Tekst pochodzi ze strony: http://ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 RCTNTW

Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych


Od 1 wrze?nia 2013 roku w RCTNTW w Mielcu rozpocz??o dzia?alno?? laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych.


Modelarze zako?czyli sezon. Nagrodzi? ich starosta. Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zako?czyli sezon lotniczy. Ostatni? tegoroczn? imprez? modelarsk? dla sportowców z Mielca by?y zawody F1n, które odby?y si? w nowej hali sportowej Szko?y Podstawowej nr 3. Podczas zawodów modelarze, którzy w ci?gu ostatnich miesi?cy odnie?li szczególnie znacz?ce sukcesy zostali nagrodzeni przez Starost? Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymu??. >>>


Modelarze zako?czyli sezon. Nagrodzi? ich starosta.

Modelarze z M?odzie?owej Akademii Umiej?tno?ci Technicznych „Leonardo” dzia?aj?cej przy Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zako?czyli sezon lotniczy. Ostatni? tegoroczn? imprez? modelarsk? dla sportowców z Mielca by?y zawody F1n, które odby?y si? w nowej hali sportowej Szko?y Podstawowej nr 3. Podczas zawodów modelarze, którzy w ci?gu ostatnich miesi?cy odnie?li szczególnie znacz?ce sukcesy zostali nagrodzeni przez Starost? Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymu??.

Zawody rozegrano w trzech grupach, zale?nie od stopnia zaawansowania zawodników. Ka?dy uczestnik rywalizacji wzi?? udzia? w 2 kolejkach po 3 loty, za? do klasyfikacji brano pod uwag? 3 najlepsze (najd?u?sze) loty. Klasa F1n polega na rzuceniu r?k? lekkiego modelu szybowca w ten sposób, by jak najd?u?ej utrzyma? si? w powietrzu. Liczy si? technika rzutu oraz waga i staranno?? wykonania modelu. Podczas zawodów pad? pierwszy rekord hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3: najd?u?szy lot imprezy trwa? 31 sekund.

Podczas zawodów starosta Zbigniew Tymu?a nagrodzi? modelarzy, którzy w mijaj?cym roku odnie?li najwi?ksze sukcesy podczas mistrzostw Polski lub mistrzostw Europy. Nagrody wr?czali równie? dyrektor Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Zdzis?aw Nowakowski oraz dyrektor Szko?y Podstawowej nr 3 Adam Jastrz?b.

- Chcemy dzisiaj nagrodzi? sportowców, którzy w ostatnim czasie odnosili wyniki przynosz?ce dum? naszemu miastu o bardzo bogatej tradycji lotniczej. By?oby bardzo dobrze, gdyby inne miasta naszego kraju odnosi?y takie sukcesy, jak Mielec. Jednak to niemo?liwe – przecie? Mielec jest tylko jeden! – powiedzia? Zdzis?aw Nowakowski rozpoczynaj?c ceremoni? wr?czenia nagród.

Suwmiarki oraz zestaw gad?etów otrzyma? instruktor Grzegorz Goryczka i jego podopieczni: Bartosz Ka?mierski, Andrzej Rusinowski, Eryk Halaburda, Przemys?aw ?urawski, Mateusz Czerkies, Kacper Krempa, Wojciech Koszelski i Jakub Kukie?ka. Prezenty otrzymali równie? Tomasz Ka?mierski i Micha? Krawiec, którzy fotograficznie i filmowo dokumentuj? kolejne osi?gni?cia modelarzy z MAUT „Leonardo”.

- Wasze dzia?ania naprawd? ciesz?. Macie ogromn? pasj?. Dzi?ki wam dzieci przychodz?c do domu nie sp?dzaj? czasu przy komputerze, tylko my?l? o modelarstwie. Bardzo serdecznie wam tego gratuluj?. My jako starostwo jeste?my otwarci. Kiedy? zadeklarowa?em, ?e modelarze otrzymaj? 50 tysi?cy z?otych. Te pieni?dze ju? s? zabezpieczone w bud?ecie. – mówi? starosta Zbigniew Tymu?a zwracaj?c si? do modelarzy. Starosta z?o?y? równie? ?yczenia ?wi?teczne i wyrazi? nadziej? na kolejne sukcesy.

Nast?pnie Wojciech Koszelski da? pokaz akrobacji precyzyjnej lekkim, zdalnie sterowanym modelem samolotu. Samolot ten, mimo blisko metrowej rozpi?to?ci skrzyde? wa?y zaledwie 40 gramów! Jest to mo?liwe dzi?ki zbudowaniu go z cienkiej folii o grubo?ci zaledwie 3 mikronów rozpi?tej na szkielecie z pr?tów w?glowych o ?rednicy od 0,5 do 0,7 mm. Warto zaznaczy?, ?e model zosta? w?asnor?cznie wykonany przez Wojtka.

Na zako?czenie zawodów odby?o si? og?oszenie wyników oraz rozdanie nagród. Ka?dy uczestnik otrzyma? s?odki upominek i pami?tkowy medal.

Tekst i fotografie: Micha? Krawiec

 

 

Wyniki zawodów F1n:

Grupa Mistrzowska:

1. Mateusz Czerkies

2. Kacper Krempa

3. Wojciech Koszelski

 

Grupa ?redniozaawansowanych:

1. Konrad Burdzy

2. Emilia Wojdy?o

3. Micha? Kuczewski

 

Grupa Pocz?tkuj?cych:

1. Gabriel Pietryka

2. Tristan Pietryka

3. Hubert Gawry?