Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Projekty

Festiwal Nauki i Techniki w Rzeszowie 2012 21 - 22 pa?dziernika 2012 roku w Centrum Kulturalno - Handlowym Millenium Hall oraz Hotelu Hilton w Rzeszowie odby? si? trzeci z cyklu pi?ciu Festiwali Nauki i Techniki, które w tym roku zaplanowano na Podkarpaciu > > >


Festiwal Nauki i Techniki tym razem w Rzeszowie!

 

Trzecia ods?ona Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki mia?a miejsce 21 i 22 pa?dziernika w Rzeszowie. Aren? interaktywnych prezentacji, pokazów i eksperymentów sta?a si? Europejska Galeria Sztuki w Millenium Hall.

 

Baner

 

Pierwszy dzie? Festiwalu, niedziela, by? Dniem Otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Rzeszowianie ch?tnie skorzystali z tej mo?liwo?ci i licznie, ca?ymi rodzinami, przybyli do Millenium Hall, by prze?y? przygod? z nauk? i technik?. Jak zwykle du?? popularno?ci? cieszy?a si? wystawa Centrum Nauki Kopernik „Eksperymentuj”, prezentuj?ca szereg przyrz?dów i rekwizytów ilustruj?cych i obja?niaj?cych zjawiska naukowe. Dodatkowo „Kopernik” zaprezentowa?  w Rzeszowie pokaz „Niskie temperatury”, wykorzystuj?cy niezwykle w?a?ciwo?ci ciek?ego azotu. W trakcie trwania warsztatów „Budowa i programowanie robotów z klocków Lego”, które odbywa?y si? na stoiskach ?wiata Robotyki oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ka?dy, i ma?y i du?y, móg? sprawdzi? si? w roli konstruktora i pilota robotów. Do wirtualnego lotu samolotem zaprasza? Mielecki Portal Lotniczy EPML Spotters.  Z kolei w ramach projektu „Pot?ga umys?u”, przygotowanego przez Planetaziemia.com, mo?na by?o wypróbowa? dzia?anie urz?dzenia wykorzystuj?ce fale mózgowe EEG do treningu koncentracji i zabawy. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A. pokaza?a w Rzeszowie ró?norodne pojazdy nap?dzane energi? elektryczn?. Wiele ciekawego dzia?o si? w ramach „Eksploratorium” - cyklu pokazów i warsztatów przygotowanych przez Stowarzyszenie Explores i firm? Polimedia.  Uwag? przyci?ga? prawdziwy szybowiec Jantar (mo?na by?o sobie zrobi? zdj?cie w kabinie!) usytuowany przy wej?ciu do „na teren” Festiwalu oraz wystawa rakiet i modeli kosmicznych przygotowana przez Aeroklub Mielecki im. Braci Dzia?owskich. Na kilkudziesi?ciu innych stoiskach prezentowa?y si? firmy z obszaru innowacyjnych technologii, szko?y gimnazjalne i ponadgimnazjalne, uczelnie wy?sze.  M?odzie?y wsz?dzie by?o pe?no: z zapa?em prezentowa?a i obja?nia?a ró?norodnie eksperymenty fizyczne i chemiczne, dyskutowa?a, malowa?a a nawet gra?a i ?piewa?a.

 

Drugi dzie? Festiwalu rozpocz?? si? od prezentacji uczniów z II LO w Mielcu - zwyci?zców  polskiej edycji konkursu „Odyseja Umys?u”. Mistrzowie Polski w Problemie D?ugoterminowym w trakcie blisko godzinnej prezentacji opowiadali o tym, jak si? przygotowywali do konkursu, jak on przebiega?, jak rozwin?? w nich umiej?tno?ci kreatywnego i krytycznego my?lenia, a tak?e nauczy? stosowania rozwi?za? oryginalnych i efektywnych zarazem. Mieleccy Odyseusze podzielili si? z rzeszowsk? m?odzie?? wra?eniami ze ?wiatowych Fina?ów „Odysei Umys?u”, które odby?y si? w maju br. w Stanach Zjednoczonych na Iowa State University. Zaproponowali równie? rozwi?zane przyk?adowego problemu spontanicznego. Krótkie, kilkuminutowe zadanie z udzia?em ochotników z sali, pokaza?o jak w twórczy i niekonwencjonalny mo?na podej?? do rozwi?zywania ró?nych problemów.

 

O godzinie 10.00 rozpocz??a si? konferencja plenarna pt. „ Innowacyjna edukacja w nowym okresie programowania UE” z udzia?em m.in. Teresy Kubas – Hul - Przewodnicz?cej Sejmiku Województwa Pokarpackiego, Stanis?awa Sie?ko - Wiceprezydenta Rzeszowa, Senatora W?adys?wa Ortyla i Zdzis?awa Nowakowskiego - Przewodnicz?cego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Konferencj? zainaugurowa? Zdzis?aw Klonowski - Prezes instytucji, która koordynuje realizacj? cyklu Festiwali, czyli Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A.

Przewodnicz?ca Teresa Kubas – Hul w swoim wyst?pieniu podkre?li?a rol? i znaczenie innowacji w edukacji i przemy?le. Polska i Podkarpacie musz? dogania? ?wiat w tych obszarach  i takie w?a?nie priorytety maj? znale?? odzwierciedlenie w Regionalnej Strategii Innowacyjno?ci, Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz w programach finansowanych ze ?rodków unijnych w przysz?ej perspektywie bud?etowej (lata 2014 – 2020). Stanis?aw Sienko opowiada? o tym, jak w mie?cie którym zarz?dza, realizowane jest has?o „Rzeszów stolic? innowacji”. Podkre?la?, i? dumny jest z faktu, i? wg. bada? Eurostatu Rzeszów ma najwy?szy w Europie odsetek liczny studentów w stosunku do liczby ogó?u mieszka?ców.

„Czy nauka musi odbywa? si? tylko w murach szkolnych?” takie pytanie postawi? przed obecnymi na sali uczestnikami spotkania Zdzis?aw Nowakowski. By?o to zaproszenie do panelowej dyskusji nad kszta?tem wspó?czesnej edukacji. Wed?ug dyrektora CKPiDN w Mielcu, edukacja musi odbywa? si? równie? poza szko??, poniewa? szko?a ogranicza pasj? i promuje schematyzm w my?leniu i dzia?aniu. Jego zdaniem musi nast?pi? zmiana modelu edukacji tak, aby szko?a umo?liwia?a uczniom nabycie kompetencji przydatnych w XXI wieku. Sami nauczyciele natomiast powinni wej?? w nowe role: wychowawców, mentorów, re?yserów ?ycia, tutorów - po to, by wspiera? uczniów w ich rozwoju intelektualnym.

Podobnego zdania by?a Paulina B?k, uczennica II LO w Mielcu, reprezentantka dru?yny mistrzów Polski w konkursie „Odyseja Umys?u”. Wed?ug niej w szkole wyobra?ni? zast?puje si? schematami, dlatego te? w?a?nie potrzebne s? takie konkursy jak „Odyseja Umys?u”, które pomagaj? wyrabia? w m?odych ludziach pewne cechy, których nie mo?na nauczy? si? w szkole: otwarto?ci na ró?ne punkty widzenia, nieschematycznego rozwi?zywania problemów, twórczego podej?cia do zada?, tolerancji dla odmienno?ci, my?lenia rozbie?nego, pracy zespo?owej. O tym, ?e jest to bardzo wa?ne w pó?niejszym ?yciu zawodowym ?wiadczy fakt, i? jednym z ameryka?skich sponsorów „Odysei Umys?u” jest NASA.

G?os w dyskusji zabrali równie? Pawe? Pasterz z firmy Polimedia i Tomasz Michalski ze Stowarzyszenia Explores. Ich zdaniem edukacja formalna (szkolna) powinna by? uzupe?niona rozmaitymi formami edukacji nieformalnej. Edukacja nieformalna mo?e si? realizowa? w trzech wymiarach: tzw. „Public science” (otwarte dla szerokiej publiczno?ci pokazy, imprezy, festiwale nauki itp.), Centrów Nauki, takich jak np. Centrum Nauki Kopernik oraz w mediach, których misj? powinna by? popularyzacja ró?norodnych form przekazu nauki.

W dalszej cz??ci spotkania prof. dr hab. in? Andrzej Samek wyg?osi? pasjonuj?cy wyk?ad  pt. „Przyroda i technika. Inspiruj?ce powi?zania”. Jego zdaniem technika, mniej lub bardziej bezpo?rednio, na?laduje przyrod?. Podobie?stwa te mog? dotyczy? np. budowy, kszta?tu, funkcjonalno?ci, sposobu dzia?ania i innych cech istotnych w procesie projektowania nowych materia?ów czy technologii. Na zako?czenie konferencji g?os zabra? Marsza?ek dr Miros?aw Karapyta. Podkre?li? on, i? promowanie innowacji w technice i nauce jest jednym z priorytetowych zada? Województwa Podkarpackiego. Dlatego te?, jego zdaniem, imprezy, takie jak Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki, s? bardzo potrzebne i ?e b?d? one mog?y liczy? na wsparcie samorz?du. Marsza?ek podzi?kowa? równie? Zdzis?awowi Nowakowskiemu – dyrektorowi CKPiDN za zaanga?owanie w promowanie nowoczesnych form edukacji z zakresu nauki i techniki.

 

Grzegorz Kruszy?ski

fot. Witold Kru?el, Grzegorz Kruszy?ski, Elwira Angrocka