Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

Ju? 12 lutego rusza rejestracja na bezp?atne zaj?cia popularnonaukowe dla dzieci! 12 lutego rozpoczyna si? rejestracja na nowy semestr zaj?? Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu. DUT to nowa nazwa dla dotychczasowych dzia?a? prowadzonych pod szyldem Politechniki Dzieci?cej.


12 lutego rozpoczyna si? rejestracja na nowy semestr zaj?? Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu. DUT to nowa nazwa dla dotychczasowych dzia?a? prowadzonych pod szyldem Politechniki Dzieci?cej.

Od 2009 roku w Rzeszowie, a w kolejnych latach tak?e w Mielcu, D?bicy, Ustrzykach Dolnych oraz Stalowej Woli organizowane by?y zaj?cia Politechniki Dzieci?cej. W zwi?zku z poszerzeniem zakresu dzia?a? Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza oraz podpisaniem umowy wspó?pracy pomi?dzy Fundacj?  i Uniwersytetem Rzeszowskim,  dotycz?cej prowadzenia zaj?? dydaktycznych dla dzieci z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, od marca 2018 roku rusz? zaj?cia pod nazw? „Dzieci?cy Uniwersytet Techniczny”. Zakres merytoryczny zaj?? „Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego” b?dzie to?samy z podobnymi zaj?ciami uniwersytetów dzieci?cych prowadzonymi na ca?ym ?wiecie, za czym idzie tak?e z prowadzonym do 2018 roku przez Fundacj?, zaj?ciami w ramach projektu „Politechniki Dzieci?cej”. Sposób rejestracji i organizacja zaj?? tak?e nie zostaj? zmienione.

Zaj?cia Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu przeznaczone s? dla uczniów szkó? podstawowych w wieku od 7 do 12 lat zamieszka?ych na terenie powiatu mieleckiego. Wyk?ady odbywaj? si? raz w miesi?cu, zawsze w sobot?.

 

Organizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, a od lat wspieraj? go finansowo Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o, które s? Partnerem strategicznym projektu. W tym semestrze nowymi Partnerami zostali: firma Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Miasto Mielec. Realizacj? zaj?? wspiera Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Rejestracji mo?na dokona? online przez konto na stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut/ w dniach od 12 lutego od godz. 10.00 do 19 lutego do godz. 23.59.59. Ka?dorazowo rejestracj? nale?y potwierdzi? poprzez linka wys?anego automatycznie na skrzynk? mailow?.

Zaj?cia DUT maj? na celu pokazanie ma?ym studentom, ?e nauka to nie tylko ksi??ki, ale tak?e doskona?a zabawa. Zaj?cia prowadz? naukowcy, wyk?adowcy oraz popularyzatorzy nauki z ca?ej Polski, którzy poprzez wyk?ady, pokazy z interesuj?cymi eksperymentami inspiruj? dzieci do poszerzania horyzontów i samodzielnego odkrywania fascynuj?cego ?wiata nauki.

 

Organizatorzy DUT zadbali o interesuj?ce tematy. Studenci DUT zostan? m.in. tzw. mythbustersami, czyli pogromcami mitów, a zmierz? si? ze „z?otym mitem”. Podczas zaj?? b?d? odkrywa? ?wiat widziany w podczerwieni i ultrafiolecie, dowiedz? si? ile dziur ma trójk?t Sierpi?skiego, poznaj? Krzyw? Kocha, która kocha chmury, Smoka Hemingwaya, który zieje ogniem, zapatrz? si? w kosmiczny Zbiór Julii. Wspólnie z prowadz?cymi odpowiedz? na pytanie czy da si? wydrukowa? cz?owieka, jak zrobi? swój kalkulator i czy antygrawitacja istnieje.

 

Wi?cej informacji dotycz?cych rejestracji oraz zaj?? DUT znajduje si? na stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut

 

Zaj?cia Dzieci?cego Uniwersytetu Technicznego organizowane s? przez Fundacj? Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Wyk?ady odbywaj? si? tak?e w Rzeszowie oraz pozosta?ych trzech Filiach: D?bicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli. W Rzeszowie na zaj?cia mog? zapisywa? si? dzieci z ca?ego województwa, w Ustrzykach Dolnych zaj?cia skierowane s? do dzieci z ucz?szczaj?cych do szkó? podstawowych w gminie, w D?bicy dla wszystkich mieszkaj?cych w powiecie d?bickim, a w Stalowej Woli zamieszka?ych na terenie powiatu stalowowolskiego. Liczba uczestników projektów edukacyjnych organizowanych przez Fundacj? w ca?ym województwie wynosi ju? ponad 40 000 osób.