Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Projekty

Wizyta studyjna we Wrze?ni W dniach 22 -23 marca 2018 roku odby?a si? wizyta przedstawicieli szkó? uczestnicz?cych w projekcie we Wrze?ni. >>>


G?ównym celem wyjazdu by?o poznanie wspó?pracy Zespo?u Szkó? Politechnicznych z podmiotami rynku pracy i lokalnymi przedsi?biorcami oraz organizacja praktycznego kszta?cenia zawodowego we wspó?pracy z PCEZ oraz firmami Volkswagen Pozna? i Gestamp Polska.

 

W spotkaniu zorganizowanym w ZSP uczestniczyli przedstawiciele samorz?du, o?wiaty i przemys?u. Starosta Wrzesi?ski, pan Dionizy Ja?niewicz, omówi? g?ówne za?o?enia projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesi?skiego".

 

Za?o?enia projektu „Mielec stawia na zawodowców” oraz sytuacj? mieleckiego szkolnictwa zawodowego przedstawi? Dyrektor CKPiDN – Zdzis?aw Nowakowski.

 

Z kolei Dyrektor ZSP, Pan Bogdan Nowak omówi? model wspó?pracy szko?y z firmami na przyk?adzie klasy dla m?odocianych pracowników, która od wrze?nia 2016 roku funkcjonuje w szkole pod patronatem firm Volkswagen Pozna? oraz Gestamp Polska. Uczniowie kszta?c? si? w zawodzie mechanik precyzyjny.

 

Na zako?czenie spotkania pan Przemys?aw Borecki, dyrektor CBiRNT, zaprezentowa? szczegó?y nowej inwestycji Centrum Bada? i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Spotkanie by?o okazj? do przedyskutowania korzy?ciach wynikaj?cych ze wspó?pracy szkó? prowadz?cych kszta?cenie zawodowe z pracodawcami w formie klasy patronackiej.

Na zako?czenie wizyty we Wrze?ni uczestnicy zwiedzili firm? Volkswagen Pozna? zlokalizowan? w Bia???ycach pod Wrze?ni?.