Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

Zmiana konfiguracji klientów pocztowych >>>


W zwi?zku z przeniesieniem domeny i uruchomieniem nowej strony CKPiDN w najbli?szych dniach mog? pojawi? si? przejsciowe trudno?ci w prezentacji informacji na stronie. Za niedogodno?ci wszystkich przepraszamy.

 

Konfiguracja klientów pocztowych dla u?ytkowników skrzynek CKPiDN w Mielcu.

 

 

 

 

U?ytkownicy którzy nie mog? wys?a? lub odebra? poczty za pomoc? klienta pocztowego powinni sprawdzi? czy maj? prawid?owe ustawienia serwerów pocztowych. Przyk?adowe poprawne ustawienia:

 

serwer poczty wychodz?cej(SMTP): ckpidn.home.pl

serwer poczty przychodz?cej(POP3): ckpidn.home.pl

serwer wymaga uwierzytelnienia

 

Serwery

 

??cze internetowe neostrada !!!

 

Dostawca us?ugi neostrada postanowi? walczy? ze spamem na szersz? skal?. Wi?kszo?? us?ug poczty elektronicznej korzysta przy wysy?aniu wiadomo?ci z tak zwanego portu 25 (serwer smtp). Je?li wi?c korzystasz z poczty elektronicznej przez program pocztowy (np. MS Outlook lub Mozilla Thunderbird lub inny) musisz zmodyfikowa? jego ustawienia. Nale?y zmieni? port SMTP z 25 na 587 - zacznie dzia?a? :-).

 

Port 25