Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych


Od 1 wrze?nia 2013 roku w RCTNTW w Mielcu rozpocz??o dzia?alno?? laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych.


Modelarze zako?czyli sezon. Nagrodzi? ich starosta. Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zako?czyli sezon lotniczy. Ostatni? tegoroczn? imprez? modelarsk? dla sportowców z Mielca by?y zawody F1n, które odby?y si? w nowej hali sportowej Szko?y Podstawowej nr 3. Podczas zawodów modelarze, którzy w ci?gu ostatnich miesi?cy odnie?li szczególnie znacz?ce sukcesy zostali nagrodzeni przez Starost? Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymu??. >>>


Modelarze zako?czyli sezon. Nagrodzi? ich starosta.

Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zako?czyli sezon lotniczy. Ostatni? tegoroczn? imprez? modelarsk? dla sportowców z Mielca by?y zawody F1n, które odby?y si? w nowej hali sportowej Szko?y Podstawowej nr 3. Podczas zawodów modelarze, którzy w ci?gu ostatnich miesi?cy odnie?li szczególnie znacz?ce sukcesy zostali nagrodzeni przez Starost? Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymu??.

Zawody rozegrano w trzech grupach, zale?nie od stopnia zaawansowania zawodników. Ka?dy uczestnik rywalizacji wzi?? udzia? w 2 kolejkach po 3 loty, za? do klasyfikacji brano pod uwag? 3 najlepsze (najd?u?sze) loty. Klasa F1n polega na rzuceniu r?k? lekkiego modelu szybowca w ten sposób, by jak najd?u?ej utrzyma? si? w powietrzu. Liczy si? technika rzutu oraz waga i staranno?? wykonania modelu. Podczas zawodów pad? pierwszy rekord hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3: najd?u?szy lot imprezy trwa? 31 sekund.

Podczas zawodów starosta Zbigniew Tymu?a nagrodzi? modelarzy, którzy w mijaj?cym roku odnie?li najwi?ksze sukcesy podczas mistrzostw Polski lub mistrzostw Europy. Nagrody wr?czali równie? dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Zdzis?aw Nowakowski oraz dyrektor Szko?y Podstawowej nr 3 Adam Jastrz?b.

- Chcemy dzisiaj nagrodzi? sportowców, którzy w ostatnim czasie odnosili wyniki przynosz?ce dum? naszemu miastu o bardzo bogatej tradycji lotniczej. By?oby bardzo dobrze, gdyby inne miasta naszego kraju odnosi?y takie sukcesy, jak Mielec. Jednak to niemo?liwe – przecie? Mielec jest tylko jeden! – powiedzia? Zdzis?aw Nowakowski rozpoczynaj?c ceremoni? wr?czenia nagród.

Suwmiarki oraz zestaw gad?etów otrzyma? instruktor Grzegorz Goryczka i jego podopieczni: Bartosz Ka?mierski, Andrzej Rusinowski, Eryk Halaburda, Przemys?aw ?urawski, Mateusz Czerkies, Kacper Krempa, Wojciech Koszelski i Jakub Kukie?ka. Prezenty otrzymali równie? Tomasz Ka?mierski i Micha? Krawiec, którzy fotograficznie i filmowo dokumentuj? kolejne osi?gni?cia modelarzy z MAUT „Leonardo”.

- Wasze dzia?ania naprawd? ciesz?. Macie ogromn? pasj?. Dzi?ki wam dzieci przychodz?c do domu nie sp?dzaj? czasu przy komputerze, tylko my?l? o modelarstwie. Bardzo serdecznie wam tego gratuluj?. My jako starostwo jeste?my otwarci. Kiedy? zadeklarowa?em, ?e modelarze otrzymaj? 50 tysi?cy z?otych. Te pieni?dze ju? s? zabezpieczone w bud?ecie. – mówi? starosta Zbigniew Tymu?a zwracaj?c si? do modelarzy. Starosta z?o?y? równie? ?yczenia ?wi?teczne i wyrazi? nadziej? na kolejne sukcesy.

Nast?pnie Wojciech Koszelski da? pokaz akrobacji precyzyjnej lekkim, zdalnie sterowanym modelem samolotu. Samolot ten, mimo blisko metrowej rozpi?to?ci skrzyde? wa?y zaledwie 40 gramów! Jest to mo?liwe dzi?ki zbudowaniu go z cienkiej folii o grubo?ci zaledwie 3 mikronów rozpi?tej na szkielecie z pr?tów w?glowych o ?rednicy od 0,5 do 0,7 mm. Warto zaznaczy?, ?e model zosta? w?asnor?cznie wykonany przez Wojtka.

Na zako?czenie zawodów odby?o si? og?oszenie wyników oraz rozdanie nagród. Ka?dy uczestnik otrzyma? s?odki upominek i pami?tkowy medal.

Tekst i fotografie: Micha? Krawiec

 

 

Wyniki zawodów F1n:

Grupa Mistrzowska:

1. Mateusz Czerkies

2. Kacper Krempa

3. Wojciech Koszelski

 

Grupa ?redniozaawansowanych:

1. Konrad Burdzy

2. Emilia Wojdy?o

3. Micha? Kuczewski

 

Grupa Pocz?tkuj?cych:

1. Gabriel Pietryka

2. Tristan Pietryka

3. Hubert Gawry?


Powrót Króla! - Otwarte Mistrzostwa Polski Akrobacyjnych Modeli Halowych. 12 i 13 marca w Pruszkowie k. Warszawy w hali BG? Arena odby?y si? jedne z wa?niejszych, tegorocznych zawodów dla modelarzy z modelarni CKPiDN Mielec – Otwarte Mistrzostwa Polski Akrobacyjnych Modeli Halowych. W tym roku oprócz bior?cego udzia? w imprezach halowych Bartosza Ka?mierskiego pojawi? si? tak?e Eryk Halaburda i Wojciech Koszelski a nad wszystkim czuwa? trener Grzegorz Goryczka. Zawody okaza?y si? by? nadspodziewanie udane dla ca?ej mieleckiej ekipy, która przywioz?a a? 4 medale! w tym dwa z?ote i dwa br?zowe. >>>


12 i 13 marca w Pruszkowie k. Warszawy w hali BG? Arena odby?y si? jedne z wa?niejszych, tegorocznych zawodów dla modelarzy z modelarni CKPiDN Mielec – Otwarte Mistrzostwa Polski Akrobacyjnych Modeli Halowych.

W tym roku oprócz bior?cego udzia? w imprezach halowych Bartosza Ka?mierskiego pojawi? si? tak?e Eryk Halaburda i Wojciech Koszelski. Towarzyszy? im trener Grzegorz Goryczka. Zawody okaza?y si? by? nadspodziewanie udane dla ca?ej mieleckiej ekipy, która przywioz?a a? 4 medale, w tym dwa z?ote i dwa br?zowe.

 

Bartosz Ka?mierski, ucze? II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Mielcu, zadebiutowa? dok?adnie dwa lata temu na takich samych zawodach w kategorii Aeromusical’u, czyli akrobacyjnym lataniu w rytm muzyki. Zaskakuj?c wszystkich, dzi?ki swojej ci??kiej pracy wygra? Mistrzostwa Polski i pokaza?, ?e mo?na sta? si? od razu sportowcem najwy?szej rangi. Po kolejnych sukcesach, tym razem w modelarstwie kosmicznym, próbowa? obroni? tytu?u w lutym 2015r. w Warszawie. Niestety, nie powtórzy? zesz?orocznego wyczynu, ale zaj?? bardzo wysokie trzecie miejsce. Próbuj?c swoich si? w równie trudnej kategorii - akrobacji precyzyjnej - zdoby?  kolejny br?zowy medal. Wkrótce zosta? jednym z reprezentantów Polski w Aeromusical’u w zawodach „Polish Challenge” rozegranych podczas Mistrzostw ?wiata Halowych Modeli Akrobacyjnych F3P , gdzie zaj?? trzecie miejsce w kategorii juniorów. By? to pierwszy w historii przypadek kiedy polski zawodnik osi?gn?? medalowe miejsce na imprezie tak du?ej rangi w modelarstwie halowym. Po ca?orocznych przygotowaniach, wprowadzaniu ogromnej ilo?ci poprawek zarówno w zaprojektowanym i zbudowanym przez siebie modelu przy u?yciu najnowszych technologii, jak i programie lotu, Bartosz wygra? Aeromusical na  Mistrzostwach Polski w 2016 roku,  odzyskuj?c tym samym tytu? Mistrza Polski. Tym razem prowadzi? pewnie w ka?dej rundzie i zgodnie z opiniami innych zawodników bezsprzecznie by? najlepszy, jeszcze bardziej zbli?aj?c swój poziom latania do ?cis?ej, ?wiatowej czo?ówki. Co ciekawe, jako jeden z dwóch pierwszych Polaków w historii zawodów modelarskich, wykonywa? w swoim programie niezwykle trudn? figur? 4D wykorzystuj?c? wsteczny ci?g pozwalaj?cy na ustawienie modelu w nieruchomej pozycji przodem w kierunku ziemi, co daje wra?enie braku grawitacji.

 

Rywalizacji ci?g dalszy

 

Po wyczerpuj?cej walce w Aeromusical’u  nadszed? czas na wy?cigi F5K  polegaj?ce na  wykonaniu od 5 do 10 okr??e? wokó? dwóch pylonów w czteroosobowych grupach, z których do kolejnych etapów przechodzi dwójka najlepszych pilotów. Po kwalifikacjach nadchodzi czas na pó?fina?, a najlepsi mierz? swoje si?y w finale. Bartosz wygrywaj?c pierwszy i drugi etap dosta? si? do samego fina?u. Uda?o si? to tak?e drugiemu z mielczan – Erykowi Halaburdzie, uczniowi Gimnazjum nr 2 w Mielcu, co stworzy?o bardzo komfortow? sytuacj? - mieli?my  zagwarantowany kolejny medal. Nale?y doda?, ?e w tym roku  dosz?o do bardzo du?ego wzrostu poziomu umiej?tno?ci polskich zawodników w kategorii Aeromusical’u oraz F5K, co sprawi?o, ?e zaci?to?? walki w ostatnim locie wy?cigów by?a na poziomie najlepszych pilotów ?wiatowych. Pr?dko?ci modeli by?y tak zawrotne, ?e ci??ko by?o nad??y? za nimi wzrokiem, a jak mówi sam Bartosz, sprz?t, który w zesz?ym roku móg? zapewni? prowadzenie bez wykorzystywania jego maksymalnych mo?liwo?ci, w tym roku musia? by? u?yty w ka?dym procencie. Przez ca?y lot fina?owy wi?kszo?? modeli dzieli?y dos?ownie centymetry, silniki by?y przeci??ane niemal przez ca?y czas, a pr?dko?ci najprawdopodobniej przekracza?y 70, a by? mo?e nawet 80 km/h. Po tym trudnym zadaniu Bartosz Ka?mierski znów uplasowa? si? na pierwszym miejscu, tym samym wygrywaj?c wszystkie kategorie, w których bra? udzia?, a Eryk Halaburda zdoby? br?zowy medal, co wywo?a?o ogromne zaskoczenie w?ród wszystkich pozosta?ych zawodników, poniewa? by?y to jego pierwsze zawody halowe rangi Mistrzostw Polski. M?ody talent Wojciech Koszelski ucze? 2 Gimnazjum, najm?odszy zawodnik reprezentuj?cy Mielec, równie? wywo?a? sensacj? zajmuj?c trzecie miejsce w wy?cigu w kategorii Juniorów. Zarówno Eryk, jaki i Wojciech próbowali tak?e swoich si? w klasie F3P – Klub, czyli akrobacji precyzyjnej dla pocz?tkuj?cych i zdobyli kolejno  siódme i dziewi?te miejsce.

 

Jak zaznaczy? trener wszystkie medale zosta?y wywalczone modelami zaprojektowanymi i wykonanymi w Akademii Leonardo przy CKPiDN w Mielcu, co przynios?o dodatkow? satysfakcj? z uzyskanego wyniku.

Jak mówi? modelarze, s? bardzo zadowoleni wspania?ym rozpocz?ciem tegorocznego cyklu zawodów, ale ca?y czas maj? nadziej?, ?e kolejne imprezy  przynios? równie ?wietne rezultaty.

 

Tomasz Ka?mierski

 


Kosmiczny sukces modelarzy z LEONARDO na Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych. W dniach 22-28 sierpnia 2015 r. we Lwowie na Ukrainie odby?y si? Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych. Do Reprezentacji Polski na te zawody powo?anych zosta?o a? pi?ciu zawodników z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych LEONARDO >>


 

W dniach 22-28 sierpnia 2015 r. we Lwowie na Ukrainie odby?y si? Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych. Do Reprezentacji Polski na te zawody powo?anych zosta?o a? pi?ciu zawodników z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych LEONARDO przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia w Mielcu.

Reprezentacja Laboratorium Modelarstwa i Rakiet Kosmicznych z LEONARDO pod okiem instruktora Grzegorza Goryczki na zawodach zdoby?a w ró?nych kategoriach a? 14 medali z?otych, srebrnych i br?zowych.

Instruktor Grzegorz Goryczka daj?c przyk?ad swoim podopiecznym zdoby? z?oty medal w kat. S5C dru?ynowo oraz br?zowy indywidualnie. Po powrocie z zawodów Grzegorz Goryczka zapytany o przyczyny tak wielkiego sukcesu swoich podopiecznych powiedzia?, ?e po ubieg?orocznych Mistrzostwach ?wiata wyci?gn?? w?a?ciwe wnioski co do technologicznego wykonania modeli zgodnych z nowym zmienionym regulaminem zawodów oraz podkre?li? pozytywny wp?yw wielu startów jego zawodników w zawodach Pucharu Polski oraz Pucharu ?wiata, które pozwoli?y zdoby? du?e do?wiadczenie startowe zawodników. Nale?y równie? doda?, ?e 28 sierpnia na V Spotkaniu Lotniczych Pokole? za wybitne osi?gni?cia i propagowanie modelarstwa w?ród m?odzie?y instruktor zosta? wyró?niony tablic? Dedala.

 

Wszystkie te starty oraz wykonane modele zawdzi?czamy naszym sponsorom tj. Starostwo Powiatowe w Mielcu, Urz?d Miasta Mielca, Polskie Zak?ady Lotnicze Sp. z o.o., Kirchhoff Polska, Agencja Rozwoju Przemys?u oddzia? w Mielcu bez których dzia?alno?? zawodników sportu modelarskiego na europejskim poziomie by?aby trudna do zrealizowania lub wr?cz niemo?liwa.

Na zawody do Reprezentacji Polski zostali powo?ani jako zawodnicy i s?dziowie:

Wojciech Koszelski  Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Andrzej Rusinowski– II Liceum Ogólnokszta?c?ce w Mielcu

Bartosz Ka?mierski – II Liceum Ogólnokszta?c?ce w Mielcu

Eryk Halaburda – Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Wszyscy zawodnicy z naszej modelarni bior?cy udzia? w Mistrzostwach Europy wrócili do domu z medalami przywo??c po?ow? medali Reprezentacji Polski.

 

 

>> Szczegó?owa relacja z Mistrzostw Europy naszego redaktora Micha?a Krawca <<

 

 

Przypominamy, ?e w najbli?szym tygodniu zostanie og?oszona rekrutacja do M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych na nast?puj?ce sekcje:

  • Zapis konstrukcji z elementami wspomagania projektowania 2D i 3D
  • Szkolenie z zakresu konstrukcji i budowy modeli lotniczych i rakiet kosm.
  • Zaj?cia modelarskie dla pocz?tkuj?cych
  • Laboratorium budowy i programowania robotów
  • Wirtualne loty nad Mielcem – kurs pilota?u
  • Praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej
  • Obs?uga i programowanie obrabiarek CNC HAAS
  • Programowanie

Zapraszamy!


III miejsce Bartosza Ka?mierskiego na Mistrzostwach ?wiata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych. W dniach 14-21 marca 2015 roku na hali BG? Arena w podwarszawskim Pruszkowie odby?y si? Mistrzostwa ?wiata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych. W ramach tej imprezy w sobot? 21 marca rozegrano zawody Polish Challenge. Bartosz Ka?mierski z Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych MAUT „Leonardo” z Mielca zaj?? III miejsce w kategorii F3P-AFM junior (aeromusical’u). >>


W dniach 14-21 marca 2015 roku na hali BG? Arena w podwarszawskim Pruszkowie odby?y si? Mistrzostwa ?wiata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych. W ramach tej imprezy w sobot? 21 marca rozegrano zawody Polish Challenge. Bartosz Ka?mierski z Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych MAUT „Leonardo” z Mielca zaj?? III miejsce w kategorii F3P-AFM junior (aeromusical’u).

Bartosz wraz z instruktorem modelarskim Grzegorzem Goryczk? pojechali na zawody dopiero ostatniego dnia, na interesuj?c? ich konkurencj?. Nale?y tutaj wyja?ni?, jak przebiegaj? zawody w kategorii F3P-AFM. Aeromusical polega na lataniu halowym modelem zdalnie sterowanym w rytm muzyki. Skomplikowane figury akrobacyjne ?wietnie zsynchronizowane z muzyk? klasyczn? lub nowoczesn? decyduj? o widowiskowo?ci tego typu pokazów. Loty modeli s? uzupe?nione przez liczne dodatkowe efekty, takie jak wyrzucane w locie konfetti, stosowanie wst?g rozwijaj?cych si? i odczepiaj?cych w trakcie wyst?pu, a nawet stosowanie ci?gu wstecznego, przez co samoloty te „?ami? prawa fizyki”.

Nastrój mieleckich zawodników przed zawodami nie by? zbyt optymistyczny. –Zawodnicy startuj?cy podczas tej imprezy to najlepsi modelarze ca?ego ?wiata. Nie liczymy na czo?owe miejsca, wyjazd traktujemy jako ciekawe do?wiadczenie, które niew?tpliwie przyda si? na nast?pnych zawodach - powiedzia? na pocz?tku marca instruktor Grzegorz Goryczka. Jak wida?, trener by? z?ym prorokiem…

 

Na pocz?tku zawodów Bartek, startuj?cy w kategorii juniorów wykona? dwa loty treningowe, podczas których dosz?o do niewielkiej awarii. Na szcz??cie uszkodzenie uda?o si? usun?? przed rozpocz?ciem lotów konkursowych. Pierwszy lot nie by? oceniony zbyt dobrze, ale kolejne trzy wyst?py Bartosza zosta?y docenione przez s?dziów. W jednym z pokazów mielczanin zosta? nagrodzony przez jednego z s?dziów mi?dzynarodowych wy??cznie notami 10/10 za ka?de kryterium oceniania. Ostatecznie na szczycie tabeli uplasowali si? Niemcy, zajmuj?c pierwsze dwa stopnie podium. W tej sytuacji najzacieklejsza walka toczy?a si? o trzecie miejsce. W tej oto rywalizacji ostatecznie wygra? Bartek Ka?mierski, pokonuj?c Amerykanina Josepha Szczura i zapewniaj?c sobie trzecie miejsce w kategorii juniorów, a dziewi?te w klasyfikacji ogólnej. Jako ?e zawody by?y rozgrywane na poziomie mi?dzynarodowym i przy ogromnym udziale obcokrajowców mo?na ?mia?o stwierdzi?, ?e Bartek jest nieoficjalnym II Wicemistrzem ?wiata.

Bartosz Ka?mierski podczas zawodów pilotowa? model Adder w?asnej konstrukcji, co dodatkowo zwi?ksza presti? jego sukcesu. Model zosta? zaprojektowany przy u?yciu programów do modelowania 3D, a wykonany z wytrzyma?ej i lekkiej pianki- depronu. Jak powiedzia? Bartosz, to w?a?nie wykorzystywana przeze? niespotykana zbyt cz?sto technologia w du?ej mierze przyczynia si? do uzyskiwanych wyników.

-Swój sukces w ogromnym stopniu zawdzi?czam pracownikom Gimnazjum nr 2 w Mielcu, zw?aszcza p. Robertowi Kaganowi oraz p. Witoldowi Pierogowi z MOSiR Mielec, którzy bardzo pomogli mi w uzyskaniu dost?pu do hal, w których trenuj?, a tak?e CKPiDN w Mielcu i PZL Mielec za wsparcie sprz?towe – doda? Bartek.

 

Bartosz Ka?mierski interesuje si? modelarstwem od ko?ca szko?y podstawowej. W czasie nauki w Gimnazjum nr 2 w Mielcu rozwija? swoje pasje w szkolnym kó?ku modelarskim. Obecnie uczy si? w II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Mielcu, jednocze?nie rozwijaj?c swoj? pasj? w Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych MAUT „Leonardo” przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. W czerwcu 2014 roku Bartek zosta? Wicemistrzem Polski w kategorii rakietoplanów (zdalnie sterowanych szybowców z nap?dem rakietowym). W styczniu br.  uzyska? tytu? II v-ce Mistrza Polski w aeromusical’u oraz II v-ce Mistrza Polski w halowej akrobacji precyzyjnej F3P.

Micha? Krawiec


Osi?gni?cia Wicemistrz ?wiata z CKPiDN. Bartosz Polak ze srebrnym medalem Mistrzostw ?wiata w modelarstwie kosmicznym. >>>


 

 

Bartosz Polak zosta? dru?ynowym Wicemistrzem ?wiata w modelarstwie kosmicznym klasy S7. Indywidualnie by? ósmy w tej konkurencji. Takie sukcesy spotka?y mielczanina z Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych CKPiDN Mielec na rozegranych pod koniec wakacji Mistrzostwach ?wiata Modeli Kosmicznych Juniorów i Seniorów.

W?ród reprezentantów Polski znalaz?o si? a? dwóch modelarzy z naszego regionu - junior Bartosz Polak z Mielca, bior?cy udzia? w rozgrywkach klas S5B (makiety wysoko?ciowe) i S7 oraz jego trener Grzegorz Goryczka z Podleszan, lataj?cy w konkurencjach S5C (makiety wysoko?ciowe z mocniejszymi silnikami) i S7. Mielec reprezentowa? równie? Bartosz Ka?mierski, powo?any przez trenera kadry narodowej Jerzego Bonieckiego na s?dziego chronometra?yst?. Jest to nagroda za dobre wyniki w tegorocznych Mistrzostwach Polski w Aeromusicalu oraz Rakietoplanach. Bartosz by? jednym z dwóch s?dziów, którzy wyruszyli z reprezentacj? Polski.

Zawody rozegrano w bu?garskim miasteczku Kaspichan k. Shumen, w otoczeniu ogromnych pól uprawnych kukurydzy i s?onecznika. Tu ka?dy b??d grozi? zgubieniem modelu. Taki w?a?nie los spotka? Grzegorza Goryczk?, kiedy w konkurencji S5C zagin?? drugi stopie? repliki rakiety Bumper-WAC 7. G?owica modelu ameryka?skiej kopii rakiety V-2 z 1948 roku dolecia?a prawdopodobnie na wysoko?? powy?ej 1000 m. Konkurencj? S5C wygra? Czech Jan Kotucha z wynikiem 987 m, wi?c gdyby polska g?owica wyl?dowa?a poprawnie, by? mo?e Polacy przywie?liby z Bu?garii jeszcze jeden medal. Niestety, pech nie opu?ci? mielczanina równie? przy nast?pnej, koronnej konkurencji S7, kiedy to zniszczeniu uleg? model rakiety Saturn IB Apollo 7 SA205. Podobny los spotka? ubieg?orocznego Mistrza Europy Aleksandra Lewlcha z Rosji, przez co razem z Goryczk? zaj?li 22 miejsce. Mistrzem ?wiata S7 zosta? Polak Jan Bujak z Ko?obrzegu. – Mazurek D?browskiego by?, szkoda tylko, ?e nie dla Mielca - mówi ze smutkiem Grzegorz Goryczka.

Klasa S7 (makiety) to trudna konkurencja. Oprócz jako?ci lotu, a wi?c jego p?ynno?ci, trajektorii i efektów specjalnych s?dziowie oceniaj? staranno?? wykonania modelu, jego zgodno?? z orygina?em oraz kompletno?? dokumentacji. Tym wy?ej ceni? nale?y sukces Bartka Polaka. - Poziom by? bardzo, o czym ?wiadczy chocia?by to, ?e juniorzy, mimo zaliczenia lotu trzystopniowego, nie byli w stanie dosta? si? na podium, co by?o realne jeszcze kilka lat temu - powiedzia? Grzegorz Goryczka. - Nale?y teraz budowa? takie modele, które ju? po ocenie statycznej zapewni? nam przewag? nad przeciwnikami, a lot tylko to umocni - mówi trener z Centrum Kszta?cenia Praktycznego. Bartek jest uczniem szóstej klasy SP nr 2 w Mielcu. W zawodach S7 startowa?, podobnie jak jego trener, modelem rakiety Saturn IB Apollo 7 SA205. Rakieta tego typu (Saturn V) wynios?a pierwszych ludzi na ksi??yc 20 lipca 1969 roku. Nieco ponad 45 lat po tym wydarzeniu pojazd kosmiczny znów nie zawiód? i ostatniego dnia zawodów wylata? dla Bartka ósme miejsce na ?wiecie, a dla reprezentacji Polski - srebrny medal Ostatniego dnia zawodów na modelarzy czeka?a mi?a niespodzianka- organizatorzy zorganizowali im wycieczk? krajoznawcz?. Zawodnicy zwiedzali m.in. Warn?, a tak?e opalali si? na pla?y pod ciep?ym, bu?garskim s?o?cem, by w dobrym nastroju i z kilkoma „blachami” powróci? do Polski. 

Micha? Krawiec