Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Projekty

„Tu mieszkam – tu si? rozwijam”   „Tu mieszkam – tu si? rozwijam” – promocja projektów unijnych realizowanych w regionie jednym z wa?nych wydarze? pierwszego dnia VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki


Jednym z wa?nych wydarze? pierwszego dnia VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki dedykowanym dzieciom i m?odzie?y z miasta i powiatu mieleckiego by?a promocja projektów unijnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wydarzenie odby?o si? pod has?em „Tu mieszkam – tu si? rozwijam”.

 

Dzi?ki projektom unijnym, zarówno tym, które ju? zrealizowano oraz  tym, które trwaj?, mo?liwe jest powodzenie wielu inicjatyw i przedsi?wzi?? dedykowanych wszystkich mieszka?com regionu. G?ównym celem wydarzenia by?o ukazanie mo?liwo?ci edukacyjnych na Podkarpaciu, zwi?zanych z nowoczesnymi technologiami, ze szczególnym uwzgl?dnieniem miejsc i inicjatyw zrealizowanych przy udziale Funduszy Europejskich. VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki odbywaj?cy si? w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu to doskona?y przyk?ad efektywnego wykorzystania funduszy unijnych.