Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

IX semestr Politechniki Dzieci?cej w Mielcu 28 pa?dziernika br. rozpocz?? si? IX semestr zaj?? Politechniki Dzieci?cej w Mielcu.


Semestr zimowy 2017/2018 Filii Politechniki Dzieci?cej w Mielcu zainaugurowa? wyk?ad pt. „Czy zmys?y mo?na oszuka??” prowadzony przez dr hab. in?. Tomasza Wi?cka oraz mgr in?. Magdalen? Zagrobeln? z Politechniki Rzeszowskiej. Na wyk?adzie nie brakowa?o zaskakuj?cych eksperymentów dotycz?cych naszego postrzegania otaczaj?cego ?wiata. Studenci sprawdzili m.in. czy r?ka jest szybsza od oka, jak mo?na si? przyzwyczai? do niskiej temperatury i jak zmys?y ze sob? wspó?pracuj?. Prowadz?cy udowodnili przy pomocy prostych do?wiadcze? naukowych, ?e nauk? mo?emy bawi? si? tak?e w domu, wykorzystuj?c np. produkty dost?pne w ka?dej kuchni.

 

W ci?gu tego semestru od pa?dziernika do lutego odb?dzie si? pi?? wyk?adów, po jednym w miesi?cu. Na kolejnych spotkaniach studenci b?d? mogli dowiedzie? si? mi.in. „Jak pozna? czy kto? mówi prawd??”. Podczas zaj?? „Niech zabrzmi muzyka” uczestnicy wspólnie z prowadz?cymi stworz? prawdziw? naukow? orkiestr?. Na zaj?ciach „Poka? kotku co masz w ?rodku” b?d? zastanawia? si? czy w przyrodzie istniej? zwierz?ta, które s? przezroczyste i czy mo?liwe jest, aby niektóre narz?dy sta?y si? transparentne. Ponadto mali studenci zobacz? na czym polega optyczne oczyszczanie tkanek czyli technologia, która pierwszy raz, poza laboratorium zostanie zaprezentowana szerokiej publiczno?ci. Semestr zako?cz? zaj?cia „Jak samolot nauczy? si? lata??”.

 

- W obecnym semestrze, podobnie jak w poprzednim, odb?d? si? laboratoria, które tym razem zostan? zorganizowane dla wszystkich ch?tnych dzieci. Laboratoria b?d? realizowane przy wspó?pracy z Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Studenci Politechniki Dzieci?cej b?d? mogli zapisa? si? na zaj?cia z programowania oraz modelarstwa.

 

Jak mówi dyrektor Fundacji ?ukasz Szuba takie dodatkowe zaj?cia odbywa? si? b?d? tak?e w innych filiach: „Cieszymy si?, ?e w ko?cu, nie tylko tu w Mielcu, ale tak?e w pozosta?ych naszych filiach, tj. w Ustrzykach Dolnych, D?bicy oraz Stalowej Woli, udaje nam si? zorganizowa? dodatkow? form? zaj?? dla wszystkich ch?tnych studentów Politechniki Dzieci?cej. Mamy nadziej?, ?e z semestru na semestr przy wsparciu naszych Partnerów b?dziemy to kontynuowa? i rozwija? o nowe ciekawe tematy”.

 

Projekt Politechniki Dzieci?cej narodzi? si? w 2009 roku, kiedy to w pa?dzierniku ruszy? pierwszy semestr zaj?? w Rzeszowie. Organizatorem jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Partnerem strategicznym Filii Politechniki Dzieci?cej w Mielcu s? Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o. „To ju? dziewi?ty semestr Politechniki Dzieci?cej realizowany w Mielcu. Z dum? wspieramy ten projekt. Widzimy w nim bowiem ogromn? szans? rozwoju dla dzieci, jak i dla regionu. Mam nadziej?, ?e dzisiejsi mali studenci, dzi?ki uczestnictwu w zaj?ciach Politechniki, w przysz?o?ci zdecyduj? si? na studia techniczne, a nast?pnie do??cz? do in?ynierów i specjalistów, tak potrzebnych w szybko rozwijaj?cej si? bran?y lotniczej na podkarpaciu.” – powiedzia? Janusz Zakr?cki, Prezes Zarz?du, Dyrektor Naczelny PZL Mielec.

 

Od pocz?tku dzia?alno?ci Politechniki Dzieci?cej w Mielcu tj. od pa?dziernika 2013 r. w zaj?ciach wzi??o niemal 1900 uczestników. ??cznie we wszystkich Filiach liczba uczestników przekroczy?a ju? liczb? 12,5 tysi?ca. Tak?e w Filiach w Ustrzykach Dolnych, Mielcu poza wyk?adami organizowane s? laboratoria dla studentów Politechniki Dzieci?cej, z zakresu m.in. chemii, fizyki, czy pneumatyki. Poza regularnymi zaj?ciami Politechniki Dzieci?cej, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, prowadzi program Politechniki Dzieci?cej Wyjazdowej, który realizowany jest w szko?ach podstawowych na terenie ca?ego Podkarpacia.

 

Do tej pory skorzysta?o z niego ponad 6 tysi?cy dzieci, przede wszystkim z obszarów wiejskich. Co wi?cej, w ramach pozosta?ych programów edukacyjnych realizowanych przez Fundacj?: Odlotowej Fizyki i Sugestii z zaj?? skorzysta?o ponad 15 tysi?cy uczniów z ca?ego województwa. Fundacja anga?uje si? równie? w festiwale i pikniki naukowe, jest te? inicjatorem i organizatorem Festiwalu Nauki - jednej z najwi?kszych imprez popularnonaukowych w regionie, której kolejna edycja oby?a si? we wrze?niu br.