Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

Ju? 12 lutego rusza rejestracja na bezp?atne zaj?cia popularnonaukowe dla dzieci! 12 lutego rozpoczyna si? rejestracja na nowy semestr zaj?? Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu. DUT to nowa nazwa dla dotychczasowych dzia?a? prowadzonych pod szyldem Politechniki Dzieci?cej.


12 lutego rozpoczyna si? rejestracja na nowy semestr zaj?? Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu. DUT to nowa nazwa dla dotychczasowych dzia?a? prowadzonych pod szyldem Politechniki Dzieci?cej.

Od 2009 roku w Rzeszowie, a w kolejnych latach tak?e w Mielcu, D?bicy, Ustrzykach Dolnych oraz Stalowej Woli organizowane by?y zaj?cia Politechniki Dzieci?cej. W zwi?zku z poszerzeniem zakresu dzia?a? Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza oraz podpisaniem umowy wspó?pracy pomi?dzy Fundacj?  i Uniwersytetem Rzeszowskim,  dotycz?cej prowadzenia zaj?? dydaktycznych dla dzieci z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, od marca 2018 roku rusz? zaj?cia pod nazw? „Dzieci?cy Uniwersytet Techniczny”. Zakres merytoryczny zaj?? „Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego” b?dzie to?samy z podobnymi zaj?ciami uniwersytetów dzieci?cych prowadzonymi na ca?ym ?wiecie, za czym idzie tak?e z prowadzonym do 2018 roku przez Fundacj?, zaj?ciami w ramach projektu „Politechniki Dzieci?cej”. Sposób rejestracji i organizacja zaj?? tak?e nie zostaj? zmienione.

Zaj?cia Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu przeznaczone s? dla uczniów szkó? podstawowych w wieku od 7 do 12 lat zamieszka?ych na terenie powiatu mieleckiego. Wyk?ady odbywaj? si? raz w miesi?cu, zawsze w sobot?.

 

Organizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, a od lat wspieraj? go finansowo Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o, które s? Partnerem strategicznym projektu. W tym semestrze nowymi Partnerami zostali: firma Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Miasto Mielec. Realizacj? zaj?? wspiera Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Rejestracji mo?na dokona? online przez konto na stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut/ w dniach od 12 lutego od godz. 10.00 do 19 lutego do godz. 23.59.59. Ka?dorazowo rejestracj? nale?y potwierdzi? poprzez linka wys?anego automatycznie na skrzynk? mailow?.

Zaj?cia DUT maj? na celu pokazanie ma?ym studentom, ?e nauka to nie tylko ksi??ki, ale tak?e doskona?a zabawa. Zaj?cia prowadz? naukowcy, wyk?adowcy oraz popularyzatorzy nauki z ca?ej Polski, którzy poprzez wyk?ady, pokazy z interesuj?cymi eksperymentami inspiruj? dzieci do poszerzania horyzontów i samodzielnego odkrywania fascynuj?cego ?wiata nauki.

 

Organizatorzy DUT zadbali o interesuj?ce tematy. Studenci DUT zostan? m.in. tzw. mythbustersami, czyli pogromcami mitów, a zmierz? si? ze „z?otym mitem”. Podczas zaj?? b?d? odkrywa? ?wiat widziany w podczerwieni i ultrafiolecie, dowiedz? si? ile dziur ma trójk?t Sierpi?skiego, poznaj? Krzyw? Kocha, która kocha chmury, Smoka Hemingwaya, który zieje ogniem, zapatrz? si? w kosmiczny Zbiór Julii. Wspólnie z prowadz?cymi odpowiedz? na pytanie czy da si? wydrukowa? cz?owieka, jak zrobi? swój kalkulator i czy antygrawitacja istnieje.

 

Wi?cej informacji dotycz?cych rejestracji oraz zaj?? DUT znajduje si? na stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut

 

Zaj?cia Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego organizowane s? przez Fundacj? Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Wyk?ady odbywaj? si? tak?e w Rzeszowie oraz pozosta?ych trzech Filiach: D?bicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli. W Rzeszowie na zaj?cia mog? zapisywa? si? dzieci z ca?ego województwa, w Ustrzykach Dolnych zaj?cia skierowane s? do dzieci z ucz?szczaj?cych do szkó? podstawowych w gminie, w D?bicy dla wszystkich mieszkaj?cych w powiecie d?bickim, a w Stalowej Woli zamieszka?ych na terenie powiatu stalowowolskiego. Liczba uczestników projektów edukacyjnych organizowanych przez Fundacj? w ca?ym województwie wynosi ju? ponad 40 000 osób.

 


IX semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu 28 pa?dziernika br. rozpocz?? si? IX semestr zaj?? Politechniki Dzieci?cej w Mielcu.


Semestr zimowy 2017/2018 Filii Politechniki Dzieci?cej w Mielcu zainaugurowa? wyk?ad pt. „Czy zmys?y mo?na oszuka??” prowadzony przez dr hab. in?. Tomasza Wi?cka oraz mgr in?. Magdalen? Zagrobeln? z Politechniki Rzeszowskiej. Na wyk?adzie nie brakowa?o zaskakuj?cych eksperymentów dotycz?cych naszego postrzegania otaczaj?cego ?wiata. Studenci sprawdzili m.in. czy r?ka jest szybsza od oka, jak mo?na si? przyzwyczai? do niskiej temperatury i jak zmys?y ze sob? wspó?pracuj?. Prowadz?cy udowodnili przy pomocy prostych do?wiadcze? naukowych, ?e nauk? mo?emy bawi? si? tak?e w domu, wykorzystuj?c np. produkty dost?pne w ka?dej kuchni.

 

W ci?gu tego semestru od pa?dziernika do lutego odb?dzie si? pi?? wyk?adów, po jednym w miesi?cu. Na kolejnych spotkaniach studenci b?d? mogli dowiedzie? si? mi.in. „Jak pozna? czy kto? mówi prawd??”. Podczas zaj?? „Niech zabrzmi muzyka” uczestnicy wspólnie z prowadz?cymi stworz? prawdziw? naukow? orkiestr?. Na zaj?ciach „Poka? kotku co masz w ?rodku” b?d? zastanawia? si? czy w przyrodzie istniej? zwierz?ta, które s? przezroczyste i czy mo?liwe jest, aby niektóre narz?dy sta?y si? transparentne. Ponadto mali studenci zobacz? na czym polega optyczne oczyszczanie tkanek czyli technologia, która pierwszy raz, poza laboratorium zostanie zaprezentowana szerokiej publiczno?ci. Semestr zako?cz? zaj?cia „Jak samolot nauczy? si? lata??”.

 

- W obecnym semestrze, podobnie jak w poprzednim, odb?d? si? laboratoria, które tym razem zostan? zorganizowane dla wszystkich ch?tnych dzieci. Laboratoria b?d? realizowane przy wspó?pracy z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Studenci Politechniki Dzieci?cej b?d? mogli zapisa? si? na zaj?cia z programowania oraz modelarstwa.

 

Jak mówi dyrektor Fundacji ?ukasz Szuba takie dodatkowe zaj?cia odbywa? si? b?d? tak?e w innych filiach: „Cieszymy si?, ?e w ko?cu, nie tylko tu w Mielcu, ale tak?e w pozosta?ych naszych filiach, tj. w Ustrzykach Dolnych, D?bicy oraz Stalowej Woli, udaje nam si? zorganizowa? dodatkow? form? zaj?? dla wszystkich ch?tnych studentów Politechniki Dzieci?cej. Mamy nadziej?, ?e z semestru na semestr przy wsparciu naszych Partnerów b?dziemy to kontynuowa? i rozwija? o nowe ciekawe tematy”.

 

Projekt Politechniki Dzieci?cej narodzi? si? w 2009 roku, kiedy to w pa?dzierniku ruszy? pierwszy semestr zaj?? w Rzeszowie. Organizatorem jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Partnerem strategicznym Filii Politechniki Dzieci?cej w Mielcu s? Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. „To ju? dziewi?ty semestr Politechniki Dzieci?cej realizowany w Mielcu. Z dum? wspieramy ten projekt. Widzimy w nim bowiem ogromn? szans? rozwoju dla dzieci, jak i dla regionu. Mam nadziej?, ?e dzisiejsi mali studenci, dzi?ki uczestnictwu w zaj?ciach Politechniki, w przysz?o?ci zdecyduj? si? na studia techniczne, a nast?pnie do??cz? do in?ynierów i specjalistów, tak potrzebnych w szybko rozwijaj?cej si? bran?y lotniczej na podkarpaciu.” – powiedzia? Janusz Zakr?cki, Prezes Zarz?du, Dyrektor Naczelny PZL Mielec.

 

Od pocz?tku dzia?alno?ci Politechniki Dzieci?cej w Mielcu tj. od pa?dziernika 2013 r. w zaj?ciach wzi??o niemal 1900 uczestników. ??cznie we wszystkich Filiach liczba uczestników przekroczy?a ju? liczb? 12,5 tysi?ca. Tak?e w Filiach w Ustrzykach Dolnych, Mielcu poza wyk?adami organizowane s? laboratoria dla studentów Politechniki Dzieci?cej, z zakresu m.in. chemii, fizyki, czy pneumatyki. Poza regularnymi zaj?ciami Politechniki Dzieci?cej, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, prowadzi program Politechniki Dzieci?cej Wyjazdowej, który realizowany jest w szko?ach podstawowych na terenie ca?ego Podkarpacia.

 

Do tej pory skorzysta?o z niego ponad 6 tysi?cy dzieci, przede wszystkim z obszarów wiejskich. Co wi?cej, w ramach pozosta?ych programów edukacyjnych realizowanych przez Fundacj?: Odlotowej Fizyki i Sugestii z zaj?? skorzysta?o ponad 15 tysi?cy uczniów z ca?ego województwa. Fundacja anga?uje si? równie? w festiwale i pikniki naukowe, jest te? inicjatorem i organizatorem Festiwalu Nauki - jednej z najwi?kszych imprez popularnonaukowych w regionie, której kolejna edycja oby?a si? we wrze?niu br.


Nagroda Ministra Gospodarki dla CKPiDN w Mielcu 8 maja 2015r w ramach VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo” CKPiDN w Mielcu otrzyma?o honorow? nagrod? Ministra Gospodarki dla przedsi?biorców i szkó? za szczególne osi?gni?cia w promowaniu szkolnictwa zawodowego. >>>


8 maja 2015 r. w ramach VI Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo” CKPiDN w Mielcu otrzyma?o honorow? nagrod? Ministra Gospodarki dla przedsi?biorców i szkó? za szczególne osi?gni?cia w promowaniu szkolnictwa zawodowego.

 

 


Edukacja dla przemys?u - jak ?rodowisko mieleckie postrzega modernizacj? szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska odwiedzi?a Mielec i wzi??a udzia? w debacie na temat stanu szkolnictwa technicznego i zawodowego oraz jego dostosowaniu do potrzeb wspó?czesnej gospodarki i rynku pracy >>>


Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska odwiedzi?a Mielec i wzi??a udzia? w debacie na temat stanu szkolnictwa technicznego i zawodowego oraz jego dostosowaniu do potrzeb wspó?czesnej gospodarki i rynku pracy. Debata zgromadzi?a dyrektorów szkó? gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, samorz?dowców, przedsi?biorców i wiele innych osób zainteresowanych tym, aby edukacja zawodowa w Mielcu by?a prowadzona w partnerstwie. Spotkanie zorganizowa?o Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Agencja Rozwoju Przemys?u S.A. Oddzia? w Mielcu.

 

Wprowadzeniem do debaty pod nazw? „Edukacja dla przemys?u - jak ?rodowisko mieleckie postrzega modernizacj? szkolnictwa zawodowego. Przyk?ady dobrej praktyki” by?a prezentacja dyrektora Oddzia?u ARP S.A. w Mielcu Mariusza Kawy, w której przedstawiono histori? Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Mielec” wraz z jej potrzebami kadrowymi w obliczu dywersyfikacji bran?owej oraz zmian, jakie niesie zmieniaj?ca si? gospodarka.

 

Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – Zdzis?aw Nowakowski wywo?uj?c temat prezentacji „Budujemy edukacj? zawodow? we wspó?pracy z przemys?em” podkre?li?, i? w Mielcu nieustannie pada pytanie; na ile edukacja zawodowa odpowiada potrzebom przemys?u? Z przedstawionych danych wynika, ?e o?wiata w Mielcu dostosowuje si? do wymaga? tutejszego rynku pracy. M?odzie? w powiecie mieleckim wybiera w du?ej mierze kszta?cenie w technikach i szko?ach zawodowych. Tendencja ta jest odmienna w stosunku do wyborów m?odych ludzi obserwowanych w kraju, a tak?e województwie. Przedstawione poni?ej dane ukazuj? stan rzeczy.

 

 

 

Przegl?d wniosków poprojektowych dotycz?cych szeroko rozumianego kszta?cenia, zrealizowanych przez CKPiDN w Mielcu na przestrzeni kilku lat, uwypukla my?l, i? realnym i s?usznym dzia?aniem jest konieczno?? organizacji sta?y dla uczniów i nauczycieli w zak?adach pracy, a tak?e w??czenie si? kadry in?ynieryjno-technicznej przedsi?biorstw do kreowania odpowiedniego modelu edukacji zawodowej. Prelegent zwróci? uwag? na fakt, i? sukcesywnie wdra?ane zmiany w kszta?ceniu zawodowym w Polsce pozwalaj? na bardziej adekwatne dostosowywanie profilu i modelu kszta?cenia do potrzeb danego regionu. Dyrektor Z. Nowakowski przypomnia? tak?e wielokrotnie podnoszony postulat mówi?cy o tym, ?e Ministerstwo Gospodarki nale?y uczyni? wspó?odpowiedzialnym za rozwój polskiego szkolnictwa technicznego na równi z Ministerstwem Gospodarki. Ponadto wspomniano o niedofinansowaniu szkolnictwa zawodowego, które jest dro?sze od kszta?cenia na poziomie ogólnokszta?c?cym. Dyrektor nadmieni?, ?e skoro rok szkolny 2014/2015 jest og?oszony rokiem kszta?cenia technicznego, to trzeba to prze?o?y? na konkretne dzia?ania.

 

G?os w sprawie zabra?a równie? Dyrektor Personalny Polskich Zak?adów Lotniczych Sp. z o.o. Ewa Górak-Kope?, która przedstawi?a wyniki realizacji programu wspieraj?cego inwestycje w kapita? ludzki w PZL. Celem firmy jest dobre wykszta?cenie kadry poprzez wspieranie edukacji przez ca?e ?ycie. Program Scholar, b?d?cy jednym z najlepszych na ?wiecie daje takie w?a?nie mo?liwo?ci. Model budowania kompetencji opiera si? na czterech filarach: rozwój, pasja i ciekawo??, gotowo?? oraz nauka i praca.

 

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, odnosz?c si? do przedstawionych informacji powiedzia?a, ?e je?li chodzi o w??czenie do wspó?rz?dzenia edukacj? techniczn? Ministerstwa Gospodarki, resort jest ju? po takich rozmowach. Ministerstwo Gospodarki, jako gospodarz Specjalnych Stref Ekonomicznych ma pewne narz?dzia wp?ywania na strefy i firmy w nich funkcjonuj?ce. We wszystkich strefach jest w sumie dwie?cie osiemdziesi?t tysi?cy miejsc pracy i spo?ród tych miejsc na pewno s? takie, które mog? by? zaj?te przez dzisiejszych uczniów techników, jak i szkó? zawodowych. Porozumienie w tej sprawie w nied?ugim czasie zostanie podpisane. Nawi?zuj?c do drugiego postulatu, pani minister przyzna?a, ?e sytuacja jest trudniejsza, gdy? bud?et na najbli?szy rok jest ju? zatwierdzony. Ponadto podkre?li?a, i? do dyspozycji pozostaje okre?lona pula pieni?dzy. Zwi?kszaj?c subwencj? na szkolnictwo zawodowe, gdzie? powstanie niedofinansowanie. Pani minister, poznaj?c realizowane w Mielcu dzia?ania z aprobat? odnios?a si? do mechanizmów tu funkcjonuj?cych. Stwierdzi?a równie?, ?e dzisiaj w Polsce powinni?my d??y? do niemieckiego modelu szkolnictwa dualnego.

 

Du?? atrakcj? dla zaproszonych go?ci okaza?a si? prezentacja dzia?alno?ci Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych, dzia?aj?cego przy CKPiDN w Mielcu. M?odzi pasjonaci lotnictwa mieli mo?liwo?? ukazania szerokiemu gronu widzów swoich ogromnych zdolno?ci oraz pasji. Warto podkre?li?, i? grupa modelarzy, prowadzonych przez trenera Grzegorza Goryczk?, odnosi sukcesy na arenie Polskiej oraz mi?dzynarodowej, zdobywaj?c szereg nagród w wielu ró?nych konkurencjach. Ponadto uczestnicy debaty mieli mo?liwo?? zapoznania si? ze specyfik? zaj?? z zakresu Robotyki i programowania robotów. Grupa modelarzy, jak i robotyków dzia?a pod egid? tworzonej przy CKPiDN w Mielcu M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych.

 


Konsorcjum AGH i INNOAGH operatorem zewn?trznym RCTNTW W dniu 31 stycznia 2014 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu, zosta?a podpisana umowa pomi?dzy konsorcjum Akademi? Górniczo-Hutnicz? w Krakowie oraz Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH, a Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Umowa ta dotyczy wyboru operatora zewn?trznego RCTNTW, a tym samym udost?pnienia na okres 5 lat laboratoriów, w których konsorcjum AGH oraz INNOAGH b?dzie prowadzi? dzia?alno?? dydaktyczn? i badawcz? skierowan? do lokalnych przedsi?biorstw. >>>


W dniu 31 stycznia 2014 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu, zosta?a podpisana umowa pomi?dzy konsorcjum Akademi? Górniczo-Hutnicz? im. Stanis?awa Staszica w Krakowie reprezentowan? przez Prorektora ds. Kszta?cenia Prof. dr. hab. in?. Andrzeja Tytk? oraz Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH reprezentowanym przez Cz?onka zarz?du dr. in?. Dominika Kowala, a Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu reprezentowanym przez Dyrektora Zdzis?awa Nowakowskiego. Konsorcjum zosta?o wybrane w drodze post?powania przetargowego.

 

Umowa ta dotyczy wyboru operatora zewn?trznego RCTNTW, a tym samym udost?pnienia na okres 5 lat laboratoriów, w których konsorcjum AGH oraz INNOAGH b?dzie prowadzi? dzia?alno?? dydaktyczn? i badawcz? skierowan? do lokalnych przedsi?biorstw. Ponadto RCTNTW stanie si? tak?e baz? dydaktyczno-laboratoryjn? dla studentów AGH w Mielcu. Z racji przeznaczenia laboratoriów i ich wyposa?enia obszar tematyczny oferowanych kursów, szkole? i bada? b?dzie dotyczy? g?ównie bran?y mechanicznej, materia?owej, mechatronicznej, lotniczej oraz informatycznej.

 

Za spraw? podpisanej umowy zostan? wype?nione wszystkie wymagania, jakie dotycz? projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki” – zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dzia?anie 3. Regionalny system innowacji. Za?o?enia programu obejmuj?:

 • Organizowanie przez CKPiDN zaj?? praktycznych dla uczniów mieleckich szkó? zawodowych oraz osób doros?ych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych – ta dzia?alno?? jest finansowana z bud?etu pa?stwa, w ramach przyznawanej przez Powiat Mielecki subwencji o?wiatowej;
 • Organizowanie przez Operatora zewn?trznego, którym od dnia 31 stycznia 2014 r. jest AGH oraz INNOAGH szkole? oraz bada?. Jest to ju? dzia?alno?? odp?atna. Oczywi?cie nic nie stoi na przeszkodzie, aby by?a ona prowadzona tak?e w ramach projektów finansowanych ze ?rodków Unii Europejskiej.

Podpisana umowa szczególnego znaczenia nabiera w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, gdzie wyra?nie zaznacza si? potrzeba podniesienia jako?ci edukacji, rozwój us?ug cyfrowych, przedsi?biorczo?ci, rozwój dzia?alno?ci badawczej oraz transferu do gospodarki.

 

Podpisanie umowy po??czone by?o z konferencj? prasow?, podczas której przedstawiono informacje na temat planów dalszego rozwoju uczelni AGH w Mielcu oraz szeroko rozumianego otoczenia spo?eczno – biznesowego miasta i regionu.

 

Dyrektor CKPiDN Zdzis?aw Nowakowski podkre?li?, ?e podpisany dokument to nie tylko kolejny krok w zacie?nianiu kontaktów z renomowan? uczelni?, jak? jest AGH, ale jest on tak?e konkretnym instrumentem do realizacji celów wyznaczonych przez programy operacyjne nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ponadto mo?liwe staje si? rozwijanie powi?za? i synergii mi?dzy mieleckimi przedsi?biorstwami, a pracownikami naukowymi AGH. Wspó?praca ta mo?e prze?o?y? si? na wspólne projekty badawcze w zakresie transferu nowych technologii do przemys?u. W tym modelu to przedsi?biorca zg?asza swoje potrzeby, a uczelnie wy?sze w??czaj? si? w ten proces.

 

Prof. dr hab. in?. Andrzej Tytko odniós? si? tak?e do powstaj?cej w Mielcu Rady Konsultacyjnej ds. Kszta?cenia Technicznego w Mielcu. W za?o?eniu jest to cia?o doradcze, którego zadaniem ma by? mi?dzy innymi okre?lanie kierunków kszta?cenia w odniesieniu do potrzeb przemys?u oraz rynku pracy. W tym kontek?cie bardzo wa?na staje si? rola przedsi?biorców zrzeszonych w Radzie Konsultacyjnej, gdy? to oni mog? wspiera? proces edukacyjny organizuj?c sta?e i praktyki. Rada Konsultacyjna pomo?e tak?e w prawid?owym funkcjonowaniu RCTNTW – w?a?ciwie okre?laj?c jego kierunki rozwoju.

 

Warto zaznaczy?, i? zwi?zki biznesu – przedsi?biorstw ze ?wiatem nauki s? ogromne. Istnieje swoisty rodzaj symbiozy mi?dzy nimi i tylko adekwatnie i racjonalnie prowadzony rozwój tych dwóch mo?e sprzyja? szeroko rozumianemu sukcesowi, zarówno nauki, jak i gospodarki. Dr in?. Dominik Kowal powiedzia?, ?e AGH jest uczelni? otwart? na wspó?prac? z przemys?em, przedsi?biorstwami i biznesem. Mo?na j? nazwa? Uniwersytetem III Generacji. Spó?ka INNOAGH, której w?a?cicielem jest sama uczelnia zosta?a zawi?zania w?a?nie po to, aby zbli?y? uczelni? do przemys?u. Reprezentant INNOAGH zapowiedzia?, ?e spó?ka jako lider konsorcjum do?o?y wszelkich stara?, aby transfer technologii przyniós? wymierne korzy?ci w Mielcu i regionie.

 

Mielecki przemys? chce zatrudnia? naszych absolwentów, a nasz? podstawow? rol? jest w?a?nie uczenie i to uczenie takie, jakiego oczekuje przemys?. Dzisiaj okazuje si?, ?e potrafimy to robi? i chcieliby?my to robi? jeszcze lepiej – powiedzia? prof. Andrzej Tytko, dodaj?c, ?e AGH nieustannie modernizuje kierunki studiów, mi?dzy innymi pod k?tem Mielca. To miasto jest dla nas niezwykle wa?ne – doda?. Zdaniem Prorektora ds. Kszta?cenia „obszar Mielca charakteryzuje si? specyficzn? kultur? polegaj?c? przede wszystkim na doskona?ej wspó?pracy. Tutaj nie ma k?ótni, nie ma ?le rozumianej konkurencji, jest wspó?praca. AGH znakomicie czuje si? w tej obecno?ci”.

 

Przedstawiciele AGH podzi?kowali tak?e za aprobat? i zaufanie jakim cieszy si? uczelnia w lokalnym ?rodowisku, dodaj?c, ?e uczelnia jest wtedy wa?na, gdy jej absolwenci znajduj? zatrudnienie, a pomys?y rodz?ce si? w murach uczelni s? wdra?ane do przemys?u.

 

Prof. dr hab. in?. Boles?aw Karwat zapowiedzieli, i? rozpocz?? si? ju? proces przekszta?cenia Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego AGH w Mielcu w Wydzia? Zamiejscowy AGH, maj?cy kszta?ci? w systemie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Jest ju? wydana pozytywna opinia w?adz AGH tej sprawie. Teraz nale?y czeka? a? proces legislacyjny dobiegnie ko?ca, co prawdopodobnie nast?pi 1 pa?dziernika 2015 roku. Inicjatyw? stworzenia Wydzia?u Zamiejscowego AGH w Mielcu i jego kierunki rozwoju nale?y wesprze? badaniami statystycznymi i konsultacjami opisuj?cymi zainteresowanie nowo powstaj?cym przedsi?wzi?ciem. Mieleccy samorz?dowcy zaproszeni na konferencj? popieraj? te dzia?ania, uwa?aj?c, ?e za ich spraw? przemys? w regionie stanie si? nowoczesny i konkurencyjny.

 

Zarówno Starosta Powiatu Mieleckiego – Andrzej Chrabaszcz, jak i Prezydent Miast Mielca – Janusz Chodorowski, zabieraj?c g?os w sprawie wysun?li na pierwszy plan czynnik ludzki, maj?cy donios?e znaczenie w powodzeniu realizacji tego typu inicjatyw i projektów. Oddanie do u?ytku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania sta?o si? baz?, gdzie mo?na ?wiadomie kszta?ci? m?odych ludzi lub doskonali? kwalifikacje do?wiadczonych pracowników. Rozwój gospodarczy regionu zale?y w du?ej mierze od stopnia wykwalifikowania pracowników oraz od tego, jakie szanse rozwoju nowych technologii zaistniej? na danym terenie.

 

Podpisana umowa i wszelkie dzia?ania oscyluj?ce wokó? niej wp?yn? na rozwój technologii mieleckiego przemys?u i na atrakcyjno?? regionu.

J.L.

 


Rada Konsultacyjna ds. Kszta?cenia Technicznego w Mielcu 14 lutego 2014 roku odby?o si? pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. Kszta?cenia Technicznego w Mielcu, która b?dzie dzia?a?a pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. in?. Tadeusza S?omki. >>>


14 lutego 2014 roku odby?o si? pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. Kszta?cenia Technicznego w Mielcu, która b?dzie dzia?a?a pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. in?. Tadeusza S?omki. W trakcie spotkania prof. dr hab. in?. Boles?aw Karwat Kierownik ZOD AGH wr?czy? w imieniu Rektora AGH akty nominacji na Cz?onków Rady  w kadencji 2014-2016.

 

Celem dzia?alno?ci Rady Konsultacyjnej jest szeroko rozumiana promocja kszta?cenia technicznego na poziomie ?rednim i wy?szym, jak równie? rola konsultacyjno-doradcza oraz wspieranie rozwoju Wydzia?u Zamiejscowego AGH w Mielcu. Decyzj? Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego ZOD AGH w Mielcu zostanie przekszta?cony w Wydzia? Zamiejscowy AGH. B?dzie to 17. pe?noprawny Wydzia? AGH, z w?asn? kadr? naukowo-dydaktyczn?, kszta?c?cy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej umo?liwi?o identyfikacj? zagadnie? i wymian? pogl?dów w zakresie jej przysz?ego funkcjonowania. Podkre?lono mi?dzy innymi potrzeb? sta?ych kontaktów pracowników naukowych AGH z mieleckimi przedsi?biorcami, których celem by?aby wspó?praca w zakresie wdra?ania nowych technologii do mieleckiego przemys?u. Jest to istotne z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, z której wynika wa?ne przes?anie: to przedsi?biorcy zg?aszaj? potrzeby w obszarze bada?, zapraszaj?c do wspó?pracy wy?sze uczelnie i o?rodki naukowo-badawcze.

 

Wyra?amy nadziej?, ?e inicjatywa powo?ania Rady i jej funkcjonowanie stworz? odpowiedni klimat dla kszta?cenia zawodowego oraz ??czenia bada? naukowych z praktyk? przemys?ow? w Mielcu i regionie.

 

W trakcie spotkania przedstawiono ofert? konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH b?d?cego operatorem zewn?trznym Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu, dzia?aj?cego w strukturze Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Konsorcjum oferuje dzia?alno?? dydaktyczn? i badawcz? skierowan? do lokalnych przedsi?biorstw. Ponadto funkcjonowanie Rady Konsultacyjnej ds. Kszta?cenia Technicznego w Mielcu mo?e by? ogniwem komplementarnym dla dzia?alno?ci prowadzonej przez Konsorcjum.


Edukacja dla przemys?u – dbamy o dobr? mark? polskiej edukacji Edukacja dla przemys?u – dbamy o dobr? mark? polskiej edukacji – pod takim has?em 12 wrze?nia 2014 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odby?a si? konferencja >>>


Edukacja dla przemys?u – dbamy o dobr? mark? polskiej edukacji

 

Edukacja dla przemys?u – dbamy o dobr? mark? polskiej edukacji – pod takim has?em 12 wrze?nia 2014 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odby?a si? konferencja zorganizowania przez Agencj? Rozwoju Przemys?u  S.A. Oddzia? w Mielcu i Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Konferencja zgromadzi?a zaszczytne grono osób i instytucji wyra?aj?cych gotowo?? do w??czenia si? w tworzenie nowoczesnej mieleckiej edukacji zawodowej. W?ród go?ci znalaz?y si? w?adze rektorskie i dzieka?skie AGH w Krakowie (reprezentanci 10 wydzia?ów), w?adze samorz?dowe miasta i powiatu, mieleccy przedsi?biorcy, dyrektorzy mieleckich szkó? oraz wiele innych osób maj?cych realny wp?yw na kszta?t mieleckiej edukacji zawodowej i technicznej. Celem konferencji by?a próba odpowiedzi na pytanie, jaka powinna by? mielecka edukacja zawodowa, aby mog?a w pe?ni odpowiada? potrzebom mieleckiego przemys?u.

 

Pierwszym z prelegentów zabieraj?cych g?os podczas konferencji by? prof. dr hab. Zbigniew K?kol, Prorektor ds. nauki AGH w Krakowie. Przedstawi? on dane liczbowe dotycz?ce Akademii Górniczo-Hutniczej. Zdaniem profesora najwi?ksz? przeszkod? dla innowacyjno?ci firm nie jest ju? finansowanie, lecz brak wykwalifikowanych pracowników, którzy stanowi? dla konkuruj?cych ze sob? przedsi?biorstw podpor? ich sukcesu. Polski przemys? potrzebuje dobrze wykszta?conych specjalistów w dyscyplinach technicznych. Szacuje si?, ?e w Polsce brakuje obecnie blisko 80 000 in?ynierów. Aktualnie AGH kszta?ci na 57 kierunkach studiów. Wspó?praca z przemys?em stanowi dla uczelni jeden z g?ównych kierunków dzia?ania. Dlatego te? powo?ano Konwent AGH, który jest organem doradczym uczelni skupiaj?cym w swych szeregach ?cis?e w?adze województw oraz mened?erów wielu przedsi?biorstw. Cz??? nauczycieli akademickich AGH ma za sob? do?wiadczenie pracy w przemy?le. Uczelnia stara si? konsultowa? programy studiów z otoczeniem gospodarczym, a tak?e zaprasza? do prowadzenia zaj?? in?ynierów – praktyków. Ponadto uczelnia sukcesywnie rozwija system praktyk przemys?owych. Od 1999 r. przy AGH z sukcesem dzia?a Centrum Karier powo?ane do nawi?zywania i podtrzymywania wspó?pracy pomi?dzy uczelni? a sektorem gospodarczym. Podsumowuj?c, Rektor Z. K?kol zaznaczy?, ?e prawdziwym i ci?g?ym wyzwaniem dla uniwersytetów technicznych jest znalezienie w?a?ciwych proporcji i równowagi pomi?dzy kszta?ceniem i badaniami w zakresie nauk podstawowych i stosowanych.

 

Krzysztof ?l?zak, Dyrektor Oddzia?u ARP S.A. w Mielcu przedstawi? histori? Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, od której wszystko w Mielcu zacz??o si? na nowo. Lata 90. przynios?y w Mielcu upadek lokalnego przemys?u. Strukturalne bezrobocie, brak ofert pracy i zb?dny  maj?tek produkcyjny po WSK by?y jedynym, co pozosta?o po latach ?wietno?ci regionu. Nale?a?o podj?? szereg celowych dzia?a? zmierzaj?cych do poprawy sytuacji Mielca. Mi?dzy innymi z tych pobudek w 1995 roku powo?ano w Mielcu Specjaln? Stref? Ekonomiczn? EURO-PARK MIELEC, która by?a pierwsz? stref? ekonomiczn? utworzon? w Polsce. Jej celem by?o utworzenie wielu miejsc pracy oraz pozyskanie nowych inwestycji. Przy ogromnej monokulturze przemys?owej miasta, szczególnie wa?na okaza?a si?  dywersyfikacja bran?owa, któr? uda?o si? przeprowadzi? z du?ym powodzeniem. Obok od lat wiod?cych w Mielcu bran? pojawi?y si? nowe;  poligrafia i opakowania, produkcja elementów dla budownictwa, elektronika, a tak?e bran?a IT.  Obserwuj?c mieleckie szkolnictwo zawodowe, dochodzimy do wniosku, ?e w zasadzie udaje si? w naszym mie?cie kszta?ci? specjalistów, których profil edukacyjny odpowiada dywersyfikacji bran?owej. Jednak?e rozwój gospodarczy regionu stawia mieleckie szkolnictwo zawodowe przed nowymi wyzwaniami. Obecnie SSE zatrudnia 29 566 pracowników (w tym 17 074 w Mielcu) i sta?a si? ?ród?em o?ywienia gospodarczego podkarpacia. Trzeba nieustannie dostosowywa? ofert? edukacyjn? do potrzeb lokalnego rynku pracy i kszta?ci? kadry w sposób przemy?lany i umiej?tny.

 

Z danych, które przedstawi? Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – Zdzis?aw Nowakowski wynika, ?e o?wiata w Mielcu dostosowuje si? do wymaga? tutejszego rynku pracy. M?odzie? w powiecie mieleckim wybiera w du?ej mierze kszta?cenie w technikach i szko?ach zawodowych. Tendencja ta jest odmienna w stosunku do wyborów m?odych ludzi obserwowanych w kraju, a tak?e województwie. Przegl?d wniosków poprojektowych dotycz?cych szeroko rozumianego kszta?cenia, zrealizowanych przez CKPiDN w Mielcu na przestrzeni kilku lat, uwypukla my?l, i? realnym i s?usznym dzia?aniem jest konieczno?? organizacji sta?y dla uczniów i nauczycieli w zak?adach pracy. Ponadto koniecznym wydaje si? zaanga?owanie pracowników przedsi?biorstw – kadry in?ynieryjno-technicznej do prowadzenia zaj?? realizowanych, na przyk?ad w ramach bezp?atnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla osób doros?ych. Wybieraj?c kszta?cenie w ramach KKZ zyskuje si? mo?liwo?? ?atwego i przejrzystego budowania ?cie?ki zawodowej odpowiadaj?cej potrzebom rynku pracy. Prelegent zwróci? uwag? na fakt, i? sukcesywnie wdra?ane zmiany w kszta?ceniu zawodowym w Polsce pozwalaj? na bardziej adekwatne dostosowywanie profilu i modelu kszta?cenia do potrzeb danego regionu. Dyrektor Z. Nowakowski przypomnia? tak?e wielokrotnie podnoszony postulat mówi?cy o tym, ?e Ministerstwo Gospodarki nale?y uczyni? wspó?odpowiedzialnym za rozwój polskiego szkolnictwa technicznego na równi z Ministerstwem Edukacji Zawodowej.

 

Na sesji plenarnej „Kszta?ci? nowocze?nie” prelegenci - prof. dr hab. in?. Zbigniew K?kol, Krzysztof ?l?zak oraz Zdzis?aw Nowakowski uznali, i? istnieje silna potrzeba kszta?cenia technicznego na poziomie ?rednim, ale tak?e wy?szym. Ponadto wa?nym postulatem wydaje si? konieczno?? przeprowadzenia celowej, pog??bionej analizy rynku pracy, która w dalszej perspektywie da odpowied?, jakiej wiedzy, kompetencji i umiej?tno?ci oczekuj? mieleccy przedsi?biorcy od absolwentów szkó?, zarówno szczebla ?redniego, jak i wy?szego. Tworzony w Mielcu Wydzia? In?ynierii Wytwarzania AGH w Krakowie w pe?ni odpowiada potrzebom mieleckiej gospodarki, a wi?c kszta?ceniu zwi?zanemu z lotnictwem, przemys?em samochodowym, mechanik? i przetwórstwem materia?ów. Nie do przecenienia okazuj? si? tak?e partnerskie dzia?ania przedstawicieli przemys?u oraz edukacji zmierzaj?ce do wypracowania warto?ciowego i celowego programu nauczania b?d?cego realn? odpowiedzi? na potrzeby wspó?czesnej gospodarki.

 

Ponadto podczas konferencji wr?czono pi?? kolejnych nominacji JM Rektora AGH prof. Tadeusza S?omki nowym Cz?onkom Rady Konsultacyjnej ds. Kszta?cenia Technicznego w Mielcu. Obecnie Rada Liczy trzydziestu dwóch cz?onków reprezentuj?cych przedsi?biorców, w?adze o?wiatowe i samorz?dowe.

 

Liczna delegacja w?adz AGH po zako?czeniu pierwszej sesji plenarnej zwiedzi?a przedsi?biorstwa zlokalizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. W?ród firm, które odwiedzili go?cie znalaz?y si?: Polskie Zak?ady Lotnicze a Sikorsky Company, KIRCHHOFF Polska oraz BURY Technologies. Ostatnim z punktów programu dla delegacji z Krakowa by?o zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktycznej Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

 

Podczas drugiej sesji plenarnej „Kszta?cenie zawodowe w nowej perspektywie finansowej UE” g?os zabra? Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie, który mówi? na temat „Wsparcia szkolnictwa zawodowego w RPO WP 2014-2020”.

 

Trzecia sesja plenarna pt. „Jako?? kszta?cenia” by?a prezentacj? wyników egzaminów zawodowych. Prezentacji dokona?a Pani  El?bieta Araminowicz, Kierownik Wydzia?u Egzaminów Zawodowych Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

 

Joanna Lichota


Zaproszenie na cykl seminariów naukowo-technicznych Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., operator zewn?trzny Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, zaprasza na cykl seminariów naukowo-technicznych pt. NAUKA I TECHNIKA DLA INNOWACYJNEGO PRZEMYS?U >>>


 

 

Pierwsze seminarium z cyklu pt. „Nowoczesne metody spawania i ci?cia – wybrane zagadnienia”, odb?dzie si? w dniu 21.11.2014 r. w godz. 12.00-14.45, w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B.

 

Celem cyklu seminariów b?dzie zbli?enie nauki do przemys?u i przemys?u do nauki. Seminaria stanowi? b?d? forum wymiany wiedzy, do?wiadcze? i pogl?dów pomi?dzy przedstawicielami ?rodowisk naukowych oraz przemys?owych.

 

Podczas ka?dego z seminariów prezentowane b?d? aktualne badania naukowe, wiedza i mo?liwo?ci badawcze. Celem ka?dego ze spotka? b?dzie równie? pobudzanie przedsi?biorców, przedstawicieli przemys?u do zg?aszania w?asnych potrzeb badawczych, problemów z którymi spotykaj? si? w praktyce.

 

Uczestnictwo w seminarium jest bezp?atne i potwierdzone b?dzie Certyfikatem.

 

Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc, o przyj?ciu na seminarium zdecyduje kolejno?? zg?oszenia. Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14.11.2014 r., poprzez wype?nienie elektronicznego formularza zg?oszeniowego lub telefonicznie pod numerem: 12 617 36 56 (w godz. od 10.00 do 13.00).

 

Wi?cej informacji na temat seminariów znajd? Pa?stwo na naszej stronie: www.innoagh.pl

 

Partnerami cyklu seminariów s?:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie
 • Centrum Transferu Technologii AGH
 • Centrum  Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

PROGRAM SEMINARIUM:

11.45 – 12.00

 • Rejestracja uczestników.

12.00 – 12.15

 • Wprowadzenie do seminarium: INNOAGH mostem ??cz?cym mielecki przemys? z nauk?.

12.15 – 14.15

 • Wp?yw wybranych technologicznych parametrów spawania metod? MIG/MAG na jako??  i geometri? ?ciegu.
 • Mo?liwo?ci technologiczne zwi?kszania wydajno?ci procesów MIG/MAG i TIG.
 • Wybrane zagadnienia i zastosowania techniki laserowej.
 • Spawanie hybrydowe.
 • Mo?liwo?ci technologiczne okre?lonych metod ci?cia ( plazmowego, laserowego, acetylenowo-tlenowego, strumieniem wodno-?ciernym).

 

14.15 – 14.45

 • Dyskusja, podsumowane seminarium oraz wr?czenie Certyfikatów.

 

Seminarium poprowadzi:

dr in?. Tomasz Góral, zatrudniony od 15 lat w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Pracownik Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki w Katedrze Systemów Wytwarzania. Pe?ni funkcj? pe?nomocnika Dziekana Wydzia?u ds. praktyk technologicznych i studenckich. G?ówne zainteresowania naukowe dotycz? zagadnie? zwi?zanych ze spajaniem materia?ów, technologiami spawalniczymi, badaniami nad wp?ywem technologicznych parametrów spawania i napawania na geometri? i jako?? ?ciegów, napawaniem równie? z zastosowaniem metali nie?elaznych, monitorowaniem ?ukowych procesów spawalniczych, zgrzewaniem punktowym, termicznymi metodami ci?cia, dalsze zainteresowania naukowe dotycz? niekonwencjonalnych metod obróbki (ci?cie strumieniem wodno-?ciernym, obróbka elektroerozyjna), technologii maszyn.

 

 

>>> Do pobrania: List przewodni <<<

 


ALARM w RCTNTW! ALARM w RCTNTW! 2 pa?dziernika 2014 r. na terenie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odby?y si? ?wiczenia podczas których zasymulowano wybuch po?aru. >>>


Alarm w RCTNTW!

 


 

2 pa?dziernika 2014 r. na terenie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odby?y si? ?wiczenia podczas których zasymulowano wybuch po?aru. ?wiczenia zorganizowa?a Pa?stwowa Stra? Po?arna w Mielcu. Akcja mia?a na celu ocen? przystosowania budynku do wymogów bezpiecze?stwa, a tak?e sprawdzi? umiej?tno?? reagowania ca?ej spo?eczno?ci w sytuacji zagro?enia. Nauczyciele, uczniowie, a tak?e pracownicy CKPiDN sprawnie opu?cili budynek, zgodnie z zasadami i  planem ewakuacji podczas zagro?enia. Ewakuacja przebieg?a zgodnie z procedurami, nie zaobserwowano objawów paniki. Na szczególne uznanie za?uguj? stra?acy bior?cy udzia? w akcji, którzy profesjonalnie i z du?ym zaanga?owaniem wykonywali swoje zadania. Wszelkie za?o?enia zosta?y w?a?ciwie zrealizowane. ?wiadczy to o du?ej wiedzy osób bior?cych udzia? w próbnym alarmie, samodyscyplinie i odpowiedzialno?ci za dzia?ania w?asne, jak i dzia?ania osób drugich.


Marsza?ek Sejmu RP odwiedzi?a CKPiDN 14 maja 2014 r. go?cili?my w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Pani? Ew? Kopacz – Marsza?ek Sejmu RP. >>>


Celem spotkania by?o zapoznanie Pani Marsza?ek z mieleckim modelem szkolnictwa technicznego, dla którego dwoma najwa?niejszymi filarami s?: nowoczesna baza dydaktyczna Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania oraz wspó?praca z mieleckimi przedsi?biorcami skupionymi g?ównie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. By?a to tak?e okazja do zaprezentowania wyposa?enia naszych laboratoriów oraz za?o?e? projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, w ramach którego m?odzie? ma mo?liwo?? odbywania sta?y w zak?adach pracy.

 

Podczas spotkania Dyrektor Zdzis?aw Nowakowski kolejny ju? raz zg?osi? postulat, aby uczyni? Ministerstwo Gospodarki wspó?odpowiedzialnym za rozwój polskiego szkolnictwa technicznego, poniewa? z tej perspektywy o wiele lepiej wida? jakie s? rzeczywiste potrzeby polskiego przemys?u, a tym samym oczekiwania w odniesieniu do systemu szkolnictwa zawodowego.

 

Pani Marsza?ek z du?ym zainteresowaniem odnios?a si? do zg?oszonego postulatu i poprosi?a, aby przygotowa? stosowane materia?y, które pozwol? jej zaj?? si? t? spraw?. Podkre?li?a tak?e, ?e dzisiaj jest niezwykle wa?ne w??czenie si? przemys?u w edukacj? uczniów, aby poprzez organizacj? praktyk i sta?y lepiej przygotowa? ich do przysz?ej pracy.

Na zako?czenie spotkania Pani Marsza?ek otrzyma?a zaproszenie na V Mielecki Festiwal Nauki i Techniki, który odb?dzie si? w dniach 30-31 maja 2014 r.


Konferencja Urz?du Marsza?kowskiego w RCTNTW 19 sierpnia br w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu dyskutowano o nowej perspektywie unijnej i Regionalnym Programie Operacyjnym. >>>


19 sierpnia br w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu dyskutowano o nowej perspektywie unijnej i Regionalnym Programie Operacyjnym. Podkarpacie podobnie jak inne regiony stoi u progu nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  Jej gospodarzem by? Marsza?ek Województwa Podkarpackiego W?adys?aw Ortyl. W?ród zaproszonych go?ci znale?li si? przede wszystkim potencjalni beneficjenci unijnych pieni?dzy czyli samorz?dowcy i przedsi?biorcy z powiatu mieleckiego. Marsza?ek W?adys?aw Ortyl mówi? g?ównie o ró?nicach w finansowaniu w starej i nowej perspektywie. Przypomnia? te? o prowadzonym w?a?nie naborze propozycji przedsi?wzi?? priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa w nowej perspektywie. Nabór ten zosta? przed?u?ony do 21. sierpnia. W?adys?aw Ortyl przypomnia? te? o znaczeniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla powiatu mieleckiego.    Fundusze pozyskane z RPO umo?liwi?y przebudow? Rynku starego miasta, przebudow? ulic, budow? parkingu. Projekt obj?? swoim zasi?giem elewacj? najstarszego obiektu w Mielcu -  Bazyliki ?w. Mateusza oraz zabytkowy ko?ció?ek ?w. Marka nad Wis?ok? – mówi? W?adys?aw Ortyl.    Równie? miejsce w którym odbywa si? nasza konferencja wybudowano dzi?ki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania jest wyposa?ony w bardzo nowoczesne laboratoria, sale dydaktyczne. Podstawowym za?o?eniem realizacji inwestycji by?a konieczno??  powi?zania modernizacji szkolnictwa zawodowego z potrzebami lokalnych przedsi?biorców. Chodzi o to, aby dobrze wykszta?cona m?odzie? znajdowa?a tu prac? i mog?a dalej rozwija? si? zawodowo – powiedzia? podsumowuj?c konferencj? W?adys?aw Ortyl. W powiecie mieleckim zrealizowano prawie 130 inwestycji przy wsparciu RPO. Ich ??czna warto?? to 413 mln z?, z czego dofinansowanie z EFRR 250 mln z?. Podczas mieleckiej konferencji Norbert Tomkiewicz z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urz?du Marsza?kowskiego przedstawi? prezentacj? „Dwufunduszowy program operacyjny dla województwa podkarpackiego – efekt synergii polityki spójno?ci UE”. Gospodarz obiektu Zdzis?aw Nowakowski, dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu mówi? o zaletach powstania Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, które powsta?o g?ównie wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na koniec Marek Darecki,  prezes WSK – PZL Rzeszów S.A., ale równie? Doliny Lotniczej mówi? o Wizji Podkarpacia 2020


Z?oty Medal Mistrzostw Polski w AeroMusicalu dla Bartosza Ka?mierskiego z CKPiDN Mielec. Bartosz Ka?mierski z modelarni Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zosta? mistrzem Polski w modelarskiej konkurencji „AeroMusicals''.>>


Bartosz Ka?mierski z modelarni Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Mielcu zosta? mistrzem Polski w modelarskiej konkurencji „AeroMusicals''.

 

W dniach 28-30.03.2014 ekipa mieleckiej  modelarni w sk?adzie Grzegorz Goryczka - Instruktor i Bartosz Ka?mierski - pilot wzi??a udzia? w Mi?dzynarodowych Mistrzostwach Polski w klasie modeli F3P-AFM Aero Musicals.

 

Mielec w swojej lotniczej historii doczeka? si? wielu znakomitych modelarzy, medalistów mistrzostw Polski i reprezentantów naszego kraju, ale sukces Bartosza Ka?mierskiego ma wymiar szczególny. Mistrzem Polski zosta? bowiem absolutny debiutant, którzy kilka miesi?cy temu w pa?dzierniku ubieg?ego roku zg?osi? si? do nowo powsta?ej modelarni przy ulicy Wojska Polskiego 2B. Jego marzeniem by? start na mistrzostwach Polski. Min??o kilka miesi?cy i Bartosz nie tylko pojecha? na mistrzostwa, które w tym roku odby?y si? w Pruszkowie, ale zdoby? tam z?oty medal, co by?o absolutn? sensacj?. Mistrzostwa w konkurencji AeroMusicals odbywaj? si? w naszym kraju od lat, ciesz?c si? coraz wi?ksz? popularno?ci?. Nic w tym dziwnego, bo to niezwykle widowiskowa dziedzina modelarstwa, b?d?ca po??czeniem efektownych i skomplikowanych akrobacji wykonywanych modelem samolotu do specjalnie dobranej muzyki. Oprócz kunsztu pilota?u Ucz? si? tak?e umiej?tno?ci techniczne przy konstruowaniu i budowie modelu, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki. Impreza w Pruszkowie mia?a bardzo siln?, mi?dzynarodow? obsad?. Oprócz zawodników walcz?cych o medale mistrzostw Polski na starcie stan?? mistrz ?wiata w tej konkurencji oraz kilku zawodników ?wiatowej czo?ówki. Wszystko dlatego, ?e za rok hala kolarstwa torowego BG? Arena Pruszków b?dzie go?ci? uczestników mistrzostw ?wiata, którzy tym roku przyjechali do Polski, aby zapozna? si? z warunkami startu. jakie czekaj? ich w ?wiatowym championacie. Dzi?ki temu Bartosz Ka?mierski mia? okazj? spróbowa? swoich si? w doborowym towarzystwie. Jak uda?o mu si? opanowa? debiutanck? trem? i si?gn?? po tytu? mistrza Polski, pozostaje jego tajemnic?. Niew?tpliwie przyczyni?a si? do tego wielka praca, jak? wykona? w ostatnich miesi?cach pod okiem swojego trenera i opiekuna Grzegorza Goryczki, który jak wiadomo jest mistrzem Polski i medalist? mistrzostw Europy w modelarstwie kosmicznym. Bartosz to niezwyk?y samorodny talent. Wystarczy?o mu tylko pomóc, aby zrealizowa? swoje marzenie o udziale w mistrzostwach Polski. To, ?e sko?czy?o si? to z?otym medalem, ?wiadczy tylko o skali jego niezwyk?ego talentu, pasji i pracy, jak? wykona?  powiedzia? Grzegorz Goryczka. Wielk? spraw? okaza?a si? pomoc dyrekcji Gimnazjum nr 2, która udost?pni?a Bartoszowi przyszkoln? hal? sportow?, gdzie móg? dwa razy w tygodniu trenowa?. Te przygotowania koordynowa? tak?e nauczyciel tutejszego gimnazjum Robert Kagan. Na starcie Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski w AcroMusicals stan??o 33 zawodników z 7 krajów. Na pocz?tku zawodów mielczanin musia? zmierzy? si? z szokiem spowodowanym ogromem hali w Pruszkowie kilka razy wi?kszej od sali w Mielcu, gdzie trenowa?. Mimo to po pierwszym dniu mistrzostw Polski prowadzi? w klasyfikacji. Po drugim locie jego przewaga nad konkurentami zmala?a do minimum i o wszystkim decydowa? ostatni wyst?p w niedzielnych fina?ach. Rywale nie wytrzymali tej próby nerwów w przeciwie?stwie do mielczanina. który zaliczy? najlepszy wyst?p i móg? przyjmowa? gratulacje za zdobycie z?otego medalu. Cho? ?wiatowa czo?ówka to zdecydowanie wy?sza pó?ka, mielecki modelarz marzy teraz o starcie na przysz?orocznych mistrzostwach ?wiata w Pruszkowie. Post?py, jakie zrobi? w ci?gu kilku miesi?cy, ?wiadcz? o jego du?ych mo?liwo?ciach i na pewno o jego sukcesach jeszcze us?yszymy.

 

 

Edward Tabor


„Unijna Per?a Podkarpacia” dla RCTNTW Z rado?ci? informujemy, ?e w pi?tek 6 grudnia projekt „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” zosta? wyró?niony statuetk? „Unijna Per?a Podkarpacia” w II edycji konkursu og?oszonego przez Urz?d Marsza?kowski Województwa Podkarpackiego. >>>


Konkurs promuje najlepsze inicjatywy, które zosta?y zrealizowane ze ?rodków unijnych w Województwie Podkarpackim. Nasz projekt zwyci??y? w kategorii infrastruktury technicznej i publicznej. Statuetk? dla RCTNTW odebra? Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrab?szcz. Dzi?kuj?c za wyró?nienie podkre?li? znaczenie tego projektu dla podniesienia potencja?u innowacyjnego nie tylko Mielca, ale ca?ego Podkarpacie.  Przygotowanie kadr i specjalistów o najwy?szym poziomie umiej?tno?ci i kwalifikacji przyczyni si? do budowy innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

 

REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA to najnowocze?niejszy o?rodek szkolenia zawodowego m?odzie?y i doros?ych, funkcjonuj?cy w strukturze Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Konieczno?ci? chwili sta?o si? w przemys?owym Mielcu zmodernizowanie kszta?cenia zawodowego w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb rynku pracy – w coraz wi?kszym stopniu zorientowanego na nowoczesne metody projektowania i wytwarzania. Wyró?nikiem przemys?owego charakteru naszego miasta sta?y si? bran?e: lotnictwo i motoryzacja, przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych oraz materia?y dla budownictwa.

W wyniku realizacji projektu m?odzie? mieleckich szkó? zawodowych otrzyma?a 10 nowoczesnych laboratoriów:

 

 • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM
 • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych   numerycznie
 • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawaj?cych
 • Laboratorium obrabiarek dydaktycznych oraz obrabiarek przemys?owych (CNC), które otrzyma?o status Centrum Szkoleniowego Haas
 • Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali
 • Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo
 • Laboratorium nowoczesnych technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich
 • Laboratorium bada? nieniszcz?cych
 • Laboratorium mechatroniki
 • Laboratorium „Lean Management”

 

Znajduj?ce si? w laboratoriach bardzo nowoczesne wyposa?enie dydaktyczne zosta?o zorientowane g?ównie na zawody mechaniczne, lotnicze, mechatroniczne, elektrotechniczne, elektroniczne oraz informatyczne. W tych kierunkach organizowane jest kszta?cenie praktyczne m?odzie?y w systemie szkolnym oraz osób doros?ych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a tak?e kursów dokszta?caj?cych. Laboratoria mog? by? równie? wykorzystywane przez mieleckich przedsi?biorców do prowadzenia podstawowej dzia?alno?ci badawczej.

 

Na maj?tku wytworzonym w ramach projektu, CKPiDN podj??o si? misji zacie?nienia wspó?pracy z mieleckim przemys?em. Jest to jedno z najwa?niejszych wyzwa?, któremu musi sprosta? oferta edukacyjna skierowania do m?odych ludzi, staj?cych przed wyborem swojej ?cie?ki zawodowej. Taki cel przy?wieca? naszej instytucji w ramach dobiegaj?cego ju? ko?ca projektu unijnego „Nauka i praca – wspólna sprawa”, realizowanego we wspó?pracy z niemieckim partnerem z Powiatu Olpe (g?ównej siedziby firmy Korcchoff).  W ramach projektu m?odzie? mieleckich szkó? zawodowych odbywa?a m.in. sta?e i praktyki w mieleckich zak?adach pracy, natomiast nauczyciele z CKPiDN przygotowywali si? do wdra?ania dobrych praktyk zaobserwowanych w niemieckim systemie kszta?cenia zawodowego. Jest to system dualny, który polega na organizacji zaj?? dla m?odzie?y zarówno przez szko??, jak i zak?ady pracy. A jaki to przynosi efekt? Najmniejszy poziom bezrobocia w?ród m?odych ludzi jest w?a?nie w Niemczech i wynosi tylko 8,1% (wed?ug danych Eurostat za 2012 rok). W Polsce takich osób jest niestety a? 27,8%.

 

Mamy g??bokie przekonanie, ?e dzi?ki nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz zebranym do?wiadczeniom, CKPiDN znacz?co przyczyni si? do podniesienia poziomu kszta?cenia zawodowego, tym samym absolwenci naszych szkó? zawodowych stan? si? atrakcyjnymi pracownikami dla mieleckich przedsi?biorców.

 


Dzie? otwarty PZL Mielec W sobot? 17 sierpnia br. podczas Dni Otwartych Polskich Zak?adów Lotniczych, CKPiDN zaprezentowa?o na swoim stoisku >>>


Dzie? Otwarty PZL Mielec

 

W sobot? 17 sierpnia br. podczas Dni Otwartych Polskich Zak?adów Lotniczych, Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprezentowa?o na swoim stoisku najnowszej generacji sprz?t, który stanowi wyposa?enie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Najwi?ksz? popularno?ci? cieszy? si? skaner oraz drukarka 3D, za których pomoc? drukowane by?y pami?tkowe gad?ety dla zwiedzaj?cych. W godzinach od 9 do 13 mo?na by?o podziwia? historyczne statki powietrzne i wspó?cze?nie wytwarzane samoloty i ?mig?owce. Podczas Pikniku Lotniczego odby?y si? g?ówne obchody przypadaj?cej na ten rok 75 rocznicy przemys?u lotniczego w Mielcu.


Pierwsi in?ynierowie AGH w Mielcu Pierwsi in?ynierowie mechanicy wypromowani w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu >>>


Pierwsi in?ynierowie mechanicy wypromowani w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu

 

W dniu 25 czerwca 2013 roku w „Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki” odby?a si? uroczysto?? wr?czenia pierwszych dyplomów uko?czenia studiów in?ynierskich w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym AGH w Mielcu.

 

Uroczysto?? zaszczycili swoj? obecno?ci? mi?dzy innymi: Pose? na Sejm RP Krystyna Skowro?ska, prof. Tomasz Szmuc Prorektor AGH ds. Wspó?pracy, prof. Andrzej Tytko Prorektor AGH ds. Kszta?cenia, prof. Antoni Kalukiewicz Dziekan WIMiR, prof. Andrzej Go?a? Cz?onek Komitetu Polityki Naukowej MNiSzW, prof. Edward Michlowicz Prodziekan WIMiR ds. Kszta?cenia, prof. Grzegorz Cieplok Prodziekan WIMiR ds. Ogólnych, prof. Krzysztof Mendrok Prodziekan WIMiR ds. Studenckich, Zdzis?aw Nowakowski Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bry?a, Prezydenta Mielca Janusz Chodorowski, Przewodnicz?cy Rady Miasta Mielca Jana My?liwiec, Rektor Wy?szej Szko?y Gospodarki i Zarz?dzania w Krakowie Wydzia? Zamiejscowy w Mielcu dr Wac?aw Nelec, Dyrektor Agencji Rozwoju Przemys?u, Oddzia? w Mielcu Mariusz B??dowski, Wiceprezes Zarz?du Kirchhoff Polska Ryszard Muzyczka, Dyrektor Operacyjny PZL Mielec Bogdan Ostrowski, Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR Ireneusz Drzewiecki, Radni miasta Mielca, dyrektorzy i prezesi przedsi?biorstw, dyrektorzy i nauczyciele mieleckich szkó?, Zarz?d Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Wr?czanie dyplomów poprzedzi?o wyst?pienia Dziekana Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Antoniego Kalukiewicza, który zaprezentowa? obecn? pozycj? Wydzia?u w AGH i Polsce oraz perspektywy dalszego rozwoju oraz z?o?y? gratulacje nowo wypromowanym absolwentom Wydzia?u.

 

Prorektor AGH ds. Kszta?cenia prof. Andrzeja Tytko przedstawi? dalsze perspektywy rozwoju i przekszta?cenia ZOD AGH w Mielcu w zamiejscow? jednostk? dydaktyczn?, zgodnie z decyzj? Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego. Utworzenie Filii AGH w Mielcu umo?liwi kszta?cenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia. Takie zmiany znacz?co zmieni? mo?liwo?ci i perspektywy edukacyjne w zakresie nauk technicznych w Mielcu.

 

Pierwszymi absolwentami Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie na kierunki Mechanika i Budowa Maszyn wypromowanymi w ZOD AGH w Mielcu zostali: Daniel Babula – Kirchhoff Polska, Pawe? Borowiec – CKPiDN w Mielcu, Jaros?aw Buka?a – Bury Sp. z o.o., Tomasz Bystrek – PZL Mielec, Piotr Dro?d?owski – PPUH ANDREX, Tomasz ?uszcz – PZL Mielec, Marcin Maksym – PZL Mielec, Rafa? Malczy?ski Kirchhoff Polska, Pawe? My?liwiec – PZL Mielec, Robert Piechota – PZL Mielec, Grzegorz Skrzypek – E-STAR Elektrociep?ownia Mielec, Pawe? ?lusarz – BRW Sp. z o.o., Józef Trybulec - Lear Corporation. W imieniu wypromowanych in?ynierów mechaników podzi?kowania z?o?y? in?. Piotr Dro?d?owski.

 

Pozostali studenci czwartego roku maj? zdany egzamin in?ynierski i sukcesywnie w najbli?szych tygodniach b?d? broni? swoje prace in?ynierskie a wr?czanie dyplomów odb?dzie si? przy kolejnej ju? pi?tej inauguracji nowego roku akademickiego 2013/2014.

 

Uroczysto?? wr?czenia pierwszych dyplomów in?ynierów mechaników w ZOD AGH w Mielcu zaszczyci? swoj? obecno?ci? Andrzej GO?A?. Profesor Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki, Cz?onek Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, by?y Prezydent Krakowa, Senator RP, Prorektor AGH ds. Nauki, który wyg?osi? wyk?ad pt. ”Zrównowa?ony rozwój”.

 

Prorektor AGH ds. Wspó?pracy prof. Tomasz Szmuc w swoim wyst?pieniu powiedzia? miedzy innymi, ?e AGH wspólnie z INNOAGH b?dzie operatorem zewn?trznym Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki. Baza laboratoryjna RCTNTW umo?liwi prowadzenie specjalistycznych kursów, szkole?, dzia?alno?ci badawczej a przedsi?biorstwa zlokalizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC s? zainteresowane tak? wspó?prac?. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC jest obecnie w moim przekonaniu „Dolin? Krzemow?” polskiego przemys?u. Nie ma w Polsce drugiego takiego miejsca, w którym jest taka koncentracja zak?adów stosuj?cych najnowocze?niejsze technologie wytwarzania, najnowocze?niejsze urz?dzenia, systemy organizacji pracy i zatrudniaj?cych prawie dwadzie?cia tysi?cy pracowników.

 

Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Zdzis?aw Nowakowski zaprezentowa? ofert? szkoleniow? dla mieleckich przedsi?biorców w ramach realizacji projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki”, która b?dzie realizowana wspólnie z AGH.

 

Gratulacje dla wypromowanych w ZOD AGH w Mielcu in?ynierów mechaników i ?yczenia dalszego pomy?lnego rozwoju dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej AGH w Mielcu z?o?yli: Krystyna Skowro?ska, Janusz Chodorowski i Wac?aw Nelec.

 

Przed uroczysto?ci? wr?czania dyplomów w ZOD AGH w Mielcu delegacja AGH zwiedza?a Polskie Zak?ady Lotnicze a Sikorsky Company i Kirchhoff Polska a po zako?czeniu wszyscy uczestnicy zwiedzali laboratoria Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki.

 

Pozytywny efekt dzia?alno?ci sk?ania do podzi?kowania Tym, którzy przyczynili si? do pozytywnego zako?czenia podj?tego przedsi?wzi?cia. Prawie nigdy nie sposób wymieni? imiennie wszystkich, którzy zrealizowali to zadanie. Dzi?kuj?, wi?c wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie organizacji procesu kszta?cenia, co umo?liwi?o wypromowanie pierwszych in?ynierów mechaników w Mielcu w tym systemie edukacji. W?adzom miasta i powiatu mieleckiego za inicjatyw? utworzenia ZOD AGH w Mielcu, Januszowi Chodorowskiemu Prezydentowi Mielca, Andrzejowi Chrab?szczowi Staro?cie Powiatu Mieleckiego, Zdzis?awowi Nowakowskiemu wówczas Przewodnicz?cemu Rady Miasta Mielca a obecnie Radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który by? i jest w moim przekonaniu „dobrym duchem” ca?ego przedsi?wzi?cia. Dzi?kuj? w?adzom AGH, poprzedniej i obecnej kadencji, JM Rektorom prof. Antoniemu Tajdusiowi i prof. Taduszowi S?omce, Prorektorom prof. Zbigniewowi K?kolowi, prof. Jerzemu Lisowi, prof. Andrzejowi Tytko i prof. Tomaszowi Szmucowi oraz Dziekanom WIMiR prof. Januszowi Kowalowi i prof. Antoniemu Kalukiewiczowi, jak równie? Prodziekanowi prof. Józefowi Salwi?skiemu za decyzj? o utworzeniu i wspieranie rozwoju ZOD AGH w Mielcu.

 

Szczególnie serdecznie pragn? podzi?kowa? pracownikom Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki oraz wszystkim innym nauczycielom i pracownikom administracji, którzy realizowali i wspomagali realizowa? proces dydaktyczny.

 

Dzi?kuj? pracodawc?, którzy umo?liwili swoim pracownikom uczestniczenie w procesie edukacji. Szczególne podzi?kowania sk?adam tym przedsi?biorstwom, które pokrywa?y koszty studiów swoich pracowników, miedzy innymi PZL Mielec a Sikorsky Company, Kirchhoff Polska Sp. z o.o., co niew?tpliwie u?atwia?o decyzj? o podj?ciu studiów i motywowa?o studentów do zdobywania wiedzy oraz terminowego zaliczania poszczególnych semestrów.

 

Dzi?kuj? równie? studentom, którzy mimo pracy zawodowej i obowi?zków rodzinnych po?wi?cili cztery lata na nauk? i w terminie uko?czyli studia, co nie jest takie ?atwe na naszym Wydziale. Jestem przekonany, ?e zdobyta wiedza i uzyskane za ni? dyplomy in?yniera mechanika Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH umo?liwi? absolwentom dalszy rozwój kariery zawodowej na innym poziomie ni? to by?o do tej pory oraz podnios? równie? status spo?eczny.

 

Zach?cam i namawiam wszystkich absolwentów ZOD AGH w Mielcu do podj?cia studiów drugiego stopnia. In?ynier mechanik to brzmi dumnie a zdobyta wiedza umo?liwia rozwój kariery zawodowej, ale magister in?ynier mechanik to jest zupe?nie inna jako??, zapewniaj?ca uczestniczenie w twórczym i innowacyjnym kreowaniu technicznego i technologicznego rozwoju. Mo?e warto po?wi?ci? jeszcze dwa lata pracy na dalsze studia i zdoby?, pe?ne akademickie wykszta?cenie wy?sze.

 

Dr hab. in?. Boles?aw Karwat prof. AGH – Kierownik ZOD AGH w Mielcu


MIELECKI SALON EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkó? gimnazjalnych, szczególnie III klas, nauczycieli oraz rodziców >>>


Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkó? gimnazjalnych, szczególnie III klas, nauczycieli oraz rodziców na:

 

MIELECKI SALON EDUKACJI TECHNICZNEJ

I ZAWODOWEJ

 

który odb?dzie si? w dniu 27 kwietnia 2013 r. w godzinach od 9 00

do 13 00 w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B (obok Urz?du Celnego przy SSE).

 

Celem Salonu jest promocja szkolnictwa zawodowego, jego atrakcyjno?ci oraz Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – nowoczesnego o?rodka kszta?cenia zawodowego m?odzie?y, funkcjonuj?cego w strukturze Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

 

W programie przewiduje si? mi?dzy innymi:

 

1. Prezentacje nt.

 • „Szko?a zawodowa szko?a pozytywnego i ?wiadomego wyboru”;
 • „SSE EuroPark Mielec Twoim przysz?ym miejscem pracy”;
 • „Zmiany w szkolnictwie zawodowym”.

 

2. Prezentacja laboratoriów RCTNTW, w tym:

warsztaty z robotyki, warsztaty z Lean (gry symulacyjne), pokazy drukowania 3D, pokazy CAD/CAM, pokazy obróbki skrawaniem, pokazy/?wiczenia z obróbki r?cznej

 

 

3. Prezentacja oferty edukacyjnej mieleckich szkó? zawodowych.

 

Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do zorganizowanych szkolnych grup m?odzie?y jaki i dla indywidualnych uczniów.

 

Zorganizowane grupy prosimy o zg?aszanie wype?niaj?c deklaracj? uczestnictwa umieszczon? poni?ej do 23 kwietnia 2013.

Na podstawie tych deklaracji zostan? zaplanowane szczegó?owe harmonogramy pobytu zorganizowanych grup uczniów w RCTNTW, które prze?lemy Pa?stwu. Uczestnicy indywidualni nie musz? zg?asza? si? wcze?niej.

 

Kontakt w przypadku pyta?:

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli

tel.(fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl;

Serdecznie zapraszamy

 

 


Uroczyste otwarcie RCTNTW Przez dwa dni 13-14 grudnia br. w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania go?ci? III Mielecki Festiwal Nauki i Techniki zorganizowany w ramach cyklu Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki >>>


Przez dwa dni 13-14 grudnia br. w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania go?ci? III Mielecki Festiwal Nauki i Techniki zorganizowany w ramach cyklu Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki. Jego organizatorami byli: Samorz?d Województwa Podkarpackiego, Samorz?d Powiatu Mieleckiego, Samorz?d Mielca, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. oraz Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. To w?a?nie w CKPiDN w 2011 roku zrodzi? si? pomys? tego prawdziwego ?wi?ta nauki i techniki. Jego g?ównym przes?aniem by?o i nadal jest rozbudzenie w?ród uczniów mieleckich szkó? zainteresowania naukami ?cis?ymi oraz technik?, a tak?e pokazanie, ?e edukacja dzieci i m?odzie?y mo?e odbywa? si?  poza murami szkolnymi.

 

W III edycji mieleckiego Festiwalu udzia? wzi??a rekordowa liczba instytucji, firm, uczelni i szkó?. Dzi?ki temu uczestnicy tej edukacyjnej imprezy mieli rzadk? okazj? do zapoznania si? z interesuj?c? ofert? firm sektora nowoczesnych technologii z naszego regionu. Na tych „przemys?owych” stoiskach mo?na by?o zobaczy? np. du?ego robota przemys?owego, który rozdawa? maskotki. Bardzo ciekawie zaprezentowa?y si? gimnazja z terenu ca?ego powiatu mieleckiego, które wyj?tkowo licznie wzi??y udzia? w Festiwalu. Inspiruj?ce i ciekawie przeprowadzone do?wiadczenia i pokazy fizyczne oraz chemiczne sprawia?y ?e przed wieloma z tych ma?ych laboratoriów ustawia?y si? kolejki ciekawych. Liczy?a si? kreatywno??: podstawowe i zdawa?oby si? proste prawa przyrody „t?umaczone” by?y za pomoc?  rozmaitych eksperymentów dla których barier? by?a jedynie wyobra?nia m?odych ludzi.

 

Festiwalowi towarzyszy?a uroczysto?? otwarcia Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, której gospodarzami byli: Andrzej Chrab?szcz – Starosta Powiatu Mieleckiego  oraz Zdzis?aw Nowakowski – Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Uroczysto?? zaszczyci?o wielu znakomitych go?ci, mi.in.: Dariusz Bogdan – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, W?adys?aw Ortyl – Senator RP, Bo?ena Lubli?ska Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, Teresa Kubas-Hul – Przewodnicz?ca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zygmunt Cholewi?ski – Wicemarsza?ek Województwa Podkarpackiego, Prof. Tadeusz S?omka – JM Rektor oraz Prof. Zbigniew K?kol – Prorektor d.s. Nauki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator O?wiaty, Janusz Chodorowski – Prezydent Mielca, Marek Darecki – Prezes Doliny Lotniczej, Janusz Zakr?cki – Prezes Polskich Zak?adów Lotniczych.

 

W?ród ponad 120 zaproszonych go?ci, byli tak?e: radni wszystkich szczebli, dyrektorzy szkó?, prezesi i dyrektorzy mieleckich firm, pracownicy urz?dów, nauczyciele.

 

Go?ci powita? Starosta Andrzej Chrab?szcz. Nast?pnie nawi?za? do odbywaj?cego si? w murach RCTNTW festiwalu.  Cieszymy si?, i? pi?ty  fina?owy Festiwal z cyklu Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki, odbywa si? w Mielcu. To z inicjatywy mieleckiego CKPiDN w 2011 r. zrodzi?a si? jego koncepcja programowa. G?ównym celem Festiwalu jest rozbudzenie zainteresowa? technicznych oraz matematyczno – przyrodniczych w?ród m?odych mieszka?ców naszego województwa poprzez uczestnictwo w przemawiaj?cych do wyobra?ni eksperymentach i pokazach oraz  wyk?adach i warsztatach popularno – naukowych. Bogaty jest program Festiwalu, tradycj? sta?a si? wystawa „Eksperymentuj” uzupe?niona o pokazy tajniki aerodynamiki przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik. Swoje prezentacje przygotowa?y Polskie Zak?ady Lotnicze, firma Kirchhoff Polska, Aeroklub Mielecki, CKPiDN oraz mieleckie, i spoza naszego miasta,  szko?y gimnazjalne i ponadgimnazjalne. S? równie? konkursy z wiedzy lotniczej oraz wyk?ady popularno – naukowe prof. Andrzeja Samka z AGH „Przyroda i technika – wzajemne powi?zania”.  Swój pokaz ma tak?e m?odzie? z II LO w Mielcu – zwyci?zcy konkursu „Odyseja Umys?u”.

 

Ale jest jeszcze jeden bardzo wa?ny powód, który sk?oni? nas do zaproszenia Pa?stwa dzisiaj. Chcemy w sposób uroczysty przekaza? do u?ytku obiekt RCTNTW, w którym ju? niebawem b?d? organizowane zaj?cia dla uczniów mieleckich szkó? zawodowych, studentów oraz osób doros?ych pragn?cych podnie?? swoje kwalifikacje. Dzi? to jeszcze tylko budynek, ale mam nadziej?, ?e nied?ugo stanie si? on wa?n? instytucj? dydaktyczn?, swoistym ??cznikiem mi?dzy szko?? a przestrzeni? gospodarcz? firm i instytucji, w której wykorzystywane b?d? z powodzeniem umiej?tno?ci zdobyte podczas nauki  w Centrum. Dzi?ki tej placówce powiat mielecki a przez to i ca?e województwo podkarpackie staje si? znacz?cym miejscem na mapie nowoczesnych rozwi?za?, je?li chodzi o szkolenie zawodowe. Jestem przekonany, i? m?odzie? oraz osoby dokszta?caj?ce si? w Centrum b?d? bardziej konkurencyjne i po??dane na rynku pracy. Aby sprosta? wymaganiom gospodarki opartej na wiedzy, konieczny jest rozwój ustawicznej edukacji zawodowej na ró?nych poziomach kszta?cenia. Wp?yw na to maj? zarówno szko?y zawodowe, dla których organem prowadz?cym jest powiat mielecki, jak i mielecki przemys? kreuj?cy potrzeb? nauki, bada? oraz kszta?cenia ustawicznego  pracowników. Dzi?ki  wspó?pracy wielu osób i instytucji oraz dzi?ki funduszom unijnym wybudowali?my od podstaw RCTNTW. W imieniu w?adz powiatu mieleckiego pragn? serdecznie podzi?kowa?  samorz?dowi województwa podkarpackiego poprzedniej i obecnej kadencji, który reprezentuje pan Marsza?ek Zygmunt Cholewi?ski oraz pani przewodnicz?ca Teresa Kubas – Hul za inicjatyw? utworzenia sieci takich centrów w województwie podkarpackim oraz doprowadzenie do tego aby te projekty zosta?y sfinansowane z RPO ze ?rodków przeznaczonych na innowacyjna gospodark?. Dzi?kuj? samorz?dowi miasta Mielca reprezentowanemu przez prezydenta Janusza Chodorowskiego za nieodp?atne przekazanie dzia?ki pod budow? Centrum, parlamentarzystom: senatorowi W?adys?awowi Ortylowi,  pose? Krystynie Skowro?skiej i nie?yj?cemu ju? pos?owi Leszkowi Deptule za tworzenie klimatu do uzyskania wsparcia finansowego ze strony Urz?du Marsza?kowskiego. Dzi?kuj? Radzie Powiatu Mieleckiego za zrozumienie faktu, i? nie sposób rozwija? z powodzeniem kszta?cenia zawodowego bez nauczania opartego o wiedz? i innowacyjne rozwi?zania technologiczne i informatyczne. Dzi?kuj? realizatorom projektu, wykonawcom robót, inspektorom nadzoru, oraz pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy w ramach swoich obowi?zków s?u?bowych anga?owali si? z wielkim oddaniem w sprawn? realizacj? projektu. Dzi?kuj? tak?e ca?emu zespo?owi Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, który czuwa? – i nadal to czyni – nad realizacj? koncepcji programowej projektu. Du?e wsparcie merytoryczne w zakresie wyposa?enia laboratoriów otrzymali?my od Polskich Zak?adów Lotniczych, firmy Kirchhoff Polska oraz wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Dzi?kuj? Stanis?awowi Tomzcie – Dyrektorowi Wydzia?u Edukacji, który od pocz?tku sprawuje funkcj? koordynatora projektu. Przekazuj?c klucz do RCTNTW dyrektorowi CKPiDN, Starosta powiedzia?: Ten symboliczny klucz do Centrum otwiera now? przestrze? w zmodernizowanym szkolnictwie zawodowym. Jestem przekonany i? trafia one we w?a?ciwe r?ce.

 

Pe?ny tekst przemówienia Pana Starosty Andrzeja Chrab?szcza >>>

 

Odbieraj?c klucz, Zdzis?aw Nowakowski powiedzia?: Bardzo serdecznie dzi?kuj? Panu oraz samorz?dowi powiatu mieleckiego za ten pi?kny prezent, jakim jest nowoczesny obiekt RCTNTW. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby kszta?cenie zawodowe m?odzie?y w tym obiekcie by?o na najwy?szym poziomie. Bogata jest symbolika klucza. Odda? klucze, to przekaza? gospodarstwo. Ale klucz symbolizuje tak?e wiedz? i w tym znaczeniu go przyjmuj?. Niech dla nas nauczycieli oznacza on wiedz?, któr? b?dziemy przekazywa? naszym uczniom. Nast?pnie Dyrektor CKPiDN przedstawi? projekt i uzasadni? dlaczego jest on tak bardzo wa?ny dla ?rodowiska mieleckiego. Zwróci? uwag? na wysoki poziom bezrobocia w?ród m?odych mieszka?ców Mielca. Wynosi on ok. 26% w grupie wiekowej 18-24 lata oraz ok. 28% w grupie wiekowej 25-34 lata. Aby temu przeciwdzia?a?, nale?y podnie?? jako?? kszta?cenia zawodowego, poniewa? to nie jest tak, ?e nie ma w Mielcu miejsc pracy dla m?odych ludzi. One s?, ale dla osób dobrze wykszta?conych, umiej?cych korzysta? z nowoczesnych maszyn i urz?dze? oraz rozumiej?cych wspó?czesn? kultur? organizacji pracy. Doda? tak?e, ?e wyposa?enie dziesi?ciu nowoczesnych laboratoriów zosta?o skonsultowane z mieleckim przemys?em – g?ównie z PZL oraz Kirchhoff, a tak?e z Wydzia?em In?ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. S? to laboratoria, które w najwi?kszym stopniu pozwol? przygotowa? m?odzie? do pracy w przemy?le lotniczym i samochodowym, w przetwórstwie metali oraz tworzyw sztucznych oraz w tych mieleckich firmach, w których s? wymagane od pracowników umiej?tno?ci: pos?ugiwania si? technologiami informatycznymi, projektowania komputerowego oraz obs?ugi nowoczesnych urz?dze?, w tym przede wszystkim obrabiarek sterownych numerycznie. Na zako?czenie Zdzis?aw Nowakowski skierowa? do Ministra Dariusza Bogdana postulat, aby uczyni? Ministerstwo Gospodarki wspó?odpowiedzialnym za rozwój polskiego szkolnictwa technicznego. Ten typ szkolnictwa  wymaga dodatkowych ?róde? finansowania oraz tworzenia nowych atrakcyjnych programów kszta?cenia we wspó?pracy z przemys?em – powiedzia? Nowakowski.

 

Do pobrania 4-stronicowy prospekt po?wi?cony RCTNTW >>>

 

Podczas uroczysto?ci otwarcia Centrum g?os zabrali równie?:

 

Wicemarsza?ek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewi?ski: Mieleckie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii to kolejny tego typu projekt, który uda?o nam si? zrealizowa? na terenie województwa podkarpackiego. Projekty z zakresu nowoczesnych technologii i nauki s? dla samorz?du wojewódzkiego priorytetem i ciesz? si?, i? udaje si? nam je skutecznie realizowa?. Z drugiej strony uzupe?niaj? je projekty z zakresu tzw. twardej infrastruktury czyli na przyk?ad inwestycje drogowe. W roku 2015 zacznie funkcjonowa? obwodnica Mielca, która b?dzie tworzy?a ca?o?? wraz z now? przepraw? przez Wis??. Uda?o nam si? zapewni? maksymalne, na poziomie 85%, dofinansowanie tej inwestycji ze ?rodków europejskich . W imieniu samorz?du województwa podkarpackiego gratuluj? panu Staro?cie, panu Prezydentowi oraz panu Dyrektorowi i przewodnicz?cemu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Podkarpackiego w jednej osobie, Zdzis?awowi Nowakowskiemu  za dobre przygotowanie projektu tej inwestycji i jej konsekwentna realizacj?. Tak?e ponad podzia?ami politycznymi. Gratuluj? i ?ycz? wielu sukcesów.

 

Prezes PZL Janusz Zakr?cki: Ten dzie? jest symboliczny i bardzo wa?ny nie tylko dla ca?ego Mielca, ale przede wszystkim dla firm dzia?aj?cych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Firm, które tworz? miejsca pracy i wprowadzaj? w ?ycie innowacyjne technologie. W dzisiejszym dniu otwieramy dwie bardzo wa?ne inwestycje. Centrum pozwoli kszta?ci? pracowników, którzy b?d? lepiej przygotowani do pracy w PZL i w firmach dzia?aj?cych w Strefie. Natomiast inwestycja PZL czyli uruchomienie Centrum Bada? i Prób Statków Powietrznych tworzy nowe miejsca pracy. To symboliczna synergia pomi?dzy pracodawc?, który tworzy miejsca pracy  i wprowadza innowacyjne technologie a instytucjami lokalnymi, które tworz? mo?liwo?? kszta?cenia i doszkalania  pracowników. PZL od pocz?tku mocno anga?owa?y si? w realizacj? projektu utworzenia RCTNTW. Udzielali?my wsparcia merytorycznego tej inicjatywie a obecnie deklarujemy patronat nad tym obszarem dzia?alno?ci Centrum który zwi?zany jest z Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”. Chcemy równie? , na rozpocz?cie dzia?alno?ci, wspomóc finansowo Centrum, bo wiem ?e taka pomoc b?dzie potrzebna. Serdecznie gratuluje i dzi?kuj? za t? inicjatyw? i jej realizacj?.

 

W tym momencie Prezes Janusz Zakr?cki przekaza? dyrektorowi CKPiDN symboliczny czek na kwot? 200 ty? z?otych z przeznaczeniem na dalszy rozwój bazy dydaktycznej RCTNTW. Zdzis?aw Nowakowski, dzi?kuj?c za t? znacz?c? pomoc zadeklarowa?, ?e otrzyman? kwot? przeznaczy na utworzenie pracowni modelarstwa lotniczego i kosmicznego. Tradycje Mielca zobowi?zuj? nas do tego, aby rozwija? w?ród dzieci m?odzie?y zainteresowania lotnictwem – powiedzia?.

 

Rektor  AGH profesor Tadeusz S?omka: Czujemy si? zaszczyceni zaproszeniem na t? uroczysto??. Akademia Górniczo Hutnicza powsta?a blisko 100 lat temu w celu szkolenia profesjonalnych kadr dla polskiej gospodarki i przemys?u. Tej idei jeste?my wierni do dzisiaj. Kszta?cimy studentów z ca?ej Polski, ale najwi?cej z 3 województw: ma?opolskiego, podkarpackiego i ?l?skiego.  Zatem nie mo?na si? dziwi?, i? chcemy si?  mocno usadowi? na Podkarpaciu. Zamiejscowy O?rodek Dydaktyczny w Mielcu rozwija si? niezwykle dynamicznie, ale w naszych zamierzeniach chcemy go przekszta?ci? w zamiejscowy wydzia? AGH, a w przysz?o?ci w fili? AGH. Jestem pewien, ?e wspólnym wysi?kiem uda nam si? to zrealizowa?. Dzisiaj gratuluj? otwarcia wspania?ego o?rodka Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania i ?ycz? dynamicznego rozwoju ca?ej ziemi mieleckiej. Wszystkiego dobrego i zgodnie z barbórkowych obyczajem  Szcz??? Bo?e na dalsze lata.

 

Prezydent Janusz Chodorowski: Sk?adam podpis pod apelem który wyg?osi? pan Zdzis?aw Nowakowski o zmiany w zakresie powi?zania kszta?cenia zawodowego z przemys?em. Jest to moim zdaniem niezwykle wa?ny problem, a my w Mielcu mamy szczególne prawo by o tym mówi?. Mam takie prawo i ja poniewa? kiedy?, jako m?ody in?ynier, pracowa?em w szkolnictwie zawodowym. Historia Mielca zatoczy?a ko?o: w latach 90 ubieg?ego wieku mieli?my du?? liczb? wykszta?conych technicznie ludzi, którzy nie mieli pracy, teraz kiedy ten problem zosta? rozwi?zany, potrzeba nam nowej kadry z lepszym przygotowaniem do zawodu technika, bowiem ?wiat ci?gle p?dzi do przodu. Dlatego tak wa?ne jest nowoczesne kszta?cenie zawodowe, kszta?cenie na miar? potrzeb naszego mieleckiego przemys?u. I dlatego tak  cenna jest taka w?a?nie inicjatywa jak ta, któr? ?wi?tujemy dzisiaj. Has?em Mielca jest  „Tu rozwijaj? si? skrzyd?a” ale to tylko has?o.  Musi by? ono poparte dzia?aniem wielu osób i instytucji. Mam wra?enie ?e tak si? u nas dzieje, ?e to nam si? w Mielcu udaje. Oczywi?cie niezb?dne jest równie? skuteczne wspó?dzia?anie z w?adzami centralnymi i wojewódzkimi. Na koniec  dzi?kuj? panu Marsza?kowi Zygmuntowi Cholewi?skiemu za wsparcie naszych inicjatyw i  Zdzis?awowi Nowakowskiemu  za wszystko co zrobi?.

 

Przewodnicz?ca Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Kubas – Hul: Dzisiejszy dzie? jest dniem wa?nym i symbolicznym zarówno dla województwa podkarpackiego, jak i dla ziemi mieleckiej. Dzisiaj w Mielcu otwieramy Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, dzisiaj tak?e odbywa si? fina?owa edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki. Tak naprawd? to wszystko rozpocz??o si? w Mielcu, bo to tutaj powsta?y i by?y realizowane pierwsze festiwale nauki i  techniki. Widzieli?my, ?e cieszy?y si? one olbrzymim zainteresowaniem i by?y sprawnie realizowane, postanowili?my wi?c wdro?y? ten pomys? na terenie ca?ego województwa. Sta?o si? to mo?liwe dzi?ki inicjatywie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Podkarpackiego na czele której stoi Zdzis?aw Nowakowski. Dzi?ki  zmianom w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego uda?o si? zrealizowa? w tym roku 5 Festiwali na Podkarpaciu, mia?y one miejsce w Stalowej Woli, Sanoku, Rzeszowie, Kro?nie i obecnie w Mielcu. Uchyl? r?bka tajemnicy i powiem, i? w  przysz?ym roku planujemy zorganizowanie kolejnej edycji Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki – tym razem ju? w nieco mniejszych o?rodkach. Ale to jeszcze nie wszystko – stoimy bowiem u progu nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Jestem przekonana, ?e powstanie nowy projekt systemowy, dzi?ki któremu powstan? kolejne takie Centra jak to w Mielcu. Uwa?amy bowiem i? Regionalne Centra Transferu Nowoczesnych Technologii, które powsta?y na Podkarpaciu mog? by? wzorem do na?ladowania dla ca?ej Polski. Gratuluj? pomys?odawcom tego typu przedsi?wzi?? i ich realizatorom. ?ycz?, ?eby ten obiekt dobrze s?u?y? m?odzie?y, która tutaj si? b?dzie kszta?ci?, by dzi?ki niemu  sta?a si? ona atrakcyjna na rynku pracy. Wierz? ?e mieleckie, i nie tylko,  firmy ch?tnie b?d? si?ga?y po tak dobrze przygotowanych pracowników.

 

Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator O?wiaty. Ciesz? si? widz?c jak dobrze w Mielcu przebiega wspó?praca na linii edukacja - przemys? – samorz?d. Najlepszym tego dowodem jest otwarcie tego wspania?ego obiektu, w którym si? w?a?nie znajdujemy. My?l? ?e dobrze si? on wpisuje w realizacj? wytycznych Ministerstwa Edukacji wprowadzaj?cych od roku szkolnego 2012/2013 now? podstaw? programow? w szkolnictwie zawodowym. Mieleckie Centrum jest dobrym przyk?adem inwestycji, która przygotowuje zarówno uczniów jak i nauczycieli, by  t? podstaw? realizowa?. Bardzo si? ciesz? s?uchaj?c deklaracji pana Zdzis?awa Nowakowskiego, i? od 1 wrze?nia 2013r. zatrudnionych zostanie tu 22 nauczycieli i kszta?ci?o si? tu b?dzie 500 uczniów. Pragn? równie? przekaza? wyrazy poparcia dla tej inicjatywy ze strony sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Tadeusza S?aweckiego. Rozmawia?em na ten temat równie? z pani? wojewod? Ma?gorzat? Chomycz – Smigielsk? która z zainteresowaniem wys?ucha?a informacji na temat mieleckiego Centrum.

 

List gratulacyjny przekazany przez Wiceministra Edukacji Narodowej

Tadeusza S?aweckiego >>>

 

List gratulacyjny przekazany przez Pani? Wojewod? Ma?gorzat? Chomycz-?migielsk? >>>

 

Senator W?adys?aw Ortyl. Dzisiejszy dzie? przyniós? du?o dobrych wiadomo?ci dla Mielca, powiatu mieleckiego, a my?l? i ?e i dla ca?ego województwa. Powstanie RCTNTW to kolejny wa?ny punkt na mapie instytucji, które wspieraj? rozwój gospodarczy miasta i powiatu. W pewnym sensie to dzia?anie pionierskie,  dlatego te? serdecznie gratuluj? tego tym wszystkim którzy przyczynili si? do powstania tego pi?knego obiektu. Przy??czam si? równie? do apelu o nadanie odpowiedniej rangi szkolnictwu zawodowemu.

Pan Senator przekaza? list gratulacyjny >>>

 

Ministerstwo Gospodarki  - Wiceminister Dariusz Bogdan. W imieniu Premiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechoci?skiego bardzo serdecznie dzi?kuj? za zaproszenie na dzisiejsz? uroczysto??. Ja równie? uko?czy?em studia techniczne, jestem in?ynierem, wi?c wiem jak wa?ne jest kszta?cenie techniczne. Mielec to wspania?y przyk?ad miejsca, w którym odnajdujemy synergi? mi?dzy nauk?, przemys?em i lud?mi. Takie w?a?nie porozumienia lokalne jak to, s? w mojej ocenie najbardziej efektywne i za to serdecznie dzi?kuje i lokalnym w?adzom i przemys?owcom, którzy si? tutaj ulokowali. Ministerstwo Gospodarki stara si? odchodzi? od tradycyjnego patrzenia na rozwój gospodarczy przez pryzmat okre?lonych  przewag konkurencyjnych wynikaj?cych np. z po?o?enia geograficznego, posiadanych surowców naturalnych czy te? niskich kosztów pracy. Naszym zdaniem powinni?my si? opiera? na nowych filarach wzrostu gospodarczego. Pierwszy z nich to innowacyjno?? i kapita? intelektualny. My?l? ?e otwarcie Centrum wpisuje si? znakomicie w takie my?lenie. Drugim  bardzo wa?nym filarem, zw?aszcza dla Polski Wschodniej, jest zrównowa?enie szans i rozwoju w uk?adzie regionalnym. Je?li chodzi o Podkarpacie to dobrym przyk?adem jest tu  Dolina Lotnicza, która jest s?ynna na ca?ym ?wiecie – dzi?ki niej najwi?ksze firmy z bran?y lotniczej otwieraj? w tym województwie swoje przedstawicielstwa. Trzecim filarem wzrostu gospodarczego powinno by? sprawne funkcjonowanie pa?stwa, które ma by? przyjazne dla przedsi?biorców i  obywateli. Za to odpowiedzialny jest rz?d i tu uda?o nam si? ju? sporo zrobi?.

Polska osi?ga sukcesy gospodarcze w ostatnich latach dzi?ki przemys?owi. Uda?o nam si? unikn?? kryzysu, g?ównie dzi?ki wzrostowi produkcji przemys?owej odrabiamy dystans do Europy. Dlatego powinni?my wspiera? takie inicjatywy jak ta w Mielcu i zach?ca? m?odych ludzi by kszta?cili si? w kierunkach technicznych. Gratuluj? tej doskona?ej inwestycji.

Je?li chodzi natomiast o postulat dyrektora Zdzis?awa Nowakowskiego, to moim zdaniem jest dobry pomys? z uwagi na to, ?e z perspektywy Ministerstwa Gospodarki lepiej wida? jakie s? rzeczywiste potrzeby polskiego przemys?u je?li chodzi o szkolenie zawodowe pracowników. B?d? stara? si? przekona? do tego postulatu pana premiera Piechoci?skiego.

 

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci Bo?ena Lubli?ska-Kasprzak. PARP realizuje du?o projektów na Podkarpaciu. Inwestujemy tu publiczne pieni?dze nie tylko w infrastruktur? „tward?” czyli np. drogi, ale tak?e w infrastruktur?, która ma sprzyja? i pobudza? rozwój przedsi?biorczo?ci. Mielec to bardzo dobry przyk?ad skutecznie zainwestowanych pieni?dzy publicznych w t? sfer? - tu dzia?aj? wspierane przez nas MARR i Inkubator  Przedsi?biorczo?ci. Otwarcie RCTNTW to wspania?y przyk?ad inwestycji która odpowiada na potrzeby biznesu, wpieraj?c technologiczn? innowacyjno?? i rozwój kapita?u ludzkiego. To ?wietny przyk?ad wspó?dzia?ania pomi?dzy o?wiat?, nauk?, samorz?dem i biznesem. Serdecznie gratuluj? tej inicjatywy.

 

Tekst: Grzegorz Kruszy?ski                                                                                                  Foto: Witold Kru?el

 


Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Gospodarska wizyta Starosty powiatu mieleckiego na budowie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu >>>


 

Gospodarska wizyta Starosty powiatu mieleckiego na budowie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu

 


 

W dniu 1 sierpnia Andrzej Chrab?szcz Starosta Powiatu  Mieleckiego wraz z pozosta?ymi cz?onkami Zarz?d Powiatu Mieleckiego wizytowa? nowo budowan?, w ramach projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki”, siedzib? CKPiDN.

 

Wizyta nawi?zywa?a do porz?dku obrad Zarz?du Powiatu Mieleckiego w zwi?zku z  zaplanowanym og?oszeniem przetargu nieograniczonego na wyposa?enie RCTNTW. Cz?onków Zarz?du Powiatu Mieleckiego zapoznano z aktualnym stanem inwestycji budowlanej oraz zaprezentowano koncepcj? programow? funkcjonowania CKPiDN. Uznano, ?e o powodzeniu zmian b?dzie decydowa? kilka czynników: nowoczesne wyposa?enie dydaktyczne, opracowanie programów kszta?cenia zgodnych z now? podstaw? programow? oraz oczekiwaniami rynku pracy, a tak?e bardzo dobre przygotowanie nauczycieli do wspó?czesnych wyzwa? gospodarki opartej na wiedzy.


Wizyta Wicekuratora O?wiaty na placu budowy RCTNTW W dniu 17 lutego w wizyt? robocz? przebywa? w CKPiDN Podkarpacki Wicekurator O?wiaty Antoni Wydro. Celem spotkania by?a prezentacja projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”, realizowanego w ramach RPO WP >>>


W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bry?a, Wiceprezydent Mielca Bogdan Bieniek, dyrektorzy Wydzia?ów Edukacji Stanis?aw Tomza (powiat), Arkadiusz Gazdowski (miasto) oraz dyrektor CKPiDN Zdzis?aw Nowakowski.

Go?cia zapoznano z aktualnym stanem inwestycji budowlanej oraz zaprezentowano koncepcj? programow? funkcjonowania CKPiDN z uwzgl?dnieniem wdra?anej obecnej nowej podstawy programowej kszta?cenia zawodowego. Uznano, ?e o powodzeniu zmian b?dzie decydowa? kilka czynników: nowoczesne wyposa?enie dydaktyczne, opracowanie programów kszta?cenia zgodnych z now? podstaw? programow? oraz oczekiwaniami rynku pracy, a tak?e bardzo dobre przygotowanie nauczycieli do wspó?czesnych wyzwa? gospodarki opartej na wiedzy.

Warto przy tej okazji odnotowa?, ?e 24 lutego w Legnicy na organizowanej przez Minerstwo Gospodarki ogólnopolskiej konferencji „Szkolnictwo Zawodowe dla Przemys?u”, dyrektor CKPiDN b?dzie prezentowa? mielecki pomys? na wspó?prac? edukacji zawodowej z przemys?em.


Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - rozpocz?cie inwestycji 28 lipca 2011 roku podpisaniem umowy z wykonawc? oficjalnie rozpocz??a si? realizacja inwestycji „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki”. Dzia?anie, o którym mowa to pierwszy w województwie podkarpackim indywidualny projekt kluczowy finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dzia?ania 1.3 Regionalny System Innowacji RPO WP na lata 2007-2013. >>>


Podpisy na umowie z?o?yli: Andrzej Chrab?szcz Starosta Powiatu Mieleckiego, Andrzej Bry?a Wicestarosta Powiatu Mieleckiego, Jadwiga Mysona Skarbnik Powiatu Mieleckiego oraz Waldemar Misiak reprezentuj?cy konsorcjum firm PPHU „AGRO-BAZA” PPH oraz INTEGRAL Sp z o.o.

 

 

Powstanie nowoczesnej bazy dydaktycznej wyposa?onej w aktualnie stosowane w przemy?le maszyny, urz?dzenia i narz?dzia jest odpowiedzi? na piln? potrzeb? zmodernizowania szkolnictwa zawodowego, które musi zosta? powi?zane z potrzebami innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki,  opartej w coraz  wi?kszym stopniu na wiedzy z nowoczesnych technologii projektowania i wytwarzania. Dla rozwoju powiatu, szkolnictwa zawodowego jest to niew?tpliwie ogromny krok.

 

 

Regionalny o?rodek kszta?cenia zawodowego, organizuj?cego i prowadz?cego kszta?cenie zawodowe m?odzie?y i doros?ych b?dzie dysponowa? 10-cioma nowocze?nie wyposa?onymi specjalistycznie laboratoriami, zlokalizowanymi w nowobudowanym obiekcie o powierzchni u?ytkowej 2 462 m?. Wymieni? je podczas konferencji Zdzis?aw Nowakowski Dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, podkre?laj?c ich rol? w podniesieniu jako?ci kszta?cenia m?odzie?y z mieleckich szkó? zawodowych, kszta?cenia nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz osób pracuj?cych w przemy?le w ramach LLL (ang. Lifelong Learning). S? to:

 

 1. Laboratorium CAD/CAM
 2. Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC
 3. Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawaj?cych
 4. Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach CNC
 5. Laboratorium nowych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali
 6. Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo
 7. Laboratorium technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich
 8. Laboratorium bada? nieniszcz?cych
 9. Laboratorium mechatroniki
 10. Laboratorium Lean Manufacturing

 

Warto?? ca?ej inwestycji osi?gn??a poziom 15 399 000 z?. 85% wymienionej kwoty zostanie dofinansowane w ramach projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki”. Pozosta?a cz??? warto?ci inwestycji tj. 2 316 650 z? stanowi wk?ad w?asny Powiatu Mieleckiego

 

Po konferencji uczestnicy uroczysto?ci udali si? na miejsce budowy Centrum mieszcz?ce si? przy ulicy Wojska Polskiego przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie nast?pi?o symboliczne wbicie ?opat.

 


Rekrutacja w lutym na kursy http://ckp.edu.pl/rctntw/kursy,i,szkolenia.html Z okazji inauguracji dzia?alno?ci Operatora zewn?trznego na lata 2014 – 2018 oferujemy kursy w promocyjnych cenach >>>Rekrutacja na kursy w maju  http://ckp.edu.pl/rctntw/kursy,i,szkolenia.html Rozpoczynamy zapisy na kursy, zapraszamy wszystkich ch?tnych >>>O?rodek szkolenia i egzaminowania spawaczy W Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali rozpocz?? dzia?alno?? O?rodek szkolenia i egzaminowania spawaczy >>>


W Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali rozpocz?? dzia?alno?? O?rodek szkolenia i egzaminowania spawaczy. O?rodek otrzyma? atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, który upowa?nia do prowadzenia szkole? i egzaminów na uprawnienia spawalnicze.

1.     Szkolenia w zakresie:

 • R?czne spawanie ?ukowe (111)
 • Spawanie elektrod? metalow? w os?onie gazów oboj?tnych (spawanie metod? MIG 131)
 • Spawanie elektrod? metalow? w os?onie gazów aktywnych (spawanie metoda MAG 135)
 • Spawanie elektrod? wolframow? w os?onie gazów oboj?tnych (spawanie metod? TIG)

 

2.     Odnawianie uprawnie? spawalniczych (uprawnienia spawaczy maj? charakter okresowy i wymagaj? egzaminu weryfikacyjnego, który musi odbywa? si? co 2 lata)

 

Aktualnie trwaj? zapisy na kurs:  „Spawanie metod? MAG (135) blach spoinami pachwinowymi”

 

 


?yczenia ?wi?teczne ?yczenia ?wi?teczne


Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz zbli?aj?cego si? Nowego Roku pragniemy serdecznie podzi?kowa? za dotychczasow? wspó?prac? oraz z?o?y? Naszym Wspó?pracownikom,  Przyjacio?om i Sympatykom moc gor?cych ?ycze?, zdrowia, szcz??cia i wszelkiej pomy?lno?ci.