Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

Zamówienia publiczne


Centrum Kszta?cenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BK/AKZ/2018 z dnia 21.03.2018 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawa teczek z nadrukiem na materia?y A4 promuj?cych projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_teczki  
 Zapytanie ofertowe_teczki  

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawa teczek z nadrukiem na materia?y A4 promuj?cych projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w formach pozaszkolnych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-25/2018/POM Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 10 godzinnego kursu dla nauczycieli ze szkó? i przedszkoli „Kierownik wycieczek szkolnych”.


 Zalaczniki_wycieczki  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_wycieczki  

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 10 godzinnego  kursu dla nauczycieli ze szkó? i przedszkoli „Kierownik wycieczek szkolnych”.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-26/2018/POM Us?uga przygotowania i przeprowadzenia warsztatów nt. „Siedem grzechów g?ównych w pracy nauczyciela”.


 Zalaczniki_siedem  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_siedem  

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia warsztatów nt. „Siedem grzechów g?ównych w pracy nauczyciela”.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/MSNZ/2018 z dnia 16.03.2018 Zapytanie ofertowe na dostaw? s?owników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki-ksiazki_2018_3  
 Zapytanie ofertowe-ksiazki_2018_3  

Zapytanie ofertowe na dostaw? s?owników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/MSNZ/2018 z dnia 13.03.2018 Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie ofertowe-ksiazki_2018_2_korekta  

19.03.2018 r.

Zmiana tre?ci oferty:

W zwi?zku z otrzymaniem informacji o braku dost?pno?ci jednego ze sk?adników zamówienia nastepiuje zmiana opisu przedmiotu zamówienia - wykre?lono pozycje nr: 12

12

Pomorze. Polska niezwyk?a, Praca zbiorowa, Wydawnictwo: Demart, Rok wydania: 2015,

ISBN: 9788374279796

Wyd?u?eniu ulega termin sk?adania ofert do 23 marca 2018 r. godz. 10:00

 

 

Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-24/2018/POM Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej „Rozwijanie procesów my?lowych ucznia w toku lekcji”.


 zalaczniki_rozwijanie procesow  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_rozwijanie procesow  

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej „Rozwijanie procesów my?lowych ucznia w toku lekcji”.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-23/2018/MSNZ Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 5 grup uczestników z zakresu uprawnie? elektryczno-energetycznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
 Zalaczniki_SEP  

Mielec, 22.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 5 grup uczestników z zakresu uprawnie? elektryczno-energetycznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 23/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Zak?ad Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

O?rodek Kszta?cenia Zawodowego w Mielcu

Ul. ?eromskiego 38 – Lasek Komunalny, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

SANNORT Sp. z o.o.

Ul. O?arowska 75

27-600 Sandomierz

45 200,00

71,68

9

80,68

2

Zak?ad Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

O?rodek Kszta?cenia Zawodowego w Mielcu

Ul. ?eromskiego 38 – Lasek Komunalny

39-300 Mielec

40 500,00

80

10

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 15 marca 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 5 grup uczestników z zakresu uprawnie? elektryczno-energetycznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 23/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 40 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

SANNORT Sp. z o.o.

Ul. O?arowska 75

27-600 Sandomierz

45 200,00

Do 15.06.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

Zak??d Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

O?rodek Kszta?cenia Zawodowego w Mielcu

Ul. ?eromskiego 38 – Lasek Komunalny

39-300 Mielec

40 500,00

Do 15.06.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 5 grup uczestników z zakresu uprawnie? elektryczno-energetycznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MSNZ/2018 z dnia 06.03.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostaw? materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne_2018_korekta  

Mielec, 22.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie i dostaw? materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców”

 

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 6/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Zak?ad Poligraficzny Zdzis?aw Gajek

Ul. Korczaka 23, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

Zak?ad Poligraficzny Zdzis?aw Gajek

Ul. Korczaka 23, 39-300 Mielec

12 379,95

100

100

2

Mikodruk Computer S.C. Jacek i Sylwia Miko?ajczyk

Ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

Oferta odrzucona – formularz cenowy niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

3

VIS-MEDIA s.c.

Grzegorz Kami?ski, Iwona Kami?ska

Wielka Nieszawka ul. Z?ota 7

87-165 Cierpice

Oferta odrzucona – formularz cenowy niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

4

Studio Mrówka Joanna Fory?-Maziak

Ul. Czechos?owacka 7, 30-328 Kraków

Oferta odrzucona – formularz cenowy niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

5

MCDESIGN Mariusz Chmielowiec

Ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Oferta odrzucona – formularz cenowy niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

6

ONDRE Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Jankowskiego 22, 60-511 Pozna?

Oferta odrzucona – formularz cenowy niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

 

 

Zmiana w tre?ci oferty

By?o:

 

ilo?? [szt.]

 

Zespó? Szkó? Ekonomicznych

 

 

Plakaty

Zad. 2

60

 

Ulotki

Zad. 1b

400

 

Smycze

Zad. 4

100

 

O?ówki

Zad. 3

200

 

Teczki

Zad. 6

100

 

Baner

Zad. 5

1

 

Zespó? Szkó? Technicznych

 

 

Plakaty

Zad. 2

50

 

Ulotki

Zad. 1b

500

 

Smycze

Zad. 4

250

 

O?ówki

Zad. 3

250

 

Teczki

Zad. 6

100

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

 

Ulotki

Zad. 1b

500

 

Smycze

Zad. 4

200

 

O?ówki

Zad. 3

300

 

Teczki

Zad. 6

100

 

Baner

Zad. 5

1

 

Zespó? Szkó? w Radomy?lu Wielkim

 

 

Ulotki

Zad. 1b

400

 

O?ówki

Zad. 3

200

 

Smycze

Zad. 4

200

 

Plakaty

Zad. 2

50

 

Baner

Zad. 5

1

 

Zespó? Szkó? Budowlanych

 

 

Ulotki

Zad. 1a

400

 

Plakaty

Zad. 2

50

 

Smycze

Zad. 4

400

 

O?ówki

Zad. 3

300

 

Teczki

Zad. 6

100

 

Zespó? Szkó?

 

 

Plakaty

Zad. 2

50

 

Ulotki

Zad. 1a

1000

 

Smycze

Zad. 4

300

 

O?ówki

Zad. 3

200

 

Teczki

Zad. 6

100

 

 

VIII. Miejsce i termin sk?adania ofert:

a)     oferta powinna by? przes?ana za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl lub dostarczona do CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec do dnia 14.03.2018 r., godz. 10:00, liczy si? data wp?ywu;

 

Winno by?:

 

ilo?? [szt.]

 

Zespó? Szkó? Ekonomicznych

Plakaty

Zad. 2

60

 

Ulotki

Zad. 1a

400

 

Smycze

Zad. 4

100

 

O?ówki

Zad. 3

200

 

Teczki

Zad. 6

100

 

Baner

Zad. 5

1

 

Zespó? Szkó? Technicznych

Plakaty

Zad. 2

50

 

Ulotki

Zad. 1a

500

 

Smycze

Zad. 4

250

 

O?ówki

Zad. 3

250

 

Teczki

Zad. 6

100

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Ulotki

Zad. 1b

500

 

Smycze

Zad. 4

200

 

O?ówki

Zad. 3

300

 

Teczki

Zad. 6

100

 

Baner

Zad. 5

1

 

Zespó? Szkó? w Radomy?lu Wielkim

Ulotki

Zad. 1a

400

 

O?ówki

Zad. 3

200

 

Smycze

Zad. 4

200

 

Plakaty

Zad. 2

50

 

Baner

Zad. 5

1

 

Zespó? Szkó? Budowlanych

Ulotki

Zad. 1a

400

 

Plakaty

Zad. 2

50

 

Smycze

Zad. 4

400

 

O?ówki

Zad. 3

300

 

Teczki

Zad. 6

100

 

Zespó? Szkó?

Plakaty

Zad. 2

50

 

Ulotki

Zad. 1a

1000

 

Smycze

Zad. 4

300

 

O?ówki

Zad. 3

200

 

Teczki

Zad. 6

100

 

 

VIII. Miejsce i termin sk?adania ofert:

a)     oferta powinna by? przes?ana za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl lub dostarczona do CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec do dnia 16.03.2018 r., godz. 10:00, liczy si? data wp?ywu;

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostaw? materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MSNZ/2018 z dnia 5.03.2018 Zapytanie ofertowe na organizacj? wyjazdu uczestników projektu do Wrze?ni z zapewnieniem transportu na trasie Mielec - Wrze?nia - Pozna? - Wrze?nia - Mielec, zakwaterowania i wy?ywienia dla 14 osób w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_transport_ Wrzesnia  
 Zapytanie ofertowe_transport_ Wrzesnia_korekta  

Mielec, 16.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na organizacj? wyjazdu uczestników projektu do Wrze?ni z zapewnieniem transportu na trasie Mielec - Wrze?nia - Pozna? - Wrze?nia - Mielec, zakwaterowania i wy?ywienia dla 14 osób w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 5/MSNZ/2017

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Agencja Turystyczna ERBUS

Ul. Staffa 2a, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Rok produkcji pojazdu

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Jako??”

Suma punktów

1

Biuro Turystyczne Robin Tours Andrzej Drozd

Ul. Z?otra 11B/33

78-100 Ko?obrzeg

2017

6940,00

54,39

40

94,39

2

Biuro Us?ugowo-Turystyczne ATLANTIC

Plac Wolno?ci 12

35-073 Rzeszów

2013

6291,00

60

8

68

3

Magdalena Si?kiewicz New Challenge

Ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

2015

7603,00

49,62

13,33

62,98

4

MruCon Group Sp. z o.o.

Ul. Krótka 8

62-030 Lubo?

2017

7521,00

50,19

40

90,19

5

Agencja turystyczna ERBUS

Ul. Staffa 2a

39-300 Mielec

2017

6880,00

54,86

40

94,86

 

12.03.2018 r.

Zmiana tre?ci og?oszenia:

By?o:

1. Wykonawca zapewnienia zakwaterowanie ze ?niadaniem na 1 noc (22 – 23.03.2018 r.)

......

• Zakwaterowanie minimum w obiekcie typu hotel ** lub w obiekcie, którego pokoje posiadaj? standard pokoju w hotelu **.

.......

2. Oferta powinna by? przes?ana za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl lub dostarczona do CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec do dnia 13.03.2018 r., godz. 10:00, liczy si? data i godzina wp?ywu;

 

Winno by?:

1. Wykonawca zapewnienia zakwaterowanie ze ?niadaniem na 1 noc (22 – 23.03.2018 r.)

......

• Zakwaterowanie minimum w obiekcie typu hotel *** lub w obiekcie, którego pokoje posiadaj? standard pokoju w hotelu ***. (zmiana liczby gwiazdek)

.......

2. Oferta powinna by? przes?ana za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl lub dostarczona do CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec do dnia 15.03.2018 r., godz. 10:00, liczy si? data i godzina wp?ywu;

 

 

Zapytanie ofertowe na organizacj? wyjazdu uczestników projektu do Wrze?ni z zapewnieniem transportu na trasie Mielec - Wrze?nia - Pozna? - Wrze?nia - Mielec, zakwaterowania i wy?ywienia dla 14 osób w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczonyt ZP-15/2018/MSNZ Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 Zalaczniki - Technik cyfrowychprocesów graficznych_2018_korekta  
 SIWZ - Technik cyfrowychprocesów graficznych_2018_korekta  

9.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 9 marca 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego:  ZP - 15/2018/MSNZ

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 9 500,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

Sklep Komputerowy AMERYKA

Al. Pi?sudskiego 40/3, 35-001 Rzeszów

Mariusz Warzybok

Siedliska 422, 36-042 Lubenia

22 952,35

1 dzie?

24 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

VICTOR Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil kwiat osi?ski

Skrzynno 102

98-311 Ostrówek

25 768,50

3 dni

24 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

13p Grzegorz Kociumbas

Ul. Turkusowa 11

52-215 Wroc?aw

24 563,10

6 dni

24 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

5.03.2018 r.

Zmiana tre?ci Instrukcji udzielania zamówienia

By?o:

3.1        Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” wraz z instalacj? dostarczanych urz?dze? (wymagaj?cych instalacji) oraz przeprowadzenie prezentacji mo?liwo?ci (funkcjonalno?ci) sprz?tu (urz?dze?) dla pracowników Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy okre?la, ?e kluczowe elementy dostawy to:

1)     Skaner optyczny  A3

2)     Monitor graficzny

3)     Lampy studyjne na statywie z zestawem ?arówek

4)     Laminarka rolkowa A3

5)     Dysk przeno?ny

6)     Kamera cyfrowa

7)     Tablet graficzny

 

11.5 Ofert? nale?y umie?ci? w zamkni?tym opakowaniu, uniemo?liwiaj?cym odczytanie jego zawarto?ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by? oznaczone nazw? (firm?) Wykonawcy oraz opisane w nast?puj?cy sposób:

OFERTA – Przetarg nieograniczony na: „„Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców”

Nie otwiera? przed dniem  6.03.2018 r. godz. 10:30

12.       MIEJSCE I TERMIN SK?ADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1 Oferty nale?y sk?ada? w siedzibie Zamawiaj?cego:

ul. Wojska Polskiego 2B , 39 – 300 Mielec, pok. Nr 4 – Sekretariat (I pi?tro).

Termin sk?adania ofert up?ywa w dniu  6.03.2018 r. o godz. 10.00

12.3      Otwarcie ofert nast?pi w dniu 6.03.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiaj?cego:

ul. Wojska Polskiego 2B , 39 – 300 Mielec, pok. Nr 2 (I pi?tro).

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia – Wyposa?enie pracowni Technik cyfrowych procesów graficznych

L.p.

Nazwa

Specyfikacja techniczna

Ilo??

1

Skaner optyczny A3

 • Min. rozdzielczo?? skanowania 6400x9600 dpi,
 • pr?dko?? skanowania w kolorze max. 40 s/stron?
 • pr?dko?? skanowania czarno-bia?ego – max. 20 s/stron?,
 • z??cze USB,
 • skanowanie orygina?ów refleksyjnych i transparentnych

4 sztuki

2

Monitor graficzny

 • format ekranu: 16:9 lub 16:10,
 • przek?tna ekranu: min. 24 cale,
 • rozdzielczo?? min.: 1920 x 1080 px przy 60 Hz,
 • ilo?? kolorów [Mld]: min. 1,074 (10 bitów na kolor),
 • k?t widzenia: min. 178° poziomo/178° pionowo,
 • rozmiar plamki: max. 0.270 mm,
 • jasno??: min. 360 cd/m²,
 • kontrast: min. 1000:1,
 • kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny,
 • kabel zasilaj?cy do monitora – standard krajowy,
 • oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki),
 • instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim.

1 sztuka

Wykaz oferowanego asortymentu – Wyposa?enie pracowni Technik cyfrowych procesów graficznych

L.p.

Nazwa

Oferowany sprz?t

Ilo??

1

Skaner optyczny  A3

 

4 sztuki

 

 

Powinno by?:

3.1  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” wraz z instalacj? dostarczanych urz?dze? (wymagaj?cych instalacji) oraz przeprowadzenie prezentacji mo?liwo?ci (funkcjonalno?ci) sprz?tu (urz?dze?) dla pracowników Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy okre?la, ?e kluczowe elementy dostawy to:

1)          Skaner optyczny  A4

2)          Monitor graficzny

3)          Lampy studyjne na statywie z zestawem ?arówek

4)          Laminarka rolkowa A3

5)          Dysk przeno?ny

6)          Kamera cyfrowa

7)          Tablet graficzny

 

11.5 Ofert? nale?y umie?ci? w zamkni?tym opakowaniu, uniemo?liwiaj?cym odczytanie jego zawarto?ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by? oznaczone nazw? (firm?) Wykonawcy oraz opisane w nast?puj?cy sposób:

OFERTA – Przetarg nieograniczony na: „„Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców”

Nie otwiera? przed dniem  9.03.2018 r. godz. 10:30

12.       MIEJSCE I TERMIN SK?ADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1     Oferty nale?y sk?ada? w siedzibie Zamawiaj?cego:

ul. Wojska Polskiego 2B , 39 – 300 Mielec, pok. Nr 4 – Sekretariat (I pi?tro).

Termin sk?adania ofert up?ywa w dniu  9.03.2018 r. o godz. 10.00

12.3     Otwarcie ofert nast?pi w dniu 9.03.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiaj?cego:

ul. Wojska Polskiego 2B , 39 – 300 Mielec, pok. Nr 2 (I pi?tro).

 

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia – Wyposa?enie pracowni Technik cyfrowych procesów graficznych

L.p.

Nazwa

Specyfikacja techniczna

Ilo??

1

Skaner optyczny A4

 • Min. rozdzielczo?? skanowania 6400x9600 dpi,
 • pr?dko?? skanowania w kolorze max. 40 s/stron?
 • pr?dko?? skanowania czarno-bia?ego – max. 20 s/stron?,
 • z??cze USB,
 • skanowanie orygina?ów refleksyjnych i transparentnych

4 sztuki

2

Monitor graficzny

 • format ekranu: 16:9 lub 16:10,
 • przek?tna ekranu: min. 24 cale,
 • rozdzielczo?? min.: 1920 x 1080 px przy 60 Hz,
 • ilo?? kolorów [Mld]: min. 1,074 (10 bitów na kolor),
 • k?t widzenia: min. 178° poziomo/178° pionowo,
 • rozmiar plamki: max. 0.270 mm,
 • jasno??: min. 340 cd/m²,
 • kontrast: min. 1000:1,
 • kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny,
 • kabel zasilaj?cy do monitora – standard krajowy,
 • oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki),
 • instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim.

1 sztuka

 

Wykaz oferowanego asortymentu – Wyposa?enie pracowni Technik cyfrowych procesów graficznych

 

L.p.

Nazwa

Oferowany sprz?t

Ilo??

1

Skaner optyczny  A4

 

4 sztuki

 

 

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony ZP-16/2018/MSNZ Dostaw? sprz?tu komputerowego w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 Zalaczniki- Komputery_ZSRW_2018  
 SIWZ - Komputery_ZSRW_2018  

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 6 marca 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawa sprz?tu komputerowego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego:  ZP - 16/2018/MSNZ

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 23 600,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

Sklep Komputerowy AMERYKA

Al. Pi?sudskiego 40/3, 35-001 Rzeszów

Mariusz Warzybok

Siedliska 422, 36-042 Lubenia

27 870,70 z?

0,001 dni

24 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

Infus Katarzyna Fu?nik

Ul. Sienkiewicza 7A/4

10-268 Olsztyn

31 395,00

1 dzie?

36 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya ?ele?skiego 5b

33-100 Tarnów

47 474,31

13 dni

36 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

4

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

34 170,63

1 dzie?

36 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

5

INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Ul. ?liwkowa 1

78-100 Niekanin

33 403,11

7 dni

36 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

 

Dostaw? sprz?tu komputerowego w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

 

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-22/2018/MSNZ Us?uga cateringowa dla uczestników kursów umiej?tno?ci zawodowych i kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_AKZ_2018  
 Ogloszenie_catering_AKZ_2018  
 Wzor_umowa_catering_AKZ  

Mielec, 12.03.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga cateringowa dla uczestników kursów umiej?tno?ci zawodowych i kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 22/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Firma Us?ugowo-Handlowa Mazur&Mazur

Janusz Mazur, Piotr Mazur

Spó?ka Cywilna

Ul. Cyranowska 42, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

Firma Us?ugowa Anna Jakobus

Ul. Kusoci?skiego 19/19

39-300 Mielec

17 280,00

79,88

20

99,88

2

Firma cateringowa A Propos

Zdzis?aw Godek

Ul. M. Reja 48B, 39-300 Mielec

17 280,00

79,88

20

99,88

3

Firma Us?ugowo-Handlowa Mazur&Mazur

Janusz Mazur, Piotr Mazur

Spó?ka Cywilna

Ul. Cyranowska 42, 39-300 Mielec

17 254,40

80

20

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 7 marca 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga cateringowa dla uczestników kursów umiej?tno?ci zawodowych i kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-22/2018/AKZ

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 20 520,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

Firma Us?ugowa Anna Jakobus

Ul. Kusoci?skiego 19/19

39-300 Mielec

17 280,00

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

2

Firma cateringowa A Propos

Zdzis?aw Godek

Ul. M. Reja 48B, 39-300 Mielec

17 280,00

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

3

Firma Us?ugowo-Handlowa Mazur&Mazur

Janusz Mazur, Piotr Mazur

Spó?ka Cywilna

Ul. Cyranowska 42, 39-300 Mielec

17 254,40

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

 

 

 

Us?uga cateringowa dla uczestników kursów umiej?tno?ci zawodowych i kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

 


ZAmówienie na us?ugi spo?eczne ZP-21/2018/MSNZ Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jako?ci w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 zalaczniki_studia_II  
 Instrukcja_udzielania_zamowienia_studia_II  

Mielec, 2.03.2018 r.

 

Zmiana tre?ci Instrukcji udzielania zamówienia

By?o:

11.4       Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jako?ci w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” – nie otwiera? przed dniem 5 marca 2018 roku, do godz. 1015.

12.1       Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 5 marca 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2       Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 5 marca 2018 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Powinno by?:

11.4     Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jako?ci w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” – nie otwiera? przed dniem 9 marca 2018 roku, do godz. 1015.

12.1     Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 9 marca 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2     Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 9 marca 2018 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jako?ci w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony ZP-14/2018/MSNZ Dostaw? tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Tablety_2018  
 zalaczniki - Tablety_2018  

Mielec, 13.03.2018 r.

13p Grzegorz Kociumbas

Ul. Turkusowa 11

52-215 Wroc?aw

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZP – 14/2018/MSNZ

Dostawa tabletów w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Dzia?aj?c na podst. art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa tabletów w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o rozstrzygni?te i Zamawiaj?cy dokona? wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów wyboru okre?lonych w SIWZ, z?o?onej przez: 13p Grzegorz Kociumbas z siedzib?: Ul. Turkusowa 11, 52-215 Wroc?aw, która uzyska?a najwy?sza liczb? punktów tj. 100.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 32 508,00 z? netto. Podatek VAT naliczany wg zasad odwrotnego obci??enia. Wykonawca udzieli? gwarancji na okres 24 miesi?cy. W niniejszym post?powaniu wp?yn??a jedna oferta, a przyznane punkty w poszczególnych kryteriach wyboru obrazuje poni?sza tabela.

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Cena 60%

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Termin dostawy 40 %

??czna ilo?? punktów

1

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya ?ele?skiego 5b

33-100 Tarnów

50,90

40

90,90

2

13p Grzegorz Kociumbas

Ul. Turkusowa 11

52-215 Wroc?aw

60

40

100

3

Elmar Anna Karnas

Ul. 3-go Maja 1/3

36-030 B?a?owa

37,42

5,71

43,13

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 5 marca 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawa tabletów w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego:  ZP - 14/2018/MSNZ

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 46 400,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya ?ele?skiego 5b

33-100 Tarnów

47 136,06

1 dzie?

24 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

13p Grzegorz Kociumbas

Ul. Turkusowa 11

52-215 Wroc?aw

39 984,84

1 dzie?

24 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

Elmar Anna Karnas

Ul. 3-go Maja 1/3

36-030 B?a?owa

64 105,14

7 dni

24 m

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

 

Dostaw? tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne ZP-20/2018/POM Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkole? z zakresu programowania bez komputera.


 zalaczniki_programowanie  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_programowanie  

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkole? z zakresu programowania bez komputera.


Zamówienia na us?ugi spo?eczne ZP-19/2018/POM Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkole? z zakresu planowania rozwoju szko?y/ucznia/nauczyciela.


 Zalaczniki_planowanie_rozwoju  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_planowanie_rozwoju  

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkole? z zakresu planowania rozwoju szko?y/ucznia/nauczyciela.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-18/2018/MSNZ Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu zaawansowanego programowania w j?zyku C++ dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_postepowania_C++  
 Zalaczniki_C++  

Mielec, 2.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu zaawansowanego programowania w j?zyku C++ dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 18/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

EDU-IT Augustyn, Niedba?a, Pieprzycki Sp. j.

Ul. Hetma?ska 62/3

35-078 Rzeszów

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

EDU-IT Augustyn, Niedba?a, Pieprzycki Sp.j.

Ul. Hetma?ska 62/3

35-078 Rzeszów

6 540,00

80

20

100

2

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8

95-200 Pabianice

6 898,00

75,85

5

80,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 1 marca 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu zaawansowanego programowania w j?zyku C++ dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 18/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 7 200,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

EDU-IT Augustyn, Niedba?a, Pieprzycki Sp.j.

Ul. Hetma?ska 62/3

35-078 Rzeszów

6 540,00

Do 31.03.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8

95-200 Pabianice

6 898,00

Do 31.03.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu zaawansowanego programowania w j?zyku C++ dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamównienie na us?ugi spo?eczne ZP-17/MSNZ/2018 Us?uga przeprowadzenia kursu „Savoir vivre w biznesie” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcie_udzielenia_zamówienia_Savoir  
 Zalaczniki_Savoir  

1.03.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 1 marca 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Savoir vivre w biznesie” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 17/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 3 200,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Studio Bada? jako?ciowych Aleksandra Malysz-B?a?owska

Ul. Powsta?ców ?l?skich 26/2

45-087 Opole

1980,00

Do 31.03.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

AzKo CONSULTING Anna Dragan

Al. Niepodleg?o?ci 4/23

39-300 Mielec

2 980,00

Do 31.03.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

HR Center Marta Majcher

B?a?owa Górna 144

36-030 B?a?owa

1 560,00

Do 31.03.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

4

Blue Education Sp. z o.o.

Ul. Szpitalna 1/10, 00-020 Warszawa

Oddzia? Rzeszów Ul. Grottgera 10, 35-005 Rzeszów

1 990,00

Do 31.03.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

5

EDU-IT Augustyn, Niedba?a, Pieprzycki Sp.j.

Ul. Hetma?ska 62/3

35-078 Rzeszów

2 200,00

Do 31.03.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia kursu „Savoir vivre w biznesie” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zapytanie ofertowe NR 4/MSNZ/2018 z dnia 21.02.2018 Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie_ofertowe_materialy_pismiennicze_2018_  

Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-7/2018/MSNZ Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Matematyka stosowana w bran?y lotniczej i mechanicznej” dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_matematyka  
 Instrukcja_postepowania_matematyka  

 

Mielec, 28.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Matematyka stosowana w bran?y lotniczej i mechanicznej” dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 7/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

 

Wilk Mieczys?aw

39-300 Mielec

Ul. Kusoci?skiego 29/20

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

Wilk Mieczys?aw

39-300 Mielec

Ul. Kusoci?skiego 29/20

 

19 200,00 z?

90

1

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 26 lutego 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Matematyka stosowana w bran?y lotniczej i mechanicznej” dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 7/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 19 500,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Wilk Mieczys?aw

39-300 Mielec

Ul. Kusoci?skiego 29/20

 

19 200,00

Do 31.09.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Matematyka stosowana w bran?y lotniczej i mechanicznej” dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MSNZ/2018 z dnia 15.02.2018 Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki-ksiazki_2018  
 Zapytanie ofertowe-ksiazki_2018  

Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-12/2018/MAUT Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y powy?ej 12 r. ?. w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu robotyki.


 Zalaczniki_robotyka_sredniozaawansowana_II  
 Instrukcja postepowania_MAUT_robotyka_sredniozaawansowana_II  

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 16 lutego 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y powy?ej 12 r. ?. w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu robotyki

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-12/2018/MAUT

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 2 700,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

?wiat Robotyki

Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82

39-400 Tarnobrzeg

2 250,00

Tak

Tak

2

COCO DI MIRELL LOGISTIQUE Sp. z o.o.

Ul. Fatimska 184/11

31-831 Kraków

9 000,00

Tak

Tak

 

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y powy?ej 12 r. ?. w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu robotyki.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-13/2018/MAUT Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych i gimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu programowania.


 Zalaczniki_programowanie_sredniozaawansowana_II  
 Instrukcja postepowania_MAUT_programowanie_sredniozaawansowana_II  

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 16 lutego 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych i gimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu programowania

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-13/2018/MAUT

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 1 800,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

Janusz Grzyb

Ul. Kochanowskiego 9

39-310 Radomy?l Wielki

1 680,00

Tak

Tak

2

COCO DI MIRELL LOGISTIQUE

Sp. z o.o.

Ul. Fatimska 184/11

31-831 Kraków

6 000,00

Tak

Tak

 

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych i gimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu programowania.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne - ZP_9/2018/MSNZ Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jako?ci w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 

Zmiana tre?ci Instrukcji udzielania zamówienia

By?o:

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Studia musz? rozpocz?? si? wraz z rozpocz?ciem roku akademickiego 2017/2018 i maj? trwa? dwa semestry.

Powinno by?:

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Studia musz? rozpocz?? si? w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 i trwa? dwa semestry.

By?o:

11.4       Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jako?ci w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” – nie otwiera? przed dniem 16 lutego 2018 roku, do godz. 1015.

12.1       Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 16 lutego 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2       Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 16 lutego 2018 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Powinno by?:

11.4     Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jako?ci w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” – nie otwiera? przed dniem 21 lutego 2018 roku, do godz. 1015.

12.1     Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 21 lutego 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2     Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 21 lutego 2018 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

Skorygowano równie? zapisy Wzoru umowy: § 1 pkt. 5 i 6 oraz § 4 i § 5

 

 

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Zapewnienie jako?ci w produkcji lotniczej dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-11/2018/MAUT Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”


 Zalaczniki_modelarnia_podstawy_II  
 Instrukcja postepowania_MAUT_modelarnia_podstawy_II  

 

Mielec, 13.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw modelarstwa, budowy samolotów kartonowych oraz balonów

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 11/2018/MAUT

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Artur Gorczyca

Ul. Broniewskiego 12, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

Artur Gorczyca

Ul. Broniewskiego 12

39-300 Mielec

1 500,00

100

100

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw modelarstwa, budowy samolotów kartonowych oraz balonów.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-10/2018/AKZ Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Kurs podstaw rachunkowo?ci” wraz z egzaminem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Ksi?gowych w Polsce w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_rachunkowosc  
 Instrukcja postepowania rachunkowosc  

16.02.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 13 lutego 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Kurs podstaw rachunkowo?ci” wraz z egzaminem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Ksi?gowych w Polsce w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 10/2018/AKZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 23 620,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Stowarzyszenie Ksi?gowych w Polsce Oddzia? Okr?gowy w Krakowie Oddzia? Terenowy w Tarnowie

Ul. Kopernika 8/2

33-100 Tarnów

36 852,00

Do 25.06.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

7.02.2018 r.

 

Zmiana tre?ci Instrukcji udzielania zamówienia

By?o:

 1. WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPE?NIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ O?WIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU

4.1.2 dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek dotycz?cy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej 2 osobami, legitymuj?cymi si? kwalifikacjami zawodowymi i do?wiadczeniem zawodowym, adekwatnym do zakresu prowadzonych w ramach zamówienia zaj??, tj. realizacja w okresie 3 ostatnich lat przed terminem sk?adania oferty co najmniej 2 kursów z zakresu Solid Works.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony na podstawie z?o?onego przez Wykonawc? Wykazu osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia - wzór za??cznik nr 5

Powinno by?:

 1. WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPE?NIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ O?WIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU

4.1.2 dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek dotycz?cy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej 2 osobami, legitymuj?cymi si? kwalifikacjami zawodowymi i do?wiadczeniem zawodowym, adekwatnym do zakresu prowadzonych w ramach zamówienia zaj??, tj. realizacja w okresie 3 ostatnich lat przed terminem sk?adania oferty co najmniej 2 kursów z zakresu podstaw rachunkowo?ci.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony na podstawie z?o?onego przez Wykonawc? Wykazu osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia - wzór za??cznik nr 5

By?o:

11.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

11.4     Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób w zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Kurs podstaw rachunkowo?ci” wraz z egzaminem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Ksi?gowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – nie otwiera? przed dniem 9 luty 2018 roku, do godz. 1015.

Powinno by?:

11.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

11.4      Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Us?uga przeprowadzenia kursu szkolenia „Kurs podstaw rachunkowo?ci” wraz z egzaminem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Ksi?gowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – nie otwiera? przed dniem 13 luty 2018 roku, do godz. 1015.

By?o:

12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SK?ADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1     Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 9 luty 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2    Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 9 luty 2018 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

Powinno by?:

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK?ADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1      Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 13 luty 2018 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2     Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 13 luty 2018 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

 

Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Kurs podstaw rachunkowo?ci” wraz z egzaminem certyfikowanym przez Stowarzyszenie Ksi?gowych w Polsce w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-8/2018/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu dla czterech grup „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_Catia_zs  
 Instrukcie_udzielenia_zamowienia_Catia_zs  

Mielec, 15.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 8/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

 

IBS Poland Sp. z o.o.

Ul. Jagiello?ska 4

44-100 Gliwice

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

IBS Poland Sp. z o.o.

Ul. Jagiello?ska 4

44-100 Gliwice

26 178,88 z?

80

5

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 25 stycznia 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 8/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 22 140,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

IBS Poland Sp. z o.o.

Ul. Jagiello?ska 4

44-100 Gliwice

26 178,88

Do 20.06.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia kursu dla czterech grup „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne nr 6/AKZ/2018 Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Solid Works” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_Solid Works  
 Instrukcja postepowania Solid Works  

Mielec, 30.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Solid Works” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 6/2018/AKZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

 

DPS Software Sp. z o.o.

ul. Post?pu 6, 02-676 Warszawa

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

??czna liczba punktów

1

DPS Software Sp. z o.o.

ul. Post?pu 6

02-676 Warszawa

12 700,00

100

100

2

CADWORKS JAKSAN SZYMA?SKI Sp. J

ul. Wyspia?skiego 27a

35-111 Rzeszów

 

18 420,00

68,95

68,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 26 stycznia 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Solid Works” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 6/2018/AKZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 23 620,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

DPS Software Sp. z o.o.

ul. Post?pu 6

02-676 Warszawa

12 700,00

Do 25.06.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

CADWORKS JAKSAN SZYMA?SKI Sp. J

ul. Wyspia?skiego 27a

35-111 Rzeszów

 

18 420,00

Do 25.06.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Solid Works” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 5/2018/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_IFIXzst  
 Instrukcie_udzielenia_zamowienia_IFIXzst  

Mielec, 30.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 5/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Vix Automation sp. z o.o.

Ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

Vix Automation sp. z o.o.

Ul. Siemianowicka 5a

40-301 Katowice

21 000,00

80

20

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 25 stycznia 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 5/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 24 500,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Vix Automation SP. z o.o.

Ul. Siemianowicka 5a

40-301 Katowice

21 000,00

Do 31.03.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Zmiana tre?ci Instrukcji udzielania zamówienia

By?o:

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Czas trwania szkolenia ma wynosi? 24 godziny lekcyjne zaj?? (1 godzina lekcyjna = 45 minut). Szkolenie ma by? zrealizowane w 4 dniach w modu?ach 6-godzinnych.

Powinno by?:

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Czas trwania szkolenia ma wynosi? 24 godziny lekcyjne zaj?? (1 godzina lekcyjna = 45 minut). Szkolenie ma by? zrealizowane w 5 dniach w modu?ach 5-godzinnych i 4-godzinnych.

 

By?o:

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia

Czas trwania szkolenia ma wynosi? 24 godziny lekcyjne zaj?? (1 godzina lekcyjna = 45 minut). Szkolenie ma by? zrealizowane w 4 dniach w modu?ach 6-godzinnych.

Powinno by?:

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia

Czas trwania szkolenia ma wynosi? 24 godziny lekcyjne zaj?? (1 godzina lekcyjna = 45 minut). Szkolenie ma by? zrealizowane w 5 dniach w modu?ach 5-godzinnych i 4-godzinnych.

 

Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne nr 4/2018/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_CiscoZS  
 Instrukcja_udzielania_zamowienia_CiscoZS  

Mielec, 07.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 4/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania

35-225 Rzeszów, Ul. mjr H. Sucharskiego 2

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania

35-225 Rzeszów

Ul. mjr H. Sucharskiego 2

31 200,00

90

4

94

2

Fundacja IT

Ul. Jagiello?ska 67

70-382 Szczecin

 

75 600,00

37,14

4

41,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 25 stycznia 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 4/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 6 705,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania

35-225 Rzeszów

Ul. mjr H. Sucharskiego 2

31 200,00

Do 20.06.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Fundacja IT

Ul. Jagiello?ska 67

70-382 Szczecin

 

75 600,00

Do 20.06.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zmówienie na us?ugi spo?eczne nr 3/2018/MSNZ Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_kasyZS  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_kasyZS  

Mielec, 30.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 3/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Zak?ad Elektroniki i Informatyki MOTRONIK L.Grzebyk A.Szadkowski Sp.j.

Ul. Solskiego 10, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

EDU-IT Augustyn, Niedba?a, Pieprzycki SP.j.

Ul. Hetma?ska 62/3

35-078 Rzeszów

6288,00

61,07

20

81,07

2

Zak?ad Elektroniki i informatyki MOTRONIK L.Grzebyk A.Szadkowski Sp.j.

Ul. Solskiego 10

39-300 Mielec

4800,00

80

5

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 25 stycznia 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 3/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 4080,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

EDU-IT Augustyn, Niedba?a, Pieprzycki SP.j.

Ul. Hetma?ska 62/3

35-078 Rzeszów

6288,00

Do 20.06.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Zak?ad Elektroniki i informatyki MOTRONIK L.Grzebyk A.Szadkowski Sp.j.

Ul. Solskiego 10

39-300 Mielec

4800,00

Do 20.06.2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga kas fiskalnych i terminali p?atniczych” dla czterech grup uczniów Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne nr 2/2018/MSNZ Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga kasy fiskalnej DATECS SEMI PLUS” dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_kasyZSE  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_kasyZSE  

Mielec, 30.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga kasy fiskalnej DATECS SEMI PLUS” dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 2/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Zak?ad Elektroniki i Informatyki MOTRONIK L.Grzebyk A.Szadkowski Sp.j.

Ul. Solskiego 10, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

Zak?ad Elektroniki i Informatyki MOTRONIK L.Grzebyk A.Szadkowski Sp.j.

Ul. Solskiego 10

39-300 Mielec

1200,00

80

5

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 25 stycznia 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga kasy fiskalnej DATECS SEMI PLUS” dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 2/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 3000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Zak?ad Elektroniki i informatyki MOTRONIK L.Grzebyk A.Szadkowski Sp.j.

Ul. Solskiego 10

39-300 Mielec

1200,00

Do 31.03.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?uga kasy fiskalnej DATECS SEMI PLUS” dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MSNZ/2018 z dnia 15.01.2018 Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla uczniów i nauczycieli na targi bran?owe Automaticon Warszawa w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_transport_ targi_ZST  
 Zapytanie ofertowe_transport_ targi_ZST  

Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla uczniów i nauczycieli na targi bran?owe Automaticon Warszawa w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BK/AKZ/2018 z dnia 9.01.2018 Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_ubezpieczenie_grupy_III  
 Zapytanie ofertowe_ubezpieczenie_grupy_III  

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w formach pozaszkolnych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-1/2017/MSNZ Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Programowanie i obs?uga obrabiarek sterowanych numerycznie” dla nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_CNC_  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_CNC_  

Mielec, 12.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Programowanie i obs?uga obrabiarek sterowanych numerycznie” dla nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 1/2018/MSNZ

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

INCHOICENT Robert Wyszy?ski

Ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13

41-2019 Sosnowiec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

INCHOICENT Robert Wyszy?ski

Ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13

41-2019 Sosnowiec

14 000,00

80

5

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 10 stycznia 2018 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Programowanie i obs?uga obrabiarek sterowanych numerycznie” dla nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 1/2018/MSNZ

 

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 15 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

INCHOICENT Robert Wyszy?ski

Ul. Bohaterów Monte Cassino 32/13

41-2019 Sosnowiec

 

14 000,00

29.01 – 9.02.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Programowanie i obs?uga obrabiarek sterowanych numerycznie” dla nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-135/MSNZ/2017 Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w 2018 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_catering  
 Instrukcja_zamowienia_catering_  

 

Mielec, 28.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w 2018 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 135/MSNZ/2017

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Firma cateringowa

A PROPOS Zdzis?aw Godek

ul. M. Reja 48B

39-300 Mielec

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1.

Firma Us?ugowa Anna Jakobus

ul. Kusoci?skiego 19/19

39-300 Mielec

52 330,00 z?

76

20

96

2.

Firma cateringowa

A PROPOS Zdzis?aw Godek

ul. M. Reja 48B

39-300 Mielec

49 661,17 z?

80

20

100

3.

Firma us?ugowo-handlowa

MAZUR & MAZUR

Janusz Mazur, Piotr Mazur

ul. Cyranowska 62

39-300 Mielec

62 168,04 z?

64

20

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

z?o?onych do dnia 28 grudnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w 2018 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-135/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 52 330,00 z?

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Firma Us?ugowa Anna Jakobus

ul. Kusoci?skiego 19/19

39-300 Mielec

52 330,00 z?

31 marca 2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Firma cateringowa

A PROPOS Zdzis?aw Godek

ul. M. Reja 48B

39-300 Mielec

49 661,17 z?

31 marca 2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

Firma us?ugowo-handlowa

MAZUR & MAZUR

Janusz Mazur, Piotr Mazur

ul. Cyranowska 62

39-300 Mielec

62 168,04 z?

31 marca 2019

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Obs?uga cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestnicz?cych w kursach i zaj?ciach pozalekcyjnych w 2018 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

 

 


31/2017 - Zapytanie ofertowe na dostaw? ksi??ek - warto?ci ofert Informacja o warto?ci ofert z?o?onych w ramach post?powania 31/2017 - Zapytanie ofertowe na dostaw? ksi??ek:


Informacja o warto?ci ofert z?o?onych w ramach post?powania 31/2017 - Zapytanie ofertowe na dostaw? ksi??ek:

 

FH”Pi?tka”, Mielec -  3974,40 z?

Horyzont s.c., ?ód? 3290,30 z?

SUPER SIÓDEMKA, Pozna? 3017,45 z? – oferta najni?sza (wybrana do zawarcia umowy)


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-132/AKZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 1 grupy uczestników pn. „Obs?uga wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych (II WJO)” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Instrukcja_udzielania_zamowienia  
 Zalaczniki_wozki_  

Mielec, 14.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przeprowadzenia kursu dla 1 grupy uczestników pn. „Obs?uga wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych (II WJO)” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 132/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

PRO-EDU Sp. j. J. D. Karmazyn R. Krokocki

Ul. Mszczonowska 33/35

96/100 Skierniewice

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba przeprowadzonych kursów (wykazanych w za?. nr 5)

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

PRO-EDU Sp. j. J. D. Karmazyn R. Krokocki

Ul. Mszczonowska 33/35

96/100 Skierniewice

8 812,80

80,00

16

20

100

2

O?rodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Henryk ?elasko

Ul. Mickiewicza 9

39-300 Mielec

9 360,00

75,32

52

20

95,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 13 grudnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przeprowadzenia kursu dla 1 grupy uczestników pn. „Obs?uga wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych (II WJO)” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-132/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 7 804,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunki p?atno?ci

1

PRO-EDU Sp. j. J. D. Karmazyn R. Krokocki

Ul. Mszczonowska 33/35

96/100 Skierniewice

8 812,80

Zgodnie z projektem umowy

2

O?rodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Henryk ?elasko

Ul. Mickiewicza 9

39-300 Mielec

9 360,00

Zgodnie z projektem umowy

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 1 grupy uczestników pn. „Obs?uga wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych (II WJO)” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 5.

 


Zapytanie ofertowe na dostaw? ksi??ek - ZP 31/2017 Zapytanie ofertowe na dostaw? ksi??ek do Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Zapytanie ofertowe

na dostaw?  ksi??ek do Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 1. Opis przedmiotu zamówienia – za??cznik 1, stanowi?cy jednocze?nie formularz oferty
 2. Kryteria oceny oferty – najni?sza cena
 3. Termin sk?adania ofert – 12 grudnia 2017 r. godz. 12.00
 4. Sposób sk?adania ofert: poczt? tradycyjn? (na adres Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B; 39-300 Mielec  lub poczt? elektroniczn? na adres zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl)
 5. Ofert? nale?y przygotowa? na za??czonym formularza (Za??cznik 1)
 6. Nie dopuszcza si? zmian w zamawianych tytu?ach ksi??ek
 7. Oferta musi obejmowa? wszystkie pozycje wskazane w za??czniku 1
 8. Zamówienie musi zosta? zrealizowane do dnia 22 grudnia 2017 r.
 9. Koszt dostarczenia (wysy?ki) le?y po stronie oferenta.
 10. Wraz z ofert? nale?y przes?a? parafowany wzór umowy (Za??cznik 2)

Za??cznik 1

Za??cznik 2


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-133/MSNZ/2017 Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_catia_II  
 Instrukcja postepowania catia_II  

Mielec, 08.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 133/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

CADSOL Design Polska Sp. z o.o.

Ul. Ruska 37/38

50-079 Wroc?aw

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

??czna liczba punktów

1

CADSOL Design Polska Sp. z o.o.

Ul. Ruska 37/38

50-079 Wroc?aw

9 780,00 z?

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 7 grudnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-133/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 28 360,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

CADSOL Design Polska Sp. z o.o.

Ul. Ruska 37/38

50-079 Wroc?aw

9 780,00 z?

30.03.2018 r.

Zgodnie z projektem umowy

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 5 ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-122/MSNZ/2017 Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_WSE_III  
 Instrukcja_udzielania_zamowienia_WSE_III  

Mielec, 07.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w  Krakowie w ramach projektu

„Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 122/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

 

UpHotel Sp. z o.o.

ul. D?uga 13/1

58-500 Jelenia Góra

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

1

UpHotel Sp. z o.o.

ul. D?uga 13/1

58-500 Jelenia Góra

1 440,00 z? (120,00 z? za jedn? dob? hotelow?)

100

 

Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w  Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zapytanie ofertowe 29/CKPiDN/2017 Zaproszenie do sk?adania ofert na dostaw? tokarki


 1_Zaproszenie_do_skladania_ofet_Tokarka (1)  
 2_Zalacznik_nr_2_PROJEKT_UMOWY_TOKARKA  

INSTRUKCJIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

DOSTAW? FABRYCZNIE NOWEJ TOKARKI UNIWERSALNEJ Z ODCZYTEM CYFROWYM

DLA CENTRUM KSZTA?CENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCU

 

-------------------------------------------------------------------

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 4 grudnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania:

Zakup tokarki uniwersalnej z odczytem cyfrowym

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 29/CKP/2017

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 40 000,00 z?.

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin dostawy

1

Eurometal Sp. z o.o.ul. Miszewko 41,

80-297 Banino

30 135,00

7 dni

2

Otoria Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Guznera 55,

47-175 Spórok

52 888,00

14 dni

 

 

 

Ponadto do Zamawiaj?cego w dniu 4.12.2017 o godzinie 11:15 wp?yn??a oferta z?o?ona przez METAL TECHNICS POLSKA S.C. z siedzib? w Soko?owie Podlaskim. Zamawiaj?cy w zwi?zku z faktem, i? przedmiotowa oferta wp?yn??a po up?ywie terminu sk?adania ofert  okre?lonego zgodnie z instrukcj? udzielania zamówienia publicznego w pkt. 10.1 na godzin? 10:30. W zwi?zku z powy?szym zamawiaj?cy podj?? decyzj? o zwrocie opó?nionej oferty wykonawcy bez jej otwierania.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-130/MSNZ/2017 Us?uga przeprowadzenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_Grafika_II  
 Instrukcja_zamowienia_Grafika_II  

Mielec, 12.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” dla 4 nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 130/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Europejska Akademia Handlu i Przedsi?biorczo?ci

Ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

Europejska Akademia Handlu i Przedsi?biorczo?ci

Ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

3 240,00

80

5

85

2

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8,

95-200 Pabianice

3 464,00

74,82

0

74,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 4 grudnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” dla 4 nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-130/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 2 598,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Europejska Akademia Handlu i Przedsi?biorczo?ci

Ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

3 240,00

31.01.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8,

95-200 Pabianice

3 464,00

31.01.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Us?uga przeprowadzenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówieie na us?ugi spo?eczne ZP-129/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” dla 2 grup uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_PLC_II  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_PLC_II  

Mielec, 12.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 129/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

1

Fundacja Pomocne Innowacje ul. Fatimska 184/11

31-831 Kraków

44 000,00

76,36

1

77,36

2

LCT Sp. z o.o.

Ul. ?obzowska 14/1

31-140 Kraków

Wykonawca wykluczony-Oferta odrzucona

3

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

42 000,00

80

20

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 4 grudnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-129/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 45 600,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Fundacja Pomocne Innowacje ul. Fatimska 184/11

31-831 Kraków

44 000,00

20 grudnia 2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

LCT Sp. z o.o.

Ul. ?obzowska 14/1

31-140 Kraków

25 000,00

20 grudnia 2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

42 000,00

20 grudnia 2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” dla 2 grup uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-131/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad” dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_Autocad_II_  
 Zalaczniki_Autocad_II_  

04.12.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 4 grudnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-131/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 4 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

Ul. Krakowska 5 lok. 201

15-875 Bia?ystok

9 700,00

31 maja 2018 r.

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

EDU-Consult Zbigniew Pospolitak

36-200 Brzozów

ul. Tysi?clecia 18

8 070,00

31 maja 2018 r.

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad” dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-128/AKZ/2017 Us?uga przeprowadzenia kursu „Uprawnienia elektryczne SEP” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki SEP  
 Instrukcja postepowania SEP  

Mielec, 4.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przeprowadzenia kursu „Uprawnienia elektryczne SEP” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 127/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 58

32-020 Wieliczka

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

??czna liczba punktów

1

Centrum Us?ug Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek

33-100 Tarnów ul. Kopernika 7

13 320,10

Oferta odrzucona

2

SANNORT Sp. z o.o.

Ul. O?arowska 75

27-600 Sandomierz

9 155,10

Oferta odrzucona

3

Centrum Szkolenia Zawodowego

Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 58

32-020 Wieliczka

7 119,00

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 29 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przeprowadzenia kursu „Uprawnienia elektryczne SEP” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-128/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 8 800,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

Centrum Us?ug Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek

33-100 Tarnów ul. Kopernika 7

13 320,10

20.02.2018 r.

Zgodnie z projektem umowy

2

SANNORT Sp. z o.o.

Ul. O?arowska 75

27-600 Sandomierz

9 155,10

20.02.2018 r.

Zgodnie z projektem umowy

3

Centrum Szkolenia Zawodowego

Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 58

32-020 Wieliczka

7 119,00

20.02.2018 r.

Zgodnie z projektem umowy

 

 

24.11.2017 r.

 

Zmiana tre?ci Instrukcji udzielania zamówienia

By?o:

5.   Lista dokumentów i o?wiadcze? wymaganych w ofercie

5.1       Wype?niony formularz Oferty – za?. nr 1(wzór oferty za??czony do instrukcji);

5.2       Wykaz wykonanych lub wykonywanych us?ug w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie,  to?samych z przedmiotem zamówienia lub podobnych, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane – za?. nr 2;

5.3       Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;

5.4       O?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu wobec ZUS i US – za?. nr 3;

5.5       Wykonawcy, którzy przy wykonaniu zamówienia zamierzaj? powierzy? jego cz??? podwykonawcom do??czaj? do oferty o?wiadczenie wg wzoru – za?. nr 4;

5.6       Wykaz osób,  które b?d? uczestniczy? przy wykonaniu zamówienia – za?. nr 5;

5.7  Wzór umowy wraz ze wzorem protoko?u odbioru – za?. nr 6.

5.8      Dokument potwierdzaj?cy i? Wykonawca jest autoryzowanym o?rodkiem szkoleniowo-wdro?eniowym producenta oprogramowania Dassault Systemes - kopia potwierdzona za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?.

 

Powinno by?:

5.   Lista dokumentów i o?wiadcze? wymaganych w ofercie

5.1 Wype?niony formularz Oferty – za?. nr 1(wzór oferty za??czony do instrukcji);

5.2 Wykaz wykonanych lub wykonywanych us?ug w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie,  to?samych z przedmiotem zamówienia lub podobnych, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane – za?. nr 2;

5.3 Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;

5.4 O?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu wobec ZUS i US – za?. nr 3;

5.5 Wykonawcy, którzy przy wykonaniu zamówienia zamierzaj? powierzy? jego cz??? podwykonawcom do??czaj? do oferty o?wiadczenie wg wzoru – za?. nr 4;

5.6 Wykaz osób,  które b?d? uczestniczy? przy wykonaniu zamówienia – za?. nr 5;

5.7 Wzór umowy wraz ze wzorem protoko?u odbioru – za?. nr 6.

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia kursu „Uprawnienia elektryczne SEP” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 5 ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-127/AKZ/2017 Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki catia  
 Instrukcja postepowania catia  

Mielec, 29.11.2017 r.

ZP-127/MSNZ/2017

Informacja o uniewa?nieniu post?powania

Dzia?aj?c na podst. art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy na wykonanie us?ugi przygotowania i przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” zosta?o uniewa?nione.

 

Podstaw? uniewa?nienia jest fakt, i? nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu. Wobec powy?szego Zamawiaj?cy podj?? decyzj? jak we wst?pie.

 

 

29.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 29 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-127/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 28 360,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

CADSOL Design Polska Sp. z o.o.

Ul. Ruska 37/38

50-079 Wroc?aw

10 980,00 z?

30.03.2018 r.

Zgodnie z projektem umowy

2

IBS Poland Sp. z o.o.

Ul. Jagiello?ska 4

44-100 Gliwice

35 055,00 z?

30.03.2018 r.

Zgodnie z projektem umowy

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie w systemie CATIA” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-126/MSNZ/2017 Us?uga przeprowadzenia „Kursów z matematyki i fizyki z elementami e-learningu przygotowuj?cych na studia" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_kursy_II_  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_kursy_II_  

23.11.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 23 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia „Kursów z matematyki i fizyki z elementami e-learningu przygotowuj?cych na studia” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-126/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 28 560,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania

Ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

27 600,00

Do 30 kwietnia 2019 r.

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Us?uga przeprowadzenia „Kursów z matematyki i fizyki z elementami

e-learningu przygotowuj?cych na studia" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zapytanie ofertowe 122/CKP/2017 Zaproszenie do sk?adania ofert na dostaw? fabrycznie nowej tokarki.


 1_Zaproszenie_do_skladania_ofet_Tokarka  
 2_Zalacznik_nr_2_PROJEKT_UMOWY_TOKARKA  

Zaproszenie do sk?adania ofert na dostaw?  fabrycznie nowej tokarki z odczytem cyfrowym dla Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 16 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania:

Zakup tokarki uniwersalnej z odczytem cyfrowym

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 122/CKP/2017

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 40 000,00 z?.

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin dostawy

1

Otoria Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Guznera 55,

47-175 Spórok

53 440,00

14 dni

2

Eurometal Sp. z o.o.ul. Miszewko 41,

80-297 Banino

29 397,00

7 dni

3

Fabryka Maszyn Tarnów

33-122 Wierzchos?awice 42

179 457,00

4 miesi?ce


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/BK/AKZ/2017 z dnia 8.11.2017 Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczestników zaj?? na kursach umiej?tno?ci Zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 zalaczniki-ksiazki  
 Zapytanie ofertowe-ksiazki  

Mielec, 17.11.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczestników zaj?? na kursach umiej?tno?ci zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 7/BK/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Super Siódemka Lucjan Wypych Sp. j.

Ul. Op?otki 23, 60-012 Pozna?

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

Super Siódemka Lucjan Wypych Sp. j.

Ul. Op?otki 23

60-012 Pozna?

2 731,20

100

100

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostaw? podr?czników dla uczestników zaj?? na kursach umiej?tno?ci Zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/BK/AKZ/2017 z dnia 8.11.2017 Zapytanie ofertowe na dostaw? materia?ów szkoleniowych dla uczestników kursów oraz materia?ów eksploatacyjnych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zapytanie ofertowe-materialy  
 zalacznik-materialy  

 

Mielec, 20.11.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostaw? materia?ów szkoleniowych dla uczestników kursów oraz materia?ów eksploatacyjnych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 7/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

FIRMA XERIMA JAN SZWAKOP, Al. Kwiatkowskiego 11, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

FIRMA XERIMA JAN SZWAKOP

Al. Kwiatkowskiego 11, 39-300 Mielec

4 855,59

100

100

 

 

Zapytanie ofertowe na dostaw? materia?ów szkoleniowych dla uczestników kursów oraz materia?ów eksploatacyjnych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-117/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?ugi kas fiskalnych i terminali p?atniczych” dla uczniów Zespo?u Szkó? w Radomy?lu Wielkim w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_kasy  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_kasy  

Mielec, 17.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?ugi kas fiskalnych i terminali p?atniczych” dla uczniów Zespo?u Szkó? w Radomy?lu Wielkim w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 117/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Zak?ad Elektroniki i informatyki MOTRONIK

L. Grzebyk, A. Szadkowski Sp. j.

Ul. Solskiego 10

39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

Wektor Szymon Trzem?alski

Ul. Lawendowa 1

35-605 Rzeszów

1 890,00 z?

50,79

20

70,79

Zak?ad Elektroniki i informatyki MOTRONIK L. Grzebyk, A. Szadkowski

Sp. j.

Ul. Solskiego 10

39-300 Mielec

1 200,00 z?

80

3

83

 

 

 

16.11.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 16 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?ugi kas fiskalnych i terminali p?atniczych” dla uczniów Zespo?u Szkó? w Radomy?lu Wielkim w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-117/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 1 400,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Wektor Szymon Trzem?alski

Ul. Lawendowa 1

35-605 Rzeszów

1 890,00 z?

22 grudnia 2017

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Zak?ad Elektroniki i informatyki MOTRONIK L. Grzebyk, A. Szadkowski

Sp. j.

Ul. Solskiego 10

39-300 Mielec

1 200,00 z?

22 grudnia 2017

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obs?ugi kas fiskalnych i terminali p?atniczych” dla uczniów Zespo?u Szkó? w Radomy?lu Wielkim w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-125/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad” dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 zalaczniki_Autocad  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_Autocad  

Mielec, 23.11.2017 r.

ZP-125/MSNZ/2017

Informacja o uniewa?nieniu post?powania

Dzia?aj?c na podst. art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy na wykonanie us?ugi przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” dla 2 grup uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” zosta?o uniewa?nione.

 

Podstaw? uniewa?nienia jest fakt, i? oferta najkorzystniejsza z?o?ona przez BIK Edukacja Krzysztof Kundzewicz, ul. Krakowska 5 lok. 201, 15-875 Bia?ystok na kwot? brutto: 10 000,00 z? przewy?sza kwot? jak? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia wynosz?c? 4 000,00 z?.

Wobec powy?szego Zamawiaj?cy podj?? decyzj? jak we wst?pie.

 

Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

BLUE EDUCATION Sp. z o.o.

00-020 Warszawa

Ul. Szpitalna 1/10

Oddzia? Rzeszów:

35-005 Rzeszów, ul. Grottgera 10

Oferta odrzucona

CAD Planet Sp. z o.o.

Ul. Dowborczyków 25 bud. C lok.3

90-019 ?ód?

9 600,00

80

4

84

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

Ul. Krakowska 5 lok. 201

15-875 Bia?ystok

10 000,00

76,80

20

96,80

 

 

 

15.11.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 15 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-125/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 4 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

BLUE EDUCATION Sp. z o.o.

00-020 Warszawa

Ul. Szpitalna 1/10

Oddzia? Rzeszów:

35-005 Rzeszów, ul. Grottgera 10

3 800,00

31 maja 2018 r.

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

CAD Planet Sp. z o.o.

Ul. Dowborczyków 25 bud. C lok.3

90-019 ?ód?

9 600,00

31 maja 2018 r.

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

Ul. Krakowska 5 lok. 201

15-875 Bia?ystok

10 000,00

31 maja 2018 r.

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad” dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-119/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 3 edycji kursu Programowanie sterowników PLC w j?zykach IL, SFC, ST” dla 3 grup uczniów Zespo?u Szkó? w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 zalaczniki_PLC  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_PLC  

15.11.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 15 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 3 edycji kursu Programowanie sterowników PLC w j?zykach IL, SFC, ST” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-119/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 39 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

ASTOR Sp. z o.o.

Ul. Smole?sk 29

31-112 Kraków

39 000,00 z?

20 grudnia 2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

COCO DI MIRELL LOGISTIQUE Sp. z o.o.

Ul. Fatimska 184/11

31-831 Kraków

16 400,00 z?

20 grudnia 2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 3 edycji kursu Programowanie sterowników PLC w j?zykach IL, SFC, ST” dla 3 grup uczniów Zespo?u Szkó? w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-123/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro” dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 zalacznik_norma  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_norma  

Mielec, 16.11.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro” dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 123/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Dariusz Kopera

Niwiska 101

36-147 Niwiska

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba przeprowadzonych, to?samych kursów

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

Biuro Kosztorysowo-Budowlane „norma”

Miros?aw ?wi?tuchowski

Ul. Zak?tek 22

15-671 Bia?ystok

9 350,00 z?

46,20

36

20

66,20

Dariusz Kopera

Niwiska 101

5 400,00 z?

80

2

2

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 15 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro”w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-123/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 5 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Biuro Kosztorysowo-Budowlane „norma”

Miros?aw ?wi?tuchowski

Ul. Zak?tek 22

15-671 Bia?ystok

9 350,00 z?

31 maja 2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Dariusz Kopera

Niwiska 101

5 400,00 z?

31 maja 2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu Obs?uga programu kosztorysowego Norma Pro” dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-124/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” dla 2 grup uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 zalaczniki_PLC_  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_PLC_  

15.11.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 15 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-124/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 45 600,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

71 340,00 z?

20 grudnia 2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

COCO DI MIRELL LOGISTIQUE Sp. z o.o.

Ul. Fatimska 184/11

31-831 Kraków

16 400,00 z?

20 grudnia 2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Podstawy obs?ugi i programowania sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” dla 2 grup uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony ZP-121/CKP/2017 Dostawa sprz?tu komputerowego do pracowni CKPiDN w Mielcu.


 siwz__komputery16  
 1_sopz_komputery  
 2_formularz_nr_2_do_siwz  
 3_wykaz_oferowanego_asortymentu_zal_nr_3_do_siwz  
 5_wzor_pelnomocnictwa_zal_nr_5_do_siwz  
 6_wzor_umowy_zal_nr_6_do_siwz  
 7_o_wiadczenie__grupa_kapita_owa_zal_nr_7_do_siwz  
 8_o_wiadczenie_wykonawcy_zal_nr_8_do_siwz  
 8a_o_wiadczenie_wykonawcy_zal_nr_8a_do_siwz  

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostaw? sprz?tu komputerowego do pracowni CKPiDN w Mielcu.

 

------------------------------------------------------

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 8 grudnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? sprz?tu komputerowego do pracowni CKPiDN w Mielcu

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-121/CKP/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 44 700,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

WEB-PROFIT Maciej Ku?lik

Ul. Spokojna 18

41-940 Piekary ?l?skie

36 388,32

1 dzie?

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

SYSTEM DATA Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

34 794,24

1 dzie?

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mielec, 12.12.2017 r.

ZP – 121/CKP/2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostaw? sprz?tu komputerowego do pracowni CKPiDN w Mielcu

 

 

 

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych (tj. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), Zamawiaj?cy informuje, i? dokona? wyboru oferty najkorzystniejszej w wyniku oceny ofert, w oparciu o kryteria okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym post?powaniu tj. cen? (60%) oraz termin dostawy (40%).

Zamawiaj?cy za ofert? najkorzystniejsz? uzna? ofert? z?o?on? przez Firm? SYSTEM DATA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec, która uzyska?a najwy?sz? ilo?? punktów (tj. 100,00 pkt):, za cen? brutto: 34.794,24 z?.

 

Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym post?powaniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium termin dostawy

??czna liczba punktów

 1. 1.

WEB-PROFIT Maciej Ku?lik

Ul. Spokojna 18

41-940 Piekary ?l?skie

57,37

40,00

97,37

 1. 2.

SYSTEM DATA Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

60,00

40,00

100,00

 

 

 

 

Otrzymuj?:

 1. 1 x Uczestnicy post?powania
 2. 1 x A/a

----------------------------------------------------------------------------------------------

 


Zapytanie ofertowe 18/MSNZ/2017 Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla uczniów i nauczycieli na targi bran?owe do Krakowa i Katowic w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie ofertowe_transport_ targiII_zalaczniki  
 Zapytanie ofertowe_transport_ targiII  

Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla uczniów i nauczycieli na targi bran?owe do Krakowa i Katowic w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/BK/AKZ/2017 Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zapytanie ofertowe_ubezpieczenie_grupy_II  
 Zalaczniki_ubezpieczenie_grupy_II  

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w formach pozaszkolnych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-118/MSNZ/2017 Us?uga przeprowadzenia „Kursów z matematyki i fizyki z elementami e-learningu przygotowuj?cych na studia" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_kursy  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_kursy  

 

Mielec, 15.11.2017 r.

Informacja o uniewa?nieniu post?powania

W ?lad za pismem z dnia 6.11.2017 o wyborze oferty najkorzystniejszej w post?powaniu pn. Us?uga przygotowania i przeprowadzenia „Kursów z matematyki i fizyki z elementami e-learningu przygotowuj?cych na studia” w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” niniejszym Zamawiaj?cy informuje o anulowaniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej. W wyniku ponownej analizy dokumentów dotycz?cych udzielenia zamówienia w przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy stwierdzi? i? dosz?o do b??du niemo?liwego do usuni?cia na tym etapie post?powania.

W zwi?zku z powy?szym dzia?aj?c na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 7 w zwi?zku z art. 138o ust. 2 i art. 138k ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi dotycz?ce wykonania zadania pn.: Us?uga przygotowania i przeprowadzenia „Kursów z matematyki i fizyki z elementami e-learningu przygotowuj?cych na studia” w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowana w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o uniewa?nione.

Podstaw? uniewa?nienia post?powania jest fakt przeprowadzenia post?powania obejmuj?cego osiem edycji kursu (dla o?miu grup uczestników), w sytuacji gdy zgodnie z zakresem projektu przedmiotowe post?powanie powinno obejmowa? sze?? edycji kursu (sze?? grup uczestników, w tym 3 na kursach z matematyki i 3 na kursach z fizyki). Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia wynika z b??dnego opisu zakresu przedmiotu zamówienia. Omy?kowo zawy?ono liczb? edycji kursów jakie mia?y zosta? przeprowadzone dla Zespo?u Szkó? Technicznych, gdy tymczasem Zamawiaj?cy zobligowany jest do udzielenia zamówienia na zakres (ilo??) edycji to?samy z ilo?ci? edycji okre?lonych w zatwierdzonym bud?ecie projektu.

Zgodnie z brzmieniem art. 140 ust. 1 ustawy zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z umowy musi by? to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie. Postanowienia art. 144 ustawy zakazuj? zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie której dosz?o do wyboru Wykonawcy. Wobec powy?szego niemo?liwym jest zawarcie wa?nej umowy i dokonanie zmiany zakresu ?wiadczenia (zmniejszenia liczby edycji kursów), gdy? dosz?oby do istotnej ró?nicy pomi?dzy tre?ci? oferty Wykonawcy a jego zobowi?zaniem wynikaj?cym z umowy, co nie mie?ci si? w dyspozycji art. 144 ust. 1e pkt. 2 lit. c powo?anej ustawy.

Wykazane powy?ej okoliczno?ci wyczerpuj? dyspozycj? art. 93 ust. 1 pkt. 7 mówi?c? i? Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy post?powanie obarczone jest niemo?liwa do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wobec powy?szego Zamawiaj?cy podj?? decyzj? jak we wst?pie.

 

 

Us?uga przeprowadzenia „Kursów z matematyki i fizyki z elementami

e-learningu przygotowuj?cych na studia" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-113/POM/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia nt. „Wykorzystanie narz?dzi multimedialnych na lekcjach” dla nauczycieli kszta?cenia ogólnego szkó? ponadpodstawowych.


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_narzedzia_multimedialne  
 Zalaczniki_narzedzia_multimedialne  

Mielec, dn. 13.11.2017 r.

ZP – 113/POM/2017

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 2 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia nt. „Wykorzystanie narz?dzi multimedialnych na lekcjach” dla nauczycieli kszta?cenia ogólnego szkó? ponadpodstawowych”.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, poniewa? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na realizacj? zamówienia.

 

3.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 3 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia nt. „Wykorzystanie narz?dzi multimedialnych na lekcjach” dla nauczycieli kszta?cenia ogólnego szkó? ponadpodstawowych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-113/POM/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 3 500,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

Wektor Szymon Trzem?alski

35-605 Rzeszów

Ul. Lawendowa 1

8 350,00

Tak

Tak

2

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8

95-200 Pabianice

4 798,00

Tak

Tak

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia nt.Wykorzystanie narz?dzi multimedialnych na lekcjach” dla nauczycieli kszta?cenia ogólnego szkó? ponadpodstawowych.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-116/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu kelnerskiego dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_kelner_II  
 Zalaczniki_kelner_II  

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu  kelnerskiego dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/MSNZ/2017 Nabór na stanowisko szkolnego koordynatora projektu w Zespole Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie ofertowe-szkolny_koordynator_ZST_II  
 Zalacznik_szkolny_koordynator_ZST_II  

Nabór na stanowisko szkolnego koordynatora projektu w Zespole Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-107/MSNZ/2017 Us?uga przeprowadzenia „Kursu Obs?ugi programu P?atnik” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalacznik_Platnik  
 Instrukcja_zamowienia_Platnik  

Mielec, 03.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przeprowadzenia „Kursu Obs?ugi programu P?atnik” dla 3 nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 107/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Europejska Akademia Handlu i Przedsi?biorczo?ci  Robert Staluszka

Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

Europejska Akademia Handlu i Przedsi?biorczo?ci  Robert Staluszka

Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

2 239,00

80

10

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 02.11.2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia „Kursu Obs?ugi programu P?atnik” dla 3 nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-107/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 1 500,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunki p?atno?ci

1

Europejska Akademia Handlu i Przedsi?biorczo?ci  Robert Staluszka

Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

2 239,00

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia „Kursu Obs?ugi programu P?atnik” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-115/MSNZ/2017 Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_WSE_II  
 Instrukcja_udzielania_zamowienia_WSE_II  

Mielec, dn. 3.11.2017 r.

ZP – 115/MSNZ/2017

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 2 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, poniewa? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na realizacj? zamówienia.

 

 

 

Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w  Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-106/MSNZ/2017 Us?uga przeprowadzenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_Grafika  
 Instrukcja_zamowienia_Grafika  

2.11.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 2 listopada 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” dla 4 nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-106/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 2 598,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Eureka Zespó? Szkó?

35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 20

1 790,00

20.12.2017

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Europejska Akademia Handlu i Przedsi?biorczo?ci

Ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

3 440,00

20.12.2017

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Dziewosz

Ul. Grabowa 8,

95-200 Pabianice

6 284,00

20.12.2017

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia „Kursu grafiki komputerowej (Corel Draw + Photoshop)” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne ZP-114/AKZ/2017 Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Projektowanie w systemie AutoCAD” oraz egzaminu Autodesk Certified User w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalacznik AutoCAD  
 Instrukcja postepowania AutoCAD  

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 31 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Projektowanie w systemie AutoCAD” oraz egzaminu Autodesk Certified User w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-114/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 26 800,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

Bi? Computers Bohdan Lisowski

Ul. Batorego 1/3, 31-135 Kraków

19 300,00

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

2

EDU-Consult Zbigniew Pospolitak

Ul. Tysi?clecia 18

36-200 Brzozów

23 950,00

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Projektowanie w systemie AutoCAD” oraz egzaminu Autodesk Certified User w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 112/POM/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia nt. „Czego nauczy?em moich uczniów? Jak mierzy? umiej?tno?ci uczniów w szkole?” dla nauczycieli kszta?cenia ogólnego szkó? ponadpodstawowych.


 Zalaczniki_Czego nauczylem  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_Czego nauczylem  

Mielec, 13.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia nt.   „Czego nauczy?em moich uczniów? Jak mierzy? umiej?tno?ci uczniów w szkole?” dla nauczycieli kszta?cenia ogólnego szkó? ponadpodstawowych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 112/POM/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

39-400 Tarnobrzeg

Ul. Sikorskiego 82

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

39-400 Tarnobrzeg

Ul. Sikorskiego 82

9 600,00

80

5

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 31 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia nt.   „Czego nauczy?em moich uczniów? Jak mierzy? umiej?tno?ci uczniów w szkole?” dla nauczycieli kszta?cenia ogólnego szkó? ponadpodstawowych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-112/POM/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 9 900,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

39-400 Tarnobrzeg

Ul. Sikorskiego 82

9 600,00

Tak

Tak

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia nt.   „Czego nauczy?em moich uczniów? Jak mierzy? umiej?tno?ci uczniów w szkole?” dla nauczycieli kszta?cenia ogólnego szkó? ponadpodstawowych.


Zapytanie ofertowe 4/BK/AKZ/2017  Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursu zawodowego w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_ubezpieczenie_grupy  
 Zapytanie ofertowe_ubezpieczenie_grupy  

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursu zawodowego w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w formach pozaszkolnych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 111/AKZ/2017 Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs dla technicznego personelu lotniczego” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki  
 Instrukcja postepowania lotniczy  

Mielec, 10.11.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

W dniu 10.11.2017 r. zawarto umow? na Us?ug? przeprowadzenia kursu „Kurs dla technicznego personelu lotniczego” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” z Pa?stwow? Wy?sz? Szko?? Zawodo?a w Che?mie, Ul. Pocztowa 54, 22-100 Che?m na kwot? 132 000,00 z?.

 

Mielec, 6.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs dla technicznego personelu lotniczego”

w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 111/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Che?mie

Ul. Pocztowa 54

22-100 Che?m

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

??czna liczba punktów

Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Che?mie

Ul. Pocztowa 54

22-100 Che?m

132 000,00

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 25 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs dla technicznego personelu lotniczego”

w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-111/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 114 500,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Che?mie

Ul. Pocztowa 54

22-100 Che?m

132 000,00

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

 

 

20.10.2017 r.

Zmiana tre?ci Instrukcji udzielania zamówienia

By?o:

11.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

11.4     Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs dla technicznego personelu lotniczego” w ramach projektu „Akademia Umiej?tno?ci Zawodowych” – nie otwiera? przed dniem 23 pa?dziernika 2017 roku, do godz. 1015.

Powinno by?:

11.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

11.4      Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs dla technicznego personelu lotniczego” w ramach projektu „Akademia Umiej?tno?ci Zawodowych” – nie otwiera? przed dniem 25 pa?dziernika 2017 roku, do godz. 1015.

By?o:

12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SK?ADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1     Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 23 pa?dziernika 2017 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2    Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 23 pa?dziernika 2017 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

Powinno by?:

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK?ADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1      Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 25 pa?dziernika 2017 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2     Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 25 pa?dziernika 2017 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

 

Us?uga przeprowadzenia kursu „Kurs dla technicznego personelu lotniczego” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 110/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 5 grup uczestników pn. „Obs?uga wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki  
 Instrukcja_udzielania_zamowienia  
 opis przedmiotu zamowienia  

Mielec, 6.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 5 grup uczestników pn. „Obs?uga wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych”

w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 110/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

O?rodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”

Henryk ?elasko

39-304 Czermin 330a

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba przeprowadzonych, to?samych kursów

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

PRO-EDU Sp. j. D. Karmazyn R. Krokocki

Ul. Mszczonowska 33/35

96-100 Skierniewice

41 438,16

72,28

15

15

87,28

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Ul. Grunwaldzka 71/2

32-541 Trzebinia

80 400,00

37,25

5

5

42,25

O?rodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”

Henryk ?elasko

39-304 Czermin 330a

37 440,00

80

16

20

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 23 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 5 grup uczestników pn. „Obs?uga wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-110/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 55 930,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

PRO-EDU Sp. j. D. Karmazyn R. Krokocki

Ul. Mszczonowska 33/35

96-100 Skierniewice

41 438,16

I kwarta? 2019 r.

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Ul. Grunwaldzka 71/2

32-541 Trzebinia

80 400,00

I kwarta? 2019 r.

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

O?rodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”

Henryk ?elasko

39-304 Czermin 330a

37 440,00

I kwarta? 2019 r.

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 5 grup uczestników pn. „Obs?uga wózków jezdniowych z wymian? butli gazowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 109/MSNZ/2017 Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie procesów technologicznych/Projektowanie procesów wytwórczych – programista CAM” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalacznik  
 Instrukcja_zamowienia_Projektowanie_procesow  

Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie procesów technologicznych/Projektowanie procesów wytwórczych – programista CAM” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne nr ZP-108/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu kelnerskiego dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  

Mielec, dn. 25.10.2017 r.

ZP – 108/MSNZ/2017

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 2 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu kelnerskiego dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, poniewa? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na realizacj? zamówienia.

 

18.10.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 13 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu kelnerskiego dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-108/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 2 600,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunki p?atno?ci

1

Grupa MPD Sp. z o.o.

Ul. Bernardy?ska 11

35-069 Rzeszów

6 400,00

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu kelnerskiego dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zapytanie ofertowe nr 2/BK/AKZ/2017 Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zapytanie ofertowe_ubezpieczenie  
 Zalaczniki_ubezpieczenie  

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w formach pozaszkolnych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zapytanie ofertowe 3/BK/AKZ/2017 Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursu zawodowego w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_ubezpieczenie_20  
 Zapytanie ofertowe_ubezpieczenie_20  

 

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) uczestników kursu zawodowego w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w formach pozaszkolnych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 105/MSNZ/2017 Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki_WSE  
 Instrukcja_udzielania_zamowienia_WSE  

 

Mielec, dn. 24.10.2017 r.

ZP – 105/MSNZ/2017

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 2 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, poniewa? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na realizacj? zamówienia.

 

 

 

Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Wy?szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w  Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 100/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 2 grup uczestników pn. „Kampania reklamowa w praktyce” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zalaczniki  
 Instrukcja_udzielania_zamowienia  

Mielec, 17.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 2 grup uczestników pn. „Kampania reklamowa w praktyce” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 100/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

SCAN-B Bogdan Lubera

Ul. Piastowska 18

39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

SCAN-B Bogdan Lubera

Ul. Piastowska 18

39-300 Mielec

6 300,00

80

0

80

Grupa MPD Sp. z o.o.

Ul. Bernardy?ska 11

35-069 Rzeszów

11 500,00

43,83

0

43,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 13 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 2 grup uczestników pn. „Kampania reklamowa w praktyce” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-100/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 6 375,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunki p?atno?ci

1

SCAN-B Bogdan Lubera

Ul. Piastowska 18

39-300 Mielec

6 300,00

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Grupa MPD Sp. z o.o.

Ul. Bernardy?ska 11

35-069 Rzeszów

11 500,00

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 2 grup uczestników pn. „Kampania reklamowa w praktyce” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 104/AKZ/2017 Us?uga przeprowadzenia kursów „Spawane metod? MAG” i „Spawane metod? TIG” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_II  
 Instrukcja_Spawanie_II  

12.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 12 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przeprowadzenia kursów „Spawane metod? MAG” i „Spawane metod? TIG” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-104/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 46 440,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

ZTSH TISBUD Jaros?aw Gargula

Ul. Jana Paw?a II 35

33-300 Nowy S?cz

70 488,00

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

2

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017

30-054 Kraków

46 440,00 z?

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

 

 

Us?uga przeprowadzenia kursów „Spawane metod? MAG” i „Spawane metod? TIG” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 5 ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 103/MSNZ/2017 Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Technologie internetowe dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielania_zamowienia_II  
 Zalaczniki_II  

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Technologie internetowe dla 2 nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” wspó?finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 102/AKZ/2017 Us?uga cateringowa dla uczestników kursów umiej?tno?ci zawodowych i kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki_catering_AKZ  
 Ogloszenie_catering_AKZ  

10.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 10 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga cateringowa dla uczestników kursów umiej?tno?ci zawodowych i kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-102/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 56 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

Firma cateringowa A Propos

Zdzis?aw Godek

Ul. M. Reja 48B, 39-300 Mielec

41 720,00

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

2

Firma Us?ugowo-Handlowa Mazur&Mazur

Janusz Mazur, Piotr Mazur

Spó?ka Cywilna

Ul. Cyranowska 42, 39-300 Mielec

37 744,00

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

 

 

 

Us?uga cateringowa dla uczestników kursów umiej?tno?ci zawodowych i kursów zawodowych w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

 


Zapytanie ofertowe NR 16/MSNZ/2017  Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla grupy (nauczycieli i przedstawicieli przemys?u) na trasie Mielec - Le?ajsk - Jasionka - Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie ofertowe_transport_ Le?ajsk  

Mielec, 4.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla grupy (nauczycieli i przedstawicieli przemys?u) na trasie Mielec à Le?ajsk à Jasionkaà Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 16/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Golden Trans Grzegorz Moryl, Mariusz Grabiec s.c. , ul. Cyranowska 137, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

Golden Trans Grzegorz Moryl, Mariusz Grabiec s.c. ul. Cyranowska 137, 39-300 Mielec

1 171,80 z?

100

100

 

 

 

Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla grupy (nauczycieli i przedstawicieli przemys?u) na trasie Mielec - Le?ajsk - Jasionka - Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetag nieograniczony 66/MSNZ/2017 Dostaw? sprz?tu komputerowego w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - ZS_RW i Tablety  
 1_SOPZ Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_Oswiadczenie - Grupa Kapitalowa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 27 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawa tabletów sprz?tu komputerowegow ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-66/MSNZ/2017

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 70 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

Centrum Biurowe „DAN-POL” Daniel Biela

Ul. Korczaka 1

39-300 Mielec

87 541,15

7

36 i 24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

89 203,29

1

36 i 24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

Dostaw? sprz?tu komputerowego w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 101/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik organizacji reklamy i Technik sprzeda?y” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Pracownia Technik sprzedazy i organizacji reklamy_IIIed  
 1_SOPZ_technik sprzedazy i reklamy Zal Nr 1 do SIWZ_III  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ_III  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_O?wiadczenie - Grupa Kapita?owa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 27 pa?dziernika 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik organizacji reklamy i Technik sprzeda?y” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-101/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 118 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

122 706,03

1

36 i 24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

ARRCOM Rafa? Romanowski

Ul. Rzochowska 44

39-300 Mielec

121 997,55

1

36 i 24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik organizacji reklamy i Technik sprzeda?y” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 86/AKZ/2017 Us?uga przeprowadzenia kursów „Spawane metod? MAG” i „Spawane metod? TIG” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Zalaczniki  
 Instrukcja_Spawanie  

4.10.2017 r.

ZP – 86/AKZ/2017

 

Informacja o uniewa?nieniu post?powania

 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania: Us?uga przeprowadzenia kursów „Spawane metod? MAG” i „Spawane metod? TIG” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Podstaw? uniewa?nienia jest fakt, i? z?o?ona w przetargu oferta najkorzystniejsza z?o?ona przez ZTSH TISBUD Jaros?aw Gargula z siedzib? w Nowy S?cz Ul. Jana Paw?a II 35 na kwot? brutto: 70 512,00 z? przewy?sza kwot? jak? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia wynosz?c? 46 440,00 z?.

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Cena 100%

??czna ilo?? punktów

1

ZTSH TISBUD Jaros?aw Gargula

Ul. Jana Paw?a II 35

33-300 Nowy S?cz

100

100

2

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017

30-054 Kraków

Oferta odrzucona

 

 

Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy, zawiadamia o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie wykluczenia:

Zamawiaj?cy uniewa?ni? post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy zgodnie, z którym Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

 

 

29.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 28 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przeprowadzenia kursów „Spawane metod? MAG” i „Spawane metod? TIG” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-86/AKZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 46 440,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki p?atno?ci

1

ZTSH TISBUD Jaros?aw Gargula

Ul. Jana Paw?a II 35

33-300 Nowy S?cz

70 512,00

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

2

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017

30-054 Kraków

46 504,00 z?

25.06.2017

Zgodnie z projektem umowy

 

 

Us?uga przeprowadzenia kursów „Spawane metod? MAG” i „Spawane metod? TIG” w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 5 ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 99/MSNZ/2017 Us?uga przeprowadzenia 2 edycji kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Za?aczniki_II  
 Instrukcja_Udzielania_zamówienia_innowacyjne_metody_II  

Mielec, 03.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie us?ugi:

„Us?uga przeprowadzenia 2 edycji kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP - 99/MSNZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Grupa MPD Sp. z o.o.

Ul. Bernardy?ska 11

35-069 Rzeszów

 

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Do?wiadczenie”

??czna liczba punktów

Grupa MPD Sp. z o.o.

Ul. Bernardy?ska 11

35-069 Rzeszów

4 200,00 z?

80

10

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia 2 edycji kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 98/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu carvingu dla 2 grup uczestników w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja udzielania zamówienia  
 Za??czniki  

25.09.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 25 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu carvingu dla 2 grup uczestników w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-98/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto:

5 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

EDUKATOR

Limanowski O?rodek Szkoleniowy

Pawe? Dudczyk

34-654 Mi?cina 211

6 396,00

20.12.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Maria Loc

Ul. Szymanowskiego 20

39-300 Mielec

5 000,00

20.12.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

Gastro Art. Studio Kulinarne Renata Rybacka

Ul. Warszawska 6

08-450 ?askarzew

7 200,00

20.12.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu

z zakresu carvingu dla 2 grup uczestników

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 97/MSNZ/2017  Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Technologie internetowe dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja udzielania zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 4 pa?dziernika 2017 r.

ZP – 97/MSNZ/2017

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 1 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Technologie internetowe dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, poniewa? nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu.

 

 

 

18.09.2017 r.

 

Zmiana tre?ci Instrukcji udzielania zamówienia

 

By?o:

11.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

11.4     Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Technologie internetowe dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” – nie otwiera? przed dniem 22 wrze?nia 2017 roku, do godz. 1015.

 

Powinno by?:

11.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

11.4      Ofert? nale?y umie?ci? w jednym zapiecz?towanym lub w inny trwa?y sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Technologie internetowe dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” – nie otwiera? przed dniem 4 pa?dziernika 2017 roku, do godz. 1015.

 

By?o:

12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SK?ADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1     Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 22 wrze?nia 2017 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2    Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 22 wrze?nia 2017 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

 

Powinno by?:

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK?ADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1      Ofert? nale?y z?o?y? w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 4 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 4 pa?dziernika 2017 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgl?du na przyczyny opó?nienia. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wys?ania przesy?k? pocztow? czy kuriersk?.

12.2     Oferty zostan? otwarte w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, budynek Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39 - 300 Mielec pokój 2 o godzinie 1015 w dniu 4 pa?dziernika 2017 roku. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych

na kierunku Technologie internetowe dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

wspó?finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 96/MSNZ/2017  Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu technologii i przetwórstwa tworzyw sztucznych dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja udzielania zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 4 pa?dziernika 2017 r.

ZP – 96/MSNZ/2017

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 1 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu Technologii i przetwórstwa tworzyw sztucznych dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, poniewa? nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu.

 

 

 

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu

technologii i przetwórstwa tworzyw sztucznych

dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 95/MSNZ/2017  Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja udzielania zamówienia  
 Za??czniki  

Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 94/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 2 grup uczestników pn. „Efektywna organizacja pracy zespo?ów nauczycielskich” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja udzielania zamówienia  
 Za??czniki  

15.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 15 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 2 grup uczestników pn. „Efektywna organizacja pracy zespo?ów nauczycielskich” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-94/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 2 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki p?atno?ci

1

Grupa MPD Sp. z o.o.

Ul. Bernardy?ska 11

35-069 Rzeszów

1 600,00

31.01.2018

P?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia

dla 2 grup uczestników

pn. „Efektywna organizacja pracy zespo?ów nauczycielskich”

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 93/MSNZ/2017  Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych 2-semestralnych prowadzonych w formie online dla 2 nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu na kierunku pn. Aplikacje internetowe i mobilne - w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja udzielania zamówienia  
 Za??czniki  

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych

2-semestralnych prowadzonych w formie online dla 2 nauczycieli

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

na kierunku pn. Aplikacje internetowe i mobilne

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Przetarg nieograniczony 92/MSNZ/2017 Dostaw? tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Tablety_IIIed  
 1_SOPZ Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_Oswiadczenie - Grupa Kapitalowa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  

18.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 18.09.2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawa tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-92/MSNZ/2017

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 44 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Ul. Wo?czy?ska 37

60-003 Pozna?

43 369,80

4 dni

48 miesi?cy

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

„SYRIANA” Joanna Fischer

Ul. Por?bskiego 28/17

80-180 Gda?sk

33 825,00

5 dni

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

FHU INTERSELL Waldemar P?onka

Ul. Jesionowa 17a

42-525 D?browa Górnicza

49 976,13

1 dzie?

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

 

Dostaw? tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 89/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu carvingu dla 2 grup uczestników w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja udzielania zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 14 wrze?nia 2017 r.

ZP – 89/MSNZ/2017

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 2 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu carvingu dla 2 grup uczestników w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, poniewa? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na realizacj? zamówienia.

 

 


 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu carvingu

dla 2 grup uczestników

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zapytanie ofertowe 81/MAUT/2017 Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu budowy samolotów kartonowych oraz modeli samolotów F1N.


 Instrukcja postepowania_MAUT_modelarnia_sredniozaawansowana  

Mielec, 13.09.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu budowy samolotów kartonowych oraz modeli samolotów F1N

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 81/MMAUT/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Wojciech Wojdy?o

Chrz?stów 44a, 39-331 Chorzelów

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

RC-LIPOL Piotr Sinica

Lotnisko Jasionka 926

9 963,00

45,17

45,17

2

Wojciech Wojdy?o

Chrz?stów 44a

39-331 Chorzelów

4 500,00

100

100

 

 

11.09.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 11 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu budowy samolotów kartonowych oraz modeli samolotów F1N

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-81/MAUT/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 3 600,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

RC-LIPOL Piotr Sinica

Lotnisko Jasionka 926

9 963,00

Tak

Tak

2

Wojciech Wojdy?o

Chrz?stów 44a

39-331 Chorzelów

4 500,00

Tak

Tak

 

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu budowy samolotów kartonowych oraz modeli samolotów F1N.


Zapytanie ofertowe 82/MAUT/2017 Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y ze szkó? gimnazjalny i ponadgimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu budowy rakiet kosmicznych i modeli lotniczych.


 Instrukcja postepowania_MAUT_modelarnia_mistrzowska  

Mielec, 13.09.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y ze szkó? gimnazjalny i ponadgimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu budowy rakiet kosmicznych i modeli lotniczych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 82/MAUT/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Goryczka Grzegorz

Podleszany 392, 39-300 Mielec

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

RC-LIPOL Piotr Sinica

Lotnisko Jasionka 926

11 808,00

48,78

48,78

2

Goryczka Grzegorz

Podleszany 392

39-300 Mielec

5 760,00

100

100

 

 

 

11.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 11 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y ze szkó? gimnazjalny i ponadgimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu budowy rakiet kosmicznych i modeli lotniczych

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-82/MAUT/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 4 800,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

RC-LIPOL Piotr Sinica

Lotnisko Jasionka 926

11 808,00

Tak

Tak

2

Goryczka Grzegorz

Podleszany 392

39-300 Mielec

5 760,00

Tak

Tak

 

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y ze szkó? gimnazjalny i ponadgimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu budowy rakiet kosmicznych i modeli lotniczych.


Zapytanie ofertowe 80/MAUT/2017 Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw modelarstwa, budowy samolotów kartonowych oraz balonów


 Instrukcja postepowania_MAUT_modelarnia_podstawy  

Mielec, 13.09.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw modelarstwa, budowy samolotów kartonowych oraz balonów

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 80/MAUT/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Artur Gorczyca

Ul. Broniewskiego 12, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

RC-LIPOL Piotr Sinica

Lotnisko Jasionka 926

4 059,00

36,95

36,95

2

Artur Gorczyca

Ul. Broniewskiego 12

39-300 Mielec

1 500,00

100

100

 

 

11.09.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 11 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw modelarstwa, budowy samolotów kartonowych oraz balonów

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-80/MAUT/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 1 200,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

RC-LIPOL Piotr Sinica

Lotnisko Jasionka 926

4 059,00

Tak

Tak

2

Artur Gorczyca

Ul. Broniewskiego 12

39-300 Mielec

1 500,00

Tak

Tak

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw modelarstwa, budowy samolotów kartonowych oraz balonów


Zapytanie ofertowe 83/MAUT/2017 Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw programowania.


 Instrukcja postepowania_MAUT_programowanie_podstawy  

Mielec, 13.09.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw programowania

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 83/MAUT/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Pawe? Skowron

Ul. Modelarska 26A, 39-300 Mielec

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

Pawe? Skowron

Ul. Modelarska 26A

39-300 Mielec

1 350,00

100

100

 

 

11.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 11 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw programowania

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-83/MAUT/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 1 200,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

Pawe? Skowron

Ul. Modelarska 26A

39-300 Mielec

1 350,00

Tak

Tak

 

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw programowania.


Zapytanie ofertowe 84/MAUT/2017 Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych i gimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu programowania.


 Instrukcja postepowania_MAUT_programowanie_sredniozaawansowana  

Mielec, 13.09.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych i gimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu programowania

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 84/MAUT/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

Janusz Grzyb

Ul. Kochanowskiego 9, 39-310 Radomy?l Wielki

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

Janusz Grzyb

Ul. Kochanowskiego 9

39-310 Radomy?l Wielki

1 350,00

100

100

2

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8

95-200 Pabianice

4 595,00

29,37

29,37

3

Grupa MPD Sp. z o.o.

Ul. Bernardy?ska 11

35-069 Rzeszów

3 400,00

39,71

39,71

 

 

11.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 11 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych i gimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu programowania

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-84/MAUT/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 1 200,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

Janusz Grzyb

Ul. Kochanowskiego 9

39-310 Radomy?l Wielki

1 350,00

Tak

Tak

2

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

Ul. Grabowa 8

95-200 Pabianice

4 595,00

Tak

Tak

3

Grupa MPD Sp. z o.o.

Ul. Bernardy?ska 11

35-069 Rzeszów

3 400,00

Tak

Tak

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych i gimnazjalnych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu programowania.


Zapytanie ofertowe 85/MAUT/2017 Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw robotyki


 Instrukcja postepowania_MAUT_robotyka_podstawy  

Mielec, 13.09.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw robotyki

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 85/MAUT/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

?wiat Robotyki Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82, 39-400 Tarnobrzeg

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

?wiat Robotyki

Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82

39-400 Tarnobrzeg

1 200,00

100

100

 

11.09.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 11 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw robotyki

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-85/MAUT/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 1 200,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

?wiat Robotyki

Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82

39-400 Tarnobrzeg

1 200,00

Tak

Tak

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla dzieci ze szkó? podstawowych w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu podstaw robotyki


Zapytanie ofertowe 87/MAUT/2017 Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y powy?ej 12 r. ?. w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu robotyki.


 Instrukcja postepowania_MAUT_robotyka_sredniozaawansowana  

Mielec, 13.09.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y powy?ej 12 r. ?. w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu robotyki

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP – 87/MAUT/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

?wiat Robotyki Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82, 39-400 Tarnobrzeg

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

?wiat Robotyki

Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82

39-400 Tarnobrzeg

1 200,00

100

100

 

 

11.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 11 wrze?nia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach okre?lonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

„Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y powy?ej 12 r. ?. w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu robotyki

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-87/MAUT/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 1 800,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Do?wiadczenie personelu

Do?wiadczenie Wykonawcy

1

?wiat Robotyki

Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82

39-400 Tarnobrzeg

1 800,00

Tak

Tak

 

 

 

 

Us?uga przeprowadzenia zaj?? dla m?odzie?y powy?ej 12 r. ?. w ramach M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu z zakresu robotyki.


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 88/MSNZ/2017  Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych 2-semestralnych dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu na kierunku pn. Grafika reklamowa


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych 2-semestralnych dla 1 nauczyciela Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu na kierunku pn. Grafika reklamowa w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 76/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Matematyka stosowana ze wspomaganiem komputerowym w obrabiarkach sterowanych numerycznie” dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja udzielania zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 20 wrze?nia 2017 r.

ZP - 76/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu „Matematyka stosowana ze wspomaganiem komputerowym w obrabiarkach sterowanych numerycznie” dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Anna Maria ?liwi?ska

ul. ?niadeckiego 7

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 19 000 z?

 


 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 edycji kursu

Matematyka stosowana ze wspomaganiem komputerowym w obrabiarkach sterowanych numerycznie”

dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 79/MSNZ/2017  Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja udzielania zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 8 wrze?nia 2017 r.

ZP – 79/MSNZ/2017

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.6 ppkt. 2 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, poniewa? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na realizacj? zamówienia.


Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 78/MSNZ/2017  Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych 2-semestralnych prowadzonych w formie online dla 2 nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu na kierunku pn. Aplikacje internetowe i mobilne


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 6 wrze?nia 2017 r.

ZP – 78/2017/MSNZ

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 1 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych 2-semestralnych prowadzonych w formie online dla 2 nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu na kierunku pn. Aplikacje internetowe i mobilne.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, gdy? nie z?o?ono ?adnej oferty.

 

 


 

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych 2-semestralnych prowadzonych w formie online

dla 2 nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli

w Mielcu na kierunku pn. Aplikacje internetowe i mobilne

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zapytanie ofertowe 15/MSNZ/2017 Zapytanie ofertowe na us?ug? transportu uczniów i nauczycieli na targi bran?owe ENERGETAB 2017 i wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie ofertowe-targi_ZS_2017  
 Formularz ofertowy  

Zapytanie ofertowe na us?ug? transportu uczniów i nauczycieli na targi bran?owe ENERGETAB 2017 i wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 77/MSNZ/2017  Us?uga przeprowadzenia 2 edycji kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 15 wrze?nia 2017 r.

ZP – 77/MSNZ/2017

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 1 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?ug? przeprowadzenia 2 edycji kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, poniewa? nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu.

 


Us?uga przeprowadzenia 2 edycji kursu dla nauczycieli

pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych"

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Przetarg nieograniczony 74/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik budownictwa” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Pracownia Technik budownictwa_IIed  
 1_SOPZ_technik budownictwa Zal Nr 1 do SIWZ_IIed  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_Oswiadczenie - Grupa Kapitalowa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ_II_  

Mielec, 04.09.2017 r.

 

 

SUNTAR SP. z o.o.

Ul. Boya ?ele?skiego 5B

33-100 Tarnów

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZP – 74/MSNZ/2017

Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik budownictwa” realizowana w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Dzia?aj?c na podst. art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik budownictwa” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o rozstrzygni?te i Zamawiaj?cy dokona? wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów wyboru okre?lonych w SIWZ, z?o?onej przez: SUNTAR SP. z o.o., Ul. Boya ?ele?skiego 5B, 33-100 Tarnów, która uzyska?a najwy?sza liczb? punktów tj. 100.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 25 857,06 z? brutto, a Wykonawca udzieli? gwarancji na okres 24 miesi?cy. W niniejszym post?powaniu wp?yn??a jedna oferta, a przyznane punkty w poszczególnych kryteriach wyboru obrazuje poni?sza tabela.

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Cena 60%

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Termin dostawy 40 %

??czna ilo?? punktów

1

SUNTAR SP. z o.o.

Ul. Boya ?ele?skiego 5B

33-100 Tarnów

60

40

100

 

Wobec powy?szego Zamawiaj?cy, dzia?aj?c na podstawie art. 94 ustawy Pzp wzywa Wykonawc? do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w dniu 7 wrze?nia 2017 r. godz. 10.30 w siedzibie Zamawiaj?cego, Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B.

 

29.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 29 sierpnia 2017 r. g. 12:00 w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik budownictwa” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-74/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 26 500,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya ?ele?skiego 5B

33-100 Tarnów

25 857,06

1

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik budownictwa” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 73/MSNZ/2017 Dostaw? tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Tablety_IIed  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 1_SOPZ Zal Nr 1 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_Oswiadczenie - Grupa Kapitalowa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  

 

Mielec, 31.08.2017 r.

 

ZP – 73/MSNZ/2017

 

 

Informacja o uniewa?nieniu post?powania

 

Dzia?aj?c na podst. art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowana  w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o uniewa?nione.

 

Podstaw? uniewa?nienia jest fakt, i? z?o?ona w przetargu oferta najkorzystniejsza z?o?ona przez SUNTAR Sp. z o.o., Ul. Boya ?ele?skiego 5B, 33-100 Tarnów na kwot? brutto: 45 819,96 z? (tj. koszt oferty cena netto wynosz?ca 37 252,00 z? powi?kszona o podatek VAT w stawce 23% o warto?ci 8 567,96 z?) przewy?sza kwot? jak? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia wynosz?c? 44 000,00 z?.

 

Wobec powy?szego Zamawiaj?cy podj?? decyzj? jak we wst?pie.

 

 

 

25.08.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 25 sierpnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawa tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-73/MSNZ/2017

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 44 000,00

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Ul. Wo?czy?ska 37

60-003 Pozna?

43 455,90

30 dni

48 miesi?cy

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya Zele?skiego 5B

33-100 Tarnów

45 819,961

1

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

Itprojekt Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

47 283,52

2

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

Dostaw? tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 75/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik organizacji reklamy i Technik sprzeda?y” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 _SIWZ - Pracownia Technik sprzedazy i organizacji reklamy_IIed  
 1_SOPZ_technik sprzedazy i reklamy Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_O?wiadczenie - Grupa Kapita?owa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 25 sierpnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik organizacji reklamy i Technik sprzeda?y” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-75/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

ARRCOM Rafa? Romanowski

Ul. Rzochowska 44

39-300 Mielec

126 000,00

5

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

Firma XERIMA Jan Szwakop

Ul. Potockiego 9B, oddzia? Al. Kwiatkowskiego 11

39-300 Mielec

140 181,31

7

24 i 36

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

PWH WIP Ma?gorzata Szczepanik-Grzywocz

Ul. W?. Reymonta 23

44-200 Rybnik

169 444,80

2

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

4

CEZAR Cezary Machnio i Piotr G?bka Sp. z o.o.

Ul. Wolno?ci 8/4

26-600 Radom

144 064,25

3

36

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

5

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya Zele?skiego 5B

33-100 Tarnów

101 369,82

1

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

6

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

138 424,20

1

36 i 24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik organizacji reklamy i Technik sprzeda?y” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zapytanie ofertowe 1/BK/AKZ/2017 Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, wydruk oraz dostaw? plakatów w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”


 Formularz oferty_plakaty  
 Zapytanie ofertowe_plakaty_  

Mielec, 22.08.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, wydruk oraz dostaw? plakatów w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

 

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 1/BK/AKZ/2017

 

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

MCDESIGN Mariusz Chmielowiec, Ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilo?? przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

„PROMOTOR” – Marketing, Promocja

Anna Karczmarz

Ul. Forteczna 36/31

58-314 Wa?brzych

590,40 z?

74,53

74,53

2

PIAST EXPERT Sp. z o.o.

Ul. Nowoko?cielna  35

43-100 Tychy

602,70 z?

73,00

73,00

3

Agencja Promocyjno -Wydawnicza „UNIGRAF” Józef Kloska

Ul. Filtrowa 27

85-467 Bydgoszcz

615,00 z?

71,54

71,54

4

MADOART Magdalena Peszko-Doktor

Ul. Krasickiego 16/60

30-515 Kraków

688,80 z?

 

63,88

63,88

5

MCDESIGN Mariusz Chmielowiec

Ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

440,00 z?

100

100

6

Madlin Magdalena Kubiak

Grabecznik 89a

43-365 Wilkowice

1 599,00 z?

27,52

27,52

7

Gold Quality Media Tomasz Kowaluk

Ul. Madrycka 7C/4

66-400 Gorzów Wielkopolski

492,00 z?

89,43

89,43

8

SONAR Sp. z o.o.

Ul. Kostrzy?ska 89

66-400 Gorzów Wielkopolski

647,72 z?

67,93

67,93

9

Inicjatywa Praska DIAK DW-P

Ul. Floria?ska 2A

03-707 Warszawa

731,85 z?

60,12

60,12

10

Gminny Zak?ad Aktwno?ci Zawodowej w Maliniu

Malinie 214

39-331 Chorzelów

640,00 z?

68,75

68,75

11

Pracownia C&C Sp. z o.o.

Ul. Porannej Bryzy 33

03-284 Warszawa

1 408,35 z?

31,24

31,24

12

Drukarnia Bia?y Kruk

Milewscy Sp. j.

Ul. Tygrysia 50, Sobolewo

15-509 Bia?ystok

725,70 z?

60,63

60,63

13

F.H.U-AIR Rafa? Babiarz

Ul. Rynek 6, 37-500 Jaros?aw

1550,00 z?

28,39

28,39

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, wydruk oraz dostaw? plakatów w ramach projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w formach pozaszkolnych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

 


Przetarg nieograniczony 69/CKPiDN/2017 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na czas nieokre?lony dla Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


 SIWZ  
 Za??czniki  
 SIWZ - poprawiony  
 Za??czniki_poprawione  

OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej nie

Zamówienie by?o przedmiotem og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych: tak Numer og?oszenia: 559845-N-2017

Og?oszenie o zmianie og?oszenia zosta?o zamieszczone w Biuletynie Zamówie? Publicznych: tak Numer og?oszenia: 500008168-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Krajowy numer identyfikacyjny 69048170000000, ul. ul. Wojska Polskiego  , 39300  Mielec, woj. podkarpackie, pa?stwo Polska, tel. 17 7885193, 7885194, 7885195, e-mail stanislawt@ckp.edu.pl, faks 17 7885193, 7885194. Adres strony internetowej (url): www.ckp.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Kompleksow? dostaw? paliwa gazowego na czas nieokre?lony dla Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmuj?ca sprzeda? i ?wiadczenie us?ug dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E na czas nieokre?lony o ??cznym prognozowanym wolumenie w ci?gu pierwszego roku obowi?zywania umowy 203.515,00 kWh do punktu odbioru w siedzibie Zamawiaj?cego II.4) Informacja o cz??ciach zamówienia: Zamówienie by?o podzielone na cz??ci: nie

II.5) G?ówny Kod CPV: 09123000-7 Dodatkowe kody CPV: 65210000-5, 65210000-8 SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Og?oszenie dotyczy zako?czenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2017

IV.2) Ca?kowita warto?? zamówienia Warto?? bez VAT 146636.23 Waluta z? IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa?stw nieb?d?cych cz?onkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drog? elektroniczn?:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zosta?o udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj?cym si? o udzielenie: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO?CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?SZ? I NAJWY?SZ? CEN?/KOSZTEM Cena wybranej oferty/warto?? umowy 170986,93 Oferta z najni?sz? cen?/kosztem 170986,93 Oferta z najwy?sz? cen?/kosztem 170986,93 Waluta: z?

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz??ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Warto?? lub procentowa cz??? zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2017

IV.2) Ca?kowita warto?? zamówienia Warto?? bez VAT 146636.23 Waluta z? IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa?stw nieb?d?cych cz?onkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drog? elektroniczn?:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zosta?o udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj?cym si? o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: ONICO Energia Sp. z o.o. S.K.A. Email wykonawcy: karolina.durowa@onico-energia.pl Adres pocztowy: ul. Flory 3/4 Kod pocztowy: 00-586 Miejscowo??: Warszawa Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest ma?ym/?rednim przedsi?biorc?: tak Wykonawca pochodzi z innego pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego pa?stwa nie b?d?cego cz?onkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO?CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI?SZ? I NAJWY?SZ? CEN?/KOSZTEM Cena wybranej oferty/warto?? umowy 170986,93 Oferta z najni?sz? cen?/kosztem 170986,93 Oferta z najwy?sz? cen?/kosztem 170986,93 Waluta: z?

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz??ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Warto?? lub procentowa cz??? zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG?OSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R?KI ALBO ZAPYTANIA O CEN?

IV.9.1) Podstawa prawna Post?powanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Nale?y poda? uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja?ni?, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 


 

 

Mielec, dn. 08.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 8 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00 w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Kompleksow? dostaw? paliwa gazowego na czas nieokre?lony dla Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-69/CKPiDN/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 184 500 z?.

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

ONICO Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Flory ¾

00-586 Warszawa

170 986,93 z?

Umowa zostanie zawarta na czas nieokre?lony

Nie dotyczy

Wykonawca wystawi faktury po uzyskaniu od OSD danych o zu?yciu, z terminem p?atno?ci co najmniej 14 dni od daty wystawienia, z zastrze?eniem, ?e faktura zostanie dostarczona do Odbiorcy nie pó?niej ni? na 5 dni roboczych przed terminem p?atno?ci. W przypadku nie dochowania terminu dostarczenia faktury, termin p?atno?ci ulega automatycznemu przed?u?eniu o czas opó?nienia.

Terminem spe?nienia ?wiadczenia jest dzie? uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT.

 


 

OG?OSZENIE O ZMIANIE OG?OSZENIA

OG?OSZENIE DOTYCZY:

Og?oszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OG?OSZENIU

Numer: 559845-N-2017 Data: 28/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Krajowy numer identyfikacyjny 69048170000000, ul. ul. Wojska Polskiego  , 39300   Mielec, woj. podkarpackie, pa?stwo Polska, tel. 17 7885193, 7885194, 7885195, e-mail stanislawt@ckp.edu.pl, faks 17 7885193, 7885194. Adres strony internetowej (url): www.ckp.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OG?OSZENIU

II.1) Tekst, który nale?y zmieni?:

Miejsce, w którym znajduje si? zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 5

W og?oszeniu jest: 1. Zamawiaj?cy dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w tre?ci Umowy w zakresie: 1) Zmiany ceny oferty brutto wy??cznie w przypadku: a) Zmiany ceny netto paliwa gazowego w zwi?zku ze zmian? kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego, b) Zmiany ceny netto paliwa gazowego w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie Wykonawcy, o ile zatwierdzone stawki b?d? ni?sze ni? stawki przedstawione w Ofercie Wykonawcy, c) Zmiany ceny netto op?at abonamentowych w zatwierdzonej, po zawarciu umowy, przez Prezesa URE Taryfie Wykonawcy, o ile obowi?zek zmiany w zakresie zmiany op?aty abonamentowej wynika z przepisów obowi?zuj?cych Wykonawc?, d) Zmiany stawek i cen za us?ugi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na us?ugi przesy?u gazu OSD, które mia?yby obowi?zywa? w okresie obowi?zywania Umowy, e) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT f) Ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym o kwot? wynikaj?c? ze zmiany tych stawek oraz, o ile Wykonawca wyka?e, ?e zmiany opisane w lit. g) i h) maj? wp?yw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc?, w przypadku: g) Zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, h) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne o kwot? wynikaj?c? ze zmiany tych stawek. Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera g i h obowi?zywa? b?d? od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Wykonawca zobowi?zany jest udokumentowa? wp?yw przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególno?ci zobowi?zany jest przed?o?y? Zamawiaj?cemu dokumenty wskazuj?ce na wzrost wynagrodze? (w wyniku przedmiotowych zmian) osób bior?cych udzia? w realizacji zamówienia oraz wykaza? wp?yw wzrostu kosztów wynagrodze? na wzrost kosztów realizacji niniejszej Umowy. 2) Zmiany mocy umownej w zwi?zku ze zmian? zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod warunkiem wyra?enia zgody przez Operatora. 3) Zmiany terminu rozpocz?cia dostaw gazu ziemnego je?eli zmiana ta wynika z przed?u?aj?cej si? procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwi?zania dotychczasowej umowy kompleksowej lub z przyczyn niezale?nych od Stron. 4) Zmiany obowi?zuj?cych przepisów, je?eli zgodnie z nimi konieczne b?dzie dostosowanie tre?ci Umowy do aktualnego stanu prawnego. 5) Zmiany ??cznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre?lonego w § 9 ust. 4 Umowy, o ile zajd? okoliczno?ci (??cznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) – 4) niniejszego paragrafu. 2. Strony dopuszczaj? równie? wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadku: 1) Konieczno?ci poprawienia oczywistej omy?ki rachunkowej lub pisarskiej; 2) Zmiany osób reprezentuj?cych Wykonawc?; 3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiaj?cego; 4) W innych sytuacjach, których nie mo?na by?o przewidzie? w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a maj?cych charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie post?powania o udzielenie zamówienia nie wp?yn??aby na kr?g podmiotów ubiegaj?cych si? o to zamówienie lub na wynik post?powania.

W og?oszeniu powinno by?: 1. Zamawiaj?cy dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w tre?ci Umowy w zakresie: 1)Zmiany ceny oferty brutto wy??cznie w przypadku: a)Zmiany ceny netto paliwa gazowego w zwi?zku ze zmian? kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego, b)Zmiany stawek i cen za us?ugi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na us?ugi przesy?u gazu OSD, które mia?yby obowi?zywa? w okresie obowi?zywania Umowy, c)Ustawowej zmiany stawki podatku VAT d)Ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym o kwot? wynikaj?c? ze zmiany tych stawek oraz, o ile Wykonawca wyka?e, ?e zmiany opisane w lit. e) i f) maj? wp?yw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc?, w przypadku: e)Zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, f)Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne o kwot? wynikaj?c? ze zmiany tych stawek. Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera e i f obowi?zywa? b?d? od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Wykonawca zobowi?zany jest udokumentowa? wp?yw przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególno?ci zobowi?zany jest przed?o?y? Zamawiaj?cemu dokumenty wskazuj?ce na wzrost wynagrodze? (w wyniku przedmiotowych zmian) osób bior?cych udzia? w realizacji zamówienia oraz wykaza? wp?yw wzrostu kosztów wynagrodze? na wzrost kosztów realizacji niniejszej Umowy. 2)Zmiany mocy umownej w zwi?zku ze zmian? zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod warunkiem wyra?enia zgody przez Operatora. 3)Zmiany terminu rozpocz?cia dostaw gazu ziemnego je?eli zmiana ta wynika z przed?u?aj?cej si? procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwi?zania dotychczasowej umowy kompleksowej lub z przyczyn niezale?nych od Stron. 4)Zmiany obowi?zuj?cych przepisów, je?eli zgodnie z nimi konieczne b?dzie dostosowanie tre?ci Umowy do aktualnego stanu prawnego. 5)Zmiany ??cznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre?lonego w § 9 ust. 4 Umowy, o ile zajd? okoliczno?ci (??cznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) – 4) niniejszego paragrafu. 2.Strony dopuszczaj? równie? wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadku: 1)Konieczno?ci poprawienia oczywistej omy?ki rachunkowej lub pisarskiej; 2)Zmiany osób reprezentuj?cych Wykonawc?; 3)Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiaj?cego; 4)W innych sytuacjach, których nie mo?na by?o przewidzie? w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a maj?cych charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie post?powania o udzielenie zamówienia nie wp?yn??aby na kr?g podmiotów ubiegaj?cych si? o to zamówienie lub na wynik post?powania.

 

Miejsce, w którym znajduje si? zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2

W og?oszeniu jest: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Data: 2017-08-07, godzina: 11:00

W og?oszeniu powinno by?: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Data: 2017-08-08, godzina: 11:00

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - poprawiona

Za??czniki - poprawione

 

 


 

W dniu 31.07.2017 r. wp?yn??y nast?puj?ce pytania do Zamawiaj?cego:

 

Zapytanie nr 1:

Dotyczy obowi?zuj?cych umów Zamawiaj?cego

 

Czy aktualnie obowi?zuj?ce umowy zawarte s? na czas okre?lony czy na czas nieokre?lony?

Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowi?zuj?cych umów?

 

Ponadto, zwracamy si? z pro?b? o udzielenie informacji, która strona post?powania – Zamawiaj?cy, czy Wykonawca b?dzie odpowiedzialna za wypowiedzenie umów z dotychczasowym Sprzedawc?. Informacje te s? niezb?dne do okre?lenia przez Wykonawc? czynno?ci jakie b?dzie musia? wykona? w trakcie procedury zmiany sprzedawcy.

 

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Aktualna umowa zawarta jest na czas oznaczony na okres 24 miesi?cy pocz?wszy od chwili skutecznej zmiany Sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy nast?pi?a 1 pa?dziernika 2015 r.

Umowa obowi?zuje do 30 wrze?nia 2017 r. Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesi?c.

Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy z dotychczasowym Sprzedawc?.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy ofert promocyjnych

Czy Zamawiaj?cy obecnie posiada oferty promocyjne lub jest cz?onkiem programów lojalizacyjnych? W przypadku, gdy Zamawiaj?cy korzysta z takich promocji to czy okres ich obowi?zywania  nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Zamawiaj?cy nie posiada oferty promocyjnej i nie jest cz?onkiem programów lojalizacyjnych.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy przekazania danych

 

Czy Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezb?dne do realizacji umowy dane w wersji edytowalnej (Excel, Word).

 

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezb?dne do realizacji umowy dane w wersji edytowalnej (Excel, Word).

Zapytanie nr 4:

Dotyczy p?atno?ci podatku akcyzowego

Zwracamy si? z zapytaniem na jakie cele przeznaczane b?dzie paliwo gazowe? Czy Zamawiaj?cy jest p?atnikiem podatku akcyzowego od paliwa gazowego?

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Zakupiony gaz ziemny b?dzie przeznaczony na cele opa?owe (ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody). Zamawiaj?cy jest jednostk? administracyjn? powiatu mieleckiego oraz podmiotem systemu o?wiaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty, w zwi?zku z tym jeste?my podmiotem zwolnionym z podatku akcyzowego (Art. 31b Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2014.0.752 t.j.)).

 

Zapytanie nr 5:

Dotyczy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Zwracamy si? z pro?b? o podanie na terenie jakiego OSD (jakiego Oddzia?u PSG) znajduje si? punkt poboru obj?ty post?powaniem.

 

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Ja?le

ul. Floria?ska 112, 38-200 Jas?o tel. 13 44 620 15 do 18 faks. 13 44 632 46 email: jaslo@psgaz.pl

 

Zapytanie nr 6:

Dotyczy pkt 2.2 rozdzia?u 2 SIWZ

 

W zwi?zku z konieczno?ci? cyklicznego zg?aszania zapotrzebowania na gaz do PSG i ponoszeniem z tego tytu?u op?at, Wykonawca prosi o okre?lenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowi?zywania umowy na poziomie np. 60%. Jednocze?nie informujemy, ?e takie zapisy znajduj? si? w standardowych umowach zawieranych przez lokalnego Sprzedawc?.

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Zamawiaj?cy okre?la minimalny poziom wykorzystania gazu w ka?dym roku obowi?zywania umowy w wysoko?ci 60% warto?ci wskazanej w punkcie 2.2 rozdzia?u 2 SIWZ.

Powy?szy zapis dodano w punkcie 2.3 SIWZ rozdzia?u 2 SIWZ.

 

 

Zapytanie nr 7:

Dotyczy rozdzia?u 3 SIWZ

Zgodnie z procedur? zmiany sprzedawcy okre?lon? w IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego zg?oszenie umowy sprzeda?y paliwa gazowego musi nast?pi? na minimum 21 dni przed rozpocz?ciem sprzeda?y. Warunkiem rozpocz?cia sprzeda?y w ramach nowej umowy jest skuteczne wypowiedzenie obecnie obowi?zuj?cych umów.

 

Przy terminie sk?adania ofert ustalonym na dzie? 07.08.2017r., 3 dniowym terminie dla Wykonawców do przes?ania o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, 5 dniowym terminie od og?oszenia wyników post?powania, po którym mo?liwe b?dzie zawarcie umowy, ju? teraz mo?na stwierdzi?, i? rozpocz?cie sprzeda?y paliwa gazowego w ramach nowej umowy b?dzie najwcze?niej mo?liwe od dnia 01.10.2017r.

 

Wskazujemy ponadto, i? Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o aktualne notowania cen paliwa gazowego dla danego okresu na Rynku Terminowym Towarowym Towarowej Gie?dy Energii. Informacja dotycz?ca okresu realizacji zamówienia jest tym samym Wykonawcy niezb?dna.

 

Wskazujemy równie?, i? dla roku 2020 oraz 2021 na chwil? obecn? nie wyst?puj? notowania cen paliwa gazowego na Rynku Terminowym Towarowym Towarowej Gie?dy Energii. Wycena paliwa gazowego w okresie obejmuj?cych lata 2020 oraz 2021 b?dzie tym samym wy?sza z uwagi na przyj?te ryzyko zwi?zane z nieznanym poziomem przysz?ych cen.

 

Maj?c na uwadze powy?sze uwarunkowania zwracamy si? z wnioskiem o jednoznaczne okre?lenie terminu realizacji zamówienia w okresie 24 miesi?cy od 01.10.2017r. do 30.09.2019r., lecz nie wcze?niej ni? z dniem skutecznego rozwi?zania aktualnie obowi?zuj?cych umów oraz pozytywie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

 

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Wskazany w pytaniu najwcze?niejszy mo?liwy termin zawarcia umowy tj. dzie? 1.10.2017 r. jest akceptowalny przez Zamawiaj?cego, a nawet gdyby dosz?o do sytuacji, w której w zwi?zku z procesem zmiany sprzedawcy ulegnie on przesuni?ciu, to wówczas Zamawiaj?cy maj?c zapewnion? w tym okresie dostaw? paliwa gazowego, nie b?dzie uznawa? za problematyczne zawarcie umowy z terminem pó?niejszym.

Zamawiaj?cy potwierdza, i? wskazany w SIWZ zamiar zawarcia umowy na czas nieokre?lony jest obowi?zuj?cy i nie ulega zmianie.

Zapytanie nr 8:

Dotyczy za??cznika nr 2 do SIWZ „Formularz Ofertowy”

Zwracamy si? z wnioskiem o wskazanie grupy taryfowej dla Punktu Poboru Gazu obj?tego post?powaniem przetargowym. Wskazana informacja jest Wykonawcy niezb?dna do wyceny przedmiotu zamówienia.

 

Wskazujemy ponadto, i? tabela przyj?ta do wyliczenia warto?ci op?at nie spe?nia wymaga? taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i uniemo?liwia tym samym poprawne wyliczenie ceny oferty.

Je?eli grupy taryfowe obj?te zamówieniem zakwalifikowane s? do grup W-4 lub ni?szych to zgodnie z warunkami okre?lonymi w Taryfie OSD, op?at? sieciow? sta?? oraz op?at? sieciow? zmienn? wylicza si? w nast?puj?cy sposób:

 

Op?ata sieciowa sta?a = (ilo?ci miesi?cy w okresie realizacji zamówienia x cena jednostkowa netto za op?at? sieciow? sta?? [z?/m-c])

 

Op?ata sieciowa zmienna = (szacowane zu?ycie paliwa gazowego w okresie  realizacji zamówienia x cena jednostkowa za op?at? sieciow? zmienn? [z?/kWh])

 

Je?eli grupy taryfowe obj?te zamówieniem zakwalifikowane s? do grup powy?ej W-4 to zgodnie z warunkami okre?lonymi w Taryfie OSD, op?at? sieciow? sta?? oraz op?at? sieciow? zmienn? wylicza si? w nast?puj?cy sposób:

Op?ata sieciowa sta?a = (szacowana ilo?? godzin w okresie realizacji zamówienia x projektowana moc umowna (kWh/h) x cena jednostkowa netto za op?at? sieciow? sta?? [z?/(kWh/h)za h]) /

Op?ata sieciowa zmienna = (szacowane zu?ycie paliwa gazowego w okresie realizacji zamówienia x cena jednostkowa za op?at? sieciow? zmienn? [z?/kWh])

Zwracamy si? tym samym z wnioskiem o modyfikacj? tabeli Formularza Ofertowego zgodnie z wymogami taryfy OSD w zale?no?ci od grupy taryfowej, do której zakwalifikowany jest Punktu Poboru Gazu Zamawiaj?cego.

 

Odpowied? Zamawiaj?cego:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiaj?cy informuje, ?e nale?y do grupy taryfowej W-5.

Jednocze?nie informacje dotycz?ce wyliczenia ceny oferty zgodnie z warunkami okre?lonymi w OSD zosta?y zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 9, w szczególno?ci podana zosta?a moc umowna w kWh/h.

 

Zapytanie nr 9:

Dotyczy za??cznika nr 2 do SIWZ „Formularz Ofertowy” cd.

 

Czy Zamawiaj?cy poda ilo?ci zamawianego paliwa gazowego w jednostce kWh oraz warto?ci mocy umownej w jednostce kWh/h, w podziale na miesi?ce?

 

Zwracamy si? ponadto z wnioskiem o potwierdzenie, ?e Zamawiaj?cy dopuszcza podawanie cen jednostkowych w z?/kWh z dok?adno?ci? do pi?ciu miejsc po przecinku?

 

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Zamawiaj?cy nie posiada danych dotycz?cych zu?ycia paliwa gazowego w jednostce kWh/h, ale zamówiona moc umowna wynosi 219 kWh/h.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy na podstawie danych za rok 2016 przedstawia poni?ej zu?ycie w rozbiciu na poszczególne miesi?ce.

2016

Paliwo gazowe

kWh

m3

stycze?

45520,75

4108

luty

27108,08

2457

marzec

23867,5

2151

kwiecie?

9859,46

888

maj

4425,84

405

czerwiec

2932,78

264

lipiec

2816,73

255

sierpie?

2842,16

257

wrzesie?

3157,33

285

pa?dziernik

14316,42

1290

listopad

29851,83

2685

grudzie?

36817,72

3325

SUMA

203516,6

18370

 

Zamawiaj?cy dopuszcza podawanie cen jednostkowych w z?/kWh z dok?adno?ci? do pi?ciu miejsc po przecinku – zaproponowane zmiany wprowadzono do punktu 14.6 SIWZ.

 

Zapytanie nr 10:

Dotyczy sposobu podpisania umowy

 

Czy Zamawiaj?cy dopuszcza podpisanie umowy drog? korespondencyjn??

 

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Zamawiaj?cy dopuszcza podpisanie umowy drog? korespondencyjn?.

 

Zapytanie nr 11:

Dotyczy za??cznika nr 8 do SIWZ „Projekt Umowy”

 

Zwracamy si? z pro?b? o zmian? projektu umowy na Istotne Postanowienia Umowy, które zostan? wprowadzone do przysz?ej umowy przygotowanej na wzorze Wykonawcy.

 

Przy post?powaniu o udzieleniu zamówienia na dostaw? energii elektrycznej czy paliwa gazowego obejmuj?cego sprzeda? i dystrybucj? (us?uga kompleksowa) przyj?t? praktyk? jest przygotowywanie umowy przez Wykonawc?. Wynika to z faktu konieczno?ci zawarcia obligatoryjnych zapisów zwi?zanych ze ?wiadczeniem us?ug dystrybucji wymaganych przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Zamawiaj?cy wyra?a zgod? na zamian? projektu umowy na Istotne Postanowienia Umowy z zastrze?eniem, i? Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz? i zostanie zaproszony do zawarcia umowy uwzgl?dni w przygotowanym projekcie umowy zapisy wynikaj?ce z za??cznika nr 8 do SIWZ – dokonano zmian w tym zakresie w punkcie 5.7 SIWZ oraz w za??czniku nr. 8.

 

Zapytanie nr 12:

Dotyczy § 15 ust. 1 pkt b, c oraz ust. 5 za??cznika nr 8 do SIWZ „Projekt Umowy

Wykonawca wskazuje, i? zgodnie z art. 62 b ustawy Prawo Energetyczne od dnia 01.10.2017 r. nie b?dzie obowi?zywa?o stosowanie Taryfy Wykonawcy zatwierdzanej przez Prezesa URE w post?powaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych w trybie Prawa zamówie? publicznych. Wskazujemy ponadto, i? przedmiot zamówienia (obrót) podlega indywidualnej wycenie w oparciu o dane Zamawiaj?cego zawarte w SIWZ, w szczególno?ci ilo?? punktów poboru w danych grupach taryfowych, planowane zu?ycie w miesi?cach roku oraz termin realizacji zamówienia. Op?aty dystrybucyjne zgodnie z obowi?zuj?c? Taryf? Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 

Zwracamy si? tym samym z wnioskiem o usuni?cie w ca?o?ci § 15 ust. 1 pkt b, c oraz ust. 5 za??cznika nr 8 do SIWZ „Projekt Umowy”.

 

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Zamawiaj?cy przychyla si? do wniosku zawartego w pytaniu i dokona skre?lenia w § 15 ust. 1 postanowie? podpunktu b i c oraz ust. 5 tego? paragrafu istotnych postanowie? umowy (za?. nr. 8 do SIWZ), w zwi?zku z obowi?zuj?cym do dnia 30.09.2017 r. obowi?zkiem zatwierdzania przez Prezesa URE taryf Wykonawców dostarczaj?cych paliwo gazowe na podstawie umów zawartych w trybie postepowa? okre?lonych w ustawie prawo zamówie? publicznych. W sytuacji gdy umowa, która ma by? zawarta na postawie przedmiotowego post?powania obowi?zywa? mo?e najwcze?niej od dnia 01.10.2017 r., dotychczasowe zapisy Istotnych postanowie? umowy o których mowa w zdaniu poprzednim by?yby bezprzedmiotowe – dokonano odpowiednich zmian w § 15 „Istotnych postanowie? umowy” (za?. nr 8 do SIWZ).

 

 

Zapytanie nr 13:

Dotyczy § 16 ust. 3 oraz 4 za??cznika nr 8 do SIWZ „Projekt Umowy”

Zwracamy si? z wnioskiem o usuni?cie zapisów dotycz?cych pokrywania przez Wykonawc? dodatkowych kar umownych.

Wykonawca wyja?nia, i? przy zachowaniu kar w podanej wysoko?ci ryzyko ich poniesienia b?dzie musia?o zosta? uwzgl?dnione przy indywidualnej wycenie i tym samym b?dzie mia?o wp?yw na wysoko?? ceny ofertowej gotowej do zaproponowania przez Wykonawców bior?cych udzia? w przedmiotowym post?powaniu. Wykonawca ponadto przypomina, i? Zamawiaj?cemu przys?uguj? bonifikaty za niedotrzymanie standardów jako?ciowych obs?ugi.

Odpowied? Zamawiaj?cego:

Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na usuni?cie zapisów § 16 ust. 3 oraz 4 za??cznika nr 8 do SIWZ.

 

 


 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na czas nieokre?lony dla Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe

Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej

Nie Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych

Nie Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy

Nie

Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania: Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych

Nie Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, krajowy numer identyfikacyjny 69048170000000, ul. ul. Wojska Polskiego  , 39300   Mielec, woj. podkarpackie, pa?stwo Polska, tel. 17 7885193, 7885194, 7885195, , e-mail stanislawt@ckp.edu.pl, , faks 17 7885193, 7885194. Adres strony internetowej (URL): www.ckp.edu.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):

Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)

Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie www.ckp.edu.pl Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?: Elektronicznie

Nie adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne

Nie Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na czas nieokre?lony dla Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Numer referencyjny: Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych Zamówienie podzielone jest na cz??ci:

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci: Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmuj?ca sprzeda? i ?wiadczenie us?ug dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E na czas nieokre?lony o ??cznym prognozowanym wolumenie w ci?gu pierwszego roku obowi?zywania umowy 203.515,00 kWh do punktu odbioru w siedzibie Zamawiaj?cego. II.5) G?ówny kod CPV: 09123000-7 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

65210000-8

65210000-5

II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia): Warto?? bez VAT: 35123,29 Waluta:

euro (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesi?cach:  48   lub dniach: lub data rozpocz?cia: lub zako?czenia: II.9) Informacje dodatkowe: Umowa zostanie zawarta na czas nieokre?lony zgodnie z art. 143 ust 1 pkt. 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów Okre?lenie warunków: a) Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest posiadanie uprawnie? do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi – Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony; je?eli wykonawca posiada wa?n? Koncesj? w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, oraz b) Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest posiadanie uprawnie? do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych – Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca posiada wa?n? Koncesj? w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki lub w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w?a?cicielem sieci na obszarze, na którym znajduje si? miejsce dostawy gazu ziemnego tj. obszar administracyjny miasta Mielca (miejsce odbioru paliwa gazowego ul. Wojska Polskiego 2B) – je?eli Wykonawca posiada wa?n? Umow? z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na ?wiadczenie us?ug dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje si? miejsce odbioru gazu ziemnego. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Okre?lenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa Okre?lenie warunków: Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? wykonanie lub wykonywanie w sposób nale?yty w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie: a) dostaw paliwa gazowego o ??cznym wolumenie nie mniejszym ni? 100.000 kWh (sto tysi?cy), przy czym Zamawiaj?cy nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielko?ci zosta?y (s?) wykonane (wykonywane) Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI

O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu Tak O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Wa?n? Koncesj? w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki; 2) Wa?n? Koncesj? w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki lub je?eli wykonawca nie jest w?a?cicielem sieci na obszarze, na którym znajduje si? miejsce odbioru gazu - O?wiadczenie, ?e posiada wa?n? umow? z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na ?wiadczenie us?ug dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje si? miejsce odbioru gazu ziemnego; 3) O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania, 4) Za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, 5) Za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, 6) Odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, 7) O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU: 1) Wykaz wykonanych lub wykonywanych us?ug w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, to?samych z przedmiotem zamówienia lub podobnych, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, 2) O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) O?wiadczenie – Informacja w zwi?zku z poleganiem na zasobach innych podmiotów, 2) O?wiadczenie – Zobowi?zanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 3) O?wiadczenie Wykonawcy, który przy wykonaniu zamówienia zamierzaj? powierzy? jego cz??? podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b?dzie zawarta: Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona: Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia: Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia: Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?): Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?: Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody: Wst?pny harmonogram post?powania: Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?: Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty: Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:

Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:

Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiaj?cy dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w tre?ci Umowy w zakresie: 1) Zmiany ceny oferty brutto wy??cznie w przypadku: a) Zmiany ceny netto paliwa gazowego w zwi?zku ze zmian? kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego, b) Zmiany ceny netto paliwa gazowego w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie Wykonawcy, o ile zatwierdzone stawki b?d? ni?sze ni? stawki przedstawione w Ofercie Wykonawcy, c) Zmiany ceny netto op?at abonamentowych w zatwierdzonej, po zawarciu umowy, przez Prezesa URE Taryfie Wykonawcy, o ile obowi?zek zmiany w zakresie zmiany op?aty abonamentowej wynika z przepisów obowi?zuj?cych Wykonawc?, d) Zmiany stawek i cen za us?ugi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na us?ugi przesy?u gazu OSD, które mia?yby obowi?zywa? w okresie obowi?zywania Umowy, e) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT f) Ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym o kwot? wynikaj?c? ze zmiany tych stawek oraz, o ile Wykonawca wyka?e, ?e zmiany opisane w lit. g) i h) maj? wp?yw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc?, w przypadku: g) Zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, h) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne o kwot? wynikaj?c? ze zmiany tych stawek. Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera g i h obowi?zywa? b?d? od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Wykonawca zobowi?zany jest udokumentowa? wp?yw przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególno?ci zobowi?zany jest przed?o?y? Zamawiaj?cemu dokumenty wskazuj?ce na wzrost wynagrodze? (w wyniku przedmiotowych zmian) osób bior?cych udzia? w realizacji zamówienia oraz wykaza? wp?yw wzrostu kosztów wynagrodze? na wzrost kosztów realizacji niniejszej Umowy. 2) Zmiany mocy umownej w zwi?zku ze zmian? zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod warunkiem wyra?enia zgody przez Operatora. 3) Zmiany terminu rozpocz?cia dostaw gazu ziemnego je?eli zmiana ta wynika z przed?u?aj?cej si? procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwi?zania dotychczasowej umowy kompleksowej lub z przyczyn niezale?nych od Stron. 4) Zmiany obowi?zuj?cych przepisów, je?eli zgodnie z nimi konieczne b?dzie dostosowanie tre?ci Umowy do aktualnego stanu prawnego. 5) Zmiany ??cznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre?lonego w § 9 ust. 4 Umowy, o ile zajd? okoliczno?ci (??cznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) – 4) niniejszego paragrafu. 2. Strony dopuszczaj? równie? wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadku: 1) Konieczno?ci poprawienia oczywistej omy?ki rachunkowej lub pisarskiej; 2) Zmiany osób reprezentuj?cych Wykonawc?; 3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiaj?cego; 4) W innych sytuacjach, których nie mo?na by?o przewidzie? w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a maj?cych charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie post?powania o udzielenie zamówienia nie wp?yn??aby na kr?g podmiotów ubiegaj?cych si? o to zamówienie lub na wynik post?powania. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy): ?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Data: 2017-08-07, godzina: 11:00, Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem): Wskaza? powody: J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert) IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

 


Przetarg nieograniczony 71/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik us?ug gastronomicznych II” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Pracownia Technik us?ug gastronomicznych_II  
 1_SOPZ_technik uslug gastronomicznych II Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ_  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ_  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ_  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_Oswiadczenie - Grupa Kapitalowa Zal Nr 7 do SIWZ_  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ_  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  
 Rys.2 - Zabudowa_sciany _bocznej  
 INSTRUKCJA - Wype?nianie JEDZ  

Mielec, 24.08.2017 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZP – 71/MSNZ/2017

Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik us?ug gastronomicznych II” realizowana w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Dzia?aj?c na podst. art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik us?ug gastronomicznych II” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o rozstrzygni?te i Zamawiaj?cy dokona? wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów wyboru okre?lonych w SIWZ, z?o?onej przez: CARLA Pawilon Handlowy Beata Chrz?szcz,  Ul. 29 Listopada 28, 38-700 Ustrzyki Dolne, która uzyska?a najwy?sza liczb? punktów tj. 100.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 23 682,00 z? brutto, a Wykonawca udzieli? gwarancji na okres 48 miesi?cy. W niniejszym post?powaniu wp?yn??a jedna oferta, a przyznane punkty w poszczególnych kryteriach wyboru obrazuje poni?sza tabela.

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Cena 60%

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Gwarancja 40 %

??czna ilo?? punktów

1

CARLA

Pawilon Handlowy

Beata Chrz?szcz

Ul. 29 Listopada 28

38-700 Ustrzyki Dolne

60

40

100

 

Wobec powy?szego Zamawiaj?cy, dzia?aj?c na podstawie art. 94 ustawy Pzp wzywa Wykonawc? do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w dniu 28 sierpnia 2017 r. godz. 10.30 w siedzibie Zamawiaj?cego, Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B.

 

 

21.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 21 sierpnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik us?ug gastronomicznych II” realizowan?

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-71/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 30 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

CARLA

Pawilon Handlowy

Beata Chrz?szcz

Ul. 29 Listopada

38-700 Ustrzyki Dolne

23 682,00

50

48

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik us?ug gastronomicznych II” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 58/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik us?ug gastronomicznych” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Pracownia Technik us?ug gastronomicznych  
 1_SOPZ_technik uslug gastronomicznych Zal Nr 1 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ_  
 7_Oswiadczenie - Grupa Kapitalowa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  
 Rys.1 - Projekt stanowiska uczniowskiego  
 INSTRUKCJA - Wype?nianie JEDZ  

21.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 21 sierpnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik us?ug gastronomicznych” realizowan?

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-58/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 165 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

OPTIMAL GASTRO

Ul. Podwis?ocze 30/5

35-309 Rzeszów

147 354,00 z?

50

48

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

NEOGAST

M. Przybylski, W. Walus Sp.j.

Ul. Rynek 22

38-480 Rymanów

141 256,89

45

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik us?ug gastronomicznych” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 67/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik mechatronik” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Pracownia Technik mechatronik  
 1_SOPZ_technik mechatronik Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ_  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ_  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ_  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ_  
 7_O?wiadczenie - Grupa Kapita?owa Zal Nr 7 do SIWZ_  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ_  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ_  
 INSTRUKCJA - Wype?nianie JEDZ  
 Odpowiedzi na pytania  

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik mechatronik” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

 


Przetarg nieograniczony 65/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik mechanik lotniczy” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 _SIWZ - Pracownia Technik mechanik lotniczy  
 1_SOPZ_technik mechanik lotniczy Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_O?wiadczenie - Grupa Kapita?owa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  
 INSTRUKCJA - Wype?nianie JEDZ  
 Zmiana tresci SIWZ  

Mielec, 22.08.2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZP – 65/MSNZ/2017

Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik mechanik lotniczy” realizowana w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Dzia?aj?c na podst. art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik mechanik lotniczy” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o rozstrzygni?te i Zamawiaj?cy dokona? wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów wyboru okre?lonych w SIWZ, z?o?onej przez: MECHATRONIKA Wyposa?enie Dydaktyczne Sp. z o.o., 61-324 Pozna?, Ul. Ustrzycka 1, która uzyska?a najwy?sza liczb? punktów tj. 100.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 96 614,00 z? brutto, a Wykonawca udzieli? gwarancji na okres 48 miesi?cy. W niniejszym post?powaniu wp?yn??y dwie oferty, a przyznane punkty w poszczególnych kryteriach wyboru obrazuje poni?sza tabela.

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Cena 60%

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Gwarancja 40 %

??czna ilo?? punktów

1

MECHATRONIKA Wyposa?enie Dydaktyczne Sp. z o.o.

61-324 Pozna?

Ul. Ustrzycka 1

60

40

100

2

Abplanalp Sp. z o.o.

Ul. Kostrzy?ska 36

02-979 Warszawa

 

39,44

40

79,44

 

16.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 16 sierpnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik mechanik lotniczy” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-65/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 123 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

MECHATRONIKA Wyposa?enie Dydaktyczne Sp. z o.o.

61-324 Pozna?

Ul. Ustrzycka 1

96 614,00

60 dni

48

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

Abplanalp Sp. z o.o.

Ul. Kostrzy?ska 36

02-979 Warszawa

 

146 960,40

60 dni

48

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik mechanik lotniczy” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

 

Polska-Mielec: Cz??ci statków powietrznych

2017/S 136-278920

Sprostowanie

Og?oszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej, 2017/S 131-267527)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który nale?y poprawi? w pierwotnym og?oszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Zamiast:

Okres w dniach: 30.

Powinno by?:

Okres w dniach: 60.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 70/MSNZ/2017 Organizacja sta?u zawodowego dla 1 nauczyciela szko?y ponadgimnazjalnej zawodowej w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 INSTRUKCJA POST?POWANIA - Staze_II  
 Zalaczniki_INSTRUKCJA POST?POWANIA_StazeII  

Organizacja sta?u zawodowego dla 1 nauczyciela szko?y ponadgimnazjalnej zawodowej w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 68/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik elektryk/elektronik/mechatronik” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Pracownia Technik elektryk_elektronik_mechatronik  
 1_SOPZ_technik elektryk_elektronik_mechatronik Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_O?wiadczenie - Grupa Kapita?owa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  
 INSTRUKCJA - Wype?nianie JEDZ  

 

8.08.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 8 sierpnia 2017 r. g. 12:00 w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik elektryk/elektronik/mechatronik” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-68/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 93 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

Festo Sp. z o.o.

Janki k/Warszawy

Ul. Mszczonowska 7

05-090 Raszyn

112 725,77

30

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik elektryk/elektronik/mechatronik” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zapytanie ofertowe 14/MSNZ/2017 Zapytanie ofertowe na robot? budowlan? – Wykonanie sieci internetowej w ZSB w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie ofertowe_WiFi_ZSB  
 Projekt wykonawczy_ZSB_Mielec  
 Rysunek_nr1  
 Rysunek_nr2  

Zapytanie ofertowe na robot? budowlan? – Wykonanie sieci internetowej w ZSB w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 64/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik mechatronik i Technik teleinformatyk” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Pracownia Technik mechatronik i technik teleinformatyk  
 1_SOPZ_technik mechatronik i technik teleinformatyk Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_O?wiadczenie - Grupa Kapita?owa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  
 INSTRUKCJA - Wype?nianie JEDZ  
 Odpowiedzi_na_pytania  
 Odpowiedzi na pytania_III_strona  

Mielec, 11.08.2017 r.

 

 

PHU ElektroTEL

Tomasz Olech

Ul. Grunwaldzka 20

35-068 Rzeszów

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZP – 64/MSNZ/2017

Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik mechatronik i Technik teleinformatyk” realizowana w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Dzia?aj?c na podst. art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik mechatronik i Technik teleinformatyk” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o rozstrzygni?te i Zamawiaj?cy dokona? wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów wyboru okre?lonych w SIWZ, z?o?onej przez: PHU ElektroTEL Tomasz Olech Ul. Grunwaldzka 20, 35-068 Rzeszów, która uzyska?a najwy?sza liczb? punktów tj. 100.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 112 134,18 z? brutto, a Wykonawca udzieli? gwarancji na okres 36 miesi?cy. W niniejszym post?powaniu wp?yn??a jedna oferta, a przyznane punkty w poszczególnych kryteriach wyboru obrazuje poni?sza tabela.

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Cena 60%

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Gwarancja 40 %

??czna ilo?? punktów

1

PHU ElektroTEL

Tomasz Olech

Ul. Grunwaldzka 20

35-068 Rzeszów

60

40

100

 

Wobec powy?szego Zamawiaj?cy, dzia?aj?c na podstawie art. 94 ustawy Pzp wzywa Wykonawc? do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia  w dniu 16 sierpnia 2017 r. godz. 10.30 w siedzibie Zamawiaj?cego, Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 3 sierpnia 2017 r. g. 12:00 w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik mechatronik i Technik teleinformatyk” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-64/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 130 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

PHU ElektroTEL

Tomasz Olech

Ul. Grunwaldzka 20

35-068 Rzeszów

112 134,18

14

36

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik mechatronik i Technik teleinformatyk” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 63/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik geodeta” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 _SIWZ - Pracownia Technik geodeta  
 1_SOPZ_technik geodeta Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_O?wiadczenie - Grupa Kapita?owa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  

Mielec, 22.08.2017 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZP – 63/MSNZ/2017

Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik geodeta” realizowana w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Dzia?aj?c na podst. art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik geodeta” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o rozstrzygni?te i Zamawiaj?cy dokona? wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów wyboru okre?lonych w SIWZ, z?o?onej przez: CZERSKI Trade Polska Sp. z o.o., Al. Niepodleg?o?ci 219/1, 02-087 Warszawa, która uzyska?a najwy?sza liczb? punktów tj. 100.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 46 645,41 z? brutto, a Wykonawca udzieli? gwarancji na okres 48 miesi?cy. W niniejszym post?powaniu wp?yn??o pi?? ofert, a przyznane punkty w poszczególnych kryteriach wyboru obrazuje poni?sza tabela.

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Cena 60%

Przyznana ilo?? punktów wg kryterium: Gwarancja 40 %

??czna ilo?? punktów

1

TPI Sp. z o.o.

Ul. Bartycka 22,

00-716 Warszawa

38,49

40

78,49

2

GEOTRONICS Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Centralna 36

31-586 Kraków

28,82

0

28,82

3

Leica Geosystems Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6B

01-756 Warszawa

36,26

40

76,26

4

PH KOGEX SP. z o.o.

Ul. Gajowa 53/16

50-520 Warszawa

Wykonawca wykluczony – oferta odrzucona

5

CZERSKI TRADE POLSKA SP. z o.o.

Al. Niepodleg?o?ci 219/1

02-087 Warszawa

60

40

100

 

Zamawiaj?cy zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy, ?e w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy? z post?powania Wykonawc? PH KOGEX SP. z o.o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Warszawa.

Uzasadnienie wykluczenia:

Zamawiaj?cy wykluczy? Wykonawc? na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy zgodnie, z którym z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si? wykonawców, którzy nie wykazali spe?niana warunków udzia?u w post?powania. Wykonawca nie wykaza? braku podstaw do wykluczenia z post?powania, poprzez nieprzed?o?enie wymaganego przez zamawiaj?cego, a niezb?dnego do przeprowadzenia post?powania (oceny braku podstaw do wykluczenia z post?powania) „O?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej”.

 

Zamawiaj?cy zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy, ?e w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzuci? ofert? nr 4 (PH KOGEX SP. z o.o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Warszawa).

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zamawiaj?cy odrzuci? ofert? dzia?aj?c na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy, zgodnie z którym, ofert? Wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucon?.

 

 

 

2.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 2 sierpnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik geodeta” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-63/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 43 400,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

TPI Sp. z o.o.

Ul. Bartycka 22,

00-716 Warszawa

72 700,07

30

48

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

GEOTRONICS Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Centralna 36

31-586 Kraków

97 108,50

30

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

Leica Geosystems Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6B

01-756 Warszawa

77 180,04

30

60

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

4

PH KOGEX SP. z o.o.

Ul. Gajowa 53/16

50-520 Warszawa

91 002,02

30

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

5

CZERSKI TRADE POLSKA SP. z o.o.

Al. Niepodleg?o?ci 219/1

02-087 Warszawa

46 645,41

30

48

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik geodeta” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 57/MSNZ/2017 Dostaw? tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 SIWZ - Tablety  
 1_SOPZ Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_Oswiadczenie - Grupa Kapitalowa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  
 INSTRUKCJA - Wype?nianie JEDZ  

Mielec, 04.08.2017 r.

 

ZP – 57/MSNZ/2017

 

 

Informacja o uniewa?nieniu post?powania

 

Dzia?aj?c na podst. art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowana  w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o uniewa?nione.

 

Podstaw? uniewa?nienia jest fakt, i? z?o?ona w przetargu oferta najkorzystniejsza z?o?ona przez Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzib? w Poznaniu ul. Wo?czy?ska 37, 60-003 Pozna? na kwot? brutto: 50.171,70 z? (tj. koszt oferty cena netto wynosz?ca 40.790,00 z? powi?kszona o podatek VAT w stawce 23% o warto?ci 9.381,70 z?) przewy?sza kwot? jak? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia wynosz?c? 46.400,00 z?.

 

Wobec powy?szego Zamawiaj?cy podj?? decyzj? jak we wst?pie.

 

 

2.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 2 sierpnia 2017 r. godz. 12:00 w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawa tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-57/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 46 400,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Ul. Wo?czy?ska 37

60-003 Pozna?

50 171,70

30 dni

48 miesi?cy

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

 

 

 

 

 

 

 

Dostaw? tabletów dla uczestników czterech sieci wspó?pracy i samokszta?cenia realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 61/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik organizacji reklamy i Technik sprzeda?y” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 _SIWZ - Pracownia Technik sprzedazy i organizacji reklamy  
 1_SOPZ_technik sprzedazy i reklamy Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_O?wiadczenie - Grupa Kapita?owa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  
 INSTRUKCJA - Wype?nianie JEDZ  
 Odpowiedzi na pytania  

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 2 sierpnia 2017 r. w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik organizacji reklamy i Technik sprzeda?y” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-61/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 118 000,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

PWH WIP Ma?gorzata Szczepanik-Grzywocz

Ul. W?. Reymonta 23

44-200 Rybnik

154 734,00

30

36/36/24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

ARRCOM Rafa? Romanowski

Ul. Rzochowska 44

39-300 Mielec

116 575,71

25

24/36/24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

3

Firma XERIMA Jan Szwakop

Ul. Potockiego 9B, oddzia? Al. Kwiatkowskiego 11

39-300 Mielec

154 591,99

30

36/36/24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik organizacji reklamy i Technik sprzeda?y” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Przetarg nieograniczony 62/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik budownictwa” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


 1_SOPZ_technik budownictwa Zal Nr 1 do SIWZ  
 2_Formularz JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_Oswiadczenie - Grupa Kapitalowa Zal Nr 7 do SIWZ  
 SIWZ - Pracownia Technik budownictwa  

Mielec, 07.08.2017 r.

 

ZP – 62/MSNZ/2017

 

 

Informacja o uniewa?nieniu post?powania

 

Dzia?aj?c na podst. art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) Zamawiaj?cy niniejszym informuje, ?e post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposa?enia pracowni „Technik budownictwa” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego zosta?o uniewa?nione.

 

Podstaw? uniewa?nienia jest fakt, i? z?o?ona w przetargu oferta najkorzystniejsza z?o?ona przez ARRCOM Rafa? Romanowski z siedzib? w Mielcu ul. Rzochowska 44, 39-300 Mielec na kwot? brutto: 38 866,77 z? przewy?sza kwot? jak? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia wynosz?c? 26 500,00 z?.

 

Wobec powy?szego Zamawiaj?cy podj?? decyzj? jak we wst?pie.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

z?o?onych do dnia 3 sierpnia 2017 r. g. 12:00 w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.) na wykonanie zadania:

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik budownictwa” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: ZP-62/MSNZ/2017

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia kwot? brutto: 26 500,00 z?

 

Do post?powania wp?yn??y nast?puj?ce oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki p?atno?ci

1

ARRCOM Rafa? Romanowski

Ul. Rzochowska 44

39-300 Mielec

38 866,77

25

24

Jednorazowa p?atno?? w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik budownictwa” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.


Przetarg nieograniczony 56/MSNZ/2017 Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” realizowan? w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.


 SIWZ - Pracownia Technik procesów cyfrowych  
 1_SOPZ_technik cyfrowych procesow graficznych Zal Nr 1 do SIWZ  
 3_Wykaz oferowanego asortymentu Zal Nr 3 do SIWZ  
 5_Wzor pelnomocnictwa Zal Nr 5 do SIWZ  
 6_Wzor umowy Zal Nr 6 do SIWZ  
 7_O?wiadczenie - Grupa Kapita?owa Zal Nr 7 do SIWZ  
 8_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8 do SIWZ  
 8a_O?wiadczenie wykonawcy Zal Nr 8a do SIWZ  
 INSTRUKCJA - Wype?nianie JEDZ  
 2_JEDZ Zal Nr 2 do SIWZ  

 

Mielec, dn. 1 sierpnia 2017 r.

Numer post?powania: 56/MSNZ/2017

Post?powanie o zamówienie publiczne na Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” realizowan? w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.)

 

INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

 

Zamawiaj?cy informuje, ?e dzia?aj?c na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z pó?n. zm.) uniewa?nia przedmiotowe post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycj? ww. przepisu post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewa?nia si?, je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu, z zastrze?eniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym post?powaniu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 01.08.2017 r. do godziny 12:00 nie wp?yn??a ?adna oferta.

Maj?c powy?sze na wzgl?dzie uzna? nale?y, i? zachodzi przes?anka uniewa?nienia post?powania na ww. podstawie prawnej.

 

 

Dostaw? wyposa?enia pracowni „Technik cyfrowych procesów graficznych” realizowan?

w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 

 


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B OG?ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Samodzielny referent ds. ksi?gowo?ci


 Og?oszenie o naborze  
 Za??cznik nr 2_kwestionariusz_osobowy  
 Za??cznik nr 3_zdolno??_do_czynno?ci_prawnych  
 Za??cznik nr 4_ przest?pstwo_skarbowe  
 Za??cznik nr 5_przetwarzanie_danych  
 Za??cznik nr 6_info_w BIP  
 Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne  

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Dyrektor

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

informuje, ?e

 

w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru

na wolne

stanowisko urz?dnicze

w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B 39-300 Mielec

do zatrudnienia na stanowisku

samodzielny referent ds. ksi?gowo?ci

 

nazwa stanowiska

wybrana zosta?a

 

Pani

Beata Kurtyka

 

zamieszka?a

w Mielcu

 

UZASADNIENIE WYBORU

Kandydatka spe?nia wymagania niezb?dne i dodatkowe okre?lone w og?oszeniu o naborze.  Posiada 13 letni sta? pracy. Podczas rozmowy wykazywa?a si? bardzo dobr? znajomo?ci? zagadnie? zwi?zanych z prac? na stanowisku stanowi?cym przedmiot og?oszenia. Sposób wyra?ania opinii wskazywa? na bardzo dobr? znajomo?? tematu i specyfiki zagadnie? zwi?zanych z wykonywaniem pracy na przedmiotowym stanowisku. Kandydatka swoje wypowiedzi formu?owa?a w sposób jasny i zrozumia?y przejawiaj?c du?? motywacj? do pracy w CKPiDN.

 


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B

og?asza nabór na wolne stanowisko pracy

Samodzielny referent ds. ksi?gowo?ci


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec OG?ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Samodzielny referent ds. administracyjnych


 Za??cznik nr 2_kwestionariusz_osobowy  
 Za??cznik nr 3_zdolno??_do_czynno?ci_prawnych  
 Za??cznik nr 4_ przest?pstwo_skarbowe  
 Za??cznik nr 5_przetwarzanie_danych  
 Za??cznik nr 6_info_w BIP  
 Og?oszenie o naborze  
 Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne  

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Dyrektor

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

informuje, ?e

 

w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru

na wolne

stanowisko urz?dnicze

w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B 39-300 Mielec

do zatrudnienia na stanowisku

samodzielny referent ds. administracyjnych

 

nazwa stanowiska

wybrana zosta?a

 

Pani

Joanna Lichota

 

zamieszka?a

w Mielcu

 

UZASADNIENIE WYBORU

Kandydatka spe?nia wymagania niezb?dne i dodatkowe okre?lone w og?oszeniu o naborze.  Posiada 5 lat do?wiadczenia w realizacji zada? w pe?nym zakresie odpowiadaj?cym  pracy na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjnych w CKPiDN. Podczas rozmowy wykazywa?a si? doskona??  znajomo?ci? zagadnie? zwi?zanych z prac? na stanowisku stanowi?cym przedmiot og?oszenia. Sposób wyra?ania opinii wskazywa? na bardzo dobr? znajomo?ci tematu i specyfiki zagadnie? zwi?zanych z wykonywaniem pracy na przedmiotowym stanowisku. Kandydatka swoje wypowiedzi formu?owa?a w sposób jasny i zrozumia?y przejawiaj?c du?? motywacj? do pracy w CKPiDN.

 

Mielec, dnia 7 lipca 2017 r.

 


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B

OG?ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Samodzielny referent ds. administracyjnych


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 60/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. „Bezpiecze?stwo sieci. Testy penetracyjne” dla jednego nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 4 lipca 2017 r.

ZP - 60/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. „Bezpiecze?stwo sieci. Testy penetracyjne” dla jednego nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

NIEBEZPIECZNIK.PL

Piotr Konieczny

Ul. Armii Krajowej 12/64

30-150 Kraków

na kwot? brutto: 4634,77 z?


Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu

pn. „Bezpiecze?stwo sieci. Testy penetracyjne”

dla jednego nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 59/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 kursów pn. "Programowanie sterowników PLC (Siemens) i paneli dotykowych HMI w ?rodowisku TIA portal" – poziom podstawowy i zaawansowany dla nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
 za?aczniki  

Mielec, dn. 29 czerwca 2017 r.

ZP - 59/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 kursów pn. "Programowanie sterowników PLC (Siemens) i paneli dotykowych HMI w ?rodowisku TIA portal" – poziom podstawowy i zaawansowany dla nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

nast?puj?cemu Wykonawcy:

INTEX Sp. z o.o.

ul. Portowa 4

44-102 Gliwice

na kwot? brutto: 26 000 z?

 


 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia 2 kursów

pn. "Programowanie sterowników PLC (Siemens) i paneli dotykowych HMI w ?rodowisku TIA portal" – poziom podstawowy i zaawansowany dla nauczycieli Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 55/MSNZ/2017  Us?uga przeprowadzenia kursu dietetyki sportowej dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
 Za??czniki  
 INSTRUKCJA POST?POWANIA_poprawiona  
 Za??czniki_poprawione  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 12 czerwca 2017 r.

ZP - 55/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przeprowadzenia kursu dietetyki sportowej dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Pani

Danut? Jarz?b

ul. Wyszy?skiego 1/67

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 5200 z?


Zamawiaj?cy w Instrukcji udzielania zamówienia poprawi? termin realizacji:

z

Zaj?cia dla grupy 1 musz? si? odby? w terminie do 20 czerwca 2017 r.

Zaj?cia dla grupy 2 w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.

na

Zaj?cia dla grupy 1 musz? si? odby? w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Zaj?cia dla grupy 2 w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 


 

Us?uga przeprowadzenia kursu dietetyki sportowej dla uczniów Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienie na us?ugi spo?eczne 54/MSNZ/2017 Organizacja sta?y zawodowych dla uczniów/uczennic oraz nauczycieli szkó? ponadgimnazjalnych zawodowych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 INSTRUKCJA POST?POWANIA - Staze  
 Zalaczniki_INSTRUKCJA POST?POWANIA_Staze  

Mielec, dn. 08 czerwca 2017 r.

ZP - 54/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Organizacja sta?y zawodowych dla uczniów/uczennic oraz nauczycieli szkó? ponadgimnazjalnych zawodowych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców

nast?puj?cemu Wykonawcy:

EDU-IT Augustyn, Niedba?a, Pieprzycki sp.j.

Ul. Hetma?ska 62/3, 35-078 Rzeszów

 

na kwot? brutto: 124 936,00 z?

 

 

Organizacja sta?y zawodowych dla uczniów/uczennic oraz nauczycieli szkó? ponadgimnazjalnych zawodowych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 53/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów pn. „Nap?dy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urz?dzeniach” oraz „Podstawy pneumatyki przemys?owej” dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Za??czniki  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  

Mielec, dn. 5 czerwca 2017 r.

ZP - 53/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów pn. „Nap?dy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urz?dzeniach” oraz „Podstawy pneumatyki przemys?owej” dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 

nast?puj?cemu Wykonawcy:

EMT-SYSTEMS Sp z o.o.

ul. Konarskiego 18c

44-100 Gliwice

na kwot? brutto: 3900 z?

 

 


 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów

pn. „Nap?dy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urz?dzeniach”

oraz „Podstawy pneumatyki przemys?owej”

dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/CKPiDN/2017 Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na ?wiadczenie us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli ze Szkó? Podstawowych i Gimnazjalnych podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki w dniach 1-2 czerwca 2017 r.


 12_2017_Zapytanie ofertowe_transport  
 zalacznik_nr_1  

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na ?wiadczenie us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli ze Szkó? Podstawowych i Gimnazjalnych podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki w dniach 1-2 czerwca 2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/CKPiDN/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/CKPiDN/2017


 zapytanie_ofertowe_10_2017  
 formularz_oferty_2017_materialy  

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na dostaw? materia?ów eksploatacyjnych do modelarni.


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 52/MSNZ/2017  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów pn. Kurs barma?ski I stopnia, Kurs cukierniczy I stopnia oraz Kurs kelnerski I stopnia dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 26 maja 2017 r.

ZP - 52/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów pn. Kurs barma?ski I stopnia, Kurs cukierniczy I stopnia oraz Kurs kelnerski I stopnia dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

„Krakowsk? Szko?? Restauratorów” Szymon Kohut

ul. Kobierzy?ska 101/18

30-348 Kraków

na kwot? brutto: 8420 z?

 


 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursów pn.

Kurs barma?ski I stopnia, Kurs cukierniczy I stopnia oraz Kurs kelnerski I stopnia

dla nauczycieli Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/CKPiDN/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/CKPiDN/2017


 formularz_oferty_2017_koszulki  
 zapytanie_ofertowe_9_2017  

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na dostaw? koszulek z nadrukiem.

 

 

 

Zestawienie Oferentów zapytania ofertowego nr 9/CKPiDN/2017, którzy w terminie do godz. 15 dnia 19.05.2017 r. przes?ali oferty.

 

Lp.

Nazwa Firmy

Adres email / tel.

Cena netto

Cena brutto

1.

P.P.H.U. S?AWEX S?awomir Muszalski

ul. Oszczepowa 60, 94-123 ?ód?

s?awomir.muszalski@gmail.com

602 500 899

5300,00

6519,00

2.

„Magda” Nadruki, Reklama Krzysztof Magda

ul. Kili?skiego 72, 39-300 Mielec

biuro@magda-nadruki.pl

792 004 967

5440,00

6692,00

3.

Agencja reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz

ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów

eureka@eurekaplus.pl

17 852 29 67

5660,00

6960,00

4.

IVEO Anna Wietecha

ul. Szkolna 5/12, 38-200 Jas?o

przemek.wietecha@iveo.pl

500 180 740

6120,00

7527,60

5.

ARTeam S.C.

ul. Adamskiego 5, 40-069 Katowice

arteam@arteam.com.pl

5120,00

6297,60

6.

P.P.H.U. RARA Sandra Bud?i?ska

Ul. ?ródlana 18, 97-300 Piotrków Trybunalski

sndrabudzinska@yahoo.pl

661 753 445

4160,00

5116,80

 

 

 

Najni?sza cena spo?ród oferty z?o?onych w zapytaniu ofertowym

nr 9/CKPiDN

Nazwa Firmy

Adres email / tel.

Cena netto

Cena brutto

P.P.H.U. RARA Sandra Bud?i?ska

Ul. ?ródlana 18, 97-300 Piotrków Trybunalski

sndrabudzinska@yahoo.pl

661 753 445

4160,00

5116,80

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 50/MSNZ/2017 Us?uga cateringowa dla uczestników dwudniowej konferencji promuj?cej szkolnictwo zawodowe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 24 maja 2017 r.

ZP - 50/MSNZ/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga cateringowa dla uczestników dwudniowej konferencji promuj?cej szkolnictwo zawodowe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

FUH Mazur&Mazur

Janusz Mazur, Piotr Mazur s.c.

ul. Cyranowska 42

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 3020 z?


Us?uga cateringowa dla uczestników dwudniowej konferencji promuj?cej szkolnictwo zawodowe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 49/CKPiDN/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z wirtualnej rzeczywisto?ci o tematyce lotniczej, które odb?d? si? podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 26 maja 2017 r.

ZP - 49/CKPiDN/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z wirtualnej rzeczywisto?ci o tematyce lotniczej, które odb?d? si? podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Pan

Janusz Grzyb

ul. Kochanowskiego 9,

39-310 Radomy?l Wielki

na kwot? brutto: 600 z?

 

 


 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z wirtualnej rzeczywisto?ci o tematyce lotniczej, które odb?d? si? podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 48/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy szko?y zawodowej z firmami z otoczenia spo?eczno-gospodarczego" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”


 48_MSNZ_2017_INSTRUKCJA_Wyk?ad i panel FIRMY  
 48_MSNZ_2017_ZALACZNIKI_Wyk?ad i panel FIRMY  

Mielec, dn. 24 maja 2017 r.

ZP - 48/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy szko?y zawodowej z firmami z otoczenia spo?eczno-gospodarczego" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Pan

Mariusz Zyngier

ul. Królowej Jadwigi 6/19

28-230 Po?aniec

na kwot? brutto: 500 z?


Us?uga przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy szko?y zawodowej z firmami z otoczenia spo?eczno-gospodarczego" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 47/MSNZ/2017 Us?uga przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy centrów kszta?cenia praktycznego z instytucjami rynku pracy" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”


 Instukcja_udzielenia_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 24 maja 2017 r.

ZP - 47/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy centrów kszta?cenia praktycznego z instytucjami rynku pracy" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Pan

Marek Filipczyk

ul. Gwarków 12

32-020 Wieliczka

na kwot? brutto: 246 z?


Us?uga przygotowania i przeprowadzenia wyk?adu wprowadzaj?cego do panelu dyskusyjnego nt. „Model wspó?pracy centró w kszta?cenia praktycznego z instytucjami rynku pracy" i udzia? w panelu dyskusyjnym w ramach seminarium organizowanego w projekcie „Mielec stawia na zawodowców”

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 46/CKPiDN/2017  Us?uga cateringowa dla uczestników VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 26 maja 2017 r.

ZP - 46/CKPiDN/2017

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? cateringow? dla uczestników VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Firma Handlowo- Us?ugowa „Iskierka”

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 2650 z?

 


Wykonanie us?ugi cateringowej dla uczestników VIII Mieleckiego Festiwalu

Nauki i Techniki


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 45/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. „Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 23 maja 2017 r.

ZP - 45/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Mieleck? Szko?? Biznesu, Policealne Studium Zawodowe dla Doros?ych

ul. Biernackiego 6

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 4080 z?


Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów

pn. Animator czasu wolnego”

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 44/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 3 grup uczestników pn. „Kompetencje coachingowe w edukacji” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
 Za??czniki  
 Instrukcja_udzielenia_zamowienia_poprawiona  
 Za??czniki_poprawione  

Mielec, dn. 23 maja 2017 r.

ZP - 44/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 3 grup uczestników pn. „Kompetencje coachingowe w edukacji” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Firma NOEZA Anita Szymczuch

ul. Wiejska 51

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 12 000 z?


Zamawiaj?cy w Instrukcji udzielania zamówienia poprawi? termin realizacji Edycji I – szkolenie dla 2 grup uczestników (2 grupy po 12 nauczycieli w grupie) - z do 20 czerwca 2017 r. na do 30 czerwca 2017 r. i przed?u?y? termin sk?adania ofert do 19 maja 2017 r. do godziny 1030

 


 

 

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla 3 grup uczestników

pn. „Kompetencje coachingowe w edukacji”

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 43/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu Programowanie w C++ dla jednego nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 22 maja 2017 r.

ZP - 43/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu Programowanie w C++ dla jednego nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz

ul. Grabowa 8

95-200 Pabianice

na kwot? brutto: 3235 z?


Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu Programowanie w C++

dla jednego nauczyciela Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu

w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 42/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia warsztatów filmowych – przygotowanie i wyprodukowanie filmu reklamowego dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 22 maja 2017 r.

ZP - 42/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Us?ug? przeprowadzenia warsztatów filmowych – przygotowanie i wyprodukowanie filmu reklamowego dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Grupa Media Art Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 12

38-500 Sanok

na kwot? brutto: 6 805 z?

 


Us?uga przeprowadzenia warsztató w filmowych – przygotowanie i wyprodukowanie filmu reklamowego dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

 


Zamówienia na us?ugi spo?eczne 41/2017/MSNZ  Wykonanie us?ugi zakwaterowania dla 4 osób na 2 doby hotelowe w pokojach jednoosobowych.


 Instrukcja_udzielania_zamówienia  
 Za??czniki  

Mielec, dn. 23 maja 2017 r.

ZP - 41/2017/MSNZ

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

Wykonanie us?ugi zakwaterowania dla 4 osób na 2 doby hotelowe w pokojach jednoosobowych

nast?puj?cemu Wykonawcy:

Firm? Us?ugowo – Handlow? Mazur&Mazur

Janusz Mazur, Piotr Mazur s.c.

ul. Cyranowskiej 42

39-300 Mielec

na kwot? brutto: 1040 z?

 


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert w post?powaniu na wykonanie us?ugi zakwaterowania dla 4 osób na 2 doby hotelowe w pokojach jednoosobowych.


Zapytanie ofertowe nr 13/MSNZ/2017 z dn. 4.05.2017 r.  Us?uga multimedialna w postaci produkcji filmu informacyjno-promocyjnego na temat szkolnictwa zawodowego funkcjonuj?cego w powiecie mieleckim przeznaczonego do emisji i publikacji za pomoc? ró?nych no?ników i korzystania na ró?nych polach eksploatacji wraz z przekazaniem autorskich praw maj?tkowych do przedmiotu.


 Zapytanie_ofertowe 13_MSNZ_17  
 Zalaczniki_zapytanie_ofertowe_ 13_MSNZ_17  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 13/MSNZ/2017 z dnia 4.05.2017 r.

Nazwa zamówienia: Us?uga multimedialna w postaci produkcji filmu informacyjno-promocyjnego na temat mieleckiego szkolnictwa zawodowego przeznaczonego do emisji i publikacji za pomoc? ró?nych no?ników i korzystania na ró?nych polach eksploatacji wraz z przekazaniem autorskich praw maj?tkowych do przedmiotu” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

MAWI VIDEO FOTO Wies?aw Madej

ul. Solskiego 14

39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Data wp?yni?cia oferty

Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów

Warto?? oferty brutto

(1)

Termin realizacji

(2)

??czna liczba punktów (1+2+3+…)

MAWI VIDEO FOTO STUDIO Wies?aw Madej

05.05.2017

90

10

100

ANHER INVESTMENTS Andrzej Herjan

09.05.2017

52

0

52

FOTOGRAFIX ROBERT WILK

10.05.2017

38

10

48

Agencja filmowo-reklamowa Aimart Lech Wilczaszek

10.05.2017

70

10

80

Fotoacc Grzegorz ?obodzi?ski

10.05.2017

73

0

73

SVOBODA KATARZYNA ALEKSOWSKA

10.05.2017

40

0

40

Ars Media Sp. z o.o.

11.05.2017

60

10

70

Tomasz Bury STEELHAND STUDIO

11.05.2017

81

5

86

D?WIGNIA HANDLU Sp. z o.o.

11.05.2017

73

10

83

Jaros?aw Wilczak Agencja Medialna O?wi?cimOnline.pl

11.05.2017

48

5

53

TOMORROW Sp. z o.o.

11.05.2017

32

5

37

EXPERTLAB sp. z o.o. sp. komandytowa

11.05.2017

27

5

32

 

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofet w post?powaniu na wybór Wykonawcy

us?ugi multimedialnej w postaci produkcji filmu informacyjno-promocyjnego na temat szkolnictwa zawodowego funkcjonuj?cego w powiecie mieleckim przeznaczonego do emisji i publikacji za pomoc? ró?nych no?ników i korzystania na ró?nych polach eksploatacji wraz z przekazaniem autorskich praw maj?tkowych do przedmiotu.

 

 


Zapytanie ofertowe nr 12/MSNZ/2017 z dn. 21.04.2017 r. Us?uga przygotowania i dostawy 6 tablic informacyjnych i 2 rollup w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


 Zapytanie_ofertowe 12_MSNZ_17  
 Formularz_ofertowy_12_MSNZ_17  

Mielec, 5.05.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 12/MSNZ/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z?o?onej w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci

Us?uga przygotowania i dostawy 6 tablic informacyjnych i 2 rollup w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksza ilo?? punktów, tj.:

„REKUS” Iwona  ?widerska

ul. Myszkowska 4/5

03-553  Warszawa

Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zapytaniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy uzyskuj?c podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena brutto oferty

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia

Suma punktów

1.

REKUS Iwona  ?widerska - Warszawa

1 077,48 z?

80,00

20

100

2.

Planetgraf s.c. Rafa? R?czka, Anna ?urawska - Mielec

1 156,20 z?

74,55

20

94,55

3.

1xyz Sp. z o.o. - Warszawa

1 279,20 z?

67,38

20

87,38

4.

  FHUP 2RL Marek K?pa - Kraków

  1 349,99 z?

  63,85

  20

  83,85

  5.

  SENSUS Grzegorz Dygacz - Olsztyn

  1 480,53 z?

  58,22

  20

  78,22

  6.

  wielkareklama.eu- Wielu?

  1 549,80 z?

  55,62

  20

  75,62

  7.

  OLEJNIK s.c. Pawe? Olejnik, Piotr Olejnik

  1 574,40 z?

  54,75

  20

  74,75

  8.

  PIAST EXPERT Sp. z o.o. - Tychy

  1 761,36 z?

  48,94

  15

  63,94

  9.

  Agencja Reklamy ALLMAX - Rzeszów

  1 808,10 z?

  47,67

  20

  67,67

  10.

  Sim Biuro Projektowo-Reklamowe S?awomir Boduch - Gliwice

  2 243,52 z?

  38,42

  15

  53,42

  11.

  3R Agencja Reklamowo-Marketingowa - Brzeg Dolny

  3 567,00 z?

  24,17

  20

  44,17

  12.

  Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki - Sosonowiec

  3 707,22 z?

  23,25

  20

  43,25

  13.

  BLUE AREA ?uaksz Kuda? - ?elazków

  6 424,29 z?

  13,42

  20

  33,42

  14.

  FHU Mariola Borkowska - Tarnów

  Oferta niekompletna - odrzucona

  15.

  Luksar - Zdu?ska Wola

  Oferta niekompletna - odrzucona

  16.

  MCDESIGN Mariusz Chmielowiec - Mielec

  Oferta niekompletna - odrzucona

  17.

  Extend Vision Sp. z o.o. - Kraków

  Oferta niekompletna - odrzucona

   

   

   


   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MSNZ/2017 z dnia 21.04.2017

  Zapytanie ofertowe na us?ug? przygotowania i dostawy 6 tablic informacyjnych i 2 rollup w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na us?ug? przygotowania i dostawy 6 tablic informacyjnych i 2 rollup w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

   

   

   

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 40/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Nap?dy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja udzielania zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 15 maja 2017 r.

  ZP - 40/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

  Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Nap?dy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Hydrotronik Piotr Wi?niewski

  Gawarzec Dolny 12

  09-150 Czerwi?sk nad Wis??

  na kwot? brutto: 4 243,50 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia szkolenia „Nap?dy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 39/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. „Inteligentne instalacje w budynkach” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
   Za??czniki  

   

  Mielec, dn. 12 maja 2017 r.

  ZP - 39/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na:

  Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. „Inteligentne instalacje w budynkach” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

   

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

  ul. Fabryczna 20a

  31-553 Kraków

  na kwot? brutto: 50 000 z?


  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu

  pn. „Inteligentne instalacje w budynkach”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/CKPiDN/2017  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na Przygotowanie i realizacj? 5 dniowego wyjazdu na Dolny ?l?sk pn. „Z?oty Poci?g i inne tajemnice Dolnego ?l?ska” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   zapytanie_ofertowe  

  Mielec, 4.05.2017 r.

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  z?o?onej w trybie zapytania ofertowego na Przygotowanie i realizacj? 5 dniowego wyjazdu na Dolny ?l?sk pn. „Z?oty Poci?g i inne tajemnice Dolnego ?l?ska” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Agencja Turystyczna „ERBUS” Marzena Tabor

  ul. Staffa 2a

  39-300 Mielec

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena brutto oferty

  Ilo?? przyznanych punktów

  Magdalena Si?kiewicz New Challenge

  ul. Rydlówka 5/107

  30-363 Kraków

  22 175,00 z?

  99 pkt.

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  23 000,00 z?

  95 pkt.

  Sun & More Sp. z o.o.

  ul. Ogrodowa 25

  71-037 Szczecin

  28 741,00 z?

   

  76 pkt.

  BRATKA-TRAVEL Sp. z o.o.

  ul. Kolista 26/33

  54-152 Wroc?aw

  28 188,00 z?

  78 pkt.

  Agencja Turystyczna „ERBUS” Marzena Tabor

  ul. Staffa 2a

  39-300 Mielec

  21 949,00 z?

  100 pkt.

  Biuro Us?ugowo-Turystyczne „ATLANTIC”

  ul. Wolno?ci 12

  35-073 Rzeszów

  25 400,00 z?

  86 pkt.

   

   


  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na Przygotowanie i realizacj? 5 dniowego wyjazdu na Dolny ?l?sk pn. „Z?oty Poci?g i inne tajemnice Dolnego ?l?ska” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu, w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 38/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. „Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 27 kwietnia 2017 r.

  ZP – 38/2017/MSNZ

   

  INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

   

  Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 1 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. „Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, gdy? nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu.

   


   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla trzech grup uczniów pn. Animator czasu wolnego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/CKPiDN/2017 Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na dostaw? materia?ów biurowych.


   Instrukcja dla oferentów  
   Formularz_oferty  

  Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do sk?adania ofert na dostaw? materia?ów biurowych.


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/MSNZ/17 z dnia 9.04.2017 Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Zapytanie ofertowe 10_MSNZ_17  
   Zapytanie ofertowe 10_MSNZ_17_formularz_oferty  

   

  Mielec, dnia 19.04.2017

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 10/MSNZ/2017 z dnia 9.04.2017 r.

  Nazwa zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Firma XERIMA Jan Szwakop

  Al. Kwiatkowskiego 11

  39-300 Mielec

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Lp.

  Nazwa i adres oferenta

  Data wp?yni?cia oferty

  Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów

  Warto?? oferty brutto

  (1)

  Termin realizacji

  (2)

  ??czna liczba punktów (1+2+3+…)

  DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

  13.04.2017

  64

  5

  69

  CHEC-SPORT ANNA CH??

  18.04.2017

  51

  10

  61

  Firma Xerima Jan Szwakop

  19.04.2017

  godz. 9:15

  80

  20

  100

   

  Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych i materia?ów pi?mienniczych dla uczniów uczestnicz?cych w zaj?ciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 36/2017/MSNZ Us?uga przeprowadzenia szkolenia pn. „Monta?ysta rusztowa? budowlano-monta?owych metalowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   instrukcja_udzielania_zamowienia  

  Mielec, dn. 20 kwietnia 2017 r.

  ZP - 36/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia szkolenia

  pn. „Monta?ysta rusztowa? budowlano-monta?owych metalowych”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  O?rodek Szkolenia Zawodowego mgr in?. Jerzy Czerwi?ski

  ul. Zawiszy Czarnego 16,

  35-082 Rzeszów

  na kwot? brutto: 31 500,00 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia szkolenia

  pn. „Monta?ysta rusztowa? budowlano-monta?owych metalowych

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/MSNZ/2017 z dnia 06.04.2017 Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla 2 grup uczniów i nauczycieli >>>


   Za??cznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  
   9_2017_Zapytanie ofertowe_transport  

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportu dla 2 grup uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec à Kielnarowa à Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” realizowanego jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach EFS.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: 9/MSNZ/2017

  Jako najkorzystniejsza wybrana ofert? Firmy, która w ocenie uzyska? najwi?ksza ilo?? punktów, tj.:

  MARKPOL Transport Krajowy – Zagraniczny Marek Rze?nik

  Ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec

   

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Nr oferty

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena brutto oferty

  Ilo?? przyznanych punktów

  1.

  MARKPOL Transport Krajowy – Zagraniczny Marek Rze?nik

  Ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec

  1 200,00

  100

   

   

  Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie us?ugi transportowej dla 2 grup uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec à Kielnarowa à Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 35/2017/CKPiDN  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”


   Instukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 19 kwietnia 2017 r.

  ZP - 35/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Krzysztof Midura

  ul. D?bala 4,

  39-300 Mielec

  na kwot? brutto: 500,00 z?

   

   


   

   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”.


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 34/2017/CKPiDN  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 3 grup uczestników pn. „W?asna dzia?alno?? gospodarcza” oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Warsztaty biznesowe - za?ó? w?asn? firm?” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 19 kwietnia 2017 r.

  ZP - 34/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 3 grup uczestników pn. „W?asna dzia?alno?? gospodarcza” oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Warsztaty biznesowe - za?ó? w?asn? firm?” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Mielecka Szko?a Biznesu, Policealne Studium Zawodowe dla Doros?ych

  ul. Biernackiego 6,

  39-300 Mielec

  na kwot? brutto: 7 696 z?

   

   

   


   

   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 3 grup uczestników pn. „W?asna dzia?alno?? gospodarcza” oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Warsztaty biznesowe - za?ó? w?asn? firm?” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/MSNZ/2017 z dnia 02.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostaw? materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020


   8_2017_formularz_oferty_materialy_promocyjne  
   8_2017_zapytanie_ofertowe_materialy_promocyjne_2017  

  Mielec, dnia 18.04.2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 8/MSNZ/2017 z dnia 2.04.2017 r.

  Nazwa zamówienia: Wykonanie i dostawa materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców”

  Po odst?pieniu od podpisania umowy przez firm? Pro-factum Spó?ka Jawna jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a kolejn? najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  PRINTING HOUSE

  Ul. Szkolna 30

  05 – 091 Z?bki

   

  Mielec, dnia 11.04.2017 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 8/MSNZ/2017 z dnia 2.04.2017 r.

  Nazwa zamówienia: Wykonanie i dostawa materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców”

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

  Pro-factum Spó?ka Jawna

  Ul. Winogronowa 17

  05-831 Rozalin

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

  Lp

  Nazwa i adres oferenta

  Data wp?yni?cia oferty

  Kryteria oceny ofert – liczba przyznanych punktów

  Warto?? oferty brutto

  (1)

  Termin realizacji

  (2)

  ??czna liczba punktów (1+2+3+…)

  Printing House

  07.04.2017

  78,10

  15

  93,10

  mkk.pl sp. zo .o.

  06.04.2017

  Oferta nie spe?nia kryteriów w punkcie dotycz?cym przedmiotu zamówienia

  Intermedia Pawe? K?dzierski

  06.04.2017

  66,21

  20

  86,21

  Iparus sp. z o.o.

  06.04.2017

  58,81

  15

  73,81

  Krantom Roman Kravchuk

  07.04.2017

  52,75

  0

  52,75

  GoMa Agencja Rekalamy Markusz Markut

  07.04.2017

  71,78

  15

  86,78

  FHU Europarners Miros?aw Dudek

  08.04.2017

  71,55

  10

  81,55

  Butterflay Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

  05.04.2017

  61,45

  15

  76,45

  Pro-factum Spó?ka Jawna

  07.04.2017

  80,00

  15

  95,00

  10.

  MCDESIGN Mariusz Chmielowiec

  10.04.2017

  59,22

  20

  79,22

  11.

  FHU Mariola Borkowska

  10.04.2017

  48,58

  20

  68,58

  12.

  mediplace agnecja reklamowa

  10.04.2017

  Oferta nie spe?nia kryteriów w punkcie dotycz?cym przedmiotu zamówienia

  13.

  Anton New Technology Sp. z o.o.

  10.04.2017

  71,55

  20

  91,55

   

   

   

   

  Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostaw? materia?ów promuj?cych szkolnictwo zawodowe, dla szkó? i placówek o?wiatowych obj?tych projektem „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 33/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla 2 grup uczestników pn. „Zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynno?ci w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urz?dze? elektrycznych (SEP)” oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Kurs przygotowuj?cy do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E (eksploatacja)” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
   Za??czniki  

   

  Mielec, dn. 19 kwietnia 2017 r.

  ZP - 33/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu

  dla 2 grup uczestników pn. „Zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynno?ci w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urz?dze? elektrycznych (SEP)”

  oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Kurs przygotowuj?cy do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E (eksploatacja)”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Powiat D?bicki z siedzib? w D?bicy

  ul. Ignacego Lisa 2,

  39-200 D?bica

  na kwot? brutto: 21 200,00 z?

   


   

   

  Pytania i odpowiedzi:

  W dniu 31 marca 2017 r. wp?yn??o nast?puj?ce pytanie:

  Prosz? o informacj? czy egzamin mo?e zosta? przeprowadzony przez inn? komisj? kwalifikacyjna ni? komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jak wskazane jest  w rozdziale 2, pkt 2.1, p.pkt. 2)?

  Odpowied? Zamawiaj?cego:

  Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na przeprowadzenie egzaminu przez inn? komisj? kwalifikacyjn? ni? komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

   


   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu

  dla 2 grup uczestników pn. „Zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynno?ci w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urz?dze? elektrycznych (SEP)”

  oraz dla 1 grupy uczestników pn. „Kurs przygotowuj?cy do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E (eksploatacja)”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 32/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkole? „Savoir vivre w biznesie” oraz „Profesjonalna obs?uga klienta” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamowienia  
   Za??czniki  

   

  Mielec, dn. 07 kwietnia 2017 r.

  ZP - 32/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia szkole? „Savoir vivre w biznesie” oraz „Profesjonalna obs?uga klienta” dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  HR Center Marta Majcher

  B?a?owa Góra 144

  36-030 B?a?owa

  na kwot? brutto: 8264,00 z?


  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia szkole?

  „Savoir vivre w biznesie” oraz „Profesjonalna obs?uga klienta”

  dla uczniów Zespo?u Szkó? Ekonomicznych w Mielcu

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 31/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod? MAG” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
   Za??czniki  

   

  Mielec, dn. 07 kwietnia 2017 r.

  ZP - 31/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu

  „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod? MAG”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o. o.

  Al. Mickiewicza 30, H-A2/402

  30-059 Kraków

  na kwot? brutto: 78 400,00 z?

   

   


  Us?uga przeprowadzenia kursu

  „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod? MAG”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 30/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla pi?ciu grup uczniów pn. „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 04 kwietnia 2017 r.

  ZP - 30/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu dla pi?ciu grup uczniów pn. „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  IBS Poland Sp. z o. o.

  ul. Jagielo?ska 4,

  44-100 Gliwice

  na kwot? brutto: 40 250,00 z?

   

   


   

  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu dla pi?ciu grup uczniów pn. „Obs?uga programu Catia V5r21 – poziom podstawowy” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 29/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia szkolenia pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela – dla nauczyciel kszta?cenia zawodowego” dla 14 nauczycieli z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 30 marca 2017 r.

  ZP - 29/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia szkolenia pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela – dla nauczyciel kszta?cenia zawodowego” dla 14 nauczycieli z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Logos Centrum Edukacyjne Jan Roma?czuk, Tomasz Wysocki s.c.,

  ul. Ks. Kard. Wyszy?skiego 6/44,

  18-400 ?om?a

  na kwot? brutto: 640 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia szkolenia pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela – dla nauczyciel kszta?cenia zawodowego” dla 14 nauczycieli z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 28/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzielania_zamówienia  

  Mielec, dn. 23 marca 2017 r.

  ZP - 28/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Wy?sz? Szko?? Informatyki i Zarz?dzania z siedzib? w Rzeszowie,

  ul. H. Sucharskiego 2,

  35-225 Rzeszów

  na kwot?: 31 200 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu

  „CCNA Routing & Switching Wprowadzenie do sieci komputerowych”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego

  ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MSNZ/2017 z dnia 04.03.2017 Dostawa map, przewodników, podr?czników i filmów szkoleniowych na zaj?cia pozalekcyjne w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.


   Zapytanie ofertowe 6_MSNZ_17  
   Zapytanie ofertowe 6_MSNZ_17_formularz  

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 6/MSNZ/2017 z dnia 4.03.2017 r.

   

  Nazwa zamówienia: Dostawa map, przewodników, podr?czników i filmów szkoleniowych na zaj?cia pozalekcyjne w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

   

  Super Siódemka Lucjan Wypych Sp. j.

  ul. Op?otki 23

  60-012 Pozna?

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  L.p.

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Data wp?yni?cia oferty

  Cena brutto oferty/ ilo?? punktów

  Termin dostawy/ ilo?? punktów

  ??czna liczba przyznanych punktów

  1.

  DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

  ul. Kardyna?a Wyszy?skiego 46a

  87-600 Lipno

  8.03.2017

  10 941,60 z?

  70,47 p.

  14 dni/

  10 p.

  80,47

  2.

  Super Siódemka Lucjan Wypych Sp. j.

  ul. Op?otki 23

  60-012 Pozna?

  13.03.2017

  9 638,50 z?

  80 p.

  10 dni/

  15 p.

  95 p.

   

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Zapytanie ofertowe na dostaw? map, przewodników, podr?czników i filmów szkoleniowych na zaj?cia pozalekcyjne w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

  Tre?? og?oszenia zosta?a zmieniona:

  W przedmiocie zamówienia wprowadzono dwie dodatkowe pozycje ksi??kowe.

  Zmieniono nr zapytania ofertowego na 6/MSNZ/2017.

  Zmieniono termin sk?adania ofert na: 14.03.2017

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 27/2017/MSNZ  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Program do kartowania map EWMAPA” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 14 marca 2017 r.

  ZP - 27/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przygotowania i przeprowadzenia kursu „Program do kartowania map EWMAPA” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  GEOBID Sp. z o.o.

  ul. Kossutha 11

  40-844 Katowice

  na kwot?: 7380 z?


  Us?uga przygotowania i przeprowadzenia kursu „Program do kartowania map EWMAPA” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 26/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 15 marca 2017 r.

  ZP – 26/2017/MSNZ

  INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA

   

  Dzia?aj?c na podstawie punktu 14.7 ppkt. 1 Instrukcji udzielania zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi Zamawiaj?cy informuje, ?e uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na Us?ug? przeprowadzenia kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

  Zamawiaj?cy podj?? decyzje o uniewa?nieniu post?powania, gdy? nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu.


  Us?uga przeprowadzenia kursu dla nauczycieli pn. "Innowacyjne metody kszta?cenia w przedmiotach zawodowych" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 25/2017/MSNZ  Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela uczestnicz?cego w kursie „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w Gliwicach w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki   
   Instrukcja_udzielania_zamówienia_  

  Mielec, dn. 10 marca 2017 r.

  ZP - 25/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? zakwaterowania dla 1 nauczyciela uczestnicz?cego w kursie „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w Gliwicach w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  na kwot?: 140 z? za jedn? dob? hotelow?/700 z?


   

  Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela uczestnicz?cego w kursie „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w Gliwicach w ramach projektu

  „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 24/2017/MSNZ Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 10 marca 2017 r.

  ZP - 24/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  na kwot?: 159 z? za jedn? dob? hotelow?/1272 z?


  Us?uga zakwaterowania dla 1 nauczyciela podejmuj?cego studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach projektu

  „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 23/2017/MSNZ  Us?uga zakwaterowania dla 2 nauczycieli podejmuj?cych studia podyplomowe na AGH w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 10 marca 2017 r.

  ZP - 23/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? zakwaterowania dla 2 nauczycieli podejmuj?cych studia podyplomowe na AGH w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  UpHotel Sp. z o.o.

  ul. D?uga 13/1

  58-500 Jelenia Góra

  na kwot?: 85 z? za jedn? dob? hotelow?/1955 z?

   


  Us?uga zakwaterowania dla 2 nauczycieli podejmuj?cych studia podyplomowe na AGH w Krakowie w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 22/2017/MSNZ Us?uga przeprowadzenia kursu pn. "Skaning laserowy" dla 4 nauczycieli z ZSB w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


  Mielec, dn. 14 marca 2017 r.

  ZP - 22/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu pn. "Skaning laserowy" dla 4 nauczycieli z ZSB w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Wy?sz? Szko?? In?ynieryjno-Ekonomiczna z siedzib? w Rzeszowie

  ul. Mi?oci?ska 40

  35-232 Rzeszów

  na kwot?: 4450 z?

   


   

  Us?uga przeprowadzenia kursu pn. "Skaning laserowy" dla 4 nauczycieli z ZSB w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

   

   

  Pliki do pobrania:

  Instrukcja udzielania zamówienia

  Za??czniki


  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2017 z dnia 23.02.2017  Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie trzech us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec - Warszawa - Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.


   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjno?ci okre?lonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.

   

  Numer zamówienia nadany przez Zamawiaj?cego: Zapytanie ofertowe nr 4/MSNZ/2017 z dnia 23.02.2017.

   

  Nazwa zamówienia: Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie trzech us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec - Warszawa - Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

   

  Jako najkorzystniejsz? wybrano ofert? Firmy, która w ocenie uzyska?a najwi?ksz? ilo?? punktów, tj.:

   

  US?UGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB I ?ADUNKÓW

  S?awomir Bujak

  36-106 Trz?sówka 12

  Ponadto informujemy, ?e w przedmiotowym zamówieniu oferty z?o?yli nast?puj?cy Wykonawcy, uzyskuj?c podane oceny punktowe:

   

  L.p.

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  Cena brutto oferty

  Ilo?? przyznanych punktów

  1.

  US?UGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB I ?ADUNKÓW

  S?awomir Bujak

  36-106 Trz?sówka 12

  5 510,00 z?

  100

  2.

  PAN-TRANS Pawe? Blicharz

  ul. Flisaków 17

  37-410 Ulanów

  5 547,00 z?

  99,33

  3.

  US?UGI TRANSPORTOWE

  Henryk Sobala

  Kopcie 93A

  36-121 Wilcza Wola

  6 000,00 z?

  91,83

  4.

  US?UGI TRANSPORTOWE

  „TRANS-BUS”

  Przewóz Towarów i Osób

  Giec Artur

  Kie?ków 116

  39-320 Przec?aw

  6 400,00 z?

  86,09

  5.

  KOLIBER

  Krzysztof Boratyn

  Markowa 946/2

  37-120 Markowa

  6 600,00 z?

  83,48

  6.

  ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o.

  ul. D?browskiego 8/24, 87-100 Toru?

  Oddzia? w S?dziszowie Ma?opolskim

  ul. Kolejowa 5, 39-120 S?dziszów Ma?opolski

  6 600,00 z?

  83,48

  7.

  MARCEL Sp. z o.o. S.k.

  ul. Architektów 1B

  35-105 Rzeszów

  9 396,00 z?

  58,64

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie trzech us?ug transportowych dla uczniów i nauczycieli z Zespo?u Szkó? im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu na trasie Mielec à Warszawa à Mielec w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   

   

  Pliki do pobrania:

  4_2017_Zapytanie ofertowe_transport.pdf

  4_2017_Za??cznik nr 1 do zapytania ofertowego


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 21/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela” dla 23 nauczycieli z Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 8 marca 2017 r.

  ZP - 21/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na Us?ug? przeprowadzenia kursu pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela” dla 23 nauczycieli z Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Logos Centrum Edukacyjne

  Jan Roma?czuk, Tomasz Wysocki s.c.

  Ul. Ks. Kard. Wyszy?skiego 6/44

  18-400 ?om?a

  na kwot?: 352 z?

   


   

   

  Us?uga przeprowadzenia kursu pn. „Narz?dzia coachingowe w pracy nauczyciela” dla 23 nauczycieli z Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 20/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia „Kursu kosztorysowania w programie Norma-Pro” wraz z dostaw? ksi??ek dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 7 marca 2017 r.

  ZP - 20/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia „Kursu kosztorysowania w programie Norma-Pro” wraz z dostaw? ksi??ek dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Kopera Dariusz

  Niwiska 101

  36-147 Niwiska

  na kwot?: 2790 z?


  Us?uga przeprowadzenia „Kursu kosztorysowania w programie Norma-Pro” wraz z dostaw? ksi??ek dla uczniów Zespo?u Szkó? Budowlanych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 19/2017/MSNZ  Us?uga prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów zwi?zanych z us?ugami w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzialania_zamówienia  

  Mielec, dn. 9 marca 2017 r.

  ZP - 19/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów zwi?zanych z us?ugami w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Maria Gancarz

  ul. Ogrodowa 10

  39-300 Mielec

  Na kwot?: 36 000 z?

   


  Us?uga prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów zwi?zanych z us?ugami w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   

   

   

   

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 17/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia dwóch kursów - dla uczniów i nauczycieli pn. „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad” oraz „Obs?uga programu AutoCad” wraz z dostaw? ksi??ek w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 7 marca 2017 r.

  ZP - 17/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia dwóch kursów - dla uczniów i nauczycieli pn. „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad” oraz „Obs?uga programu AutoCad” wraz z dostaw? ksi??ek w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  BeCreative Tomasz Kukowski

  ul. Sienkiewicza 4

  88-300 Mogilno

  na kwot?: 4950 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia dwóch kursów - dla uczniów i nauczycieli

  pn. „Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad”

  oraz „Obs?uga programu AutoCad”

  wraz z dostaw? ksi??ek

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 18/2017/MSNZ  Us?uga prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 9 marca 2017 r.

  ZP - 18/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  Pawe? Skowron

  ul. Modelarska 26A

  39-300 Mielec

  Na kwot?: 36 000 z?


   

  Us?uga prowadzenia sieci metodycznej dla nauczycieli przedmiotów  technicznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 16/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia dwóch kursów "Catia kurs podstawowy CAD (modelowanie 3D podstawowe, powierzchniowe i hybrydowe)" i "Catia kurs modu? CAM (toczenie i frezowanie, generowanie kodów)" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzielenia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 8 marca 2017 r.

  ZP - 16/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia dwóch kursów "Catia kurs podstawowy CAD (modelowanie 3D podstawowe, powierzchniowe i hybrydowe)" i "Catia kurs modu? CAM (toczenie i frezowanie, generowanie kodów)" w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  IBS Poland Sp. z o.o.

  ul. Jagiello?ska 4

  44-100 Gliwice

  Na kwot?: 19 987,50 z?

   


  Us?uga przeprowadzenia dwóch kursów "Catia kurs podstawowy CAD (modelowanie 3D podstawowe, powierzchniowe i hybrydowe)"

  i "Catia kurs modu? CAM (toczenie i frezowanie, generowanie kodów)"

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 15/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Instrukcja_udzialania_zamówienia  
   Za??czniki  

  Mielec, dn. 6 marca 2017 r.

  ZP - 15/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  VIX Automation Sp. z o.o.

  Ul. Siemianowicka 5a

  40-301 Katowice

  na kwot?: 25 830 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu

  „Podstawy programowania i obs?uga pakietu GE HMI/SCADA iFIX Ver. 5.8 PL”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 14/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Savoir vivre w biznesie” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  

  Mielec, dn. 1 marca 2017 r.

  ZP - 14/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu „Savoir vivre w biznesie” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  HR Center Marta Majcher

  B?a?owa Górna 144

  36-030 B?a?owa

  Na kwot?: 784 z?

   


   

  Us?uga przeprowadzenia kursu „Savoir vivre w biznesie”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie,

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 13/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcie_udzielenia_zamówienia  

  Mielec, dn. 1 marca 2017 r.

  ZP - 13/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  EMT-SYSTEMS Sp z o.o.

  ul. Konarskiego 18c

  44-100 Gliwice

  Na kwot?: 2 460 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu „Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC”

  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 11/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu e-learningowego pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego - lotniczego” dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  

  Mielec, dn. 28 lutego 2017 r.

  ZP - 11/2017/MSNZ

   

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu e-learningowego pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego - lotniczego” dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  DREAMLINE Marcin Szpecht

  ?wilcza 401

  36-072 ?wilcza

  Na kwot?: 1590 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu e-learningowego

  pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego - lotniczego”

  dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

   


  Zamówienia na us?ugi spo?eczne 10/2017/MSNZ  Us?uga przeprowadzenia kursu e-learningowego pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego” dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”


   Za??czniki  
   Instrukcja_udzielenia_zamówienia  

  Mielec, dn. 28 lutego 2017 r.

  ZP - 10/2017/MSNZ

  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

  Stosownie do art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó?n. zm.), CKPiDN w Mielcu informuje, ?e udzielono zamówienia na „Us?ug? przeprowadzenia kursu e-learningowego pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego” dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców””

  nast?puj?cemu Wykonawcy:

  DREAMLINE Marcin Szpecht

  ?wilcza 401

  36-072 ?wilcza

  Na kwot?: 1590 z?


  Us?uga przeprowadzenia kursu e-learningowego

  pn. „Kurs j?zyka angielskiego technicznego”

  dla 1 nauczyciela w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

  O? IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie

  Dzia?anie 9. 4 Poprawa jako?ci kszta?cenia zawodowego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego