Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Projekty

VIII Festiwal Nauki i Techniki - podzi?kowania Dzi?kujemy wszystkim partnerom Festiwalu, patronom honorowym, medialnym, a tak?e instytucjom wspó?organizuj?cym z nami t? imprez? >>>


Dzi?kujemy wszystkim partnerom Festiwalu, patronom honorowym, medialnym, a tak?e instytucjom wspó?organizuj?cym z nami t? imprez?.

 

Miesi?ce przygotowa?, godziny spotka?, wiele zaanga?owanych osób, setki pomys?ów i idei poddanych weryfikacji, wszystko to, aby po raz kolejny dzieci i m?odzie? z powiatu mieleckiego mog?y uczestniczy? w niepowtarzalnym „?wi?cie nauki”, jakim niew?tpliwie jest Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. W tym roku byli?my ?wiadkami ósmej edycji Festiwalu, na który sk?ada?o si? wiele niezale?nych, ale uzupe?niaj?cych si? przedsi?wzi??: konkursów, pokazów, wyk?adów popularnonaukowych, warsztatów tematycznych, wystaw, seminariów i wydarze? specjalnych.

?adne z powy?szych dzia?a? nie zosta?oby zrealizowane w takim wymiarze, jak to mia?o miejsce, gdyby nie pomoc i wsparcie, które okazali wszyscy partnerzy Festiwalu, patroni honorowi, medialni, a tak?e instytucje wspó?organizuj?ce z nami t? imprez?.

 

Jeste?my bardzo wdzi?czni wszystkim firmom, które ufundowa?y nagrody w konkursach, w które tegoroczna edycja festiwalu obfitowa?a. W dziesi?ciu konkursach nagrodzono kilkudziesi?ciu uczniów, którym na dowód uznania, docenienia wysi?ku, a tak?e zach?ty do dalszych dzia?a? wr?czono cenne nagrody. Serdeczne podzi?kowania kierujemy do nast?puj?cych firm, które by?y fundatorami nagród (w porz?dku alfabetycznym): Abplanalp Sp. z o.o., BURY Sp. z o.o., COBI S.A., Eurotech Sp. z o.o., Grupie Wydawniczej Helion S. A., Husqvarna Poland Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., , Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o., TEKPRO Sp. z o.o.

 

Dzi?kujemy tak?e firmom i instytucjom, które okaza?y wsparcie finansowe tegorocznej edycji Festiwalu. Gest ten przyczyni? si? nie tylko do pe?niejszego wype?nienia wszystkich zamierze?, ale by? tak?e wyrazem uznania dla realizowanego przez nas przedsi?wzi?cia. Dzi?kujemy firmom (w porz?dku alfabetycznym): Agencja Rozwoju Przemys?u S.A. Oddzia? w Mielcu, Firma Xerima s.c., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o., Spiroflex Sp. z o.o., Urz?d Miejski w Mielcu, Urz?d Marsza?kowski Województwa Podkarpackiego.

 

O randze wydarzenia ?wiadczy fakt, i? patronatem honorowym VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki obj?li: Ma?gorzata Rauch – Podkarpacki Kurator O?wiaty, W?adys?aw Ortyl – Marsza?ek Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Tymu?a – Starosta Powiatu Mieleckiego, Daniel Kozd?ba – Prezydent Miasta Mielca.

Dzi?kujemy Tygodnikowi Regionalnemu KORSO, Radiu Leliwa oraz portalowi hej.mielec.pl za obj?cie patronatem medialnym VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki.

 

Kierujemy swoj? wdzi?czno?? i podzi?kowania WSZYSTKIM firmom, instytucjom i osobom, które w??czy?y si? w organizacj? VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, okazuj?c swoj? ?yczliwo??, a tak?e udzielaj?c pomocy merytorycznej i rzeczowej. Szczególne podzi?kowania kierujemy do: Ko?a Naukowego AGH Space Systems, Gimnazjum nr 2 w Mielcu, FOTO LAB Stanis?aw Bryg, ?wiata Robotyki, Mieleckiego Towarzystwa Rakietowego, 3DKreator, EPML Spotters, Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S. A., Joy Fitness Club, Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Wyra?amy nadziej?, i? b?dziemy kontynuowali nasz? wspó?prac? przy organizacji kolejnych edycji Mieleckich Festiwali, wzbogacaj?c je o nowe idee, pomys?y i ci?gle rozbudowuj?c ich formu??. A wszystko po to, aby Festiwale b?d?ce wydarzeniami  z pogranicza nauki, kultury i niejednokrotnie sportu, jeszcze mocniej zakotwiczy?y w cyklu imprez  organizowanych w naszym mie?cie.

 

Wdzi?czni za dotychczasow? wspó?prac? jeste?my przekonani, ?e b?dzie ona przynosi? owoce tak?e w przysz?o?ci. Pozostajemy z nadziej? na Pa?stwa przychylno?? wobec kolejnych edycji Festiwalu Nauki i Techniki.

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy CKPiDN w Mielcu