Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

 

 

<<< Wybierz laboratorium z menu

 


Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM 


Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Komputerowe stacje graficzne pozwalaj?ce tworzy? dokumentacj? techniczn? na p?aszczy?nie (2D) oraz w przestrzeni (3D) w programach: AutoCAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Catia.

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach tym laboratorium?

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawaj?cych;
 • Zespó? Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, monter mechatronik;
 • Zespó? Szkó? Budowlanych w zawodach: technik budownictwa, technik urz?dze? sanitarnych, technik geodeta.

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

Pos?ugiwanie si? oprogramowaniem do wykonywania dokumentacji technicznej staje si? niezb?dn? umiej?tno?ci? zwi?zan? z ka?dym zawodem technicznym. Obecnie w biurach konstrukcyjnych nie u?ywa si? tradycyjnych metod kre?lenia, a prac? kre?larza wspomaga komputer i ploter. Dlatego tak wa?ne jest, by m?odzie? ko?cz?ca szko?? potrafi?a korzysta? z programów komputerowych do kre?lenia rysunków i projektowania cz??ci sk?adaj?cych si? na ca?e urz?dzenia.

W laboratorium projektowania komputerowego nab?dziesz umiej?tno?ci w zakresie:

 • efektywnego i precyzyjnego tworzenia projektów maszynowych, elektrycznych, budowlanych, rzutów architektonicznych i innych;
 • dokumentowania projektów;
 • wprowadzania zmian i poprawek w dokumentacji technicznej;
 • sprawnego przetwarzania i wymieniania danych oraz integrowania ich z ró?nymi aplikacjami in?ynierskimi.

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Wspó?czesny rynek pracy poszukuje dobrze wykszta?conych techników posiadaj?cych wiedz? i umiej?tno?ci zdobywane w czasie zaj?? w laboratorium projektowania. Mog? oni znale?? zatrudnienie jako kre?larze, technolodzy, projektanci, wykonawcy cz??ci zarówno w biurach projektowych jak i w zak?adach produkcyjnych ró?nych bran? zawodowych pocz?wszy od budownictwa, przedsi?biorstw przemys?u maszynowego, elektromaszynowego, górniczego, motoryzacyjnego, lotniczego itp.

 

 

 


Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie 


Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie

 

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Komputerowe stacje graficzne pozwalaj?ce symulowa? prac? obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie toczenia i frezowania w dydaktycznym systemie MTS – niemieckiej firmy Matematisch Technische Software-Entwicklung GmbH. Program umo?liwia przetwarzanie rysunków CAD na programy maszynowe na dowolny typ obrabiarki CNC w j?zykach: Fanuc, Sinumerik, Heindenhain. Ponadto w laboratorium dost?pne s? nast?puj?ce systemy komputerowego wspomagania wytwarzania: EdgeCAM oraz Esprit.

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach w tym laboratorium?

 

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawaj?cych;
 • Zespó? Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodach: technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, monter mechatronik, monter elektronik.

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

Tradycyjnym narz?dziem pracy technologów staje si? komputer z oprogramowaniem CAD/CAM, czyli komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania. Zanim wykonamy jakikolwiek detal na obrabiarce sterowanej numerycznie, wcze?niej musimy go zaprojektowa? w systemie CAD, a nast?pnie na podstawie komputerowych rysunków 2D oraz 3D zaprogramowa? ?cie?ki narz?dzi – frezu i no?a tokarskiego. Programy do symulacji pracy obrabiarek CNC pozwalaj? sprawdzi? poprawno?? programu steruj?cego prac? obrabiarki, bez ryzyka ewentualnego zniszczenia materia?u oaz narz?dzi.

W laboratorium programowania i symulacji obrabiarek CNC nab?dziesz umiej?tno?ci w zakresie:

 • tworzenia programów obróbczych dla toczonych oraz frezowanych elementów korzystaj?c z rysunków 2D oraz 3D;
 • generowania kodów  na maszyn? w ró?nych j?zykach programowania;
 • pracy z dokumentacj? techniczn?.

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Wspó?czesny rynek pracy wykazuje du?e zapotrzebowanie na fachowców tej specjalno?ci. Absolwenci, którzy posiadaj? umiej?tno?ci programowania i pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie znajduj? zatrudnienie w przedsi?biorstwach przemys?u maszynowego, lotniczego, wytwarzaj?cego sprz?t AGD oraz innych dziedzinach przemys?u.

 


Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawaj?cych 


Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawaj?cych

 

>>> Wirtualny spacer po laboratorium <<<

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Nowoczesne i bezpieczne obrabiarki skrawaj?ce z odczytem cyfrowym. W?ród nich si?: cztery tokarki uniwersalne, frezarka uniwersalna, trzy frezarki pionowe, wiertarka kolumnowa, szlifierka do p?aszczyzn, szlifierka do wa?ków i otworów, szlifierka narz?dziowa (ostrzarka), szlifierka dwutarczowa, a ponadto bogate wyposa?enie narz?dziowe.

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach w tym laboratorium?

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawaj?cych;
 • Zespó? Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodzie technik mechatronik.

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

Zanim przyst?pisz do pracy na obrabiarkach sterownych numerycznie, warto pozna? podstawy obróbki skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych, które nadal s? powszechnie stosowane w przedsi?biorstwach bran?y metalowej, drzewnej oraz tworzyw sztucznych.

W laboratorium obróbki skrawaniem nab?dziesz umiej?tno?ci w zakresie:

 • czytania dokumentacji technicznej oraz warsztatowej;
 • mierzenia, trasowania i mocowania przedmiotów na obrabiarkach;
 • przestrzegania przepisów bhp,  p.po?. i ochrony ?rodowiska;
 • obs?ugiwania obrabiarki w czasie jej pracy przy wykonywaniu cz??ci.

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Operator obrabiarek skrawaj?cych mo?e pracowa? we wszystkich przedsi?biorstwach produkcyjnych wykorzystuj?cych obróbk? skrawaniem, zajmuj?cych si? wytwarzaniem i eksploatacj? maszyn i urz?dze? mechanicznych, samochodów, wyposa?enia samolotów i ?mig?owców itp.

 

 

 


Laboratorium obrabiarek dydaktycznych (CNC) 


Laboratorium obrabiarek dydaktycznych CNC

 

>>> Wirtualny spacer po laboratorium <<<

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Tokarki i frezarki dydaktyczne  CNC -  FESTO EMCO, oprogramowanie w j?zykach Sinumerik 840, Fanuc i Heindenhain, bogate wyposa?enie w oprzyrz?dowanie i narz?dzia.

 

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach w tym laboratorium?

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawaj?cych;
 • Zespó? Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodzie technik mechatronik.

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

Wspó?czesny przemys? produkuje cz??ci do ró?nych maszyn i urz?dze? g?ównie na zaawansowanych technologicznie obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zapoznanie si? z ma?ymi obrabiarkami dydaktycznymi, pozwala naby? umiej?tno?ci i nawyki niezb?dne przy obs?udze  du?ych i wydajnych obrabiarek przemys?owych.

W pracowni obrabiarek dydaktycznych CNC nab?dziesz umiej?tno?ci w zakresie:

 • programowania i symulacji obróbki cz??ci bezpo?rednio na ma?ej obrabiarce;
 • przygotowania obrabiarki do realizacji obróbki;
 • kontrolowania i sterowania obrabiark? w czasie obróbki.
 • przygotowania si? do pracy na obrabiarkach przemys?owych CNC.

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Fachowcy umiej?cy programowa? i obs?ugiwa? wspó?czesne obrabiarki numeryczne s? poszukiwani przez pracodawców z ró?nych bran?.

Absolwenci tego kierunku znajduj? zatrudnienie w przedsi?biorstwach przemys?u maszynowego, lotniczego, motoryzacyjnego, narz?dziowego, wytwarzaj?cego sprz?t AGD, elektromaszynowego , drzewnego i meblowego.

 

 


Laboratorium obrabiarek przemys?owych (CNC) 


Laboratorium obrabiarek przemys?owych CNC

 

>>> Wirtualny spacer po laboratoriu <<<

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Tokarka przemys?owa  sterowana numerycznie, 3 i 4-osiowe frezarskie centra obróbcze programowane w j?zyku Fanuc, bogate wyposa?enie w oprzyrz?dowanie i narz?dzia, kamery oraz monitory do wizualizacji zaj?? na obrabiarkach CNC.

 

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach w tym laboratorium?

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawaj?cych;
 • Zespó? Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodzie technik mechatronik.

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

Wspó?czesny przemys? produkuje cz??ci do ró?nych maszyn i urz?dze? g?ównie na obrabiarkach sterowanych numerycznie. S? to obrabiarki o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wymagaj?ce od osób je obs?uguj?cych specyficznych wysokich kwalifikacji. Obrabiarki sterowane numerycznie s? obecnie stosowane we wszystkich rodzajach przemys?u ze wzgl?du na du?? wydajno?? oraz niezmiernie wysok? dok?adno?? i powtarzalno?? wymiarow?. Zapoznanie si? z du?ymi obrabiarkami przemys?owymi pozwoli naby? umiej?tno?ci i nawyki niezb?dne przy obs?udze  tych maszyn w zak?adzie produkcyjnym.

W laboratorium obrabiarek przemys?owych CNC nab?dziesz umiej?tno?ci w zakresie:

 • programowania i symulacji obróbki cz??ci bezpo?rednio na obrabiarce przemys?owej;
 • przygotowania obrabiarki do realizacji obróbki;
 • kontrolowania i sterowania obrabiark? w czasie obróbki;
 • pracy z dokumentacj? techniczn?.

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Fachowcy umiej?cy programowa? i obs?ugiwa? wspó?czesne obrabiarki sterowane numeryczne s? poszukiwani przez pracodawców z ró?nych bran?. Absolwenci tego kierunku znajduj? zatrudnienie w przedsi?biorstwach przemys?u maszynowego, lotniczego, motoryzacyjnego, narz?dziowego, wytwarzaj?cego sprz?t AGD, elektromaszynowego, drzewnego i meblowego oraz pokrewnych.

 

 


Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali 


Laboratorium nowych metod spawania, zgrzewania i ci?cia metali

 

>>> Wirtualny spacer po laboratorium <<<

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Spawarka laserowa sto?owa do wykonywania jednorodnych po??cze? ró?nego typu materia?ów w tym takich jak srebro i tytan, kompaktowy pó?automat spawalnicze, urz?dzenie do ci?cia plazm?, elektryczny piec komorowy przeznaczony do obróbek cieplnych, zgrzewarka punktowa do stali i stopów Al, spawarka inwertorowa TIG.

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach w tym laboratorium?

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawaj?cych, mechanik pojazdów samochodowych.

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

W laboratorium spawania nauczysz si? technik i metod ??czenia materia?ów, wykonasz po??czenia spajane materia?ów. B?dziesz móg? uczestniczy? w dodatkowym  kursie spawania, gdzie  poznasz zagadnienia z zakresu technik spawania i materia?oznawstwa spawalniczego.

 

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Uko?czony kurs spawania umo?liwia podj?cie pracy na stanowisku spawacza. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje ksi??eczk? spawacza oraz certyfikat uko?czenia szkolenia wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, dzi?ki czemu mo?e rozpocz?? prac? na stanowisku spawacza. Absolwenci tego kursu znajduj? zatrudnienie w przedsi?biorstwach przemys?u maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, budowlanego.

 


Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo 


Laboratorium metrologii, wspomaganej komputerowo

 

>>> Wirtualny spacer po laboratorium <<<

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Maszyna pomiarowa wspó?rz?dno?ciowa CNC, przestrzenny skaner optyczny 3D do digitalizacji obiektów, drukarka 3D, projektor pomiarowy pionowy z odczytem cyfrowym, przyrz?d do badania chropowato?ci powierzchni, przyrz?dy i czujniki pomiarowe ró?nego typu.

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach w tym laboratorium?

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawaj?cych, mechanik pojazdów samochodowych;
 • Zespó? Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodach: technik mechatronik, technik elektronik, technik elektronik, monter mechatronik, elektromechanik.

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

W laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo nab?dziesz umiej?tno?ci w zakresie:

 • obs?ugi i regulacji podstawowego sprz?tu pomiarowego;
 • mierzenia takich parametrów jak chropowato??, b??dy kszta?tu, po?o?enia itp.;
 • sprawdzania okre?lonych cz??ci maszyn takich jak gwinty, ko?a z?bate;
 • realizacji pomiarów oraz programowania systemów wspó?rz?dno?ciowych;
 • wykonywania digitalizacji wybranych cz??ci maszyn;
 • dokonywania wydruku 3D wcze?niej zaprojektowanych elementów;
 • obs?ugi nowoczesnych urz?dze? pomiarowych.

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Absolwenci mog? podejmowa? prac? w ró?nych ga??ziach gospodarki narodowej o ró?nym stopniu organizacji produkcji oraz us?ug, w przemy?le maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w stacjach serwisowych, diagnostycznych, narz?dziowniach, przy obs?udze stanowisk pomiarowych i badawczych, w zak?adach zajmuj?cych si? opracowaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi zespo?ów nap?dowych i ich podzespo?ów lub przy ich regeneracji i naprawach.

 

 


Laboratorium nowoczesnych technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich 


Laboratorium nowoczesnych technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich

 

>>> Wirtualny spacer po laboratorium <<<

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Stanowiska ?lusarskie, wiertarki, zaginarka do blach, praska r?czna, szlifierko-ostrzarka, no?yce d?wigniowe do ci?cia blach, stanowiska do trasowania, stanowiska do prostowania i gi?cia, prasa hydrauliczna.

 

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach w tym laboratorium?

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawaj?cych, mechanik pojazdów samochodowych;
 • Zespó? Szkó? Zawodowych im. Groszkowskiego w zawodach: technik mechatronik, monter  mechatronik.

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

W laboratorium technologii monta?u konstrukcji lotniczych i blacharskich nab?dziesz umiej?tno?ci w zakresie:

 • czytania dokumentacji technicznej oraz warsztatowej;
 • mierzenia, trasowania, punktowania i mocowania przedmiotów;
 • obróbki materia?ów narz?dziami ?lusarskim, w tym: przecinanie, ?cinanie, wycinanie, ci?cie, prostowanie, gi?cie, pi?owanie, nawiercanie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, skrobanie, szlifowanie, docieranie, polerowanie, nitowanie, lutowanie i klejenie;
 • przestrzegania przepisów bhp, p.po?. i ochrony ?rodowiska.

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Absolwent w zawodzie ?lusarz mo?e pracowa? we wszystkich przedsi?biorstwach produkcyjnych wykorzystuj?cych obróbk? skrawaniem, zajmuj?cych si? wytwarzaniem i eksploatacj? maszyn i urz?dze? mechanicznych, samochodów, wyposa?enia samolotów i ?mig?owców itp.

 

 

 


Laboratorium bada? nieniszcz?cych Laboratorium mechatroniki 


Laboratorium mechatroniki

 

>>> Wirtualny spacer po laboratorium <<<

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Roboty dydaktyczne i przemys?owe, sterowniki PLC, mikrokontrolery, zestawy pneumatyczne, elektropneumatyczne i hydrauliczne, serwomechanizmy, mini linie produkcyjne, stanowiska do automatyzacji procesów ci?g?ych.

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach w tym laboratorium?

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w zawodzie technik mechatronik;
 • Zespó? Szkó? im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodach: technik mechatronik, technik elektronik, monter mechatronik.

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

Mechatronika jest stosunkowo now? dziedzin? techniki. Stanowi po??czenie mechaniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki oraz robotyki. Mechatronika znajduje m.in. zastosowanie w uk?adach sterowania pojazdami (samochodami, samolotami), w sprz?cie AGD, w robotach przemys?owych, w obrabiarkach sterownych numerycznie, w aparaturze medycznej, w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

W pracowni mechatroniki nab?dziesz umiej?tno?ci w zakresie:

 • monta?u elementów, podzespo?ów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • rozruchu oraz obs?ugi urz?dze? i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urz?dze? i systemów mechatronicznych;
 • programowania urz?dze? mechatronicznych, w tym tak?e robotów.

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Wspó?czesny rynek pracy wykazuje du?e zapotrzebowanie na fachowców tej specjalno?ci.

Absolwenci tego kierunku znajduj? zatrudnienie w przedsi?biorstwach przemys?u elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, wytwarzaj?cego sprz?t AGD, stacjach serwisowych i diagnostycznych.

 

 


Laboratorium nowoczesnych metod Lean Manufacturing 


Laboratorium Lean management

 

 

Podstawowe wyposa?enie:

 

Gry symuluj?ce proces produkcyjny (Lean Game) oraz proces administracyjny (Lean Admin), stanowiska komputerowe.

 

Do jakiej szko?y musisz ucz?szcza?, aby uczestniczy? w zaj?ciach w tym laboratorium?

 

 

 • Zespó? Szkó? Technicznych w Mielcu
 • Zespó? Szkó? im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
 • Zespó? Szkó? Budowalnych w Mielcu
 • Zespó? Szkó? Ekonomicznych w Mielcu

 

Czego nauczysz si? ucz?szczaj?c na zaj?cia do tego laboratorium?

 

Lean Game – podczas gry wcielisz si? w jedn? z ról uczestników procesu produkcyjnego (managera, klienta, magazyniera, planisty, montera itp.) B?dziesz samodzielnie podejmowa? decyzje usprawniaj?ce produkcj? i ci??ko pracowa?, tworz?c produkty w symulowanym zak?adzie produkcyjnym. Nawet nie zauwa?ysz kiedy poznasz i zastosujesz narz?dzia Lean: 5S, Kanban,  SMED i inne. W czasie zaj?? prze?yjesz fantastyczny smak sukcesu, gdy wydajno?? stworzonej przez ciebie fabryki wzro?nie o kilkadziesi?t procent, przy coraz mniejszych nak?adach.

 

Lean Admin Game – w czasie tej gry wcielisz si? w rol? pracownika administracji uczelni, usprawnisz pozornie z?o?ony i pe?en zak?óce? proces rekrutacji studentów. Sam si? zdziwisz jak mo?na udoskonali? prac? biurow? i skróci? czas obs?ugi klienta. Dzi?ki warsztatowej formie nauki oraz ?wiczeniom sytuacyjnym nauczysz si? jak rozwi?zywa? konflikty, a tak?e jak motywowa? zespó? do wspólnego stosowania rozwi?za? Lean.

Nabyte umiej?tno?ci z powodzeniem zastosujesz w przysz?ym miejscu pracy… ju? w doros?ym ?yciu zawodowym.

 

Gdzie absolwenci mog? znale?? prac??

 

Obecnie w wielu wiod?cych na rynku firmach stosowane s? systemy zarz?dzania Lean. Jednym z takich przedsi?biorstw s? Polskie Zak?ady Lotnicze w Mielcu, które obj??y patronat programowy nad tym laboratorium.