Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Festiwale i konferencje

Na pocz?tku roku szkolnego 3 i 4 wrze?nia 2010 roku, odb?dzie si? Druga Konferencja „Budowanie szkolnej spo?eczno?ci ucz?cej si?” >>>


 

 

 

>> FESTIWALE | KONFERENCJE <<

 

 

Festiwale Nauki i Techniki

 

1-2 czerwca 2017

VIII Festiwal Nauki i Techniki

 

 

 


 

2-4 czerwca 2016

VII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

 

 

 


 

8-9 maja 2015

VI Mielecki Festiwal Nauki "Leonardo"

 


 

 

30-31 maja 2014

V Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

 

 


6-7 wrze?nia 2013

IV Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

 

 


13-14 grudnia 2012

III Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

 

 

 


21-22 pa?dziernika 2012

Festiwal Nauki i Techniki

 

baner

 

 


 

13-14 stycznia 2012

II Festiwal Nauki i Techniki

 

 

 


 

7-8 pa?dziernika 2011

I Festiwal Nauki i Techniki

 

 


 

 

 

 

Konferencje

23 pa?dziernika 2017

Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem

 

 

 

 


 

28 wrze?nia 2017

Zrozumie? ucznia – wsparcie rozwoju ucznia przez nauczyciela

 


 

 

17-18 marca 2017

Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej edukacji informatycznej

 

 

 


 

23 wrze?nia 2016

Jaka powinna by? szko?a przysz?o?ci

 

 

 


 

18 marca 2015

Tajniki dzia?ania kolei magnetycznej

 

 

 


 

11 marca 2015

O karierze komputera

 

 

 


 

 

4 marca 2015

In?ynieria mechaniczna jako istotny element rozwoju cywilizacyjnego

 

 

 

 


 

 

 

18 lutego 2015

Jak wynalazki ukszta?towa?y wspó?czesn? technik?

 

 

 

 


 

14 stycznia 2015

Sztuka nauczania i uczenia si? w cyfrowym ?wiecie – szanse i zagro?enia

 

 

 

 

 


 

19 wrze?nia 2014

Jak pomóc uczniowi osi?gn?? sukces edukacyjny

 

 

 


 

12 wrze?nia 2014

Edukacja dla przemys?u – dbamy o dobr? mark? polskiej edukacji

 

 

 


 

21 wrze?nia 2012

DZIECI – o nich, z nimi, dla nich

M?ODZIE? – o nich, z nimi, dla nich

 

 

 


26 marca 2012

Podstawa programowa kszta?cenia ogólnego z wychowania fizycznego                   w III etapie edukacyjnym – trzy lata realizacji

 

 

 


 

02 grudnia 2011

SZKO?A PRZYJAZNA UCZNIOWI

Fakty – mity- rzeczywisto??

 

 

 


16 wrze?nia 2011

Kreatywno?? i twórczo??

wyzwaniem dla wspó?czesnej szko?y

 

 


9 lutego 2011

Fundamenty kariery zawodowej -

edukacja, doradztwo zawodowe, po?rednictwo pracy

 

 


15 grudnia 2010

Nauczyciel a przemoc wobec dziecka w rodzinie

 

 


26 listopada 2010

J?zykowe zmagania, potyczki i walki

 

 


12 pa?dziernika 2010

Dopalacze - rozpoznawanie, profilaktyka, przeciwdzia?anie

 

 


 

1 pa?dziernika 2010

Profesjonalny rozwój nauczycieli w globalnym spo?ecze?stwie cyfrowym

 

 

 


3 wrze?nia 2010 Nowoczesna szko?a zawodowa - bli?ej cz?owieka, techniki i rynku pracy

 

 


 

4 wrze?nia 2010 Problemy wychowawcze w pracy nauczyciela

 

 

 


10 marca 2010

Kreatywna szko?a to twórczy ucze? – technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym

 

 

 


 

7 grudnia 2009

Edukacja dla przemys?u - przemys? dla edukacji

 

 


 

8 wrze?nia 2009

Budowanie szkolnej spo?eczno?ci ucz?cej si?