Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Projekty

VIII Festiwal Nauki i Techniki - wyniki konkursów >>> VIII Festiwal Nauki i Techniki - wyniki konkursów >>>


W sobot?, 27 maja odby?y si? Zawody modeli lotniczych (dla uczestników M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo”). W kategorii Juniorów zwyci?zcami zostali:

 

1. Wojciech Koszelski – Gimnazjum nr 2 w Mielcu

2. Kacper Krempa – Gimnazjum nr 2 w Mielcu

3. Eryk Halaburda – II Liceum Ogólnokszta?c?ce w Mielcu

 

W kategorii m?odzików:

1. Kacper Wojdy?o – Przedszkole Miejskie nr 8 w Mielcu

2. Alex Sadowy – Szko?a Podstawowa nr 1 w Mielcu

3. Micha? Kuczewski – Szko?a Podstawowa nr 3 w Mielcu

 

Konkurs wiedzy o historii rozwoju techniki w regionie (dla uczniów gimnazjów):

1. Patrycja Wilczek – Gimnazjum nr 3 w Mielcu

2. Adrianna Majewska – Gimnazjum nr 4 w Mielcu

3. Patrycja Pyzikiewicz – Gimnazjum nr 3 w Mielcu

 

Kodowanie bez komputera:

1. Kacper St?pie? – Szko?a Podstawowa nr 2 w Mielcu

2. Jakub Babula – Szko?a Podstawowa nr 1 w Mielcu

3. Maks Z?bek – Szko?a Podstawowa nr 2 w Mielcu

 

?amig?ówki - zawody w uk?adaniu kloców typu PUZZLOMATIC (dla uczniów szkó? podstawowych):

1. Konrad Burdzy – Szko?a Podstawowa nr 2 w Mielcu

2. Maja Kokot – Szko?a Podstawowa nr 1 w Mielcu

3. Miko?aj Ortyl – Szko?? Podstawowa nr 1 w Mielcu

 

“M?ody konstruktor” – konkurs im. J. Pino organizowany przez Polskie Zak?ady Lotnicze w Mielcu – zwyci?zc? zosta? Kacper Krempa z Gimanzjum nr 2 w Mielc, jego opiekunem by? Grzegorz Goryczka – trener w M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych “Leonardo”.

 

Bliskie spotkania Pythona z Edisonem  (dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych)

miejsce 1 - ?ukasz Harla – ZST Mielec

miejsce 2 - Weronika Górska - ZST Mielec

miejsce 3 - Mariola Cyran - Gimnazjum nr 4 w Mielcu

 

Laureatów zapraszam na wr?czenie nagród podczas VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, 2 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w sali 11/12.

 

Konkurs budowy i programowania robotów

Grupa 1 -  szko?y podstawowe klasy 1-3:

1 Micha? Makocki – SP nr 2 w Kolbuszowej

2 Maria Nicpo? - SP 11 w D?bicy

3 Tomek Lelakowski – SP w Woli Mieleckiej

 

Grupa 2 -  szko?y podstawowe klasy 4-6:

1. Miko?aj Grzesiak – SP nr 6 w Mielcu

2. Maksymilian Kole?niak  - SP nr 11 w Mielcu

3. Jan Pieprzycki – SP nr 2 Kolbuszowa

 

Grupa 3 -  gimnazja i szko?y ponadgimnazjalne:

1. Jakub Mrozowski - Gimnazjum nr 4 w Mielcu

2. Marcin Rakoczy – Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu

3. Wiktor Stopa - Zespó? Szkó? Technicznych Technikum nr 3 w Mielcu

 

Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na rozdanie nagród, które odb?dzie si? w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B w dniu 2 czerwca 2017 r., o godz. 11.00.

 

Mistrz w zawodzie

W naszym konkursie “Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawaj?cych (dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z kierunków zwi?zanych z obróbk? materia?ów)” nast?puj?cy uczniowie zdobyli miejsca w pierwszej trójce:

 

1. Mateusz Bryk z klasy III BM

2. Marek Turek z klasy III AZ

3. Mateusz Sarama z klasy III AZ

 

Wszyscy s? uczniami Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu. Zwyci?zcom gratulujemy i zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród w czasie VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki w dniu 2 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Regionami Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B.

 

 

Lotnictwo w programie SCRATCH

1. Proczek Miko?aj – Gimnazjum nr 2 w Mielcu

2. Jasina Mateusz – Szko?a Podstawowa nr 11  w Mielcu

3. Mróz Micha?  - Szko?a Podstawowa nr 6 w Mielcu

 

Zainteresowanie konkursem by?o du?e, tym bardziej gratulujemy zwyci?zcom. Zapraszamy na rozdanie nagród, które odb?dzie si? w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B w dniu 1 czerwca 2017 r., o godz. 11.00.

 

 

Lotnictwo oczami mieleckich przedszkolaków

Jeste?my pod ogromnym wra?eniem kreatywno?ci prac i zaanga?owania dzieci w ich wykonanie. Dzi?kujemy za udzia? w konkursie, dla przedszkoli przygotowujemy dyplomy. Prze?lemy je wkrótce wraz z informacj? dotycz?c? wystawy dostarczonych prac (jeste?my w trakcie jej organizacji).

 

Postanowili?my wyró?ni? w przegl?dzie 2 prace:

„Ekolot” – praca wykonana przez Nadi? Staro? z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mielcu oraz „Lot balonem” praca wykonana przez Nikol? Furdyn? i Dawida Murjasa z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Mielcu.

 

Autorów prac wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste wr?czenie nagród, które ufundowa?a firma COBI. Rozdanie nagród zaplanowane jest w dniu 1 czerwca 2017 r., podczas VIII Festiwalu Nauki i Techniki o godz. 11.00 w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.