Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 CKPiDN

http://ckp.edu.pl/rctntw/kursy,i,szkolenia.htmlNowy projekt szkoleniowy dla osób doros?ych CKPiDN w Mielcu rozpocz?? realizacj? nowego projektu "Akademia Kwalifikacji Zawodowych", w ramach którego osoby doros?e pracuj?ce lub zamieszkuj?ce na terenie powiatu mieleckiego i chc?ce podnie?? swoje kwalifikacje zawodowe b?d? mog?y uczestniczy? w Kursach Umiej?tno?ci Zawodowych oraz innych kursach umo?liwiaj?cych uzyskanie i uzupe?nienie wiedzy, umiej?tno?ci i kwalifikacji zawodowych.


 

>>> STRONA WWW PROJEKTU<<<

>>> ZAPISY NA KURSY ON-LINE <<<

 

Projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” realizowany jest przez Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, O? priorytetowa IX – Jako?? edukacji i kompetencji w regionie, Dzia?anie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w formach pozaszkolnych.

 

Celem g?ównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kszta?cenia odpowiadaj?cym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni si? do poprawy warunków zatrudnienia oraz jego wzrostu. Wp?ynie tak?e na upowszechnienie idei uczenia si? przez ca?e ?ycie.

 

Dzia?ania projektu skierowane s? do 188 osób doros?ych (w tym co najmniej 20 kobiet) zamieszkuj?cych lub pracuj?cych w powiecie mieleckim, wykazuj?cych deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z w?asnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupe?nieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Do udzia?u w projekcie szczególnie zapraszamy osoby powy?ej 50 roku ?ycia, a tak?e osoby z wykszta?ceniem do poziomu ISCED 3 w??cznie (czyli wykszta?cenie co najwy?ej ponadgimnazjalne).

 

W ramach projektu realizowane b?d? Kursy Umiej?tno?ci Zawodowych oraz inne kursy umo?liwiaj?ce uzyskanie i uzupe?nienie wiedzy, umiej?tno?ci i kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja na Kursy Umiej?tno?ci Zawodowych oraz na pozosta?e kursy rozpocznie si? 18 wrze?nia br. od godz. 16:00, równocze?nie w Biurze Projektu oraz on-line i potrwa do 22 wrze?nia br. Szczegó?y rekrutacji zostan? zawarte w Regulaminie Rekrutacji.

 

Kursy realizowane w ramach projektu:

Kursy Umiej?tno?ci Zawodowych

Nazwa

Liczba godzin

Liczba osób

Koszt kursu [z?]

Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym SUSE Linux Server

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

50

12

183,11

Urz?dzenia sieciowe

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

65

12

219,74

Tworzenie stron internetowych

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami [351103]

70

12

256,36

Programowanie, obs?uga i u?ytkowanie tokarek CNC

Kwalifikacja M.19. U?ytkowanie obrabiarek skrawaj?cych [311504]

150

12

549,34

Programowanie, obs?uga i u?ytkowanie frezarek CNC

Kwalifikacja M.19. U?ytkowanie obrabiarek skrawaj?cych [311504]

150

12

549,34

Podstawy Adobe Photoshop - Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej

Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materia?ów graficznych do procesu drukowania [311911]

50

12

146,49

 

Kursy umo?liwiaj?ce uzyskanie i uzupe?nienie wiedzy, umiej?tno?ci i

kwalifikacji zawodowych

Nazwa

Liczba godzin

Liczba osób

Koszt kursu [z?]

Projektowanie w systemie AutoCAD

80

12

292,98

Projektowanie w systemie CATIA

40

12

146,49

Kurs podstaw rachunkowo?ci

104

12

380,88

Solid Works

48

12

175,79

Uprawnienia na wózki wid?owe z wymian? butli gazowych

67

12

245,37

Uprawnienia elektryczne SEP

30

12

109,87

Spawanie metod? TIG (141)

103

12

377,22

Spawanie metod? MAG (135)

145

12

531,03

Kurs dla technicznego personelu lotniczego

198

20

435,08

 

Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? w Biurze Projektu, w Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 2B, I pi?tro, pokój nr 1; pod nr tel. 17 250 64 84 oraz e-mail: a.tomczyk@ckp.edu.pl.

 

 

>>> STRONA WWW PROJEKTU<<<