowe - za?ó? w?asn? firm?” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 19 kwietnia 2017 r.

  ZP - 34/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 3 grup uczestników pn. „W?asna dzia?alno?? gospodarcza” oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Warsztaty biznesowe - za?ó? w?asn? firm?” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Mielecka Szko?a Biznesu, Policealne Studium Zawodowe dla Doros?ych

  ul. Biernackiego 6,

  39-300 Mielec

  na kwot? brutto: 7 696 z?

   

   

   


   

   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 3 grup uczestników pn. „W?asna dzia?alno?? gospodarcza” oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Warsztaty biznesowe - za?ó? w?asn? firm?” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/MSNZ/2017 z dnia 02.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostaw? materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020


   8_2017_formularz_oferty_materialy_promocyjne  
   8_2017_zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne_2017  

  Mielec, dnia 18.04.2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 8/MSNZ/2017 z dnia 2.04.2017 r.

  Nazwa zamówienia: Wykonanie i dostawa materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców”

  Po odst?pieniu od podpisania umowy przez firm? Pro-factum Spó?ka Jawna jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a kolejn? najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  PRINTING HOUSE

  Ul. Szkolna 30

  05 – 091 Z?bki

   

  Mielec, dnia 11.04.2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 8/MSNZ/2017 z dnia 2.04.2017 r.

  Nazwa zamówienia: Wykonanie i dostawa materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców”

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Pro-factum Spó?ka Jawna

  Ul. Winogronowa 17

  05-831 Rozalin

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Lp

  Nazwa i adres oferenta

  Data wp?yni?cia oferty

  Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów

  Warto?? oferty brutto

  (1)

  Termin realizacji

  (2)

  ??czna liczba punktów (1+2+3+…)

  Printing House

  07.04.2017

  78,10

  15

  93,10

  mkk.pl sp. zo .o.

  06.04.2017

  Oferta nie spe?nia kryteriów w punkcie dotycz?cym przedmiotu zamówienia

  Intermedia Pawe? K?dzierski

  06.04.2017

  66,21

  20

  86,21

  Iparus sp. z o.o.

  06.04.2017

  58,81

  15

  73,81

  Krantom Roman Kravchuk

  07.04.2017

  52,75

  0

  52,75

  GoMa Agencja Rekalamy Markusz Markut

  07.04.2017

  71,78

  15

  86,78

  FHU Europarners Miros?aw Dudek

  08.04.2017

  71,55

  10

  81,55

  Butterflay Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

  05.04.2017

  61,45

  15

  76,45

  Pro-factum Spó?ka Jawna

  07.04.2017

  80,00

  15

  95,00

  10.

  MCDESIGN Mariusz Chmielowiec

  10.04.2017

  59,22

  20

  79,22

  11.

  FHU Mariola Borkowska

  10.04.2017

  48,58

  20

  68,58

  12.

  mediplace agnecja reklamowa

  10.04.2017

  Oferta nie spe?nia kryteriów w punkcie dotycz?cym przedmiotu zamówienia

  13.

  Anton New Technology Sp. z o.o.

  10.04.2017

  71,55

  20

  91,55

   

   

   

   

  Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostaw? materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 33/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 2 grup uczestników pn. „Zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynno?ci w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urz?dze? elektrycznych (SEP)” oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Kurs przygotowuj?cy do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E (eksploatacja)” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
   Za??czniki  

   

  Mielec, dn. 19 kwietnia 2017 r.

  ZP - 33/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu

  dla 2 grup uczestników pn. „Zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynno?ci w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urz?dze? elektrycznych (SEP)”

  oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Kurs przygotowuj?cy do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E (eksploatacja)”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Powiat D?bicki z siedzib? w D?bicy

  ul. Ignacego Lisa 2,

  39-200 D?bica

  na kwot? brutto: 21 200,00 z?

   


   

   

  Pytania i odpowiedzi:

  W dniu 31 marca 2017 r. wp?yn??o nast?puj?ce pytanie:

  Prosz? o informacj? czy egzamin mo?e zosta? przeprowadzony przez inn? komisj? kwalifikacyjna ni? komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jak wskazane jest  w rozdziale 2, pkt 2.1, p.pkt. 2)?

  Odpowied? Zamawiaj?cego:

  Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na przeprowadzenie egzaminu przez inn? komisj? kwalifikacyjn? ni? komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

   


   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu

  dla 2 grup uczestników pn. „Zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynno?ci w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urz?dze? elektrycznych (SEP)”

  oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Kurs przygotowuj?cy do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E (eksploatacja)”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 32/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkole? „Savoir vivre w biznesie” oraz „Profesjonalna obs?uga klienta” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
   Za??czniki  

   

  Mielec, dn. 07 kwietnia 2017 r.

  ZP - 32/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia szkole? „Savoir vivre w biznesie” oraz „Profesjonalna obs?uga klienta” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  HR Center Marta Majcher

  B?a?owa Góra 144

  36-030 B?a?owa

  na kwot? brutto: 8264,00 z?


  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkole?

  „Savoir vivre w biznesie” oraz „Profesjonalna obs?uga klienta”

  dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 31/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod? MAG” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
   Za??czniki  

   

  Mielec, dn. 07 kwietnia 2017 r.

  ZP - 31/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu

  „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod? MAG”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o. o.

  Al. Mickiewicza 30, H-A2/402

  30-059 Kraków

  na kwot? brutto: 78 400,00 z?

   

   


  Us?uga przeprowadzenia kursu

  „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod? MAG”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 30/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla pi?ciu grup uczniów pn. „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 04 kwietnia 2017 r.

  ZP - 30/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu dla pi?ciu grup uczniów pn. „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  IBS Poland Sp. z o. o.

  ul. Jagielo?ska 4,

  44-100 Gliwice

  na kwot? brutto: 40 250,00 z?

   

   


   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla pi?ciu grup uczniów pn. „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 29/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia szkolenia pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela – dla nauczyciel kszta?cenia zawodowego” dla 14 nauczycieli z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 30 marca 2017 r.

  ZP - 29/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia szkolenia pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela – dla nauczyciel kszta?cenia zawodowego” dla 14 nauczycieli z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Logos Centrum Edukacyjne Jan Roma?czuk, Tomasz Wysocki s.c.,

  ul. Ks. Kard. Wyszy?skiego 6/44,

  18-400 ?om?a

  na kwot? brutto: 640 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia szkolenia pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela – dla nauczyciel kszta?cenia zawodowego” dla 14 nauczycieli z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 28/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzielania_zamówienia  

  Mielec, dn. 23 marca 2017 r.

  ZP - 28/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Wy?sz? Szko?? Informatyki i Zarz?dzania z siedzib? w Rzeszowie,

  ul. H. Sucharskiego 2,

  35-225 Rzeszów

  na kwot?: 31 200 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu

  „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MSNZ/2017 z dnia 04.03.2017 Dostawa map, przewodników, podr?czników i filmów szkoleniowych na zaj?cia pozalekcyjne w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.


   Zapytanie ofertowe 6_MSNZ_17  
   Zapytanie ofertowe 6_MSNZ_17_formularz  

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 6/MSNZ/2017 z dnia 4.03.2017 r.

   

  Nazwa zamówienia: Dostawa map, przewodników, podr?czników i filmów szkoleniowych na zaj?cia pozalekcyjne w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

   

  Super Siódemka Lucjan Wypych Sp. j.

  ul. Op?otki 23

  60-012 Pozna?

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  L.p.

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Data wp?yni?cia oferty

  Cena brutto oferty/ ilo?? punktów

  Termin dostawy/ ilo?? punktów

  ??czna liczba przyznanych punktów

  1.

  DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

  ul. Kardyna?a Wyszy?skiego 46a

  87-600 Lipno

  8.03.2017

  10 941,60 z?

  70,47 p.

  14 dni/

  10 p.

  80,47

  2.

  Super Siódemka Lucjan Wypych Sp. j.

  ul. Op?otki 23

  60-012 Pozna?

  13.03.2017

  9 638,50 z?

  80 p.

  10 dni/

  15 p.

  95 p.

   

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Zapytanie ofertowe na dostaw? map, przewodników, podr?czników i filmów szkoleniowych na zaj?cia pozalekcyjne w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

  Tre?? og?oszenia zosta?a zmieniona:

  W przedmiocie zamówienia wprowadzono dwie dodatkowe pozycje ksi??kowe.

  Zmieniono nr zapytania ofertowego na 6/MSNZ/2017.

  Zmieniono termin sk?adania ofert na: 14.03.2017

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 27/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Program do kartowania map EWMAPA” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 14 marca 2017 r.

  ZP - 27/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu „Program do kartowania map EWMAPA” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  GEOBID Sp. z o.o.

  ul. Kossutha 11

  40-844 Katowice

  na kwot?: 7380 z?


  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Program do kartowania map EWMAPA” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 26/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 15 marca 2017 r.

  ZP – 26/2017/MSNZ

  INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

   

  Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 1 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?ug? przeprowadzenia kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, gdy? nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu.


  Us?uga przeprowadzenia kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 25/2017/MSNZ  Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela uczestnicz?cego w kursie „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w Gliwicach w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki   
   Instrukcja_udzielania_zamówienia_  

  Mielec, dn. 10 marca 2017 r.

  ZP - 25/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? zakwaterowania dla 1 nauczyciela uczestnicz?cego w kursie „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w Gliwicach w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  na kwot?: 140 z? za jedn? dob? hotelow?/700 z?


   

  Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela uczestnicz?cego w kursie „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w Gliwicach w ramach projektu

  „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 24/2017/MSNZ Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 10 marca 2017 r.

  ZP - 24/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  na kwot?: 159 z? za jedn? dob? hotelow?/1272 z?


  Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu

  „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 23/2017/MSNZ  Us?uga zakwaterowania dla 2 nauczycieli podejmuj?cych studia podyplomowe na AGH w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 10 marca 2017 r.

  ZP - 23/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? zakwaterowania dla 2 nauczycieli podejmuj?cych studia podyplomowe na AGH w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  na kwot?: 85 z? za jedn? dob? hotelow?/1955 z?

   


  Us?uga zakwaterowania dla 2 nauczycieli podejmuj?cych studia podyplomowe na AGH w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 22/2017/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu pn. "Skaning laserowy" dla 4 nauczycieli z ZSB w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


  Mielec, dn. 14 marca 2017 r.

  ZP - 22/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu pn. "Skaning laserowy" dla 4 nauczycieli z ZSB w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Wy?sz? Szko?? In?ynieryjno-Ekonomiczna z siedzib? w Rzeszowie

  ul. Mi?oci?ska 40

  35-232 Rzeszów

  na kwot?: 4450 z?

   


   

  Us?uga przeprowadzenia kursu pn. "Skaning laserowy" dla 4 nauczycieli z ZSB w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

   

   

  Pliki do pobrania:

  Instrukcja udzielania zamówienia

  Za??czniki


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2017 z dnia 23.02.2017  Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie trzech us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec - Warszawa - Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.


   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 4/MSNZ/2017 z dnia 23.02.2017.

   

  Nazwa zamówienia: Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie trzech us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec - Warszawa - Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

   

  US?UGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB I ?ADUNKÓW

  S?awomir Bujak

  36-106 Trz?sówka 12

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  L.p.

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena brutto oferty

  Ilo?? przyznanych punktów

  1.

  US?UGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB I ?ADUNKÓW

  S?awomir Bujak

  36-106 Trz?sówka 12

  5 510,00 z?

  100

  2.

  PAN-TRANS Pawe? Blicharz

  ul. Flisaków 17

  37-410 Ulanów

  5 547,00 z?

  99,33

  3.

  US?UGI TRANSPORTOWE

  Henryk Sobala

  Kopcie 93A

  36-121 Wilcza Wola

  6 000,00 z?

  91,83

  4.

  US?UGI TRANSPORTOWE

  „TRANS-BUS”

  Przewóz Towarów i Osób

  Giec Artur

  Kie?ków 116

  39-320 Przec?aw

  6 400,00 z?

  86,09

  5.

  KOLIBER

  Krzysztof Boratyn

  Markowa 946/2

  37-120 Markowa

  6 600,00 z?

  83,48

  6.

  ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o.

  ul. D?browskiego 8/24, 87-100 Toru?

  Oddzia? w S?dziszowie Ma?opolskim

  ul. Kolejowa 5, 39-120 S?dziszów Ma?opolski

  6 600,00 z?

  83,48

  7.

  MARCEL Sp. z o.o. S.k.

  ul. Architektów 1B

  35-105 Rzeszów

  9 396,00 z?

  58,64

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie trzech us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec à Warszawa à Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

  Pliki do pobrania:

  4_2017_Zapytanie ofertowe_transport.pdf

  4_2017_Za??cznik nr 1 do zapytania ofertowego


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 21/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela” dla 23 nauczycieli z Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 8 marca 2017 r.

  ZP - 21/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela” dla 23 nauczycieli z Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Logos Centrum Edukacyjne

  Jan Roma?czuk, Tomasz Wysocki s.c.

  Ul. Ks. Kard. Wyszy?skiego 6/44

  18-400 ?om?a

  na kwot?: 352 z?

   


   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela” dla 23 nauczycieli z Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 20/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia „Kursu kosztorysowania w programie Norma-Pro” wraz z dostaw? ksi??ek dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 7 marca 2017 r.

  ZP - 20/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia „Kursu kosztorysowania w programie Norma-Pro” wraz z dostaw? ksi??ek dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Kopera Dariusz

  Niwiska 101

  36-147 Niwiska

  na kwot?: 2790 z?


  Us?uga przeprowadzenia „Kursu kosztorysowania w programie Norma-Pro” wraz z dostaw? ksi??ek dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 18/2017/MSNZ  Us?uga prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 9 marca 2017 r.

  ZP - 18/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Pawe? Skowron

  ul. Modelarska 26A

  39-300 Mielec

  Na kwot?: 36 000 z?


   

  Us?uga prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów  technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 19/2017/MSNZ  Us?uga prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów zwi?zanych z us?ugami w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzialania_zamówienia  

  Mielec, dn. 9 marca 2017 r.

  ZP - 19/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów zwi?zanych z us?ugami w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Maria Gancarz

  ul. Ogrodowa 10

  39-300 Mielec

  Na kwot?: 36 000 z?

   


  Us?uga prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów zwi?zanych z us?ugami w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   

   

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 17/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia dwóch kursów - dla uczniów i nauczycieli pn. „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad” oraz „Obs?uga programu AutoCad” wraz z dostaw? ksi??ek w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 7 marca 2017 r.

  ZP - 17/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia dwóch kursów - dla uczniów i nauczycieli pn. „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad” oraz „Obs?uga programu AutoCad” wraz z dostaw? ksi??ek w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  BeCreative Tomasz Kukowski

  ul. Sienkiewicza 4

  88-300 Mogilno

  na kwot?: 4950 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia dwóch kursów - dla uczniów i nauczycieli

  pn. „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad”

  oraz „Obs?uga programu AutoCad”

  wraz z dostaw? ksi??ek

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 16/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia dwóch kursów "Catia kurs podstawowy CAD (modelowanie 3D podstawowe, powierzchniowe i hybrydowe)" i "Catia kurs modu? CAM (toczenie i frezowanie, generowanie kodów)" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 8 marca 2017 r.

  ZP - 16/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia dwóch kursów "Catia kurs podstawowy CAD (modelowanie 3D podstawowe, powierzchniowe i hybrydowe)" i "Catia kurs modu? CAM (toczenie i frezowanie, generowanie kodów)" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  IBS Poland Sp. z o.o.

  ul. Jagiello?ska 4

  44-100 Gliwice

  Na kwot?: 19 987,50 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia dwóch kursów "Catia kurs podstawowy CAD (modelowanie 3D podstawowe, powierzchniowe i hybrydowe)"

  i "Catia kurs modu? CAM (toczenie i frezowanie, generowanie kodów)"

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 15/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzialania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 6 marca 2017 r.

  ZP - 15/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  VIX Automation Sp. z o.o.

  Ul. Siemianowicka 5a

  40-301 Katowice

  na kwot?: 25 830 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu

  „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 14/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Savoir vivre w biznesie” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  

  Mielec, dn. 1 marca 2017 r.

  ZP - 14/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu „Savoir vivre w biznesie” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  HR Center Marta Majcher

  B?a?owa Górna 144

  36-030 B?a?owa

  Na kwot?: 784 z?

   


   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Savoir vivre w biznesie”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 13/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcie_udzielenia_zamówienia  

  Mielec, dn. 1 marca 2017 r.

  ZP - 13/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  EMT-SYSTEMS Sp z o.o.

  ul. Konarskiego 18c

  44-100 Gliwice

  Na kwot?: 2 460 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 11/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu e-learningowego pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego - lotniczego” dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  

  Mielec, dn. 28 lutego 2017 r.

  ZP - 11/2017/MSNZ

   

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu e-learningowego pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego - lotniczego” dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  DREAMLINE Marcin Szpecht

  ?wilcza 401

  36-072 ?wilcza

  Na kwot?: 1590 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu e-learningowego

  pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego - lotniczego”

  dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 10/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu e-learningowego pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego” dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  

  Mielec, dn. 28 lutego 2017 r.

  ZP - 10/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu e-learningowego pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego” dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  DREAMLINE Marcin Szpecht

  ?wilcza 401

  36-072 ?wilcza

  Na kwot?: 1590 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu e-learningowego

  pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego”

  dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MSNZ/2017 z dnia 9.02.2017 


   Zapytanie ofertowe sie? metodyczna us?ugi  
   Za??cznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 3/MSNZ/2017 z dnia 9.02.2017 r.

   

  W post?powaniu nie wp?yn??a ?adna oferta.

   


  Zapytanie ofertowe: Nabór na stanowisko prowadz?cego sie? metodyczn? dla nauczycieli przedmiotów  zwi?zanych z us?ugami w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MSNZ/2017 z dnia 9.02.2017 


   Zapytanie ofertowe sie? metodyczna techniczna  
   Za??cznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 1/MSNZ/2017 z dnia 9.02.2017 r.

   

  W post?powaniu nie wp?yn??a ?adna oferta.

   


   

  Zapytanie ofertowe: Nabór na stanowisko prowadz?cego sie? metodyczn? dla nauczycieli przedmiotów  technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MSNZ/2017 z dnia 8.02.2017 


   2_2017_Zapytanie ofertowe_materialy pismiennicze  
   Informacja o wyborze  

  Mielec, 20.02.2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w odpowiedzi za zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 2/MSNZ/2017

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Firma Xerima Jan Szwakop, Al. Kwiatkowskiego 11, 39-300 Mielec

   

   

   

  Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 9/2017/MSNZ  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   og?oszenie_hotel  
   za??czniki  

  Mielec, dn. 14 lutego 2017 r.

  ZP – 9/2017/MSNZ

  INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

   

  Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?ug? hotelow? dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, gdy? nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu.

   


  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 8/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Bazy danych SQL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_o_zamówieniu  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 20 lutego 2017 r.

  ZP - 8/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu „Bazy danych SQL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Wy?sz? Szko?? In?ynieryjno – Ekonomiczn? z siedzib? w Rzeszowie

  ul. Mi?oci?skiej 40

  35-232 Rzeszów

  Na kwot?: 4570 z?

   

   


   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Bazy danych SQL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 7/2017/MSNZ  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   ogloszenie_o_zamówieniu  
   za??czniki  

  Mielec, dn. 01 lutego 2017 r.

  ZP – 7/2017/MSNZ

  INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

   

  Zamawiaj?cy informuje, ?e dzia?aj?c na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z pó?n. zm.) uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?ug? hotelow? dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, gdy? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

   


  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 6/2017/MSNZ Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w 2017 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_catering_II_MSNZ_2017_v_2  
   Zalaczniki_catering_II_MSNZ_2017_v_2  
   Info_z_otwarcia  
   Info_o_wyborze  

  Mielec, dn. 01 lutego 2017 r.

  ZP-6/MSNZ/2017

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Obs?ug? cateringow? dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w 2017 r. w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Firma cateringowa A PROPOS

  Zdzis?aw Godek

  ul. M. Reja 48B

  39-300 Mielec

  na kwot?: 51 283,40 z?


  Mielec, dn. 26.01.2017 r.

   

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w 2017 r. w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-6/MSNZ/2017

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Firma cateringowa A PROPOS

  Zdzis?aw Godek

  ul. M. Reja 48B

  39-300 Mielec

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  Firma cateringowa A PROPOS

  Zdzis?aw Godek

  ul. M. Reja 48B

  39-300 Mielec

  51 283,40 z?

  40 lat do?wiadczenia w ?ywieniu zbiorowym osób

  80

  20

  100

  2

  Firma Us?ugowo – Handlowa

  Mazur&Mazur

  Janusz Mazur, Piotr Mazur s.c

  ul. Cyranowska 42,

  39-300 Mielec

  52 277,67z?

  11 lat do?wiadczenia w ?ywieniu zbiorowym osób

  78,48

  20

  98,48

  3

  UpHotel Sp. z o.o.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  95 135,94 z?

  5 lat

  do?wiadczenia w ?ywieniu zbiorowym osób

  43,12

  20

  63,12

   

   


   

  Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w 2017 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 5/2017/MSNZ  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego kurs Grafika komputerowa w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   ogloszenie_o_zamowieniu  
   Za??czniki  
   Otwarcie_ofert  
   Wybór_oferty  

  Mielec, dn. 24 stycznia 2017 r.

  ZP - 5/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? hotelow? dla nauczyciela rozpoczynaj?cego kurs Grafika komputerowa w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  na kwot?: 140,00 z? za dob? hotelow?


   

  Mielec, 24.01.2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego kurs Grafika komputerowa w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-5/2017/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Suma punktów

  1

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  140 z?

  100

  100

   

   


   

   

  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego kurs Grafika komputerowa w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 4/2017/MSNZ  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   ogloszenie_hotel  
   Za??czniki  
   ZP_4_MSNZ_2017_Informacja_z_otwarcia  
   ZP_4_MSNZ_2017_Informacja_o_wyborze  
   Uniewa?nienie_  

  Mielec, dn. 23 stycznia 2017 r.

  ZP – 4/2017/MSNZ

   

  INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

   

  Zamawiaj?cy informuje, ?e dzia?aj?c na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 z zwi?zku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z pó?n. zm.) uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?ug? hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Zgodnie z dyspozycj? ww. przepisu je?eli wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiaj?cy mo?e wybra? ofert? najkorzystniejsz? spo?ród pozosta?ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ?e zachodz? przes?anki uniewa?nienia post?powania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewa?nia si?, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

  W przedmiotowym post?powaniu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.01.2017 r. do godziny 12:00 wp?yn??y 2 oferty:

  BUSSINES TOURS Maciej Tryba

  Ul. Borelowskiego 17B

  42-218 Cz?stochowa

   

  oraz

   

  UpHotel Sp. z o.o.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  W wyniku przeprowadzonego post?powania wy?oniono Wykonawc?, który w ocenie uzyska? najwi?ksz? ilo?? punktów:

  UpHotel Sp. z o.o.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  Wyznaczono termin zawarcia umowy na 25 stycznia 2017 r.

  W dniu 19 stycznia 2017 r. Wykonawca poinformowa? o uchyleniu si? od zawarcia umowy.

   

  Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, gdy? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

   

   

  Mielec, 18.01.2017 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n zm.) na wykonanie zadania:

  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia zawodowców”

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-4/2017/MSNZ

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  UpHotel Sp. z o.o.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena brutto jednej doby hotelowej

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Suma punktów

  1.

  BUSSINES TOURS Maciej Tryba

  Ul. Borelowskiego 17B

  42-218 Cz?stochowa

  210,00 z?

  54,76

  54,76

  2.

  UpHotel Sp. z o.o.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  115,00 z?

  100

  100

   

   


   

  Us?uga hotelowa dla nauczyciela rozpoczynaj?cego 3-semestralne studia podyplomowe na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 3/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_kursy_ZS_kasy  
   Za??czniki  
   ZP_3_MSNZ_2017_Informacja_z_otwarcia  

  Mielec, dn. 25 stycznia 2017 r.

  ZP - 3/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Zak?ad Elektroniki i Informatyki MOTRONIK L. Grzebyk A. Szadkowski Sp. j.

  ul. Solskiego 10

  39-300 Mielec

  na kwot?: 1100 z?

   


  Mielec, 19.01.2017 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n zm.) na wykonanie zadania:

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu obs?ugi kas fiskalnych i terminali p?atniczych w ramach projektu „Mielec stawia zawodowców”

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-3/2017/MSNZ

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

   

  Zak?ad Elektroniki i Informatyki MOTRONIK L. Grzebyk A. Szadkowski Sp. j.

  Komputerowe Centrum Szkolenia

  ul. Solskiego 10, 39-300 Mielec

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie osób”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Suma punktów

  1.

  SEKA S.A.

  ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

  Oddzia? Rzeszów

  ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

  1450,00 z?

  5

  60,69

  65,69

  2.

  Zak?ad Elektroniki i Informatyki MOTRONIK L. Grzebyk A. Szadkowski Sp. j.

  Komputerowe Centrum Szkolenia

  ul. Solskiego 10, 39-300 Mielec

  1100,00 z?

  0

  80

  80

   

   


   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 2/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia Kursu kelnerskiego dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   ogloszenie_kursy_zse_kurs_kelnerski  
   Za??czniki  
   Info_z_otwarcia_ofert  
   Info_o_wyborze  

  Mielec, dn. 23 stycznia 2017 r.

  ZP - 2/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia Kursu kelnerskiego dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  AzKo Consulting Anna Dragan

  Al. Niepodleg?o?ci 4/23

  39-300 Mielec

  Na kwot?: 3700 z?


  Mielec, 16.01.2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  Us?uga przeprowadzenia Kursu kelnerskiego dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-2/2017/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  AzKo Consulting Anna Dragan

  Al. Niepodleg?o?ci 4/23

  39-300 Mielec

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  AzKo Consulting Anna Dragan

  Al. Niepodleg?o?ci 4/23

  39-300 Mielec

  3700 z?

  9

  80

  15

  95

  2

  Edukator

  Limanowski O?rodek Szkoleniowy

  Pawe? Dudczyk

  M?cina 211

  34-654 M?cina

  4134 z?

  15

  71,60

  20

  91,60

  3

  Krakowska Szko?a Restauratorów

  Szymon Kohut

  ul. Kobierzy?ska 101/18,

  30-348 Kraków

  11898 z?

  18

  24,90

  20

  44,90

   

   

  Us?uga przeprowadzenia Kursu kelnerskiego dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O?  IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zmówienie na us?ugi spo?eczne 1/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia Kursu grafiki komputerowej od podstaw (Corel Draw + Photoshop) dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_Kurs_grafiki_komputerowej  
   ogloszenie_kursy_zse_grafika_komputerowa_  
   Info_otwarcie_ofert  
   Info_wybór_oferty  

  Mielec, dn. 19 stycznia 2017 r.

  ZP - 1/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia Kursu grafiki komputerowej od podstaw (Corel Draw + Photoshop) dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  GRAFFO Micha? Marsza?ek

  ul. Morawskiego 5

  30-102 Kraków

  na kwot?: 1300 z?

   


  Mielec, 13.01.2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  Us?uga przeprowadzenia Kursu grafiki komputerowej od podstaw (Corel Draw + Photoshop) dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-1/2017/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  GRAFFO Micha? Marsza?ek

  ul. Morawskiego 5

  30-102 Kraków

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  GRAFFO Micha? Marsza?ek

  ul. Morawskiego 5

  30-102 Kraków

  1300 z?

  6

  80

  10

  90

  2

  AP Edukacja Centrum Szkoleniowe w Nowym S?czu

  ul. Wyszy?skiego 1,

  33-300 Nowy S?cz

  organ prowadz?cy:

  FIABOLA NS Sp. z o.o.

  ul. H. Sienkiewicza 85/87,

  90-057 ?ód?

  4350 z?

  2

  23,9

  0

  23,9

   


   

  Us?uga przeprowadzenia Kursu grafiki komputerowej od podstaw (Corel Draw + Photoshop) dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zmówienie na us?ugi spo?eczne 20/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia Kursów z matematyki i fizyki z elementami e-learningu przygotowuj?cych na studia w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_kursy_przyg do studiow  
   Zalaczniki_Kursy_matematyka_fizyka  
   Info_z_otwarcia_ofert  
   Info_o_wyborze  

  Mielec, dn. 16 stycznia 2017 r.

  ZP - 20/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursów z matematyki i fizyki z elementami e-learningu przygotowuj?cych na studia  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Wy?sz? Szko?? Informatyki i Zarz?dzania z siedzib? w Rzeszowie

  ul. H. Sucharskiego 2,

  35-225 Rzeszów

  na kwot?: 18 400 z?


  Mielec, 12.01.2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  Us?uga przeprowadzenia kursów z matematyki i fizyki z elementami e-learningu przygotowuj?cych na studia w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-20/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania

  ul. Sucharskiego 2

  35-225 Rzeszów

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania

  ul. Sucharskiego 2

  35-225 Rzeszów

  18 400 z?

  2

  80

  0

  80

   

   

  Us?uga przeprowadzenia Kursów z matematyki i fizyki z elementami

  e-learningu przygotowuj?cych na studia w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zmówienie na us?ugi spo?eczne 19/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „J?zyk angielski zawodowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_kursy_ZSRW_angielski  
   Ogloszenie_kursy_ZSRW_angielski  

  Mielec, dn. 02 stycznia 2017 r.

  ZP - 19/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu „J?zyk angielski zawodowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Pan

  Piotr Cicho?

  Zdziarzec 74

  39-311 Zdziarzec

  na kwot?: 3000 z?


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  Us?uga przeprowadzenia kursu „J?zyk angielski zawodowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-19/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Piotr Cicho?, Zdziarzec 74, 39-311 Zdziarzec

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty rutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  Piotr Cicho?, Zdziarzec 74,

  39-311 Zdziarzec

  3000,00

  2

  80

  0

  80

   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „J?zyk angielski zawodowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/MSNZ/2016 z dnia 7.12.2016 Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w Zespole Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zapytanie ofertowe-ksiazki_ZSB_korekta  

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Zapytanie ofertowe: 18/MSNZ/2016

   

  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w Zespole Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu "Mielec stawia na zawodowców"

   

  wybrano ofert? Wykonawcy:

  Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski

  ul. Jagiello?ska 2

  37-200 Przeworsk

  na kwot?: 1 472,00 z?

   


  Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w Zespole Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zmówienie na us?ugi spo?eczne 18/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Skaning laserowy” dla 4 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_kursy_ZSB_Skanning_nauczyciele_II  
   Ogloszenie_kursy_ZSB_Skanning_nauczyciele_II  
   Informacja_Skaning_nauczyciel_II  

  Mielec, 3.01.2017

  Informacja o uniewa?nieniu post?powania

   

  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Skaning laserowy” dla 4 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-18/2016/MSNZ

   

  Do post?powania nie wp?yn??a ?adna oferta.

   

  Zamawiaj?cy zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Uzasadnienie wykluczenia:

  Zamawiaj?cy uniewa?ni? post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy zgodnie, z którym Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu.

   

   

   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Skaning laserowy” dla 4 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 17/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs j?zyka angielskiego technicznego-lotniczego” dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_kursy_ZST_angielski_II  
   Ogloszenie_kursy_ZST_angielski_II  
   Informacja_Angielski techniczny_II  

  Mielec, 3.01.2017

  Informacja o uniewa?nieniu post?powania

   

  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs j?zyka angielskiego technicznego-lotniczego” dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-17/2016/MSNZ

   

  Do post?powania nie wp?yn??a ?adna oferta.

   

  Zamawiaj?cy zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Uzasadnienie wykluczenia:

  Zamawiaj?cy uniewa?ni? post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy zgodnie, z którym Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu.

   

   

   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs j?zyka angielskiego technicznego-lotniczego” dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/MSNZ/2016 z dnia 7.12.2016 Zapytanie ofertowe na artyku?ów biurowych do szkole? realizowanych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zapytanie ofertowe-tonery  

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Zapytanie ofertowe: 17/MSNZ/2016

   

  w odpowiedzi na dostaw? artyku?ów biurowych do szkole? realizowanychw ramach projektu "Mielec stawia na zawodowców"

   

  wybrano ofert? Wykonawcy:

  Firma Xerima Jan Szwakop

  Al. Kwiatkowskiego 11

  39-300 Mielec

  na kwot?: 659,54 z?

   


   

  Zapytanie ofertowe na artyku?ów biurowych do szkole? realizowanych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 16/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_kursy_ZSB_NormaPRO_uczniowie_II  
   Zalaczniki_kursy_ZSB_NormaPRO_uczniowie_II  

  Mielec, 20 grudnia 2016r.

  ZP - 16/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „„Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego NormaPRO” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Dariusz Kopera

  Niwiska 101

  36-147 Niwiska

   

   

   

   


   

   

   

  Mielec, 13.12.2016

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego NormaPRO” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-16/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Dariusz Kopera 36-147 Niwiska 101

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  Biuro Kosztorysowo-Budowlane „norma” Miros?aw ?wi?tuchowski

  15-671 Bia?ystok, ul. Zak?tek 22

  3 470,00

  31

  44,73

  20

  64,73

  2

  Grupa MPD Sp. z o.o.

  35-069 Rzeszów ul. Bernardy?ska 11

  3 200,00

  3

  48,50

  0

  48,50

  3

  Dariusz Kopera

  36-147 Niwiska 101

  1 940,00

  2

  80

  0

  80,00

   

   

   

   


   

   

   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 15/2016/MSNZ Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na Wy?szej Szkole Nauk Spo?ecznych w Lublinie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_hotel_MSNZ_WSNS  
   Ogloszenie_hotel_MSNZ_WSNS  

   

  Mielec, dn. 2 grudzie? 2016 r.

  ZP - 15/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na WSNS w Lublinie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHOTEL s.c.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

   

   


   

  Mielec, dn. 2 grudzie? 2016 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na WSNS w Lublinie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-15/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  UpHOTEL s.c. Ul. D?uga 13/1 58-500 Jelenia Góra

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Suma punktów

  1

  UpHOTEL s.c.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  600,00 z?

  100

  100

   

   

   


   

   

  Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na Wy?szej Szkole Nauk Spo?ecznych w Lublinie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 12/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Skaning laserowy” dla 4 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_kursy_ZSB_Skanning_nauczyciele  
   Ogloszenie_kursy_ZSB_Skanning_nauczyciele  

   

  Mielec, dn. 7 grudzie? 2016 r.

   

  Informacja o uniewa?nieniu post?powania

   

  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Skaning laserowy” dla 4 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-12/2016/MSNZ

   

  Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Do?wiadczenie personelu – liczba przeprowadzonych kursów

  Do?wiadczenie Wykonawcy

  1

  Wy?sza Szko?a In?ynieryjno-Ekonomiczna z siedzib? w Rzeszowie 35-232 Rzeszów, ul. Mi?oci?ska 40

  8 000,00

  11

  TAK

  2

  EnviroSolutions Sp. z o.o. ul. G?ówna 74, 05-505 Wola Pra?mowska

  17 900,00

  2

  TAK

   

   

  Zamawiaj?cy zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Uzasadnienie wykluczenia:

  Zamawiaj?cy uniewa?ni? post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy zgodnie, z którym Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

   

   

   


   

   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Skanning laserowy” dla 4 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 13/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs j?zyka angielskiego technicznego-lotniczego” dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_kursy_ZST_angielski  
   Ogloszenie_kursy_ZST_angielski  

   

  Mielec, dn. 7 grudzie? 2016 r.

   

  Informacja o uniewa?nieniu post?powania

   

  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs j?zyka angielskiego technicznego-lotniczego” dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-13/2016/MSNZ

   

  Do post?powania nie wp?yn??a ?adna oferta.

   

  Zamawiaj?cy zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Uzasadnienie wykluczenia:

  Zamawiaj?cy uniewa?ni? post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy zgodnie, z którym Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu.

   

   


   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs j?zyka angielskiego technicznego-lotniczego” dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 14/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Kampania reklamowa w praktyce” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_kursy_ZSE_kampania  
   Ogloszenie_kursy_ZSE_kampania  

   

   

  ZP - 14/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?uga przeprowadzenia kursu „Kampania reklamowa w praktyce” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  SCAN-B

  Bogdan Lubera

  ul. Piastowska 18

  39-300 Mielec

   


   

  Mielec, dn. 2 grudzie? 2016 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Kampania reklamowa w praktyce” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-14/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  SCAN-B Bogdan Lubera ul. Piastowska 18, 39-300 Mielec

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  SCAN-B Bogdan Lubera ul. Piastowska 18, 39-300 Mielec

  1 780,00

  1

  80

  0

  80

  2

  Instytut Szkole? Biznesowych 20-055 Lublin, ul. Skautów 11B

  8 900,00

  12

  16

  20

  36

   

   

   

   

   


   

   

   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Kampania reklamowa w praktyce” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 9/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_kursy_ZSB_AutoCAD  
   Zalaczniki_kursy_ZSB_AutoCAD  
   Informacja_zmiana ogloszenia  
   Ogloszenie_kursy_ZSB_AutoCAD_po zmianie  

   

   

   

   

   

   


   

   

   

  Mielec, dn. 7 grudzie? 2016 r.

  ZP - 9/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  EDU – Consult

  Zbigniew Pospolitak

  ul. Tysi?clecia 18

  36-200 Brzozów

   

   

   

   


   

   

  Mielec, dn. 1 grudzie? 2016 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-9/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  EDU – Consult Zbigniew Pospolitak, 36-200 Brzozów, ul. Tysi?clecia 18

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  EDU – Consult Zbigniew Pospolitak

  36-200 Brzozów, ul. Tysi?clecia 18

  4 000,00 z?

  41

  80

  20

  100

  2

  P.A. NOVA S.A.

  44-100 Gliwice, ul. Górnych Wa?ów 42

  12 900,00 z?

  12

  24,80

  20

  44,80

   

   

   

   

   


   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

   

  Zmiana w zapisach og?oszenia o zamówieniu.


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 10/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_kursy_ZS_kasy  
   Zalaczniki_kursy_ZS_kasy  

   

   

  Mielec, dn. 30 listopad 2016 r.

  ZP - 10/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Zak?ad Elektroniki i Informatyki MOTRONIK

  L. Grzebyk A Szadkowski Sp. j.

  ul. Solskiego 10

  39-300 Mielec

   

   


   

   

  Mielec, dn. 24 listopad 2016 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-10/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Zak?ad Elektroniki i Informatyki MOTRONIK L. Grzebyk A Szadkowski Sp. j. 39-300 Mielec, ul. Solskiego 10

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Przedstawicielstwo w Ja?le

  38-200 Jas?o ul. Wyspia?skiego 8

  2 860,00

  4

  43,63

  5

  48,63

  2

  Zak?ad Elektroniki i Informatyki MOTRONIK L. Grzebyk A Szadkowski Sp.j. 39-300 Mielec, ul. Solskiego 10

  1 560,00

  2

  80

  0

  80

   

   

   


   

   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 11/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_kursy_ZST_PLC  
   Zalaczniki_kursy_ZST_PLC  

   

  Mielec, dn. 25.11.2016 r.

  ZP - 11/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli HMI” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

  ul. Fabryczna 20a

  31-553 Kraków

   

   

   

   


   

   

  Mielec, dn. 24 listopad 2016 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli HMI” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-11/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20a

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

  31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20a

  28 000,00

  11 kursów

  80

  15

  95

   

   

   

   

   

   


   

   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 8/2016/MSNZ Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_hotel_MSNZ_UE_II  
   Zalaczniki_hotel_MSNZ_UE_II  

  Mielec, dn. 18 listopad 2016 r.

   

  ZP - 8/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na UE w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHOTEL s.c.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

   

   

   


   

   

   

  Mielec, dn. 17 listopad 2016 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na UE w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-8/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  UpHOTEL s.c. Ul. D?uga 13/1 58-500 Jelenia Góra

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Suma punktów

  1

  UpHOTEL s.c.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  3 220,00 z?

  100

  100

   

   

   


   

   

   

  Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

  „Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na UE w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 7/2016/MSNZ Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_hotel_MSNZ_AGH_II  
   Zalaczniki_hotel_MSNZ_AGH_II  

   

   

   

  Mielec, dn. 18 listopad 2016 r.

  ZP - 7/2016/MSNZ

   

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? hotelow? dla uczestnika studiów podyplomowych na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHOTEL s.c.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

   

   

   


   

  Mielec, dn. 17 listopad 2016 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-7/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  UpHOTEL s.c. Ul. D?uga 13/1 58-500 Jelenia Góra

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Suma punktów

  1

  UpHOTEL s.c.

  Ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  3 164,00 z?

  100

  100

   

   

   


   

   

  Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na AGH w ramach

  projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 6/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro” dla 6 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_kursy_ZSB_NormaPRO_nauczyciele  
   Ogloszenie_kursy_ZSB_NormaPRO_nauczyciele  

   

   

   

  Mielec, dn. 7 grudzie? 2016 r.

  ZP - 6/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego NormaPRO” dla 6 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Biuro Kosztorysowo-Budowlane „norma”

  Miros?aw ?wi?tuchowski

  Ul. Zak?tek 22

  15-671 Bia?ystok

   


   

   

  Mielec, dn. 1 grudzie? 2016 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego NormaPRO” dla 6 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-6/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Biuro Kosztorysowo-Budowlane „norma” Miros?aw ?wi?tuchowski  15-671 Bia?ystok, ul. Zak?tek 22

   

  Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie personelu– liczba przeprowadzonych kursów

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

  Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Kwalifikacje zawodowe”

  Suma punktów

  1

  PROCAD S?

  80-122 Gda?sk, ul. Kartuska 215

  3 900,00

  2

  58,87

  0

  58,87

  2

  PROJEKT Marek Wilk

  Ul. Ja?minowa 3, 36-100 Kolbuszowa

  2 900,00

  0

  Wykonawca wykluczony – oferta odrzucona

  3

  Grupa MPD Sp. z o.o.

  35-069 Rzeszów ul. Bernardy?ska 11

  5 600,00

  3

  41

  0

  41

  4

  Dariusz Kopera

  36-147 Niwiska 101

  1 800,00

  0

  Wykonawca wykluczony – oferta odrzucona

  5

  PartnerSoft M. Siemienowicz-Ksi??ek

  93-575 ?ód?, ul. Rembeli?skiego 19/30

  3 300,00

  11

  69,58

  20

  89,58

  6

  Biuro Kosztorysowo-Budowlane „norma” Miros?aw ?wi?tuchowski

  15-671 Bia?ystok, ul. Zak?tek 22

  2 870,00

  31

  80

  20

  100

   

  Zamawiaj?cy zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy, ?e w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy? z post?powania dwóch Wykonawców:

  -        PROJEKT Marek Wilk Ul. Ja?minowa 3, 36-100 Kolbuszowa;

  -        Dariusz Kopera 36-147 Niwiska 101.

  Uzasadnienie wykluczenia:

  Zamawiaj?cy wykluczy? Wykonawc? na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy zgodnie, z którym z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si? wykonawców, którzy nie wykazali spe?niana warunków udzia?u w post?powania. Zamawiaj?cy w Zapytaniu ofertowym w pkt. 4.1.2 zapisa?, i?: „O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?niaj? poni?sze warunki udzia?u w post?powaniu: dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spe?niony je?eli Wykonawca przedstawi o?wiadczenie, ?e dysponuje co najmniej 1 osob? zdoln? do wykonania zamówienia tj. prowadzenia zaj?? z zakresu tematyki zamówienia – Osoba zdolna do wykonania zamówienia powinna posiada? 3-letnie do?wiadczenie w prowadzeniu zaj??, zgodnie z przedmiotem zamówienia”

  Wykonawcy:

  -        PROJEKT Marek Wilk Ul. Ja?minowa 3, 36-100 Kolbuszowa;

  -        Dariusz Kopera 36-147 Niwiska 101

  nie wykazali spe?niania ww. warunku – proponowany personel Wykonawcy nie posiada do?wiadczenia w prowadzeniu kursów.

   

  Zamawiaj?cy zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ?e w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzuci? ofert? nr 2 (PROJEKT Marek Wilk Ul. Ja?minowa 3, 36-100 Kolbuszowa ) i nr 4 (Dariusz Kopera 36-147 Niwiska 101).

  Uzasadnienie odrzucenia oferty:

  Zamawiaj?cy odrzuci? ofert? dzia?aj?c na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy, zgodnie z którym, ofert? Wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucon?.

   

   


   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro” dla 6 nauczycieli Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie na us?ugi spo?eczne 5/2016/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_kursy_ZSB_NormaPRO_uczniowie  
   Ogloszenie_kursy_ZSB_NormaPRO_uczniowie  
   Informacja_Norma_uczen  

  Mielec, 2.12.2016

  Informacja o uniewa?nieniu post?powania

   

  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego NormaPRO” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-5/2016/MSNZ

   

  Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  Do?wiadczenie personelu – liczba przeprowadzonych kursów

  Do?wiadczenie Wykonawcy

  1

  Biuro Kosztorysowo-Budowlane „norma” Miros?aw ?wi?tuchowski

  15-671 Bia?ystok, ul. Zak?tek 22

  6 820,00

  31

  TAK

  2

  Dariusz Kopera

  36-147 Niwiska 101

  2 750,00

  0

  TAK

  3

  Grupa MPD Sp. z o.o.

  35-069 Rzeszów ul. Bernardy?ska 11

  5 600,00

  3

  TAK

   

   

  Zamawiaj?cy zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy, ?e w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy? z post?powania Wykonawc? Dariusz Kopera 36-147 Niwiska 101.

  Uzasadnienie wykluczenia:

  Zamawiaj?cy wykluczy? Wykonawc? na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy zgodnie, z którym z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si? wykonawców, którzy nie wykazali spe?niana warunków udzia?u w post?powania. Zamawiaj?cy w Zapytaniu ofertowym w pkt. 4.1.2 zapisa?, i?: „O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?niaj? poni?sze warunki udzia?u w post?powaniu: dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spe?niony je?eli Wykonawca przedstawi o?wiadczenie, ?e dysponuje co najmniej 1 osob? zdoln? do wykonania zamówienia tj. prowadzenia zaj?? z zakresu tematyki zamówienia – Osoba zdolna do wykonania zamówienia powinna posiada? 3-letnie do?wiadczenie w prowadzeniu zaj??, zgodnie z przedmiotem zamówienia”

  Wykonawca Dariusz Kopera 36-147 Niwiska 101 nie wykazal? spe?niania ww. warunku – proponowany personel Wykonawcy nie posiada do?wiadczenia w prowadzeniu kursów.

   

  Zamawiaj?cy zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ?e w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzuci? ofert? nr 2 (Dariusz Kopera 36-147 Niwiska 101).

  Uzasadnienie odrzucenia oferty:

  Zamawiaj?cy odrzuci? ofert? dzia?aj?c na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy, zgodnie z którym, ofert? Wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucon?.

   

  Zamawiaj?cy zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Uzasadnienie wykluczenia:

  Zamawiaj?cy uniewa?ni? post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy zgodnie, z którym Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

   

   


   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro” dla 10 uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Og?oszenie o zamówieniu na us?ugi spo?eczne Us?uga przeprowadzenia kursu „Programowanie sterowników PLC w j?zykach IL, SFC, ST” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Ogloszenie_kursy_ZS_PLC  
   Zalaczniki_kursy_ZS_PLC  

  Mielec, dn. 21 listopada 2016 r.

  ZP - 2/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu „Programowanie sterowników PLC w j?zykach IL, SFC, ST” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Astor Sp z o.o.,

  ul. Smole?sk 29

  31-112 Kraków

  na kwot?: 26 000 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia kursu „Programowanie sterowników PLC w j?zykach IL, SFC, ST” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Og?oszenie o zamówieniu na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalacznik_hotel_MSNZ_AGH  
   Ogloszenie_hotel_MSNZ_AGH  

  Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

  08.11.2016

  Numer post?powania: 3/2016/MSNZ

  Post?powanie o zamówienie publiczne na Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na AGH w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.)

   

  INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

   

  Zamawiaj?cy informuje, ?e dzia?aj?c na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z pó?n. zm.) uniewa?nia przedmiotowe post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego.

  Zgodnie z dyspozycj? ww. przepisu post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewa?nia si?, je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu, z zastrze?eniem pkt 2 i 3.

  W przedmiotowym post?powaniu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.11.2016 r. do godziny 12:00 nie wp?yn??a ?adna oferta niepodlegaj?ca odrzuceniu.

  Maj?c powy?sze na wzgl?dzie uzna? nale?y, i? zachodzi przes?anka uniewa?nienia post?powania na ww. podstawie prawnej.

   


  Og?oszenie o zamówieniu na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za?acznik_hotel_MSNZ_UE  
   Ogloszenie_hotel_MSNZ_UE  

  Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

  08.11.2016

  Numer post?powania: 4/2016/MSNZ

  Post?powanie o zamówienie publiczne na Us?uga hotelowa dla uczestnika studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.)

   

  INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

   

  Zamawiaj?cy informuje, ?e dzia?aj?c na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z pó?n. zm.) uniewa?nia przedmiotowe post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego.

  Zgodnie z dyspozycj? ww. przepisu post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewa?nia si?, je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu, z zastrze?eniem pkt 2 i 3.

  W przedmiotowym post?powaniu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.11.2016 r. do godziny 12:00 nie wp?yn??a ?adna oferta niepodlegaj?ca odrzuceniu.

  Maj?c powy?sze na wzgl?dzie uzna? nale?y, i? zachodzi przes?anka uniewa?nienia post?powania na ww. podstawie prawnej.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/MSNZ/2016 z dnia 26.10.2016 Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zapytanie ofertowe-materialy  
   Informacja_wybor_mateialy  

   

  Mielec, 9.11.2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 16/MSNZ/2016

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Firma Xerima Jan Szwakop, Al. Kwiatkowskiego 11, 39-300 Mielec

   

   

  Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/MSNZ/2016 z dnia 25.10.2016 Zapytanie ofertowe na us?ug? transportu uczniów i nauczycieli na targi bran?owe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zapytanie ofertowe-targi_ZS1  
   Informacja_wybor_transport  

   

  Mielec, 9.11.2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na us?ug? transportu uczniów i nauczycieli na targi bran?owe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 14/MSNZ/2016

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  „MARKPOL” Transport krajowy-zagraniczny Marek Rze?nik ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec

   

   

   

  Zapytanie ofertowe na us?ug? transportu uczniów i nauczycieli na targi bran?owe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/MSNZ/2016 z dnia 24.10.2016 Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w Zespole Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zapytanie ofertowe-ksiazki_ZSE  
   Informacja_wybor_ksiazki  

   

  Mielec, 9.11.2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w Zespole Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 15/MSNZ/2016

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó?ka Akcyjna Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

   

   

   

  Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w Zespole Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienie publiczne 1/2016/MSNZ Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zalaczniki_catering_MSNZ  
   Ogloszenie_catering_MSNZ  
   Informacja_otwarcie_catering  
   Informacja_wybór_catering  

  Mielec, dn. 15 listopad 2016 r.

  ZP - 1/2016/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Obs?ug? cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Firma Cateringowa

  „A’PROPOS”

  Zdzis?aw Godek

  ul. M. Reja 48B

  39-300 Mielec


  Mielec, 9.11.2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

  „Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-1/2016/MSNZ

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Firma Cateringowa „A’PROPOS” Zdzis?aw Godek, 39-300 Mielec, ul. M. Reja 48B

   

   


   

  Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.